EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r."

Transkrypt

1 EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r. RZESZÓW, 2014 r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Informacji Statystycznej i Analiz Rzeszów, ul. Langiewicza 15 Tel. (17) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 2

3 SPIS TREŚCI str. WSTĘP DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ UŻYTYCH W OPRACOWANIU EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Szkolenia Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej, na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej Wydatki oraz liczba osób objętych działaniami w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy WYBRANE USŁUGI RYNKU PRACY Poradnictwo zawodowe Kluby pracy Zajęcia aktywizacyjne Przygotowanie zawodowe dorosłych BEZROBOTNI KORZYSTAJĄCY Z PASYWNYCH FORM RYNKU PRACY ZAKOŃCZENIE 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 3

4 Wstęp Publiczne służby zatrudnienia realizując działania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia sutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej stosują różnorodne instrumenty rynku pracy, przewidziane ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późniejszymi zmianami 1. Do najczęściej stosowanych w praktyce działalności powiatowych urzędów pracy należą m.in.: staże, refundacja pracodawcy kosztów związanych z utworzeniem nowego stanowiska pracy i zatrudnieniem osoby bezrobotnej, przyznanie osobie bezrobotnej środków finansowych na pojęcie działalności gospodarczej na rachunek własny lub w ramach utworzonej z większą ilością osób zainteresowanych spółdzielni socjalnej, roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne. Warto jeszcze wspomnieć o kilku istotnych działaniach, które mają swoje zastosowanie również podczas realizacji wielu inicjatyw adekwatnych do aktualnej sytuacji na rynku pracy, stosowanych w praktyce działalności urzędów pracy. Jako wybrane formy z całego wachlarza usług realizowanych w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji osób bezrobotnych w okresie 2013 r. odnotowano następujące: pośrednictwo realizowane w powiatowych urzędach pracy dla bezrobotnych i pracodawców oraz pośrednictwo międzynarodowe zlokalizowane w ramach rozwoju sieci EURES działające w WUP, poradnictwo zawodowe i informację zawodową, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizację szkoleń, która obejmuje: - skierowanie na szkolenie w formie kursu, - finansowanie kosztów studiów podyplomowych, 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 1623, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 567 i 598. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 4

5 - udzielanie pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia, - finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji. Poszczególne instrumenty rynku pracy były stosowane w celu realizacji różnorodnych działań PUP. Poniżej zamieszczamy zestawienie najczęściej stosowanych, były to głównie : fundusz szkoleniowy przeznaczony na finansowanie kosztów kształcenia i promocji ustawicznego rozwoju pracowników i pracodawców, refundacja kosztów szkolenia pracowników, praca na zastępstwo, programy zwolnień monitorowanych, świadczenia szkoleniowe dla zwalnianych pracowników, którzy rozpoczynają szkolenie. 2 Efektywność wybranych form promocji zatrudnienia zawiera również analizę efektywności wykorzystania środków finansowych otrzymanych przez powiatowe urzędy pracy w okresie 2013 roku z Funduszu Pracy dla finansowania następujących podstawowych form aktywizacji zawodowej: odbywania przez bezrobotnych staży u pracodawców, szkoleń bezrobotnych, przyznania pracodawcom refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych na te miejsca pracy osób bezrobotnych, przyznania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych, wykonywania przez osoby bezrobotne prac użytecznych dla społeczności lokalnych. Przeprowadzono również analizę efektywności zatrudnieniowej wybranych usług rynku pracy, w tym głównie poradnictwa zawodowego, aktywnego poszukiwania zatrudnienia w ramach klubów pracy jak również realizacji zajęć aktywizacyjnych. 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 5

6 Warto wspomnieć, że w zakresie różnorodnych form aktywizacji zawodowej realizowane są programy rynku pracy, które finansuje Europejski Fundusz Społeczny w całości lub części z aktualnie realizowanych programów. Jednakże wyniki tych działań podlegają odrębnej ocenie efektywności. Dane liczbowe zawarte w opracowaniu dotyczą województwa podkarpackiego oraz poszczególnych powiatów, a wskaźniki efektywności zatrudnieniowej zostały obliczone na podstawie Załącznika 6 do sprawozdania MPiPS 01 o rynku pracy dotyczącego uczestnictwa w aktywnych programach ryku pracy w 2013 r. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu uwzględniają ilość zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy, którzy zostali skierowani do udziału w aktywnych programach rynku pracy w analizowanym okresie jednego roku. Natomiast efektywność zatrudnieniowa (tj. wskaźnik ponownego zatrudnienia) została obliczona jako stosunek liczby osób, które po zakończeniu udziału w 2013 r. w określonej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie tj. wyrejestrowały się z ewidencji prowadzonej w powiatowym urzędzie pracy lub jeżeli w okresie do 3 miesięcy od czasu zakończenia udziału w programach nie zarejestrowały się jako osoby bezrobotne. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej obliczany jest w stosunku do ilości osób, które w 2013 r. zakończyły udział w danej formie aktywizacji. Dołączone do niniejszego opracowania zostały również dane liczbowe Departamentu Funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przedstawione w opracowaniu Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku. 1. Definicje podstawowych pojęć użytych w opracowaniu Efektywność zatrudnieniowa /wskaźnik ponownego zatrudnienia/ jest to stosunek liczby osób, które po zakończeniu udziału w 2013 r. w danej formie aktywizacji uzyskały do 3 miesięcy zatrudnienie, co oznacza wyrejestrowanie się z ewidencji powiatowego urzędu pracy lub jeżeli w okresie do 3 miesięcy od czasu zakończenia udziału w aktywnych programach rynku pracy, osoby te nie zarejestrowały się ponownie w powiatowym urzędzie pracy. Wskaźnik ponownego zatrudnienia jest obliczany w stosunku do liczby osób, które w 2013 r. zakończyły udział w danej formie aktywizacji. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 6

7 Koszt uczestnictwa w programie obliczono w wyniku podzielenia faktycznych wydatków w 2013 r. poniesionych kasowo na daną formę aktywizacji przez liczbę osób, które w 2013 r. rozpoczęły udział w danej formie aktywizacji. Efektywność kosztowa /koszt ponownego zatrudnienia/ obliczono w wyniku podzielenia kwoty wydatków poniesionych w okresie 2013 roku (kasowo) na daną formę aktywizacji przez liczbę osób, które po zakończeniu udziału w 2013 roku w danej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie. Ogólna efektywność zatrudnieniowa obliczona została jako stosunek liczby osób, które wyrejestrowały się z tytułu podjęcia pracy niesubsydiowanej w 2013 roku, do liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2013 roku. Ogólna efektywność kosztowa ustalono w wyniku podzielenia kwoty poniesionych w 2013 roku wydatków ogółem na aktywne formy aktywizacji zawodowej przez liczbę osób, które wyrejestrowały się z tytułu podjęcia pracy niesubsydiowanej w 2013 roku. 2. EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2013 r. w województwie podkarpackim podstawowymi formami aktywizacji zawodowej objęto osób, a usługami rynku pracy tj. różnymi formami poradnictwa zawodowego tj. łącznie osoby. Największą grupę uczestników programów promocji zatrudnienia 99,5 % stanowili bezrobotni, a tylko 0,5 % poszukujący pracy. Najpopularniejszymi aktywnymi formami promocji zatrudnienia były: staże (15 993) i szkolenia (5 627). Stażami objętych zostało 46,5 % ogółu osób uczestniczących w aktywnych programach rynku pracy /bez osób aktywizowanych w wyniku działań poradnictwa zawodowego/. W szkoleniach uczestniczyło 16,4 % ogółu osób objętych programami aktywizacji zawodowej. TABELA 1. OSOBY UCZESTNICZĄCE W WYBRANYCH INSTRUMENTACH I USŁUGACH RYNKU PRACY W 2013 r.* Instrumenty i usługi rynku pracy Liczba osób objętych formami aktywizacji i usługami rynku pracy ** (rozpoczynający daną formę z tego : poszukujący pracy aktywizacji) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 7

8 Osoby korzystające z następujących aktywnych form : szkolenia prace interwencyjne roboty publiczne prace społecznie użyteczne staż refundacja pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy przyznanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Liczba osób, które objęto programami aktywizacji zawodowej - razem Osoby korzystające z następujących działań poradnictwa zawodowego : poradnictwo indywidualne uczestnicy klubów pracy uczestnicy zajęć aktywizacyjnych Liczba osób korzystających z poradnictwa zawodowego i programów aktywizacyjnych razem Liczba osób objętych programami aktywizacji zawodowej i usługami rynku pracy - ogółem Źródło: Obliczenia na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS 01 załącznik 6 za 2013 r. * Opracowanie MPiPS Departament Funduszy Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku. ** Analizujemy tutaj liczbę osób, które rozpoczęły określoną formę aktywizacji tj. zostały wyrejestrowane z ewidencji osób bezrobotnych w celu odbycia danej formy aktywizacji. WYKRES 1. STRUKTURA AKTYWIZOWANYCH OSÓB W OKRESIE 2013 R. WG WYDATKÓW NA AKTYWNE FORMY PROMOCJI ZATRUDNIENIA /W MLN. ZŁ. i w %/. Źródło: Obliczenia na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS 02 za 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 8

9 Lp. TABELA 2. EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW RYNKU PRACY W KRAJU ORAZ WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2013 ROKU Wyszczególnienie /z podziałem na teren działania powiatowych urzędów pracy/ Wydatki na aktywne formy w 2013 r. wg MPiPS-02 /w tys. zł./ Z kol. 2 Odsetek wydatków w ogółem dla kraju Liczba osób, które zakończyły udział w programie Liczba osób, które podjęły pracę/ działalność w trakcie lub po zakończeniu udziału w programie Efektywność ( stopa ponownego zatrudnienia) /kol. 5: 4 w %/ Koszt uczestnictwa jednej osoby w programie /w zł./ Koszt Zatrudnienia /w zł./ Odsetek aktywizowanych w ogólniej liczbie uczestniczących w aktywnych formach w województwie Odsetek aktywizowanych w ogólnej liczbie uczestniczących w aktywnych formach w kraju Polska ,3 100, , , , ,0 --- podkarpackie ,7 7, , , ,09 100,0 7,2 1 bieszczadzki 3 985,2 0, , , ,73 1,7 0,1 2 brzozowski 9 747,9 0, , , ,71 4,7 0,3 3 dębicki ,6 0, , , ,00 4,6 0,3 4 jarosławski ,4 0, , , ,65 6,9 0,5 5 jasielski ,7 0, , , ,74 5,8 0,4 6 kolbuszowski 7 849,9 0, , , ,53 2,6 0,2 7 krośnieński + m ,8 0, , , ,24 4,7 0,3 8 leski 4 865,6 0, , , ,84 1,7 0,1 9 leżajski 9 177,5 0, , , ,60 4,2 0,3 10 lubaczowski 7 239,0 0, , , ,67 3,6 0,3 11 łańcucki 9 693,1 0, , , ,32 3,3 0,2 12 mielecki ,9 0, , , ,99 5,9 0,4 13 niżański ,5 0, , , ,49 4,4 0,3 14 przemyski + m ,7 0, , , ,76 6,6 0,5 15 przeworski ,6 0, , , ,54 5,9 0,4 16 ropczyckosędziszowski ,0 0, , , ,78 5,2 0,4 17 rzeszowski + m ,7 0, , , ,05 10,3 0,7 18 sanocki 8 714,9 0, , , ,93 3,9 0,3 19 stalowowolski ,0 0, , , ,21 4,4 0,3 20 strzyżowski 9 008,5 0, , , ,37 3,8 0,3 21 tarnobrzeski +m ,2 0, , , ,71 6,0 0,4 Źródło: Opracowanie MPiPS Dep. Funduszy Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 9

10 Tabela 3. EFEKTYWNOŚĆ PODSTAWOWYCH FORM AKTYWIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH w 2013 r. ** Liczba osób, Liczba osób, Wskaźnik Wydatki na które uzyskały Liczba osób które ponownego realizację zatrudnienie Wyszczególnienie aktywizowanych zakończyły zatrudnienia programów po zakończeniu /ogółem/ udział (kol.4 / kol.3) w tys. zł uczestnictwa w programie /w %/ (kasowo) w programie Koszt aktywizacji jednej osoby (kol.6/kol.2) (w zł.) Koszt ponownego zatrudnienia (kol.6/kol.4) POLSKA , , , ,49 DOLNOŚLĄSKIE , , , ,73 KUJAWSKO POMORSKIE , , , ,42 LUBELSKIE , , , ,31 LUBUSKIE , , , ,02 ŁÓDZKIE , , , ,64 MAŁOPOLSKIE , , , ,34 MAZOWIECKIE , , , ,83 OPOLSKIE , , , ,55 PODKARPACKIE , , , ,09 PODLASKIE , , , ,20 POMORSKIE , , , ,68 ŚLĄSKIE , , , ,32 ŚWIĘTOKRZYSKIE , , , ,13 WARMIŃSKO-MAZURSKIE , , , ,58 WIELKOPOLSKIE , , , ,90 ZACHODNIOPOMORSKIE , , , ,24 Źródło: Opracowanie MPiPS Departament Funduszy Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku. ** Dane zawarte w tabeli dotyczą osób bezrobotnych. (w zł.) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 10

11 2.1 Szkolenia Szkolenia to zajęcia, których realizacja przebiega poza systemem poszczególnych etapów kształcenia realizowanych podczas zwykłej drogi edukacyjnej w ramach zajęć szkolnych o charakterze szkolnictwa w ramach poszczególnych elementów systemu edukacji publicznej. Szkoleniami nazwiemy zajęcia pozaszkolne, mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym uzyskania umiejętności poruszania się na rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia. Szkolenia są inwestycją zwiększającą szansę uczestnika na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, uzyskania innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia działalności gospodarczej, szczególnie w sytuacji: braku odpowiednich kwalifikacji zawodowych, konieczności ich zmiany lub uzupełnienia, utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Szkolenia oferowane przez urząd pracy odbywają się w formie kursów realizowanych wg określonego planu obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Osoba skierowana na szkolenie może wziąć udział: w szkoleniu grupowym (kontraktowanym) organizowanym przez urząd pracy zgodnie z potrzebami rynku pracy, w szkoleniu indywidualnym, wskazanym przez siebie, jeżeli uzasadni jego celowość. W danym roku z Funduszu Pracy można opłacić koszt tego szkolenia do wysokości 3 krotności przeciętnego wynagrodzenia w kraju (w okresie 2013r. przeciętne wynagrodzenie dla kraju w gospodarce narodowej wynosiło 3 650,06 zł.) 3 Finansowanie ze środków Funduszu Pracy szkoleń, studiów podyplomowych, pożyczek szkoleniowych i egzaminów może otrzymać osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, która jest: 3 Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach /w warunkach danego roku/. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 11

12 1. Bezrobotna. 2. Poszukująca pracy i spełnia jedno z kryteriów: jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji, otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, uczestniczy w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, jest żołnierzem rezerwy, pobiera rentę szkoleniową, pobiera świadczenie szkoleniowe, podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem. 3. W wieku 45 lat lub powyżej i jest pracownikiem lub osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą 4. W 2013 r. szkolenia w województwie podkarpackim rozpoczęło ogółem osób, w tym bezrobotnych i 42 poszukujących pracy. Szkolenia ukończyło łącznie osób, w tym bezrobotnych i 39 poszukujących pracy. Na koniec roku szkolenia kontynuowało jeszcze 18 osób, w tym 17 bezrobotnych i 1 osoba poszukująca zatrudnienia. Spośród ogólnej liczby bezrobotnych, którzy ukończyli szkolenia w 2013 r. /5 527/ należy nadmienić, iż: 33,6 % stanowiły kobiety, 56,5 % bezrobotni zamieszkali na wsi, 41,4 % długotrwale bezrobotni, 34,1 % bezrobotni bez wykształcenia średniego, 12,5 % bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, 34,7 % bezrobotni bez doświadczenia zawodowego, 32,9 % bezrobotni do 25 roku życia i 11,2 % powyżej 50 roku życia. 4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 12

13 Należy tutaj podkreślić, że liczba osób objętych szkoleniami, jak i tych, które ukończyły szkolenia wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku (w 2012 roku szkolenia rozpoczęły ogółem osób, a ukończyło je łącznie osób). Najwięcej osób uczestniczyło w szkoleniach w niżej wymienionych obszarach zawodowych: usługi transportowe, w tym kursy prawa jazdy osób, które ukończyły szkolenia, rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna 554, sprzedaż, marketing, PR, handel nieruchomościami 401, architektura i budownictwo 385, pozostałe usługi 346, informatyka i wykorzystanie komputerów 267, usługi gastronomiczne 208, rozwoju osobowego i kariery zawodowej 167, a ponadto inne obszary szkoleń osób kończących szkolenia. Najmniej natomiast w szkoleniach z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy 1, prawa 1, ochrony środowiska naturalnego 1, nauk humanistycznych (bez języków obcych) i społecznych (w tym ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, etnologia, geografia) - 1 szkolenia nauczycieli i nauki o kształceniu 3, języki obce 5, górnictwo i przetwórstwo przemysłowe (w tym: przemysł spożywczy, lekki, chemiczny) 10, usługi krawieckie, obuwnicze 17, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 13

14 nauka aktywnego poszukiwania pracy Wobec wzrostu liczby uczestników szkoleń w 2013 roku, zaobserwować można w pewnym zakresie zainteresowanie innymi obszarami niż w roku poprzednim, co spowodowało wzrost kursów z zakresu usług finansowych, związanych z usługami /handlem/ oraz z zakresu architektury i budownictwa. Część oferty szkoleniowej była zgodna z tematyką realizowaną w roku ubiegłym. W dalszym ciągu znacznym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia z zakresu kursów prawa jazdy /wszystkie dostępne kategorie, w tym dotyczące sektora usług transportowych/. Powiaty Liczba osób, które ukończyły szkolenia* TABELA 4. EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ W 2013 ROKU Liczba osób, które podjęły pracę w czasie trwania lub po zakończeniu szkolenia* Efektywność zatrudnieniowa (w %) kol. 3 : 2 Koszt uczestnictwa w szkoleniach (w zł.) Wydatki na szkolenia / osoby, które rozpoczęły szkolenie Koszt ponownego zatrudnienia po szkoleniach (w zł.) Wydatki na szkolenia / osoby, które podjęły pracę w trakcie lub po zakończeniu szkolenia Polska , , ,30 Województwo , , ,64 Bieszczadzki , , ,00 Brzozowski ,3 936, ,37 Dębicki , , ,69 Jarosławski , , ,50 Jasielski , , ,90 kolbuszowski , , ,00 Krośnieński + m , , ,05 Leski , , ,67 Leżajski , , ,85 Lubaczowski , , ,82 Łańcucki , , ,79 Mielecki , , ,64 Niżański , , ,38 Przemyski + m , , ,81 Przeworski , , ,84 Ropczyckosędziszowski ,9 1318, ,72 Rzeszowski + m ,5 3831, ,67 Sanocki ,5 1565, ,51 Stalowowolski ,7 2074, ,28 Strzyżowski ,4 3842, ,77 Tarnobrzeski + m ,6 2619, ,71 5 Poszczególne wielkości liczbowe opracowano na podstawie załącznika nr 4 do sprawozdania MPiPS-01 Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych w 2013 roku, dział 3.2, obszary zawodowe szkoleń. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 14

15 Źródło: Opracowanie MPiPS Departament Funduszy Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku. * Dane dotyczą osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP województwa podkarpackiego. W 2013 roku najwięcej bezrobotnych ukończyło szkolenie w następujących powiatach: - m. Rzeszowie i powiecie rzeszowskim (678), - Tarnobrzegu i powiecie tarnobrzeskim (498), - m. Krośnie i powiecie krośnieńskim (428), - ropczycko-sędziszowskim (399), - leżajskim (388), - sanockim (369). Średnia efektywność tej formy wyniosła w województwie 46,5 %, a więc o 8,7 % więcej niż w 2012 r. /kiedy to efektywność wyniosła 37,8 %/. Średnia dla kraju wyniosła 47,6 % (w roku 2012 było to 42,5 %). Najwyższą efektywność zatrudnieniową odnotowano w powiatach: przeworskim (83,5 %), brzozowskim (69,3 %), leskim (62,5 %), jarosławskim (62,1 %), stalowowolskim (61,7 %), ropczycko-sędziszowskim (59,9 %), sanockim (57,5%), strzyżowskim (56,4%), Najniższą efektywność tej formy zaobserwowano między innymi w następujących wybranych powiatach: dębickim (25,7 %), rzeszowski /łącznie z miastem/ (26,5 %), bieszczadzkim (32,5 %), mieleckim (33,4 %), niżańskim (37,4 %), jasielskim (38 %), leżajskim (38,9 %). Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 15

16 Przeciętny koszt ponownego zatrudnienia po szkoleniach w 2013 roku wyniósł w kraju 5 219,30 zł, a w województwie podkarpackim 5 638,64 zł. 2.2 Prace interwencyjne Do odbycia prac interwencyjnych może zostać skierowany bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy w wyniku umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a starostą powiatu. Zatrudnienie to ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. : bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotnych niepełnosprawnych. Ogółem w województwie podkarpackim w 2013 r. prace interwencyjne rozpoczęło osób, w tym bezrobotnych. Prace te ukończyło osób, w tym bezrobotnych i 16 poszukujących pracy. Spośród ogółu bezrobotnych kończących prace interwencyjne 63,1 % to bezrobotni zamieszkali na wsi, 59,4 % kobiety, 39,6 % bezrobotni bez wykształcenia średniego, 29,5 % bezrobotni nie posiadający doświadczenia zawodowego, a 25,7 % to bezrobotni do 25 roku życia. Na koniec 2013 r. przy pracach interwencyjnych zatrudnione były jeszcze osób, w tym bezrobotnych. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 16

17 Powiaty TABELA 5. EFEKTYWNOŚĆ PRAC INTERWENCYJNYCH W 2013 ROKU Liczba osób, które ukończyły prace interwencyjne* Liczba osób, które podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu prac interwencyjnych* Efektywność zatrudnieniowa (w %) kol. 3 : 2 Koszt uczestnictwa w programie (w zł.) Wydatki na prace interwencyjne/ osoby, które rozpoczęły prace interwencyjne Koszt ponownego zatrudnienia (w zł.) Wydatki na prace interwencyjne/ osoby, które podjęły pracę w trakcie lub po zakończeniu prac interwencyjnych Polska , , ,68 województwo , , ,47 bieszczadzki , , ,16 brzozowski , , ,79 dębicki , , ,54 jarosławski , , ,83 jasielski , , ,01 kolbuszowski , , ,76 krośnieński + m , , ,58 leski , , ,45 leżajski , , ,00 lubaczowski , , ,77 łańcucki , , ,75 mielecki , , ,17 niżański , , ,04 przemyski + m , , ,98 przeworski , , ,47 ropczyckosędziszowski , , ,00 rzeszowski + m , , ,83 sanocki , , ,68 stalowowolski , , ,19 strzyżowski , , ,45 tarnobrzeski + m , , ,42 Źródło: Opracowanie MPiPS Dep. Funduszy Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku. * Dane dotyczą osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP województwa podkarpackiego. W 2013 roku prace interwencyjne ukończyło najwięcej osób w przypadku poniżej wymienionych powiatów: lubaczowski (370), jarosławski (311), przeworski (278), przemyski + m. (242), niżański (232), rzeszowski + m. (199). Najmniej w następujących wybranych powiatach: leskim (32), krośnieńskim + m. (49), bieszczadzkim (55), leżajskim (61) oraz kolbuszowskim (64). Średnia efektywność zatrudnieniowa tej formy wyniosła w województwie 77 % (w 2012 roku 78,7 %). Najwyższą efektywność odnotowano w powiatach: brzozowskim (100 %), krośnieńskim + m. Krosno (98 %), niżańskim (95,7 %), kolbuszowskim i leskim (po 90,6 %) oraz bieszczadzkim (89,1 %). Najniższą (tj. poniżej ½) w powiatach strzyżowskim (47,7 %) i łańcuckim (47,9 %). Średnia w kraju w 2013 roku wyniosła Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 17

18 77,5 % (w 2012 roku 74,4 %). Koszt ponownego zatrudnienia po pracach interwencyjnych w 2013 roku wyniósł przeciętnie w kraju 7 189,68 zł, a w województwie podkarpackim 6 561,47 zł (w 2012 roku wyniósł 6 626,65 zł i 6 813,98 zł). 2.3 Roboty publiczne odpowiednio: Roboty publiczne obejmują zatrudnienie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy przez okres nie dłuższy jak 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. W 2013 r. w województwie podkarpackim roboty publiczne rozpoczęło osób bezrobotnych. Ukończyło tą formę aktywizacji bezrobotnych. Spośród bezrobotnych, którzy ukończyli roboty publiczne: zamieszkali na wsi stanowili 73,3 %, kobiety 42 %, długotrwale bezrobotni 68,1 %, osoby w wieku do 25 lat 8,8 %, a powyżej 50 roku życia 39,9 %. Na koniec 2013 r. w ramach robót publicznych zatrudnionych było jeszcze 133 bezrobotnych. Powiaty TABELA 6. EFEKTYWNOŚĆ ROBÓT PUBLICZNYCH W 2013 ROKU Liczba osób które ukończyły roboty publiczne* Liczba osób która podjęła pracę w czasie trwania lub po zakończeniu robót publicznych* Efektywność zatrudnieniowa (w %) kol. 3 : 2 Koszt uczestnictwa w programie (w zł.) Wydatki na roboty publiczne/ osoby, które rozpoczęły roboty publiczne Koszt ponownego zatrudnienia (w zł.) Wydatki na roboty publiczne/ osoby, które podjęły pracę w trakcie lub po zakończeniu robót publicznych Polska , , ,16 województwo , , ,34 bieszczadzki , , ,33 brzozowski , , ,33 dębicki , , ,27 jarosławski , , ,62 jasielski , kolbuszowski , , ,00 krośnieński + m , , ,02 leski , , ,95 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 18

19 leżajski , , ,77 lubaczowski łańcucki , , ,73 mielecki , , ,18 niżański , , ,67 przemyski + m , , ,58 przeworski , , ,56 ropczycko-sędziszowski , , ,33 rzeszowski + m sanocki , , ,86 stalowowolski , , ,92 strzyżowski , , ,58 tarnobrzeski + m , , ,90 Źródło: Opracowanie MPiPS Departament Funduszy Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku oraz Sprawozdanie MPiPS-01 Zał.6 za 2013 rok. * Dane dotyczą osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP województwa podkarpackiego. W 2013 r. najwięcej osób bezrobotnych ukończyło roboty publiczne w powiatach: jarosławskim (320), tarnobrzeskim + m. Tarnobrzeg (170), łańcuckim (142), przemyskim + m. Przemyśl (138), dębickim (133), mieleckim (125), przeworskim (83), brzozowskim (72) i leskim (64). W powiatach lubaczowskim i rzeszowskim nie realizowano tej formy aktywizacji osób bezrobotnych. Warto również wspomnieć o ilości najmniejszej, którą charakteryzowały się następujące powiaty: jasielski (7), kolbuszowski (20), bieszczadzki (21) i strzyżowski (32). Średnia efektywność tej formy /2013 r./ wynosiła w województwie podkarpackim 52,6 % (w 2012 r. 55 %), przy czym najwyższą zanotowano w następujących powiatach: kolbuszowskim (100,0 %), powiecie krośnieńskim + m. Krosno (85,5 %), powiecie leżajskim (85,2 %), stalowowolskim (81,3 %) i przeworskim (75,9 %). W 2013 r. średnia efektywność obliczona przez MPiPS w kraju wynosiła 60 % (w 2012 r. 57,3 %). Przeciętny koszt ponownego zatrudnienia po robotach publicznych w 2013 roku wyniósł w kraju ,16 zł i w województwie podkarpackim ,34 zł (w 2012 r. analogicznie : ,32 zł. i ,69 zł). 2.4 Prace społecznie użyteczne Są to prace wykonywane przez bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku na podstawie skierowania wydanego przez Powiatowy Urząd pracy działający w imieniu starosty. Prace te organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 19

20 zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. W okresie 2013 r. prace społecznie użyteczne rozpoczęło osoby bezrobotne. Ukończyło analizowaną formę aktywizacji bezrobotnych. Wśród bezrobotnych wykonujących prace użyteczne dla społeczności lokalnych odnotowano następujące grupy : 53,7 % stanowiły kobiety, 69,7 % bezrobotni zamieszkali na wsi, 88,3 % długotrwale bezrobotni, 84,5 % bezrobotni bez wykształcenia średniego. Na koniec 2013 roku prace społecznie użyteczne kontynuowało jeszcze 308 osób bezrobotnych. Powiaty TABELA 7. EFEKTYWNOŚĆ PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH W 2013 ROKU Liczba bezrobotnych którzy ukończyli prace społecznie użyteczne* Liczba bezrobotnych którzy podjęli pracę w czasie trwania lub po zakończeniu prac społecznie użytecznych* Efektywność zatrudnieniowa (w %) kol. 3 : 2 Koszt uczestnictwa w programie (w zł.) Wydatki na prace społecznie użyteczne/ osoby, które rozpoczęły prace społecznie użyteczne Koszt ponownego zatrudnienia po pracach społecznie użytecznych (w zł.) Wydatki na prace społecznie użyteczne/ osoby, które podjęły pracę w trakcie lub po zakończeniu prac społecznie użytecznych Polska ,0 852, ,52 województwo , , ,54 bieszczadzki , , ,14 brzozowski , , ,00 dębicki 7 0 0, , jarosławski , , ,33 jasielski ,5 773, ,00 kolbuszowski krośnieński + m ,4 981, ,21 leski leżajski 9 0 0,0 744, lubaczowski ,4 995, ,50 łańcucki , , ,00 mielecki ,0 800, niżański , , ,25 przemyski + m , , ,35 przeworski ,1 828, ,17 ropczycko-sędziszowski Rzeszowski + m , , ,00 sanocki , , ,00 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 20

21 stalowowolski strzyżowski , , ,00 tarnobrzeski + m , , ,55 Źródło: Opracowanie MPiPS Departament Funduszy Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w okresie 2013 roku. * Dane dotyczą osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP województwa podkarpackiego. W 2013 r. najwięcej bezrobotnych ukończyło prace społecznie użyteczne w następujących powiatach: m. Przemyślu i powiecie przemyskim (łącznie teren działania PUP w Przemyślu 364 osoby), przeworskim (143), niżańskim (131), tarnobrzeskim + m. Tarnobrzeg (130), lubaczowskim (108) i powiecie jasielskim (91). Najmniej w powiatach: dębickim (7), leżajskim (9), mieleckim (19), brzozowskim (31), bieszczadzkim (33) i sanockim (36). W niżej wymienionych powiatach tej formy aktywizacji nie realizowano w okresie 2013 roku. Były to następujące: kolbuszowski, ropczycko-sędziszowski, stalowowolski i leski. Średnia efektywność prac społecznie użytecznych wyniosła w województwie podkarpackim 22,7 % (w 2012 r. 26,4 %). Najwyższą efektywność odnotowano w powiatach: przemyskim + m (46,7 %), niżańskim (36,6 %), krośnieńskim + Krosno (24,4 %). Najniższą odnotowano w następujących wybranych powiatach: mieleckim (0,0 %), leżajskim (0,0 %), dębickim (0,0 %), jarosławskim (3,3 %), rzeszowskim + m. Rzeszów (3,8 %). Średnia efektywność tej formy w kraju wyniosła 19,0 % (w 2012 r. 33,0 %). Przeciętny koszt ponownego zatrudnienia po zakończeniu prac społecznie użytecznych w 2013 r. wyniósł w kraju 4 601,52 zł, a w województwie podkarpackim 5 168,54 zł. ( w 2012 r. analogicznie 2 319,36 zł. i 3 985,79 zł. ). 2.5 Staże Staże należą do jednej z najpopularniejszych i najefektywniejszych form aktywizacji osób bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia. Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez realizację zadań w miejscu pracy w ramach umowy i bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż odbywa się na podstawie porozumienia zawartego przez starostę z pracodawcą i ma przebiegać według ustalonego programu określonego w umowie. Podczas określania przebiegu stażu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 21

22 W województwie podkarpackim w 2013 r. staż u pracodawców rozpoczęły ogółem osoby, w tym osób bezrobotnych. Z tej liczby (podlegającej kumulacji w pewnych szczególnych przypadkach ze stażami, których realizację rozpoczęto jeszcze w okresie wcześniejszym) staż ukończyło osób w tym bezrobotnych. Spośród bezrobotnych, którzy ukończyli staż: 68,4 % stanowiły kobiety, 60,1 % bezrobotni zamieszkali na wsi, 51,3 % bezrobotni w wieku do 25 lat, 13,2 % bezrobotni powyżej 50 roku życia. Pod koniec roku analizowaną formę przeciwdziałania bezrobociu kontynuowało jeszcze osób w tym osób bezrobotnych. Powiaty TABELA 8. EFEKTYWNOŚĆ STAŻY W 2013 ROKU Liczba osób które ukończyły staż * Liczba osób które w trakcie lub po ukończeniu stażu podjęły pracę * Efektywność zatrudnieniowa (w %) kol. 3 : 2 Koszt uczestnictwa w programie (w zł.) Wydatki na staże/ osoby, które rozpoczęły staż Koszt Ponownego zatrudnienia po odbyciu stażu u pracodawcy (w zł.) Wydatki na staże/ osoby, które podjęły pracę w trakcie lub po zakończeniu stażu Polska , , ,62 województwo , , ,73 bieszczadzki , , ,02 brzozowski , , ,14 dębicki , , ,26 jarosławski , , ,49 jasielski , , ,06 kolbuszowski , , ,59 krośnieński + m , , ,69 leski , , ,01 leżajski , , ,27 lubaczowski , , ,81 łańcucki , , ,44 mielecki , , ,56 niżański , , ,52 przemyski + m , , ,67 przeworski , , ,45 ropczycko-sędziszowski , , ,66 rzeszowski + m , , ,07 sanocki , , ,14 stalowowolski , , ,97 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 22

23 strzyżowski , , ,57 tarnobrzeski + m , , ,87 Źródło: Opracowanie MPiPS Departament Funduszy Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku. * Dane dotyczą osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP województwa podkarpackiego. W 2013 r. staż ukończyło najwięcej osób w następujących powiatach 6 : m. Rzeszowie i powiecie rzeszowskim (łącznie osób), powiecie jarosławskim (1 221), przeworskim (1 179), mieleckim (1 178), ropczycko-sędziszowskim (893) oraz stalowowolskim (888). Najmniej w powiatach : bieszczadzkim (231), leskim (432) oraz kolbuszowskim (447) i lubaczowskim (498). Wśród osób bezrobotnych rozpoczynających staż w 2013 roku /15 880/ zatrudnienie uzyskało bezrobotnych. Ponadto wg stanu na koniec grudnia 2013 r. jeszcze osób, w tym odbywało staż u pracodawcy. Średnia efektywność tej formy wyniosła w województwie podkarpackim 65,9 % ( w 2012 r. 60,0 % ). Najwyższą odnotowano w następujących powiatach: kolbuszowskim (91,7 %), leskim (80,3 %), tarnobrzeskim + Tarnobrzegu (76,9 %), leżajskim (75,7 %), bieszczadzkim (74,9 %) 7, przeworskim (72,7 %), krośnieńskim + Krosno (72,7 %), strzyżowskim (72,4 %), mieleckim (70,2 %) i ropczycko sędziszowskim (69,7 %). Najniższą średnią efektywnością charakteryzowały się następujące powiaty: przemyski + Przemyśl (40,6 %), lubaczowski (48,8 %), niżański (54,7 %), rzeszowski + Rzeszów (56,9 %) i łańcucki (58,3 %). Należy nadmienić, że staże związane są z wysoką efektywnością w porównaniu do innych aktywnych form i tylko w przypadku dwóch PUP efektywność zatrudnieniowa była nieznacznie poniżej ½ tj. powiat przemyski + Przemyśl 40,6 % oraz lubaczowski (48,8 %). Średnia efektywność tej formy w kraju wyniosła 65,8 % (w 2012 r. 60,9 %). Przeciętny koszt ponownego zatrudnienia po stażach wyniósł w kraju w 2013 r ,62 zł., a w województwie podkarpackim 7 949,73 zł (w 2012 r. wyniósł analogicznie ,55 zł. i ,21 zł ). 6 Powiaty tzw. grodzkie obliczono razem z ziemskimi w celu uzyskania porównywalnych wyników dla terenu działania danego powiatowego urzędu pracy. 7 Należy zaznaczyć, że nominalnie w tym powiecie liczba osób kończących staż /231/ i podejmujących pracę w trakcie lub po ukończeniu tej formy aktywizacji jest najmniejsza wśród wszystkich powiatów (tabela nr 8). Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 23

24 2.6 Środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej, na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej W 2013 r. powiatowe urzędy pracy przyznały osobom (w 2012 r ) środki finansowe na rozpoczęcie przez nich działalności gospodarczej na rachunek własny. TABELA 9. OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY W 2013 ROKU ŚRODKI FINANSOWE W CELU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiaty Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą** Przeciętny koszt (w zł.) kol. 4 : 2 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej * (w tys. zł.) Polska , ,2 Województwo , ,6 Bieszczadzki ,34 981,0 Brzozowski , ,2 Dębicki , ,4 Jarosławski , ,3 Jasielski , ,1 Kolbuszowski , ,5 Krośnieński + m , ,0 Leski , ,8 Leżajski , ,4 Lubaczowski , ,0 Łańcucki , ,0 Mielecki , ,7 Niżański , ,0 Przemyski + m , ,1 Przeworski , ,0 Ropczycko sędziszowski , ,9 Rzeszowski + m , ,3 Sanocki , ,5 Stalowowolski , ,1 Strzyżowski , ,3 Tarnobrzeski + m , ,0 Źródło: Opracowanie MPiPS Departament Funduszy Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku. * Na podstawie sprawozdania o dochodach i wydatkach z Funduszu Pracy MPiPS 02. ** Dane dotyczą osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP województwa podkarpackiego. W wyniku otrzymania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej najwięcej bezrobotnych wyrejestrowano w powiatach: ropczycko sędziszowskim (305), krośnieńskim + m. Krosno (212), tarnobrzeskim + m. Tarnobrzeg (207), jasielskim (205), dębickim (185), mieleckim (171) i leżajskim (164). Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 24

25 Najmniej podjęć działalności gospodarczej odnotowano w następujących powiatach lub miastach na prawach powiatów: bieszczadzkim (47), strzyżowskim (67), leskim (70), lubaczowskim (79), stalowowolskim i kolbuszowskim (po 105), jarosławskim (111), sanockim (115), przemyskim + m. Przemyśl (118). Przeciętny koszt środków finansowych przyznanych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w 2013 r. w województwie podkarpackim wyniósł ,45 zł., a w kraju ,80 zł. (w 2012 r. w województwie ,05 zł., a w kraju ,71 zł.). Ta forma promocji zatrudnienia podobnie jak i w kraju jak również i w roku poprzednim, uzyskała najwyższą efektywność zatrudnieniową tj. 100 %. Należy jednakże zaznaczyć, że wyżej opisana prawidłowość dotyczy pewnej specyficznej grupy osób bezrobotnych, chcących podjąć ryzyko utworzenia własnej działalności gospodarczej, również w formie spółdzielni usługowej lub produkcyjnej. 2.7 Wydatki oraz liczba osób objętych działaniami w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy Refundowane mogą być również koszty związane z utworzeniem przez pracodawcę nowego miejsca pracy w celu zatrudnienia pracownika, gdy osoba zatrudniana jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Refundacji podlegają również składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem przez pracodawcę osoby bezrobotnej. W ramach refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w 2013 r. do pracy skierowano bezrobotnych (w 2012 r ). Tabela 10 Refundacje pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy w 2013 r. Powiaty Liczba osób za które zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy** Przeciętny koszt wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (w zł.) kol. 4 : 2 Wydatki na Wyposażenie lub Doposażenie Stanowiska pracy * (w tys. zł.) Polska , ,0 województwo , ,4 bieszczadzki , brzozowski , ,4 dębicki , ,0 jarosławski , ,7 jasielski , ,1 kolbuszowski , ,6 krośnieński + m , ,0 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 25

26 leski ,00 500,0 leżajski , ,5 lubaczowski ,64 722,5 łańcucki , ,7 mielecki , ,4 niżański , ,0 przemyski + m , ,3 przeworski , ,7 ropczycko-sędziszowski , ,5 rzeszowski + m , ,4 sanocki , ,9 stalowowolski , ,1 strzyżowski ,00 477,0 tarnobrzeski + m , ,6 Źródło: Opracowanie MPiPS Departament Funduszy Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku. * Na podstawie sprawozdania o dochodach i wydatkach z Funduszu Pracy MPiPS 02. * Dane dotyczą osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP województwa podkarpackiego. Z powodu przyznanych pracodawcom środków na refundacje kosztów doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy najwięcej bezrobotnych skierowano do pracy w powiatach: jasielskim (337), przemyski + m. (197), mielecki (194), dębicki (188) oraz krośnieński + m. (160). Najmniej w powiatach: strzyżowskim (24), leskim (25), bieszczadzkim (34), lubaczowskim (39) i przeworskim (52). Przeciętny koszt doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy wyniósł w 2013 r. w województwie podkarpackim ,73 zł., w kraju ,65 zł. (2012 r. w województwie podkarpackim ,66 zł., a w kraju ,56 zł). Refundacja pracodawcom kosztów doposażenia (lub wyposażenia miejsca pracy) jako forma aktywizacji zatrudnienia, podobnie jak w kraju, /również w roku poprzednim/ uzyskała 100 % efektywność zatrudnieniową. W przedstawionych poniżej zestawieniach podane zostały dane zawarte w opracowaniu Departamentu Funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt. Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w okresie 2013 roku dotyczące : ogólnej efektywności kosztowej i zatrudnieniowej w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego w 2013 roku, efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji w kraju oraz w poszczególnych województwach w 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 26

27 Województwo / Powiat Tabela 11. Ogólna efektywność kosztowa i zatrudnieniowa powiatowych urzędów pracy w 2013 r. Środki wydatkowane na aktywne formy według MPiPS 02 w 2013 r. (w tys. zł.) % udział wydatków poniesionych w PUP i w województwach w wydatkach w kraju (ogółem) Polska=100 %* % udział wydatków poniesionych w PUP w wydatkach w województwie (ogółem) woj. podkarpackie= =100 % Liczba osób, które wyrejestrowano z tytułu podjęcia pracy niesubsydiowanej w 2013 r. Ogólna efektywność kosztowa (w zł.) 8 kol. 2: 4 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2013 r. Ogólna efektywność zatrudnieniowa (w %) 9 Kol. 4 : Polska ,3 100, , ,6 podkarpackie ,7 7,3 100, , ,3 bieszczadzki 3 985,2 0,1 1, , ,6 brzozowski 9 747,9 0,3 4, , ,5 dębicki ,6 0,4 5, , ,8 jarosławski ,4 0,5 7, , ,2 jasielski ,7 0,4 6, , ,6 kolbuszowski 7 849,9 0,2 3, , ,7 krośnieński + m ,8 0,4 5, , ,3 leski 4 865,6 0,2 2, , ,6 leżajski 9 177,5 0,3 3, , ,4 lubaczowski 7 239,0 0,2 3, , ,0 łańcucki 9 693,1 0,3 4, , ,5 mielecki ,9 0,4 5, , ,9 niżański ,5 0,3 4, , ,2 przemyski + m ,7 0,5 7, , ,9 przeworski ,6 0,4 5, , ,6 ropczycko-sędziszowski ,0 0,3 4, , ,0 rzeszowski + m ,7 0,7 10, , ,4 sanocki 8 714,9 0,3 3, , ,9 stalowowolski ,0 0,3 4, , ,3 strzyżowski 9 008,5 0,3 3, , ,5 tarnobrzeski +m ,2 0,3 4, , ,5 8 Ogólna efektywność kosztowa jest obliczana zgodnie z metodą MPiPS poprzez podzielenie wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przez liczbę osób wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy niesubsydiowanej. 9 Ogólna efektywność zatrudnieniowa jest obliczana zgodnie z metodą MPiPS przez podzielenie liczby osób wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy niesubsydiowanej w okresie 2013 r. przez liczbę osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Strona 27

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lipca 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec grudnia 2008 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2013 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu lutego 2013 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W STYCZNIU 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W STYCZNIU 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W STYCZNIU 2013 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu stycznia 2013 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ,8% Kobiety ,5% Mężczyźni ,9%

OGÓŁEM ,8% Kobiety ,5% Mężczyźni ,9% Tablica 1. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA STAN W KOŃCU OKRESU WYSZCZEGÓLNIENIE 31.XII.2010 31.XII.2011 Wzrost/spadek w % w 2011 r. 31.12.2010=100 OGÓŁEM 142 263 146 208 3 945 102,8% z tego: osoby poprzednio

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec marca roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 149

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu września 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu grudnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na koniec kwietnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku

Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku Zielona Góra, wrzesień 2015 r. S P I S T R E Ś C I WSTĘP... 1 ROZDZIAŁ 1 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY PRZYZNANE NA FINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U P a r t n e r w r o z w o j u. W U P. P O M O R Z E WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r. Rzeszów, marzec 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 28. II. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W PAŹDZIERNIKU 2013 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W PAŹDZIERNIKU 2013 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W PAŹDZIERNIKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31 października w województwie podkarpackim zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Analiza działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego, posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od

Analiza działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego, posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od Analiza działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego, posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Rzeszów 2015 Wstęp Niniejsza

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -5 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 1919774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011 roku MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZREALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 4579968 MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy..2-3..2 Wysłać do 5. dnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 9924 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 99774 MPiPS - Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 99774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 212

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2010

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie 593548 MPiPS..4-8..4 każdego miesiąca z danymi Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) z wiersza 09 osoby MINISTERSTWO Gospodarki i Pracy ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 2010 roku Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani ogółem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudniu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie Numer identyfikacyjny REGON 59548..24-..24 Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych z tego osoby z wiersza Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu PUP Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Powiatowy Urząd Pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY OSOBY BEZROBOTNE POSIADAJĄCE STATUS W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WIEKU 50 PLUS I ZAREJESTROWANE W STATYSTYKACH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM I. WSTĘP W związku z nowymi

Bardziej szczegółowo

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie E-mail:lol2@praca.gov.pl PREZENTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI NA SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU RE-TURN: Migracja powrotna korzyścią dla regionu Jednorazowe środki na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc styczeń 2011

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy w Szczytnie REGON 9348 ul. Nowogrodzka /3/, -3 Warszawa MPiPS..24-3..24 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Łazy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 87121838 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej Numer identyfikacyjny REGON 291148174 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 17782976 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 9 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 17782976 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 9 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani zarejestrowani podjęli pracę w tym z prawem ogółem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa MPiPS -

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu Żarnowiec Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli

Bardziej szczegółowo