Domy Wczasowe WAM Sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Domy Wczasowe WAM Sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie"

Transkrypt

1 Domy Wczasowe WAM Sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie Oddzial WDW ROGOWO Mrzezyno Gryfickie Domy Wczoscwe WAM Numer sprawy: DW/O/ROG/ REG/RB/53/2013 ZATWIERDZ. Q!l..~...cWID Q~~:l~. ~KTORA ~R(jgoWl1"". (data i podpis Kierqwnika 7.a4bwi.ajacego). l:wa Fiillz,uk,ew,cz ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej "IWZ") w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartosc jest wieksza niz l O000,00 zl netto i nie przekracza kwoty okreslonej w art. 4 pkt 8 Prawa zamówien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.). Do niniejszego postepowania nie maja zastosowania przepisy ww. ustawy. I. NAZWA, ADRES ZAMAWIAJACEGO ORAZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zamawiajacy: Domy Wczasowe WAM Sp. z 0.0. Oddzial WDW Rogowo Adres: Rogowo, Mrzezyno Godziny pracy Zamawiajacego: poniedzialek - piatek 7:15-15:00 tel faks zaprasza do zlozenia ofert cenowych na: "Rozbiórke budynków i budowli w WDW "Karkonosze" w Pogorzelicy" 1

2 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.Przedmiotem zamówienia jest rozebranie i utylizacja materialów z rozbiórki budynków i budowli: 1. Budynek nr 247 (71"Kulturalno-Oswiatowy), budynek konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjny, dach pokryty blacha falista stalowa ocynkowana, kubatura budynku 721 m3;powierzchnia zabudowy 184 m2; powierzchnia uzytkowa 173,12 m2;rok budowy 1966; dzialka ewidencyjna nr Pogorzelica; ID budynku _ _BUD; gmina Rewal 2. Budynek nr 273 (73 "Kotlownia") budynek konstrukcji murowanej wykonany z cegly, jednokondygnacyjny, dach pokryty papa, kubatura budynku 198,6 m3;powierzchnia zabudowy 42 m2;powierzchnia uzytkowa 38 m2;rok budowy 1968; dzialka ewidencyjna nr Pogorzelica; ID budynku _ _BUD; gmina Rewal 3. Budynek nr 274 (73 "Kotlownia") budynek konstrukcji murowanej wykonany z cegly, jednokondygnacyjny, dach pokryty papa, kubatura budynku 133,4 m3;powierzchnia zabudowy 29 m2;powierzchnia uzytkowa 25 m2;rok budowy 1968; dzialka ewidencyjna nr Pogorzelica; ID budynku _ _BUD; gmina Rewal 4. Budynek nr 275 (74 "Laznia") budynek konstrukcji murowanej wykonany z cegly, jednokondygnacyjny, dach pokryty papa, kubatura budynku 225 m3;powierzchnia zabudowy 49 m2;powierzchnia uzytkowa 40 m2;rok budowy 1968; dzialka ewidencyjna nr Pogorzelica; ID budynku _ _BUD; gmina Rewal 5. Budynek nr 70 "Przepompownia scieków" budynek konstrukcji murowanej wykonany z cegly, jednokondygnacyjny, dach pokryty papa, kubatura budynku 31,0 m3;powierzchnia zabudowy 11 m2;powierzchnia uzytkowa 7,9 m2;rok budowy Krag ogniskowy-betonowy o srednicy 15 m 7. Smietnik murowany z cegly o wymiarach 3,0 x 4,0 x 2,0 m 8. Mur ogrodzeniowy azurowy wykonany z rur drenazowych ceramicznych o srednicy 200 mm. Dlugosc 13,5 mb; wysokosc 2,35 m. KOD PCV: roboty budowlane w zakresie osrodków wypoczynkowych 2. Projekt umowy stanowi zalacznik nr 2 do niniejszeiiwz. 3. Tennin wykonania zamówienia - 30 dni od podpisania umowy. 4. Wykonawca jest zwiazany oferta 20 dni. 5. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert. 6. Oferta musi zawierac koszty wszystkich robót zwiazanych z rozbiórka i rekultywacja terenu, 7. Oferent zobowiazany jest do dokonania obmiaru i wyceny wszystkich robót zwiazanych przedmiotem zamówienia. 8. Miejsce realizacji zamówienia: WDW "Karkonosze" Pogorzelica 2

3 ID. WYMAGANE OSWIADCZENIA I DOKUMENTY Wypelniony i podpisany przez wykonawce formularz cenowo-ofertowy - wzór formularza sfanowi zalacznik nr 1 do niniejszych IWZ. IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTÓW 1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim. 2. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje ZamaWIajacy i wykonawcy moga przekazywac: 1) pisemnie na adres podany w rozdziale I niniejszych IWZ, 2) faksem na nr ) v. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJACEGO UPRAWNIONE DO KONTAKTU I POROZUMIEWANIASIE Z WYKONAWCAMI 1. Osoba uprawniona do kontaktowania sie z wykonawcami i udzielania wyjasnien dotyczacych postepowania jest w sprawach proceduralnych i merytorycznych: Pan Henryk Bartczak, tel , (sprawy merytoryczne) Pani Dorota Sródecka tel (sprawy proceduralne) 2. Wykonawca moze zwrócic sie do zamawiajacego o wyjasnienie istotnych warunków zamówienia w godzinach pracy zamawiajacego podanych w rozdziale I niniejszych IWZ. VI. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT 1. Oferte cenowa nalezy zlozyc w siedzibie zamawiajacego: Domy Wczasowe WAM Sp. z 0.0. Oddzial WDW Rogowo pokój nr 14 w terminie do r. do godziny 11:00, osobiscie lub poczta na adres zamawiajacego, w zamknietej kopercie z nazwa wykonawcy i oznaczeniem postepo~ania. 2. Zamawiajacy dokona otwarcia ofert cenowych po terminie ich skladania. 3. Jezeli nie zostanie zlozona zadna oferta niepodlegajaca odrzuceniu zamawiajacy uniewazni postepowanie. VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1.Na formularzu cenowo-ofertowym (zalacznik Nr 1 do IWZ) nalezy przedstawic cene netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz kwote podatku VAT. 2.Wartosc cenowa nalezy wpisac w polskich zlotych z precyzja do dwóch miejsc po przecinku. 3.Cena musi zawierac wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu zamówienia. 3

4 VIII. KRYTERIA OCENY OFERT Zamawiajacy. bedzie sie kierowal jedynie kryterium ceny oferty brutto - 100%. IX. INFORMACJA DOTYCZACA WALUT OBCYCH Rozliczenia miedzy zamawiajacym i wykonawca beda prowadzone w polskich zlotych. X. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY l. Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi o wyborze oferty i ofertach odrzuconych wszystkich wykonawców, którzy zlozyli oferty w jednej z form przewidzianych w rozdziale IV ust. 2 IWZ. 2. W przypadku uniewaznienia postepowania zamawiajacy powiadomi wykonawców, którzy zlozyli oferty. 3. Zamawiajacy zawrze umowe niezwlocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty. 4. Jezeli wykonawca, którego oferta zostala wybrana, uchyli sie od zawarcia umowy, zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposród pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, z zastrzezeniem ust. 3 w rozdziale VI niniejszych IWZ. 5. Zamawiajacy przekazuje projekt umowy (zalacznik nr 2 do IWZ), okreslajacej warunki wykonania zamówienia. Zamawiajacy bedzie zadal, aby umowa zostala zawarta na warunkach okreslonych w tym projekcie. 6. Do umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia ponizej ,00 euro stosowane beda przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U z pózn.zm.) - Zalaczniki do IWZ: 1. Formularz cenowo-ofertowy. 2. Projekt umowy. 4

5 Rozbiórka budynków w WDW Pelny adres Inwestora: Domy Wczasowe WAM Sp z 0.0. u. Wl. Syrokomli 6, Warszawa ODDZIAL WDW ROGOWO, MRZEZVNO Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami Henryk Bartczak tel , Dorota Sródecka tel FORMULARZ OFERTOWY Imie i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy: kod, miejscowosc, ulica, nr domu, nr lokalu Nr telefonu \ Nr faksu URL: Organ rejestrowy NIP nr Bank: Rejestr nr: REGON Nr Nr rachunku Odpowiadajac na zaproszenie do zlozenia oferty nr sprawy DW/O/ROG/REG/RB/53/2013 w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,którego wartosc jest wieksza niz zl netto i nie przekracza kwoty okreslonej wart. 4 pkt 8 Prawa zamówien publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759) na Rozbiórke budynków i budowli w WDW"KARKONOSZE"w POGORZELlCYdla: Domy Wczasowe WAM Sp. z 0.0. Oddzial WDW Rogowo oferujemy zgodnie z trescia IWZ cene:

6 Lp Asortyment CPV Jm. Ilosc Cena I Wartosc netto Stawka Wartosc brutto VAT netto w zl. w zl. w% Uwagi Rozbiórkabudynkówi budowliwrazz utyli2:acjamaterialów z rozbiórki szt. 1 RAZEM 1. Laczna cena netto oferty w wysokosci zlotych (slownie: 2. Laczna cena brutto oferty w wysokosci.. zlotych (slownie: Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu zawartymi w projekcie umowy. \ 4. Zapewniamy wykonanie zamówienia zgadnie z terminem i wzorem umowy okreslonym w IWZ. 5. Akceptujemy warunki platnosci okreslone w IWZ 6. Akceptujemy wzór umowy (wg zalacznika nr 2 do IWZ) 7. Jestesmy zwiazani oferta do uplywu terminu okreslonego w IWZ. 8. Zalacznikami do niniejszej oferty sa:

7 W przypadku koniecznosci udzielenia wyjasnien dotyczacych przedstawionej oferty prosimy o zwracanie sie do:...,tel.,faks, . (W przypadku niepodania powyzszych danych osoby do bezposrednich kontaktów, prosimy o zwracanie sie do osoby / osób podpisujacej oferte). (miejscowosc) dnia r. Podpis osoby (osób) upowaznionej do wystepowania w Imieniu Wykonawcy (Pozadany czytelny podpis albo podpis i pieczatka * Niepotrzebne skreslic

8 Zat nr 2 do IWZ UMOWANR /2013 Iprojektl NA ROZBiÓRKEBUDYNKÓWI BUDOWLIW WDW"KARKONOSZE"W POGORZELlCY zawarta w dniu 2013 r. w Rogowie pomiedzy: Domy Wczasowe WAM sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie, adres: ul. Wladyslawa Syrokomli 6, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy KRS, pod numerem , posiadajaca NIP , Regon: , Oddzial WDW Rogowo, Mrzezyno Gryfickie. reprezentowana przez: dr Ryszarda PLEWA - Dyrektora Oddzialu WDW Rogowo, dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa nr 49/2011 z dnia r. zwana dalej "Zamawiajaca" a firma: reprezentowana przez: zwanym dalej "Wykonawca" ae e e zwanych dalej lacznie "Stronami" Umowa zostala zawarta po przeprowadzeniu postepowania o wartosci szacunkowej nie przekraczajacego progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówien publicznych- nr sprawy DW/O/ROG/REG/RB/53/ Przedmiotem umowy jest rozebranie budynków i budowli na warunkach i zasadach okreslonych w umowie i IWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla oferta Wykonawcy- formularz ofertowy, który stanowi zalacznik nr 1do niniejszej umowy. Zakres robótmusispelniacwarunkiopisane w IstotnychWarunkachZamówienia. Termin realizacjizadania w ciagu 30 dni od daty podpisania umowy tj. do Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za przedmiot umowy cene zgodnie z formularzem ofertowym wartosc netto umowy wynosi: PLN (slownie: ) Wartosc brutto umowy wynosi: PLN ( slownie: ) w tym kwota podatku VAT wynosi PLN (slownie:..). 2.Platnosc zostanie zrealizowana przez Zamawiajacego przelewem na konto bankowe Wykonawcy:.na podstawie oryginalu

9 faktury VAT w ciagu 30 dni od daty doreczenia faktury. Za date zaplaty przyjmuje sie dzien obciazenia konta bankowego Zamawiajacego przez bank. 3 Prawidlowy przebieg zrealizowania zamówienia ze strony Zamawiajacego bedzie nadzorowac p. Henryk Bartczak tel natomiast ze strony Wykonawcy tel Zakazuje sie zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze Zamawiajacy przewidzial mozliwosc dokonywania takiej zmiany w ogloszenie o zamówieniu lub istotnych warunków zamówienia oraz okreslil warunki takiej zmiany. 5 1.lamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych z tytulu niewykonania lub nienaleznego wykonania umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosci: a)wykonawca zaplaci zamawiajacemu za zwloke w realizowaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% 2 za kazdy dzien zwloki, b)za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 1% kwoty brutto okreslonej w 2 pkt 1 2.Wykonawca nie moze przeniesc wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na strone trzecia bez pisemnej zgody Zamawiajacego W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówien publicznych. 2. Ewentualne spory mogace wyniknac w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego. 7 Umowa zostala sporzadzona w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego a jeden dla Wykonawcy. Wykonawca: Zamawiajacy:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 1 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności

Bardziej szczegółowo

na: PROJEKT WYKONAWCZY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH I UZUPEŁNIENIA PUNKTÓW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU NR 125

na: PROJEKT WYKONAWCZY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH I UZUPEŁNIENIA PUNKTÓW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU NR 125 Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Oddział WDW Waplewo Maróz 2,11-015 Olsztynek Numer sprawy: DW/O/WAP/REG/49/2/2014 Domy Wczasowe WAM So. z o.o. ISTO TN E W A R U N K I ZA M Ó W IE N IA (d a le j IW Z ") Do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY

WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj. Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o., Oddział Jurata, 84-150 Hel, ul. Helska 1. 2. Wymagania Zamawiającego: 1) Urządzenie winno być nowe,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2A do Regulaminu ZATWIERDZAM ...

Załącznik nr 2A do Regulaminu ZATWIERDZAM ... Załącznik nr 2A do Regulaminu Numer sprawy:oxdi-776-27/2012 ZATWIERDZAM... (data i podpis Kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Numer sprawy: OSI 622 31 10 / 10 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto i nie przekracza kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Oddział WDW Waplewo Maróz 2, Olsztynek

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Oddział WDW Waplewo Maróz 2, Olsztynek Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Oddział WDW Waplewo Maróz 2, 11-015 Olsztynek Numer sprawy: DW/O/WAP/REG/15/13 ZATWIERDZAM ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ") Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do zlozenia oferty

Zaproszenie do zlozenia oferty u L.,-,., Zaproszenie do zlozenia oferty Znak sprawy: IZP.2600.16.2011 Kleszczów. 27.10.2011 r. 1. Przedmiot zamówienia: Organizacja szkolenia dla soltysów, czlonków rad soleckich jednostek pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Oddział WDW Waplewo Maróz 2, Olsztynek IS T O T N E W A R U N K I Z A M Ó W IE N IA. (d a le j IW Z " )

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Oddział WDW Waplewo Maróz 2, Olsztynek IS T O T N E W A R U N K I Z A M Ó W IE N IA. (d a le j IW Z  ) Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Oddział WDW Waplewo Maróz 2, 11-015 Olsztynek Numer sprawy: DW/O/WAP/REG/22/2014 Z A T W IE R D Z A M IS T O T N E W A R U N K I Z A M Ó W IE N IA (d a le j IW Z " ) Do niniejszego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/125/06/MR Przedmiot postepowania: zakup bonów towarowych dla pracowników IChP; Tryb postepowania: przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zalącznik nr 4 do SIWZ CZĘŚĆ 1 ( Unieście ) - dostawy farb i materiałów okładzinowych KOD CPV ;

FORMULARZ OFERTOWY. Zalącznik nr 4 do SIWZ CZĘŚĆ 1 ( Unieście ) - dostawy farb i materiałów okładzinowych KOD CPV ; Zalącznik nr 4 do SIWZ CZĘŚĆ 1 ( Unieście ) - dostawy farb i materiałów okładzinowych KOD CPV 44800000-8; 45431000-7 Pełny adres Odbiorcy (miejsce dostawy): Częstotliwość dostaw: Godziny dostaw: Osoba

Bardziej szczegółowo

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr...

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr... Umowa Nr... Zalacznik Nr 2 do SI WZ Zawarta w dniu...w Mragowie pomiedzy: Skarbem Panstwa Nadlesnictwem Mragowo z siedziba w Mragowie zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez mgr inz. Jaroslawa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ )

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) Numer sprawy: DW/ORYN/REG/10/2015 ZATWIERDZAM... (data i podpis Kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto i nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o Warszawa ul Syrokomli 6 Oddział WDW Rogowo- Częstotliwość dostaw:

Arkusz1. Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o Warszawa ul Syrokomli 6 Oddział WDW Rogowo- Częstotliwość dostaw: Zalącznik nr 4 do SIWZ CZĘŚĆ 1 ( Unieście ) - dostawy artykułów hydraulicznych KOD CPV 44140000-3 (miejsce dostawy): Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 03-335 Warszawa ul Syrokomli 6 Oddział WDW Rogowo- Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

2) Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej IWZ. 2. Termin wykonania zamówienia r.

2) Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej IWZ. 2. Termin wykonania zamówienia r. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: 1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa programu tematycznego obozu wakacje rekreacyjno survivalowe z paint ballem

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, wyceny, szycia oraz zawieszania firan i zasłon w pokojach wczasowych i na holach pawilonu

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, wyceny, szycia oraz zawieszania firan i zasłon w pokojach wczasowych i na holach pawilonu Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, wyceny, szycia oraz zawieszania firan i zasłon w pokojach wczasowych i na holach pawilonu hotelowego GOPLANA i ALGA w DW Oddział w Juracie. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

zaprasza do złożenia ofert cenowych na: wykonanie kontroli okresowych rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych, w podziale na 3 części

zaprasza do złożenia ofert cenowych na: wykonanie kontroli okresowych rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych, w podziale na 3 części Numer sprawy: OOI.776.20.2014 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) na wykonanie kontroli okresowych rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych, w podziale na 3 części UWAGA!!! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. f ZARZADZENE Nr 200/14 WÓJTAGMNY DZADKOWCE z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielania zamówien publicznych w Urzedzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówien publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Urzad Gminy 46-045 TURAWA ul. Opolska 39c tel. 421-20-12 BUIII/341-1O/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: "Remont drogi gminnej -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa)

FORMULARZ OFERTY. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa) Zalijcznik nr 8 do S.I.W.Z. Nrsprawy9/II/2011 (miejscowosc i data) FORMULARZ OFERTY Dziaiaj^c w imieniu i na rzecz: tel. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa), fax. skladamy oferte^ w postejdowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i /Nazwa i adres oferenta!... / miejscowosc i data! OFERTA Do......... Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Numer sprawy: OReg OOI 622 3/2010 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto i nie przekracza kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór Wzór Zalacznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... w Warszawie pomiedzy Ministerstwem Sprawiedliwosci z siedziba w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym w dalszej tresci umowy Zleceniodawca, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zapraszamy Pahstwa do udzialu

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zapraszamy Pahstwa do udzialu GMINA SZLK H7YNGOWA Szlichtyngowa, dnia 07.11.2016 r. RZPiP.27L2.12.2016.TW ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIZEJ 30 000 EURO Zamawiaja.cy: GMINA SZLICHTYNGOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROTEKT ul. Starorudzka 9 93-403 Lódz tel. (042) 680 20 83 fax. (042) 680 20 93 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie internetowych serwisów informacyjnych: 1. protekt.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy 85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69 e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do zlozenia oferty

Zaproszenie do zlozenia oferty e v Zalacznik nr 2 Zaproszenie do zlozenia oferty Znak sprawy: IZP. 2600.14.2011 Kleszczów, 18.10.2011 r. 1. Przedmiot zamówienia: Promocja walorów turystycznym gminy Kleszczów na wolnostojacym nosniku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 208-06-25 Zapytanie ofertowe nr /208 ( dotyczy zakupu sprzetu p. pozarowego dla jednostek OSP w ramach srodkow Funduszu Sprawiedliwosci) Gmina Ostrowek Ostrowek 5 98-3 Ostrowek tel. 043845026 e - mail;

Bardziej szczegółowo

ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. r4-200sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22. e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzk:a.pl REGON 000304415

ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. r4-200sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22. e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzk:a.pl REGON 000304415 --- -- --- ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ ~ CERTYFIKAT 2001I2O fax (033) 872 3101 r4-200sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzk:a.pl REGON 000304415 aw SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015. zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015. zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

2) Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej IWZ. 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej IWZ. 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: 1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa komunalna polegająca na wywozie I unieszkodliwianiu segregowanych odpadów

Bardziej szczegółowo

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE "Wylapywanie bezdomnych zwierz~t z terenu gminy Repki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierz~t" I. Zamawiahlcy:

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

1. zwanym w dalszej tresci "Wykonawca, z drugiej strony, zawarta zostala umowa nastepujacej

1. zwanym w dalszej tresci Wykonawca, z drugiej strony, zawarta zostala umowa nastepujacej Umowa FK 3105/ 2009/GK W dniu 2009 r. w Bielsku-Bialej pomiedzy Gmina Bielsko-Biala - Urzedem Miejskim realizujaca zadania Miasta na prawach Powiatu z siedziba w Bielsku-Bialej przy Placu Ratuszowym 1,

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O. TBS/REG/8/2019 (Nr rejestru wniosków) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej ) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) Stanowiące zapytanie ofertowe na: Dostawę ochronnej

Bardziej szczegółowo

m. Uwagi Zamawiającego, dotyczące Zapytania ofertowego: I. Zamawiający: Gryfickie TBS Spółka z o. o., ul Wiejska 8, Gryflee

m. Uwagi Zamawiającego, dotyczące Zapytania ofertowego: I. Zamawiający: Gryfickie TBS Spółka z o. o., ul Wiejska 8, Gryflee Gryfice, dnia 24.07.20 19r. Dz.T.526.343.2019.MO ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), na podstawie

Bardziej szczegółowo

pn. Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Widniówce

pn. Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Widniówce Znak sprawy: GCK.271.1.2015 ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O. TBS/REG/312/2017 (Nr rejestru wniosków) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej ) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) Stanowiące zapytanie ofertowe na: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

8. Warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków.

8. Warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tel Fax Wydzial Administracyjny pokój /308 ZAPYTANIE O CENE. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zamawiajacy:

Tel Fax Wydzial Administracyjny pokój /308 ZAPYTANIE O CENE. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zamawiajacy: Wydzial Administracyjny pokój /308 ZAPYTANIE O CENE Tel. 8410574 Fax 8480 556 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zamawiajacy: Powiat Poznanski Siedziba: 60-509 Poznan ul. Jackowskiego 18 tel. (61) 8 410-500

Bardziej szczegółowo

na wykonanie okresowych przeglądów i badań elektrycznych agregatu prądotwórczego

na wykonanie okresowych przeglądów i badań elektrycznych agregatu prądotwórczego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonanie okresowych przeglądów i badań elektrycznych agregatu prądotwórczego 52/ZA/16 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 12.12.2016 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie

a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie 8 a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie ~ o przydzielenie zamówienia (zadanie nr l, zadanie nr 2 itp.). b)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

I - Nazwa oraz adres Zamawiającego. tel. 58 677 79 60 faks 58 677 79 61 e mail sekretariat@mops.wejherowo.pl zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

I - Nazwa oraz adres Zamawiającego. tel. 58 677 79 60 faks 58 677 79 61 e mail sekretariat@mops.wejherowo.pl zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Starosta Otwocki ul. Górna 13 05 400 Otwock tel. (22) 788-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 788-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl S.AI.272.2.29.2018 Otwock, dnia 27.04.2018 roku Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy. Numer sprawy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66 69 Zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż

Bardziej szczegółowo

Kierownik Biura Mapy Zasadniczej adres korespond: Poznan,ul. Gronowa 20 telefon

Kierownik Biura Mapy Zasadniczej adres korespond: Poznan,ul. Gronowa 20 telefon / UMOWA NrZG-FBZ.*-*-**/08 na wykonanie obserwacji w ciagach osnowy poligonowej niezbednych w celu powiazania z osnowa III klasy, dokonanie scislego wyrównania ciagów oraz przeglad i wznowienie wskazanych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym o szacunkowej wartości do EURO

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym o szacunkowej wartości do EURO Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu DGK.271.0.05.14 Stary Sącz, dn. 13.01.2014 r. Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym o szacunkowej wartości do 14 000 EURO na dostawę pionowego

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O. TBS/REG/7/2017 (Nr rejestru wniosków) ZATWIERDZAM ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) Stanowiące zapytanie ofertowe na:... (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej ) Zakup artykułów

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O. TBS/REG/66/2017 (Nr rejestru wniosków) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej ) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) Stanowiące zapytanie ofertowe na: Remont posadzki

Bardziej szczegółowo

Nasz Znak: ZWiK 421/07/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Nasz Znak: ZWiK 421/07/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nasz Znak: ZWiK 421/07/2015 Chełm Gryficki dn.08.07.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych dla MiejskiegoOśrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2016

Świadczenie usług pocztowych dla MiejskiegoOśrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2016 Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

na dostawę i wymianę przeszklenia w drzwiach profilowanych Jansen El60 960mm x 1880mm

na dostawę i wymianę przeszklenia w drzwiach profilowanych Jansen El60 960mm x 1880mm ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SWIADCZENIE USLUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W RZESZOWIE.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SWIADCZENIE USLUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W RZESZOWIE. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SWIADCZENIE USLUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W RZESZOWIE. I. UWAGI OGÓLNE 1. Postepowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Powiat Otwocki ul. Górna 13 05 400 Otwock tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl SAI.V. 272. Z16.2014 Otwock, dnia 27 sierpnia 2014 roku Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Wzór formularza oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Nazwa i adres Wykonawcy:

OFERTA. Wzór formularza oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Nazwa i adres Wykonawcy: ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Wzór formularza oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy:....... PESEL:... NIP:..... REGON:....... Nr konta bankowego:.... Tel.:. Fax: e-mail:... uwaga:

Bardziej szczegółowo

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i Page 1 of 5 Olsztyn: Budowa zaplecza boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 18 i Gimnazjum nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu. Numer ogloszenia: 300604-2009; data zamieszczenia: 01.09.2009 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wejherowo Adres do korespondencji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kusocińskiego 17, Wejherowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wejherowo Adres do korespondencji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kusocińskiego 17, Wejherowo Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji : do r

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji : do r ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw dnia 31.03.2008 r. l Znak postepowania Szp/ZP- 94/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Starosta Otwocki ul. Górna 13 05 400 Otwock tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl SAI.V. 272. Z24. 2014 Otwock, dnia 26 września 2014 roku Postępowanie

Bardziej szczegółowo

V. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO KONTAKTU I POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

V. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO KONTAKTU I POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Kraków, dnia.. 2007r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Adresaci: 1.... 2.... 3.... Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie map do celów projektowych

Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie map do celów projektowych Hel, dnia 30.07.2010 roku Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie map do celów projektowych 1. Podstawa prawna. Artykuł 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI UDZIELANIA ZAMÓWIENIA ISTOTNE WARUNKI UDZIELANIA ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz. 1579 zez m.) powyżej 20 000

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O. TBS/REG/99/2017 (Nr rejestru wniosków) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej ) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) Stanowiące zapytanie ofertowe na: Zakup i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw dnia 28.04.2008 r. 1 Szp/ZP- 92/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Powiat Otwocki ul. Górna 13 05 400 Otwock tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl SAI.V. 272. Z26. 2014 Otwock, dnia 29 września 2014 roku Postępowanie

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJAOCHRONY SRODOWISKA. Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

INSPEKCJAOCHRONY SRODOWISKA. Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ^ INSPEKCJAOCHRONY SRODOWISKA Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy OGOSZS 85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69 e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro Numer sprawy: AG-Z.2150-49/6/2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIE PONIŻEJ EURO

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIE PONIŻEJ EURO OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 30 000 EURO Wysokie Mazowieckie, dnia 22.06.2016 r. W oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O. TBS/REG/290/2017 (Nr rejestru wniosków) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej ) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) Stanowiące zapytanie ofertowe na: ZAKUP I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 5 października 2012 r. L. dz. MOS7-0710/407/12 Znak sprawy: MOS7/I/07/2012/rozpoznanie. wg rozdzielnika

Warszawa, dn. 5 października 2012 r. L. dz. MOS7-0710/407/12 Znak sprawy: MOS7/I/07/2012/rozpoznanie. wg rozdzielnika MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Nr 7 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 63 GIMNAZJUM Nr 162 04-351 Warszawa, ul. Osowska 81 tel. 22 516 98 20, fax 22 516 98 30 e-mail: mos7@mos7.edu.pl www.mos7.edu.pl L. dz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIZEJ EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIZEJ EURO SZIU UNA OWA Szlichtyngowa, dnia 01.12.2016 r. RZPiP.27L2.15.2016.TW ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIZEJ 30 000 EURO Zamawiajqcy: GMINA SZLICHTYNGOWA ul.

Bardziej szczegółowo

ZA«1T5PK^Wj^J^ N,V: , Re8on:00OS4Z81« URZADGMINYSTROMIEC Stromiec, ul. Piaski 4. tpf 48 61H 10 20, fax:

ZA«1T5PK^Wj^J^ N,V: , Re8on:00OS4Z81« URZADGMINYSTROMIEC Stromiec, ul. Piaski 4. tpf 48 61H 10 20, fax: URZADGMINYSTROMIEC 26-804 Stromiec, ul. Piaski 4 tpf 48 61H 10 20, fax: 48 619 10 12 N,V:798 125-18-79, Re8on:00OS4Z81«ZWI.271.31.2015 Stromiec, dnia 11.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Stromiec prosi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ zamówienia publicznego o wartości poniżej euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ zamówienia publicznego o wartości poniżej euro Gmina Łazy, 42-450 Łazy ul. Traugutta 15, woj. śląskie powiat zawierciański tel 32 6729422, 67 29 326 fax.32 6729448 NIP : 649-22-68-348 REGON: 276258865 Łazy, 12.03.2014r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Numer sprawy: AZ.2150-35/2/TOM II/2012 Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość

Bardziej szczegółowo

ustawy Prawo zamówien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z póznozm.)

ustawy Prawo zamówien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z póznozm.) ZAPYTANIE O CENE WydzialAdministracyjny pokój /308 TeL 8410672 Fax 8480 556 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zamawiaja,cy: Starosta Poznanski Siedziba: 60-509 Poznan ul. Jackowskiego 18 tel. (61) 8 410-500

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2017

Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2017 Załącznik Nr 1a Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o powyżej 3000 EURO netto, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. t.j.

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej

Zespól Opieki Zdrowotnej -- --- ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-!-023ZP/06PU/08 Sucha Beskidzkadnia 18.02.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : Zapytania ofertowego ogloszonego

Bardziej szczegółowo