Załącznik Nr 8 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 8 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz szkoleń dla uczestników projektu "Wieliszewska Akademia Przyszłości 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZĘŚĆ I Przedstawiciel handlowy Kod zamówienia: CPV Usługi szkolenia zawodowego Liczba osób objętych szkoleniem 6 grup szkoleniowych po 10 osób każda 60 osób Miejsce szkolenia Zamawiający nie wskazuje konkretnego miejsca przeprowadzenia szkolenia szkolenie musi odbywać się na terenie powiatu legionowskiego lub nowodworskiego. Materiały dydaktyczne Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom kursu materiały szkoleniowe. Każdy uczestnik w dniu rozpoczęcia zajęć, ma otrzymać na własność materiały wspomagające tematykę szkolenia w formie skryptu/ kserokopii streszczeń wykładów (zgodnie z prawem autorskim), materiały do robienia notatek (np.: notes). Wszystkie te materiały muszą być przygotowane i rozdane uczestnikom szkolenia najpóźniej w pierwszym dniu zajęć. Uczestnicy kwitują odbiór materiałów własnoręcznym podpisem. Oryginał tego pokwitowania Zamawiający otrzyma od Wykonawcy po zakończeniu szkolenia razem z innymi materiałami niezbędnymi do rozliczenia całej usługi. Wszystkie dokumenty związane z realizacją szkolenia takie jak: materiały szkoleniowe, materiały do robienia notatek, harmonogram szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, certyfikaty, dyplomy, listy obecności, protokoły z egzaminu itp. muszą być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia r. (rozporządzenie wykonawcze), Księgą identyfikacji wizualnej NSS oraz Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokumenty te są dostępne na stronie co najmniej obowiązkowo: emblemat UE, odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Gminy Wieliszew, logo PO KL oraz dodatkowo jeśli wielkość dokumentu, materiału itp. na to pozwala hasło promocyjne Programu Kapitał Ludzki, informację o współfinansowaniu, tytuł projektu. 1

2 Terminy szkolenia - grupa I listopad 2012r. - grupa II styczeń 2013r. - grupa III marzec 2013r. - grupa IV maj 2013r. - grupa V lipiec 2013r. - grupa VI wrzesień 2013r. Dokładne terminy szkoleń będą ustalane z Wykonawcą raz na kwartał. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn od niego niezależnych o czym poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. Zakres tematyczny szkolenia Szkolenie musi zawierać minimum następujące zagadnienia tematyczne: - Rozmowa handlowa (8h), -Asertywność dla handlowców (8h), -Trudny klient postępowanie w sytuacji reklamacji i zastrzeżeń (8h), - Zasady konstrukcji i prowadzenia dobrej prezentacji, warsztaty z zakresu prowadzenia dobrej prezentacji handlowej (8h), - Trening negocjacyjny (8h), - Obsługa klienta w punkcie sprzedaży (8), - Zarządzanie czasem dla handlowców (8). Liczba godzin szkolenia Łącznie kurs trwa 56 godzin i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min. oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut; długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Dzienna liczba godzin nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych. Szkolenie winno być prowadzone od poniedziałku do piątku, a liczba godzin zajęć w danym dniu nie może być mniejsza niż 5 godzin zegarowych i większa niż 8 godzin. Zajęcia winny być prowadzone w godzinach od 8.00 do Szkolenie musi być realizowane wg Harmonogramu szkolenia. Harmonogram szkolenia będzie stanowił załącznik do umowy i musi zawierać co najmniej: 1) nazwę i zakres szkolenia; 2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia; 3) cele szkolenia; 4) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej; 5) opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; 6) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; 7) przewidziane sprawdziany i egzaminy. 2

3 Kadra dydaktyczna W zakresie szkolenia Wykonawca dysponuje minimum 2 osobami do prowadzenia szkolenia, posiadającymi uprawnienia do prowadzenia przedmiotowego szkolenia. Zaplecze techniczne Wykonawca musi dysponować minimum jednym lokalem na terenie powiatu legionowskiego lub nowodworskiego, dostosowanym do przeprowadzenia szkolenia. Lokal ten musi: być przystosowany do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia i spełniać wymogi bhp i ppoż; być wyposażony w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia; Wykonawca musi dysponować zapleczem socjalnym (aby w każdym dniu zajęć teoretycznych Zamawiający mógł zapewnić obiad oraz serwis kawowy: kawa, herbata, napoje) oraz sanitarnym. Sale szkoleniowe, gdzie przeprowadzane są zajęcia muszą być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia r. (rozporządzenie wykonawcze), Księgą identyfikacji wizualnej NSS oraz Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokumenty te są dostępne na stronie co najmniej obowiązkowo: emblemat UE, odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Gminy Wieliszew, logo PO KL, hasło promocyjne Programu Kapitał Ludzki, informację o współfinansowaniu, tytuł projektu. Nabyte umiejętności praktyczne i uprawnienia Szkolenie ma na celu nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych potwierdzone odpowiednimi dokumentami, poprawa autoprezentacji, umiejętności różnych technik sprzedaży. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje Szkolenie zakończy się egzaminem przed komisja powołana przez organizatora szkolenia i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31 poz. 216). Ubezpieczenie uczestników szkolenia Wykonawca ubezpieczy uczestników kursów na czas ich trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie musi obejmować wypadki powstałe w związku ze szkoleniami oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. Wysokość 3

4 składki ma odpowiadać sumie ubezpieczenia NNW nie mniejszej niż 5 000, 00 zł (pięć tysięcy złotych) na jednego uczestnika szkolenia. Wykonawca dokona ubezpieczenia uczestników szkolenia na podstawie imiennej listy sporządzonej przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Cena szkolenia Cena szkolenia powinna obejmować wszelkie koszty niezbędne do jego prawidłowej realizacji, w tym m.in. koszt zajęć teoretycznych, koszt zajęć praktycznych, koszt materiałów szkoleniowych, koszt ubezpieczenia NNW. Koszt wyżywienia leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca będzie sprawdzał efekty szkolenia na poszczególnych etapach szkolenia poprzez przeprowadzenie badania ankietowego na początku szkolenia oraz na jego zakończenie na formularzu ankietowym dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiadał za prowadzenie listy obecności podczas szkolenia na formularzu dostarczonym przez Zamawiającego. CZĘŚĆ II Prawo jazdy kategoria B Kod zamówienia CPV: Usługi szkół nauki jazdy Liczba osób objętych szkoleniem 24 uczestników projektu Miejsce szkolenia Zamawiający nie wskazuje konkretnego miejsca przeprowadzenia szkolenia szkolenie musi odbywać się na terenie powiatu legionowskiego lub nowodworskiego. Materiały dydaktyczne Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom kursu materiały szkoleniowe. Każdy uczestnik w dniu rozpoczęcia zajęć, ma otrzymać na własność materiały wspomagające tematykę szkolenia w formie skryptu/ kserokopii streszczeń wykładów (zgodnie z prawem autorskim), materiały do robienia notatek (np.: notes). Wszystkie te materiały muszą być przygotowane i rozdane uczestnikom szkolenia najpóźniej w pierwszym dniu zajęć. Uczestnicy kwitują odbiór materiałów własnoręcznym podpisem. Oryginał tego pokwitowania Zamawiający otrzyma od Wykonawcy po zakończeniu szkolenia razem z innymi materiałami niezbędnymi do rozliczenia całej usługi. Wszystkie dokumenty związane z realizacją szkolenia takie jak: materiały szkoleniowe, materiały do robienia notatek, harmonogram szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, certyfikaty, dyplomy, listy obecności, protokoły z egzaminu itp. muszą być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia r. (rozporządzenie wykonawcze), Księgą identyfikacji wizualnej NSS oraz Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4

5 dokumenty te są dostępne na stronie co najmniej obowiązkowo: emblemat UE, odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Gminy Wieliszew, logo PO KL oraz dodatkowo jeśli wielkość dokumentu, materiału itp. na to pozwala hasło promocyjne Programu Kapitał Ludzki, informację o współfinansowaniu, tytuł projektu. Terminy szkolenia Od 1 grudnia 2012r. do 30 listopada 2013 r. sukcesywnie Dokładne terminy szkoleń będą ustalane z Wykonawcą raz na kwartał. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn od niego niezależnych o czym poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. Zakres tematyczny szkolenia Szkolenie musi się odbyć zgodnie z minimalnymi wymaganiami i warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r., Nr 217, poz.1834 z późniejszymi zmianami) i obejmować: część teoretyczną, część praktyczną oraz egzamin wewnętrzny. Liczba godzin szkolenia Łącznie kurs trwa 60 godzin 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych ustalanych indywidualnie z uczestnikiem szkolenia (jako godzina zajęć teoretycznych należy rozumieć godzinę lekcyjną czyli 45 minut, jako godzina zajęć praktycznych należy rozumieć godzinę zegarową) Dzienna liczba godzin nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych Szkolenie musi być realizowane wg Harmonogramu szkolenia. Harmonogram szkolenia będzie stanowił załącznik do umowy i musi zawierać: 1) nazwę i zakres szkolenia; 2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia; 3) cele szkolenia; 4) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej; 6) opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; 7) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; 8) przewidziane sprawdziany i egzaminy. Kadra dydaktyczna W zakresie szkolenia na prawo jazdy kat. B zajęcia prowadzone będą przez osobą posiadającą uprawnienia instruktora określone w art. 105 ust. 2 pkt 1-7 z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108 z 2005r. poz. 908 z późn. zm.). 5

6 Zaplecze techniczne Szkolenie musi się odbyć zgodnie z minimalnymi wymaganiami i warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów(dz. U. nr 217, poz.1834 z późniejszymi zmianami). W celu realizacji programu szkolenia teoretycznego Wykonawca musi dysponować minimum jednym lokalem na terenie powiatu legionowskiego lub nowodworskiego, dostosowanym do przeprowadzenia szkolenia. Lokal ten musi: być przystosowany do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia i spełniać wymogi bhp i ppoż; być wyposażony w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia; W celu realizacji programu szkolenia praktycznego Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 samochodami osobowymi oraz placem manewrowym. Sala/ stanowiska kursowe, gdzie przeprowadzane są kursy muszą być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia r. (rozporządzenie wykonawcze), Księgą identyfikacji wizualnej NSS oraz Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokumenty te są dostępne na stronie co najmniej obowiązkowo: emblemat UE, odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Gminy Wieliszew, logo PO KL, hasło promocyjne Programu Kapitał Ludzki, informację o współfinansowaniu, tytuł projektu. Nabyte umiejętności praktyczne i uprawnienia Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie kategorii B prawa jazdy do egzaminu państwowego. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje Szkolenie zakończy się wydaniem zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów(dz. U. nr 217, poz.1834 z późniejszymi zmianami.) Ubezpieczenie uczestników szkolenia Wykonawca ubezpieczy uczestników kursów na czas ich trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie musi obejmować wypadki powstałe w związku ze szkoleniami oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. Wysokość składki ma odpowiadać sumie ubezpieczenia NNW nie mniejszej niż 5 000, 00 zł (pięć tysięcy złotych) na jednego uczestnika szkolenia. 6

7 Wykonawca dokona ubezpieczenia uczestników szkolenia na podstawie imiennej listy sporządzonej przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Cena szkolenia Cena szkolenia powinna obejmować wszelkie koszty niezbędne do jego prawidłowej realizacji, w tym m.in. koszt zajęć teoretycznych, koszt zajęć praktycznych, koszt materiałów szkoleniowych, koszt ubezpieczenia NNW, koszt badań lekarskich oraz koszt pierwszego egzaminu państwowego. Badania lekarskie muszą być wykonane i dokumentowane oraz zgodnie z Rozporządzeniem MZiOS z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r. Nr. 2, poz. 15 z późn. zm.). Wykonawca będzie sprawdzał efekty szkolenia na poszczególnych etapach szkolenia poprzez przeprowadzenie badania ankietowego na początku szkolenia oraz na jego zakończenie na formularzu ankietowym dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca po zakończeniu szkoleń zgłosi uczestników szkolenia na egzamin państwowy do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i dostarczy do Zamawiającego dokument potwierdzający zgłoszenie uczestników szkolenia wydany przez Ośrodek Egzaminacyjny. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia warunków pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia. CZĘŚĆ III Prawo jazdy kategoria C Kod zamówienia CPV: Usługi szkół nauki jazdy. Liczba osób objętych szkoleniem 5 grup szkoleniowych po 10 osób każda 50 osób Miejsce szkolenia Zamawiający nie wskazuje konkretnego miejsca przeprowadzenia szkolenia szkolenie musi odbywać się na terenie powiatu legionowskiego lub nowodworskiego. Materiały dydaktyczne Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom kursu materiały szkoleniowe. Każdy uczestnik w dniu rozpoczęcia zajęć, ma otrzymać na własność materiały wspomagające tematykę szkolenia w formie skryptu/ kserokopii streszczeń wykładów (zgodnie z prawem autorskim), materiały do robienia notatek (np.: notes). Wszystkie te materiały muszą być przygotowane i rozdane uczestnikom szkolenia najpóźniej w pierwszym dniu zajęć. 7

8 Uczestnicy kwitują odbiór materiałów własnoręcznym podpisem. Oryginał tego pokwitowania Zamawiający otrzyma od Wykonawcy po zakończeniu szkolenia razem z innymi materiałami niezbędnymi do rozliczenia całej usługi. Wszystkie dokumenty związane z realizacją szkolenia takie jak: materiały szkoleniowe, materiały do robienia notatek, harmonogram szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, certyfikaty, dyplomy, listy obecności, protokoły z egzaminu itp. muszą być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia r. (rozporządzenie wykonawcze), Księgą identyfikacji wizualnej NSS oraz Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokumenty te są dostępne na stronie co najmniej obowiązkowo: emblemat UE, odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Gminy Wieliszew, logo PO KL oraz dodatkowo jeśli wielkość dokumentu, materiału itp. na to pozwala hasło promocyjne Programu Kapitał Ludzki, informację o współfinansowaniu, tytuł projektu. Terminy szkolenia - grupa I październik 2012r. - grupa II grudzień 2012r. - grupa III marzec 2013r. - grupa IV czerwiec 2013r. - grupa V sierpień 2013r. Dokładne terminy szkoleń będą ustalane z Wykonawcą raz na kwartał. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn od niego niezależnych o czym poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. Zakres tematyczny szkolenia Szkolenie musi się odbyć zgodnie z minimalnymi wymaganiami i warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r., Nr 217, poz.1834 z późniejszymi zmianami) i obejmować: część teoretyczną, część praktyczną oraz egzamin wewnętrzny. Liczba godzin szkolenia Łącznie kurs trwa 50 godzin 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych ustalanych indywidualnie z uczestnikiem szkolenia (jako godzina zajęć teoretycznych należy rozumieć godzinę lekcyjną czyli 45 minut, jako godzina zajęć praktycznych należy rozumieć godzinę zegarową) Dzienna liczba godzin nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych Szkolenie musi być realizowane wg Harmonogramu szkolenia. Harmonogram szkolenia będzie stanowił załącznik do umowy i musi zawierać: 1) nazwę i zakres szkolenia; 2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia; 8

9 3) cele szkolenia; 4) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej; 5) opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; 6) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; 7) przewidziane sprawdziany i egzaminy. Kadra dydaktyczna W zakresie szkolenia na prawo jazdy kat. C zajęcia prowadzone będą przez osobą posiadającą uprawnienia instruktora określone w art. 105 ust. 2 pkt 1-7 z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108 z 2005r. poz. 908 z późn. zm.). Zaplecze techniczne Szkolenie musi się odbyć zgodnie z minimalnymi wymaganiami i warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów(dz. U. nr 217, poz.1834 z późniejszymi zmianami). W celu realizacji programu szkolenia teoretycznego Wykonawca musi dysponować minimum jednym lokalem na terenie powiatu legionowskiego lub nowodworskiego, dostosowanym do przeprowadzenia szkolenia. Lokal ten musi: być przystosowany do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia i spełniać wymogi bhp i ppoż; być wyposażony w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia; W celu realizacji programu szkolenia praktycznego Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 samochodami ciężarowymi oraz placem manewrowym. Sala/stanowiska kursowe, gdzie przeprowadzane są kursy muszą być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia r. (rozporządzenie wykonawcze), Księgą identyfikacji wizualnej NSS oraz Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokumenty te są dostępne na stronie co najmniej obowiązkowo: emblemat UE, odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Gminy Wieliszew, logo PO KL, hasło promocyjne Programu Kapitał Ludzki, informację o współfinansowaniu, tytuł projektu. Wykonawca musi dysponować zapleczem socjalnym (aby w każdym dniu zajęć teoretycznych Zamawiający mógł zapewnić obiad oraz serwis kawowy: kawa, herbata, napoje) oraz sanitarnym. 9

10 Nabyte umiejętności praktyczne i uprawnienia Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie kategorii C prawa jazdy do egzaminu państwowego. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje Szkolenie zakończy się wydaniem zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów(dz. U. nr 217, poz.1834 z późniejszymi zmianami.) Ubezpieczenie uczestników szkolenia Wykonawca ubezpieczy uczestników kursów na czas ich trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie musi obejmować wypadki powstałe w związku ze szkoleniami oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. Wysokość składki ma odpowiadać sumie ubezpieczenia NNW nie mniejszej niż 5 000, 00 zł (pięć tysięcy złotych) na jednego uczestnika szkolenia. Wykonawca dokona ubezpieczenia uczestników szkolenia na podstawie imiennej listy sporządzonej przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Cena szkolenia Cena szkolenia powinna obejmować wszelkie koszty niezbędne do jego prawidłowej realizacji, w tym m.in. koszt zajęć teoretycznych, koszt zajęć praktycznych, koszt materiałów szkoleniowych, koszt ubezpieczenia NNW. Koszt wyżywienia, badań lekarskich, psychotestów oraz egzaminu państwowego leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca będzie sprawdzał efekty szkolenia na poszczególnych etapach szkolenia poprzez przeprowadzenie badania ankietowego na początku szkolenia oraz na jego zakończenie na formularzu ankietowym dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca po zakończeniu szkoleń zgłosi uczestników szkolenia na egzamin państwowy do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i dostarczy do Zamawiającego dokument potwierdzający zgłoszenie uczestników szkolenia wydany przez Ośrodek Egzaminacyjny. Wykonawca podda się kontroli przez Zamawiającego lub inny uprawniony podmiot w zakresie realizacji umowy. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia warunków pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia. 10

11 CZĘŚĆ IV Kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym Kod zamówienia CPV: : Usługi szkolenia zawodowego Liczba osób objętych szkoleniem 3 grupy szkoleniowe po 10 osób każda 30 osób Miejsce szkolenia Zamawiający nie wskazuje konkretnego miejsca przeprowadzenia szkolenia szkolenie musi odbywać się na terenie powiatu legionowskiego lub nowodworskiego. Materiały dydaktyczne Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom kursu materiały szkoleniowe. Każdy uczestnik w dniu rozpoczęcia zajęć, ma otrzymać na własność materiały wspomagające tematykę szkolenia w formie skryptu/ kserokopii streszczeń wykładów (zgodnie z prawem autorskim), materiały do robienia notatek (np.: notes). Wszystkie te materiały muszą być przygotowane i rozdane uczestnikom szkolenia najpóźniej w pierwszym dniu zajęć. Uczestnicy kwitują odbiór materiałów własnoręcznym podpisem. Oryginał tego pokwitowania Zamawiający otrzyma od Wykonawcy po zakończeniu szkolenia razem z innymi materiałami niezbędnymi do rozliczenia całej usługi. Wszystkie dokumenty związane z realizacją szkolenia takie jak: materiały szkoleniowe, materiały do robienia notatek, harmonogram szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, certyfikaty, dyplomy, listy obecności, protokoły z egzaminu itp. muszą być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia r. (rozporządzenie wykonawcze), Księgą identyfikacji wizualnej NSS oraz Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokumenty te są dostępne na stronie co najmniej obowiązkowo: emblemat UE, odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Gminy Wieliszew, logo PO KL oraz dodatkowo jeśli wielkość dokumentu, materiału itp. na to pozwala hasło promocyjne Programu Kapitał Ludzki, informację o współfinansowaniu, tytuł projektu. Terminy szkolenia - grupa I listopad 2012r. - grupa II luty 2013r. - grupa III czerwiec 2013r. Dokładne terminy szkoleń będą ustalane z Wykonawcą raz na kwartał. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn od niego niezależnych o czym poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. 11

12 Zakres tematyczny szkolenia Program szkolenia musi być zgodny z programem zatwierdzonym pod względem merytorycznym przez Urząd Dozoru Technicznego nadzorowany przez Ministra właściwego ds. gospodarki, zawierać łącznie z modułem wymiany butli gazowych nie mniej niż 67 godzin na uczestnika (zajęcia teoretyczne wspólnie, zajęcia praktyczne indywidualnie), i odpowiadać wymogom określonym w 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r., Nr 31, poz.216). Minimalny zakres programowy: - Typy stosowanych wózków jezdniowych (4h), - Budowa wózka (8h), - Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami (8h), - Czynności operatora w czasie pracy z wózkami (8h), - Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa (4h), - Wiadomości z zakresu bhp (8h), - Szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych (3h teoria, 5hćwiczenia), - Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków (15h). Liczba godzin szkolenia Łącznie kurs trwa min. 67 godzin 47 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych ustalanych indywidualnie z uczestnikiem szkolenia (jako godzina zajęć teoretycznych należy rozumieć godzinę lekcyjną czyli 45 minut, jako godzina zajęć praktycznych należy rozumieć godzinę zegarową) Dzienna liczba godzin nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych w ciągu 5 dni, 6 dnia szkolenia 7h bez uwzględnienia sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Zajęcia praktyczne zostaną ustalone indywidualnie z uczestnikiem projektu. Szkolenie musi być realizowane wg Harmonogramu szkolenia. Harmonogram szkolenia będzie stanowił załącznik do umowy i musi zawierać: 1) nazwę i zakres szkolenia; 2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia; 3) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia; 4) cele szkolenia; 5) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej; 6) opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; 7) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; 8) przewidziane sprawdziany i egzaminy. 12

13 Kadra dydaktyczna W zakresie szkolenia Wykonawca dysponuje minimum 2 osobami do prowadzenia szkolenia, posiadającymi uprawnienia do prowadzenia przedmiotowego szkolenia. Zaplecze techniczne W celu realizacji programu szkolenia teoretycznego Wykonawca musi dysponować minimum jednym lokalem na terenie powiatu legionowskiego lub nowodworskiego, dostosowanym do przeprowadzenia szkolenia. Lokal ten musi: być przystosowane do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia i spełniać wymogi bhp i ppoż; być wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia; W celu realizacji programu zajęć praktycznych musi zapewnić odpowiedni sprzęt do realizacji szkolenia, tj. minimum 2 różne wózki jezdniowe, spełniające parametry Urzędu Dozoru Technicznego, zarejestrowane i dopuszczone do użytkowania oraz dysponować placem manewrowym Sala/ stanowiska kursowe, gdzie przeprowadzane są kursy muszą być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia r. (rozporządzenie wykonawcze), Księgą identyfikacji wizualnej NSS oraz Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokumenty te są dostępne na stronie co najmniej obowiązkowo: emblemat UE, odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Gminy Wieliszew, logo PO KL, hasło promocyjne Programu Kapitał Ludzki, informację o współfinansowaniu, tytuł projektu. Wykonawca musi dysponować zapleczem socjalnym (aby w każdym dniu zajęć teoretycznych Zamawiający mógł zapewnić obiad oraz serwis kawowy: kawa, herbata, napoje) oraz sanitarnym. Nabyte umiejętności praktyczne i uprawnienia Celem szkolenia jest zdobycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie manewrowania i obsługi technicznej wózka jezdniowego oraz w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych wyposażonych w te urządzenia. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje Szkolenie zakończy się wydaniem uczestnikowi zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216). 13

14 Ubezpieczenie uczestników szkolenia Wykonawca ubezpieczy uczestników kursów na czas ich trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie musi obejmować wypadki powstałe w związku ze szkoleniami oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. Wysokość składki ma odpowiadać sumie ubezpieczenia NNW nie mniejszej niż 5 000, 00 zł (pięć tysięcy złotych) na jednego uczestnika szkolenia. Wykonawca dokona ubezpieczenia uczestników szkolenia na podstawie imiennej listy sporządzonej przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Cena szkolenia Cena szkolenia powinna obejmować wszelkie koszty niezbędne do jego prawidłowej realizacji, w tym m.in. koszt zajęć teoretycznych, koszt zajęć praktycznych, koszt materiałów szkoleniowych, koszt ubezpieczenia NNW, koszt egzaminu teoretycznego i praktycznego. Koszt wyżywienia leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca będzie sprawdzał efekty szkolenia na poszczególnych etapach szkolenia poprzez przeprowadzenie badania ankietowego na początku szkolenia oraz na jego zakończenie na formularzu ankietowym dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia warunków pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia. 14

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR:

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Sprzedawca magazynier z obsługą wózka widłowego dla 1 osoby niepełnosprawnej, mieszkańca powiatu

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Część I Kurs prawo jazdy kat. T

Część I Kurs prawo jazdy kat. T Część I Kurs prawo jazdy kat. T 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I. Kurs dla kandydatów na prawo jazdy kat. B I. Kurs dla 3osób. III. Miejsce realizacji szkolenia: Zduńska Wola lub Sieradz lub Łódź. 1. Absolwent

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B dla 90 uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 29 r. ż. z wykształceniem minimum podstawowym/gimnazjalnym 2. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Nr postępowania: BWK-KG-271-5/III/13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9 do SIWZ KURSY ZAWODOWE Część ogólna dotycząca wszystkich kursów zawodowych. 1) Zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Spawanie metodą MAG 135 (CPV Usługi szkolenia zawodowego)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Spawanie metodą MAG 135 (CPV Usługi szkolenia zawodowego) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia 06.04.2018r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Spawanie metodą MAG 135 (CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) 1) Liczba godzin: 150 godzin

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji niżej opisanej usługi: W niniejszym zapytaniu pod pojęciem:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Szkolenia w ramach projektu Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji: zajęcia powinny rozpocząć się w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji zajęć do r.

Termin realizacji: zajęcia powinny rozpocząć się w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji zajęć do r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży I. Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I: 1) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia,,kurs prawa jazdy kat.b współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sadkowice, 22.10.2012 r. 96-206 Sadkowice Tel.: (046) 815-68-92, faks: 46/815 68 92 e-mail: gopssadkowice@poczta.onet.pl REGON 750709628; NIP 835-15-45-284 Godziny Urzędowania: Poniedziałek piątek 7.30

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy,

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy, Rozprza, 16.06.2014 r... (pieczęć zamawiającego) Zapytanie ofertowe Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia szkolenia,,przedstawiciel HANDLOWY Z PRAWEM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dla 10 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego (CPV 80530000-8) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B w ramach realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni ucz się,

Bardziej szczegółowo

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie:

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie: 2/EFS/2009 OFERENCI Łęczyca, dnia 07.05.2009r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia I - Wykwalifikowany opiekun osób starszych i schorowanych II - Wykwalifikowany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 97935-2013;

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy Sącz: Usługi w zakresie: organizacja i przeprowadzenie kursów edukacyjnych dla uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie Załącznika Nr 4 do SIWZ: ... (adres) Doświadczenie zawodowe. Załącznik Nr 4 do SIWZ... (nazwa Wykonawcy)

Nowe brzmienie Załącznika Nr 4 do SIWZ: ... (adres) Doświadczenie zawodowe. Załącznik Nr 4 do SIWZ... (nazwa Wykonawcy) Dotyczy realizacji projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III - kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs operator koparko ładowarki kl. III. Ilość godzin dydaktycznych 202 godziny w tym: Zajęcia teoretyczne: 116 godzin Zajęcia praktyczne 86 godzin. Szkolenia

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, Plac Wolności 23, 89 500 Tuchola kieruje zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy na realizację szkolenia pn. Operator

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego Kierowca kategorii C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. 2 Ponad wymagania wskazane w załączniku 1 do Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

UMOWA nr. 2 Ponad wymagania wskazane w załączniku 1 do Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: UMOWA nr. zawarta w dniu na podstawie zapytania ofertowego do 30 000 euro dotycząca organizacji i przeprowadzenie kursów zawodowych pn. Operator wózków widłowych z napędem silnikowym dla 2 uczestników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, Stargard Szczeciński, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, Stargard Szczeciński, woj. Stargard Szczeciński: Organizacja i przeprowadzenie w 2011 roku szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim w ramach partnerskiego Projektu systemowego Integracja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR I Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR I Usługa organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych kursów dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych realizowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 1 1. Kurs Trener pracy usługi wspierające aktywność zawodową. Termin realizacji zamówienia: 12 lipca 2011 r. - 29 lipca 2011 r. Kod

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA Milówka, dnia 20.04.2015 r. szkolenia skierowane do uczestników projektu systemowego pn. Milówka. Nowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia Kurs prawo jazdy kat. C.

Powiat Cieszyński zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia Kurs prawo jazdy kat. C. Cieszyn, dnia 28.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B. Powiat Cieszyński zaprasza

Bardziej szczegółowo

usługa szkoleniowa: Operator wózka jezdniowego dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w

usługa szkoleniowa: Operator wózka jezdniowego dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Page 1 of 5 Kazimierza Wielka: Szkolenie dla 15osób bezrobotnych Operator wózka jezdniowego. Numer ogłoszenia: 95635-2010; data zamieszczenia: 23.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA Czaplinek, dnia 05.06.2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu systemowego Szansa na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe Projekt pn. Aktywizacja bezrobotnych kluczem do zatrudnienia realizowany w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Strzelin, dnia 6 lipca 2009 r.

Strzelin, dnia 6 lipca 2009 r. Projekt Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia

Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Dotyczy: przeprowadzenia szkolenia Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Liczba osób 44 uczestników (Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B. Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B. Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza Płużnica, 10.07.2018 r. do składania ofert na przeprowadzenie kursu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A I. Informacje ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie: 1. Kurs samodzielnego księgowego - 1 osoba 2. Kurs profesjonalnego sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) WZSP.KG.321.4.2017 Załącznik Nr 2 do ogłoszenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs - kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C+E oraz kat. D I. Kurs - kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C+E dla 2 osób (w tym jedna osoba

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie usługi szkolenia Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Organizacja i prowadzenie usługi szkolenia Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną ZAP.OPS.2.2014.POKL Tłuszcz, dnia 30.04.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2013 Długosiodło, dnia 12.07.2013r. I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle w związku z realizacją projektu systemowego pn. Uwierzyć w siebie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Tczew, dnia 10.02.2017 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie działając w imieniu Starosty Tczewskiego informuje, iż zamierza udzielić zlecenia w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla jednego uczestnika projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dla 8 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia jako element specyfikacji stanowi jej najistotniejszą część, która pozwala na wskazanie potrzeb zamawiającego, oszacowanie wartości zamówienia, sporządzenie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data ogłoszenia: 2017-07-14 Biłgoraj, dn. 14.07.2017r. Termin składania ofert: 2017-08-4 12:00 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Niniejszym informujemy, że zamierzamy zlecić w trybie bez przetargowym - zamówienie

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Kurs Prawa Jazdy Kategorii B w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 263646-2012 z dnia 2012-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2015 I.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2015 I. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 DYNÓW: 01.04.2015R I. ZAMAWIAJĄCY ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Opiekun osób zależnych z nauką języka niemieckiego dla grupy do 10 osób bezrobotnych niepełnosprawnych

Opiekun osób zależnych z nauką języka niemieckiego dla grupy do 10 osób bezrobotnych niepełnosprawnych Przedmiot: opiekun osób zależnych z nauką języka niemieckiego dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy Województwo: wielkopolskie Adres: 63-300 Pleszew, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

NZ /MK/2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

NZ /MK/2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY NZ-2010-2/MK/2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 95 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania dotyczące realizacji kursu:

2. Wymagania dotyczące realizacji kursu: CAZU.IV.945-8-6/16 Biała Podlaska dn. 07.03.2016r. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie: - Operator koparko ładowarki kl. III - 3 osoby - Operator koparki jednonaczyniowej

Bardziej szczegółowo

OPIS I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 551.2.2016.MK OPIS I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa przedmiotu zamówienia przeprowadzenie szkoleń grupowych: CZĘŚĆ I: Cukiernik dla 10 osób bezrobotnych CZĘŚĆ II: Ślusarz dla

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL Chodel, dnia 05.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ Zduńska Wola, dn.27.06.2013r. ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu szkoleń

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie dotyczy: Ksi gowo ds. płac i rozlicze ZUS I. Nazwa i adres Zamawiaj cego:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie dotyczy: Ksi gowo ds. płac i rozlicze ZUS I. Nazwa i adres Zamawiaj cego: GZ-2010-14/KK/2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 95 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 319188-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Lisewo, dnia r.

Lisewo, dnia r. Lisewo, dnia 04.02.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie, ul.toruńska 15, 86-230 Lisewo zaprasza do składania ofert w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia. Oferty proszę

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Garwolin: Organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B w projekcie /Zainwestuj w siebie!/ realizowanym przez Powiat Garwoliński / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKP w Garwolinie Numer

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I FAKTUROWANIEM

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I FAKTUROWANIEM Szkolenie: Opis Przedmiotu Zamówienia PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I FAKTUROWANIEM Załącznik nr 4 Kategoria według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80530000-8 Usługi szkolenia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Administracji samorządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Administracji samorządowej. ZS.EFS.220.2011 Karczew: Zamówienie składa się z 2 części: -Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów ZS Karczew. -Przeprowadzenie kursu i egzaminu na zdobycie uprawnień na wózki widłowe dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Zapytanie ofertowe Mińsk Mazowiecki, dnia 05 maja 2011 r. w Mińsku Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie kursu instruktora nauki jazdy kat. B w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Zapytanie ofertowe Mińsk Mazowiecki, dnia 05 maja 2011 r. w Mińsku Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat.: B, C, C+ E w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I Kurs komputerowy na poziomie zaawansowanym dla 22 osób I. Kurs dla 22 osób w tym 10 osób niepełnosprawnych. II. Pożądany termin rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ Zduńska Wola, dn.15.07.2014r. ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 161178-2012 z dnia 2012-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suwałki PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI. Termin składania

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rozeznanie rynku nr 01/08/14-S-36. na przeprowadzenie Szkolenia Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe. Rozeznanie rynku nr 01/08/14-S-36. na przeprowadzenie Szkolenia Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu: Bydgoszcz, dnia 1 sierpnia 2014 Zapytanie ofertowe Rozeznanie rynku nr 01/08/14-S-36 na przeprowadzenie Szkolenia Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu: nr WND-POKL.06.01.01-04-006/14 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów: Prawo jazdy kat. C, Prawo jazdy kat. D, Prawo jazdy kat. C+E, Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 maja 2014 roku

Warszawa, dnia 21 maja 2014 roku Warszawa, dnia 21 maja 2014 roku Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa mail: otwarcinajutro@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PCFE.272.64.2014 Załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy. Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w Ośrodkach Szkolenia Zawodowego w IV kwartale, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: ZS SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: ZS SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) DOBCZYCE styczeń 2019 r. Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZS.201.1.2019 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zamówienia publicznego: Kursy i szkolenia dla uczniów 1. Usługa szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań II, III i IV

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań II, III i IV POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Zamawiający SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9604-2015 z dnia 2015-01-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B, kat. C,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/2014/WND-POKL /13

Zapytanie ofertowe nr 5/2014/WND-POKL /13 Gryfice, dnia 13 października 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 5/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 W związku z realizacją projektu Najlepszy w zawodzie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica,

Bardziej szczegółowo