PCFE Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PCFE Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 PCFE Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych i komputerowych dla uczestników projektu pn.: Twoja Szansa A. WYMAGANIA PODSTAWOWE I. PAKIET 1: Kurs prawa jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną na przewóz rzeczy 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną na przewóz rzeczy dla 4 uczestników projektu pn. Twoja Szansa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 2. Kurs prawa jazdy kategorii C musi zostać przeprowadzony zgodnie z przepisami: a) Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz. U poz. 600 z późn. zm.), b) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U poz. 1019). 3. Kurs kwalifikacyjny dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie przewozu rzeczy powinien zostać zorganizowany i przeprowadzony zgodnie z przepisami: a) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U poz z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi do ustawy; b) Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U poz z poźn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi do ustawy, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tekst jedn. Dz. U poz. 1005); c) Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz. U poz. 600 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi do ustawy. 4. W kursie uczestniczyć będą 4 osoby. 5. Termin realizacji usługi: 60 dni od dnia podpisania umowy. 6. Czas trwania łącznie 190 godzin, w tym: a) kurs prawa jazdy kategorii C trwa 50 godzin, w tym: 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, przy czym jedna godzina zajęć teoretycznych = 45 minut, zaś jedna godzina zajęć praktycznych = 60 minut; b) Kurs kwalifikacyjny dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej trwa 140 godzin, w tym: 97 godzin w ramach części podstawowej teoretycznej, 43 godziny w ramach części specjalistycznej, przy czym część specjalistyczna prowadzona jest w formie: zajęć teoretycznych (33 godziny), zajęć praktycznych w ruchu drogowym (8 godzin jazdy indywidualnej) oraz zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (2 godziny jazdy indywidualnej). 7. Zajęcia teoretyczne (ćwiczenia) w ramach kursu prawa jazdy muszą odbywać się przy użyciu systemu komputerowego zbliżonego do systemu stosowanego na egzaminie państwowym, natomiast zajęcia praktyczne muszą być prowadzone na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym w mieście i poza miastem. 8. Zajęcia teoretyczne w ramach kursu kwalifikacyjnego dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej winny odbywać się w sali ośrodka szkolenia pod nadzorem trenera wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia. 9. Miejsce przeprowadzenia kursu:

2 a) zajęcia teoretyczne (wykłady i ćwiczenia) wskazana przez Wykonawcę sala w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza; b) zajęcia praktyczne: prawo jazdy kat. C plac manewrowy w granicach administracyjnych Nowego Sącza oraz w ruchu drogowym na terenie Nowego Sącza oraz poza miastem; kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy zajęcia praktyczne w ruchu drogowym na terenie Nowego Sącza oraz poza miastem; kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych w miejscu wskazanym przez Wykonawcę z zapewnieniem bezpłatnego dojazdu uczestnika kursu z miasta Nowy Sącz do miejsca realizacji zajęć oraz powrotu do miasta Nowy Sącz; c) egzaminy wewnętrzne Nowy Sącz; d) egzamin państwowy (cześć teoretyczna i część praktyczna) i test kwalifikacyjny Nowy Sącz. 10. Wykonawca zapewnia salę/-e szkoleniową/-e wyposażoną/-e w niezbędny sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne. Budynek, w którym znajduje się sala musi być w dobrym stanie technicznym, a sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są kursy/szkolenia oraz powinna spełniać odpowiednio wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019) i/lub wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tekst jedn. Dz. U poz. 1005). 11. Wykonawca zapewnia: a) plac manewrowy do przeprowadzenia zajęć praktycznych, spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019), b) miejsce przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych, o którym mowa w art. 39g ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U poz z poźn. zm.) lub spełnia wymagania określone w art. 39g ust. 11 tejże ustawy. 12. Wykonawca zapewnia niezbędny/-e pojazd/-y wymagany/-e do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Na zajęcia praktyczne Wykonawca musi zapewnić pojazd/-y o stanie technicznym gwarantującym przeprowadzenie kursu na odpowiednim poziomie. 13. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przeprowadzenie badań lekarskich i badań psychologicznych uczestników kursu prawa jazdy kat. C zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 14. Wykonawca ponosi koszty uzyskania przez uczestnika niezbędnych orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczeń psychologicznych o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. 15. Przed rozpoczęciem przez uczestnika udziału w kursie kwalifikacyjnym dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej Wykonawca zobowiązany jest do skierowania uczestnika kursu do wykonania badań lekarskich i psychologicznych zgodnie z art. 39j i art. 39k z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U poz z poźn. zm.). 16. Wykonawca ponosi koszty uzyskania przez uczestnika niezbędnych orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy oraz orzeczeń psychologicznych o braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy. 17. Wykonawca przeprowadzi wewnętrzny egzamin teoretyczny i praktyczny. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół z przebiegu egzaminu wewnętrznego. 18. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie przeszkolonego uczestnika. 19. Za uczestnika przeszkolonego uważa się uczestnika, któremu wydano zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz. U poz. 600). 20. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania opłaty za pierwszy egzamin państwowy (teoretyczny i praktyczny) wymagany do uzyskania prawa jazdy kategorii C oraz za pierwszy test kwalifikacyjny, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tekst jedn. Dz. U. 2014

3 poz. 1005). Koszty egzaminu wewnętrznego oraz egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C oraz koszty testu kwalifikacyjnego wliczone są do ceny kursu podanej przez Wykonawcę. 21. Po zakończeniu kursu Wykonawca dostarczy dokumentację z przebiegu kursu, w skład której wejdą: a) dziennik zajęć oryginał, b) listy obecności oryginały, c) potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych i szkoleniowych oryginał, d) potwierdzenie odbioru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oryginał, e) potwierdzenie odbioru certyfikatu oryginał, f) kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia potwierdzona za zgodność z oryginałem, g) kserokopia certyfikatu potwierdzona za zgodność z oryginałem, h) kserokopie kart przeprowadzonych zajęć potwierdzone za zgodność z oryginałem, i) kserokopia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za pierwszy egzamin państwowy (teoretyczny i praktyczny) na prawo jazdy kat. C wraz z danymi osoby/osób, za którą/-e opłata została dokonana (imię i nazwisko, PESEL), j) kserokopia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za pierwszy test kwalifikacyjny uprawniający do otrzymania świadectwa kwalifikacji zawodowej wraz z danymi osoby/osób, za którą/-e opłata została dokonana (imię i nazwisko, PESEL), k) protokół z egzaminu wewnętrznego oryginał, l) ankieta monitorująca oryginał, m) dokumentacja fotograficzna z zajęć (min. 10 zdjęć) w formie elektronicznej (na płycie CD), na zdjęciach winien zostać ujęty uczestnik w trakcie realizacji zajęć. Dane zawarte w powyższej dokumentacji powinny być ze sobą spójne. 22. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Usługi szkół nauki jazdy II. PAKIET 2: Kurs operatora koparkoładowarki 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparkoładowarki wszystkie typy klasa III dla 3 uczestników projektu pn. Twoja Szansa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 2. Kurs musi zostać przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz w oparciu o wytyczne Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. 3. W kursie uczestniczyć będą 3 osoby. 4. Termin realizacji usługi: 60 dni od dnia podpisania umowy 5. Czas trwania: 202 godziny, w tym zajęcia teoretyczne 116 godzin, zajęcia praktyczne 86 godzin. 6. Kurs obejmuje zajęcia co najmniej z zakresu: dokumentacji technicznej maszyn roboczych, bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych, technologii wykonywania robót ziemnych, użytkowania i obsługi maszyn roboczych, eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych (zajęcia praktyczne). 7. Kurs winien być prowadzony według programu opracowanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. 8. Miejsce przeprowadzenia kursu: zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się na terenie Miasta Nowy Sącz i powiatu nowosądeckiego. 9. Wykonawca zapewnia na potrzeby kursu salę szkoleniową wyposażoną w niezbędny sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne. Budynek, w którym znajduje się sala musi być w dobrym stanie technicznym, a sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są kursy/szkolenia.

4 10. Wykonawca zapewnia teren do przeprowadzenia zajęć praktycznych. Wykonawca musi posiadać wszelkie pozwolenia i porozumienia uprawniające do przeprowadzenia zajęć praktycznych na wskazanym przez Wykonawcę terenie. 11. Wykonawca zapewnia niezbędne maszyny robocze, sprzęt i urządzenia wymagane do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Na zajęcia praktyczne Wykonawca musi zapewnić maszynę/-y roboczą/-e o stanie technicznym zapewniającym przeprowadzenie kursu na odpowiednim poziomie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za maszynę/-y roboczą/-e, sprzęt i urządzenia zapewnione przez Wykonawcę. 12. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przeprowadzenie badań lekarskich uczestnika kursu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca ponosi koszty uzyskania niezbędnych zaświadczeń lekarskich przez uczestnika. 13. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osobie, która pozytywnie zdała egzamin wewnętrzny udział w egzaminie państwowym odbywający się przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie IMBiGS i dokonania opłaty za pierwszy egzamin. Koszty egzaminu państwowego wliczone są do ceny kursu podanej przez Wykonawcę. 14. Wykonawca zapewnia osobie, która uzyskała pozytywny wynik sprawdzianu (egzaminu) uzyskanie świadectwa oraz książki operatora wydanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263). 15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić materiały zużywalne (paliwo, materiały eksploatacyjne) niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych w taki sposób, aby uzyskać pożądany efekt kształcenia. 16. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla uczestników kursu wymagane środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz poinformować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Wykonawca jest obowiązany zapewnić uczestnikowi/uczestnikom kursu środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. Wykonawca nie może dopuścić uczestnika kursu do zajęć bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. 17. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środki czystości potrzebne w trakcie realizacji zajęć praktycznych (m.in.: ręczniki papierowe, mydło, pastę BHP do rąk, itp.). 18. Wykonawca przeprowadzi wewnętrzny egzamin teoretyczny. Do egzaminu może przystąpić osoba, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach. Wykonawca przekaże protokół z przebiegu wewnętrznego egzaminu teoretycznego i praktycznego. 19. Po zakończeniu kursu Wykonawca dostarczy dokumentację z przebiegu kursu, w skład której wejdą: dziennik zajęć oryginał, listy obecności oryginały, potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych i szkoleniowych oryginał, potwierdzenie odbioru świadectwa i książki operatora (dotyczy osób, które zdały egzamin) oryginał, potwierdzenie odbioru certyfikatu oryginał, kserokopie świadectwa i książki operatora potwierdzających uzyskanie uprawnień operatora koparkoładowarki (dotyczy osób, które zdały egzamin) - potwierdzone za zgodność z oryginałem, kserokopia certyfikatu potwierdzona za zgodność z oryginałem, kserokopia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za pierwszy egzamin państwowy odbywający się przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie wraz z danymi osoby/osób, za którą/-e opłata została dokonana (imię i nazwisko, PESEL), protokół z egzaminu wewnętrznego oryginał, ankieta monitorująca oryginał, dokumentacja fotograficzna z zajęć praktycznych (min. 10 zdjęć) w formie elektronicznej (na płycie CD), na zdjęciach winien zostać ujęty uczestnik w trakcie realizacji zajęć.

5 Dane zawarte w powyższej dokumentacji powinny być ze sobą spójne. 20. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Usługi szkolenia specjalistycznego Usługi szkolenia zawodowego III. PAKIET 3: Kurs prawa jazdy kategorii B 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 2 uczestników projektu pn.: Twoja Szansa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 2. Kurs musi zostać przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz. U poz. 600 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U poz. 1019). 3. W kursie uczestniczyć będą 2 osoby. 4. Termin realizacji usługi: 45 dni od dnia podpisania umowy 5. Kurs (część teoretyczna i praktyczna) powinien zostać zrealizowany w wymiarze czasowym nie mniejszym niż określony w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U r. poz. 1019) oraz zgodnie ze szczegółowym programem szkolenia kandydatów na kierowców określonym w Załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. 6. Zajęcia teoretyczne (ćwiczenia) muszą odbywać się przy użyciu systemu komputerowego zbliżonego do systemu stosowanego na egzaminie państwowym, natomiast zajęcia praktyczne muszą być prowadzone na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym w mieście i poza miastem. 7. Miejsce przeprowadzenia kursu: a) zajęcia teoretyczne (wykłady i ćwiczenia) wskazana przez Wykonawcę sala w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza, b) zajęcia praktyczne plac manewrowy w granicach administracyjnych Nowego Sącza oraz w ruchu drogowym na terenie Nowego Sącza i poza miastem, c) egzaminy wewnętrzny i państwowy (cześć teoretyczna i część praktyczna) Nowy Sącz. 8. Wykonawca zapewnia salę szkoleniową wyposażoną w niezbędny sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne. Budynek, w którym znajduje się sala musi być w dobrym stanie technicznym, a sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są kursy/szkolenia oraz powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U r. poz. 1019). 9. Wykonawca zapewnia plac manewrowy do przeprowadzenia zajęć praktycznych, spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U r. poz. 1019). 10. Wykonawca zapewnia pojazd/-y wymagany/-e do należytego wykonania niniejszego zamówienia o stanie technicznym zapewniającym przeprowadzenie kursu na odpowiednim poziomie. 11. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przeprowadzenie badań lekarskich i badań psychologicznych uczestników kursu prawa jazdy kat. B zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 12. Wykonawca ponosi koszty uzyskania przez uczestników niezbędnych orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczeń psychologicznych o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. 13. Wykonawca przeprowadzi wewnętrzny egzamin teoretyczny i praktyczny. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół z przebiegu egzaminu wewnętrznego. 14. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie przeszkolonego uczestnika.

6 15. Za uczestnika przeszkolonego uważa się uczestnika, któremu wydano zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz. U poz. 600 z późn. zm.). 16. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania opłaty za pierwszy egzamin państwowy (teoretyczny i praktyczny) wymagany do uzyskania prawa jazdy kategorii B. Koszty egzaminu wewnętrznego oraz egzaminu państwowego wliczone są do ceny kursu podanej przez Wykonawcę. 17. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt i wyposażenie wymagane do należytego wykonania niniejszego zamówienia Po zakończeniu kursu Wykonawca dostarczy dokumentację z przebiegu kursu, w skład której wejdą: a) dziennik zajęć oryginał, b) listy obecności oryginały, c) potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych i szkoleniowych oryginał, d) potwierdzenie odbioru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oryginał, e) potwierdzenie odbioru certyfikatu oryginał, f) kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia potwierdzona za zgodność z oryginałem, g) kserokopia certyfikatu potwierdzona za zgodność z oryginałem, h) kserokopie kart przeprowadzonych zajęć potwierdzone za zgodność z oryginałem, i) kserokopia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za pierwszy egzamin państwowy (teoretyczny i praktyczny) na prawo jazdy kat. B wraz z danymi osoby/osób, za którą/-e opłata została dokonana (imię i nazwisko, PESEL), j) protokół z egzaminu wewnętrznego oryginał, k) ankieta monitorująca oryginał, l) dokumentacja fotograficzna z zajęć (min. 10 zdjęć) w formie elektronicznej (na płycie CD), na zdjęciach winien zostać ujęty uczestnik w trakcie realizacji zajęć. Dane zawarte w powyższej dokumentacji powinny być ze sobą spójne. 19. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Usługi szkół nauki jazdy IV. PAKIET 4: Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie przewozu rzeczy dla 1 uczestnika projektu pn.: Twoja Szansa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 2. Kurs powinien zostać zorganizowany i przeprowadzony zgodnie z: a) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U poz. 1137) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi do ustawy; b) Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U poz z poźn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi do ustawy, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tekst jedn. Dz. U poz. 1005); c) Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz. U poz. 600 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi do ustawy. 3. W kursie uczestniczyć będzie 1 osoba. 4. Termin realizacji usługi: 60 dni od dnia podpisania umowy 5. Czas trwania łącznie 140 godzin, w tym: 97 godzin w ramach części podstawowej teoretycznej, 43 godziny w ramach części specjalistycznej, przy czym część specjalistyczna prowadzona jest w formie: zajęć teoretycznych (33 godziny), zajęć praktycznych w ruchu drogowym (8 godzin jazdy indywidualnej) oraz zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (2 godziny jazdy indywidualnej). 6. Zajęcia teoretyczne w ramach kursu kwalifikacyjnego dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej winny odbywać się w sali ośrodka szkolenia pod nadzorem trenera wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia. 7. Miejsce przeprowadzenia kursu:

7 a) zajęcia teoretyczne (wykłady i ćwiczenia) wskazana przez Wykonawcę sala w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza; b) zajęcia praktyczne w ruchu drogowym na terenie Nowego Sącza oraz poza miastem; c) zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych w miejscu wskazanym przez Wykonawcę z zapewnieniem bezpłatnego dojazdu uczestnika kursu z miasta Nowy Sącz do miejsca realizacji zajęć oraz powrotu do miasta Nowy Sącz; d) egzamin wewnętrzny i test kwalifikacyjny Nowy Sącz. 8. Wykonawca zapewnia salę szkoleniową wyposażoną w niezbędny sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne. Budynek, w którym znajduje się sala musi być w dobrym stanie technicznym, a sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są kursy/szkolenia oraz powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tekst jedn. Dz. U poz. 1005). 9. Wykonawca zapewnia miejsce przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych, o którym mowa w art. 39g ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U poz z poźn. zm.) lub spełnia wymagania określone w art. 39g ust. 11 tejże ustawy. 10. Wykonawca zapewnia niezbędny/-e pojazd/-y wymagany/-e do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Na zajęcia praktyczne Wykonawca musi zapewnić pojazd/-y o stanie technicznym gwarantującym przeprowadzenie kursu na odpowiednim poziomie. 11. Przed rozpoczęciem przez uczestnika udziału w kursie kwalifikacyjnym dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej Wykonawca zobowiązany jest do skierowania uczestnika kursu do wykonania badań lekarskich i psychologicznych zgodnie z art. 39j i art. 39k z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U poz z poźn. zm.) 12. Wykonawca ponosi koszty uzyskania przez uczestnika niezbędnych orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy oraz orzeczeń psychologicznych o braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy. 13. Wykonawca przeprowadzi wewnętrzny egzamin teoretyczny. Do egzaminu może przystąpić kursant, jeżeli uczestniczył we wszystkich zajęciach. Wykonawca przekaże protokół z przebiegu wewnętrznego egzaminu teoretycznego i praktycznego. 14. Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego do dokonania opłaty za pierwszy test kwalifikacyjny, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tekst jedn. Dz. U poz. 1005) oraz pisemnie poinformować Zamawiającego o wyznaczonym terminie ww. testu kwalifikacyjnego. Koszty testu kwalifikacyjnego wliczone są do ceny kursu podanej przez Wykonawcę. 15. Po zakończeniu kursu Wykonawca dostarczy dokumentację z przebiegu kursu, w skład której wejdą: a) dziennik zajęć oryginał, b) listy obecności oryginały, c) potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych i szkoleniowych oryginał, d) potwierdzenie odbioru certyfikatu oryginał, e) kserokopia certyfikatu potwierdzona za zgodność z oryginałem, f) kserokopie kart przeprowadzonych zajęć potwierdzone za zgodność z oryginałem, g) kserokopia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za pierwszy test kwalifikacyjny uprawniający do otrzymania świadectwa kwalifikacji zawodowej wraz z danymi osoby, za którą opłata została dokonana (imię i nazwisko, PESEL), h) protokół z egzaminu wewnętrznego oryginał, i) ankieta monitorująca oryginał, j) dokumentacja fotograficzna z zajęć (min. 10 zdjęć) w formie elektronicznej (na płycie CD), na zdjęciach winien zostać ujęty uczestnik w trakcie realizacji zajęć. Dane zawarte w powyższej dokumentacji powinny być ze sobą spójne. 16. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Usługi szkolenia zawodowego

8 V. PAKIET 5: Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu osób 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie przewozu osób dla 1 uczestnika projektu pn.: Twoja Szansa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 2. Kurs powinien zostać zorganizowany i przeprowadzony zgodnie z: a) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U poz. 1137) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi do ustawy; b) Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U poz z poźn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi do ustawy, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tekst jedn. Dz. U poz. 1005); c) Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz. U poz. 600 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi do ustawy. 3. W kursie uczestniczyć będzie 1 osoba. 4. Termin realizacji usługi: 60 dni od dnia podpisania umowy 5. Czas trwania łącznie 140 godzin, w tym: 97 godzin w ramach części podstawowej teoretycznej, 43 godziny w ramach części specjalistycznej, przy czym część specjalistyczna prowadzona jest w formie: zajęć teoretycznych (33 godziny), zajęć praktycznych w ruchu drogowym (8 godzin jazdy indywidualnej) oraz zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (2 godziny jazdy indywidualnej). 6. Zajęcia teoretyczne w ramach kursu kwalifikacyjnego dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej winny odbywać się w sali ośrodka szkolenia pod nadzorem trenera wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia. 7. Miejsce przeprowadzenia kursu: a) zajęcia teoretyczne (wykłady i ćwiczenia) wskazana przez Wykonawcę sala w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza; b) zajęcia praktyczne w ruchu drogowym na terenie Nowego Sącza oraz poza miastem; c) zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych w miejscu wskazanym przez Wykonawcę z zapewnieniem bezpłatnego dojazdu uczestnika kursu z miasta Nowy Sącz do miejsca realizacji zajęć oraz powrotu do miasta Nowy Sącz; d) egzamin wewnętrzny i test kwalifikacyjny Nowy Sącz. 8. Wykonawca zapewnia salę szkoleniową wyposażoną w niezbędny sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne. Budynek, w którym znajduje się sala musi być w dobrym stanie technicznym, a sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są kursy/szkolenia oraz powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tekst jedn. Dz. U poz. 1005). 9. Wykonawca zapewnia miejsce przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych, o którym mowa w art. 39g ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U poz z poźn. zm.) lub spełnia wymagania określone w art. 39g ust. 11 tejże ustawy. 10. Wykonawca zapewnia niezbędny/-e pojazd/-y wymagany/-e do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Na zajęcia praktyczne Wykonawca musi zapewnić pojazd/-y o stanie technicznym gwarantującym przeprowadzenie kursu na odpowiednim poziomie. 11. Przed rozpoczęciem przez uczestnika udziału w kursie kwalifikacyjnym dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej Wykonawca zobowiązany jest do skierowania uczestnika kursu do wykonania badań lekarskich i psychologicznych zgodnie z art. 39j i art. 39k z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U poz z poźn. zm.). 12. Wykonawca ponosi koszty uzyskania przez uczestnika niezbędnych orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy oraz orzeczeń psychologicznych o braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

9 13. Wykonawca przeprowadzi wewnętrzny egzamin teoretyczny. Do egzaminu może przystąpić kursant, jeżeli uczestniczył we wszystkich zajęciach. Wykonawca przekaże protokół z przebiegu wewnętrznego egzaminu teoretycznego i praktycznego. 14. Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego do dokonania opłaty za pierwszy test kwalifikacyjny, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tekst jedn. Dz. U poz. 1005) oraz pisemnie poinformować Zamawiającego o wyznaczonym terminie ww. testu kwalifikacyjnego. Koszty testu kwalifikacyjnego wliczone są do ceny kursu podanej przez Wykonawcę. 15. Po zakończeniu kursu Wykonawca dostarczy dokumentację z przebiegu kursu, w skład której wejdą: a) dziennik zajęć oryginał, b) listy obecności oryginały, c) potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych i szkoleniowych oryginał, d) potwierdzenie odbioru certyfikatu oryginał, e) kserokopia certyfikatu potwierdzona za zgodność z oryginałem, f) kserokopie kart przeprowadzonych zajęć potwierdzone za zgodność z oryginałem, g) kserokopia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za pierwszy test kwalifikacyjny uprawniający do otrzymania świadectwa kwalifikacji zawodowej wraz z danymi osoby, za którą opłata została dokonana (imię i nazwisko, PESEL), h) protokół z egzaminu wewnętrznego oryginał, i) ankieta monitorująca - oryginał j) dokumentacja fotograficzna z zajęć (min. 10 zdjęć) w formie elektronicznej (na płycie CD), na zdjęciach winien zostać ujęty uczestnik w trakcie realizacji zajęć. Dane zawarte w powyższej dokumentacji powinny być ze sobą spójne. 16. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Usługi szkolenia zawodowego VI. PAKIET 6: Kurs pozyskiwania funduszy - specjalista ds. funduszy europejskich Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pozyskiwania funduszy - specjalisty ds. funduszy europejskich dla 1 uczestnika projektu pn. Twoja Szansa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 2. Kurs, którego przeprowadzenie jest przedmiotem niniejszego zamówienia jest kursem w rozumieniu 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 622). 3. W kursie uczestniczyć będzie 1 osoba. 4. Termin realizacji: 60 dni od dnia podpisania umowy. 5. Pełne rozliczenie kursu potwierdzające jego prawidłową realizację, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu w terminie pięciu dni roboczych od zakończenia jego realizacji. 6. Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności wymaganych do pracy w charakterze specjalisty ds. funduszy unijnych. 7. Kurs obejmuje minimum 150 godzin zajęć, przy czym jedna godzina zajęć = 45 minut. 8. Przydział liczby godzin zajęć do poszczególnych tematów zostanie szczegółowo określony przez Wykonawcę w oparciu o jego wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. 9. Tematyka zajęć musi obejmować w szczególności następujące zagadnienia: a) Podsumowanie programów funkcjonujących w latach b) Ramy prawne wydatkowania środków pomocowych w latach (prawo krajowe, prawo unijne) c) Najważniejsze zmiany i różnice w nowej perspektywie finansowej d) Charakterystyka planowanych programów operacyjnych na lata (wielkość dostępnej alokacji finansowej, podział środków, projekty programów operacyjnych pierwsze koncepcje, zakres wsparcia, stosowane instrumenty, rodzaje beneficjentów, poziom dofinansowania, wydatki kwalifikowane)

10 e) Założenia systemu wdrażania funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności na lata (główne instytucje (funkcje i zadania), zasady aplikowania o środki pomocowe oraz zasady realizacji projektów wynikające z prawa wspólnotowego) f) Zasady konstruowania projektów g) Analiza finansowa projektu h) Procedura rozliczenia projektu i) Indywidualne konsultacje z trenerem. 10. Miejsce przeprowadzenia kursu: zajęcia winny odbywać się na terenie miasta Nowy Sącz 11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje do prowadzenia przedmiotowego kursu, spełniającą łącznie następujące wymagania: w zakresie wykształcenia: ukończone studia wyższe, w zakresie doświadczenia: przeprowadzone minimum 150 godzin kursów na specjalistę ds. funduszy unijnych zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. 12. Wykonawca przeprowadzi wewnętrzny egzamin teoretyczny. Do egzaminu może przystąpić kursant, jeżeli uczestniczył we wszystkich zajęciach. Wykonawca przekaże protokół z przebiegu wewnętrznego egzaminu teoretycznego i praktycznego. 13. Uczestnikowi, który zdał wewnętrzny egzamin teoretyczny wydaje się zaświadczenie o ukończeniu kursu, o którym mowa w 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 622) sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do w/w rozporządzenia. 14. Po zakończeniu kursu Wykonawca dostarczy dokumentację z przebiegu kursu, w skład której wejdą: a) dziennik zajęć oryginał, b) listy obecności oryginały, c) potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych i szkoleniowych oryginał, d) potwierdzenie odbioru zaświadczenia o ukończeniu kursu oryginał, e) potwierdzenie odbioru certyfikatu oryginał, f) kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kursu potwierdzona za zgodność z oryginałem, g) kserokopia certyfikatu potwierdzona za zgodność z oryginałem, h) protokół z egzaminu wewnętrznego oryginał, i) ankieta monitorująca oryginał, j) dokumentacja fotograficzna z zajęć (min. 10 zdjęć) w formie elektronicznej (na płycie CD), na zdjęciach winien zostać ujęty uczestnik w trakcie realizacji zajęć. Dane zawarte w powyższej dokumentacji powinny być ze sobą spójne. 15. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Usługi szkolenia zawodowego Usługi edukacyjne i szkoleniowe VII. PAKIET 7: Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC dla 1 uczestnika projektu pn. Twoja Szansa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 2. Kurs ma na celu przygotowanie uczestników kursu w zakresie: przestrzegania przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń, podstaw technologii skrawania, identyfikacji dokumentacji technicznej i technologicznej, wykorzystania specjalistycznego oprogramowania komputerowego CAD/CAM, przygotowania dokumentacji w programie CAD/CAM, projektowania procesu technologicznego oraz parametrów obróbki skrawaniem, programowania obrabiarek CNC, obsługi obrabiarek CNC. 3. Tematyka zajęć musi obejmować w szczególności następujące zagadnienia: a) Budowa obrabiarek sterowanych numerycznie; b) Technologia obróbki skrawaniem;

11 c) Programowanie obrabiarek CNC (ISO); d) Pisanie programów wybranych detali na tokarce CNC, układ sterowania: FANUC (symulator wirtualnej maszyny) zajęcia praktyczne na obrabiarkach; e) Pisanie programów wybranych detali na frezarce CNC, układ sterowania: FANUC (symulator wirtualnej maszyny) zajęcia praktyczne na obrabiarkach; f) Pisanie programów wybranych detali na tokarce CNC, układ sterowania: SINUMERIK (symulator wirtualnej maszyny) zajęcia praktyczne na obrabiarkach; g) Pisanie programów wybranych detali na frezarce CNC, układ sterowania SINUMERIK (symulator wirtualnej maszyny) zajęcia praktyczne na obrabiarkach. 4. Zajęcia praktyczne będą odbywały się w salach, które zapewnią możliwość pracy na rzeczywistych obrabiarkach przemysłowych opartych o najpopularniejsze sterowniki. 5. W kursie uczestniczyć będzie 1 osoba. 6. Termin realizacji: 60 dni od dnia podpisania umowy. Pełne rozliczenie kursu potwierdzające jego prawidłową realizację, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu w terminie pięciu dni roboczych od zakończenia jego realizacji. 7. Czas trwania kursu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC będzie trwał 120 godzin zegarowych, w tym: a) 40 godzin zajęć teoretycznych, b) 80 godzin zajęć praktycznych. 8. Przydział liczby godzin zajęć do poszczególnych tematów zostanie szczegółowo określony przez Wykonawcę w oparciu o jego wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. 9. Wykonawca zapewnia niezbędne maszyny robocze, sprzęt i urządzenia wymagane do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Na zajęcia praktyczne Wykonawca musi zapewnić maszynę/-y roboczą/-e o stanie technicznym zapewniającym przeprowadzenie kursu na odpowiednim poziomie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za maszynę/-y roboczą/-e, sprzęt i urządzenia zapewnione przez Wykonawcę. 10. Zajęcia mają być prowadzone na maszynach CNC: tokarka z układem sterowania FANUC, centrum obróbcze z układem sterowania SINUMERIK 808D. 11. Miejsce przeprowadzenia kursu: zajęcia teoretyczne i praktyczne (wykłady i ćwiczenia) wskazana przez Wykonawcę sala w granicach administracyjnych miasta Limanowa/powiatu limanowskiego. 12. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić i pokryć koszty wymaganych badań lekarskich niezbędnych do orzeczenia o braku przeciwwskazań do udziału w kursie, jeżeli warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie pozytywnego orzeczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu programisty/operatora obrabiarki CNC. 13. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla uczestnika kursu wymagane środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz poinformować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Wykonawca jest obowiązany zapewnić uczestnikowi kursu środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. Wykonawca nie może dopuścić uczestnika kursu do zajęć bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. 14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środki czystości potrzebne w trakcie realizacji zajęć praktycznych (m.in.: ręczniki papierowe, mydło, pastę BHP do rąk, itp.). 15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić materiały zużywalne (materiały eksploatacyjne) niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych w taki sposób, aby uzyskać pożądany efekt kształcenia. 16. Wykonawca przeprowadzi wewnętrzny egzamin teoretyczny i praktyczny. Do egzaminu może przystąpić kursant, jeżeli uczestniczył we wszystkich zajęciach. Wykonawca przekaże protokół z przebiegu wewnętrznego egzaminu teoretycznego i praktycznego. 17. Uczestnikowi, który zdał wewnętrzny egzamin teoretyczny i praktyczny wydaje się zaświadczenie o ukończenia kursu, o którym mowa w 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 622) sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do w/w rozporządzenia. 18. Po zakończeniu kursu Wykonawca dostarczy dokumentację z przebiegu kursu, w skład której wejdą: a) dziennik zajęć oryginał,

12 b) listy obecności oryginały, c) potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych i szkoleniowych oryginał, d) potwierdzenie odbioru zaświadczenia o ukończeniu kursu oryginał, e) potwierdzenie odbioru certyfikatu oryginał, f) kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kursu potwierdzona za zgodność z oryginałem, g) kserokopia certyfikatu potwierdzona za zgodność z oryginałem, h) protokół z egzaminu wewnętrznego oryginał, i) ankieta monitorująca oryginał, j) dokumentacja fotograficzna z zajęć (min. 10 zdjęć) w formie elektronicznej (na płycie CD), na zdjęciach winien zostać ujęty uczestnik w trakcie realizacji zajęć. Dane zawarte w powyższej dokumentacji powinny być ze sobą spójne. 19. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Usługi szkolenia zawodowego VIII. PAKIET 8: Kurs ECDL Start 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL START dla 1 uczestnika projektu pn. Twoja Szansa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 2. Kurs ten jest kursem w rozumieniu 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 622). 3. W kursie uczestniczyć będzie 1 osoba. 4. Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy 5. Celem kursu jest nabycie przez uczestnika kursu wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminów z 4 modułów ECDL i w rezultacie uzyskanie certyfikatu ECDL Start. 6. Kurs powinien obejmować 4 z 7 modułów tj.: Moduł 1: Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych teoria działania komputerów, ich podstawowe części, przegląd najpopularniejszych technologii informatycznych wraz z egzaminem teoretycznym. Moduł 2: Użytkowanie komputerów zasady działania programów operacyjnych, zapoznanie z podstawowymi ich funkcjami, tworzenie dokumentów, ich zapisywanie i katalogowanie wraz z egzaminem teoretycznym. Moduł 3: Przetwarzanie tekstów posługiwanie się edytorem tekstu, wykorzystywanie jego funkcji do wykonywania określonych czynności wraz z egzaminem teoretycznym. Moduł 4: Arkusze kalkulacyjne wraz z egzaminem teoretycznym. Moduł 5: Bazy danych wraz z egzaminem praktycznym. Moduł 6: Grafika menedżerska i prezentacyjna wraz z egzaminem praktycznym. Moduł 7: Przeglądanie stron internetowych i komunikacja wraz z egzaminem praktycznym. Wybór 4 modułów nastąpi na pierwszych zajęciach po uzgodnieniach pomiędzy prowadzącym a uczestnikiem. 7. Każdy z 4 modułów będzie zakończony egzaminem. 8. Kurs obejmuje minimum 60 godzin zajęć, przy czym jedna godzina zajęć = 45 minut. 9. Przydział liczby godzin zajęć do poszczególnych tematów zostanie szczegółowo określony przez Wykonawcę w oparciu o jego wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. 10. Miejsce przeprowadzenia kursu: zajęcia winny odbywać się na terenie miasta Nowy Sącz 11. Wykonawca zapewni certyfikowanych egzaminatorów, którzy przeprowadzą egzaminy z przedmiotów objętych certyfikatem ECDL Core. Egzaminy przeprowadzone będą w miejscu realizacji kursu, jednak w przypadku konieczności udania się na egzaminy poza miejsce realizacji kursu, Wykonawca zapewni uczestnikowi kursu dojazd i powrót. 12. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić za pierwszy egzamin i za jeden egzamin poprawkowy ze wszystkich modułów ECDL START. 13. Wykonawca przeprowadzi wewnętrzny egzamin teoretyczny. Do egzaminu może przystąpić osoba, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach. Wykonawca przekaże protokół z przebiegu wewnętrznego egzaminu teoretycznego i praktycznego.

13 14. Uczestnikowi, który zdał wewnętrzny egzamin teoretyczny wydaje się zaświadczenie o ukończeniu kursu, o którym mowa w 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 622) sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do w/w rozporządzenia. 15. Po zakończeniu kursu Wykonawca dostarczy dokumentację z przebiegu kursu, w skład której wejdą: a) dziennik zajęć oryginał, b) listy obecności oryginały, c) potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych i szkoleniowych oryginał, d) potwierdzenie odbioru certyfikatu oryginał, e) potwierdzenie odbioru zaświadczenia o ukończeniu kursu oryginał, f) kserokopia certyfikatu potwierdzona za zgodność z oryginałem, g) kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kursu potwierdzona za zgodność z oryginałem, h) kserokopia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za egzaminy ECDL Start wraz z danymi osoby, za którą opłata została dokonana (imię i nazwisko, PESEL), i) protokół z przebiegu wewnętrznego egzaminu oryginał, j) ankieta monitorująca oryginał, k) dokumentacja fotograficzna z zajęć (min. 10 zdjęć) w formie elektronicznej (na płycie CD), na zdjęciach powinien zostać ujęty uczestnik w trakcie realizacji zajęć. Dane zawarte w powyższej dokumentacji powinny być ze sobą spójne. 16. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Usługi szkolenia komputerowego IX. PAKIET 9: Pełnomocnik ISO Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pełnomocnika ISO 9001 dla 1 uczestnika projektu pn. Twoja Szansa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 2. Kurs ten jest kursem w rozumieniu 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 622). 3. W kursie uczestniczyć będzie 1 osoba. 4. Termin realizacji usługi: 14 dni od dnia podpisania umowy 5. Celem kursu jest pozyskanie przez uczestnika podstawowej wiedzy na temat wymagań systemu zarządzania opartego na normie ISO 9001, wymagań dla Pełnomocnika ds. Jakości oraz Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg norm ISO Ponadto kurs ma zostać rozszerzone o tematykę ISO 9001: 2015 zmiany w normie. Uczestnik kursu ma nabyć uprawnienia do pełnienia funkcji: Pełnomocnika ds. SZJ (Pełnomocnika ISO 9001, Pełnomocnika Jakości i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO Po zakończeniu kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu wystawiany jest certyfikat Pełnomocnika ds. Jakości i Audytora Wewnętrznego ISO Kurs obejmuje minimum 24 godziny zajęć, przy czym jedna godzina zajęć = 45 minut, w tym: 18 godzin zajęć teoretycznych i 6 godzin zajęć praktycznych. 7. Przydział liczby godzin zajęć do poszczególnych tematów zostanie szczegółowo określony przez Wykonawcę w oparciu o jego wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Tematyka zajęć musi obejmować w szczególności następujące zagadnienia: a) Podstawy Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2008 b) Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2008 c) Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2008 d) Planowane terminy wydania nowej normy oraz okresy przejściowe dla certyfikatów ISO 9001 e) Nowa struktura ISO 9001:2015 f) Omówienie zmian w zakresie poszczególnych punktów ISO 9001:2015 z naciskiem na terminologię

PCFE Załącznik nr 6.19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.20 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.20 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.20 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla jednego uczestnika projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Załącznik nr 6.5 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: Podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3: KURS KELNERA-BARMANA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3: KURS KELNERA-BARMANA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3: KURS KELNERA-BARMANA Projekt współfinansowany przez Szwajcarię Załącznik nr 6.3 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie Kursu Kelner barman, w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Szkolenia w ramach projektu Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.12 (zmieniony) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 12: KURS MASAŻU TENSEGRACYJNEGO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 12: KURS MASAŻU TENSEGRACYJNEGO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 12: KURS MASAŻU TENSEGRACYJNEGO Projekt współfinansowany przez Szwajcarię Załącznik nr 6.12 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie Kursu masażu tensegracyjnego,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B w ramach realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni ucz się,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

FN.3321-7/2011 Opole Lubelskie, dn. 18 sierpnia 2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

FN.3321-7/2011 Opole Lubelskie, dn. 18 sierpnia 2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY FN.3321-7/2011 Opole Lubelskie, dn. 18 sierpnia 2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PCFE.272.64.2014 Załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. ul. Tadeusza Kościuszki Nowy Sącz

ZAPYTANIE OFERTOWE. Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. ul. Tadeusza Kościuszki Nowy Sącz PCFE.042.16..2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Tadeusza Kościuszki 3 33-300 Nowy Sącz REGON 121091291, NIP 734-34-11-812 Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B dla uczniów szkół zawodowych w Gdyni w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów: Prawo jazdy kat. C, Prawo jazdy kat. D, Prawo jazdy kat. C+E, Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe Projekt pn. Aktywizacja bezrobotnych kluczem do zatrudnienia realizowany w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 334200-2013 z dnia 20.08.2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1.1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6

PCFE Załącznik nr 6 PCFE.272.53.2013 Załącznik nr 6 Przeprowadzenie kursów z zakresu rolnictwa dla uczestników projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 6 KURS TOKARZA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 6 KURS TOKARZA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 6 KURS TOKARZA Załącznik nr 6.6 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie Kursu Tokarza, w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 3/9.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 3/9.2/2014 Zielona Góra, dnia 06.08.2014 r. Pieczęć CeMBe ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 3/9.2/2014 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro CKU.072-4-1/14 Wg rozdzielnika Żnin, dnia 1 grudnia 2014r. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B. Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B. Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza Płużnica, 10.07.2018 r. do składania ofert na przeprowadzenie kursu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu: 1) Prawo jazdy kat. B, 2) Instruktor techniki jazdy, 3) Doskonalenie techniki jazdy, w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Kurs Prawa Jazdy Kategorii B w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 13: KURS PN. METODY REGENERACJI WŁOSÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 13: KURS PN. METODY REGENERACJI WŁOSÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 13: KURS PN. METODY REGENERACJI WŁOSÓW Załącznik nr 6.13 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu Metody regeneracji włosów, w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 97935-2013;

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice, 22.05.2013 r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez uczestników

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2013 Długosiodło, dnia 12.07.2013r. I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle w związku z realizacją projektu systemowego pn. Uwierzyć w siebie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 4: KURS KUCHARZA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 4: KURS KUCHARZA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 4: KURS KUCHARZA Projekt współfinansowany przez Szwajcarię Załącznik nr 6.4 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie Kursu Kucharz małej gastronomii,

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

Część I Kurs prawo jazdy kat. T

Część I Kurs prawo jazdy kat. T Część I Kurs prawo jazdy kat. T 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do OWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi i egzaminami, dla 26 uczestników w jednostkach

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, Plac Wolności 23, 89 500 Tuchola kieruje zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy na realizację szkolenia pn. Operator

Bardziej szczegółowo

Dostępność sprzętu: Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć dostęp do urządzeń i

Dostępność sprzętu: Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć dostęp do urządzeń i Załącznik 1 Opis szkoleń: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie bezrobotnych do zatrudnienia na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numerycznie.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR:

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Sprzedawca magazynier z obsługą wózka widłowego dla 1 osoby niepełnosprawnej, mieszkańca powiatu

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ Zduńska Wola, dn.15.07.2014r. ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad prowadzeniem szkoleń sprawuje Wojewoda.

Nadzór nad prowadzeniem szkoleń sprawuje Wojewoda. Szkolenia dla kierowców zawodowych - przewóz rzeczy i osób. Kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, Kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 11: KURS KOSMETYCZNY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 11: KURS KOSMETYCZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 11: KURS KOSMETYCZNY Projekt współfinansowany przez Szwajcarię Załącznik nr 6.11 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie Kursu kosmetycznego-zabiegi

Bardziej szczegółowo

2010 Dz. U. Nr 53 poz. 314 - Rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykon... Page 1 of 18 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ Załącznik Nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz szkoleń dla

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓ W SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR I Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR I Usługa organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych kursów dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych realizowana

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku.

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku. O P O L S K I E S Z K O L N I C T W O Z A W O D O W E B L I Ż E J R Y N K U P R A C Y 2 Symbol sprawy DOA/323/23/2016 Załącznik nr 2B Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 2: Kurs obsługi tokarki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 6/WWK/SPZRIV/2011 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego kursu na certyfikat ECDL START (wraz z egzaminami) lub równoważny. Za równoważny

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ Zduńska Wola, dn.27.06.2013r. ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu szkoleń

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Kurs Prawa Jazdy Kategorii B w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data ogłoszenia: 2017-07-14 Biłgoraj, dn. 14.07.2017r. Termin składania ofert: 2017-08-4 12:00 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Niniejszym informujemy, że zamierzamy zlecić w trybie bez przetargowym - zamówienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2) Dziennik Ustaw Nr 53 4798 Poz. 314 314 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2) Na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Garwolin: Organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B w projekcie /Zainwestuj w siebie!/ realizowanym przez Powiat Garwoliński / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKP w Garwolinie Numer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pn.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pn. PCFE.272.53.2014 Załącznik nr 6 do specyfikacji SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja Szansa A. OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zst.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zst.suwalki.pl z 12 2014-01-07 17:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zst.suwalki.pl Suwałki: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: Prawo

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 358254-2013; data zamieszczenia: 04.09.2013

Numer ogłoszenia: 358254-2013; data zamieszczenia: 04.09.2013 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opsgoldap.com.pl Gołdap: Organizacja kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH Szkolenia dla kierowców zawodowych - przewóz rzeczy i osób. Kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, Kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona,

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl.

Powiat Cieszyński zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. Cieszyn, dn: 18.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO NA PRZEPROWADZENIE KURSU OPERATORA KOPARKO-ŁADOWARKI KL. III Powiat Cieszyński

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.tarnow.pl Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Numer ogłoszenia: 43084-2015 Data zamieszczenia w BZP 26.02.2015 CAZ.IRiSz-253-16/15 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Matematyka kodem nowoczesności

Matematyka kodem nowoczesności Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego wzoru) na usługi szkoleniowe. Poniżej Zamawiający przedstawia pełen opis przedmiotu zamówienia. Kryterium wyboru

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia Kurs prawo jazdy kat. C.

Powiat Cieszyński zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia Kurs prawo jazdy kat. C. Cieszyn, dnia 28.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B. Powiat Cieszyński zaprasza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie I. Kurs obsługi komputera

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie I. Kurs obsługi komputera Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I. Kurs obsługi komputera I. Kurs dla 16 osób w tym 11 osób usamodzielnianych i 5 osób niepełnosprawnych. Wykonawca w ofercie cenowej poda

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W KLUBIE PRACYNA ROK 2013 FUNDUSZ PRACY

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W KLUBIE PRACYNA ROK 2013 FUNDUSZ PRACY PUP OLKUSZ Lp. nazwaizakres planowana osób 1. Szkolenie z zakresu umiejętności w aktywnym poszukiwaniu pracy - opanowanie umiejętności autoprezentacji, pisania dokumentów aplikacyjnych, - przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2015 I.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2015 I. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 DYNÓW: 01.04.2015R I. ZAMAWIAJĄCY ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA

Bardziej szczegółowo

Kurs kategorii A, A1, A2

Kurs kategorii A, A1, A2 Kurs kategorii A, A1, A2 Program: 30 godzin teorii (godziny lekcyjne) + 20 godzin praktyki (godziny zegarowe). Praktyczna nauka jazdy: odbywa się na motocyklach Suzuki GN 125 (kat. A1) Suzuki GS 500 (kat.

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Lębork, dnia 29.04.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php? Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?id=61 Nowy Sącz: PCFE.272.27.2014 Usługi polegające

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie usługi szkolenia Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Organizacja i prowadzenie usługi szkolenia Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną ZAP.OPS.2.2014.POKL Tłuszcz, dnia 30.04.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.11 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.11 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.11 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9604-2015 z dnia 2015-01-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B, kat. C,

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Zapytanie ofertowe Mińsk Mazowiecki, dnia 05 maja 2011 r. w Mińsku Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat.: B, C, C+ E w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania dotyczące realizacji kursu:

2. Wymagania dotyczące realizacji kursu: CAZU.IV.945-8-6/16 Biała Podlaska dn. 07.03.2016r. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie: - Operator koparko ładowarki kl. III - 3 osoby - Operator koparki jednonaczyniowej

Bardziej szczegółowo

Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych. Numer ogłoszenia: 44699-2014; data zamieszczenia: 03.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie u l. S ł o w a c k i e g o 8, 2 1-1 0 0 L u b a r t ó w tel. (81) 855-20-02, fax. 852-65-10 NIP 714-17-16-833 Regon 431199746 puplubartow.pl, e-mail: lulb@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Barbackiego Nowy Sącz REGON , NIP

ZAPYTANIE OFERTOWE. Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Barbackiego Nowy Sącz REGON , NIP ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Barbackiego 89 33-300 Nowy Sącz REGON 121091291, NIP 734-34-11-812 Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu (Zleceniodawca)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY Na podstawie art. 35 Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. )

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Operator obrabiarek CNC z oprogramowaniem i elementami rysunku technicznego

Bardziej szczegółowo

POKL.09.02.00-24-035/11

POKL.09.02.00-24-035/11 Mam zawód - mam pracę w regionie Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki POKL.09.02.00-24-035/11 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Ładna 4-6 31-444 Kraków Numer postępowania: 16/ ZO/SZKOLENIE/KŁ/WRZ/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280106-2011:text:pl:html PL-Lublin: Usługi szkół nauki jazdy 2011/S 170-280106 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/2017 (dotyczy kursu prawa jazdy Kat. T)

Zapytanie ofertowe nr 6/2017 (dotyczy kursu prawa jazdy Kat. T) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego ul. J. Hallera 6, 45-867 Opole tel. (77) 4 745 942 e-mail (sekretariat): gzowski@wp.pl Opole, 23.10.2017r. Zapytanie ofertowe nr 6/2017

Bardziej szczegółowo

pieczęć zamawiającego Puławy, dnia r.

pieczęć zamawiającego Puławy, dnia r. pieczęć zamawiającego Puławy, dnia 12.12.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) I. Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia PAKIET 1 Przeprowadzenie kursu eksploatacji wybranych maszyn rolniczych

Opis przedmiotu zamówienia PAKIET 1 Przeprowadzenie kursu eksploatacji wybranych maszyn rolniczych Opis przedmiotu zamówienia PAKIET 1 Przeprowadzenie kursu eksploatacji wybranych maszyn rolniczych Załącznik nr 6a 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu eksploatacji wybranych maszyn rolniczych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z KURSEM ECDL PROFILE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Zapytanie ofertowe Mińsk Mazowiecki, dnia 05 maja 2011 r. w Mińsku Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie kursu instruktora nauki jazdy kat. B w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-11 14:40 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php? 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?id=61 Nowy Sącz: PCFE.272.59.2012 Przygotowanie, organizacja

Bardziej szczegółowo