W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM"

Transkrypt

1 6-ci333DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W LIPCU 2013 ROKU Sierpień 2013

2 2 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W LIPCU 2013 ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w lipcu 2013 r. W lipcu 2013 r. odnotowano w województwie dolnośląskim spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec czerwca br. Liczba bezrobotnych wynosiła na koniec lipca osób i zmalała w omawianym okresie o 2317 osób tj. o 1,5%. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych w okresie styczeń lipiec w 2012 i 2013 roku przedstawia poniższa tabela. Lata Wzrost, spadek [-] liczby zarejestrowanych bezrobotnych I II III IV V VI VII Razem W latach większy procentowo spadek zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu z miesiąca poprzedniego odnotowano w latach 2006 do 2008 oraz Sytuację na dolnośląskim rynku pracy w lipcu dla lat ilustruje poniższe zestawienie. Okres sprawozdawczy Wzrost, spadek [ - ] bezrobocia w liczbach bezwzględnych Wzrost, spadek [-] w % lipiec 1999 r ,4 lipiec 2000 r ,7 lipiec 2001 r ,9 lipiec 2002 r ,9 lipiec 2003 r ,3 lipiec 2004 r ,2 lipiec 2005 r ,9 lipiec 2006 r ,7 lipiec 2007 r ,0 lipiec 2008 r ,8 lipiec 2009 r ,3 lipiec 2010 r ,6 lipiec 2011 r ,5 lipiec 2012 r ,9 lipiec 2013 r ,5 W końcu lipca 2013 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było bezrobotnych, tj. o 6270 osób mniej niż w końcu grudnia 2012 roku, ale o 8664 osoby więcej niż w końcu lipca 2012 roku. Kobiety (77099 osób) stanowiły 51,0% populacji bezrobotnych.

3 3 Liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w województwie dolnośląskim na koniec lipca w latach przedstawia poniższy wykres: W lipcu bieżącego roku zanotowano na rynku pracy województwa dolnośląskiego następujące tendencje w porównaniu z miesiącem poprzednim: zwiększył się w porównaniu do miesiąca poprzedniego napływ bezrobotnych; powiatowe urzędy pracy zarejestrowały w lipcu o 3965 osób pozostających bez pracy więcej niż w czerwcu oraz o 3225 osób więcej spośród bezrobotnych poprzednio pracujących, zwiększył się o 461 osób napływ bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci), odpływ bezrobotnych był większy o 641 osób w porównaniu do miesiąca poprzedniego, odpływ bezrobotnych z powodu podjęcia pracy wzrósł o 79 osób, w tym z powodu podjęcia pracy subsydiowanej o 36 osób, zwiększyła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej; w lipcu pracodawcy zgłosili 7271 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej tj. o 726 więcej niż w czerwcu, wystąpił spadek liczby bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy; w lipcu subsydiowaną aktywizacją zawodową objęto 3051 osób, tj. o 264 bezrobotnych mniej niż w czerwcu. Skalę porównawczą wzrostu, spadku [-] bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim w okresie lipiec 2012 lipiec 2013 przedstawia poniższy wykres:

4 4 2. Napływ i odpływ bezrobotnych. W lipcu bieżącego roku powiatowe urzędy pracy zarejestrowały napływ bezrobotnych, tj. o 3965 osób więcej niż w czerwcu oraz o 1267 osób więcej niż w lipcu 2012 roku. Napływ absolwentów wzrósł w porównaniu do czerwca br. o 461 osób, a porównaniu do lipca 2012 r. był większy o 97 osób. Do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu subsydiowanych programów rynku pracy powróciło 1647 osób, tj. o 137 więcej niż w czerwcu, jednocześnie o 275 więcej niż w lipcu 2012 r. Napływ bezrobotnych w województwie dolnośląskim w okresie ostatnich 12 miesięcy przedstawia poniższy wykres:

5 5 W omawianym miesiącu sprawozdawczym z rejestru bezrobotnych wyłączono osób, tj. o 641 osób więcej niż w miesiącu poprzednim. Był to jednocześnie odpływ bezrobotnych o 2354 osoby większy niż w lipcu 2012 roku. Zwiększył się w porównaniu z miesiącem poprzednim odpływ bezrobotnych z powodu podjęcia pracy. W lipcu podjęcie pracy zgłosiło 8763 bezrobotnych, tj. o 79 osób więcej niż w czerwcu, jednocześnie o 1654 osoby więcej niż w lipcu 2012 roku. W omawianym miesiącu pracę niesubsydiowaną podjęło 7730 bezrobotnych, tj. o 43 osoby więcej niż w miesiącu poprzednim oraz o 1362 osoby więcej niż w lipcu 2012 r. Pracę subsydiowaną podjęły 1033 osoby, tj. o 36 osób więcej niż w czerwcu br. W lipcu 2012 r. pracę subsydiowaną podjęło 741 osób. Odpływ bezrobotnych w województwie dolnośląskim, w tym z tytułu podjęcia pracy w okresie ostatnich 12 miesięcy przedstawia poniższy wykres: W lipcu br. skreślono z ewidencji bezrobotnych z powodu nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy 6708 osób (6075 osób w czerwcu, 6585 osób w lipcu 2012 r.), dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego 1250 osób (1289 w czerwcu i 1196 w lipcu 2012 r.), a w wyniku odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy wyłączono z ewidencji bezrobotnych 481 osób (396 osób w czerwcu i 391 osób w lipcu 2012 r.). Strukturę wyłączeń z ewidencji bezrobotnych w lipcu 2012 i 2013 roku ilustruje poniższe zestawienie.

6 z tego z przyczyn z tego z tego 6 Porównanie odpływu bezrobotnych w lipcu 2012 r. i 2013 r. Liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji Wyszczególnienie lipiec 2012 r. lipiec 2013 r. w liczbach w % w liczbach w % Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym , ,0 podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym , ,0 niesubsydiowanej , ,9 w tym pracy sezonowej 680 3, ,4 subsydiowanej 741 4, ,1 prac interwencyjnych 102 0, ,8 robót publicznych 61 0, ,7 podjęcia działalności gospodarczej 345 1, ,1 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 189 1, ,2 inne 44 0,2 60 0,3 rozpoczęcia szkolenia 326 1, ,5 rozpoczęcia stażu , ,1 rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 37 0,2 11 0,1 rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 180 1, ,9 rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 102 0,6 53 0,3 odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy 391 2, ,4 pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy , ,9 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego , ,1 podjęcia nauki 1 0,0-0,0 ukończenia 60/65 lat 95 0, ,5 nabycia praw emerytalnych lub rentowych 120 0, ,7 nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 282 1, ,4 innych 599 3, ,0 3. Wzrost, spadek [-] bezrobocia według powiatów i podregionów. W lipcu 2013 roku w 25 powiatach województwa dolnośląskiego odnotowano spadek liczby bezrobotnych, w jednym powiecie tj. legnickim grodzkim liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie zmieniła się w porównaniu do stanu na koniec czerwca (w lipcu 2012 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 108 osób), a w czterech odnotowano wzrost liczby bezrobotnych. Największy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu z liczbą zarejestrowanych w czerwcu br. (powyżej 200 osób) wystąpił w powiatach: Lp. Nazwa powiatu Wzrost, spadek (-) liczby bezrobotnych w lipcu2013 r. Wzrost, spadek (-) w analogicznym okresie 2012 r. 1 kamiennogórski świdnicki wrocławski grodzki ząbkowicki

7 7 Wzrost liczby bezrobotnych w porównaniu ze stanem na koniec czerwca wystąpił w następujących powiatach: Lp. Nazwa powiatu Wzrost, spadek (-) liczby bezrobotnych w lipcu 2013 r. Wzrost, spadek (-) w analogicznym okresie 2012 r. 1 złotoryjski oławski legnicki ziemski strzeliński 3-23 W pozostałych niewymienionych powiatach odnotowano spadek liczby bezrobotnych mniejszy niż 200 osób. Największą koncentrację spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych zanotowano w podregionie jeleniogórskim o 667 osób. Zmianę liczby bezrobotnych w podregionach województwa dolnośląskiego w porównaniu do stanu na koniec lipca w latach 2012 i 2013 przedstawia poniższa tabela: Podregiony Wzrost, spadek [ - ] liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do poprzedniego miesiąca lipiec 2012 r. lipiec 2013 r. Województwo - ogółem Podregion jeleniogórski Podregion legnicko-głogowski Podregion wałbrzyski Podregion wrocławski Podregion m. Wrocław W lipcu bieżącego roku wystąpiły na dolnośląskim rynku pracy następujące zmiany w przekroju grup bezrobotnych porównaniu z poprzednim miesiącem sprawozdawczym: Zanotowano wzrost liczby bezrobotnych kobiet o 166 osób, liczba bezrobotnych mężczyzn spadła o 2483 osoby; w lipcu odsetek kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych wzrósł w porównaniu do czerwca o 0,9% (z 50,1% do 51,0%; 52,9% na koniec lipca 2012 roku). Liczba osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki wzrosła w porównaniu do czerwca o 461 osób (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano wzrost o 422 osoby). O 7 osób zmniejszyła się liczba bezrobotnych, którzy ukończyli szkołę wyższą do 27 roku życia (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 68 osób). Populacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi zmniejszyła się w omawianym miesiącu sprawozdawczym o 855 osób, a w lipcu 2012 r. roku zmalała o 447 osób. Odsetek bezrobotnych zamieszkałych na wsi nie zmienił się w porównaniu do czerwca i wynosił 35,4% (w lipcu 2012 r. wynosił 35,1%).

8 8 O 30 osób zmalała w porównaniu do czerwca liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy (w lipcu 2012 roku wystąpił spadek o 26 osób). O 2323 osoby zmniejszyła się ogólna liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: o 2465 osób zmalała liczba bezrobotnych bez wykształcenia średniego (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 1520 osób), o 1013 osób zmniejszyła się liczba długotrwale bezrobotnych (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 734 osoby), o 704 osoby zmniejszyła się liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 705 osób), o 520 osób zmalała liczba bezrobotnych w wieku do 25 roku życia (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 236 osób), o 329 osób zmalała liczba bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 379 osób), o 195 osób spadła liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 390 osób), o 173 osoby zmalała liczba bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 105 osób), o 109 osób zmalała liczba bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 92 osoby), o 60 osób zmalała liczba niepełnosprawnych bezrobotnych (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 36 osób), o 15 osób zmniejszyła się liczba kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 41 osób), Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( osób) stanowiły na koniec lipca bieżącego roku 90,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (90,3% na koniec czerwca, 90,2% na koniec lipca 2012 r.). Informacje liczbowe dotyczące sytuacji osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy przedstawia poniższa tabela. Lp. Kategoria bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Stan na 31.VII.2012 r. Stan na 30.VI.2013 r. Stan na 31.VII.2013 r. Wzrost / spadek [ - ] w stosunku do stanu na 31.VII.2012 r. 1 Ogółem osoby do 25 roku życia osoby powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych długotrwale bezrobotni samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

9 w tym 9 7 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego W ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszył się o 3,5 punktu procentowego w porównaniu do napływu w lipcu 2012 r. udział bezrobotnych z prawem do zasiłku. Zmniejszyła się o 1,5 punktu procentowego liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w wieku do 25 lat, natomiast odnotowano wzrost o 2,5 punktu procentowego udziału w napływie osób powyżej 50 roku życia. Porównanie struktury napływu bezrobotnych w lipcu 2012 i 2013 roku przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Napływ bezrobotnych w lipcu 2012 r. razem w tym kobiety Napływ bezrobotnych w lipcu 2013 r. razem w tym kobiety Udział procentowy w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych bezrobotnych w lipcu r. w tym razem kobiety Udział procentowy w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych bezrobotnych w lipcu r. w tym razem kobiety Napływ bezrobotnych ogółem ,0 100,0 100,0 100,0 z prawem do zasiłku ,5 28,2 22,0 23,2 zarejestrowanych po raz pierwszy ,4 20,5 19,7 19,9 zarejestrowanych po raz kolejny ,6 79,5 80,3 80,1 zamieszkałych na wsi ,9 33,4 33,2 33,3 zamieszkałych w mieście ,1 66,6 66,8 66,7 do 25 roku życia ,9 27,0 24,3 24,6 powyżej 50 roku życia ,3 18,0 23,7 20,8 długotrwale bezrobotny ,3 36,2 35,2 35,1 osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ,7 11,5 9,5 11,4 ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia ,4 4,7 3,3 4,8 niepełnosprawni ,7 6,4 7,2 6,9 po udziale w aktywnych formach aktywizacji bezrobotnych ,2 9,1 9,1 9,6 4. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Pracodawcy zgłosili w lipcu br. do powiatowych urzędów pracy 7271 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 726 więcej niż w czerwcu, jednocześnie o 1900 ofert więcej niż w lipcu 2012 roku. Liczba ofert pracy subsydiowanej zgłoszonych w lipcu br. wynosiła 2177 i była mniejsza

10 10 o 17 od liczby ofert pracy subsydiowanej zgłoszonych w czerwcu br. oraz większa o 878 od liczby ofert pracy subsydiowanej zgłoszonych w lipcu 2012 r. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało przeciętnie 2,5 nowo zarejestrowanych bezrobotnych (2,2 w poprzednim miesiącu oraz 3,1 w lipcu 2012 roku). Najwięcej wolnych miejsc pracy (powyżej 500) zgłosili pracodawcy w powiatach: wrocławskim grodzkim (989), świdnickim (871) oraz wałbrzyskim grodzkim (545). Największy wskaźnik napływu bezrobotnych przypadający przeciętnie na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy (powyżej 4,0) zanotowano w powiecie górowskim (5,8), oławskim (5,2), kłodzkim (5,1), lwóweckim (4,7), jeleniogórskim ziemskim (4,5) oraz złotoryjskim (4,1). Najniższy wskaźnik napływu bezrobotnych przypadający przeciętnie na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy (poniżej 2,0) odnotowano w powiatach: świdnickim (1,4), lubińskim (1,4), polkowickim (1,6), kamiennogórskim (1,7), wałbrzyskim grodzkim (1,8), oraz bolesławieckim (1,9). Sytuację we wszystkich powiatach województwa dolnośląskiego przedstawia poniższa tabela: Lp. Powiat Liczba zgłoszonych ofert zatrudnienia Napływ bezrobotnych Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych przypadających na jedną ofertę zatrudnienia 1 bolesławiecki ,9 2 dzierżoniowski ,3 3 głogowski ,0 4 górowski ,8 5 jaworski ,7 6 jeleniogórski ziemski ,5 7 jeleniogórski grodzki ,7 8 kamiennogórski ,7 9 kłodzki ,1 10 legnicki ziemski ,8 11 legnicki grodzki ,2 12 lubański ,1 13 lubiński ,4 14 lwówecki ,7 15 milicki ,1 16 oleśnicki ,8 17 oławski ,2 18 polkowicki ,6 19 strzeliński ,4 20 średzki ,3 21 świdnicki ,4 22 trzebnicki ,9 23 wałbrzyski ziemski ,0 24 wałbrzyski grodzki ,8 25 wołowski ,1 26 wrocławski ziemski ,2 27 wrocławski grodzki ,5 28 ząbkowicki ,8 29 zgorzelecki ,1 30 złotoryjski ,1 WOJEWÓDZTWO ,5

11 11 Zestawienie porównawcze liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy, w tym ofert zatrudnienia niesubsydiowanego, w okresie ostatnich 12 miesięcy przedstawia poniższy wykres: 5. Subsydiowane programy rynku pracy. W lipcu 2013 roku subsydiowanymi programami rynku pracy objęto 3051 bezrobotnych, tj. o 264 osoby mniej niż w czerwcu (w lipcu 2012 roku zaktywizowano 2397 bezrobotnych), w tym: 1033 bezrobotnych (o 36 osób więcej niż w czerwcu) rozpoczęło subsydiowane zatrudnienie; w lipcu 2012 r. subsydiowane zatrudnienie rozpoczęło 741 bezrobotnych; prace interwencyjne podjęło 158 bezrobotnych (124 w czerwcu); w lipcu 2012 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 102 osoby; w ramach robót publicznych zatrudniono 138 bezrobotnych, o 7 mniej niż w poprzednim miesiącu, w lipcu 2012 r. w ramach robót publicznych zatrudniono 61 osób; po przyznaniu środków z Funduszu Pracy działalność gospodarczą rozpoczęło 429 osób, o 6 osób mniej niż w czerwcu (345 osób w lipcu 2012 r.); w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy zatrudniono 248 bezrobotnych (258 w czerwcu, 189 w lipcu 2012 r.); najwięcej osób tj zaktywizowano w ramach staży (o 171 osób mniej niż w czerwcu; w lipcu 2012 r. na staż skierowano 1011 osób); szkolenia rozpoczęło 511 bezrobotnych (671 w czerwcu, 326 w lipcu 2012 r.); prace społecznie użyteczne rozpoczęły 192 osoby, 125 osób w poprzednim miesiącu; w lipcu 2012 r osób.

12 12 Porównanie liczby bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy w okresie ostatnich 12 miesięcy przedstawia poniższy wykres: W lipcu bieżącego roku subsydiowanymi programami rynku pracy objęto między innymi: 863 osoby do 25 roku życia, tj. 28,3% ogółu bezrobotnych objętych programami rynku pracy (932 osoby tj. 28,1% w poprzednim miesiącu, 711 osób tj. 29,7% w lipcu 2012 roku); 839 osób powyżej 50 roku życia, tj. 27,5% ogółu bezrobotnych objętych programami rynku pracy (836 osób powyżej 50 roku życia, tj. 25,2% w poprzednim miesiącu, 625 osób, tj. 26,1 % w lipcu 2012 roku); 1303 osoby długotrwale bezrobotne, tj. 42,7% ogółu bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy (1488 osób, tj. 44,9% w poprzednim miesiącu, 1123 osoby tj. 46,9% w lipcu 2012 roku); 1551 kobiet, tj. 50,8% ogółu bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy (1777 kobiet, tj. 53,6% w poprzednim miesiącu, 1277 kobiet, tj. 53,3% w lipcu 2012 roku); 1159 osób zamieszkałych na wsi, tj. 38,0% ogółu bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy (1193 osoby, tj. 36,0% w poprzednim miesiącu, 910 osób, tj. 38,0% w lipcu 2012 roku). Osoby skierowane do uczestnictwa w programach rynku pracy stanowiły w lipcu bieżącego roku 15,0% odpływu bezrobotnych (16,8% w poprzednim miesiącu, 13,3% w lipcu 2012 roku). Strukturę subsydiowanej aktywizacji zawodowej bezrobotnych w województwie dolnośląskim w lipcu 2013 r. ilustruje poniższy wykres:

13 13 Łącznie w okresie siedmiu miesięcy 2013 roku subsydiowaną aktywizacją zawodową objęto bezrobotnych (17093 bezrobotnych w takim samym okresie w 2012 roku). młodzież do 25 roku życia w liczbie 7159 osób stanowiła 30,3% ogółu bezrobotnych objętych subsydiowaną aktywizacją w siedmiu pierwszych miesiącach roku; w takim samym okresie w roku 2012 programami rynku pracy objęto 5183 osoby do 25 roku życia, tj. 30,3% ogółu bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy; bezrobotni powyżej 50 roku życia (5939 osób) stanowili w okresie siedmiu miesięcy bieżącego roku 25,1% ogólnej liczby bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy (4295 osób, tj. 25,1% w analogicznym okresie w 2012 roku); długotrwale bezrobotni (10532 osoby) stanowili w okresie siedmiu miesięcy bieżącego roku 44,6% ogólnej liczby bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy (7975 osób, tj. 46,7% w analogicznym okresie w 2012 roku); kobiety (12849 osób) stanowiły 54,4% ogółu bezrobotnych objętych programami rynku pracy (9368 kobiet, tj. 54,8% w okresie styczeń lipiec 2012 roku); osoby zamieszkałe na wsi (8572 osoby) stanowiły 36,3% ogółu bezrobotnych objętych programami rynku pracy (6229 osób, tj. 36,4% w okresie styczeń lipiec 2012 roku). W lipcu 2013 roku wydatkowano na finansowanie programów rynku pracy kwotę ,3 tys. złotych (25.200,7 tys. złotych w poprzednim miesiącu, ,1 tys. złotych w lipcu 2012 roku). Ogółem w okresie siedmiu miesięcy 2013 roku na realizację programów rynku pracy wydatkowano kwotę ,7 tys. złotych (63.103,2 tys. złotych w analogicznym okresie 2012 roku). Najwięcej środków przeznaczono na staże. Struktura wydatków na programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem w okresie siedmiu miesięcy 2013 r. przedstawiała się następująco: staże ,5 tys. zł., tj. 37,8 % ogółu wydatków, środki na podjęcie działalności gospodarczej ,9 tys. zł. (33,6% ogółu wydatków)

14 14 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zatrudnionego bezrobotnego ,3 tys. zł., tj. 11,5% ogółu wydatków, szkolenia 6.891,2 tys. zł. (6,2% ogółu wydatków), roboty publiczne 5.130,2 tys. zł. (4,6% ogółu wydatków), prace interwencyjne 3.699,9 tys. zł. (3,3% ogółu wydatków), prace społecznie użyteczne 937,4 tys. zł, tj. 0,8% ogółu wydatków, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 325,7 tys. zł, tj. 0,3% ogółu wydatków. Strukturę wydatków z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w województwie dolnośląskim w okresie styczeń lipiec 2013 roku ilustruje poniższy wykres: 6. Stopa bezrobocia. Według danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim wynosiła na koniec lipca 2013 roku 13,0% i spadła w porównaniu do czerwca br. o 0,2 punktu procentowego. W kraju wskaźnik bezrobocia zmalał w porównaniu do czerwca br. o 0,1 punktu procentowego i kształtował się na poziomie 13,1%. W lipcu 2013 roku stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku była o 0,1 punktu procentowego niższa niż w kraju. W porównaniu do stanu na koniec grudnia 2012 r. stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim zmniejszyła się o 0,5 punktu procentowego (w analogicznym okresie w 2012 roku stopa bezrobocia zmniejszyła się w porównaniu do grudnia 2011 r. o 0,2 punktu procentowego). Tendencje zmian stopy bezrobocia w województwie dolnośląskim na tle kraju w lipcu w latach ilustruje poniższy wykres.

15 15 Tendencja spadkowa stopy bezrobocia, zarówno na Dolnym Śląsku jak i w całym kraju występuje począwszy od marca bieżącego roku. Zmiany wartości stóp bezrobocia ogółem w kraju oraz w naszym regionie w okresie od lipca 2012 r. do lipca 2013 r. przedstawia poniższy wykres: W końcu lipca bieżącego roku większy wskaźnik bezrobocia niż w województwie dolnośląskim zanotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (20,2%) kujawsko-pomorskim (17,4%) zachodniopomorskim (16,8%) podkarpackim (15,5%)

16 16 świętokrzyskim (15,5%) lubuskim (15,1%) podlaskim (14,5%) łódzkim (13,9%) lubelskim (13,8%) opolskim (13,6%) Wartości stóp bezrobocia wg stanu na koniec lipca 2013 r. w powiatach województwa dolnośląskiego przedstawia poniższy wykres:

17 17 Najwyższą stopę bezrobocia w województwie dolnośląskim na koniec lipca 2013 roku, wynoszącą co najmniej 22%, zanotowano w powiatach: wałbrzyskim ziemskim 32,1% (brak danych dla lipca 2012 roku) górowskim 26,3% (25,1% w lipcu 2012 roku) złotoryjskim 26,3% (24,8%) ) kłodzkim 26,0% (24,5% ) lwóweckim 24,9% (37,7% ) jaworskim 22,8% (22,6% ) legnickim ziemskim 22,0% (20,9% ) Najniższy poziom stopy bezrobocia nie przekraczający 10% wystąpił w powiatach: wrocławskim ziemskim 5,3% (4,9% w lipcu 2012 roku) wrocławskim grodzkim 5,7% (5,2 % ) polkowickim 8,4% (8,4% ) jeleniogórskim grodzkim 9,3% (9,7% ) W 22 powiatach odnotowano wzrost stopy bezrobocia w porównaniu ze stanem na koniec lipca 2012 r., z czego najwyższy w powiecie oławskim o 2,3 punktu procentowego, trzebnickim (o 2,1 punktu procentowego) oraz kłodzkim i głogowskim (po 1,5 punktu procentowego). W powiecie jeleniogórskim ziemskim oraz kamiennogórskim odnotowano spadek o 1,0 punkt procentowy, w powiecie jeleniogórskim grodzkim oraz lubańskim odnotowano spadek o 0,4 punktu procentowego. W powiatach polkowickim, ząbkowickim zgorzeleckim i złotoryjskim stopa bezrobocia na koniec lipca 2013 r. kształtowała się na takim samym poziomie jak rok wcześniej. Dla powiatów wałbrzyskiego ziemskiego i wałbrzyskiego grodzkiego nie można dokonać takiego porównania ze względu na brak danych za 2012 r. Zmiany poziomu stopy bezrobocia w układzie podregionów w okresie lipiec 2012 lipiec 2013 roku przedstawia poniższa tabela. Stopa bezrobocia w % Podregiony (stan na dzień) 31.VII VI VII.2013 r. r. r. Województwo dolnośląskie 12,3 13,2 13,0 Podregion jeleniogórski 16,8 17,5 17,2 Podregion legnicko-głogowski 12,4 13,1 13,0 Podregion wałbrzyski 19,0 20,1 19,8 Podregion wrocławski 11,7 12,9 12,8 Podregion m. Wrocław 5,2 5,8 5,7

18 18 7. Bilans sytuacji na rynku pracy województwa dolnośląskiego w okresie styczeń - lipiec 2013 roku. W okresie siedmiu miesięcy 2013 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 6270 osób, natomiast w takim samym okresie w roku 2012 zanotowano spadek o 1140 osób. Napływ bezrobotnych w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2013 r. był większy o 4201 osób niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i wynosił osób (w okresie styczeń lipiec 2012 odnotowano napływ osób). Jednocześnie odpływ w okresie od stycznia do lipca 2013 roku w wysokości osób był o 9331 osób większy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost, spadek [-] liczby bezrobotnych w województwie dolnośląskim w okresie styczeń lipiec w latach ilustruje poniższy wykres: W okresie siedmiu miesięcy bieżącego roku do urzędów pracy zgłoszono ofert zatrudnienia. W analogicznym okresie roku ubiegłego zgłoszono ofert. Większy niż przed rokiem spadek liczby bezrobotnych oraz większa liczba zgłaszanych do urzędów pracy ofert zatrudnienia są symptomami poprawy sytuacji na rynku pracy. Potwierdzeniem tego zjawiska mogą być także opinie dolnośląskich pracodawców, którzy ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lipcu oceniają pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem. Ich zdaniem portfel zamówień jest ograniczany wolniej niż w czerwcu, bieżąca produkcja jest nieznacznie rozszerzana. Prognozy portfela zamówień i produkcji są bardziej korzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Bieżąca sytuacja finansowa jest oceniana mniej pesymistycznie niż w czerwcu, a odpowiednie przewidywania są pozytywne. Przedsiębiorcy planują niewielki wzrost zatrudnienia (opracowanie

19 19 sygnalne WUS Koniunktura gospodarcza w lipcu 2013 r. których siedziba znajduje się w Województwie Dolnośląskim ). - opinie formułowane przez jednostki, W okresie siedmiu miesięcy 2013 roku, zanotowano następujące zmiany w strukturze bezrobotnych: Liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o 6270 osób (o 4,0%) w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2012 r. W analogicznym okresie 2012 r. liczba bezrobotnych ogółem spadła o 1140 osób, tj. o 0,8% w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2011 r. W porównaniu do grudnia 2012 roku w 25 powiatach odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, w tym największy (powyżej 300 osób) w powiatach: świdnickim (o 878 osób), wałbrzyskim grodzkim (o 519 osób), kłodzkim (o 512 osób),kamiennogórskim (o 463 osoby), bolesławieckim (o 434 osoby), jaworskim (o 433 osoby), jeleniogórskim ziemskim (o 360 osób) oraz jeleniogórskim grodzkim (o 341 osób). Wzrost w porównaniu do stanu na koniec roku wystąpił w 5 powiatach, w tym największy (powyżej 50 osób) w powiecie oławskim (o 316 osób), zgorzeleckim (o 89 osób) oraz legnickim grodzkim (o 77 osób). O 5063 osoby zmalała liczba bezrobotnych poprzednio pracujących (w analogicznym okresie 2012 roku odnotowano wzrost o 224 osoby). Odsetek tej grupy bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych osób zwiększył się w okresie siedmiu miesięcy br. z 86,8% na koniec grudnia 2012 r. do 87,1% na koniec lipca 2013 r. (w lipcu 2012 roku kształtował się na poziomie 86,7%). W okresie styczeń lipiec 2013 roku zanotowano większy spadek liczby bezrobotnych kobiet niż bezrobotnych mężczyzn. Populacja bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o 3092 osoby (w okresie siedmiu miesięcy 2012 roku zanotowano spadek o 81 osób), liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 3178 osób (w analogicznym okresie w 2012 roku odnotowano spadek o 1059 osób). Odsetek bezrobotnych kobiet nie zmienił się w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2012 i wynosił 51,0% (52,9% na koniec lipca 2012 roku). Odsetek bezrobotnych mężczyzn również nie zmienił się w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2012 i wynosił 49,0% (47,1% na koniec lipca 2012 roku). W ciągu siedmiu miesięcy bieżącego roku liczba osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci) zmniejszyła się o 3382 osoby (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 3067 osób). Odsetek bezrobotnych absolwentów na koniec lipca 2013 r. wynosił 2,5% (na koniec grudnia 2012 r. kształtował się na poziomie 2,1 %, a w lipcu 2012 roku na poziomie 2,6%). O 847 osób zmalała liczba bezrobotnych, którzy ukończyli szkołę wyższą do 27 roku życia. Dla porównania należy dodać, że w okresie styczeń lipiec w roku 2012 liczba bezrobotnych w tej grupie zmalała o 804 osoby. Odsetek bezrobotnych, którzy ukończyli szkołę wyższą do 27 roku życia na koniec lipca 2013 r. wynosił 0,6% (na koniec grudnia 2012 r. kształtował się na poziomie 1,2 %, a w lipcu 2012 roku na poziomie 0,7%).

20 20 Spadła także liczba bezrobotnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. W okresie siedmiu miesięcy br. populacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi zmniejszyła się o 2468 osób, natomiast w analogicznym okresie w roku 2012 zanotowano spadek o 1341 osób. Odsetek tej grupy bezrobotnych na koniec lipca br. wynosił 35,4% (35,6% na koniec grudnia 2012 r., 35,1% na koniec lipca 2012 r.). Zanotowano wzrost liczby bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy (o 1175 osób), podczas gdy w okresie styczeń lipiec 2012 roku populacja tej grupy bezrobotnych wzrosła o 452 osoby. W powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się w okresie siedmiu miesięcy bieżącego roku (napływ) 6015 bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy o 2471 osób więcej niż w analogicznym okresie 2012 roku. Pracodawcy zgłosili w okresie od stycznia do lipca 2013 roku do zwolnienia 1637 osób (3769 osoby w okresie I VII 2012 roku), natomiast zwolnienia objęły 1031 pracowników (1158 osób w okresie I VII w roku 2012). Skalę zgłoszeń oraz zwolnień pracowników z przyczyn dotyczących zakładów pracy w okresie czerwiec lipiec w latach ilustruje kolejny wykres: Liczba osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zmalała w okresie siedmiu miesięcy 2013 r. o 5867 osób (w analogicznym okresie roku ubiegłego spadła o 1742 osoby). Odsetek bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy zmniejszył się w porównaniu do grudnia 2012 r. o 0,1 punktu procentowego i wynosił 90,1% (na koniec grudnia 2012 r. kształtował się na poziomie 90,2 %, a w lipcu 2012 roku kształtował się również na poziomie 90,2%). Zmiany dotyczyły między innymi następujących grup: O 5348 osób zmniejszyła się liczba bezrobotnych bez wykształcenia średniego. Dla porównania należy dodać, że w okresie styczeń lipiec w roku 2012 liczba bezrobotnych w tej grupie zmniejszyła się o 1584 osoby. Odsetek bezrobotnych bez wykształcenia średniego na koniec lipca 2013 r. wynosił 57,7% (na koniec grudnia 2012 r. kształtował się na poziomie 58,8 %, a w lipcu 2012 roku na poziomie 58,4%).

21 21 Zmniejszyła się liczba bezrobotnych osób w wieku do 25 lat. W okresie siedmiu miesięcy 2013 roku populacja tej grupy spadła o 3266 osób. Dla porównania należy dodać, że w okresie styczeń lipiec w roku 2012 liczba bezrobotnych w wieku do 25 lat spadła o 2152 osoby. Odsetek bezrobotnych do 25 roku życia na koniec lipca 2013 r. wynosił 14,7% (na koniec grudnia 2012 r. kształtował się na poziomie 16,2 %, a w lipcu 2012 roku na poziomie 15,3%). Zmniejszyła się o 2147 osób w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2012 r. liczba bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego. Dla porównania należy dodać, że w okresie styczeń lipiec w roku 2012 liczba bezrobotnych w tej grupie zmalała o 1839 osób. Odsetek bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego na koniec lipca 2013 r. wynosił 18,1% (na koniec grudnia 2012 r. kształtował się na poziomie 18,7 %, a w lipcu 2012 roku na poziomie 18,9%). Zmniejszyła się również liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. W okresie siedmiu miesięcy 2013 roku populacja bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych spadła o 1421 osób. Dla porównania należy dodać, że w okresie styczeń lipiec w roku 2012 liczba bezrobotnych w tej grupie spadła o 1120 osób. Odsetek bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych na koniec lipca 2013 r. wynosił 31,0% (na koniec grudnia 2012 r. kształtował się na poziomie 30,7 %, a w lipcu 2012 roku na poziomie 31,0%). W okresie siedmiu miesięcy 2013 roku liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia zmalała o 852 osoby. W takim samym okresie w roku 2012 odnotowano wzrost o 400 osób. Odsetek bezrobotnych powyżej 50 roku życia na koniec lipca 2013 r. wynosił 28,7% (na koniec grudnia 2012 r. udział osób z tej grupy kształtował się na poziomie 28,1 %, a w lipcu 2012 roku na poziomie 28,6%). W okresie siedmiu miesięcy 2013 roku liczba długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się o 469 osób. W takim samym okresie w roku 2012 odnotowano spadek o 1153 osoby. Odsetek długotrwale bezrobotnych na koniec lipca 2013 r. wynosił 48,2% (na koniec grudnia 2012 r. udział tej grupy kształtował się na poziomie 46,7%, a w lipcu 2012 roku na poziomie 47,9%). W omawianym okresie liczba bezrobotnych niepełnosprawnych spadła o 436 osób. W takim samym okresie w roku 2012 odnotowano wzrost o 189 osób. Odsetek bezrobotnych niepełnosprawnych na koniec lipca 2013 r. wynosił 7,0% (na koniec grudnia 2012 r. udział niepełnosprawnych kształtował się także na poziomie 7,0 %, a w lipcu 2012 roku na poziomie 7,3%). O 10 osób zmalała liczba bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia. Dla porównania należy dodać, że w okresie styczeń lipiec w roku 2012 liczba bezrobotnych w tej grupie wzrosła o 83 osoby. Odsetek bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia na koniec lipca 2013 r. wynosił 2,3% (na koniec grudnia 2012 r. kształtował się także na poziomie 2,3 %, a w lipcu 2012 roku na poziomie 2,1%).

22 22 Zwiększyła się także w analizowanym okresie liczba zarejestrowanych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. W okresie siedmiu miesięcy 2013 r. liczba kobiet w tej grupie wzrosła o 253 osoby (w analogicznym okresie 2012 roku wzrosła o 286 osób). Odsetek kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka w ogólnej liczbie zarejestrowanych osób zwiększył się w okresie siedmiu miesięcy br. z 10,0% na koniec grudnia 2012 r. do 10,6% na koniec lipca 2013 roku (w lipcu 2012 roku kształtował się na poziomie 10,3%). Zwiększyła się również liczba bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Populacja bezrobotnych w tej grupie wzrosła w okresie siedmiu miesięcy 2013 roku o 351 osób (w analogicznym okresie 2012 roku wzrosła o 368 osób). Odsetek bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych osób zwiększył się w okresie siedmiu miesięcy br. z 11,6% na koniec grudnia 2012 r. do 12,3% na koniec lipca 2013 roku (w lipcu 2012 roku kształtował się na poziomie 11,8%). 8. Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego (sprawozdanie za lipiec 2013 r.) Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w lipcu 2013 roku na wniosek osób zainteresowanych pracujących w krajach UE/EOG zwrócił się z 386 prośbami (o 33% więcej niż w czerwcu br.), aby potwierdzić okresy zaliczane przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych w Polsce. Najwięcej wystąpień o wydanie potwierdzenia okresów ubezpieczenia wystosował Zespół w Wałbrzychu (186 wniosków), następnie Zespół KSZS w Jeleniej Górze (102 wnioski), Zespół KSZS w Legnicy (50 wniosków) oraz Zespół KSZS we Wrocławiu (48 wniosków). O dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia/zatrudnienia zwrócono się do 18 krajów: Austrii, Belgii, Cypru, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Szwajcarii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Do DWUP w lipcu wpłynęło 278 dokumentów potwierdzających okresy ubezpieczenia/zatrudnienia, z czego najwięcej (110 dokumentów) otrzymał Zespół KSZS w Wałbrzychu, następnie Zespół KSZS w Jeleniej Górze (74), Zespół KSZS we Wrocławiu (55) oraz Zespół KSZS w Legnicy (39). Różnica pomiędzy ilością wniosków o wydanie dokumentów potwierdzających okresy ubezpieczenia/ zatrudnienia wysłanych do krajów UE/EOG, a ilością dokumentów, które wpłynęły do DWUP oraz Filii wynika z faktu, że niektóre sprawy rozpoczęte w poprzednich miesiącach lub w poprzednim roku miały swój finał w lipcu 2013 roku (tabela poniżej pkt. 3). Sumowanie okresów zatrudnienia i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w Polsce oraz w różnych krajach UE/EOG, ustalenie statusu pracownika przygranicznego oraz powracającego pozwoliło na wydanie 131 decyzji administracyjnych dot. przyznania prawa do zasiłku dla osób

23 23 bezrobotnych w województwie dolnośląskim (prawo do zasiłku dla pracowników transgranicznych przygranicznych i powracających do kraju zamieszkania pracujących w krajach UE/EOG). Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wydał także 85 decyzji odmawiających przyznania prawa do zasiłku. Łącznie w lipcu 2013 roku w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy zostało wydanych 216 decyzji administracyjnych (tabela poniżej pkt. 4-5), z tego Zespół KSZS w Wałbrzychu wydał łącznie 92 decyzje, Zespół KSZS w Jeleniej Górze 60 decyzji, Zespół KSZS we Wrocławiu 39 decyzji oraz Zespół KSZS w Legnicy 25 decyzji. Na podstawie nowych przepisów obowiązujących od 1 lipca 2010 r. 23 osoby transferowały zasiłek dla bezrobotnych z UE do Polski na podstawie dokumentów PD U2 (tab. poniżej pkt. 8) oraz jedna osoba transferowała zasiłek z Polski (tab. poniżej pkt. 1). W tej procedurze Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełni rolę instytucji asystującej, nie wydaje decyzji administracyjnych, a jedynie nadzoruje sytuację osoby poszukującej pracy i przekazuje comiesięczne informacje do instytucji, która przyznała transfer zasiłku. Środki finansowe są przekazywane przez instytucję zagraniczną osobie bezrobotnej bezpośrednio na wskazane konto. Na wniosek zainteresowanych Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wydał 54 dokumenty potwierdzające zatrudnienie/ubezpieczenie w kraju tj. o 31 więcej niż w czerwcu (tab. poniżej pkt. 2). Ponadto zostały wydane 3 dokumenty dotyczące członków rodziny osoby bezrobotnej (tabela poniżej pkt. 7). Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wydał 5 zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 3 zaświadczenia potwierdzające wyjazd do pracy w byłej Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej (tab. poniżej pkt. 9 i 10). Lp Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Ilość wydanych dokumentów PD U2 (transfery) Ilość wydanych dokumentów, na których potwierdzono zatrudnienie w Polsce Wystąpienie o wydanie potwierdzenia okresów ubezpieczenia do krajów UE i EOG łącznie Zespół w Jeleniej Górze Zespół w Legnicy Zespół we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu Razem Otrzymane potwierdzenia Ilość wydanych decyzji przyznających prawo do zasiłku dla pracowników transgranicznych przygranicznych i powracających Ilość wydanych decyzji odmawiających przyznanie prawa do zasiłku Ilość wydanych decyzji przyznających prawo do zasiłku dla osób przyjeżdżających z E z UE i EOG

24 Ilość wydanych formularzy E 302 / SED U006 / SED U004 Transfery zasiłków dla osób przyjeżdżających z PD U2 z UE Zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Zaświadczenia potwierdzające wyjazd do pracy w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej i w byłej Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej Dyrektor DWUP Monika Kwil-Skrzypińska Opracowano: w Wydziale Analiz i Statystyki Rynku Pracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Wrocław, r.

25 25 Spis tabel: Tabela 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie dolnośląskim w czerwcu i w lipcu 2012 i 2013 roku. Tabela 2. Zestawienie porównawcze zmian poziomu bezrobocia w województwie dolnośląskim według grup bezrobotnych w czerwcu i lipcu 2012 i 2013 r. Tabela 3. Zestawienie porównawcze zmian poziomu bezrobocia w województwie dolnośląskim według grup bezrobotnych w okresie siedmiu miesięcy 2012 i 2013 r. Tabela 4. Zestawienie porównawcze napływu i odpływu bezrobotnych w województwie dolnośląskim w lipcu 2012 roku oraz w czerwcu i w lipcu 2013 r. Tabela 5. Zestawienie porównawcze liczby bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy w województwie dolnośląskim w lipcu 2012 i 2013 roku z uwzględnieniem wybranych grup o szczególnej sytuacji na rynku pracy. Tabela 6. Zestawienie porównawcze stopy bezrobocia według województw w lipcu 2012 r. oraz w czerwcu i w lipcu 2013 roku w odniesieniu do średniej stopy bezrobocia w skali kraju. Tabela 7. Wzrost, spadek [-] liczby bezrobotnych w woj. dolnośląskim według podregionów i powiatów w okresie lipiec 2012 lipiec 2013 roku. Tabela 8. Zestawienie porównawcze liczby bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy w województwie dolnośląskim w okresie czerwiec lipiec 2012 i 2013 roku z uwzględnieniem wybranych grup o szczególnej sytuacji na rynku pracy. Tabela 9. Zestawienie porównawcze zmian w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w województwie dolnośląskim w okresie czerwiec lipiec 2012 i 2013 roku. Tabela 10. Zestawienie porównawcze bilansu sytuacji na rynku pracy w województwie dolnośląskim w okresie czerwiec lipiec 2012 oraz 2013 roku. Tabela 11. Napływ bezrobotnych w woj. dolnośląskim według podregionów i powiatów przypadający na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy w lipcu 2013 roku. Tabela 12. Poziom stopy bezrobocia w woj. dolnośląskim według powiatów w porównaniu do średniej stopy bezrobocia w skali kraju. Tabela 13. Udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie dolnośląskim w grudniu 2012 r. oraz lipcu 2013 roku. Tabela 14. Liczba bezrobotnych absolwentów w powiatach i podregionach województwa dolnośląskiego w lipcu 2012 i 2013 roku. Tabela 15. Zestawienie porównawcze zmian poziomu bezrobocia w województwie dolnośląskim według wybranych grup bezrobotnych w lipcu 2012 i 2013 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne kwiecień 2011 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w I 2012 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w I 2012 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w I 2012 r. - zestawienia tabelaryczne luty 2012 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach Powiatu

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LUTYM 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, MARZEC 2015 1. W miesiącu lutym 2015 r. zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lipca 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017 Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017 Luty 2018 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wydział Analiz i Statystyki Rynku Pracy al. Armii

Bardziej szczegółowo

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r.

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r. POWIATOWY URZĄD D PRACY 58-00 Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 6-50-160, fax. (075) 6-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, STYCZEŃ 2017 1. W miesiącu grudniu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W CZERWCU 2016 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W CZERWCU 2016 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W CZERWCU 2016 ROKU Lipiec 2016 str. 2 Spis treści: 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w czerwcu 2016 r.... 3 2. Struktura bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2018

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2018 Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2018 Marzec 2019 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wydział Analiz i Statystyki Rynku Pracy al.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2014 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2014 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LISTOPAD 2018 1. W miesiącu październiku zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2015 W POWIECIE JAWORSKIM W MIESIĄCU «miesiacduzy» «rok»

Bardziej szczegółowo

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 6-ci333DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2015 ROKU Styczeń 2016 2 INFORMACJA O SYTUACJI NA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2018 1. W miesiącu styczniu 2018 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2018 1. W miesiącu lipcu 2018 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2017 1. W miesiącu styczniu 2017 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2017 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011 Pajęczno 1 Według stanu na koniec stycznia 1 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie wynosiła 891 osób w tym 167 kobiet. W porównaniu z ubiegłym miesiącem nastąpił

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU CZERWCU 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LIPIEC 2018 1. W miesiącu czerwcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia Gmin Powiatu Jaworskiego w km²

Powierzchnia Gmin Powiatu Jaworskiego w km² Tabela 1. Powierzchnia gmin powiatu jaworskiego Powierzchni Powierzchnia (w km²) Jednostka (w %) Ogółem Ogółem Powiat jaworski 582 100 Jawor 19 3,3 Bolków w tym miasto 153 8 26,3 1,4 Mściwojów 72 12,4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MAJU 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, CZERWIEC 2018 1. W miesiącu maju zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

2014 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. II KWARTAŁ 2014 r.

2014 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. II KWARTAŁ 2014 r. 2014 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim II KWARTAŁ 2014 r. Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2014 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, GRUDZIEŃ 2014 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2015 ROKU JAWOR, GRUDZIEŃ 2015

I n f o r m a c j POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2015 ROKU JAWOR, GRUDZIEŃ 2015 I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, GRUDZIEŃ 2015 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 213 roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień Styczeń 213 13,4%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU CZERWCU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LIPIEC 2017 1. W miesiącu czerwcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - VII 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - VII 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - VII 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec' 12,0% 12,7% 18,0% Lipiec' 11,9% 12,5% 17,5% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, PAŹDZIERNIK 2016 1. W miesiącu wrześniu zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2013 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń Luty 14,2% 15,2% 14,4% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 listopada roku Polska woj. opolskie powiat nyski Październik Listopad 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 października roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 12,4% 13,2% 19,4% Październik

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MARCU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, KWIECIEŃ 2016 1. W miesiącu marcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 maja roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Kwiecień Maj 14,0% 15,1% 13,5% 14,4%

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 9924 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, GRUDZIEŃ 2017 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W STYCZNIU 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W STYCZNIU 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W STYCZNIU 2013 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu stycznia 2013 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU SIERPNIU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, WRZESIEŃ 2017 1. W miesiącu sierpniu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2013 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu lutego 2013 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MAJU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, CZERWIEC 2017 1. W miesiącu maju zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo