PROBLEMATYKA PALENIA TYTONIU W POLSCE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMATYKA PALENIA TYTONIU W POLSCE."

Transkrypt

1 PROBLEMATYKA PALENIA TYTONIU W POLSCE. mgr Beata Rapacka POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w Nidzicy

2 PREZENTACJA ZAWIERA: EPIDEMIOLOGIĘ PALENIA TYTONIU CO TO JEST POZNPT ROLĘ INSPEKCJI SANITARNEJ NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY OSTATNIEJ NOWELIZACJI USTAWY Z 1995 ROKU O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTEPSTWAMI UZYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH.

3 SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POLSCE ( WG BADAO PRZEPROWDZONYCH PRZEZ FUNDAC JĘ PROMOCJA ZDROWIA W 2009 ROKU) 29% Polaków po 15 roku życia pali regularnie 2% pali okazjonalnie 18,6% polskiej młodzieży w wieku lat pali obecnie papierosy (19,6% chłopców i 17,1% dziewcząt).

4 SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POLSCE (WG BADAO PRZEPROWDZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ PROMOCJA ZDROWIA W 2009 ROKU) ZGONY Z POWODU CHORÓB ODTYTONIOWYCH w 2008 roku na choroby odtytoniowe zmarło 69 tys. Polaków W tym 38% przypadków śmierci to mężczyźni w wieku (35-69 lat) i 13% przypadków to kobiety w wieku (35-69 lat) spowodowane było paleniem papierosów. Z powodu palenia tytoniu Polacy tracą około 22 lata życia.

5 SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POLSCE (WG BADAO PRZEPROWDZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ PROMOCJA ZDROWIA W 2009 ROKU) 43% palących ma wykształcenie zasadnicze zawodowe 41% osób pali pomimo złego statusu materialnego

6 SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POLSCE (WG BADAO PRZEPROWDZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ PROMOCJA ZDROWIA W 2009 ROKU) BIERNE PALENIE 2006 roku liczba zgonów przypisywanych biernemu paleniu w Polsce wyniosła Szacuje się, że z powodu biernego palenia w pracy, co 18 godzin umiera jedna osoba.

7 SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POLSCE (WG BADAO PRZEPROWDZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ PROMOCJA ZDROWIA W 2009 ROKU) Bierne palenie cd 53% Polaków naraża domowników na bierne palenie Średnia europejska narażonych na bierne palenie w domu wynosi 35%. W krajach Unii (najmniej osób narażonych na bierne palenie w domu jest w Finlandii 8%).

8 SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POLSCE (WG BADAO PRZEPROWDZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ PROMOCJA ZDROWIA W 2009 ROKU) Ekonomiczne koszty biernego palenia Straty ekonomiczne paostwa w ciągu najbliższych 20 lat (tyle średnio trwa ekspozycja na dym tytoniowy) wynikające z przedwczesnych zgonów na choroby spowodowane biernym paleniem i leczeniem tych chorób szacowane są obecnie na ok. 157 mld zł

9 POZNPT ( PROGRAM OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTEPSTW PALENIA TYTONIU NA LATA PROGRAM POWSTAŁ NA PODSTAWIE USTAWY Z 1995 ROKU O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UŻYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.

10 CELOWOŚD PROGRAMU PALENIE TYTONIU JEST NAJISTOTNIEJSZĄ PRZYCZYNĄ ZGONÓW PRZEDWCZESNYCH EKONIOMICZNE I SPOŁECZNE KOSZTY PALENIA WIELOKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄ ZYSKI JAKIE UZYSKUJE PAOSTWO ZE SPRZEDAŻYWYROBÓW TYTONIOWYCH. USTAWA Z 1995 ROKU ZOBOWIĄZUJE POLSKĘ DO UCHWALENIA PROGRAMU, KTÓRY JEST ZGODNY Z POLITYKĄ KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ. PALENIE TYTONIU WYKLUCZA WOLNOŚD I JEST W SPRZECZNOŚCI Z ATRAKCYJNOŚCIĄ SPRAWNOŚCIĄ, AKTYWNOŚCIĄ CZŁOWIEKA.

11 ZAŁOŻENIA PROGRAMU OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU Cel strategiczny programu Zmniejszenie zachorowao, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu, zmniejszenie ekspozycji na dym tytoniowy.

12 ZADANIA PROGRAMU NA LATA ZADANIE 1 ZMIANA KLIMATU SPOŁECZNEGO I ZACHOWAO W STOSUNKU DO PALENIA TYTONIU POPRZEZ WIELOPŁASZCZYZNOWE POPULACYJNE DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE: KAMPANIE, KOALICJE IMPREZY KONKURSY DYSTRYBUCJA MATERIAŁOW ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY PRZY UDZIALE SŁUZBY ZDROWIA, WHO, MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTAWA SPORTU I TURYSTYKI,PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWTNEJ, JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, OŚRODKI KULTURY, DYREKCJESZKÓŁ I PRZEDSZKOLI, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, SRODKI MASOWEGO PRZEKAZU I INNI.

13 ZADANIA PROGRAMU NA LATA ZADANIE 2. NADZÓR ORGANÓW PIS NAD WYROBAMI TYTONIOWYMI KONTROLA ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI SZKODLIWYCH ODPOWIEDZIALNY PAOSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W ŁODZI. ZADANIE 3. ZAPOBIEGANIE PALENIU TYTONIU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ- ODPOWIEDZIALNY; GIS, MEN, KURATOR OŚWIATY, BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA, BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH, INSTYTUT MATKI I DZIECKA STOWARZYSZENIE DZIECIOSTWA WOLNEGO OD DYMU TYTONIOWEGO, DYREKCJE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI, PLACÓWKI KSZTAŁCĄCE NAUCZYCIELI, JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE.

14 ZADANIA PROGRAMU NA LATA ZADANIE 4. REALIZACJA PROGRANMÓW PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU W ZOZ. DZIAŁALNOŚC TELEFONICZNEJ PORADNI POMOCY PALĄCYM- ODPOWIEDZIALNY PREZES NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA, CENTRUM ONKOLOGII W WARSZAWIE.

15 ZADANIA PROGRAMU NA LATA ZADANIE 5. OGRANICZENIE PALENIA TYTONIU I DZIAŁANIA EDUKACYJNE PROWADZONE W ŚRODOWISKU ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW WOJSKA I ICH RODZIN- ODPOWIEDZILANY MINISTER OBRONY NARODOWEJ

16 ZADANIA PROGRAMU NA LATA ZADANIE 6. ZMIANA KLIMATU SPOŁECZNEGO I ZACHOWAO W STOSUNKU DO PALENIA TYTONIU WŚRÓD FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ OSÓB OSADZONYCH W ZAKŁADACH PENITENCJARNYCH.-ODPOWIEDZIALNY DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

17 ZADANIA PROGRAMU NA LATA ZADANIE 7. OGRANICZENIE PALENIA TYTONIU W ŚRODOWISKU ZAWODOWYM I RODZINNYM FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB RESORTU SPRAW WEWNĘTRZYNCH I ADMINISTRACJI ODPOWIEDZIALNY MINISTER SPRAW WEWNĘTRZYCYCH I ADMINISTRACJI.

18 ZADANIA PROGRAMU NA LATA ZADANIE 8. WYELIMINOWANIE EKSPOZYCJI NA DYM TYTONIOWY W MIEJSCACH PRACY- ODPOWIEDZIALNY INSTYTUT MEDYCYNY PRACY W ŁODZI ZADANIE 9. WDRAŻANIE EKONOMICZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH STYMULATORÓW OGRANICZANIA KONSUMPCJI WYROBÓW TYTONIOWYCH- ODPOWIEDZIALNY MINISTER FINANSÓW

19 ZADANIA PROGRAMU NA LATA ZADANIE10. DOSKKONALENIE SYSTEMU PRAWNEGO REGULUJĄCEGO ZACHOWANIA KONSUMENCKIE I DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORCÓW OBECNYCH NA RYNKU TYTONIOWYM. KONTROLOWANIE PRZESTRZEGANIA ZAKAZU REKLAMY I PROMOCJI WYROBÓW TYTONIOWYCH.- ODPOWIEDZIALNY MINISTER ZDROWIA

20 ROLA PAŃSWOWEJ INSPEKCJI SANIATARNEJ W REALIZACJI POZNPT

21 ROK 2007 JESIEO 2007 Minister Zdrowia powierza Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu Koordynację działao Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w kraju. Koordynatorem na poziomie wojewódzkim został Warmiosko-Mazurski Paostwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Na poziomie powiatowym Paostwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

22 ZADANIA WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU DLA INSPEKCJI SANITARNEJ INSPEKCJA SANITARNA REALIZIJE ZADANIA 1, 3, CZĘŚCIOWO 8 INSPEKCJA SANIATRNA PRZEPROWADZA KONTROLĘ W JEDNOSTKACH OBJĘTYCH NADZOREM (ZAKŁADY PRACY, LOKALE GASTRONOMICZNO- ROZRYWKOWE, OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA, OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZE) I MA MOŻLIWOŚD NAKŁADANIA MANDATÓW ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZAPISÓW USTAWY!

23 NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA INSPEKCJI SANIATARNEJ W 2008 ROKU WOJ. WARMIOSKO-MAZURSKIM WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU.

24 ROK 2008 REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ PIS Realizacja Ogólnopolskiej Kampanii Młodość wolna od papierosa MATERIAŁY KAMPANIJNE W 2008 ROKU Kampania oparta była na plakatach Andrzeja Pągowskiego

25 R OK 2008 REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ PIS Oraz spocie reklamowym Kodeks Zdrowego Stylu Życia kontrola przestrzegania ustawy z 1995 roku ( o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu ) w placówkach kontrolowanych przez wszystkie działy inspekcji sanitarnej.

26 ROK 2008 REALIZACJA ZADAO PRZEZ PIS WDROŻENIE W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 Ogólnopolskiego Programu Czyste powietrze wokół nas Podsumowanie Program Czyste powietrze wokół nas - I edycja. Realizacja w : 39 placówkach przedszkolnych, co stanowi 17% wszystkich przedszkoli na terenie woj. warmiosko-mazurskiego w 24 szkołach podstawowych, co stanowi 4,6% wszystkich szkół podstawowych w woj. warmiosko-mazurskim 24 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych co stanowi 6,% wszystkich oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych woj. warmiosko-mazurskiego. Konkurs dla dzieci Dym tytoniowy szkodzi każdemu. Kurator Oświaty w Olsztynie objął honorowym patronatem program Czyste powietrze wokół nas oraz konkurs plastyczny Dym tytoniowy szkodzi każdemu.

27 ROK 2008 REALIZACJA ZADAO PRZEZ PIS Konkurs plastyczny dla dzieci objętych programem pt: Dym tytoniowy szkodzi każdemu jedna z nagrodzonych prac I nagroda Agata Dziekcierów SP nr 3 w Biskupcu

28 NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA INSPEKCJI SANIATARNEJ W 2009 ROKU WOJ. WARMIOSKO - MAZURSKIM WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU. Konferencja dla pracowników higieny pracy i promocji zdrowia inspekcji sanitarnej woj. warm-mazurskiego pt Profilaktyka tytoniowa w zakładach pracy. Wykładowcy Specjaliści z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

29 NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA INSPEKCJI SANIATARNEJ W 2009 ROKU WOJ. WARMIOSKO - MAZURSKIM WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU. Kampania ostrzeżenia zdrowotne edycja wiosenna oparta na: ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeo zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych Konkurs fotograficzny Ostrzeżenia Zdrowotne dla studentów z woj. warmiosko-mazurskiego z wystawą prac w WSSE.

30 I NAGRODA W KONKURSIE M ARIUSZ TOKA JUK "CIERPIENIE BIERNEGO PALACZA"

31 CD ROK 2009 KAMPANIA JESIENNA PAPIEROSY POŻERAJĄ CIĘ ŻYWCEM Kampania oparta na spotach reklamowych w TV, kinach, podczas szkoleo, edukacji. Informacji na stronach www, artykułach i komunikatach.

32 ROK 2010 KONTYNUACJA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS - II EDYCJA REALIZOWANO W: 112 przedszkolach, co stanowi % przedszkoli w województwie 151 oddziałów przedszkolnych ( w szkołach podstawowych i przedszkolach), co stanowi 22,11% oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych w województwie warmiosko-mazurskim. 41 szkołach podstawowych (klasy zerowe), co stanowi 7,31% szkół podstawowych w woj. warmioskomazurskim.

33 ROK 2010 WERSJA PILOTAŻOWA DWÓCH NOWYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH Program profilaktyki antytytoniowej Nie pal przy mnie proszę przeznaczony jest dla dzieci w I III klasach szkół podstawowych. Program ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby przy nich palą. W roku szkolnym 2009/2010 program w woj. warmiosko-mazurskim realizowany był pilotażowo w 19 szkołach podstawowych wśród dzieci w wieku 7-9 lat oraz wśród 375 rodziców dzieci objętych programem. Program profilaktyki palenia tytoniu Znajdź właściwe rozwiązanie adresowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjów. W roku szkolnym 2009/2010 program w woj.warmiosko-mazurskim realizowano pilotażowo w 19 gimnazjach i 7 szkołach podstawowych woj. warmiosko-mazurskiego. Program realizowano od lutego do czerwca 2010 roku. Programem objęto 245 dzieci w wieku lat i w wieku lat. Program zrealizowano wśród 585 rodziców i opiekunów dzieci objętych programem.

34 NAGRANIE FILMU ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE nagranie filmu Znajdź właściwe rozwiązanie z udziałem Kurator Oświaty, Warmiosko-Mazurskiego Paostwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, lekarza z Centrum Onkologii w Olsztynie, nauczycieli i młodzieży z Gimnazjum nr 11 w Olsztynie,. Film został zaprezentowany w GIS. Obecnie służy bezpłatnie inspekcji sanitarnej jako materiał edukacyjnopomocniczy w realizacji zadao z zakresu profilaktyki tytoniowej. Film został wyprodukowany na płytach DVD w nakładzie 200 szt.

35 ROK 2010 REALIZACJA DZIAŁAO PIS WOJEWÓDZKA AKCJA BEZ DYMU DO CELU SKIEROWANA DO KIEROWCÓW I PASAŻERÓW WSPÓLNIE Z ZOZ MSW I A Z CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE, KOMENDĄ WOJEWÓDZKĄ POLICJI, WOJEWODĄ WARM- MAZURSKIM, FIRMĄ ONMEDIA,, MEDIAMI LOKALNYMI PATRONATY: WOJEWODA WARMIOSKO-MAZURSKI GAZETA OLSZTYOSKA, RADIO O LSZTYN. TVP O LSZTYN,

36 WYDAWNICTWA NA AKCJĘ 5000 ULOTEK 1000 PLAKATÓW

37 AKCJA BEZ DYMU DO CELU CD Akcja polegała na edukacji kierowców i pasażerów, wręczaniu ulotek kierowcom podczas rutynowych kontroli samochodów dodatkowo w niektórych powiatach były pomiary CO w wydychanym powietrzu dla palących kierowców. została nagłośniona w mediach lokalnych, biuletynie Policji, na tablicach multimedialnych Onmedia w Olsztynie, na stronach internetowych w szkołach jazdy województwa, w urzędach komunikacji, wśród kierowców parkujących przy dużych sieciach sklepów, na parkingach dla kierowców. Akcję przeprowadzono również na Ogólnopolskim Zlocie Kierowców Rajdowych organizowanym przez Polski Związek Motorowy 4-6 czerwca O akcji informowano na 32 portalach internetowych

38 CD DZIAŁAO ROK 2010 Kontynuacja 3 programów: Czyste powietrze wokół nas Nie pal Przy mnie proszę Znajdź właściwe rozwiązanie. Konkurs fotograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem ekonomiczne aspekty palenia tytoniu

39 I NAGRODA: M ARTYNA E JLAK UCZENNICA Z ESPOŁU S ZKÓŁ O GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1, II L ICEUM O GÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W O LSZTYNIE, UL. M AŁŁKÓW; PRACA ROZTERKI PALACZA

40 II NAGRODA: D OROTA R USZCZYK UCZENNICA PAOSTWOWEGO L ICEUM P LASTYCZNEGO W OLSZTYNIE UL. PARTYZANTÓW 85; PRACA T YLE JESTEŚ WART?

41 III NAGRODA: TOMASZ B ERNATOWSKI UCZEO V LICEUM O GÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OLSZTYNIE, UL. K RASICKIEGO 2; PRACA PEŁNY ŻOŁĄDEK CZY PEŁNE PŁUCA

42 CD DZIAŁAO ROK 2010 PRZEPROWADZENIE BADAO ANKIETOWYCH NT: ZACHOWANIA ZDROWOTNE KOBIET W CIĄŻY W 2009 I 2010 ROKU. BADANIA PRZEPROWADZILI PRACOWNICY INSPEKCJI SANITARNEJ PSSE PRZY KOORDYNACJI WSSE W OLSZTYNIE wśród położnic na oddziałach ginekologiczno położniczych woj. warmiosko-mazurskiego nt. stylu życia w tym palenia tytoniu.

43 ZAMIERZENIA NA 2011 ROK Działania edukacyjne wśród podopiecznych MOPS, GOPS ośrodkach dla bezdomnych, w ośrodkach dziennego pobytu dla niepełnosprawnych w ośrodkach dla samotnych matek z dziedmi itp. Kontynuacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży Inne działania lokalne

44 NOWELIZACJA USTAWY Z DN. 8 KWIETNIA 2010 ROKU NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY OSTATNIEJ NOWELIZACJI USTAWY Z 1995 ROKU O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UZYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH.

45 NOWELIZACJA USTAWY Z DN. 8 KWIETNIA 2010 ROKU WPROWADZIŁA CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA: 1) Na terenie zakładów opieki zdrowotnej 2) Na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 3) Na terenie uczelni 4) W pomieszczeniach zakładów pracy 5) W pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego. 6) W lokalach gastronomiczno- rozrywkowych

46 NOWELIZACJA USTAWY Z DN. 8 KWIETNIA 2010 ROKU WPROWADZIŁA CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA: 7) W środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz obiektach służących obsłudze podróżnych 8) Na przystankach komunikacji publicznej 9) W pomieszczeniach obiektów sportowych 10) W publicznych miejscach przeznaczonych do wypoczynku i zabawy dzieci 11) W innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego

47 NOWELIZACJA USTAWY Z DN. 8 KWIETNIA 2010 ROKU Właściciel lub zarządca może w następujących obiektach objętych zakazem wyznaczyd palarnie: Domach pomocy społecznej, domach spokojnej starości, hotelach, obiektach obsługi podróżnych, uczelniach, zakładach pracy, lokalach gastronomicznych. Właściciel może również wyłączyd spod zakazu określonego w art. 5 pomieszczenia służące calom mieszkalnym.

48 NOWELIZACJA USTAWY Z DN 8 KWIETNIA 2010 ROKU Art.. 2 ustawy tytoniowej pkt. 9, określa wymogi jakie powinna spełniad palarnia palarnia pomieszczenie wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych z wejściem zamykanymi drzwiami, zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia tytoniu.

49 NOWELIZACJA USTAWY Z DN. 8 KWIETNIA 2010 ROKU Palenie w zakładach gastronomicznych Art 5 pkt 4 W lokalach gastronomiczno-rozrywkowych z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji pracodawca może wyłączyd spod zakazu określonego w art. 5 ustawy antynikotynowej zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne, wyposażone w wentylację zapewniającą, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeo.

50 NOWELIZACJA USTAWY Z DN. 8 KWIETNIA 2010 ROKU Art. 5 ustawy zobowiązuje właściciela lub zarządcę obiektu objętego zakazem palenia do: Umieszczenia w widocznych miejscach znaków słownych i graficznych o zakazie palenia ( również oznakowania palarni ).

51 ART. 8 USTAWY DODANY UST 3. Zabrania się eksponowania w punktach sprzedaży przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych zobowiązuje do oznakowania punktów sprzedaży Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do 18 roku życia

52 ART.. 13 ULEGA ZMIANIE, ODNOSI SIĘ DO WPROWADZENIA SANKCJI DLA OSÓB ŁAMIĄCYCH ZAKAZ. Kto reklamuje sponsoruje wyroby tytoniowe Eksponuje w punktach sprzedaży przedmioty imitujące wyroby tytoniowe będąc właścicielem lub zarządcą obiektu lub środka transportu nie umieszcza informacji o zakazie palenia podlega karze do 2000 zł Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art.. 5 podlega karze grzywny do 500zł. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

53 NOWE AKTA PRAWNE DLA INSPEKCJI SANIATARNEJ: ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Z 30 GRUDNIA 2010 DZ. U. 259 POZ Upoważnia pracowników inspekcji sanitarnej do karania grzywną za palenie wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazami ( do 500 zł) oraz karad grzywną zarządcę /właściciela za dopuszczenie do palenia w miejscach objętych zakazami ( do 2000 zł). Nakładanie grzywien odbywa się na podst. Art ustawy z Kodeks postępowania w sprawie wykroczeo.

54 KONTROLOWANIE PRZESTRZEGANIA USTAWY PRZEZ INSPEKCJE SANITARNĄ Co miesiąc pracownicy inspekcji sanitarnej zbierają dane ( meldunki miesięczne) dotyczące nieprzestrzegania ustawy w jednostkach kontrolowanych przez wszystkie działy nadzorowe w PSSE i WSSE. Od 2011 roku zbieramy dane dotyczące liczby grzywien wystawianych za nieprzestrzeganie ustawy w ramach w/w rozporządzenia. Pomagamy właściwie oznakowad obiekty ( dystrybucja bezpłatnych naklejek z zakazem palenia).

55 PODSUMOWANIE Obecne działania inspekcji sanitarnej koncentrują się na działaniach profilaktycznych, edukacyjnych. Karanie jest rzeczą drugorzędną i ostateczną, gdyż celem działao inspekcji sanitarnej jest zmiana świadomości i klimatu społecznego, pokazywanie korzyści z niepalenia, promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów. Dysponujemy materiałami ( ulotki, plakaty) dostępne są w Powiatowych Stacjach Sanitarno- Epidemiologicznych.

56 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

USTAWA. z dnia 8 kwietnia 2010 r.

USTAWA. z dnia 8 kwietnia 2010 r. USTAWA z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. W ustawie z dnia 9 listopada

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 8 kwietnia 2010 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 8 kwietnia 2010 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

18 listopada 2010 roku Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

18 listopada 2010 roku Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 18 listopada 2010 roku Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu co roku obchodzony jest w trzeci czwartek listopada. Święto to powstało w Stanach Zjednoczonych z

Bardziej szczegółowo

Odświeżamy nasze miasta.

Odświeżamy nasze miasta. Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Joanna Skowron Kierownik Projektu Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Główny Inspektorat Sanitarny Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT

Bardziej szczegółowo

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej PODSUMOWANIE REALIZACJI II EDYCJI PROGRAMU Główny Inspektorat Sanitarny 12-15 października 2010 Rzeszów RAMOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Nie pal przy mnie proszę. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych

Nie pal przy mnie proszę. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych Nie pal przy mnie proszę Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych Nie pal przy mnie proszę Dane epidemiologiczne wskazują, jak ważna jest rola szkolnych programów profilaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ

PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ * Czyste powietrze wokół nas Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa

Bardziej szczegółowo

Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, 20 lutego 2009 r.

Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, 20 lutego 2009 r. Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, 20 lutego 2009 r. Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez PIS Program Ograniczania

Bardziej szczegółowo

3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R.

3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R. 3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R. ZADANIE TREŚĆ ZADANIA REALIZACJA WYKONAWCY ODPOWIEDZIALNY KOSZT Zadanie 7 Zadanie 10 Prowadzenie interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, Lipiec 2010 r.

Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, Lipiec 2010 r. Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, Lipiec 2010 r. Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez PIS Program Ograniczania

Bardziej szczegółowo

Znajdź właściwe rozwiązanie. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum

Znajdź właściwe rozwiązanie. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum Znajdź właściwe rozwiązanie Program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum Profilaktyka palenia tytoniu Główny Inspektor Sanitarny koordynuje rządowy program

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego

Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Joanna Skowron Kierownik Projektu Weronika Motylewska-Reczek Koordynator Projektu Departament Promocji

Bardziej szczegółowo

2. na poziomie wojewódzkim: powołany przez wojewódzkiego koordynatora Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

2. na poziomie wojewódzkim: powołany przez wojewódzkiego koordynatora Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Ramowe założenia Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu, ogłoszonego przez WHO w dniu 31 maja 2009 roku pt. Ostrzeżenia Zdrowotne. I.ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

KaŜdego roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce średnio 67 tysięcy osób dorosłych (51 tysięcy męŝczyzn i 16 tysięcy kobiet). W 2010 roku liczba

KaŜdego roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce średnio 67 tysięcy osób dorosłych (51 tysięcy męŝczyzn i 16 tysięcy kobiet). W 2010 roku liczba CELE STRATEGICZNE PROGRAMU NA LATA 2014-2018: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krąŝenia, nowotwory złośliwe, nienowotworowe choroby układu oddechowego,

Bardziej szczegółowo

Nie pal przy mnie, proszę

Nie pal przy mnie, proszę Nie pal przy mnie, proszę Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Opracowała: a: mgr Emilia Naruszewicz Promocja Zdrowia i Oświata O Zdrowotna Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna Papierosy pożerają Cię żywcem

Kampania społeczna Papierosy pożerają Cię żywcem Kampania społeczna Papierosy pożerają Cię żywcem Opis kampanii 19 listopada 2009 r. Ministerstwo Zdrowia inauguruje ogólnopolską kampanię społeczną dotyczącą zagrożeń związanych z paleniem (hasło przewodnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE OGRANICZANIA UŻYWANIA TYTONIU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH W POLSCE. Szczecin 31 maja 2011 r.

SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE OGRANICZANIA UŻYWANIA TYTONIU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH W POLSCE. Szczecin 31 maja 2011 r. SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE OGRANICZANIA UŻYWANIA TYTONIU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH W POLSCE Szczecin 31 maja 2011 r. Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu

Bardziej szczegółowo

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE Sucha Beskidzka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE OGRANICZANIA UŻYWANIA TYTONIU W POLSCE. Szkolenie Policjantów i Strażników Miejskich

SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE OGRANICZANIA UŻYWANIA TYTONIU W POLSCE. Szkolenie Policjantów i Strażników Miejskich SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE OGRANICZANIA UŻYWANIA TYTONIU W POLSCE Szkolenie Policjantów i Strażników Miejskich AKTY PRAWNE CHRONIĄCE SPOŁECZEŃSTWO PRZED NARAŻENIEM NA DYM TYTONIOWY Akty międzynarodowe:

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna Papierosy pożerają Cię żywcem

Kampania społeczna Papierosy pożerają Cię żywcem Kampania społeczna Papierosy pożerają Cię żywcem Opis kampanii 19 listopada 2009 r. Ministerstwo Zdrowia inauguruje ogólnopolską kampanię społeczną dotyczącą zagrożeo związanych z paleniem (hasło przewodnie

Bardziej szczegółowo

RAMOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ PT. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

RAMOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ PT. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS RAMOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ PT. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS I. CELE GŁÓWNE PROGRAMU: 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją

Bardziej szczegółowo

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ PROGRAMU ŻW DOTYCZĄCEGO OGRANICZANIA KONSUMPCJI TYTONIU W SIŁACH ZBROJNYCH RP. Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP Szczegółowy obszar działania Cel Szczegóły

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO

MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO . MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO Zofia Jemieljańczuk MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku jest jednostką, która od wielu lat prowadzi

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Senat, po rozpatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują,

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują, CEL STRATEGICZNY PROGRAMU NA ROK 2014: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krąŝenia, nowotwory złośliwe, nienowotworowe choroby układu oddechowego,

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii Instytut spotkanie współorganizator. organizatorów w akcji Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów

Centrum Onkologii Instytut spotkanie współorganizator. organizatorów w akcji Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów Centrum Onkologii Instytut spotkanie współorganizator organizatorów w akcji Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów 5 maja 2008 Janusz Marek Jaworski Europejski Kodeks Walki z Rakiem Kontekst: przystąpienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: Nie pal przy mnie, proszę

PROGRAMY EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: Nie pal przy mnie, proszę Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl PROGRAMY EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego Cz. 3 Realizacja Ogólnokrajowego O P R O J E K T U Odświe wieżamy nasze miasta. TOB3CIT ( Tobacco Free Cities ). dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego

Bardziej szczegółowo

Programy edukacyjne oraz akcje prozdrowotne w roku szkolnym 2016/2017.

Programy edukacyjne oraz akcje prozdrowotne w roku szkolnym 2016/2017. Programy edukacyjne oraz akcje prozdrowotne w roku szkolnym 2016/20. Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej Czyste Powietrze Wokół Nas. Założenia programu : 1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem

Bardziej szczegółowo

ADRESACI: dzieci w wieku przedszkolnym (5 i 6 - latki) oraz ich rodzice i opiekunowie

ADRESACI: dzieci w wieku przedszkolnym (5 i 6 - latki) oraz ich rodzice i opiekunowie Warszawa 2011 ADRESACI: dzieci w wieku przedszkolnym (5 i 6 - latki) oraz ich rodzice i opiekunowie KOORDYNATORZY PROGRAMU: - Poziom krajowy GIS - Poziom wojewódzki WSSE - Poziom lokalny PSSE - Poziom

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE II EDYCJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

PODSUMOWANIE II EDYCJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS PODSUMOWANIE II EDYCJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS II edycja przedszkolnego programu edukacji antytyoniowej pt.: Czyste Powietrze Wokół Nas została wdrożona

Bardziej szczegółowo

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Urszula Sztuka Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Prace konkursowe na plakat Nie pal przy mnie proszę. Dzieci uczestniczące w konkurencjach sportowych.

Prace konkursowe na plakat Nie pal przy mnie proszę. Dzieci uczestniczące w konkurencjach sportowych. Światowy Dzień bez Papierosa obchodzony jest co roku 31maja. Stanowi istotny element planu WHO odnośnie Europy wolnej od dymu tytoniowego. Święto jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej zachęcającej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w powiecie piotrkowskim na rok 2014.

Powiatowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w powiecie piotrkowskim na rok 2014. Powiatowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w powiecie piotrkowskim na rok 2014. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Elżbieta Michalak Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Olsztyn Opracowano na podstawie materiałów ze szkolenia Kamień Śląski

Bardziej szczegółowo

Czyste powietrze wokół nas

Czyste powietrze wokół nas Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Czyste powietrze wokół nas VII edycja programu - rok szkolny 2014/2015 Czyste powietrze wokół nas Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1. Zmiana klimatu społecznego i zachowań w stosunku do palenia poprzez wielopłaszczyznowe działania edukacyjno interwencyjne oraz szkoleniowe.

ZADANIE 1. Zmiana klimatu społecznego i zachowań w stosunku do palenia poprzez wielopłaszczyznowe działania edukacyjno interwencyjne oraz szkoleniowe. Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w województwie lubuskim za rok 2012 ZADANIE 1 Zmiana klimatu społecznego i zachowań w stosunku do palenia

Bardziej szczegółowo

Informacje z działań w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Informacje z działań w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych Informacje z działań w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych W dniu 25.06.2013r. odbyła się narada dotycząca przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Poznań,... O.~.. SI.E.. 2.Q1.6...

Poznań,... O.~.. SI.E.. 2.Q1.6... Strona.~.. z.t. Poznań,... O.~.. SI.E.. 2.Q1.6... WYST ĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/8PRAVlDZAJ2'\CEJ* PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA** WOJEWÓDZKIEJ STACJI

Bardziej szczegółowo

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE RAMOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU DLA UCZNIÓW STARSZYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE EDYCJA PILOTAŻOWA ROK 2010 I. CEL GŁÓWNY PROGRAMU Zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Skrzynce PRZEDSZKOLE

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Skrzynce PRZEDSZKOLE Zespół Szkolno - Przedszkolny w Skrzynce PRZEDSZKOLE PROGRAM EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS" Opracowany przez mgr Anetę Skrzynka, dnia 01.10.2012r Powszechnie wiadomo, że uzależnienia

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATA ZDROWOTNA

PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATA ZDROWOTNA PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATA ZDROWOTNA Działania podejmowane w 2009 roku przez pion Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej wynikały z założeń krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych oraz aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych kampania społeczna Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo zdrowie

Zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych kampania społeczna Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo zdrowie Zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych kampania społeczna Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo zdrowie Krzysztof Przewoźniak, Jakub Łobaszewski, Magda Petryniak, Jacek Jassem, Janusz M. Jaworski, Witold

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu,,odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) w Małopolsce

Podsumowanie realizacji projektu,,odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) w Małopolsce Podsumowanie realizacji projektu,,odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) w Małopolsce Zawiązano 19 koalicji lokalnych, W ramach projektu: Podpisano listy intencyjne (Policja, Straż Miejska/Gminna,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa wystawa planszowa WHO The Power of Communications against Tobacco w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. 4-16 listopad 2009r.

Międzynarodowa wystawa planszowa WHO The Power of Communications against Tobacco w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. 4-16 listopad 2009r. Międzynarodowa wystawa planszowa WHO The Power of Communications against Tobacco w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie 4-16 listopad 2009r. Wystawa odbywa się w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY. WSSE Rzeszów

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY. WSSE Rzeszów MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY WSSE Rzeszów Moje dziecko idzie do szkoły Autorem programu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna - Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Poznaniu. W

Bardziej szczegółowo

RAMOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS NA LATA

RAMOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS NA LATA RAMOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS NA LATA 2008-2013 I. CELE GŁÓWNE PROGRAMU: 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci

Bardziej szczegółowo

Program edukacji antynikotynowej

Program edukacji antynikotynowej Program edukacji antynikotynowej Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu edukacji antynikotynowej Nie pal przy mnie, proszę adresowanego do uczniów klas I-III. Informacje ogólne Zgodnie z założeniami

Bardziej szczegółowo

Programy zdrowotne realizowane na terenie woj. zachodniopomorskiego przez Państwową Inspekcję Sanitarną na przykładzie 2011 r.

Programy zdrowotne realizowane na terenie woj. zachodniopomorskiego przez Państwową Inspekcję Sanitarną na przykładzie 2011 r. Programy zdrowotne realizowane na terenie woj. zachodniopomorskiego przez Państwową Inspekcję Sanitarną na przykładzie 2011 r. dr n.med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU ORAZ KAMPANII SPOŁECZNEJ MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA Podsumowanie interwencji w województwie.

PODSUMOWANIE OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU ORAZ KAMPANII SPOŁECZNEJ MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA Podsumowanie interwencji w województwie. PODSUMOWANIE OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU ORAZ KAMPANII SPOŁECZNEJ MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA Podsumowanie interwencji w województwie. Najważniejsze działania zrealizowane w ramach obchodów Światowego

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży

Program edukacyjny Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INTERWENCJI w woj. warmińsko-mazurskim II edycja 1. Nazwa interwencji programowej: Program edukacyjny Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży 2. Grupa docelowa: uczniowie

Bardziej szczegółowo

ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA.TOB3CIT

ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA.TOB3CIT ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA.TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Szkolenie dla Policjantów i Strażników Miejskich ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Koordynator projektu: Główny Inspektorat Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej. pt. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS. III edycja rok szkolny 2010/2011

Informacja z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej. pt. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS. III edycja rok szkolny 2010/2011 Informacja z realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS III edycja rok szkolny 2010/2011 1. Liczba przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, które przystąpiły

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Grupa 5-6 latków z Przedszkola nr 41 w Poznaniu w roku szkolnym 2010/2011 przystąpiła do realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej

Bardziej szczegółowo

Odsetek placówek biorących udział w programie z podziałem na województwa

Odsetek placówek biorących udział w programie z podziałem na województwa Zbiorcza informacja z realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej Czyste Powietrze Wokół Nas 1. Liczba przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

LKR /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-02/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 802)

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Zapobieganie chorobom zachowaniozależnym Od Samobadania Piersi Do Mammografii 2011/12 pilotaż

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE UŻYWANIA TYTONIU W POLSCE STREFY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO. Rzeszów październik 2010 r.

SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE UŻYWANIA TYTONIU W POLSCE STREFY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO. Rzeszów październik 2010 r. SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE UŻYWANIA TYTONIU W POLSCE STREFY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO Rzeszów październik 2010 r. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Bardziej szczegółowo

planujących ciążę, ciężarnych i młodych matek.

planujących ciążę, ciężarnych i młodych matek. Ramowe założenia Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej organizowanej w ramach obchodów ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU, wynikające z: ogłoszonego przez WHO hasła pt. "PŁEĆ A TYTOŃ. Ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 3 Poz USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Dziennik Ustaw 3 Poz USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Dziennik Ustaw 3 Poz. 298 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. (poz. 298) USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami

Bardziej szczegółowo

Palić czy nie? 2 godziny. Wstęp

Palić czy nie? 2 godziny. Wstęp 2 godziny Palić czy nie? Wstęp Palenie tytoniu zabija około 5 milionów palaczy rocznie na świecie, co stanowi równowartość pasażerów, jaką pomieści 30 jumbojetów dziennie. W Polsce około 10 milionów Polaków

Bardziej szczegółowo

Pierwszym środowiskiem w jakim dziecko się rozwija jest rodzina, następnie instytucje

Pierwszym środowiskiem w jakim dziecko się rozwija jest rodzina, następnie instytucje Konkurs na scenariusz zajęć edukacyjnych: Zapraszamy nauczycieli z placówek realizujących program Czyste powietrze wokół nas do udziału w konkursie na autorski scenariusz zajęć edukacyjnych dla dzieci.

Bardziej szczegółowo

Bożena Jodczyk, Valentina Todorovska-Sokołowska, Katarzyna Stępniak Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole

Bożena Jodczyk, Valentina Todorovska-Sokołowska, Katarzyna Stępniak Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole opracowany na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w szkołach promujących zdrowie w Polsce w 2013 roku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Odsetek placówek biorących udział w programie z podziałem na województwa 66,5%

Odsetek placówek biorących udział w programie z podziałem na województwa 66,5% Zbiorcza informacja z realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej Czyste Powietrze Wokół Nas za rok szkolny 2014/2015. 1. Liczba przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Zdrowie to nasz skarb

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Zdrowie to nasz skarb Regulamin powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego 1. Postanowienia ogólne 1) Konkurs o tematyce z zakresu ochrony i promocji zdrowia zgodnie z celami konkursu w kategoriach: a) przedszkola

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI ZATWIERDZAM MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK PROGRAM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ DOTYCZĄCY OGRANICZANIA PALENIA TYTONIU W

Bardziej szczegółowo

20 listopada 2014 r. zorganizowano punkt konsultacyjno informacyjny w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zwoleniu 20 listopada 2014 r.

20 listopada 2014 r. zorganizowano punkt konsultacyjno informacyjny w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zwoleniu 20 listopada 2014 r. Działania kampanijne w ramach projektu Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych podejmowane w listopadzie 2014 r. na terenie

Bardziej szczegółowo

Zbiorcza informacja z realizacji I edycji programu edukacyjnego. ARS, czyli jak dbać o miłość? rok szkolny 2013/2014

Zbiorcza informacja z realizacji I edycji programu edukacyjnego. ARS, czyli jak dbać o miłość? rok szkolny 2013/2014 Zbiorcza informacja z realizacji I edycji programu edukacyjnego ARS, czyli jak dbać o miłość? rok szkolny 2013/2014 W związku z realizacją Projektu KIK/68 pn. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych W celu przeciwdziałania uzależnieniu od używania tytoniu i wyrobów

Bardziej szczegółowo

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ RAMOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ EDYCJA PILOTAŻOWA ROK 2010 I. CEL GŁÓWNY PROGRAMU Zmniejszenie narażenia dzieci na

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie badanie ankietowe na temat postaw wobec palenia tytoniu

Ogólnopolskie badanie ankietowe na temat postaw wobec palenia tytoniu temat postaw wobec palenia tytoniu TNS Polska dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego Z kim rozmawialiśmy? 10-15 lipca 2015 Próba: ogólnopolska, reprezentatywna próba 1004 mieszkańców Polski w wieku 15 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu.

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu. REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie WPROWADZENIE Dziecko opuszczające przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej ma przed sobą bardzo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej. Czyste powietrze wokół nas. Zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej. Czyste powietrze wokół nas. Zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej Czyste powietrze wokół nas Zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013 W oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 5 w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. ogłoszono dnia 30 stycznia 1996 r. obowiązuje od dnia 1 maja 1996 r.

USTAWA. ogłoszono dnia 30 stycznia 1996 r. obowiązuje od dnia 1 maja 1996 r. USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WSTĘP...3 Analiza opisowa...4 Czyste powietrze wokół nas..6 Nie pal przy mnie, proszę..11 Trzymaj Formę! 15

Spis treści. WSTĘP...3 Analiza opisowa...4 Czyste powietrze wokół nas..6 Nie pal przy mnie, proszę..11 Trzymaj Formę! 15 BADANIE ANKIETOWE DLA NAUCZYCIELI ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ W PLACÓWKACH NAUCZANIA I WYCHOWANIA W ROKU SZKOLNYM 212/213 Opracowanie: Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1996 r.

USTAWA. z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1996 r. Zmiany uchwalone 8 kwiet. 2010 r. - tekst nie zmieniany, - tekst usunięty - tekst dodany Dz.U.96.10.55 1997-10-22 zm. Dz.U.97.121.770 art.82 1998-09-01 zm. Dz.U.97.88.554 art.5 2 pkt47 2000-01-01 zm. Dz.U.99.96.1107

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zadań zaplanowanych na rok 2017 instytucje województwa pomorskiego reprezentowane w Zespole ds. HIV/AIDS

Zestawienie zadań zaplanowanych na rok 2017 instytucje województwa pomorskiego reprezentowane w Zespole ds. HIV/AIDS Zestawienie zadań zaplanowanych na rok 2017 instytucje województwa pomorskiego reprezentowane w Zespole ds. HIV/AIDS Instytucja Zadania Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdynia 1. Utworzenie i koordynacja

Bardziej szczegółowo

Nie pal przy mnie, proszę

Nie pal przy mnie, proszę Nie pal przy mnie, proszę Program edukacji antytytoniowej dla uczniów w klas I III szkół podstawowych zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła a II W Kasince Małej Opis programu Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Znajdź Właściwe Rozwiązanie

Znajdź Właściwe Rozwiązanie Znajdź Właściwe Rozwiązanie PSSE Brzesko Opracowała : B.Jewiarz Podsumowanie edycji IV rok szkolny 2013/14 1 Powiat Brzeski Do realizacji programu przystąpiło: 6 szkół gimnazjalnych, co stanowi 27% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities).

Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities). Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities). Dn. 28 marca 2012 w ramach projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT ( Tobacco Free Cities) odbyło się spotkanie koalicyjne zorganizowane przez Państwowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1996 r.

USTAWA. z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1996 r. Dz.U.1996.10.55 1997-10-22 zm. Dz.U.1997.121.770 art. 82 1998-09-01 zm. Dz.U.1997.88.554 art. 5 2 pkt 47 2000-01-01 zm. Dz.U.1999.96.1107 art. 1 2000-01-03 zm. Dz.U.1999.96.1107 art. 1 2000-12-04 zm. Dz.U.1999.96.1107

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE. Cele i Zadania na lata 2010-2013

PROGRAM OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE. Cele i Zadania na lata 2010-2013 PROGRAM OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE Cele i Zadania na lata 2010-2013 Warszawa, styczeń 2009 1 Spis treści WPROWADZENIE...3 1. EPIDEMIOLOGIA CHORÓB WYWOŁANYCH PALENIEM TYTONIU...5

Bardziej szczegółowo

Materiały i pomoce dydaktyczne wydane przez wojewódzkie stacje sanitarno epidemiologiczne

Materiały i pomoce dydaktyczne wydane przez wojewódzkie stacje sanitarno epidemiologiczne Materiały i pomoce dydaktyczne wydane przez wojewódzkie stacje sanitarno epidemiologiczne L.p Województwo Pomoce dydaktyczne Ilość/sztuki. Dolnośląskie Materiały edukacyjne do programu Nie pal przy mnie

Bardziej szczegółowo

Badanie GATS w Polsce Rezultaty i wnioski dla polityki zdrowotnej

Badanie GATS w Polsce Rezultaty i wnioski dla polityki zdrowotnej Badanie GATS w Polsce Rezultaty i wnioski dla polityki zdrowotnej XIV Konferencja Naukowa im. F. Venuleta Tytoń albo Zdrowie TWP Wszechnica Polska Warszawa, 09.12.2011 Ostatnia aktualizacja: 09.08.2011

Bardziej szczegółowo

Przedszkolny program profilaktyki antynikotynowej "Czyste powietrze wokół nas"

Przedszkolny program profilaktyki antynikotynowej Czyste powietrze wokół nas Przedszkolny program profilaktyki antynikotynowej "Czyste powietrze wokół nas" I. CELE GŁÓWNE PROGRAMU: Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie PROGRAM EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS ROK SZKOLNY 2015/2016 1 Powszechnie wiadomo, że uzależnienia dotykają coraz to młodszych ludzi, dlatego

Bardziej szczegółowo

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego Cz. 1 Realizacja Ogólnokrajowego O P R O J E K T U Odświe wieżamy nasze miasta. TOB3CIT ( Tobacco Free Cities ). dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny profilaktyki raka szyjki macicy. Wybierz Ŝycie - pierwszy krok

Program edukacyjny profilaktyki raka szyjki macicy. Wybierz Ŝycie - pierwszy krok Program edukacyjny profilaktyki raka szyjki macicy PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA organizowana przez STOWARZYSZENIE MANKO

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA organizowana przez STOWARZYSZENIE MANKO OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA organizowana przez STOWARZYSZENIE MANKO Nie bądź biernym Nie daj się zatruwać Wybierz Lokal Bez Papierosa! Promocja w mediach Program edukacyjny Przekonywanie decydentów

Bardziej szczegółowo

Wybór zapisów prawnych dotyczących ochrony dziecka przed biernym paleniem

Wybór zapisów prawnych dotyczących ochrony dziecka przed biernym paleniem Wybór zapisów prawnych dotyczących ochrony dziecka przed biernym paleniem mgr Justyna Szczęsna Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE Krapkowice 18.10.2011 r. USTAWA z dnia 9 listopada 1995

Bardziej szczegółowo

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego.

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego. Cz. 2 Realizacja Ogólnokrajowego O P R O J E K T U Odświe wieżamy nasze miasta. TOB3CIT ( Tobacco Free Cities ). dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wolni od dymu papierosów 1 I. Wstęp Program Profilaktyczny Wolni od dymu papierosów powstał ze względu na uczniów szkoły średniej, palących papierosy, z ciekawości, eksperymentująco

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE REALIZACJI V EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. (Rok szkolny 2014/2015)

PODSUMOWANIE REALIZACJI V EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. (Rok szkolny 2014/2015) PODSUMOWANIE REALIZACJI V EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM (Rok szkolny 2014/2015) Cel główny programu: Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego na rzecz promowania zachowań prozdrowotnych z zakresu profilaktyki antytytoniowej w zakładach pracy Aleksandra Bilska Kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

mgr Dąbrówka Załuska kierownik Oddziału OZiPZ WSSE Szczecin Szczecin, 14 kwiecień 2015

mgr Dąbrówka Załuska kierownik Oddziału OZiPZ WSSE Szczecin Szczecin, 14 kwiecień 2015 mgr Dąbrówka Załuska kierownik Oddziału OZiPZ WSSE Szczecin Szczecin, 14 kwiecień 2015 Cele szczegółowe: - kształtowanie właściwych nawyków higienicznych w zakresie zdrowia jamy ustnej u dzieci, - kształtowanie

Bardziej szczegółowo