Zestaw 1 ZESTAWY A. a 1 a 2 + a 3 ± a n, gdzie skªadnik a n jest odejmowany, gdy n jest liczb parzyst oraz dodawany w przeciwnym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestaw 1 ZESTAWY A. a 1 a 2 + a 3 ± a n, gdzie skªadnik a n jest odejmowany, gdy n jest liczb parzyst oraz dodawany w przeciwnym."

Transkrypt

1 ZESTAWY A Zestaw 1 Organizacja plików: Wszystkie pliki oddawane do sprawdzenia nale»y zapisa we wspólnym folderze o nazwie b d cej numerem indeksu, umieszczonym na pulpicie. Oddajemy tylko ¹ródªa programów (pliki o rozszerzeniach.cpp)!!! Sum naprzemienn ci gu a 1, a 2,..., a n nazywamy warto± a 1 a 2 + a 3 ± a n, gdzie skªadnik a n jest odejmowany, gdy n jest liczb parzyst oraz dodawany w przeciwnym przypadku. Napisz funkcje: Pobierz pobieraj c zawarto± tablicy liczb caªkowitych podanej jako parametr, o dªugo±ci podanej jako kolejny parametr. Wypisz wypisuj c zawarto± tablicy liczb caªkowitych podanej jako parametr, o dªugo±ci podanej jako kolejny parametr. CzyFibPodobna zwracaj c warto± logiczn mówi c, czy tablica liczb caªkowitych podana jako parametr jest podobna do ci gu Fibonacciego w tym sensie,»e jej dªugo± jest mniejsza ni» trzy lub,»e ka»dy jej elementy poczynaj c od trzeciego jest sum dwóch poprzednich. Przykªad: dla tablicy 2, 3, 5, 7, 12 funkcja zwraca false, dla tablicy -3, 1, 2, 3, 5, 8 funkcja zwraca true. Je±li funkcja wymaga dodatkowych parametrów, nale»y je doda. NajwiekszaSumaNaprzemienna zwracaj c ci gªy fragment dªugo±ci d (gdzie d jest liczb caªkowit dodatni podan jako parametr) tablicy podanej jako parametr o najwi kszej sumie naprzemiennej. Je±li takich fragmentów jest wi cej ni» jeden, to nale»y zwróci pierwszy licz c od pocz tku tablicy wej±ciowej. Przykªad: dla tablicy -3, -3, 1, 6, 7, 0, -6 i warto±ci d równej 3 funkcja zwraca tablic -3, 1, 6. Je±li funkcja wymaga dodatkowych parametrów, nale»y je doda. Napisz program tworz cy tablic liczb caªkowitych o dªugo±ci podanej przez u»ytkownika, pobieraj cy i wypisuj cy jej zawarto±, wypisuj cy informacj czy jest ona podobna do ci gu Fibonacciego (funkcja CzyFibPodobna) oraz, po pobraniu od u»ytkownika liczby caªkowitej d, wypisuj cy ci gªy fragment dªugo±ci d tej tablicy o najwi kszej sumie naprzemiennej (funkcja NajwiekszaSumaNaprzemienna). 1

2 ZESTAWY A Zestaw 3 Organizacja plików: Wszystkie pliki oddawane do sprawdzenia nale»y zapisa we wspólnym folderze o nazwie b d cej numerem indeksu, umieszczonym na pulpicie. Oddajemy tylko ¹ródªa programów (pliki o rozszerzeniach.cpp)!!! Napisz funkcje: Pobierz pobieraj c zawarto± tablicy liczb caªkowitych podanej jako parametr, o dªugo±ci podanej jako kolejny parametr. Wypisz wypisuj c zawarto± tablicy liczb caªkowitych podanej jako parametr, o dªugo±ci podanej jako kolejny parametr. LiczbaMalych zwracaj c liczb tych elementów tablicy liczb caªkowitych podanej jako parametr, które s mniejsze ni» wszystkie elementy po nich nast puj ce. Przykªad: dla tablicy 7, 2, 3, 5, 6, 12, 11, funkcja zwraca 5. Je±li funkcja wymaga dodatkowych parametrów, nale»y je doda. WytnijNieSumy zwracaj c tablic powstaª z tablicy podanej jako parametr poprzez przekopiowanie do tablicy wynikowej tych elementów tablicy wej±ciowej, które daj si zapisa jako suma dwóch lub wi cej kolejnych liczb naturalnych (przy czym najmniejszym skªadnikiem tej sumy nie musi by 1). Przykªad: dla tablicy 3, 1, 5, 14, 7, 8, 9 zwrócona zostanie tablica 3, 5, 14, 7, 9, gdy» 3=1+2, 5=2+3, 14= , 7=3+4, 9=4+5 podczas, gdy liczb 1 i 8 nie da si zapisa w» danej postaci. Je±li funkcja wymaga dodatkowych parametrów, nale»y je doda. Napisz program tworz cy tablic liczb caªkowitych o dªugo±ci podanej przez u»ytkownika, pobieraj cy i wypisuj cy jej zawarto±, wypisuj cy ile w tej tablicy jest elementów mniejszych ni» wszystkie po nich wyst puj ce (funkcja LiczbaMalych) oraz wypisuj cy elementy tej tablicy daj ce si zapisa jako suma dwóch lub wi cej liczb naturalnych (funkcja WytnijNieSumy). 3

3 ZESTAWY B Zestaw 1 Organizacja plików: Wszystkie pliki oddawane do sprawdzenia należy zapisać we wspólnym folderze o nazwie będącej numerem indeksu, umieszczonym na pulpicie. Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.cpp)!!! Napisać następujące funkcje : funkcję Pobierz pobierającą zawartość tablicy liczb całkowitych podanej jako parametr, o funkcję Wypisz wypisującą zawartość tablicy liczb całkowitych podanej jako parametr, o funkcję CzyZnakowoSymetryczna zwracającą wartość logiczną mówiącą, czy tablica podana jako parametr jest symetryczna wg znaku (wartości ujemne, zerowe, dodatnie), tzn. element pierwszy ma ten sam znak co ostatni, drugi taki jak przedostatni, itd. (przykład: dla tablicy 2,-3,4,8 odpowiedzią powinno być false, dla tablicy 2,-2,0,3,0,-4,1 true). Jeśli funkcja wymaga dodatkowych parametrów, należy je dodać; funkcję WytnijIdentycznePary zwracającą tablicę powstałą z tablicy podanej jako parametr poprzez przekopiowanie do tablicy wynikowej wszystkich elementów tablicy wejściowej poza rozłącznymi parami sąsiednich elementów tablicy o tych samych wartościach (gdzie rozłączne pary wybierane są tak, że pierwszym elementem pierwszej pary jest pierwszy element tablicy, a w tablicy nieparzystej długości ostatni element nie jest elementem żadnej pary; przykład: dla tablicy 1,2,2,2,1,-3,3,3,4,4,4,3,2 wynikiem ma być tablica 1,2,1,-3,4,3,2). Jeśli funkcja wymaga dodatkowych parametrów, należy je dodać. Napisać program tworzący tablicę liczb całkowitych o długości podanej przez użytkownika, pobierający i wypisujący jej zawartość, a następnie wypisujący informację czy tablica jest symetryczna wg znaku wartości (funkcja CzyZnakowoSymetryczna) oraz wypisujący tę tablicę z wyciętymi identycznymi parami (funkcja WytnijIdentycznePary).

4 ZESTAWY B Zestaw 2 Organizacja plików: Wszystkie pliki oddawane do sprawdzenia należy zapisać we wspólnym folderze o nazwie będącej numerem indeksu, umieszczonym na pulpicie. Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.cpp)!!! Napisać następujące funkcje: funkcję Pobierz pobierającą zawartość tablicy liczb całkowitych podanej jako parametr, o funkcję Wypisz wypisującą zawartość tablicy liczb całkowitych podanej jako parametr, o funkcję CzyNaprzemienna zwracającą wartość logiczną mówiącą, czy tablica podana jako parametr zawiera na przemian wartości różnych znaków, czyli wartości ujemne i dodatnie (przykład: dla tablicy 2,-3,4,-8 i tablicy -2,2,-3,2 odpowiedzią powinno być true, dla tablicy 2,2,-3,-3 i tablicy 2,-2,0,-2 false). Jeśli funkcja wymaga dodatkowych parametrów, należy je dodać.; funkcję WytnijMinNKrotne zwracającą tablicę powstałą z tablicy podanej jako parametr poprzez przekopiowanie do tablicy wynikowej wszystkich wartości występujących w tablicy wejściowej poza występującymi w niej co najmniej N razy (gdzie N jest liczbą całkowitą dodatnią będącą parametrem funkcji). Przykład: dla tablicy 2,2,2,3,2,3,1,2,7,7,4,7,7 i N=4 wynikiem ma być tablica zawierająca wartości 3,1,4 (w dowolnej kolejności), dla tablicy 2,2,1,9,9,2 i N=4 tablica zawierająca wartości 2,1,9 (w dowolnej kolejności), dla tablicy 2,2,2,2,2 i N=2 tablica pusta. Jeśli funkcja wymaga dodatkowych parametrów, należy je dodać. Napisać program tworzący tablicę liczb całkowitych o długości podanej przez użytkownika, pobierający i wypisujący jej zawartość, wypisujący informację czy jest ona naprzemienna (funkcja CzyNaprzemienna) oraz, po pobraniu od użytkownika liczby całkowitej N, wypisujący tablicę wartości występujących w tej tablicy mniej niż N razy (funkcja WytnijMinNkrotne).

5 ZESTAWY B Zestaw 3 Organizacja plików: Wszystkie pliki oddawane do sprawdzenia należy zapisać we wspólnym folderze o nazwie będącej numerem indeksu, umieszczonym na pulpicie. Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.cpp)!!! Napisać następujące funkcje: funkcję Pobierz pobierającą zawartość tablicy liczb całkowitych podanej jako parametr, o funkcję Wypisz wypisującą zawartość tablicy liczb całkowitych podanej jako parametr, o funkcję NajrzadszaWartosc zwracającą wartość całkowitą będącą wartością występującą w tablicy podanej jako parametr najmniej razy; w przypadku wykrycia więcej niż jednej takiej wartości zwracana jest dowolna z nich (przykład: dla tablicy 3,3,1,2,3,4,1,2,4,1,4,3,4,2 funkcja zwraca wartość 1 lub 2). Jeśli funkcja wymaga dodatkowych parametrów, należy je dodać; funkcję UsunKrotkiePodtabliceUjemnych zwracającą tablicę powstałą z tablicy podanej jako parametr poprzez przekopiowanie do tablicy wynikowej zawartości tablicy wejściowej z wyłączeniem takich grup sąsiednich elementów, które zawierają tylko liczby ujemne, a ich długość jest nie większa niż N (gdzie N jest liczbą całkowitą dodatnią będącą drugim parametrem funkcji). Przykład: dla N=2 i tablicy -1,2,-4,-4,-3,4,-2,1,-1,-1,0 wynikiem będzie tablica 2,-4,-4,-3,4,1,0; dla N=5 i tablicy -1,-2,-3 wynikiem będzie tablica pusta. Jeśli funkcja wymaga dodatkowych parametrów, należy je dodać. Napisać program tworzący tablicę liczb całkowitych o długości podanej przez użytkownika, pobierający i wypisujący jej zawartość, następnie wypisujący wartość najrzadziej występującą w tej tablicy (funkcja NajrzadszaWartosc) oraz, po pobraniu od użytkownika liczby całkowitej N, wypisujący tablicę powstałą poprzez usunięcie z tablicy pierwotnej podtablic liczb ujemnych o długości co najwyżej N (funkcja UsunKrotkiePodtabliceUjemnych).

6 ZESTAWY C Zestaw 1 Organizacja plików: Wszystkie pliki oddawane do sprawdzenia należy zapisać we wspólnym folderze o nazwie będącej numerem indeksu, umieszczonym na pulpicie. Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.cpp)!!! Napisać następujące funkcje: funkcję Pobierz pobierającą zawartość tablicy liczb całkowitych podanej jako parametr, o funkcję Wypisz wypisującą zawartość tablicy liczb całkowitych podanej jako parametr, o funkcję ZmienNaPrzeciwne modyfikującą tablicę podaną jako parametr poprzez zamianę na przeciwne wartości tych trzech sąsiednich elementów tablicy, które mają najmniejszą sumę (w przypadku wykrycia więcej niż jednej takiej trójki zmieniane są wartości dowolnej z nich; przykład: dla tablicy 1,10,-3,7,-1,-6,7,4 wynikiem ma być tablica 1,10,-3,-7,1,6,7,4 lub 1,10,-3,7,1,6,-7,4, tablica mająca mniej niż trzy elementy powinna pozostać bez zmiany); funkcję NajdluzszaPodtablicaNiepodzielnych zwracającą najdłuższą podtablicę tablicy podanej jako parametr (tj. ciąg sąsiednich elementów tej tablicy) zawierającej wartości niepodzielne przez liczbę całkowitą N podaną jako drugi parametr, przy czym liczby te mają być przekopiowane w odwróconej kolejności. W przypadku gdy tablica wejściowa zawiera kilka takich podtablic o długości takiej jak najdłuższa, zwrócona ma być jedna z nich (przykład: dla tablicy 2,3,1,4,0,4,1,2,3,1,5,2 i N=3 wynikiem jest 2,1,4 lub 2,5,1). Napisać program tworzący tablicę liczb całkowitych o długości podanej przez użytkownika, pobierający i wypisujący jej zawartość, modyfikujący ją poprzez zamianę na przeciwne trójki sąsiednich wartości o minimalnej sumie (funkcja ZmienNaPrzeciwne) oraz, po pobraniu od użytkownika liczby całkowitej N, wypisujący najdłuższą jej podtablicę liczb niepodzielnych przez N, ale odwróconą (funkcja NajdluzszaPodtablicaNiepodzielnych).

7 ZESTAWY C Zestaw 5 Organizacja plików: Wszystkie pliki oddawane do sprawdzenia należy zapisać we wspólnym folderze o nazwie będącej numerem indeksu, umieszczonym na pulpicie. Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.cpp)!!! Napisać następujące funkcje: funkcję Pobierz pobierającą zawartość tablicy liczb całkowitych podanej jako parametr, o funkcję Wypisz wypisującą zawartość tablicy liczb całkowitych podanej jako parametr, o funkcję NajczestszaWartosc zwracającą wartość całkowitą będącą wartością występującą w tablicy podanej jako parametr najwięcej razy; w przypadku wykrycia więcej niż jednej takiej wartości zwracana jest dowolna z nich (przykład: dla tablicy 5,0,1,2,0,4,1,2,3,1,3,2 funkcja zwraca wartość 1 lub 2); funkcję MocneTrojki zwracającą tablicę powstałą z tablicy podanej jako parametr poprzez przekopiowanie do tablicy wynikowej wszystkich takich rozłącznych trójek elementów tablicy wejściowej (gdzie trójki wybierane są tak, że pierwszy element tablicy jest pierwszym elementem pierwszej trójki, a dla tablicy o długości nie podzielnej przez 3 końcowe elementy tablicy mogą nie być elementami żadnej trójki), których średnia jest większa od liczby całkowitej R podanej jako drugi parametr (przykład: dla tablicy 2,3,5,8,2,-1,7,5,0,3,1,4,2 i R=3 wynikiem ma być tablica zawierająca wartości 2,3,5,7,5,0). Napisać program tworzący tablicę liczb całkowitych o długości podanej przez użytkownika, pobierający i wypisujący jej zawartość, następnie wypisujący wartość najczęściej występującą w tej tablicy (funkcja NajczestszaWartosc) oraz, po pobraniu od użytkownika liczby całkowitej R, wypisujący te jej elementy, które tworzyły trójki o średniej większej niż R (funkcja MocneTrojki).

8 ZESTAWY D Imię i nazwisko: Nr. albumu: Nr. komputera: Zestaw 1. Wszystkie pliki oddawane do sprawdzenia należy zapisać we wspólnym folderze o nazwie będącej numerem albumu, umieszczonym na pulpicie. Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.cpp). Nie wyłączamy komputera po zakończeniu pracy!!! Napisz program zawierający następujące funkcje: funkcję Pobierz pobierającą (z klawiatury) zawartość tablicy liczb całkowitych podanej jako parametr, o długości podanej jako parametr; funkcję Wypisz wypisującą zawartość tablicy liczb całkowitych podanej jako parametr o długości podanej jako parametr; funkcję Zamiana modyfikującą tablicę liczb całkowitych podaną jako parametr w następujący sposób: funkcja losuje 11 liczb całkowitych z zakresu od K-20 do K+20, gdzie K jest liczbą całkowitą podaną jako parametr, a następnie zamienia wszystkie elementy tablicy o wartościach mniejszych od K na największą z wylosowanych liczb. Jeśli funkcja wymaga dodatkowych parametrów, należy je dodać; (Przykład: Jeśli K=30, największą liczbą wylosowaną z przedziału [10,50] będzie 27, a tablica wejściowa składa się z elementów: 2,1,2,3,40 to nowa tablica będzie taka: 27,27,27,27,40), funkcję Nowa zwracającą tablicę powstałą z tablicy podanej jako parametr poprzez przepisanie do niej wszystkich tych podciągów arytmetycznych tablicy wejściowej, które mają długość co najmniej M (gdzie M jest liczbą całkowitą dodatnią będącą kolejnym parametrem funkcji). Jeśli funkcja wymaga dodatkowych parametrów, należy je dodać; (Przykład: Jeśli M=4, tablica składa się z elementów: 2,1,2,3,6,4,2,0,-1,0,3,6,9,12,15,14,13,44, to nowa tablica będzie taka: 6,4,2,0,0,3,6,9,12,15), który pobiera od użytkownika długość tablicy i za pomocą funkcji Pobierz jej wartości, wypisuje jej zawartość (za pomocą funkcji Wypisz), następnie po pobraniu od użytkownika liczby całkowitej dodatniej M - wypisuje (za pomocą Wypisz) tablicę złożoną z podciągów arytmetycznych tablicy wejściowej mających długość co najmniej M, oraz po pobraniu od użytkownika liczby całkowitej K - wypisuje (znów przy użyciu funkcji Wypisz) tablicę powstałą w wyniku wywołaniu funkcji Zamiana dla podanego K i wczytanej na początku tablicy.

9 ZESTAWY D Imię i nazwisko: Nr. albumu: Nr. komputera: Zestaw 2. Wszystkie pliki oddawane do sprawdzenia należy zapisać we wspólnym folderze o nazwie będącej numerem albumu, umieszczonym na pulpicie. Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.cpp). Nie wyłączamy komputera po zakończeniu pracy!!! Napisz program zawierający następujące funkcje: funkcję Pobierz pobierającą (z klawiatury) zawartość tablicy liczb całkowitych podanej jako parametr, o długości podanej jako parametr; funkcję Wypisz wypisującą zawartość tablicy liczb całkowitych podanej jako parametr o długości podanej jako parametr; funkcję Zamiana której parametrami są: tablica liczb całkowitych oraz dwie liczby całkowite A i B (jeśli potrzebne są dodatkowe parametry, należy je dodać). Funkcja zamienia elementy tablicy o wartościach z przedziału domkniętego wyznaczonego przez wartości parametrów A i B na większą z tych wartości, przy czym zamianie podlega co trzeci element spełniający powyższy warunek (zaczynając od pierwszego który go spełnia); (Przykład: Jeśli ostatnie dwa parametry funkcji są równe 5 i -3, zaś tablica wejściowa składa się z elementów 2,4,9,-3,4,-2,-20 to po zamianie będzie ona wyglądała tak: 5,4,9,-3,5,-2,-20); funkcję Nowa zwracającą tablicę powstałą z tablicy liczb całkowitych podanej jako parametr poprzez przekopiowanie do niej najdłuższego podciągu elementów tablicy wejściowej złożonego z liczb różniących się co najwyżej o 2 od ostatniego elementu tejże tablicy (jeśli jest więcej niż jeden taki podciąg o maksymalnej długości, to należy zwrócić ostatni). Jeśli funkcja wymaga dodatkowych parametrów, należy je dodać; (Przykład: Jeśli tablica wejściowa składa się z elementów 3,2,5,6,1,2,4,3,6,3,2,3,2, to nowa tablica składać się będzie z elementów: 3,2,3,2), który pobiera od użytkownika długość tablicy i za pomocą funkcji Pobierz jej wartości, wypisuje tę tablicę za pomocą funkcji Wypisz, po czym wypisuje zawartość tablicy powstałej w wyniku wywołaniu funkcji Nowa dla tablicy początkowej, a następnie po pobraniu od użytkownika wartości A i B - wypisuje (ponownie przy użyciu funkcji Wypisz) tablicę powstałą po wywołaniu funkcji Zamiana dla podanych A, B i wczytanej na początku tablicy.

10 ZESTAWY D Imię i nazwisko: Nr. albumu: Nr. komputera: Zestaw 3. Wszystkie pliki oddawane do sprawdzenia należy zapisać we wspólnym folderze o nazwie będącej numerem albumu, umieszczonym na pulpicie. Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.cpp). Nie wyłączamy komputera po zakończeniu pracy!!! Napisz program zawierający następujące funkcje: funkcję Pobierz pobierającą (z klawiatury) zawartość tablicy liczb całkowitych podanej jako parametr, o długości podanej jako parametr; funkcję Wypisz wypisującą zawartość tablicy liczb całkowitych podanej jako parametr o długości podanej jako parametr; funkcję Zamiana modyfikującą tablicę liczb całkowitych podaną jako parametr poprzez zamianę elementów tablicy o wartościach mniejszych od K (gdzie K jest liczbą całkowitą będącą parametrem funkcji) i równocześnie różnych od najmniejszej wartości w tej tablicy na ich kwadraty. Jeśli funkcja wymaga dodatkowych parametrów, należy je dodać; (Przykład: dla tablicy 2,4,9,-3,5,-2,-20 oraz liczby K=4 otrzymamy: 4,4,9,9,5,4,-20); funkcję Nowa tworzącą tablicę liczb całkowitych powstałą z tablicy liczb całkowitych podanej jako parametr poprzez przekopiowanie do niej tych wszystkich elementów wczytanej tablicy względnie pierwszych (czyli niemających wspólnych dzielników różnych od 1) z jej pierwszym elementem, zapisanych w odwrotnej kolejności. Jeśli funkcja wymaga dodatkowych parametrów, należy je dodać; (Przykład: dla tablicy 8,3,12,9,6,5,17,10 jako wynik działania funkcji Nowa otrzymamy tablicę złożoną z elementów:17,5,9,3), który pobiera od użytkownika długość tablicy i za pomocą funkcji Pobierz jej wartości, wypisuje tę tablicę za pomocą funkcji Wypisz, po czym wypisuje zawartość tablicy powstałej w wyniku wywołania funkcji Nowa dla tej tablicy, a następnie po pobraniu od użytkownika liczby K - wypisuje (ponownie przy użyciu funkcji Wypisz) tablicę powstałą po wywołaniu funkcji Zamiana dla wczytanej na początku tablicy.

Zestaw 1 Organizacja plików: Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.adb)!!!

Zestaw 1 Organizacja plików: Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.adb)!!! Zestaw 1 Zadeklarować niezawężony typ tablicowy T przechowujący wartości całkowite dodatnie. Napisać: Funkcję IlePodzielnych zwracającą wartość całkowitą będącą liczbą elementów tablicy typu T podanej

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1: Organizacja plików: Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.adb i.ads)!!! Zad. 1: Zad. 2: 2,2,2 5,5,5,5,5,5 Zad.

Zestaw 1: Organizacja plików: Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.adb i.ads)!!! Zad. 1: Zad. 2: 2,2,2 5,5,5,5,5,5 Zad. Zestaw 1: procedurę Wstaw wstawiającą do sznura podanego jako parametr element zawierający liczbę podaną jako parametr tak, aby sznur był uporządkowany niemalejąco (zakładając, że sznur wejściowy jest

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1-1 Organizacja plików: Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.cpp)!!!

Zestaw 1-1 Organizacja plików: Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.cpp)!!! Zestaw 1-1 1. Napisz program pobierający od użytkownika liczbę całkowitą R (R>1) i liczbę rzeczywistą dodatnią S, a następnie informujący ile kolejnych liczb z ciągu 1, R-1, R 2-2, R 3-3, R 4-4, należy

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2 Organizacja plików: Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.cpp)!!!

Zestaw 2 Organizacja plików: Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.cpp)!!! ZESTAWY A Zestaw 2 1. Napisać program pobierający od użytkownika wartości całkowite aż do podania wartości 0 kończącej pobieranie. W trakcie pobierania, dla każdych dwóch niezerowych ostatnio wczytanych

Bardziej szczegółowo

Zestaw C-11: Organizacja plików: Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.cpp i.h)!!! Zad. 1: Zad. 2:

Zestaw C-11: Organizacja plików: Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.cpp i.h)!!! Zad. 1: Zad. 2: Zestaw C-11: funkcję usun rozpatrującą rozłączne trójki elementów sznura i usuwającą te z elementów trójki, które nie zawierają wartości najmniejszej w obrębie takiej trójki (w każdej trójce pozostaje

Bardziej szczegółowo

Zestaw A-1: Organizacja plików: Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.adb i.ads)!!! Zad. 1: 4,3,3 2,2,1 Zad. 2: 3,3,3 Zad.

Zestaw A-1: Organizacja plików: Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.adb i.ads)!!! Zad. 1: 4,3,3 2,2,1 Zad. 2: 3,3,3 Zad. Zestaw A-1: Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.adb i.ads)!!! Zad. 1: Napisać pakiet rodzajowy udostępniający: typ Sznur będący dynamiczną listą łączoną, której elementy przechowują

Bardziej szczegółowo

1. Napisz program, który wyświetli Twoje dane jako napis Witaj, Imię Nazwisko. 2. Napisz program, który wyświetli wizytówkę postaci:

1. Napisz program, który wyświetli Twoje dane jako napis Witaj, Imię Nazwisko. 2. Napisz program, który wyświetli wizytówkę postaci: 1. Napisz program, który wyświetli Twoje dane jako napis Witaj, Imię Nazwisko. 2. Napisz program, który wyświetli wizytówkę postaci: * Jan Kowalski * * ul. Zana 31 * 3. Zadeklaruj zmienne przechowujące

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1 Organizacja plików: Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.adb)!!! trójki sąsiednich elementów tablicy

Zestaw 1 Organizacja plików: Oddajemy tylko źródła programów (pliki o rozszerzeniach.adb)!!! trójki sąsiednich elementów tablicy Zestaw 1 1. Napisać program pobierający od użytkownika liczbę całkowitą dodatnią R i liczbę rzeczywistą dodatnią S, a następnie informujący ile kolejnych liczb z ciągu 1, 1+R, 1+2R, 1+3R, należy dodać,

Bardziej szczegółowo

Pzetestuj działanie pętli while i do...while na poniższym przykładzie:

Pzetestuj działanie pętli while i do...while na poniższym przykładzie: Pzetestuj działanie pętli while i do...while na poniższym przykładzie: Zadania pętla while i do...while: 1. Napisz program, który wczytuje od użytkownika liczbę całkowitą, dopóki podana liczba jest mniejsza

Bardziej szczegółowo

*W uproszczeniu: jest dziewięciu sędziów przyznających po dwie noty: za wartość techniczną i artystyczną (skala od 0.0 do 6.0)

*W uproszczeniu: jest dziewięciu sędziów przyznających po dwie noty: za wartość techniczną i artystyczną (skala od 0.0 do 6.0) Tablice Mamy napisać program obliczający średnią ocenę w łyżwiarstwie figurowym W uproszczeniu: jest dziewięciu sędziów przyznających po dwie noty: za wartość techniczną i artystyczną (skala od 0.0 do

Bardziej szczegółowo

Klasa 6. Liczby dodatnie i liczby ujemne

Klasa 6. Liczby dodatnie i liczby ujemne Klasa 6 Liczby dodatnie i liczby ujemne gr A str 1/3 imię i nazwisko klasa data 1 Wyobraź sobie, że na osi liczbowej zaznaczono liczby: 6, 7, 1, 3, 2, 1, 0, 3, 4 Ile z nich znajduje się po lewej stronie

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH 2017/18. Informatyka Etap III

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH 2017/18. Informatyka Etap III Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH 017/18 Informatyka Etap III Zadania po 17 punktów Zadanie 1 Dla pewnej N-cyfrowej liczby naturalnej obliczono

Bardziej szczegółowo

Vincent Van GOGH: M»czyzna pij cy li»ank kawy. Radosªaw Klimek. J zyk programowania Java

Vincent Van GOGH: M»czyzna pij cy li»ank kawy. Radosªaw Klimek. J zyk programowania Java J zyk programowania JAVA c 2011 Vincent Van GOGH: M»czyzna pij cy li»ank kawy Zadanie 6. Napisz program, który tworzy tablic 30 liczb wstawia do tej tablicy liczby od 0 do 29 sumuje te elementy tablicy,

Bardziej szczegółowo

Klasa 6. Liczby dodatnie i liczby ujemne

Klasa 6. Liczby dodatnie i liczby ujemne Klasa 6 Liczby dodatnie i liczby ujemne gr A str 1/3 imię i nazwisko klasa data 1 Wyobraź sobie, że na osi liczbowej zaznaczono liczby: 6, 7, 1, 3, 2, 1, 0, 3, 4 Ile z nich znajduje się po lewej stronie

Bardziej szczegółowo

do instrukcja while (wyrażenie);

do instrukcja while (wyrażenie); Instrukcje pętli -ćwiczenia Instrukcja while Pętla while (póki) powoduje powtarzanie zawartej w niej sekwencji instrukcji tak długo, jak długo zaczynające pętlę wyrażenie pozostaje prawdziwe. while ( wyrażenie

Bardziej szczegółowo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Strona1 Napisz program, który czyta zdanie, a następnie wypisuje po kolei długości kolejnych jego wyrazów. Zakładamy, że zdanie zawiera litery alfabetu łacińskiego i spacje (po jednej pomiędzy dwoma dowolnymi

Bardziej szczegółowo

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale Zestaw nr 1 Poziom Rozszerzony Zad.1. (1p) Liczby oraz, są jednocześnie ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy A. B. C. D. Zad.2. (1p) Funkcja przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale. Wtedy

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonania. Rozwiązując poniższe zadania użyj pętlę for.

Zadania do wykonania. Rozwiązując poniższe zadania użyj pętlę for. Zadania do wykonania Rozwiązując poniższe zadania użyj pętlę for. 1. apisz program, który przesuwa w prawo o dwie pozycje zawartość tablicy 10-cio elementowej liczb całkowitych tzn. element t[i] dla i=2,..,9

Bardziej szczegółowo

Metodydowodzenia twierdzeń

Metodydowodzenia twierdzeń 1 Metodydowodzenia twierdzeń Przez zdanie rozumiemy dowolne stwierdzenie, które jest albo prawdziwe, albo faªszywe (nie mo»e by ono jednocze±nie prawdziwe i faªszywe). Tradycyjnie b dziemy u»ywali maªych

Bardziej szczegółowo

Programowanie i struktury danych 1 / 44

Programowanie i struktury danych 1 / 44 Programowanie i struktury danych 1 / 44 Lista dwukierunkowa Lista dwukierunkowa to liniowa struktura danych skªadaj ca si z ci gu elementów, z których ka»dy pami ta swojego nast pnika i poprzednika. Operacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W C++ ZADANIA

PROGRAMOWANIE W C++ ZADANIA PROGRAMOWANIE W C++ ZADANIA Włodzimierz Gajda Rozdział 7 PĘTLE 7.1 PĘTLA FOR: rysowanie wzorków. ZADANIE 7.1.1 Napisz program drukujący na ekranie 19 gwiazdek: ******************* ZADANIE 7.1.2 Napisz

Bardziej szczegółowo

Warunki logiczne instrukcja if

Warunki logiczne instrukcja if Warunki logiczne instrukcja if Prowadzący: Łukasz Dunaj, strona kółka: atinea.pl/kolko 1. Wejdź na stronę kółka, uruchom edytor i wpisz: use console; def test::main() { var y; y = 1; while (y

Bardziej szczegółowo

Zadania z kolokwiów ze Wst pu do Informatyki. Semestr II.

Zadania z kolokwiów ze Wst pu do Informatyki. Semestr II. Zadania z kolokwiów ze Wst pu do Informatyki. Semestr II. Poni»sze zadania s wyborem zada«z kolokwiów ze Wst pu do Informatyki jakie przeprowadziªem w ci gu ostatnich lat. Marek Zawadowski Zadanie 1 Napisz

Bardziej szczegółowo

LISTA 5. C++ PETLE for, while, do while

LISTA 5. C++ PETLE for, while, do while WSTEP DO INFORMATYKI I PROGRAMOWANIA LISTA 5. C++ PETLE for, while, do while Zadanie. Przeanalizuj działanie poniższego programu. cout

Bardziej szczegółowo

1,3,4,2,3,4,0,1,4,5,0. Wówczas największa suma trzech kolejnych liczb (zaznaczone na czerwono) wynosi:

1,3,4,2,3,4,0,1,4,5,0. Wówczas największa suma trzech kolejnych liczb (zaznaczone na czerwono) wynosi: Program 20 Napisać następujące funkcje: funkcję pobierającą (z klawiatury) zawartość tablicy liczb całkowitych podanej jako parametr, o długości podanej jako parametr; funkcję wypisującą zawartość tablicy

Bardziej szczegółowo

4. Funkcje. Przykłady

4. Funkcje. Przykłady 4. Funkcje Przykłady 4.1. Napisz funkcję kwadrat, która przyjmuje jeden argument: długość boku kwadratu i zwraca pole jego powierzchni. Używając tej funkcji napisz program, który obliczy pole powierzchni

Bardziej szczegółowo

1. Napisz program wypisujący w kolejnych wierszach standardowego wyjścia pojedyncze słowa następującego napisu Bardzo dlugi napis. 2.

1. Napisz program wypisujący w kolejnych wierszach standardowego wyjścia pojedyncze słowa następującego napisu Bardzo dlugi napis. 2. 1. Napisz program wypisujący w kolejnych wierszach standardowego wyjścia pojedyncze słowa następującego napisu Bardzo dlugi napis. 2. Napisz program, który wczytuje ze standardowego wejścia liczbę całkowitą

Bardziej szczegółowo

WHILE (wyrażenie) instrukcja;

WHILE (wyrażenie) instrukcja; INSTRUKCJE ITERACYJNE WHILE, DO WHILE, FOR Instrukcje iteracyjne pozwalają powtarzać daną instrukcję programu określoną liczbę razy lub do momentu osiągnięcia określonego skutku. Pętla iteracyjna while

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnaªów

Przetwarzanie sygnaªów Przetwarzanie sygnaªów Laboratorium 1 - wst p do C# Dawid Poªap Przetwarzanie sygnaªów Pa¹dziernik, 2018 1 / 17 Czego mo»na oczekiwa wzgl dem programowania w C# na tych laboratoriach? Dawid Poªap Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, lato 2012/13. Czwartek 28 marca zaczynamy od omówienia zadań z kolokwium nr 1.

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, lato 2012/13. Czwartek 28 marca zaczynamy od omówienia zadań z kolokwium nr 1. Czwartek 28 marca 2013 - zaczynamy od omówienia zadań z kolokwium nr 1. 122. Uprościć wyrażenia a) 4 2+log 27 b) log 3 2 log 59 c) log 6 2+log 36 9 123. Dla ilu trójek liczb rzeczywistych dodatnich a,

Bardziej szczegółowo

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wyrażeniem algebraicznym nazywamy wyrażenie zbudowane z liczb, liter, nawiasów oraz znaków działań, na przykład: Symbole literowe występujące w wyrażeniu algebraicznym nazywamy zmiennymi.

Bardziej szczegółowo

LISTA 1 ZADANIE 1 a) 41 x =5 podnosimy obustronnie do kwadratu i otrzymujemy: 41 x =5 x 5 x przechodzimy na system dziesiętny: 4x 1 1=25 4x =24

LISTA 1 ZADANIE 1 a) 41 x =5 podnosimy obustronnie do kwadratu i otrzymujemy: 41 x =5 x 5 x przechodzimy na system dziesiętny: 4x 1 1=25 4x =24 LISTA 1 ZADANIE 1 a) 41 x =5 podnosimy obustronnie do kwadratu i otrzymujemy: 41 x =5 x 5 x przechodzimy na system dziesiętny: 4x 1 1=25 4x =24 x=6 ODP: Podstawą (bazą), w której spełniona jest ta zależność

Bardziej szczegółowo

Statystyka podstawowe wzory i definicje

Statystyka podstawowe wzory i definicje 1 Statystyka podstawowe wzory i definicje Średnia arytmetyczna to suma wszystkich liczb (a 1, a 2,, a n) podzielona przez ich ilość (n) Przykład 1 Dany jest zbiór liczb {6, 8, 11, 2, 5, 3}. Oblicz średnią

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA UŁAMKACH DZIESIĘTNYCH.

DZIAŁANIA NA UŁAMKACH DZIESIĘTNYCH. DZIAŁANIA NA UŁAMKACH DZIESIĘTNYCH. Dodawanie,8 zwracamy uwagę aby podpisywać przecinek +, pod przecinkiem, nie musimy uzupełniać zerami z prawej strony w liczbie,8. Pamiętamy,że liczba to samo co,0, (

Bardziej szczegółowo

Moneta 1 Moneta 2 Kostka O, R O,R 1,2,3,4,5, Moneta 1 Moneta 2 Kostka O O ( )

Moneta 1 Moneta 2 Kostka O, R O,R 1,2,3,4,5, Moneta 1 Moneta 2 Kostka O O ( ) Nowa matura kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa Zadania zamknięte (0 1 pkt) 1. Doświadczenie losowe polega na rzucie dwiema symetrycznymi monetami i sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

8. Wektory. Przykłady Napisz program, który pobierze od użytkownika 10 liczb, a następnie wypisze je w kolejności odwrotnej niż podana.

8. Wektory. Przykłady Napisz program, który pobierze od użytkownika 10 liczb, a następnie wypisze je w kolejności odwrotnej niż podana. 8. Wektory Przykłady 8.1. Napisz program, który pobierze od użytkownika 10 liczb, a następnie wypisze je w kolejności odwrotnej niż podana. Uwaga! Kod poniżej. To zadanie można rozwiązać przy użyciu wiedzy

Bardziej szczegółowo

P 1. Uzupełnij tabelę. P 2. Uzupełnij tabelę. I. 2 i 2 II. 3 i 1 3. III. 1,2 i 5 6. IV. 1,25 i V. 5 i 1 5

P 1. Uzupełnij tabelę. P 2. Uzupełnij tabelę. I. 2 i 2 II. 3 i 1 3. III. 1,2 i 5 6. IV. 1,25 i V. 5 i 1 5 Liczby dodatnie i ujemne 41 3 Liczby dodatnie i ujemne 1 Liczby dodatnie i ujemne P 1. Uzupełnij tabelę. Liczba 2 2,5 2 1 3 14 3 Liczba odwrotna 5 17 P 2. Uzupełnij tabelę. Liczba 3 1,5 2 1 5 13 2 Liczba

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, zima 2013/14. Czwartek 21 listopada zaczynamy od omówienia zadań z kolokwium nr 2.

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, zima 2013/14. Czwartek 21 listopada zaczynamy od omówienia zadań z kolokwium nr 2. Czwartek 21 listopada 2013 - zaczynamy od omówienia zadań z kolokwium nr 2. Uprościć wyrażenia 129. 4 2+log 27 130. log 3 2 log 59 131. log 6 2+log 36 9 log 132. m (mn) log n (mn) dla liczb naturalnych

Bardziej szczegółowo

WHILE (wyrażenie) instrukcja;

WHILE (wyrażenie) instrukcja; INSTRUKCJE ITERACYJNE WHILE, DO WHILE, FOR Instrukcje iteracyjne pozwalają powtarzać daną instrukcję programu określoną liczbę razy lub do momentu osiągnięcia określonego skutku. Pętla iteracyjna while

Bardziej szczegółowo

Zadania język C++ Zad. 1. Napisz program wczytujący z klawiatury wiek dwóch studentów i wypisujący informację o tym, który z nich jest starszy.

Zadania język C++ Zad. 1. Napisz program wczytujący z klawiatury wiek dwóch studentów i wypisujący informację o tym, który z nich jest starszy. Zadania język C++ Zad. 1 Napisz program wczytujący z klawiatury wiek dwóch studentów i wypisujący informację o tym, który z nich jest starszy. (Być moŝe są w tym samym wieku. Zrób w programie warunek,

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKRURA KOMPUTERÓW Kodowanie liczb ze znakiem 27.10.2010

ARCHITEKRURA KOMPUTERÓW Kodowanie liczb ze znakiem 27.10.2010 ARCHITEKRURA KOMPUTERÓW Kodowanie liczb ze znakiem 27.10.2010 Do zapisu liczby ze znakiem mamy tylko 8 bitów, pierwszy od lewej bit to bit znakowy, a pozostałem 7 to bity na liczbę. bit znakowy 1 0 1 1

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ Agnieszka Nowak Brzezińska Laboratorium nr 2

Programowanie w języku C++ Agnieszka Nowak Brzezińska Laboratorium nr 2 Programowanie w języku C++ Agnieszka Nowak Brzezińska Laboratorium nr 2 1 program Kontynuujemy program który wczytuje dystans i ilości paliwa zużytego na trasie, ale z kontrolą danych. A więc jeśli coś

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, lato 2012/13. W dniu 21 lutego 2013 r. omawiamy test kwalifikacyjny.

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, lato 2012/13. W dniu 21 lutego 2013 r. omawiamy test kwalifikacyjny. W dniu 21 lutego 2013 r. omawiamy test kwalifikacyjny. Uwaga: Przyjmujemy, że 0 nie jest liczbą naturalną, tzn. liczby naturalne są to liczby całkowite dodatnie. 1. Dane są liczby naturalne m, n. Wówczas

Bardziej szczegółowo

utworz tworzącą w pamięci dynamicznej tablicę dwuwymiarową liczb rzeczywistych, a następnie zerującą jej wszystkie elementy,

utworz tworzącą w pamięci dynamicznej tablicę dwuwymiarową liczb rzeczywistych, a następnie zerującą jej wszystkie elementy, Lista 3 Zestaw I Zadanie 1. Zaprojektować i zaimplementować funkcje: utworz tworzącą w pamięci dynamicznej tablicę dwuwymiarową liczb rzeczywistych, a następnie zerującą jej wszystkie elementy, zapisz

Bardziej szczegółowo

Wska¹niki, tablice dynamiczne wielowymiarowe

Wska¹niki, tablice dynamiczne wielowymiarowe Rozdziaª 11 Wska¹niki, tablice dynamiczne wielowymiarowe 11.1 Wst p Identycznie, jak w przypadku tablic statycznych, tablica dynamiczna mo»e by tablic jedno-, dwu-, trójitd. wymiarow. Tablica dynamiczna

Bardziej szczegółowo

GRUPA ĆWICZENIOWA (ZAKREŚL ODPOWIEDNIĄ): MG8 MG13 MB13 MD13 BT13

GRUPA ĆWICZENIOWA (ZAKREŚL ODPOWIEDNIĄ): MG8 MG13 MB13 MD13 BT13 Nazwisko i imię: Nr indeksu: 1 2 3 4 Σ MiNI/MatLic/AiPP/2014 2015/Kolokwium-IIA (30) GRUPA ĆWICZENIOWA (ZAKREŚL ODPOWIEDNIĄ): MG8 MG13 MB13 MD13 BT13 Uwaga: Za każde zadanie można uzyskać tę samą liczbę

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, zima 2012/13

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, zima 2012/13 Poniedziałek 12 listopada 2012 - zaczynamy od omówienia zadań z kolokwium nr 1. Wtorek 13 listopada 2012 - odbywają się zajęcia czwartkowe. 79. Uprościć wyrażenia a) 4 2+log 27 b) log 3 2 log 59 c) log

Bardziej szczegółowo

Tablice jednowymiarowe

Tablice jednowymiarowe Tablice jednowymiarowe Gdy mamy do czynienia z zestawem zmiennych, to można z nich zrobić tablicę. Tablica jest ciągiem elementów tego samego typu, który zajmuje ciągły obszar pamięci. Korzyść z zastosowania

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka komputera. Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka. Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI

Arytmetyka komputera. Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka. Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI Arytmetyka komputera Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI Spis treści 1. Jednostki informacyjne 2. Systemy liczbowe 2.1. System

Bardziej szczegółowo

A = n. 2. Ka»dy podzbiór zbioru sko«czonego jest zbiorem sko«czonym. Dowody tych twierdze«(elementarne, lecz nieco nu» ce) pominiemy.

A = n. 2. Ka»dy podzbiór zbioru sko«czonego jest zbiorem sko«czonym. Dowody tych twierdze«(elementarne, lecz nieco nu» ce) pominiemy. Logika i teoria mnogo±ci, konspekt wykªad 12 Teoria mocy, cz ± II Def. 12.1 Ka»demu zbiorowi X przyporz dkowujemy oznaczany symbolem X obiekt zwany liczb kardynaln (lub moc zbioru X) w taki sposób,»e ta

Bardziej szczegółowo

Napisz program wypisujący na standardowym wyjściu następujący napis: Napis zawierający różne dziwne znaczki // \ \$ &%.

Napisz program wypisujący na standardowym wyjściu następujący napis: Napis zawierający różne dziwne znaczki // \ \$ &%. ZADANIE 1. ZADANIE 2. ZADANIE 3. ZADANIE 4. ZADANIE 5. ZADANIE 6. ZADANIE 7. ZADANIE 8. ZADANIE 9. ZADANIE 10. ZADANIE 11. Napisz program wypisujący na standardowym wyjściu następujący napis: Napis zawierający

Bardziej szczegółowo

Zaprojektować i zaimplementować algorytm realizujący następujące zadanie.

Zaprojektować i zaimplementować algorytm realizujący następujące zadanie. Lista 1 Utworzenie tablicy jest równoznaczne z alokacją pamięci na elementy tablicy (utworzeniem dynamicznej tablicy). W zadaniach należy pamiętać o zwolnieniu zasobów przydzielonych na stercie. Zabronione

Bardziej szczegółowo

KURS MATURA ROZSZERZONA część 1

KURS MATURA ROZSZERZONA część 1 KURS MATURA ROZSZERZONA część 1 LEKCJA 1 Liczby rzeczywiste ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa). Pytanie 1 10 2 2019 684 168 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Metody dowodzenia twierdze«

Metody dowodzenia twierdze« Metody dowodzenia twierdze«1 Metoda indukcji matematycznej Je±li T (n) jest form zdaniow okre±lon w zbiorze liczb naturalnych, to prawdziwe jest zdanie (T (0) n N (T (n) T (n + 1))) n N T (n). 2 W przypadku

Bardziej szczegółowo

Lista 2 logika i zbiory. Zad 1. Dane są zbiory A i B. Sprawdź, czy zachodzi któraś z relacji:. Wyznacz.

Lista 2 logika i zbiory. Zad 1. Dane są zbiory A i B. Sprawdź, czy zachodzi któraś z relacji:. Wyznacz. Lista 2 logika i zbiory. Zad 1. Dane są zbiory A i B. Sprawdź, czy zachodzi któraś z relacji:. Wyznacz. Na początek wypiszmy elementy obu zbiorów: A jest zbiorem wszystkich liczb całkowitych, które podniesione

Bardziej szczegółowo

Napisz program, który dla podanej na standardowym wejściu temperatury w stopniach Fahrenheita wypisze temperaturę w stopniach Celsjusza.

Napisz program, który dla podanej na standardowym wejściu temperatury w stopniach Fahrenheita wypisze temperaturę w stopniach Celsjusza. ZADANIE 1 Stopnie Napisz program, który dla podanej na standardowym wejściu temperatury w stopniach Fahrenheita wypisze temperaturę w stopniach Celsjusza. MoŜesz wykorzystać wzór: C = 5 / 9 ( F - 32 )

Bardziej szczegółowo

Podstawy i języki programowania

Podstawy i języki programowania Podstawy i języki programowania Laboratorium 3 - operatory oraz instrukcje warunkowe i wyboru mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 19 października 2018 1 / 35 mgr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Programowanie - instrukcje sterujące

Programowanie - instrukcje sterujące Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Laborki środowisko NetBeans, tworzenie nowego projektu; okno projekty; główne okno programu; package - budowanie paczek z klas; public class JavaApplication

Bardziej szczegółowo

Programowanie 3 - Funkcje, pliki i klasy

Programowanie 3 - Funkcje, pliki i klasy Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Laborki funkcja; parametry funkcji; typ zwracany; typ void; funkcje bez parametrów; napis.length() - jako przykład funkcji. Zadania funkcja dodająca dwie liczby;

Bardziej szczegółowo

Algorytm selekcji Hoare a. Łukasz Miemus

Algorytm selekcji Hoare a. Łukasz Miemus Algorytm selekcji Hoare a Łukasz Miemus 1 lutego 2006 Rozdział 1 O algorytmie 1.1 Problem Mamy tablicę A[N] różnych elementów i zmienną int K, takie że 1 K N. Oczekiwane rozwiązanie to określenie K-tego

Bardziej szczegółowo

4. Postęp arytmetyczny i geometryczny. Wartość bezwzględna, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb rzeczywistych.

4. Postęp arytmetyczny i geometryczny. Wartość bezwzględna, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb rzeczywistych. Jarosław Wróblewski Matematyka dla Myślących, 008/09. Postęp arytmetyczny i geometryczny. Wartość bezwzględna, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb rzeczywistych. 15 listopada 008 r. Uwaga: Przyjmujemy,

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje warunkowe Pętle

Konstrukcje warunkowe Pętle * Konstrukcje warunkowe Pętle *Instrukcja if sposób na sprawdzanie warunków *Konstrukcja: if(warunek) else { instrukcje gdy warunek spełniony} {instrukcje gdy warunek NIE spełniony} * 1. Wylicz całkowity

Bardziej szczegółowo

2. Tablice. Tablice jednowymiarowe - wektory. Algorytmy i Struktury Danych

2. Tablice. Tablice jednowymiarowe - wektory. Algorytmy i Struktury Danych 2. Tablice Tablica to struktura danych przechowująca elementy jednego typu (jednorodna). Dostęp do poszczególnych elementów składowych jest możliwy za pomocą indeksów. Rozróżniamy następujące typy tablic:

Bardziej szczegółowo

Podziaª pracy. Cz ± II. 1 Tablica sortuj ca. Rozwi zanie

Podziaª pracy. Cz ± II. 1 Tablica sortuj ca. Rozwi zanie Cz ± II Podziaª pracy 1 Tablica sortuj ca Kolejka priorytetowa to struktura danych udost pniaj ca operacje wstawienia warto±ci i pobrania warto±ci minimalnej. Z kolejki liczb caªkowitych, za po±rednictwem

Bardziej szczegółowo

Matematyka podstawowa X. Rachunek prawdopodobieństwa

Matematyka podstawowa X. Rachunek prawdopodobieństwa Matematyka podstawowa X Rachunek prawdopodobieństwa Zadania wprowadzające: 1. Rzucasz trzy razy monetą a) Napisz zbiór wszystkich wyników tego doświadczenia losowego. Ile ich jest? Wyrzuciłeś większą liczbę

Bardziej szczegółowo

Zadania do samodzielnego rozwiązania

Zadania do samodzielnego rozwiązania Zadania do samodzielnego rozwiązania I. Podzielność liczb całkowitych 1. Pewna liczba sześciocyfrowa a kończy się cyfrą 5. Jeśli tę cyfrę przestawimy na miejsce pierwsze ze strony lewej, to otrzymamy nową

Bardziej szczegółowo

Skrypt 2. Liczby wymierne dodatnie i niedodatnie. 3. Obliczanie odległości między dwiema liczbami na osi liczbowej

Skrypt 2. Liczby wymierne dodatnie i niedodatnie. 3. Obliczanie odległości między dwiema liczbami na osi liczbowej Projekt Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Skrypt 2 Liczby wymierne dodatnie i niedodatnie

Bardziej szczegółowo

2 Arytmetyka. d r 2 r + d r 1 2 r 1...d d 0 2 0,

2 Arytmetyka. d r 2 r + d r 1 2 r 1...d d 0 2 0, 2 Arytmetyka Niech b = d r d r 1 d 1 d 0 będzie zapisem liczby w systemie dwójkowym Zamiana zapisu liczby b na system dziesiętny odbywa się poprzez wykonanie dodawania d r 2 r + d r 1 2 r 1 d 1 2 1 + d

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Java

Programowanie w języku Java Katedra Inżynierii Wiedzy laborki 6 Czytanie z plików tekstowych import biblioteki io; klasa File; klasa FileReader; klasa BudderedReader; czytanie z pliku i metoda readline(); koniec dostępu do pliku;

Bardziej szczegółowo

WZÓR OGÓLNY CIĄGU GEOMETRYCZNEGO

WZÓR OGÓLNY CIĄGU GEOMETRYCZNEGO WZÓR OGÓLNY CIĄGU GEOMETRYCZNEGO, to ciąg, którego kolejne wyrazy powstają poprzez mnożenie poprzednich wyrazów przez liczbę, którą nazywamy ilorazem ciągu geometrycznego i oznaczamy: q Do opisu ciągu

Bardziej szczegółowo

f (x)=mx 2 +(2m 2)x+m+1 ma co najmniej jedno

f (x)=mx 2 +(2m 2)x+m+1 ma co najmniej jedno Zadanie 1 x 2 2mx+4m 3=0 ma dwa różne pierwiastki? Odp: m ( ; 1) (3 ; ) Zadanie 2 mx 2 +(2m 2) x+m+1=0 ma dwa różne pierwiastki? Odp: m ( ;0) (0; 1 3 ) Zadanie 3 ma jeden pierwiastek? Odp: m = -2, m =

Bardziej szczegółowo

Nazwa implementacji: Nauka języka Python wyrażenia warunkowe. Autor: Piotr Fiorek. Opis implementacji: Poznanie wyrażeń warunkowych if elif - else.

Nazwa implementacji: Nauka języka Python wyrażenia warunkowe. Autor: Piotr Fiorek. Opis implementacji: Poznanie wyrażeń warunkowych if elif - else. Nazwa implementacji: Nauka języka Python wyrażenia warunkowe Autor: Piotr Fiorek Opis implementacji: Poznanie wyrażeń warunkowych if elif - else. Nasz kalkulator umie już liczyć, ale potrafi przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

1.8. PRZEDZIAŁY LICZBOWE

1.8. PRZEDZIAŁY LICZBOWE .8. PRZEDZIAŁY LICZBOWE Przedziały liczbowe Nazwa zbioru Oznaczenie Warunek, które spełniają liczby naleŝące do zbioru Ilustracja graficzna Przedział otwarty ( b) a, a < x < b Przedział domknięty a, b

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, zima 2015/16

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, zima 2015/16 Na ćwiczeniach 6.0.205 omawiamy test kwalifikacyjny. Uwaga: Przyjmujemy, że 0 nie jest liczbą naturalną, tzn. liczby naturalne są to liczby całkowite dodatnie.. Sformułować uogólnione cechy podzielności

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, zima 2014/15

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, zima 2014/15 Ćwiczenia 0.10.014 Powtórka przed sprawdzianem nr 1. Wzory skróconego mnożenia dwumian Newtona procenty. Postęp arytmetyczny i geometryczny. Ćwiczenia 138.10.014 Sprawdzian nr 1: 1.10.014 godz. 8:15-8:40

Bardziej szczegółowo

Programowanie podstawowe zestaw 1

Programowanie podstawowe zestaw 1 zestaw 1 Zad. 1. Zdefiniować typ strukturalny Student o polach: Imie, Nazwisko (ciągi znaków), Indeks (liczba całkowita), Rok (liczba całkowita z zakresu 1-5) i Stypendium (liczba rzeczywista). Napisać

Bardziej szczegółowo

Prezydent wszystkich kombinacji czyli rzecz o filtrowaniu systemów Lotto

Prezydent wszystkich kombinacji czyli rzecz o filtrowaniu systemów Lotto Prezydent wszystkich kombinacji czyli rzecz o filtrowaniu systemów Lotto Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że prawdopodobieństwo wylosowania dwóch liczb w lotto o określonej sumie nie jest jednakowe?

Bardziej szczegółowo

ARYTMETYKA MODULARNA. Grzegorz Szkibiel. Wiosna 2014/15

ARYTMETYKA MODULARNA. Grzegorz Szkibiel. Wiosna 2014/15 ARYTMETYKA MODULARNA Grzegorz Szkibiel Wiosna 2014/15 Spis tre±ci 1 Denicja kongruencji i jej podstawowe wªasno±ci 3 2 Systemy pozycyjne 8 3 Elementy odwrotne 12 4 Pewne zastosowania elementów odwrotnych

Bardziej szczegółowo

Podzielność, cechy podzielności, liczby pierwsze, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność.

Podzielność, cechy podzielności, liczby pierwsze, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność. Podzielność, cechy podzielności, liczby pierwsze, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność. W dniu 25 lutego 2014 r. omawiamy test kwalifikacyjny. Uwaga: Przyjmujemy, że 0 nie jest

Bardziej szczegółowo

I V X L C D M. Przykłady liczb niewymiernych: 3; 2

I V X L C D M. Przykłady liczb niewymiernych: 3; 2 1 LICZBY Liczby naturalne: 0; 1; 2; 3;.... Liczby całkowite:...; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;.... Liczbą wymierną nazywamy każdą liczbę, którą można zapisać w postaci ułamka a b, gdzie a i b są liczbami całkowitymi,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zmiana systemów. Zadanie 2. Szyfr Cezara. Zadanie 3. Czy liczba jest doskonała. Zadanie 4. Rozkład liczby na czynniki pierwsze Zadanie 5.

Zadanie 1. Zmiana systemów. Zadanie 2. Szyfr Cezara. Zadanie 3. Czy liczba jest doskonała. Zadanie 4. Rozkład liczby na czynniki pierwsze Zadanie 5. Zadanie 1. Zmiana systemów. Zadanie 2. Szyfr Cezara. Zadanie 3. Czy liczba jest doskonała. Zadanie 4. Rozkład liczby na czynniki pierwsze Zadanie 5. Schemat Hornera. Wyjaśnienie: Zadanie 1. Pozycyjne reprezentacje

Bardziej szczegółowo

Podstawy i języki programowania

Podstawy i języki programowania Podstawy i języki programowania Laboratorium 6 - klasa BigDecimal i String oraz tablice mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 16 listopada 2018 1 / 27 mgr inż. Krzysztof Szwarc Podstawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 19 LISTOPADA 2018 R.

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 19 LISTOPADA 2018 R. WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 19 LISTOPADA 2018 R. INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA KONKURSU: 1. Sprawdź, czy test zawiera 7 stron. Ewentualny brak stron

Bardziej szczegółowo

Liczby całkowite. 1. Liczbą przeciwną do 4 jest liczba: A. 1 4 B. 4 C. 4 D Odczytaj, jakie liczby zaznaczono na osi liczbowej.

Liczby całkowite. 1. Liczbą przeciwną do 4 jest liczba: A. 1 4 B. 4 C. 4 D Odczytaj, jakie liczby zaznaczono na osi liczbowej. Liczby całkowite gr. A str. 1/4... imię i nazwisko...... klasa data 1. Liczbą przeciwną do 4 jest liczba: A. 1 4 B. 4 C. 4 D. 1 4 2. Odczytaj, jakie liczby zaznaczono na osi liczbowej. a =........ b =........

Bardziej szczegółowo

Pole wielokąta. Wejście. Wyjście. Przykład

Pole wielokąta. Wejście. Wyjście. Przykład Pole wielokąta Liczba punktów: 60 Limit czasu: 1-3s Limit pamięci: 26MB Oblicz pole wielokąta wypukłego. Wielokąt wypukły jest to wielokąt, który dla dowolnych jego dwóch punktów zawiera również odcinek

Bardziej szczegółowo

Proste programy w C++ zadania

Proste programy w C++ zadania Proste programy w C++ zadania Zbiór zadao do samodzielnego rozwiązania stanowiący powtórzenie materiału. Podstawy C++ Budowa programu w C++ Dyrektywy preprocesora Usunięcie dublujących się nazw Częśd główna

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania 2. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno

Podstawy programowania 2. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno Instrukcja laboratoryjna 2 Podstawy programowania 2 Temat: Zmienne dynamiczne tablica wskaźników i stos dynamiczny Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno 1 Wstęp teoretyczny 1.1 Tablice wskaźników Tablice

Bardziej szczegółowo

SUM Edukacja Techniczno Informatyczna Języki i Systemy Programowania. Wykład 3. dr Artur Bartoszewski - WYKŁAD: Języki i Systemy Programowania,

SUM Edukacja Techniczno Informatyczna Języki i Systemy Programowania. Wykład 3. dr Artur Bartoszewski - WYKŁAD: Języki i Systemy Programowania, SUM Edukacja Techniczno Informatyczna Języki i Systemy Programowania Wykład 3 1 SUM Edukacja Techniczno Informatyczna Języki i Systemy Programowania Przykład Bingo 2 Treść przykładu Jak wygląda karta do

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZBIORÓW 2 A B = B A

RACHUNEK ZBIORÓW 2 A B = B A RCHUNEK ZIORÓW 2 DZIŁNI N ZIORCH Sum (uni ) zbiorów i nazywamy zbiór, którego elementami s wszystkie elementy nale ce do zbioru lub do zbioru. = {x : x x } ZDNIE = = = Wyznacz sumy:,, C, D, E, D E dla

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania wykład 6 Agata Półrola Wydział Matematyki i Informatyki UŁ sem. zimowy 2017/2018 Losowanie liczb całkowitych Dostępne biblioteki Najprostsze losowanie liczb całkowitych można wykonać za pomocą funkcji

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH KATEDRASYSTEMÓWOBLICZENIOWYCH ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH 1.Rekurencja Rekurencja inaczej rekursja (ang. recursion) to wywołanie z poziomu metody jej samej. Programowanie z wykorzytaniem rekurencji pozwala

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 1. i 2.

Laboratorium nr 1. i 2. Laboratorium nr 1. i 2. Celem laboratorium jest zapoznanie się ze zintegrowanym środowiskiem programistycznym, na przykładzie podstawowych aplikacji z obsługą standardowego wejścia wyjścia, podstawowych

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, lato 2014/15

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, lato 2014/15 Ćwiczenia 5/6, 10, 17.03.2015 (obie grupy) 33. Połączyć podane warunki w grupy warunków równoważnych dla dowolnej liczby naturalnej n. a) liczba n jest nieparzysta b) liczba n jest względnie pierwsza z

Bardziej szczegółowo

Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011

Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011 Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011 Załóżmy, że uprawiamy jogging i chcemy monitorować swoje postępy. W tym celu napiszemy program, który zlicza, ile czasu

Bardziej szczegółowo

Teoria liczb. Magdalena Lemańska. Magdalena Lemańska,

Teoria liczb. Magdalena Lemańska. Magdalena Lemańska, Teoria liczb Magdalena Lemańska Literatura Matematyka Dyskretna Andrzej Szepietowski http://wazniak.mimuw.edu.pl/ Discrete Mathematics Seymour Lipschutz, Marc Lipson Wstęp Teoria liczb jest dziedziną matematyki,

Bardziej szczegółowo

Ciekawe zadania o... liczbach całkowitych poziom 3

Ciekawe zadania o... liczbach całkowitych poziom 3 1/9 Małgorzata Rucińska-Wrzesińska Ciekawe zadania o... liczbach całkowitych poziom 3 Zadanie 1 Zapisz pięć liczb całkowitych co najmniej trzycyfrowych oraz liczby do nich przeciwne. Następnie uszereguj

Bardziej szczegółowo

W każdym zadaniu za 0, 1, 2, 3, 4 poprawne odpowiedzi otrzymuje się odpowiednio 0, 1, 3, 6, 10 punktów.

W każdym zadaniu za 0, 1, 2, 3, 4 poprawne odpowiedzi otrzymuje się odpowiednio 0, 1, 3, 6, 10 punktów. Kolokwium 5 Wersja testu E 9 maja 205 r. W każdym zadaniu za 0,, 2, 3, 4 poprawne odpowiedzi otrzymuje się odpowiednio 0,, 3, 6, 0 punktów.. Liczbę naturalną q nazwiemy fajniutką, jeżeli istnieje taka

Bardziej szczegółowo

Programowanie 2 - Tablice i łańcuchy

Programowanie 2 - Tablice i łańcuchy Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Laborki Zadania String jako klasa; length() - długość łańcucha; char CharAt (int index) - sprawdzenie znaku na zadanym numerze. Użytkownik podaje n łańcuchów.

Bardziej szczegółowo

Ÿ1 Oznaczenia, poj cia wst pne

Ÿ1 Oznaczenia, poj cia wst pne Ÿ1 Oznaczenia, poj cia wst pne Symbol sumy, j, k Z, j k: k x i = x j + x j+1 + + x k. i=j Przykªad 1.1. Oblicz 5 i=1 2i. Odpowied¹ 1.1. 5 i=1 2i = 2 1 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + 2 5 = 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 62.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo