REGULAMIN ORGANIZACYJNY GABINETU MARSZAŁKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY GABINETU MARSZAŁKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU"

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY GABINETU MARSZAŁKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

2 SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne II. Zakres działania Dyrektora Gabinetu Marszałka III. Zakres działania Zastępców Dyrektora Gabinetu Marszałka... IV. Zakres działania Zespołu Doradców Marszałka Województwa V. Planowanie pracy w Gabinecie... VI. Szczegółowa organizacja i zakres działania Gabinetu. VII. Zasady podpisywania pism oraz tryb składania dokumentów Zarządowi oraz Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego.. VIII. Zasady organizacji kontroli.... IX. Postanowienia końcowe. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego... 2

3 I. Postanowienia ogólne 1 Gabinet Marszałka, zwany dalej Gabinetem działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ustalonego Uchwałą Nr 1293/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2011 r. oraz niniejszego Regulaminu. 2 Nadzór merytoryczny nad działalnością Gabinetu sprawuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego Całokształtem pracy Gabinetu kieruje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa Dyrektor Gabinetu przy pomocy Zastępców. 2. W przypadku nieobecności Dyrektora Gabinetu, jego uprawnienia i obowiązki przejmuje Zastępca Dyrektora wskazany w imiennym zakresie czynności lub wyznaczony przez Dyrektora. 3. W przypadku nieobecności pracowników Gabinetu, ich uprawnienia i obowiązki przejmują pracownicy wskazani w imiennych zakresach czynności lub wyznaczeni przez Dyrektora. 4 Ustala się następującą strukturę organizacyjną Gabinetu z oznaczeniem sposobu znakowania akt: GM Dyrektor Gabinetu Marszałka GM I Oddział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej GM II Rzecznik Prasowy oraz Biuro Prasowe GM III Zespół Doradców Marszałka GM IV Stanowisko ds. Kombatantów GM V Stanowisko ds. Komitetu Regionów GM VI Stanowisko ds. Obsługi Budżetu 2. Schemat organizacyjny Gabinetu stanowi załącznik do Regulaminu. 3

4 II. Zakres działania Dyrektora Gabinetu Marszałka 5 Zakres działania Dyrektora Gabinetu: 1. Kierowanie całokształtem pracy Gabinetu i ponoszenie odpowiedzialności za jego wyniki. 2. Kontrolowanie i nadzorowanie postępu prac bieżących. 3. Wykonywanie zadań określonych regulaminem organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 4. Kształtowanie ogólnej polityki działania i współdziałania Departamentów Urzędu Marszałkowskiego w zakresie obszarów, w których rolę koordynującą dla Urzędu sprawuje Gabinet Marszałka. 5. Reprezentowanie Gabinetu Marszałka na zewnątrz. 6. Zapewnianie organizacyjnego funkcjonowania Zespołu Doradców Marszałka. 7. Dekretowanie wpływającej korespondencji. 8. Składanie okresowych sprawozdań z działalności Gabinetu Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 9. Wykonywanie innych prac zleconych przez Marszałka oraz wynikających z uchwał Sejmiku oraz ustaleń komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 10. Współdziałanie z Sejmikiem Województwa Wielkopolskiego i jego Komisjami, Zarządem Województwa Wielkopolskiego, innymi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w szczególności z Sekretariatem Zarządu w ramach Departamentu Organizacyjnego i Kadr, administracją rządową i samorządową, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, administracją zespoloną, organizacjami gospodarczymi i społeczno- zawodowymi oraz instytucjami naukowobadawczymi w zakresie realizacji zadań Gabinetu oraz zadań wspólnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego. 11. Udział w posiedzeniach Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 12. Parafowanie pism przygotowanych przez pracowników Gabinetu do podpisu Marszałka i Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 13. Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy i czuwanie nad pełnym wykorzystaniem czasu pracy przez podległych pracowników. 4

5 14. Dokonywanie kontroli wewnętrznej w Gabinecie oraz sprawowanie nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem kontroli zewnętrznej. 15. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Zastępcami Dyrektora oraz - Rzecznikiem Prasowym - Zespołem Doradców Marszałka - Stanowiskiem ds. Kombatantów - Stanowiskiem ds. Komitetu Regionów - Stanowiskiem ds. Budżetu 16. Przygotowywanie dla Marszałka Województwa opinii i propozycji przy współpracy z właściwym Departamentem. 17. Wnioskowanie do Marszałka Województwa o powołanie zespołów zadaniowych lub roboczych złożonych odpowiednio z pracowników Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub ekspertów zewnętrznych. III. Zakres działania Zastępców Dyrektora Gabinetu Marszałka 6 Zadania Zastępcy Dyrektora GM I : 1. Zastępowanie Dyrektora Gabinetu wraz z przejęciem wszystkich uprawnień i obowiązków w przypadku jego nieobecności. 2. Dekretowanie korespondencji i dokonywanie jej rozdziału oraz parafowanie pism przygotowywanych przez pracowników do podpisu Dyrektora, Marszałka i Zarządu Województwa. 3. Nadzorowanie dyscypliny pracy. 4. Przedstawianie Dyrektorowi Gabinetu wniosków w sprawach osobowych podległych pracowników. 5. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Oddziałem Organizacyjnym i Komunikacji Społecznej. Zadania Zastępcy Dyrektora Rzecznika Prasowego GM.II 1. Zastępowanie Dyrektora Gabinetu wraz z przejęciem wszystkich uprawnień i obowiązków w przypadku nieobecności Zastępcy Dyrektora GM I. 2. Zapewnianie obsługi medialnej Marszałka Województwa i Zarządu. 3. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Biurem Prasowym GM.II 5

6 4. Koordynacja polityki medialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 5. Przedstawianie Dyrektorowi Gabinetu wniosków w sprawach osobowych podległych pracowników. 6. Współpraca z Departamentem Organizacyjnym i Kadr w ramach działań public relations i komunikacji społecznej. IV. Zakres działania Zespołu Doradców Marszałka Województwa (GM III) 7 1. Wykonywanie zadań określonych regulaminem organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 2. Realizacja zadań zleconych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Na polecenie i za zgodą Marszałka Województwa - reprezentowanie Marszałka na zewnątrz. 3. Współdziałanie z Sejmikiem Województwa Wielkopolskiego i jego Komisjami, Zarządem Województwa Wielkopolskiego, innymi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, administracją rządową i samorządową, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, administracją zespoloną, organizacjami gospodarczymi i społeczno- zawodowymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie spraw związanych z działalnością Marszałka. 4. Diagnoza i analiza zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych Marszałka i Zarządu oraz udział w ich rozwiązywaniu. 5. Dokonywanie analiz i ocen występujących tendencji społeczno - gospodarczych w województwie celem przedkładania Marszałkowi Województwa opinii, propozycji oraz projektów kampanii informacyjno-promocyjnych. 6. Inicjowanie i prowadzenie badań problemowych. 7. Kreowanie akcji promocyjnych i społecznych. 8. Inicjowanie badań opinii publicznej w zakresie konsultacji projektów i zamierzeń Samorządu Województwa. 6

7 V. Planowanie pracy w Gabinecie 8 1. Planowanie pracy służy zapewnieniu realizacji zadań określonych w szczególności przez: - Akty normatywne określające zadania samorządu województwa. - Program działania Urzędu Marszałkowskiego - Zarząd Województwa Wielkopolskiego 2. Przy planowaniu pracy Gabinetu uwzględnia się również zadania podejmowane z własnej inicjatywy. 3. W Gabinecie obowiązuje roczny program działania. VI. Szczegółowa organizacja i zakres działania Gabinetu 9 Do zadań Gabinetu Marszałka należy obsługa organizacyjno-merytoryczna Marszałka, zapewnienie kontaktów ze środkami masowego przekazu i innymi podmiotami, dbanie o wizerunek publiczny Marszałka i Członków Zarządu oraz Urzędu Marszałkowskiego, prowadzenie zadań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacja ich działań, obsługa zadań wynikających z udziału w pracach Komitetu Regionów, wspieranie działań na rzecz integracji mieszkańców Województwa Wielkopolskiego, koordynowanie kontaktów z administracją publiczną, rządową, parlamentarzystami, radnymi, instytucjami społeczno-politycznymi, organami samorządu terytorialnego, korpusem dyplomatycznokonsularnym a także działań związanych z komunikacją społeczną i public relations Organizację i porządek w procesie pracy Gabinetu określa Regulamin Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 2. Komórki organizacyjne Gabinetu przy realizacji zadań wspólnych Gabinetu i własnych, współdziałając ze sobą, przestrzegają następujących zasad: - zachowania drogi służbowej, - ustalonych terminów, 7

8 - przekazywania informacji. 3. Dyrektor Gabinetu określa zadania i obowiązki oraz uprawnienia i zakresy odpowiedzialności pracowników Gabinetu. 4. W przypadku zmiany zakresu zadań Gabinetu oraz sposobu ich realizacji, dokonuje się zmian w regulaminie i zakresach czynności Do zadań wspólnych działania komórek organizacyjnych Gabinetu należy: 1) Obsługa kancelaryjno-techniczna związana z wnioskami o przyznanie patronatu honorowego Marszałka oraz przystępowanie do Komitetów Honorowych według kompetencji danej komórki organizacyjnej lub innego podziału wskazanego przez Dyrektora Gabinetu. 2) Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami w zakresie publicznej działalności Marszałka. 3) Organizowanie obchodów świąt państwowych, uroczystości oraz imprez okolicznościowych z udziałem Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa. 4) Przygotowywanie wizyt przedstawicieli Rządu oraz współdziałanie z przedstawicielami placówek dyplomatyczno-konsularnych. 5) Prowadzenie i utrzymywanie w stałej aktualności zbioru informacji teleadresowych Gabinetu. 6) Prowadzenie ewidencji i archiwizacji dokumentów Gabinetu nadawanie dokumentom klasyfikacji archiwalnej oraz coroczne przekazywanie zarchiwizowanych dokumentów do Archiwum. 7) Działania związane z komunikacją społeczną i public relations. 2. Do zakresu działania komórek organizacyjnych Gabinetu należy: 1) Oddział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej (GM I) a) Zapewnianie obsługi kancelaryjno-biurowej Sekretariatu Marszałka Województwa. b) Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Sekretariatu Dyrektora Gabinetu w tym: 8

9 Prowadzenie centralnego rejestru wniosków o patronat Marszałka oraz o przystępowanie do komitetów honorowych i organizacyjnych. Prowadzenie rejestru oraz koordynacja delegacji służbowych pracowników Gabinetu Marszałka. Prowadzenie rejestru szkoleń pracowników Gabinetu Marszałka i koordynacja ich organizacji. Sporządzanie rocznego planu urlopów pracowników Gabinetu. Prowadzenie rejestru spraw pracowniczych Gabinetu Marszałka. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie. Prowadzenie i aktualizowanie zbioru materiałów informacyjnych oraz publikacji na potrzeby Gabinetu Marszałka. Ewidencjonowanie oraz koordynowanie archiwizacji akt Gabinetu Marszałka. Prowadzenie w zastępstwie spraw Stanowiska ds. kombatantów. c) Zapewnienie obsługi organizacyjnej i asystenckiej Marszałka. d) Koordynacja oraz zapewnianie organizacyjno-technicznej obsługi spotkań, kontaktów oraz narad Marszałka. e) Prowadzenie rejestrów oraz czynności kancelaryjnych związanych z korespondencją wpływającą do Marszałka Województwa oraz korespondencją wychodzącą. f) Organizowanie współpracy Marszałka z administracją publiczną, rządową i parlamentarzystami, radnymi, z instytucjami społeczno-politycznymi, związkami zawodowymi, organami samorządu powiatowego i gminnego, a także z interesantami. g) We współpracy z Departamentem Administracyjnym - prowadzenie spraw zaopatrzenia materiałowego oraz spożywczego Gabinetu Marszałka, a także w ramach protokołu - artykułów na cele reprezentacyjne. h) Współorganizowanie zbiórek publicznych prowadzonych z udziałem Urzędu Marszałkowskiego. i) Obsługa udziału Marszałka w Konwencie Marszałków oraz Związku Województw RP, a także w regionalnych i krajowych organizacjach samorządowych. j) Sporządzanie listy wydarzeń okolicznościowych wymagających wystąpień, życzeń i gratulacji ze strony Marszałka oraz koordynacja realizacji kalendarza wydarzeń okolicznościowych. k) Przekazywanie do Departamentu Organizacyjnego i Kadr informacji do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej z zakresu działania Gabinetu. l) Działania powiązane z promocją i public relations Urzędu. 9

10 m) Bieżące działania nad kreowaniem wizerunku Marszałka Województwa jako instytucji. n) Budowanie odpowiedniej komunikacji między Marszałkiem Województwa i Zarządem a społeczeństwem. o) Gromadzenie i opracowywanie informacji niezbędnych do budowania właściwej strategii komunikacyjnej Samorządu Województwa z mieszkańcami województwa. p) Opracowywanie i wdrażanie systemów szaty graficznej korespondencji okolicznościowej Marszałka i Członków Zarządu, wydawnictw, stron internetowych oraz linii graficznej gadżetów i upominków. q) Koordynacja imprez i inicjatyw związanych z przyznawaniem Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz przygotowywanie imprez leżących w kompetencjach Gabinetu Marszałka. r) Koordynacja działań promocyjnych i informowania mieszkańców regionu o działalności Marszałka, Zarządu Województwa i Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wydawnictw własnych, kampanii i akcji informacyjno-promocyjnych oraz wystaw tematycznych. s) Prowadzenie protokołu dyplomatycznego. t) Koordynacja imprez organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa. u) Realizacja działań mających na celu integrację wewnętrzną mieszkańców województwa. v) Gromadzenie publikacji i wydawnictw Województwa. w) Aktualizowanie baz danych. x) Realizacja zadań w ramach zadań obronnych przypisanych do Gabinetu Marszałka 2) Biuro Prasowe (GM II) a) Współpraca w zakresie zadań związanych z wypracowaniem i implementacją strategii budujących i popularyzujących wizerunek Samorządu Województwa w mediach krajowych i zagranicznych. b) Współdziałanie z polskimi i zagranicznymi przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowanie ich o działalności i zamierzeniach Marszałka i Zarządu Województwa. c) Organizowanie konferencji prasowych Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu oraz kontaktów z dziennikarzami. d) Analizowanie publikacji prasowych i przygotowywanie odpowiedzi na krytykę prasową. e) Organizacja i analizowanie monitoringu mediów. f) Przygotowywanie sprawozdań prasowych. 10

11 g) Dbałość o wizerunek i prowadzenie zakładki Aktualności strony internetowej Marszałka, Zarządu i Urzędu. h) Podejmowanie działań informacyjnych i kreowanie polityki promocyjnej i medialnej Urzędu. i) Organizacja techniczno-kancelaryjna konkursów i nagród dziennikarskich. j) Merytoryczna obsługa działalności publicznej Marszałka i Zarządu przygotowywanie materiałów prasowych k) Nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych relacji z przedstawicielami prasy, radia, telewizji. l) Przygotowywanie i opracowywanie strategii medialnej Marszałka i Zarządu Województwa. m) Przygotowywanie i koordynacja ogłoszeń prasowych. n) Koordynacja przekazu informacji do mediów o działalności poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego. o) Prowadzenie baz danych dotyczących redakcji i agencji informacyjnych. p) Przygotowywanie wystąpień oraz tekstów Marszałka do wydawnictw okazjonalnych 3) Stanowisko ds. kombatantów (GM IV) a) Koordynacja działań związanych z integracją środowisk kombatanckich w Województwie Wielkopolskim, w szczególności poprzez inicjowanie projektów, przedsięwzięć oraz programów zmierzających do integracji środowisk kombatanckich w Województwie Wielkopolskim oraz realizację bieżących spraw związanych ze środowiskami kombatanckimi, osobami represjonowanymi oraz miejscami pamięci. b) Obsługa kombatantów i osób represjonowanych w zakresie informowania i wskazywania możliwości formalno-prawnych dotyczących nabywania uprawnień kombatanckich oraz świadczeń. c) Koordynacja spraw administracyjno-technicznych związanych z Wojewódzką Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych. d) Sporządzanie rocznego kalendarza uroczystości państwowych i wydarzeń historycznych związanych z obchodami świąt, rocznic i wydarzeń historycznych z udziałem środowisk kombatanckich. 11

12 4) Stanowisko ds. Komitetu Regionów (GM V) a) obsługa merytoryczna i organizacyjna Marszałka Województwa wynikająca z prac polskiej delegacji w Komitecie Regionów oraz udziału w pracach i posiedzeniach CoR b) organizowanie bezpośredniej współpracy Marszałka Województwa z Biurem Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. c) koordynowanie współpracy Marszałka z administracją samorządową, rządową, instytucjami społeczno-politycznymi, związkami zawodowymi, interesantami. 5) Stanowisko ds. budżetu (GM VI) a) Obsługa zadań związanych z budżetem Gabinetu Marszałka b) Planowanie budżetowe c) Prowadzenie rejestru umów i ewidencji dowodów finansowo-księgowych realizowanych z budżetu Gabinetu Marszałka d) Sporządzanie okresowych i bieżących analiz i sprawozdań z realizacji budżetu e) Obsługa zadań związanych z zamówieniami publicznymi Gabinetu Marszałka 12 Komórki organizacyjne Gabinetu obowiązane są do współdziałania w zakresie realizacji zadań Gabinetu. 13 Skargi i wnioski wpływające do Departamentu załatwiane są zgodnie z trybem określonym w 33 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. VII. Zasady podpisywania pism oraz tryb składania dokumentów Zarządowi oraz Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego 14 Przy podpisywaniu pism i decyzji obowiązują następujące zasady: 12

13 1. Dyrektor Gabinetu parafuje w lewym dolnym rogu pisma (decyzje) podpisywane przez Marszałka i Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 2. Pisma podpisywane przez Dyrektora parafuje w lewym dolnym rogu pracownik sporządzający pismo. 3. Dyrektor podpisuje wszystkie pisma związane z zakresem działania Gabinetu nie zastrzeżone do właściwości Marszałka i Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 4. Pracownicy Gabinetu podpisują określone przez Dyrektora rodzaje pism Pieczęcie urzędowe będące na stanie Departamentu są ewidencjonowane w Departamencie Administracyjnym, a ich odbiór potwierdzany jest na piśmie. 2. Pieczęcie przechowywane są pod zamknięciem w sposób uniemożliwiający dostęp nieupoważnionych. 3. Postępowanie z dokumentami odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze zm.) Projekty uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz inne dokumenty przedkładane Zarządowi przekazywane są do Referatu do spraw obsługi posiedzeń Zarządu Departamentu Organizacyjnego i Kadr na dwa dni przed posiedzeniem Zarządu w 11 egzemplarzach. 2. Projekty uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego winny być zaparafowane przez: 1) Dyrektora Gabinetu lub jego zastępcę, 2) Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego sprawującego nadzór nad Gabinetem, 3) Skarbnika Województwa Wielkopolskiego gdy wywołują skutki finansowe oraz zaopiniowane co do zgodności przez radcę prawnego. 13

14 17 Projekty uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz inne dokumenty przedkładane Sejmikowi przekazywane są po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zarządu do Kancelarii Sejmiku : a. w formie pisemnej 1 oryginał b. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu e-radni zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/08 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie procedur zamieszczania materiałów na Komisje i sesje Sejmiku w systemie e-radni. VIII. Zasady organizacji kontroli 18 Kontroli wewnętrznej w Gabinecie Marszałka podlega wykonywanie zadań na stanowisku pracy oraz dyscyplina pracy Kontrolę wewnętrzną wykonuje Dyrektor Gabinetu. 2. Dowodem dokonania kontroli jest wstępne parafowanie dokumentu (pisma) lub ostateczne podpisanie dokumentu (pisma) Gabinet w zakresie ustalania kierunków kontroli współdziała z Departamentem Kontroli. 2. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli określają przepisy Rozdziału VI 34 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz odrębna uchwała Zarządu. IX. Postanowienia Końcowe 21 Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Gabinetu Marszałka. Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych. 14

15 22 Regulamin ma charakter aktu wewnętrznego i nie może być powoływany jako podstawa działania w korespondencji ze stronami. 23 Pracownicy Gabinetu potwierdzają swoim podpisem przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowienia niniejszego Regulaminu. 24 W zakresie spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 15

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GABINETU MARSZAŁKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GABINETU MARSZAŁKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 października 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GABINETU MARSZAŁKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne. II. Zakres działania Dyrektora Biura Współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W BRUKSELI

BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W BRUKSELI Załącznik do Zarządzenia Nr 8 / 2011 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2011 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W BRUKSELI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia Nr 44/ 2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Poznań..2008r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Kancelaria Sejmiku, działa na podstawie: 1. Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2018 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Biura Nadzoru Inwestycyjnego

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Biura Nadzoru Inwestycyjnego Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2012 Marszałka Województwa Wielkopolskiego Z dnia 22 lutego 2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Nadzoru Inwestycyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w

Bardziej szczegółowo

Biura Audytu Wewnętrznego

Biura Audytu Wewnętrznego Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. Regulamin organizacyjny Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2016 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 29 czerwca 2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Zatwierdzony Zarządzeniem nr 22 / 2011 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENTU SPORTU I TURYSTYKI

DEPARTAMENTU SPORTU I TURYSTYKI Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2019 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 6 czerwca 2019 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU SPORTU I TURYSTYKI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENTU SPORTU I TURYSTYKI

DEPARTAMENTU SPORTU I TURYSTYKI Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 8 czerwca 2017 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU SPORTU I TURYSTYKI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Departamentu Transportu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Departamentu Transportu Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2017r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA CERTYFIKACJI I WINDYKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA CERTYFIKACJI I WINDYKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA CERTYFIKACJI I WINDYKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA CERTYFIKACJI I WINDYKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA CERTYFIKACJI I WINDYKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2018 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA CERTYFIKACJI I WINDYKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biuro Prawne zwane dalej Biurem działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia Nr 39/2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2018 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. Regulamin Organizacyjny

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. Regulamin Organizacyjny Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. Regulamin Organizacyjny Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2016 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2016 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GEODETY WOJEWÓDZTWA Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2018 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

z dnia 02 lipca 2018 r.

z dnia 02 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 4/2018 DYREKTORA BIURA OBSŁUGI INWESTORÓW z dnia 02 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Inwestorów Na podstawie 27 ust. 1 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2019 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2019 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3215/2017 z dnia 2 lutego 2016 r.

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3215/2017 z dnia 2 lutego 2016 r. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3215/2017 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie Na podstawie art. 41 ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia Nr 3135/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE Załącznik do zarządzenia Nr 7a Dyrektora ZEASiPG z dnia 02.05.2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 kwietnia 2007r.

z dnia 23 kwietnia 2007r. WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU 61-713 Poznań Al. Niepodległości 18 budynek C, II piętro tel. (061) 852-28-83 fax. (061) 852-32-46 e-mail: sekretariat@wbpp.poznan.pl www: www.wbpp.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej Załącznik nr 1 do Zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Opis stanowisk pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 1 Stanowisko: Dyrektor Biura LGD Cel istnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25 /2014 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26 DYREKTORA GENERALNEGO. MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE z dnia 06 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 26 DYREKTORA GENERALNEGO. MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE z dnia 06 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 26 DYREKTORA GENERALNEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Kontroli w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 321/DKS/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 321/DKS/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 marca 2018 r. Zarządzenie Nr 321/DKS/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Słupsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z arząd zen ie N r b/f /17 D yrektora G en eraln ego S łu żb y W ięzien n ej

Z arząd zen ie N r b/f /17 D yrektora G en eraln ego S łu żb y W ięzien n ej Z arząd zen ie N r b/f /17 D yrektora G en eraln ego S łu żb y W ięzien n ej z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/80/12 RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO z dnia 24 maja 2012r.

UCHWAŁA NR XVIII/80/12 RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO z dnia 24 maja 2012r. UCHWAŁA NR XVIII/80/12 RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wieruszowie Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 2315/100/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 października 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr 2315/100/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 października 2011 r. Załącznik do uchwały Nr 2315/100/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 października 2011 r. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej w Departamencie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN WEWNĘTRZNY REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN WEWNĘTRZNY REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 63/07 Starosty Raciborskiego z dnia 24.10.2007r. I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały Nr 208/438/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia26 maja 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY W DZIERŻONIOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzierżoniów, 2014r. Rozdział I Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 679/W/10 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 31 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 679/W/10 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 31 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 679/W/10 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU FINANSÓW

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU FINANSÓW Załącznik do Zarządzenia Nr 52/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2017 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU FINANSÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87 / 2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 87 / 2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 87 / 2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE z dnia 07.07.2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 126/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 9.10.2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KONINIE Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4b tel.: 63 244 83 88, faks.: 63 244 83 89 e-mail: sekretariat@word.konin.pl www.word.konin.pl Załącznik do Uchwały nr 400/2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI Załącznik do pisma okólnego Nr 1/2016 Sekretarza Miasta Poznania z dnia 25.10.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 1 1. Pracą Biura kieruje dyrektor. 2. Przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2017 DYREKTORA WYDZIAŁU WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA z dnia 21 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2017 DYREKTORA WYDZIAŁU WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA z dnia 21 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2017 DYREKTORA WYDZIAŁU WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RACIBORZU.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RACIBORZU. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2008 z dnia 29.12.2008 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RACIBORZU. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Siedlce zwany dalej Regulaminem, określa: 1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy Siedlce,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 DYREKTORA GENERALNEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE

ZARZĄDZENIE NR 6 DYREKTORA GENERALNEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE ZARZĄDZENIE NR 6 DYREKTORA GENERALNEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Obsługi Urzędu w Mazowieckim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA o nazwie: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ŹRÓDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA o nazwie: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ŹRÓDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA o nazwie: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ŹRÓDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Pracy Biura, zwany dalej Regulaminem ustala organizację i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Z A T W I E R D Z A M REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU P O Z N A Ń LISTOPAD 2016 Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK W WYSZKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK W WYSZKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK W WYSZKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa strukturę organizacyjną, przedmiot i zakres działania oraz kompetencje Wyszkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W TURAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W TURAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Turawa Nr OB.120.3.2019 z dnia 8 marca 2019 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W TURAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2018 roku Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 31a Wójta Gminy Gniezno z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY REFERATU INFORMATYKI STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WEWNĘTRZNY REFERATU INFORMATYKI STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WEWNĘTRZNY REFERATU INFORMATYKI STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Załącznik do Zarządzenia Nr /2007 Starosty Gryfińskiego z dnia. ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nadzór i kontrolę na działalnością

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2012 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 września 2012 roku Regulamin Organizacyjny

Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2012 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 września 2012 roku Regulamin Organizacyjny Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2012 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 września 2012 roku Regulamin Organizacyjny Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus Na podstawie art. 13 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W POKRZYWNEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W POKRZYWNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 005/2009 Dyrektora ZOPK z dnia 16 września 2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W POKRZYWNEJ ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH w Pokrzywnej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/15 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 463/15 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Grudziądzu ZARZĄDZENIE NR 463/15 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Grudziądzu Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GÓRNA PROSNA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GÓRNA PROSNA Załącznik do Uchwały nr 83 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18.12.2015 REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GÓRNA PROSNA 1 Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura stowarzyszenia LOKALNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK W WYSZKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK W WYSZKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK W WYSZKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa strukturę organizacyjną, przedmiot i zakres działania oraz kompetencje Wyszkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KRAPKOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KRAPKOWICACH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 grudnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KRAPKOWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 340/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 6 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 340/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 6 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 340/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 90/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO. z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO. z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR 62.95.2016 ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego samorządowej jednostki organizacyjnej Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 23 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Nr 16/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 23 stycznia 2019 roku Zarządzenie Nr 16/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 23 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrołęki Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 374 /OK/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr 374 /OK/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 maja 2012 r. Zarządzenie Nr 374 /OK/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego w Słupsku Na podstawie 2 ust.2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/371/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2006 r.

Uchwała Nr XXXVIII/371/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2006 r. Uchwała Nr XXXVIII/371/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Tarnów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia r. MIEJSKIEGO OŚRODKA

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia r. MIEJSKIEGO OŚRODKA Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13.01.2012 r. R EGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU 1 2 Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych 2.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

OPISY STANOWISK PRECYZUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW BIURA. Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania

OPISY STANOWISK PRECYZUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW BIURA. Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy Biura Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania OPISY STANOWISK PRECYZUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW BIURA Stanowiska podległe Prezes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach Załącznik do zarządzenia nr 5/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myślenicach. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1754/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1754/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1754/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-06-27 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo