SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SWIADCZENIE USLUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W RZESZOWIE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SWIADCZENIE USLUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W RZESZOWIE."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SWIADCZENIE USLUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W RZESZOWIE. I. UWAGI OGÓLNE 1. Postepowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawe z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz z pózn.zm.) zwana dalej ustawa oraz w przepisach wykonawczych do niej. 2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladanie ofert czesciowych. 3. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. 4. Zamawiajacy przewiduje udzielenia zamówien uzupelniajacych. 5. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia urnowy ramowej. 6. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiajacy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 8. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania urnowy. 9. Zamawiajacy nie przewiduje wniesienia wadium. 10. Tresc zlozonych ofert musi byc zgodna z trescia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia. 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. II. ZAMAWIAJACY Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellonska 26, NIP: tel.: O fax: O w 35 III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Rzeszów Postepowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 1

2 IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia obejmuje swiadczenie uslug telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej w zakresie polaczen telefonicznych lokalnych, strefowych, miedzystrefowych i do sieci komórkowych dla Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Rzeszowie z formularzem cenowym stanowiacym zalacznik nr Uslugi musza miec charakter powszechny, musza byc swiadczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami tj. ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo Telekomunikacyjne ( Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz z pózno zm.) po sieci kablowej z wykorzystaniem istniejacej wewnetrznej sieci telefonicznej. 3. Uslugi telekomunikacyjne beda obejmowaly: polaczenia lokalne i strefowe, polaczenia miedzystrefowe, polaczenia do sieci komórkowych, polaczenia do sieci komórkowej Play, uslugi faksowe, udostepnienie 18 linii cyfrowych ISDN (2B+D) z zachowaniem numerów, udostepnienie 6 linii analogowych z zachowaniem numerów, czas usuniecia awarii 8 godzin, mozliwosc swiadczenia bezplatnych polaczen miedzy lokalizacjami abonenta stanowiacy zalacznik nr 5, w lokalu przy ul. Czackiego 2 na linii analogowej lacze telefoniczne na którym swiadczona jest usluga internetowa. specyfikacja uslug w formie wydruku i biling zrealizowanych polaczen w formie elektronicznej na poszczególne numery telefonów zewnatrz i wewnatrz wlasnej centrali telefonicznej, Jednoczesnie nalezy zapewnic; swiadczenie uslug oparte o system naliczania sekundowego bez oplat startowych, zachowanie dotychczasowej numeracji bez ponoszenia kosztów przez Zamawiajacego, przeniesienie numerów nie spowoduje przerw w realizacji polaczen, mozliwosc korzystania z informacji o numerach abonentów na terenie Polski, 2

3 dostarczenie na zyczenie Zamawiajacego szczególowego wykazu wykonanych na jego rzecz uslug za dany okres rozliczeniowy w formie elektronicznej, brak oplaty za inicjacje polaczen, mozliwosc aktywacji pakietów, usluga nie moze byc swiadczona z uzyciem technologii alternatywnych np. VIP, numery dostepowe, bramki GSM, Wykonawca moze zapoznac sie z istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna obiektów Zamawiajacego w celu profesjonalnego i bezkolizyjnego wykonania przedmiotu zamówienia. Termin wizji lokalnej winien byc uzgodniony z Zamawiajacym, W przypadku zaoferowania darmowych minut w abonamencie lub w pakiecie, Zamawiajacy wymaga aby niewykorzystane minuty przechodzily pomiedzy wszystkimi liniami Zamawiajacego, swiadczenie uslug nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego po rozwiazaniu/wygasnieciu dotychczas obowiazujacych umów. bezplatna blokada polaczen , , , bezplatne polaczenia do sluzb powolanych ustawowo do meslema pomocy posiadajacych numery skrócone min: 112, 999, 998, 997, 992, 991, 986, 984, 985 itp. 4. Zamawiajacy posiada wlasne centrale o modelu Plus 4/16 i ALFA Plus 4120 i parametrach: konfiguracja (2B+D) - X linii miejskich/x linie wew. Cyfrowe/X linii wew. Analogowych. 5. Szacunkowa ilosc minut dla poszczególnych polaczen to: lokalne i strefowe minut/miesiac, miedzystrefowe minut/miesiac, komórkowe minut/miesiac, biuro numerów tp- 118, 913 ulgowa infolinia 0-801,9330 na bezplatna linie , 12-godzinny dostep do serwisu, Nazwy i kody stosowane w zakresie okreslonym w Wspólnym Slowniku Zamówien (CPV) Kod CPV:

4 V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wykonanie uslug telekomunikacyjnych dla Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Rzeszowie w zakresie okreslonym w SIWZ winno nastapic w terminie 12 miesiecy od daty rozpoczecia swiadczenia uslugi. Okres realizacji swiadczenia uslugi w terminie 30 dni od dnia rozstrzygniecia w/w postepowania ze skutkiem na 1 dzien kolejnego miesiaca. VI. JEZYK POSTEPOWANIA Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim. Zamawiajacy nie dopuszcza zlozenia ofert w innym jezyku. VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIE ZA MA WIAJACEGO Z WYKONAWCAMI 1. Kazdy Wykonawca ma prawo zwrócic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie SIWZ Pytania Wykonawców musza byc sformulowane na pismie i skierowane na adres: Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Rzeszowie ul. Jagiellonska faks: (017) , Rzeszów w 35 lub mrzesz<tvrzeszow.uw.eov.pl z dopiskiem: "Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na swiadczenie uslug telekomunikacyjnych dla Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Rzeszowie" 2. W niniejszym postepowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie pisemnej zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 27 ustawy Prawo zamówien publicznych. 3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomoca faksu, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Wyjasnienia dotyczace SIWZ udzielane beda bez ujawnienia zródla zapytania zamieszczone beda na stronie internetowej: chyba, ze zapytanie wplynelo do Zamawiajacego na mniej niz 6 dni przed terminem skladania ofert. 5. Protesty, oferty musza byc przekazywane Zamawiajacemu wylacznie w formie pisemnej. 4

5 6. Nie udziela sie zadnych ustnych i telefonicznych infonnacji, wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnosci postepowania. 7. W uzasadnionych sytuacjach Zamawiajacy moze przed uplywem tenninu skladania ofert zmienic tresc specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana zmiane specyfikacji Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej: 8. Wykonawcy sa zobowiazani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiajacego postepowania wyjasniajacego na podstawie art. 87 ustawy, do zlozenia wyjasnien w fonnie i o tresci zgodnej z zapytaniem Zamawiajacego w ramach postepowania wyjasniajacego. 9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami w ImIemu Zamawiajacego sa: w sprawach dotyczacych przedmiotu zamówienia: 1. Aneta Cwynar, pok. 12, 2. Marta Szczech, pok 12, tel.: (O 17) wew 33,40 w sprawach dotyczacych procedury przetargowej: 1. Malgorzata Marnik, pok 8 tel.: (O 17) wew 34, VIII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA 1. Tennin zwiazania oferta zlozona w przedmiotowym postepowaniu wynosi 30 dni. Bieg tenninu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem tenninu skladania ofert. 2. Wniesienie protestu po uplywie tenninu skladania ofert zawiesza bieg tenninu zwiazania oferta do czasu ostatecznego rozstrzygniecia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy). IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Przygotowanie oferty: a) wypelniony i podpisany fonnularz cenowy zgodny ze wzorem stanowiacym zalacznik nr l do niniejszej SIWZ, 5

6 b) wypelnione i podpisane oswiadczenie zgodne ze wzorem stanowiacym zalacznik nr 2 SIWZ, c) oswiadczenie o warunkach przyjecia umowy zgodne ze wzorem stanowiacym zalacznik nr 3 SIWZ, d) aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminem skladania ofert. e) aktualne zaswiadczenie o wpisie do rejestru przedsiebiorców telekomunikacyjnych wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert zgodnie z ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne Nr 171, poz z pózn.) (Dz.U. z 2004 r 2. Oferte nalezy przygotowac wedlug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ. 3. Kazdy Wykonawca powinien przedstawic tylko jedna oferte pod rygorem odrzucenia. 4. Oferta powinna byc podpisana przez osobe upowazniona w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadajaca odpowiednie pelnomocnictwo do dokonania niniejszej czynnosci prawnej udzielone przez osobe upowazniona do reprezentacji podmiotu. 5. Zaleca sie, aby kazda strona oferty byla parafowana przez osobe uprawniona do reprezentacji Wykonawcy. 6. Oferta musi byc sporzadzona w jezyku polskim, pismem maszynowym lub inna trwala, czytelna technika. 7. Zaleca sie ponumerowanie stron i ich spiecie w sposób uniemozliwiajacy przypadkowe zdekompletowanie. 8. Dokumenty wchodzace w sklad oferty moga byc przedstawiane w formie oryginalów albo poswiadczonych za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawce kopii. Zgodnosc z oryginalem wszystkich kopii dokumentów, musi byc potwierdzona przez osobe uprawniona do reprezentacji Wykonawcy. 6

7 9. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wylacznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzic watpliwosci co do jej prawdziwosci. 10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósl poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie tresci musza byc parafowane przez osobe uprawniona do reprezentacji. 11. Wzory formularzy nalezy wypelnic scisle wedlug wskazówek okreslonych w SIWZ. Zamawiajacy nie dopuszcza dokonywania w tresci zalaczonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku zlozenia przez Wykonawce wlasnych formularzy ich tresc musi byc tozsama z trescia formularzy zalaczonych do niniejszej SIWZ. 12. Zadne dokumenty wchodzace w sklad oferty, w tym równiez przedstawione w formie oryginalów, nie podlegaja zwrotowi przez Zamawiajacego. 13. Wszystkie dokumenty winny byc aktualne w terminie skladania ofert i przedlozone w formie oryginalów lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawce 14. Wykonawca powinien przygotowac oferte w formie pisemnej i umiescic oferte w zamknietej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widniec nazwa i adres Zamawiajacego oraz nastepujace oznaczenie: "Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na swiadczenie uslug telekomunikacyjnych dla Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Rzeszowie - nie otwierac przed dniem 19 maja 2009 r, godz 8.30" Na kopercie nalezy podac równiez nazwe i adres Wykonawcy Wykonawcy. oraz opatrzyc ja pieczecia 15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. x. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferte nalezy zlozyc w zamknietej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiajacego: Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Rzeszowie ul. Jagiellonska 26, Rzeszów pokój nr 8, pierwsze pietro do dnia 19 maja 2009 r. do godziny Dla ofert przeslanych do Zamawiajacego liczy sie data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiajacego. 7

8 2. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego: Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellonska 26, Rzeszów pokój nr 12 pierwsze pietro, do dnia 19 maja 2009 r. o godzinie Oferty otrzymane przez Zamawiajacego po tym terminie zostana zwrócone bez otwierania po uplywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach. i warunków platnosci XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PLA TNOSCI 1. Wykonawca okresli cene calkowita oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podajac ja w zapisie liczbowym z dokladnoscia do dwóch miejsc po przecinku. 2. Cena podana przez Wykonawce w ofercie jest cena ostateczna, wyrazona w zlotych i uwzgledniajaca wymagania techniczne, zgodnie z SIWZ przedmiotowego postepowania i obejmujaca wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiajacy w zwiazku z realizacja przedmiotowego zamówienia. 3. Waluta ceny oferowanej jest zloty polski. 4. W przypadku rozbieznosci Zamawiajacy poprawia omylki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób okreslony w art. 87 ustawy PZP. 5. Platnosc za wykonanie zamówienia bedzie nastepowalo co miesiac w formie przelewu po dostarczeniu faktury wystawionej przez Wykonawce w terminie jej otrzymania. 14 dni, liczac od daty 6. Sposób liczenia ceny oraz ostateczna kwota musi byc zgodna z formularzem cenowym. XII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 1. Zamawiajacy dokona oceny ofert wybierajac oferte najkorzystniejsza w oparcm o nastepujace kryteria: CENA 8

9 cena brutto za l abonament miesieczny - lacze cyfrowe ISDN (2B+D) 10%, cena brutto za l abonament miesieczny - lacze analogowe ISDN 10%, cena brutto za l minute polaczen lokalnych i strefowych- 30%, cena brutto za l minute polaczen do sieci komórkowych - 20%, cena brutto za l minute polaczen miedzystrefowych - 25%, cena brutto za l minute polaczen do sieci Play- 5% 2. Sposób obliczania punktów: A = AlminlAlbad.xIO% + A2minlA2bad.xI0% + A3minlA3bad.x30% + A4minlA4bad. X 20% + A5minl A5bad. x 25% + A6minl A6bad. x 5% A = suma punktów, jakie Wykonawca uzyskal za poszczególne kryteria ( z dokladnoscia do 2 miejsc po przecinku) A l min - najnizsza cena sposród ofert za jeden abonament miesieczny - lacze cyfrowe ISON (28+0) A l badana - cena oferty badanej za jeden abonament miesieczny - lacze cyfrowe ISON (28+0) A2 min - najnizsza cena sposród ofert za jeden abonament miesieczny - lacze analogowe A2 badania- cena oferty badanej za jeden abonament miesieczny - lacze analogowe A3 min - najnizsza cena sposród ofert zajedna minute polaczen lokalnych i strefowych A3 badana - cena oferty badanej za jedna minute polaczen lokalnych i strefowych A4 min - najnizsza cena sposród ofert za jedna minute polaczen do sieci komórkowych A4 badania- cena oferty badanej za jedna minute polaczen do sieci komórkowych AS min - najnizsza cena sposród ofert za jedna minute polaczen miedzystrefowych AS badana - cena oferty badanej za jedna minute polaczen miedzystrefowych A6 min - najnizsza cena sposród ofert za jedna minute polaczen do sieci Play A6 badania- cena oferty badanej za jedna minute polaczen do sieci Play Zamawiajacy do ustalenia ceny oferty przyjmuje cene brutto uwzgledniajac podatek od towarów i uslug. Brak mozliwosci wykorzystania aukcji elektronicznej. Brak wypelnienia i okreslenia wartosci pozycji w formularzu cenowym spowoduje odrzucenie oferty. Wstawienie w pozycji w formularzu cenowym zera jako wartosci pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która bedzie przedstawiac najwieksza liczbe punktów liczonych jako suma punktów z poszczególnych kryteriów. 9

10 XIII. WARUNKI ZWARCIA UMOWY l. Zamawiajacy zawrze umowe w oparciu o zapisy SIWZ i zgodnie z trescia najkorzystniejszej oferty w terminie nie krótszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie pózniej jednak niz przed uplywem terminu zwiazania oferta 2. Zamawiajacy okresli miejsce i termin podpisania umowy. 3. Jezeli Wykonawca, którego oferta zostala wybrana, uchyli sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiajacy moze wybrac oferte najkorzystniejsza sposród pozostalych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba ze zachodza przeslanki, o których mowa wart. 93 ust. 1 ustawy PZP. XIV. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak tez postanowien niniejszej SIWZ, przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane w ustawie PZP. BY MIEJSKI POMO mgr L 'raka 10

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/125/06/MR Przedmiot postepowania: zakup bonów towarowych dla pracowników IChP; Tryb postepowania: przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

PN-1/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PN-1/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-1/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę opału postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO I. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

8. Warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków.

8. Warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie

a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie 8 a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie ~ o przydzielenie zamówienia (zadanie nr l, zadanie nr 2 itp.). b)

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.u m.b ielsk o.

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.u m.b ielsk o. Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.u m.b ielsk o.p l/ b ip Bielsko-Biala: Swiadczenie uslug dostepu do Internetu dla sieci szerokopasmowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA li OSRODEK WSPOMAGANIA ul. Poznanska 91 62-006 Kobylnica tel. 061 81-50-108 RODZINY nr sprawy: ZP-02/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) "PERIODYCZNA DOSTAW A OLEJU OPALOWEGO - LEKKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych - --- --- ---- Strona 1 z 5 Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych za posrednictwem prefiksu z usluga DDI dla 400 numerów (033-8723100-8723499) oraz za posrednictwem 13 laczy ISDN BRA (2B+D)

Bardziej szczegółowo

na dostawę betonu towarowego w ilości 650 m 3 na modernizację (utwardzenienie) dróg na terenie Gminy Damnica

na dostawę betonu towarowego w ilości 650 m 3 na modernizację (utwardzenienie) dróg na terenie Gminy Damnica ZAMAWIAJĄCY GMINA DAMNICA ul. Górna 1 76-231 Damnica http://www.damnica.pl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę betonu towarowego w ilości 650 m 3 na modernizację (utwardzenienie)

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

Tel Fax Wydzial Administracyjny pokój /308 ZAPYTANIE O CENE. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zamawiajacy:

Tel Fax Wydzial Administracyjny pokój /308 ZAPYTANIE O CENE. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zamawiajacy: Wydzial Administracyjny pokój /308 ZAPYTANIE O CENE Tel. 8410574 Fax 8480 556 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zamawiajacy: Powiat Poznanski Siedziba: 60-509 Poznan ul. Jackowskiego 18 tel. (61) 8 410-500

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Urzad Gminy 46-045 TURAWA ul. Opolska 39c tel. 421-20-12 BUIII/341-1O/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: "Remont drogi gminnej -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nidzica.up.gov.pl Nidzica: Dostawa sprzetu komputerowego i licencji dla Powiatowego Urzedu

Bardziej szczegółowo

POWIA TO WY URZllD PRACY

POWIA TO WY URZllD PRACY POWIA TO WY URZllD PRACY W NIDZICY ul Traugutta 23, 13-100 NIDZICA, fi 89 6250 130, fax. 896250 139, e-mail: olni@lp.gov.pl Nidzica, 23.1 0.2012 roku Znak sprawy: DO-0320-l/20l2 Dotyczy: postepowania o

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA o wartosci powyzej 60 000 EURO o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

Bardziej szczegółowo

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116 Przesylanie ogloszen Strona 1 z 9 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanieogloszenon-line:http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych.

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych. Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Nv C(fOS~l/)IQ,;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szubin.pl ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach. Warpuny ul. Młynowa Sorkwity

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach. Warpuny ul. Młynowa Sorkwity Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach Warpuny ul. Młynowa 5 11-731 Sorkwity Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup i dostawę oleju opałowego na rok 2012 dla Zakładu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZARZAj)ZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO NR 32./05 z dnia.9 marca 2005 r.

ZARZAj)ZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO NR 32./05 z dnia.9 marca 2005 r. fv Q~,\ \ '-"Y\ ZARZAj)ZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO NR 32./05 z dnia.9 marca 2005 r. Na podstawie art. 34 ust 1 i art. 35 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

ZARZApZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO NR 33/05 z dnia 9 marca 2005 r.

ZARZApZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO NR 33/05 z dnia 9 marca 2005 r. ZARZApZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO NR 33/05 z dnia 9 marca 2005 r. Na podstawie art. 34 ust 1 i art. 35 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatow)m(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl Rz.341-108/08 Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do internetu w sieci stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Legionowo, Zadanie I - świadczenie usług telekomunikacyjnych, Zadanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1) Nazwę (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Strona l z 5 Kobylin-Borzymy: Przywóz i odwóz uczniów Zespolu Szkól w Kobylinie-Borzymach i Szkoly Podstawowej w Stypulkach-Swiechach w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogloszenia: 211268-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i Page 1 of 5 Olsztyn: Budowa zaplecza boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 18 i Gimnazjum nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu. Numer ogloszenia: 300604-2009; data zamieszczenia: 01.09.2009 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw dnia 28.04.2008 r. 1 Szp/ZP- 92/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej,

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, 2010-07-12 http://bzpo.portal. uzp.gov. pl/index. ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno promocyjnych do projektu Kształcenie na Wydziale MFiI wobec wyzwań współczesnego rynku pracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. f ZARZADZENE Nr 200/14 WÓJTAGMNY DZADKOWCE z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielania zamówien publicznych w Urzedzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówien publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE ~ ]I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip.powiatpoznan.pl tel. O 61 8410500 fax O 61 8480556 zwany dalej "Zamawiajacym"

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie

Dostawa oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie Nr zamówienia: GZK 3410-1/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zamówienie publiczne pn. Dostawa oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego. 1. Uniwersytet Jagiellonski, ul. Golebia 24, 31-007 Kraków - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego,

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -- - -...-- OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Strona l z 5 Turawa: Dowóz uczniów do szkól na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 Numer ogloszenia: 122219-2009; data zamieszczenia: 29.07.2009 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa opatrunków specjalistycznych zgodnie z formularzem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Juchnowiec Kościelny, dnia 20.11.2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: dostawa wyposażenia internetowego studio telewizyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Łódź: Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Numer ogłoszenia: 61145-2013; data zamieszczenia: 22.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne

Lp. Parametry techniczne Legnica, dnia 07.10.2011 rok Zapytanie ofertowe Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zwracamy się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych Nr sprawy: 38/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

Bardziej szczegółowo

ustawy Prawo zamówien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z póznozm.)

ustawy Prawo zamówien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z póznozm.) ZAPYTANIE O CENE WydzialAdministracyjny pokój /308 TeL 8410672 Fax 8480 556 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zamawiaja,cy: Starosta Poznanski Siedziba: 60-509 Poznan ul. Jackowskiego 18 tel. (61) 8 410-500

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa: EZ/ZP-4/2016 świadczenie usług telekomunikacyjnych Numer ogłoszenia: 67921-2016; data zamieszczenia: 03.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór Wzór Zalacznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... w Warszawie pomiedzy Ministerstwem Sprawiedliwosci z siedziba w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym w dalszej tresci umowy Zleceniodawca, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej

Zespól Opieki Zdrowotnej -- --- ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-!-023ZP/06PU/08 Sucha Beskidzkadnia 18.02.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : Zapytania ofertowego ogloszonego

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wydzial Administracyjny pokój J08A/J08 ZAPYTANIE O CENE

Wydzial Administracyjny pokój J08A/J08 ZAPYTANIE O CENE Wydzial Administracyjny pokój J08A/J08 ZAPYTANIE O CENE TeL 8410672 Fax 8480 556 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zamawiaja,cy: Powiat Poznanski Siedziba: 60-509 Poznan ul. Jackowskiego 18 tel. (61) 8 410-500

Bardziej szczegółowo

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEPUBLICZNE ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 11 zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub aktualny odpis z wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. kazdy wspólnik

Bardziej szczegółowo

CPV Usługi telefonii komórkowej Karty SIM Telefony komórkowe

CPV Usługi telefonii komórkowej Karty SIM Telefony komórkowe 1. Zamawiający: I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 tel. (094) 342-78-31, fax.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. 1 z 13 2017-11-14, 19:53 Ogłoszenie nr 616092-N-2017 z dnia 2017-11-14 r. Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk: Dostawę usług telekomunikacyjnych (ISDN) w budynku IBS PAN OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

wykonanie remontu pomieszczen zwiazanych z przebudowa dróg ewakuacyjnych wewnetrznych,

wykonanie remontu pomieszczen zwiazanych z przebudowa dróg ewakuacyjnych wewnetrznych, Page 1 of 5 Olsztyn: remont Osrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodzina przy ul. Wankowicza 3 w Olsztynie Numer ogloszenia: 73500-2010; data zamieszczenia: 16.03.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 22/2012 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach.

Na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach. Znak sprawy OR.3410/12/09 ZAMAWIAJĄCY Gmina Fajsławice 21-060 Fajsławice woj. lubelskie tel./fax (081) 585-30-02 e- mail: sekretariat@fajslawice.home.pl. REGON 431019810, NIP 564-174-02-59 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZP / 5 / 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA Doposażenie placu zabaw W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art.69-73 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: Przetarg 13/ Uslugi w zakresie ochrony Krajowego Skladowiska Odpadów Promieniotwórczych w Rózanie/2011

Znak sprawy: Przetarg 13/ Uslugi w zakresie ochrony Krajowego Skladowiska Odpadów Promieniotwórczych w Rózanie/2011 Pieczec Zamawiajacego Znak sprawy: Przetarg 13/ Uslugi w zakresie ochrony Krajowego Skladowiska Odpadów Promieniotwórczych w Rózanie/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - SIWZ UDZIELANEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych 2010-06-25 http://bzpo.portal. uzp.gov.pljindex.ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO I. Informack..!!gólne SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip. powiat. poznan.pl tel. O61 8410 500 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 1 77-100 Bytów Tel./fax 59 822-22-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej rok produkcji 2015r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zarn6wienia jest usluga zaprojektowania i utworzenia strony intemetowej (zwana dalej:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zarn6wienia jest usluga zaprojektowania i utworzenia strony intemetowej (zwana dalej: Europejskle Program Rl!glonalny we IllW(JOZ1WO SWII;lOKIlZYSKll nowoczesna 5zkoh zawodowa nowoczesny region Unla Europejska EuropejsklFundusz Spotl!any Projekl wsp6hinansowny przez Uni~ EuropejskC\wramach

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 08.10.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ

Gdańsk, dnia 08.10.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ Gdańsk, dnia 08..2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego. 1. Uniwersytet Jagiellonski, ul. Golebia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadzaca sprawe:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 5 2015-02-27 12:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego. 1. Uniwersytet Jagiellonski, ul. Golebia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadzaca sprawe:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Łódź, dnia 3 grudnia 2013 r. Nr sprawy: G.XXVI/251/2/2013

Zapytanie ofertowe. Łódź, dnia 3 grudnia 2013 r. Nr sprawy: G.XXVI/251/2/2013 Łódź, dnia 3 grudnia 2013 r. Nr sprawy: G.XXVI/251/2/2013 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 Zapytanie ofertowe Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zaprasza

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu: (II)

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu: (II) 1 z 14 28.07.2017, 14:30 Ogłoszenie nr 560226-N-2017 z dnia 2017-07-28 r. Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu: (II) ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo