Formularze 37. Podstawowym celem zastosowania formularzy jest prezentacja danych zawartych w

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularze 37. Podstawowym celem zastosowania formularzy jest prezentacja danych zawartych w"

Transkrypt

1 Formularze Formularze Podstawowym celem zastosowania formularzy jest prezentacja danych zawartych w bazie danych. Najczęściej więc kaŝdy obiekt tego rodzaju będzie odwoływał się do tabeli lub kwerendy i przedstawiał dane z pojedynczych wierszy nie w postaci arkusza danych, ale klasycznego formularza. Formularze przypominają okna dialogowe, zawierają elementy sterujące: pola tekstowe, pola listy, pola kombi, przyciski poleceń i inne. Formularze pozwalają przeglądać, wprowadzać i modyfikować dane, mogą być takŝe wydrukowane lub zamienione w raport. Aby zbudować nowy formularz dla danej tabeli lub kwerendy, naleŝy w oknie bazy danych kliknąć zakładkę Formularze, a następnie przycisk Nowy. Access wyświetla wtedy okno dialogowe, w którym naleŝy określić tabelę lub kwerendę na podstawie której tworzony jest formularz oraz sposób projektowania formularza. Rys. 5.1 Okno Nowy formularz Program udostępnia następujące metody projektowania nowych formularzy: Widok projektu, Kreator formularzy, Autoformularze: Kolumnowy, Tabelaryczny, Arkusz danych, Kreator wykresów i Kreator tabel przestawnych. Widok projektu daje moŝliwość samodzielnego tworzenia formularza od początku. Kreator formularzy jest interaktywnym asystentem wspomagającym proces projektowania formularza. Asystent ten wyświetla szereg okien dialogowych, w których uŝytkownik określa wygląd formularza. Autoformularze uruchamiają całkowicie automatyczną procedurę tworzenia formularza dla wybranej tabeli źródłowej. W rozdziale tym zostanie omówione tworzenie formularza przy pomocy asystenta, jego ręczna edycja, oraz dodawanie elementów sterujących przy pomocy kreatora.

2 38 Wprowadzenie do projektowania baz danych 5.1 Asystent W celu utworzenia formularza wyświetlającego zawartość danej tabeli lub kwerendy wybrano współpracę z interaktywnym asystentem poprzez wskazanie opcji Kreator formularzy z okna Nowy formularz. Ze względu na to, Ŝe nie zawsze poŝądane jest wyświetlanie wszystkich pól tabeli źródłowej, asystent w następnym kroku Ŝąda wybrania pól, które mają być umieszczone w formularzu. Niezbędne jest ustalenie kolejności wyświetlanych pól. NaleŜy po kolei wybierać pola z listy Dostępne pola i przy pomocy przycisku oznaczonego > przesuwać je do listy Wybrane pola. JeŜeli kolejność ta ma być taka jak kolejność pól w wierszu tabeli i wszystkie pola mają być widoczne moŝna uŝyć przycisku >>. Dwa przyciski umieszczone poniŝej pozwalają usunąć pojedyncze (<) lub wszystkie (<<) pola z listy Wybrane pola. Asystent umoŝliwia równieŝ dołączanie pól z innych tabel, tabele te powinny być powiązane z tabelą główną za pomocą polecenia Narzędzia Relacje. (patrz punkt 3.4) Rys. 5.2 Kreator formularzy - wybór pól Następny etap tworzenia formularza wymaga podjęcia decyzji co do rodzaju formularza: Kolumnowy, Tabelaryczny, Arkusz danych, Wyjustowany. Wygląd kaŝdego z dostępnych układów widoczny jest w oknie asystenta. Kolejna czynność to wybór stylu formularza, podobnie jak poprzednio wskazanie stylu powoduje aktualizację podglądu w oknie kreatora. Na koniec naleŝy nadać formularzowi nazwę. Standardowo jest to nazwa tabeli źródłowej (wygenerowanemu w tym punkcie formularzowi nadana została nazwa Wszyscy wypoŝyczający ). Ponadto poprzez wybór jednej z dwóch opcji moŝna

3 Formularze 39 zdecydować o Otwarciu formularza, aby przejrzeć lub wprowadzić informacje czy Modyfikowaniu projektu formularza. Rys. 5.3 Kreator formularzy - wybór układu i stylu 5.2 Edycja formularza Po wybraniu przycisku Modyfikuj projekt formularza z ostatniego okna asystenta lub przycisku Projektuj z okna bazy danych dla wybranego formularza moŝna samodzielnie decydować o jego wyglądzie. Równocześnie z pojawieniem się okna projektu formularza Access włącza pasek narzędzi Projekt formularza oraz Formatowanie.

4 40 Wprowadzenie do projektowania baz danych Zapisz Podgląd Kopiuj Malarz Pasek Przybornik Kod Buduj Nowy obiekt: wydruku formatów narzędzi programu tabela narzędzi Sieć WWW Widok Drukuj Wytnij Wklej Wstaw Lista pól Właściwości Asystent hiperłącze Autoformatowanie Okno bazy pakietu danych Office Rys 5.4 Pasek narzędzi Projekt formularza Formularz znajduje się w tzw. Widoku Projekt. Widok ten moŝna zmienić posługując się pierwszym przyciskiem paska narzędzi. MoŜna przełączyć formularz w tryb: Widok Formularz lub Widok arkusza danych. Pierwszy z nich jest domyślnie wybrany na pasku narzędzi. Rozmiar Kursywa Wyrównaj Wyrównaj Kolor czcionki Efekt Obiekt Czcionka czcionki do lewej do prawej pierwszoplanowy specjalny Podkreślenie Kolor wypełnienia/tła Szerokość linii Pogrubienie Wyśrodkuj Kolor linii/obramowania Rys 5.5 Pasek narzędzi Formatowanie Stworzony przez asystenta formularz to prostokątny blankiet podzielony na trzy sekcje. W nagłówku, w przypadku układu tabelarycznego, znajdują się nazwy wyświetlanych pól, w sekcji szczegółowej znajdują się pola tekstowe przypisane polom tabeli źródłowej, stopka formularza jest pusta. UŜytkownik moŝe zmieniać rozmiary całego formularza jak i jego sekcji. Wystarczy w tym celu złapać myszą dowolną krawędź blankietu lub sekcji i przeciągnąć ją w nowe połoŝenie. Kursor myszy przyjmuje wtedy postać:,. Blankiet formularza pokryty jest siatką kropek, oraz linii. Siatka umoŝliwia wyrównywanie wzajemnego połoŝenia detali na formularzu w poziomie i w pionie, dzięki swym przyciągającym właściwościom. Wyświetlanie siatki i przyciąganie do niej zaleŝy od stanu opcji Widok Siatka. Elementy formularza takie jak pola tekstowe, etykiety są nazywane formantami. Tryb projektowania pozwala zaznaczać, przesuwać zmieniać rozmiar i dokonywać innych działań na tych elementach.

5 Formularze 41 Rys. 5.6 Okno projektu formularza Zaznaczenie sygnalizowane jest pojawieniem się czarnych kwadratów w naroŝnikach i niekiedy na środku boków prostokątnej ramki elementu, zwanych uchwytami. W celu zmiany rozmiaru elementu, wystarczy najechać myszą na odpowiedni uchwyt i przeciągnąć go w nowe połoŝenie. Podobnie naleŝy postąpić w przypadku przesuwania detalu, naleŝy wykorzystać w tym przypadku jeden z uchwytów przesuwania. śeby usunąć element formularza, wystarczy wybrać go, a następnie nacisnąć klawisz DEL. przesuwanie dwóch elementów jednocześnie (zaznaczanie z klawiszem Shift) przesuwanie jednego detalu, jeŝeli wybranych jest kilka zmiana rozmiaru Rys. 5.7 Uchwyty elementów i postacie kursora myszy W trybie projektowania wyświetlane jest okienko narzędzi (Przybornik) pozwalające na dodawanie nowych elementów do formularza. Przyciski Przybornika: Zaznacz obiekty Etykieta Grupa opcji Przycisk opcji Pole kombi Przycisk polecenia Niezwiązana ramka obiektu Podział strony Podformularz/ Podraport Prostokąt Rys.5.8 Przybornik Kreatorzy formantów Pole tekstowe Przycisk przełącznika Przycisk wyboru Pole listy Obraz Związana ramka obiektu Formant Karta Linia Więcej formantów Standardowo wciśnięty przycisk Kreatorzy formantów, powoduje automatyczne uruchomienie stosownego asystenta przy tworzeniu detali w rodzaju grupy opcji, listy lub pola kombi oraz przycisku polecenia. Dodatkowe informacje na temat uŝywania powyŝszego kreatora pojawią się w punkcie następnym, Zaznacz obiekty pozwala wybierać elementy formularza, Etykieta pozwala dopisać tekst na formularzu, Access dodaje etykietę związaną z kaŝdym nowym polem

6 42 Wprowadzenie do projektowania baz danych Pole tekstowe pozwala umieścić dane pochodzące z tabeli lub kwerendy, moŝe zawierać równieŝ wyniki obliczeń przeprowadzonych na innych danych z rekordu, Przycisk opcji, Przycisk przełącznika i Przycisk wyboru pozwalają wyprowadzać dane typu Tak/Nie, jeśli są zgrupowane, słuŝą do wybierania jednej wartości z grupy, Przycisk Grupa opcji pozwala umieścić grupę przycisków słuŝących do wybierania jednej z kilku moŝliwości, Pole kombi pozwala wpisywać dane, a takŝe wybierać je z rozwijalnej listy, Pole listy, podobnie jak element powyŝej, pozwala na wybieranie jednej z wielu wartości, nie umoŝliwia wprowadzania nowych danych, Przycisk polecenia - tworzy przycisk, z którym moŝna związać makropolecenie lub polecenie napisane w Access Basic. Obraz -słuŝy do wyświetlenia statycznego obrazu w formularzu lub raporcie, Niezwiązana ramka obiektu - pozwala osadzić dowolny obiekt dostępny w Windows. Obiekt ten jest przechowywany w bazie danych, ale nie jest związany z Ŝadna tabelą, Związana ramka obiektu - pozwala wyświetlać zawartość pola Obiekt OLE, Podział strony - wstawia znak końca strony dzieląc formularz, Formant Karta - słuŝy do wstawienia zakładek, na których moŝna później umieszczać inne elementy sterujące, Podformularz/Podraport- pozwala umieścić wewnątrz formularza tzw. formularz podrzędny (podformularz) wyświetlający dane powiązane zaleŝnością z jednym z pól formularza głównego, Linia, Prostokąt - pozwalają rysować proste elementy graficzne na formularzu. Wciśnięcie przycisku w przyborniku i kliknięcie na blankiecie formularza powoduje dodanie wybranego elementu we wskazanym miejscu na formularzu. Tak dodany element nie jest związany z Ŝadnym polem tabeli. W celu powiązania elementu z polem tabeli, naleŝy poustawiać odpowiednie wartości w arkuszu właściwości wybranego elementu. Arkusz właściwości elementu moŝe być włączany i wyłączany poprzez wybieranie przycisku Właściwości paska narzędzi Projekt formularza (rys. 5.4). Postać tego arkusza zmienia się w zaleŝności od rodzaju wybranego elementu. KaŜdy element formularza posiada swój zbiór cech. Własne cechy posiadają równieŝ poszczególne sekcje jak i sam formularz. Rys. 5.9a Właściwości etykiety Rys 5.9b Właściwości pola tekstowego

7 Formularze 43 Cechy te zostały podzielone na cztery kategorie: Format, Dane, Zdarzenie, Inne. KaŜda z kategorii posiada odpowiednią zakładkę w oknie Właściwości, dodatkowo wszystkie cechy moŝna zobaczyć na zakładce Wszystkie. Atrybuty wyglądu elementu umieszczone są na zakładce Format. Na przykład etykieta wyświetlająca napis Nazwisko posiada cechę Tytuł na tej zakładce, atrybut ten odpowiada za tekst wyświetlany przez etykietę. Zmiana tego tekstu moŝe nastąpić przez modyfikację atrybutu Tytuł lub wprost na formularzu przez wskazanie myszą etykiety i wpisanie nowego tekstu. Zakładka Dane w przypadku etykiety jest pusta. Zakładka ta określa sposób przedstawiania danych przez formanty typu: pole tekstowe, grupa opcji, pole kombi itd. Na przykład pole tekstowe wyświetlające nazwiska wypoŝyczających posiada cechę Źródło formantu ustawioną na Nazwisko. Atrybut ten moŝe mieć wartość dowolnego pola tabeli lub kwerendy na podstawie której został utworzony formularz. PoniŜej przedstawiono metodę dodania nowego elementu do formularza. Elementem tym jest pole tekstowe, którego zadaniem jest wyświetlanie adresu wypoŝyczającego. Po pierwsze naleŝy wybrać przycisk Pole tekstowe w Przyborniku, a następnie wskazać, w którym miejscu na formularzu powinno znajdować się to pole. Następnie wcisnąć przycisk arkusza właściwości w pasku narzędzi Projekt formularza (rys. 5.4), Zmienić wartość w wierszu: Źródło formantu na Adres (rys. 5.9b). Na koniec etykiecie związanej z dodanym polem tekstowym naleŝy zmienić wartość w wierszu Tytuł na Adres (rys. 5.9a) Po wprowadzeniu zmian element nadaje się juŝ do wyświetlania wartości pola Adres tabeli WypoŜyczający Przedstawiona powyŝej metoda nie naleŝy do najwygodniejszych. Dodawanie takiego elementu najwygodniej jest przeprowadzić za pomocą listy pól (pasek narzędzi Projekt formularza (rys. 5.4)). NaleŜy wyświetlić okienko listy pól i z niego przeciągnąć nazwę pola w odpowiednie miejsce formularza. Access automatycznie stworzy etykietę będącą nazwą wybranego pola, związaną z tworzonym elementem. Do tworzenia detali w rodzaju grupy opcji, listy, pola kombi, podformularza czy przycisku polecenia udostępniono łatwiejszą metodę, jest nią interaktywna współpraca z kreatorem formantów. Wskazanie jednego z wymienionych detali w przyborniku, przy wciśniętym przycisku Kreatorzy formantów, uruchamia odpowiedniego asystenta (tworzenie pola kombi, przycisku polecenia oraz podformularza przy pomocy asystenta będzie omówione w punkcie następnym). Zaprojektowany formularz w widoku Widok Formularz został przedstawiony na poniŝszym rysunku.

8 44 Wprowadzenie do projektowania baz danych Rys Formularz Wszyscy wypoŝyczający Na czytelność formularza wpływają ułoŝenie i odpowiedni dobór elementów sterujących, wygląd tekstu, kolorystyka. Microsoft Access posiada moŝliwości zmiany wyglądu tekstu porównywalne do dowolnego edytora. Program pozwala równieŝ na wybór koloru tekstu, ramek, koloru tła, efektów trójwymiarowych itp. PowyŜsze narzędzia umieszczone są na pasku Formatowanie (rys. 5.5). 5.3 Asystent do tworzenia detali formularza Utworzony w poprzednim punkcie formularz przedstawia listę wszystkich wypoŝyczających. Formularz ten zostanie rozbudowany o przycisk polecenia: Szczegółowo otwierający okno z informacjami szczegółowymi o wybranym wypoŝyczającym. Dla potrzeb tego ćwiczenia naleŝy utworzyć formularz WypoŜyczający dla odpowiedniej tabeli w układzie kolumnowym. UŜywając asystenta do tworzenia detali formularza naleŝy przed wyborem odpowiedniego formantu upewnić się czy jest wciśnięty przycisk Kreatorzy formantów na Przyborniku (rys. 5.8). Dodanie przycisku Szczegółowo otwierającego formularz WypoŜyczający Kolejność czynności jakie trzeba wykonać, by stworzyć przycisk jest następująca: wybór kategorii, a następnie rodzaju akcji, która ma się wykonać po naciśnięciu przycisku. Przycisk Szczegółowo powinien otwierać formularz WypoŜyczający i wyświetlać dane tylko wybranego wypoŝyczającego, naleŝy więc wybrać opcję Otwórz formularz i znajdź określone dane do wyświetlenia, zamiast standardowo wybranej Otwórz formularz i pokaŝ wszystkie rekordy. W następnym kroku asystent zapyta o odpowiadające sobie pola w obu formularzach. W przypadku otwierania formularza w drugim trybie krok ten zostanie pominięty. wybór tekstu lub rysunku opisującego przycisk, przypisanie nazwy tworzonemu elementowi.

9 Formularze 45 Rys Kreator przycisków poleceń

10 46 Wprowadzenie do projektowania baz danych Access automatycznie uzupełnia właściwości tworzonego przycisku. Działanie przycisku jest moŝliwe dzięki wpisaniu w wierszu Przy kliknięciu zakładki Zdarzenia w oknie Właściwości procedury obsługi zdarzenia (Widok Projekt). Procedurę tą moŝna oglądnąć po wciśnięciu przycisku z trzema kropkami. Formularz WypoŜyczający przedstawia dane pojedynczego wypoŝyczającego. Dla kategorii wypoŝyczającego w punkcie 3.3 utworzono odnośnik, więc lista wartości tego pola jest przedstawiana na formularzu jako pole kombi. Gdyby jednak odnośnik nie został utworzony, na etapie projektowania formularza moŝna równieŝ zaŝądać wyświetlania wartości tego pola w postaci pola kombi. Dodanie pola kombi przedstawiajągo kategorię wypoŝyczającego Kolejność czynności jakie trzeba wykonać, by stworzyć pole kombi jest następująca: wprowadzenie źródła danych dla pola kombi Rys Kreator pól kombi

11 Formularze 47 wybór pól tabeli, które powinny być widoczne w projektowanym detalu, w tym przypadku jest to identyfikator kategorii IDK oraz jej nazwa Nazwa. Rys Kreator pól kombi cd.

12 48 Wprowadzenie do projektowania baz danych Identyfikator IDK powinien zostać wybrany jedynie w przypadku gdyby nie określono związków pomiędzy tabelami (punkt 3.4), ze względu na konieczność powiązania kategorii bieŝącego czytelnika formularza WypoŜyczający z odpowiadającą mu nazwą pobieraną z tabeli Kategoria. Identyfikator ten jako klucz tabeli jest domyślnie ukrywany, określenie pola formularza WypoŜyczający, które jest przedstawiane w projektowanym detalu (jest nim IDK wypoŝyczającego), wpisanie tekstu etykiety dołączonej do pola. Zaprojektowane formularze zostały przedstawione na poniŝszym rysunku. Rys.5.14 Formularze: Wszyscy wypoŝyczający oraz WypoŜyczający Formularz WypoŜyczający powinien zawierać listę aktualnie wypoŝyczonych ksiąŝek wybranego wypoŝyczającego. Formularz ten zostanie rozbudowany o podformularz zawierający wykaz wypoŝyczonych ksiąŝek. Przed utworzeniem takiego podformularza niezbędne jest utworzenie odpowiedniej kwerendy wyświetlającej wyłącznie ksiąŝki aktualnie wypoŝyczone. Projekt takiej kwerendy został przedstawiony na poniŝszym rysunku.

13 Formularze 49 Rys.5.15 Projekt kwerendy Lista ksiąŝek aktualnie wypoŝyczonych Dodanie podformularza z listą wypoŝyczonych ksiąŝek Kolejność czynności jakie trzeba wykonać, by zaprojektować podformularz jest następująca: wybór istniejącego formularza, lub zaprojektowanie nowego, który stanie się formularzem podrzędnym. W przypadku istniejącego formularza następny krok zostanie pominięty, wybór pól tabeli, które powinny być widoczne w projektowanym detalu, w tym przypadku wybrano IDKs, TytułKsiąŜki, DataWypoŜyczenia oraz identyfikator wypoŝyczającego IDWyp. Pola te zostały wybrane z kwerendy Lista ksiąŝek aktualnie wypoŝyczonych, zawierającej dane aktualnie wypoŝyczonych ksiąŝek. Identyfikator IDWyp powinien zostać wybrany ze względu konieczność powiązania danych bieŝącego czytelnika formularza WypoŜyczający z odpowiadającymi mu danymi wypoŝyczonych ksiąŝek (chyba, Ŝe określono powiązanie pomiędzy tymi tabelami patrz punkt 3.4), określenie powiązania pomiędzy formularzem głównym a podrzędnym (jest nim pole IDWyp występujące w obydwu formularzach).

14 50 Wprowadzenie do projektowania baz danych Rys.5.16 Kreator podformularzy

15 Formularze 51 Formularz WypoŜyczający po dodaniu podformularza zawierającego listę wypoŝyczonych ksiąŝek przedstawia następny rysunek. Rys Formularz WypoŜyczający To co zostało napisane w tym rozdziale o formularzach odnosi się w duŝej części takŝe do raportów. Raport słuŝy jedynie wydrukowi róŝnego rodzaju zestawień czy sprawozdań. Nie moŝna za jego pomocą przeglądać ani zmieniać stanu bazy danych. Formularz natomiast pozwala przeglądać, wprowadzać i modyfikować dane w bazie danych, moŝe być takŝe wydrukowany lub zamieniony w raport. Istnienie raportów jest spowodowane ich specjalnymi właściwościami zestawiania i sumowania danych, właściwości tych nie posiadają formularze. Informacje dotyczące tworzenia i edycji raportów i formularzy moŝna znaleźć w literaturze uzupełniającej [1], [5]. 5.4 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania Ćwiczenie 5.1 Ćwiczenie 5.2 Ćwiczenie 5.3 Ćwiczenie 5.4 Ćwiczenie 5.5 Zaprojektuj formularz Wszystkie ksiąŝki w układzie tabelarycznym. Zaprojektuj formularz KsiąŜki w układzie kolumnowym. Dodaj przycisk polecenia Szczegółowo w formularzu Wszystkie ksiąŝki otwierający formularz KsiąŜki z danymi aktualnie wybranej ksiąŝki. Dodaj pole listy w formularzu KsiąŜki przedstawiające hasła związane z daną publikacją. Zaprojektuj formularz niezwiązany z Ŝadną tabelą i kwerendą, umoŝliwiający otwarcie formularzy: Wszystkie ksiąŝki oraz Wszyscy wypoŝyczający. Uwaga: Formularz ten będzie wyglądał ładniej jeŝeli powyłączane zostaną właściwości takie jak: Selektory rekordów, Paski przewijania, Przyciski nawigacyjne na zakładce Format okienka Właściwości tego formularza.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Formularze i raporty w MS Access

Formularze i raporty w MS Access Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska www.kia.prz-rzeszow.pl Formularze i raporty w MS Access I. Formularze Formularze Access mają wiele zastosowań. Przede wszystkim używa się ich do

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Panel sterujący

BAZY DANYCH Panel sterujący BAZY DANYCH Panel sterujący Panel sterujący pełni z reguły rolę centrum, z którego wydajemy polecenia i uruchamiamy różnorodne, wcześniej zdefiniowane zadania, np. wyświetlamy formularze lub drukujemy

Bardziej szczegółowo

MS Access formularze

MS Access formularze MS Access formularze Formularze to obiekty służące do wprowadzania i edycji danych znajdujących się w tabelach. O ile wprowadzanie danych bezpośrednio do tabel odbywa się zawsze w takiej samej formie (arkusz

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i modyfikowanie wykresów

Tworzenie i modyfikowanie wykresów Tworzenie i modyfikowanie wykresów Aby utworzyć wykres: Zaznacz dane, które mają być zilustrowane na wykresie: I sposób szybkie tworzenie wykresu Naciśnij na klawiaturze klawisz funkcyjny F11 (na osobnym

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 -

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 - - 1 - Tworzenie raportów 1. Wstęp Raporty-zawierają dane z tabel lub kwerend odpowiednio uporządkowane w pożądany przez użytkownika sposób. Raport jest wygodnym sposobem prezentacji danych w postaci wydrukowanej.

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

MS Access 2010 instrukcja część Wstaw do tworzonego formularza wszystkie pola z tabeli wydzial:

MS Access 2010 instrukcja część Wstaw do tworzonego formularza wszystkie pola z tabeli wydzial: Ćwiczenie 6. Formularze. Zadanie 1: Utwórz formularz do tabeli Wydział używając do tego celu kreatora formularzy. Formularz zapisz pod nazwą Formularz01-Wydział. 1. Wybierz Kreator formularzy : 2. Wstaw

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych

Projektowanie baz danych Rodzaj zajęć: Materiały: Prowadzący: Projektowanie baz danych ćwiczenia www.fem.put.poznan.pl dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka Celem zajęć jest: poznanie metodologii projektowania baz danych, stworzenie

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych

MS Access - bazy danych MS Access - bazy danych Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... Ćwiczenie 1. Uruchom aplikacje MS Access. Zaznacz pole opcji Pusta baza danych programu Access, naciśnij przycisk OK. W polu Nazwa

Bardziej szczegółowo

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy Opracowanie: dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy 1. Opracować formularz Pracownicy edycja wg wzorca przedstawionego na

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu:

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Stworzony przez nas formularz powinien spełniać pewne wymagania, które umożliwią pracownikowi szybkie przeszukiwanie bazy danych. Zaprojektowany formularz

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają...

10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... 1 z 23 2010-09-17 17:58 MS Access - bazy danych 10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... Ćwiczenie 1. Uruchom aplikacje MS Access. Zaznacz pole opcji Pusta baza danych programu Access, naciśnij

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy programu Microsoft Access

2. Podstawy programu Microsoft Access 8 Wprowadzenie do projektowania baz danych 2. Podstawy programu Microsoft Access Baza danych utworzona w programie Microsoft Access składa się z wielu obiektów róŝnych typów. MoŜna podzielić je na dwie

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Przygotuj za pomocą tabulatorów element formularza. Utwórz pole tekstowe i sformatuj tak, aby dół napisu w polu był dokładnie nad kropkami.

Przygotuj za pomocą tabulatorów element formularza. Utwórz pole tekstowe i sformatuj tak, aby dół napisu w polu był dokładnie nad kropkami. FORMULARZE POLA TEKSTOWE Pole tekstowe Pole tekstowe kilka wierszy Karta Developer Formanty Formant i pole tekstowe Ćwiczenia Jak wypełnić danymi utworzony w edytorze tekstów formularz? Jak wpisać informacje

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Przygotuj za pomocą tabulatorów element formularza. Utwórz pole tekstowe i sformatuj tak, aby dół napisu w polu był dokładnie nad kropkami.

Przygotuj za pomocą tabulatorów element formularza. Utwórz pole tekstowe i sformatuj tak, aby dół napisu w polu był dokładnie nad kropkami. FORMULARZE POLA TEKSTOWE Pole tekstowe Pole tekstowe kilka wierszy Karta Developer Formanty Formant i pole tekstowe Ćwiczenia Jak wypełnić danymi utworzony w edytorze tekstów formularz? Jak wpisać informacje

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.0 naleŝy: MoŜliwość wczytywania do programu plików graficznych zawierających rzuty lub przekroje budynku i zaznaczania na nich elementów wprowadzanych do programu CERTO.

Bardziej szczegółowo

1. MS Access opis programu.

1. MS Access opis programu. 1. MS Access opis programu. Microsoft Access jest narzędziem do tworzenia baz danych. Zbudowany jest z wielu obiektów połączonych ze sobą strukturalnie. Do tych obiektów zalicza się: tabele, kwerendy,

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Wykład VI Formularze. Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy Danych. Wykład VI Formularze. Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy Danych Wykład VI Formularze Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Interfejs użytkownika bazy danych Formularz jest zestawem zawierającym tablicę formantów umożliwiających przeglądanie, dodawanie lub edycję

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych

MS Access - bazy danych MS Access - bazy danych Ćwiczenia - dla tych co zaczynają... Pamiętaj o następujących zasadach tworzenia struktury bazy danych: baza danych to zbiór informacji na określony temat - niech nazwa pola odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

LISTA ZADAŃ NR 3 ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W MS ACCESS FORMULARZE

LISTA ZADAŃ NR 3 ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W MS ACCESS FORMULARZE LISTA ZADAŃ NR 3 ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W MS ACCESS FORMULARZE Zadania do wykonania na podstawie Bazy Danych TRANSAKCJE HANDLOWE (lista zadań nr 1). 1) Utwórz formularz pojedynczy zawierający dane Partnerów

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych Bazy danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych, dający się łatwo przeszukiwać. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, z kolei rekordy składają się z pól. Przyjmując, że dysponujemy bazą

Bardziej szczegółowo

Utwórz strukturę bazy

Utwórz strukturę bazy Utwórz strukturę bazy Ćwiczenie 1. Utwórz plik bazy danych - zapisz pod nazwą Wpłaty.mdb. Zaprojektuj tabelę która będzie zawierać informacje o płatnikach. Nazwij ją Płatnicy. Wprowadź pola: Nazwa pola

Bardziej szczegółowo

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape 1. ZałoŜenie projektu i tabeli. Aby rozpocząć pracę przy aktualizacji mapy zasadniczej, naleŝy załoŝyć nowy projekt, w nim nową tabelę roboczą,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie makr warunkowych

Tworzenie makr warunkowych Tworzenie makr warunkowych Czasami chcemy, aby makro lub akacja makra były wykonywane tylko wtedy, gdy spełniony jest jakiś warunek. Na przykład chcemy utworzyć makro drukujące raport, ale tylko wtedy,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31 Spis treści Lekcja 1: Podstawy baz danych 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Zaczynamy 2 Uruchamianie programu Access 2 Otwieranie istniejącej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie szablonów użytkownika

Tworzenie szablonów użytkownika Poradnik Inżyniera Nr 40 Aktualizacja: 12/2018 Tworzenie szablonów użytkownika Program: Plik powiązany: Stratygrafia 3D - karty otworów Demo_manual_40.gsg Głównym celem niniejszego Przewodnika Inżyniera

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

W okienku zadań z listy szablonów wybieramy opcję Na moim komputerze lub w starszej wersji programu Szablony ogólne.

W okienku zadań z listy szablonów wybieramy opcję Na moim komputerze lub w starszej wersji programu Szablony ogólne. 1 MS PowerPoint Uruchamianie programu i kończenie pracy Program PowerPoint jest jednym z programów aplikacji MS Office. Po zainstalowaniu programu domyślnie skrót do niego powinien znaleźć się w menu Start

Bardziej szczegółowo

Przejdź do widoku tabeli i wpisz nowe dane, aby sprawdzić działanie wprowadzonych we właściwościach pól i tabeli ograniczeń.

Przejdź do widoku tabeli i wpisz nowe dane, aby sprawdzić działanie wprowadzonych we właściwościach pól i tabeli ograniczeń. 8.4. Formularze Nazwisko] And [Imię] Zamknij okno Arkusz właściwości. Wybierz pole Data urodzenia, przejdź do właściwości Reguła sprawdzania poprawności w dolnej części okna i wpisz wyrażenie: Year([Data

Bardziej szczegółowo

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb TABELE Zakładka tworzenie grupa tabele szablony tabel tabela projekt tabeli (najlepsza metoda) Tabela Gatunek (tabela słownikowa) Przełączyć na widok

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 02 - Temat 1 cz.1/3 1. Uruchom MS Access i utwórz pustą bazę danych. Zapisz ją na dysku. Pojawi się okno dialogowe obsługi bazy. Za pomocą tego okna użytkownik zarządza bazą danych i jej wszystkimi elementami,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu uŝytkownika

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu uŝytkownika Relacyjne bazy danych Formularze Projektowanie graficznego interfejsu uŝytkownika Cechy dobrego interfejsu uŝytkownika 1. Przyjazny i funkcjonalny dla uŝytkownika pomaga uŝytkownikowi w realizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Typ danych. Karta ogólne. Rozmiar pola Liczba całkowita długa. Autonumerowanie. Rozmiar pola 50. Tekst. Rozmiar pola 50. Tekst. Zerowa dł.

Typ danych. Karta ogólne. Rozmiar pola Liczba całkowita długa. Autonumerowanie. Rozmiar pola 50. Tekst. Rozmiar pola 50. Tekst. Zerowa dł. 2.1.1. Tworzenie tabel i relacji Ćwiczenie 2.1 Utworzyć bazę danych o nazwie Biblioteka domowa składającą się z tabel: Osoby IDOsoby Nazwisko Imię Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr mieszkania Adres korespondencyjn

Bardziej szczegółowo

Struktura programu wykonana w Programie Visio.

Struktura programu wykonana w Programie Visio. POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I PODSTAW TECHNIKI Wykonał : Łukasz Mitura gr7.2 Programy uŝytkowe i techniki multimedialne TEMAT: Baza danych firmy prowadzącej szkolenia Struktura programu wykonana

Bardziej szczegółowo

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze WSCAD Wykład 5 Szafy sterownicze MenedŜer szaf sterowniczych MenedŜer szaf sterowniczych w wersji Professional oferuje pomoc przy tworzeniu zabudowy szafy sterowniczej. Pokazuje wszystkie uŝyte w schematach

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31 Strona: 1 z 31 Explorer Analyzer 1 Uruchamianie programu i raportu PoniŜsze czynności uruchamiają program Bex Analyzer oraz wybrany raport z hurtowni danych. 1. uruchom z menu Start>Programy>Business Explorer>Analyzer

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

3. Tabele. Tabele 13. 3.1 Projektowanie tabel

3. Tabele. Tabele 13. 3.1 Projektowanie tabel Tabele 13 3. Tabele Wszystkie dane są przez program Microsoft Access przechowywane w tabelach. Przykładowa tabela WypoŜyczający, znajdująca się w bazie danych Biblioteka, zawiera podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenie 1 Instrukcja strona 1 Wersja ogólna

Bazy danych Ćwiczenie 1 Instrukcja strona 1 Wersja ogólna Bazy danych Ćwiczenie 1 Instrukcja strona 1 Wersja ogólna TEMAT: TWORZENIE NOWEJ BAZY DANYCH Uruchom Microsoft Access Rozpocznij od utworzenia nowej pustej bazy i zapisz ją w pliku o nazwie TwojeNazwiskoImię.MDB.

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy Ćw.1 WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel 5.3. Tabele Tabela jest podstawowym elementem bazy danych. To właśnie w tabelach gromadzone są w bazie rekordy danych. Projektując tabelę, definiujemy, jakie pola będzie zawierał pojedynczy rekord informacji.

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka Ćwiczenie 10. Bazy danych. Strukturę bazy danych można określić w formie jak na rysunku 1. atrybuty

Informatyka Ćwiczenie 10. Bazy danych. Strukturę bazy danych można określić w formie jak na rysunku 1. atrybuty Informatyka Ćwiczenie 10 Bazy danych Baza danych jest zbiór informacji (zbiór danych). Strukturę bazy danych można określić w formie jak na rysunku 1. Pracownik(ID pracownika, imie, nazwisko, pensja) Klient(ID

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO

WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO Niezwykle uŝyteczną cechą programu Word jest łatwość, z jaką przy jego pomocy moŝna tekst wzbogacać róŝnymi obiektami graficznymi, np. zdjęciami, rysunkami czy

Bardziej szczegółowo

Techniki wstawiania tabel

Techniki wstawiania tabel Tabele w Wordzie Tabela w Wordzie to uporządkowany układ komórek w postaci wierszy i kolumn, w które może być wpisywany tekst lub grafika. Każda komórka może być formatowana oddzielnie. Możemy wyrównywać

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

1. WYKONAJ Utwórz formularz główny Rozkład lotów (wykorzystać Projekt formularza).

1. WYKONAJ Utwórz formularz główny Rozkład lotów (wykorzystać Projekt formularza). Laboratorium 3 Tworzenie formularzy 1. WYKONAJ Utwórz formularz główny Rozkład lotów (wykorzystać Projekt formularza). Na karcie Tworzenie programu Access dostępnych jest kilka narzędzi do szybkiego tworzenia

Bardziej szczegółowo

Praca w edytorze WORD

Praca w edytorze WORD 1 Praca w edytorze WORD Interfejs Cały interfejs tworzy pojedynczy mechanizm. Głównym jego elementem jest wstęga. Wstęga jest podzielona na karty. Zawierają one wszystkie opcje formatowania dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo