Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2010 r."

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD D PRACY Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) , fax. (075) Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 200 r. luty 20 r.

2 I. USŁUGI RYNKU PRACY. Pośrednictwo pracy Liczba i struktura ofert pracy zrealizowanych w 2009 r. i 200 r. Tabela nr Wyszczególnienie Liczba ofert zrealizowanych Liczba ofert Udział % do ogółu Liczba ofert Udział % do ogółu Subsydiowane , ,4 Prace interwencyjne 65 4,7 90 5,5 Roboty publiczne 90 6,5 7 7, Refundacja kosztów 67 4,9 7 7, wyposażenia stanowiska Staż , Przygotowanie zawodowe 4 0,3 0 0 Prace społecznie użyteczne 06 7,7 38 8,5 Uzupełnienia 48 3,5 6 3,7 PFRON * 2 0, 9 0,5 Niesubsydiowane , ,6 OGÓŁEM Uzupełnienie dotyczy stanowisk pracy utworzonych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy PFRON * refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz staże

3 Liczba i struktura ofert pracy zrealizowanych w 2009 r. i 200 r. z podziałem na sektory Tabela nr 2 Wyszczególnienie Liczba ofert zrealizowanych Liczba ofert Udział % do ogółu Liczba ofert Udział % do ogółu Subsydiowane % % Sektor publiczny ,6% ,5% Sektor prywatny ,4% ,5% Niesubsydiowane % % Sektor publiczny 2 3,6% 6 2,7% Sektor prywatny ,5% ,3% OGÓŁEM 377 X 644 X

4 2. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Liczba osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w 200 r. Tabela nr 3 Wyszczególnienie Liczba osób ogółem/ w tym kobiety 2009 r. 200 r. Porady indywidualne, z tego 962/427 35/534 Zamieszkali na wsi 426/69 529/225 Młodzież do 25 lat 70/66 35/46 Długotrwale bezrobotni 237/24 238/08 Niepełnosprawni 68/23 50/5 Bezrobotni powyżej 50 roku życia 244/77 83/55 Rozmowy wstępne 8/522 99/397 Informacja zawodowa 993/408 50/65

5 Struktura osób korzystających z poradnictwa indywidualnego w 200 r. według poziomu wykształcenia Tabela nr 4 Wyszczególnienie Liczba osób ogółem/ w tym kobiety Liczba osób ogółem, z tego z wykształceniem 2009 r. 200 r /534 Wyższym 28 87/5 Policealnym i średnim zawodowym 9 6/68 Średnim ogólnokształcącym 49 37/79 Zasadniczym zawodowym /99 Gimnazjalnym i poniżej /237

6 3. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (Klub Pracy) Struktura uczestników szkoleń i zajęć aktywizacyjnych w Klubie Pracy w 200 r. Tabela nr 5 Wyszczególnienie Uczestnicy szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy ogółem, z tego Kobiety Młodzież do 25 roku życia Długotrwale bezrobotni Zamieszkali na wsi Powyżej 50 roku życia Uczestnicy zajęć aktywizacyjnych ogółem, z tego Kobiety Młodzież do 25 roku życia Długotrwale bezrobotni Zamieszkali na wsi Powyżej 50 roku życia 200 r

7 4. Organizacja szkoleń Informacja o liczbie osób skierowanych na szkolenia oraz kierunkach szkoleń w 200 r. Tabela nr 6. Szkolenia wskazane przez osoby uprawnione Kierowca kategorii C Kierowca kategorii C+E Kurs dokształcający kierowców wykonujących transport drogowy w części podstawowej Kurs dokształcający kierowców wykonujących transport drogowy w części dodatkowej Kurs kwalifikacji wstępnej Szkolenie okresowe kierowców Przewóz materiałów niebezpiecznych Kierowca wózków jezdniowych Spawacz metodą MAG Spawacz metodą MIG Spawacz metodą TIG Kurs przygotowawczy do egzaminu na uzyskanie uprawnień eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych Operator koparko - ładowarki Operator ładowarki Kierunki szkoleń Liczba osób

8 Operator koparki Drwal operator koparki spalinowej Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na instruktora nauki jazdy Fryzjer stylista Kurs grafiki komputerowej, Adobe Flash Studium umiejętności psychologicznych Kurs podologii Kurs florystyczny Specjalista ds. programów unijnych Kurs masaży orientalnych Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej Palacz kotłów c.o. Pracownik ochrony osób i mienia licencja I stopnia Pracownik ochrony osób i mienia licencja II stopnia Kurs na kandydatów na grzyboznawców Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie Podstawy księgowości z obsługą komputera

9 2. Szkolenia grupowe Kasjer handlowy Kierowca wózków jezdniowych z obsługą programów magazynowych Ogółem szkolenia z Funduszu Pracy ( i 2) Szkolenia organizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Operator koparko - ładowarki Monter instalacji urządzeń sanitarnych Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie Szkolenia pracowników w wieku 45 lat i powyżej Podstawy księgowości z obsługą komputera

10 Informacja o liczbie osób skierowanych na studia podyplomowe w 200 r. Tabela nr 7 Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Logistyka biznesu Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny Zarządzanie projektami europejskimi pozyskiwanie środków finansowych na rozwój małych miast i obszarów wiejskich Zarządzanie nieruchomościami Ekspertyzy dokumentów Kryminalistyka Rachunkowość i finanse - studia dla kandydatów na głównego księgowego Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami Bankowość Język rosyjski w biznesie Bezpieczeństwo i higiena pracy Prawa ochrony środowiska Kierunki studiów podyplomowych Razem Liczba osób

11 II. Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji powiatowego rynku pracy w 200 r. Tabela nr 8 Lp. Program rynku pracy l.m. Fundusz Pracy - Algorytm Środki wydane Program Operacyjny Kapitał Ludzki l. m. Środki wydane Rezerwa Ministra - Program 45 + l. m. Środki wydane Rezerwa Ministra - Program 49 l.m. Środki wydane Rezerwa Ministra - Program zwolnionych l..m Środki wydane Rezerwa Ministra - Program przedsiębiorczość l.m. Środki wydane l. m. Ogółem środki Funduszu Pracy Środki wydane Szkolenia (wraz z kosztami badań lekarskich i dojazdami ) , , , , ,27 2 Studia podyplomowe , ,46 3 Staże (wraz z kosztami badań lekarskich i dojazdami ) , , , , , ,53 4 Prace interwencyjne , ,97 5 Roboty publiczne , , ,27 6 Dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej , , , , ,00 7 Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy , , , ,55 8 Prace społecznie użyteczne (wraz z kosztami badań lekarskich i dojazdami ) , ,8 9 Koszty dojazdu do pracy X , ,39 0 Koszty opieki nad dzieckiem X 5 09, ,94 Stypendia z tyt. podjęcia nauki 6 842, ,60 Razem aktywne programy , , , , , , ,6

12 Zorganizowane miejsca pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2009 r. i 200 r. Tabela nr 9 Lp. Program rynku pracy Liczba miejsc pracy w 2009 r. Liczba miejsc pracy w 200 r. Wzrost/spadek liczby miejsc Szkolenia Studia podyplomowe Przygotowanie zawodowe Staże Prace interwencyjne Prace społecznie użyteczne Roboty publiczne Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy Stypendia z tytułu podjęcia nauki 0 RAZEM W wyniku realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w 200 r. zostało zorganizowanych 47 miejsc (o 242 miejsca więcej niż w 2009 r.).

13 Podjęcia pracy przez osoby bezrobotne po zakończeniu odbywania stażu w 200 r. Tabela nr 0 Program Liczba osób skierowanych do odbycia stażu Liczba osób, które ukończyły staż Liczba osób, które po zakończeniu stażu lub w trakcie jego trwania podjęły pracę, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą wg. stanu na r. % Algorytm Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rezerwa Ministra Program Rezerwa Ministra Program Rezerwa Ministra Program zwolnionych Algorytm z Ogółem

14 Podjęcia pracy przez osoby bezrobotne po zakończeniu szkolenia w 200 r. Tabela nr Program Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia Liczba osób, które ukończyły szkolenie Liczba osób, które po zakończeniu szkolenia lub w trakcie jego trwania podjęły pracę, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą wg. stanu na r. % Algorytm Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rezerwa Ministra Program Rezerwa Ministra Program zwolnionych Algorytm Ogółem

15 Wydatki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia oraz aktywizacji powiatowego rynku pracy w 2009 r. i w 200 r. przedstawiają się następująco: Tabela nr 2 Lp. Program rynku pracy Wydatki w 2009 r. Wydatki w 200 r. Wzrost / Spadek (w zł) Szkolenia Studia podyplomowe Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Staże Prace interwencyjne Prace społecznie użyteczne Roboty publiczne Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej Refundacja wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów dojazdu do pracy Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat Stypendia z tytułu podjęcia nauki RAZEM 2 programy Porównując wydatki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia w 200 r. z wydatkami poniesionymi w 2009 r. należy podkreślić, że wystąpił wzrost o kwotę zł. Największy wzrost wystąpił w wydatkach w zakresie udzielania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej (o zł), na organizację staży (o zł), refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (o zł). Natomiast nastąpiło zmniejszenie wydatków m.in. na organizację: szkoleń (o zł), przygotowań zawodowych (o 0 69 zł) likwidacja instrumentu.

16 Udział procentowy wydatków na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia w 2009 r. i 200 r r. 200 r. 5,2% 2,28% 0,03% 9,4%,39% 9,25%,42% 0,06% 0,05% 4,63% 25,47% 23,33% 37,8% 7,03% 3,20%,03% 38,40% 3,32% 0,97% 6,43% Szkolenia Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Staże Prace interwencyjne Prace społecznie użyteczne Roboty publiczne Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej Zwrot kosztów dojazdu do pracy Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska peracy Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do 7 lat Stypendia z tytułu podjęcia nauki

17 III. WYDATKI FUNDUSZU PRACY W 200 roku wydatkowano w Powiecie Kamiennogórskim środki Funduszu Pracy w kwocie zł. Strukturę wydatków Funduszu Pracy prezentuje poniższa tabela. Tabela nr 3 Lp. Wyszczególnienie Wzrost / spadek w zł Wydatki ogółem w zł z tego na: Zasiłki dla bezrobotnych Dodatki aktywizacyjne Programy na rzecz promocji zatrudnienia Pozostałe wydatki

18 IV. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach Powiatu Kamiennogórskiego wg stanu na koniec grudnia 2009 r. i grudnia 200 r. Tabela nr 4 w tym: Wg Ogółem Powiat stanu na Miasto Gmina Wyszczególnienie Gmina Lubawka Gmina Marciszów koniec Kamienna Góra Kamienna Góra grudnia % udział % udział % udział % udział % udział X X X X X do ogółu do ogółu do ogółu do ogółu do ogółu Liczba bezrobotnych 2009 r ,6 * 672 9,8 * ,7 * 374,0 * X ogółem, w tym: 200 r ,8 * 634 9, * ,2 * 397,9 * 2009 r , , , ,7 55 4,4 kobiety 200 r , , , , , 2009 r , , ,2 49 7,8 53 4,2 do 25 roku życia 200 r ,6 25 4,8 36 2,5 6 9,2 72 8, 2009 r , , , , ,6 powyżej 50 roku życia 200 r , 40 28, , ,9 7 29, r , ,9 23 3, , ,0 długotrwale bezrobotni 200 r , , , , ,4 samotnie wychowujący co 2009 r. 35 9,3 63 0,8 54 8,0 65 7,7 33 8,8 najmniej jedno dziecko do 8 roku życia 200 r. 377,3 84 2,7 70,0 84 0,0 39 9, r , , , ,0 zamieszkali na wsi X X 200 r , , , , r , , , , ,4 bez prawa do zasiłku 200 r , , , , ,4 z wykształceniem zas r , , , 603 7, ,7 zawodowym lub gimnazjalnym 200 r , , , , ,5 * udział % bezrobotnych z terenu gminy do bezrobotnych z powiatu ogółem

19 Napływ do bezrobocia w okresie styczeń - grudzień 2009 r. i 200 r. Wyszczególnienie Liczba rejestrujących się osób bezrobotnych ogółem, w tym: Ogółem 2009 r. Ogółem 200 r. Tabela nr 5 Przyrost, spadek bezrobocia (+/-) kobiety bez prawa do zasiłku rejestrujący się po raz kolejny zamieszkali na wsi do 25 roku życia powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 8 roku życia niepełnosprawni

20 Odpływ z bezrobocia w okresie styczeń - grudzień 2009 r. i 200 r. Wyszczególnienie Ogółem 2009 r. Ogółem 200 r. Tabela nr 6 Przyrost, spadek bezrobocia (+/-) Liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji ogółem, w tym m.in. z powodu: podjęcia pracy w tym: kobiety zamieszkali na wsi do 25 roku życia powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 8 roku życia niepełnosprawni niepotwierdzenia gotowości do pracy

21 Poziom oraz stopa bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim od grudnia 2009 r. do grudnia 200 r. Tabela nr 7 Miesiąc Liczba bezrobotnych w powiecie Powiat Stopa bezrobocia Województwo Polska Grudzień ,2 2,8 2, Styczeń ,5 3,7 2,9 Luty , 4, 3,2 Marzec ,8 4, 3,0 Kwiecień ,6 3,6 2,4 Maj ,2 3, 2, Czerwiec ,4 2,7,7 Lipiec ,7 2,5,5 Sierpień ,7 2,4,4 Wrzesień ,0 2,4,5 Październik ,8 2,4,5 Listopad ,4 2,5,7 Grudzień ,5 3,0 2,3

22 Liczba bezrobotnych oraz stopy bezrobocia w powiatach, województwie dolnośląskim i Polsce na koniec grudnia 2009 r. i 200 r. Lp. Powiaty Liczba bezrobotnych w tys. grudzień 2009 r. grudzień 200 r. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w tys. Tabela nr 8 Stopa bezrobocia Górowski 2,9 24,0 3,3 27,4 2 Złotoryjski 4, 26, 4,2 26,5 3 Lubański 4,6 24,4 4,7 25,6 4 Lwówecki 3,6 23, 3,8 25,4 5 Kłodzki 3,5 23,0 3,7 24,5 6 Dzierżoniowski 8, 23, 7,4 22,6 7 Kamiennogórski 3,4 22,4 3,3 22,5 8 Jaworski 3,9 20,3 4,2 22,3 9 Ząbkowiecki 4,7 8,9 5,4 2,7 0 Jeleniogórski 3,8 9, 4,4 2,6 Wołowski 3,4 20,5 3,6 2,5 2 Legnicki 3,0 7,6 3,2 9,2 3 Wałbrzyski 2,3 8,2,5 8,5 4 Milicki 2,2 7, 2,2 7,3 5 Strzelinski 2,6 7,2 2,6 7, 6 Oleśnicki 5,4 4,5 6, 6,3 7 Bolesławiecki 4,8 5, 4,6 5,0 8 Głogowski 4,6 3,8 4,5 4, 9 Świdnicki 8,4 4, 7,9 3,8 20 Trzebnicki 3,6 4, 3,5 3,8 2 Średzki 2,3 2,7 2,4 2,9 22 Zgorzelecki 4,7 3,5 4,3 2,8 23 Oławski 3,6,3 3,5,6 24 m. Jelenia Góra 3,5 9,5 4,0 0,7 25 Lubiński 3, 8, 3,8 9,6 26 m. Legnica 4,2 8,6 4,4 9,2 27 Polkowicki 3,2 8,6 3,4 9, 28 Bolesławiecki 4,8 5, 7,5 5,4 29 Wrocławski 2,6 5,5 2,8 5,3 Województwo 46,3 2,5 50,3 3,0 Polska 892,7,9 954,7 2,3

23 Stopa bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim, województwie i kraju w okresie od grudnia 2009 r. do grudnia 200 r XII 2009 r. I 200 r. II 200 r. III 200 r. IV 200 r. V 200 r. VI 200 r. VII 200 r. VIII 200 r. IX 200 r. X 200 r. XI 200 r. XII 200 r. Powiat Województwo Kraj

24 Podsumowanie Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze prowadząc w 200 r, działania w obszarze aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych wykorzystywał usługi rynku pracy oraz instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Świadcząc usługi w zakresie: Pośrednictwa pracy zrealizowano 644 oferty pracy, z czego 058 miejsc stanowiły subsydiowane miejsca pracy. Najwięcej miejsc pracy, bo 526 zorganizowano w programie stażowym uzyskując efektywność zatrudnieniową na poziomie 50%, następnie w ramach prac społecznie użytecznych 38 oraz w związku z refundacją kosztów wyposażenia stanowiska pracy i robót publicznych po 7 miejsc pracy. Poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej doradcy zawodowi odbyli 99 rozmów wstępnych i udzielili 35 porad indywidualnych. Najliczniejszą grupę klientów stanowiły osoby bezrobotne o niskim poziomie wykształcenia tj. gimnazjalne i poniżej oraz zasadnicze zawodowe było ich 930. Pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy lider Klubu Pracy przeprowadził szkolenie dotyczące umiejętności poszukiwania pracy dla 72 uczestników. Inna formą wsparcia organizowaną w Klubie pracy były zajęcia aktywizacyjne, w których uczestniczyło 28 osób bezrobotnych. W obu formach pomocy znaczący udział miały osoby długotrwale bezrobotne. Organizacji szkoleń specjalista ds. rozwoju zawodowego zorganizował szkolenia indywidualne dla 45 osób bezrobotnych oraz 2 szkolenia grupowe, w których uczestniczyło 24 klientów naszego Urzędu. 54% uczestników tej formy wsparcia podjęło prace po odbyciu szkolenia.

25 W programach na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji powiatowego rynku pracy zorganizowano 47 miejsc przeznaczając na ich finansowanie zł. Najwięcej środków finansowych zł przeznaczono na dotacje dla osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą. Samozatrudnienie zorganizowały sobie 232 osoby. Następnym programem cieszącym się zainteresowaniem zarówno ze strony osób bezrobotnych jak i pracodawców były staże. Uczestniczyło w nich 526 osób, a wydatki na te formę wyniosły zł. Również poważny udział w wydatkach ma kolejny program zatrudnieniowy jakim jest refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. Zrefundowano pracodawcom środki w wysokości zł za organizację 7 miejsc pracy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że na kwotę zł składają sięśrodki:. otrzymane algorytmem w wysokości zł 2. pozyskane dzięki aktywności naszego Urzędu na realizację: - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł - czterech programów finansowanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w łącznej kwocie zł. Całkowity budżet Funduszu Pracy to kwota zł, z którego oprócz finansowania aktywnych programów rynku pracy m.in.. wydatkowano zł z przeznaczeniem na zasiłki dla bezrobotnych.

26 Przechodząc do poziomu i struktury bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim stwierdza się, że:. na dzień r. w ewidencji zarejestrowane były 3323 osoby bezrobotne 2. z ogółu osób bezrobotnych: - 43,6% stanowiły kobiety - 7,6% to osoby do 25 roku życia - 27,% to osoby powyżej 50 roku życia - 46,8% stanowiły osoby długotrwale bezrobotne - 69,4% to osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub zasadniczym zawodowym - 80% to osoby bez prawa do zasiłku. 3. w ciągu 200 r. zarejestrowano 585 osób, a wyrejestrowań było 5929, z tego z powodu podjęcia pracy wyrejestrowano 2628 osób 4. W okresie od grudnia 2009 r. do grudnia 200 r. największa liczba bezrobotnych wystąpiła w lutym i wyniosła 4000 osób, zaś stopa bezrobocia to 26,%. 5. Na koniec roku 200 stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 22,5%, województwie 3%, a w Polsce 2,3%.

27 POWIATOWY URZĄD D PRACY Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) , fax. (075) Dziękuję za uwagę

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r.

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r. POWIATOWY URZĄD D PRACY 58-00 Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 6-50-160, fax. (075) 6-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne kwiecień 2011 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w I 2012 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w I 2012 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w I 2012 r. - zestawienia tabelaryczne luty 2012 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach Powiatu

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w działaniach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, STYCZEŃ 2017 1. W miesiącu grudniu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LUTYM 2014 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, MARZEC 2014 1. W miesiącu lutym 2014 r. zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2017 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2018 1. W miesiącu styczniu 2018 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, GRUDZIEŃ 2017 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2015 W POWIECIE JAWORSKIM W MIESIĄCU «miesiacduzy» «rok»

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2015 ROKU JAWOR, GRUDZIEŃ 2015

I n f o r m a c j POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2015 ROKU JAWOR, GRUDZIEŃ 2015 I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, GRUDZIEŃ 2015 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2014 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, GRUDZIEŃ 2014 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LISTOPAD 2018 1. W miesiącu październiku zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LUTYM 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, MARZEC 2015 1. W miesiącu lutym 2015 r. zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2017 1. W miesiącu styczniu 2017 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MAJU 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, CZERWIEC 2018 1. W miesiącu maju zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2018 1. W miesiącu lipcu 2018 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU CZERWCU 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LIPIEC 2018 1. W miesiącu czerwcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MARCU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, KWIECIEŃ 2016 1. W miesiącu marcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LISTOPAD 2017 1. W miesiącu październik zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU KWIETNIU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, MAJ 2016 1. W miesiącu kwietniu 2016 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2013 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MAJU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, CZERWIEC 2017 1. W miesiącu maju zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2015 ROKU JAWOR, PAŹDZIERNIK 2015

I n f o r m a c j POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2015 ROKU JAWOR, PAŹDZIERNIK 2015 I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, PAŹDZIERNIK 2015 1. W miesiącu wrześniu zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2014 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2014 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU SIERPNIU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, WRZESIEŃ 2017 1. W miesiącu sierpniu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU KWIETNIU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, MAJ 2013 1. W miesiącu kwietniu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MARCU 2015 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MARCU 2015 ROKU I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MARCU 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, KWIECIEŃ 2015 1. W miesiącu marcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU CZERWCU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LIPIEC 2017 1. W miesiącu czerwcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, PAŹDZIERNIK 2016 1. W miesiącu wrześniu zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MAJU 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, CZERWIEC 2015 1. W maju zanotowano w powiecie jaworskim spadek liczby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/4/AM/13 Ryki, dnia 15.05.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.04.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LISTOPAD 2013 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia 30

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MARCU 2012 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, KWIECIEŃ 2012 1. W miesiącu marcu 2012 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU PAŹDZERNIKU 2012 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LISTOPAD 2012 1. W miesiącu październiku zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia Gmin Powiatu Jaworskiego w km²

Powierzchnia Gmin Powiatu Jaworskiego w km² Tabela 1. Powierzchnia gmin powiatu jaworskiego Powierzchni Powierzchnia (w km²) Jednostka (w %) Ogółem Ogółem Powiat jaworski 582 100 Jawor 19 3,3 Bolków w tym miasto 153 8 26,3 1,4 Mściwojów 72 12,4

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MAJU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, CZERWIEC 2016 1. W miesiącu maju 2016 r. zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LISTOPAD 2013 1. W miesiącu październiku zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2012 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2012 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU CZERWCU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LIPIEC 2013 1. W miesiącu czerwcu 2013 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU CZERWCU 2012 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LIPIEC 2012 1. W miesiącu czerwcu 2012 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU SIERPNIU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU SIERPNIU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU SIERPNIU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, WRZESIEŃ 2013 1. W miesiącu sierpniu 2013 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego. w okresie od stycznia do sierpnia roku

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego. w okresie od stycznia do sierpnia roku POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. 87 643-58-02, 644-68-90, 644-77-08, fax. 87 643-58-03, e-mail: biau@praca.gov.pl Augustów, 3 września 2009 INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MAJU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, CZERWIEC 2013 1. W miesiącu maju zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2009-2013 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Materiały na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Materiały na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim Materiały na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy 29.05.2017 r. 1. Stopa bezrobocia* w powiecie sępoleńskim w latach 2012 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.08.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU CZERWCU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LIPIEC 2016 1. W miesiącu czerwcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku Częstochowa, sierpień 2015 r. 6754 10203 8475 8160

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2016 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2016 ROKU

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2016 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2016 ROKU INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2016 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2016 ROKU Toruń, dnia 07 grudnia 2016 roku SPIS TREŚCI 1. Stopa i poziom

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2013 ROKU Toruń, dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017 Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017 Luty 2018 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wydział Analiz i Statystyki Rynku Pracy al. Armii

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2012 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, GRUDZIEŃ 2012 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w listopadzie 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w listopadzie 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.11.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o sytuacji na rynku pracy Powiatu Rawickiego i Gminy Miejska Górka w 2012 roku

INFORMACJA. o sytuacji na rynku pracy Powiatu Rawickiego i Gminy Miejska Górka w 2012 roku INFORMACJA o sytuacji na rynku pracy Powiatu Rawickiego i Gminy Miejska Górka w 212 roku Rawicz kwiecień 213 I. Poziom i dynamika bezrobocia. Na koniec 212 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. CAZ.412/10/TW/14 Ryki, dnia 04.09. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01. 31.08. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2014 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, PAŹDZIERNIK 2014 1. W miesiącu wrześniu zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MAJU 2012 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, CZERWIEC 2012 1. W miesiącu maju zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku Częstochowa, styczeń 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XII 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XII 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO XII 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku Częstochowa, grudzień 2014 r. 9492 8017 12380 9805 15205 15492 20397

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn r. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZREALIZOWANYCH W 2011 R. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH z dn. 18.01.2012 r. W 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach realizował szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo