Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 Zduńska Wola, dn r. ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działając w oparciu o zapisy art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013r., poz. 907 i 984 z późniejszymi zmianami) informuję, że Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: Jest: Punkt 3.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń- kategoria ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): , w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie: 1) Kierowca wózka jezdniowego z uprawnieniami na wymianę butli gazowej- 5 osób 2) Fryzjer- 1 osoba 3) Kurs księgowości z elementami kadr- 4 osoby 4) Opiekun osób starszych- 19 osób 5) Bukieciarstwo- 10 osób 6) Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zielonych- 4 osoby 7) Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi-spoiny pachwinowe metodami MAG, TIG- 1 osoba 8) Kurs na przewóz osób i rzeczy- świadectwo kwalifikacji wstępnej 2 osoby 9) Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych- 14 osób 10) Obsługa komputera-kurs podstawowy- 11 osób 11) Operator sprzętu ciężkiego- spycharki kl.iii 1 osoba 12) Operator sprzętu ciężkiego- koparko-ładowarki kl.iii 1 osoba

2 13) Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych SEP do 1 kv (wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi)- 2 osoby. Po zmianie: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń- kategoria ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): , w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie: 1) Kierowca wózka jezdniowego z uprawnieniami na wymianę butli gazowej- 5 osób 2) Fryzjer- 1 osoba 3) Kurs księgowości z elementami kadr- 4 osoby 4) Opiekun osób starszych- 19 osób 5) Bukieciarstwo- 10 osób 6) Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zielonych- 4 osoby 7) Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi-spoiny pachwinowe metodami MAG, TIG- 1 osoba 8) Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych- 14 osób 9) Obsługa komputera-kurs podstawowy- 11 osób 10) Operator sprzętu ciężkiego- spycharki kl.iii 1 osoba 11) Operator sprzętu ciężkiego- koparko-ładowarki kl.iii 3 osoby 12) Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych SEP do 1 kv (wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi)- 2 osoby. Jest: Punkt 4.3 Wymagana liczba godzin w szkoleniu powinna wynosić: 1) Kierowca wózka jezdniowego z uprawnieniami na wymianę butli gazowej- 67 godzin 2) Fryzjer- 80 godzin 3) Księgowość z elementami kadr godzin 4) Opiekun osób starszych- 120 godzin 5) Bukieciarstwo- 60 godzin 6) Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zielonych- 80 godzin 7) Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi-spoiny pachwinowe metodami MAG, TIG- 230 godzin 8) Kurs na przewóz osób i rzeczy- świadectwo kwalifikacji wstępnej- 280 godzin 9) Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych- 30 godzin 10) Obsługa komputera kurs podstawowy-40 godzin

3 11) Operator sprzętu ciężkiego- spycharki kl.iii godziny 12) Operator sprzętu ciężkiego- koparko-ładowarki kl.iii 202 godziny 13) Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych SEP do 1 kv (wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi)- 60 godzin. Po zmianie: Wymagana liczba godzin w szkoleniu powinna wynosić: 1) Kierowca wózka jezdniowego z uprawnieniami na wymianę butli gazowej- 67 godzin 2) Fryzjer- 80 godzin 3) Księgowość z elementami kadr godzin 4) Opiekun osób starszych- 120 godzin 5) Bukieciarstwo- 60 godzin 6) Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zielonych- 80 godzin 7) Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi-spoiny pachwinowe metodami MAG, TIG- 230 godzin 8) Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych- 30 godzin 9) Obsługa komputera kurs podstawowy-40 godzin 10) Operator sprzętu ciężkiego- spycharki kl.iii godziny 11) Operator sprzętu ciężkiego- koparko-ładowarki kl.iii 202 godziny 12) Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych SEP do 1 kv (wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi)- 60 godzin. Jest: Punkt 4.4 Szkolenia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku, przez nie więcej niż 8 godzin dziennie, z zastrzeżeniem, że pomiędzy 5 godzinami dydaktycznymi musi być przewidziana minimum jedna 15-to minutowa przerwa, która nie jest wliczana w ogólny czas efektywnego szkolenia. W przypadku szkolenia na przewóz osób i rzeczyczas trwania zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie kwalifikacji wstępnej w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 7 godzin ( 12 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy). Po zmianie: Szkolenia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku, przez nie więcej niż 8 godzin dziennie, z zastrzeżeniem, że pomiędzy 5 godzinami dydaktycznymi musi być przewidziana minimum jedna 15-to minutowa przerwa, która nie jest wliczana w ogólny czas efektywnego szkolenia.

4 Jest: Punkt 4.6 Szkolenia muszą odbywać się na terenie Powiatu Zduńskowolskiego. Ośrodek szkoleniowy powinien załączyć szczegółową informację, dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja budynku i sal wykładowych). Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzania szkolenia na: a) operatora sprzętu ciężkiego-spycharki i koparko-ładowarki, b) spawania blach i rur elektrodami otulonymi-spoiny pachwinowe metodami MAG, TIG c) kursu na przewóz osób i rzeczy- świadectwo kwalifikacji wstępnej na terenie województwa łódzkiego- w takim przypadku Wykonawca: - zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom na własny koszt każdorazowego transportu, tj. dojazdu do miejsca realizacji przedmiotowej usługi ze Zduńskiej Woli oraz powrót do Zduńskiej Woli - zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Po zmianie: Szkolenia muszą odbywać się na terenie Powiatu Zduńskowolskiego. Ośrodek szkoleniowy powinien załączyć szczegółową informację, dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja budynku i sal wykładowych). Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzania szkolenia na: a) operatora sprzętu ciężkiego-spycharki i koparko-ładowarki, b) spawania blach i rur elektrodami otulonymi-spoiny pachwinowe metodami MAG, TIG na terenie województwa łódzkiego- w takim przypadku Wykonawca: - zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom na własny koszt każdorazowego transportu, tj. dojazdu do miejsca realizacji przedmiotowej usługi ze Zduńskiej Woli oraz powrót do Zduńskiej Woli - zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest: Punkt 4.9 Program szkolenia powinien odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2012 r. nr 34, poz. 186 z późn. zm.). W przypadku szkolenia na operatora spycharki i koparko-ładowarki program szkolenia powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r.

5 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)- 24 i musi być zgodny z programem nauczania opracowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W przypadku szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych SEP do 1 kv program szkolenia powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U z 2003r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.). W przypadku szkolenia na przewóz osób i rzeczy- świadectwo kwalifikacji wstępnej program szkolenia powinien być zgodny z Ustawą z dnia r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013r., poz. 1414) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz.314). W przypadku szkolenia na spawanie blach i rur elektrodami otulonymi-spoiny pachwinowe metodami MAG, TIG program szkolenia musi być zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (nadzorowany przez ministra właściwego ds. gospodarki) oraz Ośrodka Certyfikacji IS w Gliwicach. Po zmianie: Program szkolenia powinien odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2012 r. nr 34, poz. 186 z późn. zm.). W przypadku szkolenia na operatora spycharki i koparko-ładowarki program szkolenia powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)- 24 i musi być zgodny z programem nauczania opracowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W przypadku szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych SEP do 1 kv program szkolenia powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U z 2003r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.). W przypadku szkolenia na spawanie blach i rur elektrodami otulonymi-spoiny pachwinowe metodami MAG, TIG program szkolenia musi być zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (nadzorowany przez ministra właściwego ds. gospodarki) oraz Ośrodka Certyfikacji IS w Gliwicach.

6 Jest: Punkt 4.10 Kontrola umiejętności zdobytych podczas szkolenia musi być zrealizowana w formie egzaminu oraz wydaniem odpowiedniego dokumentu, stwierdzającego ukończenie przedmiotowego szkolenia. Przystąpienie każdego z uczestników szkolenia do egzaminów jest obligatoryjne. Jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, egzamin i uzyskane na jego podstawie kwalifikacje, muszą być potwierdzone w sposób określony tymi przepisami. Kontrola umiejętności zdobytych podczas szkolenia na operatora spycharki i koparko-ładowarki musi być zrealizowana w formie egzaminu przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie i wydaniem książeczki operatora oraz świadectwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, poz. 1263). W przypadku, gdy uczestnik szkolenia nie zaliczy pozytywnie egzaminu, o którym mowa powyżej, instytucja szkoleniowa winna wydać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zawierające: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. W przypadku szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych SEP do 1 kvuczestnicy szkolenia odbędą egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją kwalifikacyjną, o której mowa w 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U z 2003r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik szkolenia otrzyma świadectwo kwalifikacyjne, o którym mowa w 10 ust.1 w/w rozporządzenia. Wzór świadectwa stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. Koszt egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Wykonawca wlicza w całkowitą cenę szkolenia wykazaną w formularzu ofertowym. Wykonawca, podczas obliczania ceny szkolenia, wlicza do niej koszt związany z przeprowadzeniem egzaminu- po jednym dla każdego z 2 uczestników. W razie negatywnego wyniku- uczestnik chcąc uzyskać

7 świadectwo kwalifikacyjne- będzie zobowiązany pokryć koszty egzaminu z własnych środków finansowych. W przypadku szkolenia na przewóz osób i rzeczy- świadectwo kwalifikacji wstępnejuczestnikowi szkolenia, który uzyskał pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. W razie negatywnego wyniku testu- uczestnik chcąc uzyskać świadectwo kwalifikacyjne- może przystępować do kolejnych testów kwalifikacyjnych przed tą samą Okręgową Komisją Egzaminacyjną i będzie zobowiązany pokryć koszty z własnych środków finansowych. Koszt egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Wykonawca wlicza w całkowitą cenę szkolenia wykazaną w formularzu ofertowym. Wykonawca, podczas obliczania ceny szkolenia, wlicza do niej koszt związany z przeprowadzeniem egzaminu- po jednym dla każdego z 2 uczestników. Wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej określa załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. W przypadku szkolenia na spawanie blach i rur elektrodami otulonymi-spoiny pachwinowe metodami MAG, TIG szkolenie musi zakończyć się egzaminem sprawdzającym stopień przyswojenia przez uczestnika wiadomości objętych programem szkolenia. Egzamin końcowy odbędzie się przed komisją egzaminacyjną z Instytutu Spawalnictwa. Uczestnik szkolenia, który odbył szkolenie, otrzyma certyfikat zdania egzaminu oraz Książeczkę Spawacza według wymagań normy PN-EN 287-1:2004 dla metody MAG i wymagań normy PN-EN 287-1:2004 lub PN-EN dla metody TIG wystawioną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień. Po zmianie: Kontrola umiejętności zdobytych podczas szkolenia musi być zrealizowana w formie egzaminu oraz wydaniem odpowiedniego dokumentu, stwierdzającego ukończenie przedmiotowego szkolenia. Przystąpienie każdego z uczestników szkolenia do egzaminów jest obligatoryjne. Jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, egzamin i uzyskane na jego podstawie kwalifikacje, muszą być potwierdzone w sposób określony tymi przepisami. Kontrola umiejętności zdobytych podczas szkolenia na operatora spycharki i koparko-ładowarki musi być zrealizowana w formie egzaminu przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie i wydaniem książeczki operatora oraz świadectwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, poz. 1263).

8 W przypadku, gdy uczestnik szkolenia nie zaliczy pozytywnie egzaminu, o którym mowa powyżej, instytucja szkoleniowa winna wydać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zawierające: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. W przypadku szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych SEP do 1 kvuczestnicy szkolenia odbędą egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją kwalifikacyjną, o której mowa w 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U z 2003r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik szkolenia otrzyma świadectwo kwalifikacyjne, o którym mowa w 10 ust.1 w/w rozporządzenia. Wzór świadectwa stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. Koszt egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Wykonawca wlicza w całkowitą cenę szkolenia wykazaną w formularzu ofertowym. Wykonawca, podczas obliczania ceny szkolenia, wlicza do niej koszt związany z przeprowadzeniem egzaminu- po jednym dla każdego z 2 uczestników. W razie negatywnego wyniku- uczestnik chcąc uzyskać świadectwo kwalifikacyjne- będzie zobowiązany pokryć koszty egzaminu z własnych środków finansowych. W przypadku szkolenia na spawanie blach i rur elektrodami otulonymi-spoiny pachwinowe metodami MAG, TIG szkolenie musi zakończyć się egzaminem sprawdzającym stopień przyswojenia przez uczestnika wiadomości objętych programem szkolenia. Egzamin końcowy odbędzie się przed komisją egzaminacyjną z Instytutu Spawalnictwa. Uczestnik szkolenia, który odbył szkolenie, otrzyma certyfikat zdania egzaminu oraz Książeczkę Spawacza według wymagań normy PN-EN 287-1:2004 dla metody MAG i wymagań normy PN-EN 287-1:2004 lub PN-EN dla metody TIG wystawioną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień. Jest Punkt 8 Zamówienie będzie realizowane w okresie lipiec- do 05 grudnia 2014r. Po zmianie Zamówienie będzie realizowane w okresie sierpień- do 05 grudnia 2014r.

9 Jest Punkt 14.4 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętych kopertach w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, ul. Getta Żydowskiego 21B lub wysłać pocztą na adres Zamawiającego w terminie do r. godz: 13:00. Na kopercie zewnętrznej musi znaleźć się adnotacja: Oferta przetargowa dotycząca szkoleń w trybie przetargu nieograniczonego- nie otwierać przed dniem r. godz. 13:00. Na kopercie wewnętrznej zawierającej ofertę poza oznakowaniem jak wyżej należy podać nazwę i adres Wykonawcy, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. Nie oznaczenie oferty w sposób podany w SIWZ nie skutkuje odrzuceniem oferty. Po zmianie Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętych kopertach w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, ul. Getta Żydowskiego 21B lub wysłać pocztą na adres Zamawiającego w terminie do r. godz: 13:00. Na kopercie zewnętrznej musi znaleźć się adnotacja: Oferta przetargowa dotycząca szkoleń w trybie przetargu nieograniczonego- nie otwierać przed dniem r. godz. 13:00. Na kopercie wewnętrznej zawierającej ofertę poza oznakowaniem jak wyżej należy podać nazwę i adres Wykonawcy, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. Nie oznaczenie oferty w sposób podany w SIWZ nie skutkuje odrzuceniem oferty. Jest Punkt 15.1 Komisyjne otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu r. o godzinie 13:00. Po zmianie Komisyjne otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu r. o godzinie 13:00. W formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do oferty): Jest Tabela nr 1 Nazwa szkolenia Jednostka miary Zamawi a-na ilość Cena brutto na 1 osobę a b c d c x d Kierowca wózka jezdniowego z osoba 5 Cena brutto za pozycję

10 uprawnieniami na wymianę butli gazowej Fryzjer osoba 1 Kurs księgowości z elementami kadr osoba 4 Opiekun osób starszych osoba 19 Bukieciarstwo osoba 10 Pomocniczy robotnik przy osoba 4 konserwacji terenów zielonych Spawanie blach i rur elektrodami osoba 1 otulonymi-spoiny pachwinowe metodami MAG, TIG Kurs na przewóz osób i rzeczy- osoba 2 świadectwo kwalifikacji wstępnej Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych osoba 14 Obsługa komputera-kurs osoba 11 podstawowy Operator sprzętu ciężkiegospycharki osoba 1 kl.iii Operator sprzętu ciężkiego- osoba 1 koparko-ładowarki kl.iii Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych SEP do 1 kv (wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi) osoba 2 Cena brutto za całość: Cena brutto w PLN zamówienia:.. słownie: w tym VAT: zwolnione Tabela nr 2 Nazwa szkolenia Miejsce i czas zajęć teoretycznych Miejsce i czas zajęć praktycznych Czas szkolenia ogółem a b c b + c Kierowca wózka jezdniowego z uprawnieniami na wymianę butli gazowej 67 Fryzjer 80 Kurs księgowości z elementami kadr 150 Opiekun osób starszych 120 Bukieciarstwo 60 Pomocniczy robotnik przy 80

11 konserwacji terenów zielonych Spawanie blach i rur elektrodami 230 otulonymi-spoiny pachwinowe metodami MAG, TIG Kurs na przewóz osób i rzeczy- 280 świadectwo kwalifikacji wstępnej Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 30 Obsługa komputera-kurs 40 podstawowy Operator sprzętu ciężkiegospycharki kl.iii 202 Operator sprzętu ciężkiego- 202 koparko-ładowarki kl.iii Uprawnienia w zakresie eksploatacji 60 urządzeń elektrycznych SEP do 1 kv (wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi) Po zmianie Tabela nr 1 Nazwa szkolenia Jednostka miary Zamawi a-na ilość Cena brutto na 1 osobę a b c d c x d Kierowca wózka jezdniowego z uprawnieniami na wymianę butli gazowej osoba 5 Fryzjer osoba 1 Kurs księgowości z elementami kadr osoba 4 Opiekun osób starszych osoba 19 Bukieciarstwo osoba 10 Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zielonych Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi-spoiny pachwinowe metodami MAG, TIG osoba 4 osoba 1 Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych osoba 14 Obsługa komputera-kurs osoba 11 podstawowy Operator sprzętu ciężkiegospycharki osoba 1 kl.iii Operator sprzętu ciężkiegokoparko-ładowarki kl.iii osoba 3 Cena brutto za pozycję

12 osoba 2 Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych SEP do 1 kv (wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi) Cena brutto za całość: Cena brutto w PLN zamówienia:.. słownie: w tym VAT: zwolnione Tabela nr 2 Nazwa szkolenia Miejsce i czas zajęć teoretycznych Miejsce i czas zajęć praktycznych Czas szkolenia ogółem a b c b + c Kierowca wózka jezdniowego z uprawnieniami na wymianę butli gazowej 67 Fryzjer 80 Kurs księgowości z elementami kadr 150 Opiekun osób starszych 120 Bukieciarstwo 60 Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zielonych Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi-spoiny pachwinowe metodami MAG, TIG Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 30 Obsługa komputera-kurs 40 podstawowy Operator sprzętu ciężkiegospycharki kl.iii 202 Operator sprzętu ciężkiego- 202 koparko-ładowarki kl.iii Uprawnienia w zakresie eksploatacji 60 urządzeń elektrycznych SEP do 1 kv (wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi) W umowie (Załącznik nr 4 do oferty): Jest 2 ust.1

13 .Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Działania 7.1 Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenia są prowadzone w zakresach tematycznych określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a więc : 1) Kierowca wózka jezdniowego z uprawnieniami na wymianę butli gazowej- 5 osób 2) Fryzjer- 1 osoba 3) Kurs księgowości z elementami kadr- 4 osoby 4) Opiekun osób starszych- 19 osób 5) Bukieciarstwo- 10 osób 6) Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zielonych- 4 osoby 7) Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi-spoiny pachwinowe metodami MAG, TIG- 1 osoba 8) Kurs na przewóz osób i rzeczy- świadectwo kwalifikacji wstępnej 2 osoby 9) Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych- 14 osób 10) Obsługa komputera- kurs podstawowy-11 osób 11) Operator sprzętu ciężkiego- spycharki kl.iii 1 osoba 12) Operator sprzętu ciężkiego- koparko-ładowarki kl.iii 1 osoba 13) Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych SEP do 1 kv (wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi)- 2 osoby Po zmianie Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenia są prowadzone w zakresach tematycznych określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a więc : 1) Kierowca wózka jezdniowego z uprawnieniami na wymianę butli gazowej- 5 osób 2) Fryzjer- 1 osoba 3) Kurs księgowości z elementami kadr- 4 osoby 4) Opiekun osób starszych- 19 osób 5) Bukieciarstwo- 10 osób 6) Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zielonych- 4 osoby 7) Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi-spoiny pachwinowe metodami MAG, TIG- 1 osoba 8) Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych- 14 osób 9) Obsługa komputera- kurs podstawowy-11 osób

14 10) Operator sprzętu ciężkiego- spycharki kl.iii 1 osoba 11) Operator sprzętu ciężkiego- koparko-ładowarki kl.iii 3 osoby 12) Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych SEP do 1 kv (wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi)- 2 osoby. Jest 3 ust. 4 Szkolenia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku, przez nie więcej niż 8 godzin dziennie, z zastrzeżeniem, że pomiędzy 5 godzinami dydaktycznymi musi być przewidziana minimum jedna 15-to minutowa przerwa, która nie jest wliczana w ogólny czas efektywnego szkolenia. W przypadku szkolenia na przewóz osób i rzeczy- czas trwania zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie kwalifikacji wstępnej w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 7 godzin ( 12 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy). Po zmianie Szkolenia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku, przez nie więcej niż 8 godzin dziennie, z zastrzeżeniem, że pomiędzy 5 godzinami dydaktycznymi musi być przewidziana minimum jedna 15-to minutowa przerwa, która nie jest wliczana w ogólny czas efektywnego szkolenia. Jest 3 ust.6 Szkolenia muszą odbywać się na terenie Powiatu Zduńskowolskiego. Ośrodek szkoleniowy załącza szczegółową informację, dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja budynku i sal wykładowych). Ośrodek szkoleniowy powinien załączyć szczegółową informację, dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja budynku i sal wykładowych). Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzania szkolenia na: a) operatora sprzętu ciężkiego-spycharki i koparko-ładowarki, b) spawania blach i rur elektrodami otulonymi-spoiny pachwinowe metodami MAG, TIG c) kursu na przewóz osób i rzeczy- świadectwo kwalifikacji wstępnej na terenie województwa łódzkiego- w takim przypadku Wykonawca: - zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom na własny koszt każdorazowego transportu, tj. dojazdu do miejsca realizacji przedmiotowej usługi ze Zduńskiej Woli oraz powrót do Zduńskiej Woli - zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Po zmianie Szkolenia muszą odbywać się na terenie Powiatu Zduńskowolskiego. Ośrodek szkoleniowy załącza szczegółową informację, dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja

15 budynku i sal wykładowych). Ośrodek szkoleniowy powinien załączyć szczegółową informację, dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja budynku i sal wykładowych). Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzania szkolenia na: a) operatora sprzętu ciężkiego-spycharki i koparko-ładowarki, b) spawania blach i rur elektrodami otulonymi-spoiny pachwinowe metodami MAG, TIG na terenie województwa łódzkiego- w takim przypadku Wykonawca: - zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom na własny koszt każdorazowego transportu, tj. dojazdu do miejsca realizacji przedmiotowej usługi ze Zduńskiej Woli oraz powrót do Zduńskiej Woli - zobowiązuje się do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest 3 ust. 7 Kontrola umiejętności zdobytych podczas szkolenia musi być zrealizowana w formie egzaminu oraz wydaniem odpowiedniego dokumentu, stwierdzającego ukończenie przedmiotowego szkolenia. Przystąpienie każdego z uczestników szkolenia do egzaminów jest obligatoryjne. Jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, egzamin i uzyskane na jego podstawie kwalifikacje, muszą być potwierdzone w sposób określony tymi przepisami. Kontrola umiejętności zdobytych podczas szkolenia na operatora spycharki i koparko-ładowarki musi być zrealizowana w formie egzaminu przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie i wydaniem książeczki operatora oraz świadectwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, poz. 1263). W przypadku, gdy uczestnik szkolenia nie zaliczy pozytywnie egzaminu, o którym mowa powyżej, instytucja szkoleniowa winna wydać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zawierające: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. W przypadku szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych SEP do 1 kvuczestnicy szkolenia odbędą egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją kwalifikacyjną, o której mowa w 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad

16 stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U z 2003r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik szkolenia otrzyma świadectwo kwalifikacyjne, o którym mowa w 10 ust.1 w/w rozporządzenia. Wzór świadectwa stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. Koszt egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Wykonawca wlicza w całkowitą cenę szkolenia wykazaną w formularzu ofertowym. Wykonawca, podczas obliczania ceny szkolenia, wlicza do niej koszt związany z przeprowadzeniem egzaminu- po jednym dla każdego z 2 uczestników. W razie negatywnego wyniku- uczestnik chcąc uzyskać świadectwo kwalifikacyjne- będzie zobowiązany pokryć koszty egzaminu z własnych środków finansowych. W przypadku szkolenia na przewóz osób i rzeczy- świadectwo kwalifikacji wstępnejuczestnikowi szkolenia, który uzyskał pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. W razie negatywnego wyniku testu- uczestnik chcąc uzyskać świadectwo kwalifikacyjne- może przystępować do kolejnych testów kwalifikacyjnych przed tą samą Okręgową Komisją Egzaminacyjną i będzie zobowiązany pokryć koszty z własnych środków finansowych. Koszt egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Wykonawca wlicza w całkowitą cenę szkolenia wykazaną w formularzu ofertowym. Wykonawca, podczas obliczania ceny szkolenia, wlicza do niej koszt związany z przeprowadzeniem egzaminu- po jednym dla każdego z 2 uczestników. Wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej określa załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. W przypadku szkolenia na spawanie blach i rur elektrodami otulonymi-spoiny pachwinowe metodami MAG, TIG szkolenie musi zakończyć się egzaminem sprawdzającym stopień przyswojenia przez uczestnika wiadomości objętych programem szkolenia. Egzamin końcowy odbędzie się przed komisją egzaminacyjną z Instytutu Spawalnictwa. Uczestnik szkolenia, który odbył szkolenie, otrzyma certyfikat zdania egzaminu oraz Książeczkę Spawacza według wymagań normy PN-EN 287-1:2004 dla metody MAG i wymagań normy PN-EN 287-1:2004 lub PN-EN dla metody TIG wystawioną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień. Po zmianie Kontrola umiejętności zdobytych podczas szkolenia musi być zrealizowana w formie egzaminu oraz wydaniem odpowiedniego dokumentu, stwierdzającego ukończenie przedmiotowego szkolenia. Przystąpienie każdego z uczestników szkolenia do

17 egzaminów jest obligatoryjne. Jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, egzamin i uzyskane na jego podstawie kwalifikacje, muszą być potwierdzone w sposób określony tymi przepisami. Kontrola umiejętności zdobytych podczas szkolenia na operatora spycharki i koparko-ładowarki musi być zrealizowana w formie egzaminu przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie i wydaniem książeczki operatora oraz świadectwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, poz. 1263). W przypadku, gdy uczestnik szkolenia nie zaliczy pozytywnie egzaminu, o którym mowa powyżej, instytucja szkoleniowa winna wydać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zawierające: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. W przypadku szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych SEP do 1 kvuczestnicy szkolenia odbędą egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją kwalifikacyjną, o której mowa w 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U z 2003r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik szkolenia otrzyma świadectwo kwalifikacyjne, o którym mowa w 10 ust.1 w/w rozporządzenia. Wzór świadectwa stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. Koszt egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Wykonawca wlicza w całkowitą cenę szkolenia wykazaną w formularzu ofertowym. Wykonawca, podczas obliczania ceny szkolenia, wlicza do niej koszt związany z przeprowadzeniem egzaminu- po jednym dla każdego z 2 uczestników. W razie negatywnego wyniku- uczestnik chcąc uzyskać świadectwo kwalifikacyjne- będzie zobowiązany pokryć koszty egzaminu z własnych środków finansowych. W przypadku szkolenia na spawanie blach i rur elektrodami otulonymi-spoiny pachwinowe metodami MAG, TIG szkolenie musi zakończyć się egzaminem sprawdzającym stopień przyswojenia przez uczestnika wiadomości objętych programem szkolenia. Egzamin końcowy odbędzie się przed komisją egzaminacyjną z Instytutu Spawalnictwa. Uczestnik szkolenia, który odbył szkolenie, otrzyma certyfikat zdania egzaminu oraz Książeczkę Spawacza według wymagań normy PN-EN 287-1:2004 dla metody MAG i wymagań normy

18 PN-EN 287-1:2004 lub PN-EN dla metody TIG wystawioną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień. Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stanowią istotną zmianę treści SIWZ. W oparciu o przepisy art. 38 ust. 4a zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W związku dokonaną zmianą Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia r. godz. 13:00 na r. godz. 13:00. Zatwierdzam Dyrektor Halina Szremska

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ Zduńska Wola, dn.27.06.2013r. ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu szkoleń

Bardziej szczegółowo

Część I Kurs prawo jazdy kat. T

Część I Kurs prawo jazdy kat. T Część I Kurs prawo jazdy kat. T 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupwagrowiec.pl Wągrowiec: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia 3 szkoleń dla 25 osób

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

Dostępność sprzętu: Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć dostęp do urządzeń i

Dostępność sprzętu: Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć dostęp do urządzeń i Załącznik 1 Opis szkoleń: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie bezrobotnych do zatrudnienia na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numerycznie.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO OGŁOSZENIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO OGŁOSZENIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający Żarnowiec, dnia 23.11.2018 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

OPS.K /EFS ZAPYTANIE OFERTOWE

OPS.K /EFS ZAPYTANIE OFERTOWE OPS.K.171.6.2018/EFS ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę organizacji szkoleń zawodowych.

Bardziej szczegółowo

OPS.K /EFS ZAPYTANIE OFERTOWE

OPS.K /EFS ZAPYTANIE OFERTOWE OPS.K.171.5.2017/EFS ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę organizacji szkoleń zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie Załącznika Nr 4 do SIWZ: ... (adres) Doświadczenie zawodowe. Załącznik Nr 4 do SIWZ... (nazwa Wykonawcy)

Nowe brzmienie Załącznika Nr 4 do SIWZ: ... (adres) Doświadczenie zawodowe. Załącznik Nr 4 do SIWZ... (nazwa Wykonawcy) Dotyczy realizacji projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III - kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Planowany termin realizacji. 1 Stolarz meblowy II-III kwartał 10 osób Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dane z terenu powiatu choszczeńskiego

Planowany termin realizacji. 1 Stolarz meblowy II-III kwartał 10 osób Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dane z terenu powiatu choszczeńskiego Dane z terenu powiatu białogardzkiego 1 Stolarz meblowy II-III kwartał 10 osób Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 2 Tapicer II-III kwartał 10 osób Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 3 Ratownik wodny

Bardziej szczegółowo

Wszystkie szkolenia mają odbywać się w Radomiu

Wszystkie szkolenia mają odbywać się w Radomiu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia w ramach projektu PO WER Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (II) 1. Prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją

Bardziej szczegółowo

Plan Szkoleń na rok 2014 (Europejski Fundusz Społeczny)

Plan Szkoleń na rok 2014 (Europejski Fundusz Społeczny) Plan Szkoleń na rok 2014 (Europejski Fundusz Społeczny) Lp. Nazwa i zakres Plan szkoleń na rok 2014 został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 20

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓ W SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.tarnow.pl Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UWIERZ W SIEBIE. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UWIERZ W SIEBIE. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Znak Postępowania: KP.IN.3810.1.2014 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZORGANIZOWANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu Informacje o ogłoszeniu Termin składania ofert 22. 12. 2016 Nazwa zamawiającego Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego Zbigniew Poszyler w Poznaniu (PCKZ) ul. Dąbrowskiego 75/15 60-523 Poznań Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia r. DR /1GA/17. Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia

Dąbrowa Górnicza, dnia r. DR /1GA/17. Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia POWIATOWY URZĄD PRACY 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jana III Sobieskiego 12 tel. 32 262 37 39,32 262 29 39; fax 32 262 69 51 http://dabrowagornicza.praca.gov.pl, e-mail: kada@praca.gov.pl DR- 9342-22/1GA/17

Bardziej szczegółowo

PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Załącznik Nr 6 do SIWZ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego W trybie przetargu nieograniczonego na: przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji zawodowych przez

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do OWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi i egzaminami, dla 26 uczestników w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia.

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia. Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące. Lp. 1 Szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych oraz realizowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 4.1 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu w zakresie:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, NIDZICA, , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, NIDZICA, , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

2. Wstępny termin szkolenia to: 9 maja 2016 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia.

2. Wstępny termin szkolenia to: 9 maja 2016 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia. Tuchola, dnia 14.04.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, Plac Wolności 23, 89 500 Tuchola kieruje zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy na realizację szkolenia pn. spawanie

Bardziej szczegółowo

Brzesko: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO

Brzesko: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO Brzesko: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn Operator koparko ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia

Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia POWIATOWY URZĄD PRACY 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jana III Sobieskiego 12 tel. 32 262 37 39,32 262 29 39; fax 32 262 69 51 http://dabrowagornicza.praca.gov.pl, e-mail: kada@praca.gov.pl DR- 9342-27/IGA/16

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania dotyczące realizacji kursu:

2. Wymagania dotyczące realizacji kursu: CAZU.IV.945-8-6/16 Biała Podlaska dn. 07.03.2016r. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie: - Operator koparko ładowarki kl. III - 3 osoby - Operator koparki jednonaczyniowej

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Lębork, dnia 29.04.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń grupowych na 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej

Plan szkoleń grupowych na 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej Plan szkoleń grupowych na 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Planowana liczba miejsc Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym

Bardziej szczegółowo

Zapis treści ogłoszenia przed zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją treści SIWZ:

Zapis treści ogłoszenia przed zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją treści SIWZ: ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F21 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: 197921 NO_DOC_EXT: 2016-152148 SOFTWARE VERSION: 9.3.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: j.klimek@ohp.pl

Bardziej szczegółowo

FN.3321-7/2011 Opole Lubelskie, dn. 18 sierpnia 2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

FN.3321-7/2011 Opole Lubelskie, dn. 18 sierpnia 2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY FN.3321-7/2011 Opole Lubelskie, dn. 18 sierpnia 2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, Plac Wolności 23, 89 500 Tuchola kieruje zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy na realizację szkolenia pn. Operator

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 3/9.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 3/9.2/2014 Zielona Góra, dnia 06.08.2014 r. Pieczęć CeMBe ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 3/9.2/2014 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.tarnow.pl Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs operator koparko ładowarki kl. III. Ilość godzin dydaktycznych 202 godziny w tym: Zajęcia teoretyczne: 116 godzin Zajęcia praktyczne 86 godzin. Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie:

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie: 2/EFS/2009 OFERENCI Łęczyca, dnia 07.05.2009r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia I - Wykwalifikowany opiekun osób starszych i schorowanych II - Wykwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dla 10 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego (CPV 80530000-8) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK INFROMUJEMY, ŻE W 2011 ROKU URZĄD NIE BĘDZIE FINANSOWAŁ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Operator obrabiarek CNC z oprogramowaniem i elementami rysunku technicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 06.02.2015r. PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty euro w trybie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty euro w trybie zapytania ofertowego Krośniewice, 24.07.2013r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro w trybie zapytania ofertowego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 181603-2014; data zamieszczenia: 25.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wyłonienia usługodawcy w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu spawania w ramach projektu pt.: Człowiek + certyfikat = fundament GKB nr POKL.08.01.01-22- 004/13 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Magazynier z obsługą wózków widłowych

Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Magazynier z obsługą wózków widłowych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Magazynier z obsługą wózków widłowych Numer ogłoszenia: 47478 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr GOPS.PZP.POKL.02.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr GOPS.PZP.POKL.02.2014 Skomlin, dnia 13.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr GOPS.PZP.POKL.02.2014 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skomlinie Ul. Trojanowskiego 1 98-346 Skomlin NIP: 832-10-25-284

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL Chodel, dnia 05.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Sprzedawca z umiejętnością obsługi komputera, kas fiskalnych

Bardziej szczegółowo

CAZ/RP-EFS-550-5-6/15

CAZ/RP-EFS-550-5-6/15 CAZ/RP-EFS-550-5-6/15 POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2015 R. W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W KLUBIE PRACYNA ROK 2013 FUNDUSZ PRACY

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W KLUBIE PRACYNA ROK 2013 FUNDUSZ PRACY PUP OLKUSZ Lp. nazwaizakres planowana osób 1. Szkolenie z zakresu umiejętności w aktywnym poszukiwaniu pracy - opanowanie umiejętności autoprezentacji, pisania dokumentów aplikacyjnych, - przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja w ramach środków Funduszu Pracy Algorytm

Realizacja w ramach środków Funduszu Pracy Algorytm L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone Realizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.up.tarnow.pl/ Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Toruń: SZKOLENIA ZAWODOWE OSÓB BEZROBOTNYCH Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Toruń: SZKOLENIA ZAWODOWE OSÓB BEZROBOTNYCH Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Toruń: SZKOLENIA ZAWODOWE OSÓB BEZROBOTNYCH Numer ogłoszenia: 174884-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR:

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Sprzedawca magazynier z obsługą wózka widłowego dla 1 osoby niepełnosprawnej, mieszkańca powiatu

Bardziej szczegółowo

bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 77183-2013 z dnia 2013-05-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Namysłów Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2014-05-23 12:57 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 82611-2014 z dnia 2014-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostróda 1. Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie: Część 1. Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 31, 28 580 32, fax 285 80 31 Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 272544-2012r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 272544-2012r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 272544-2012 z dnia 2012-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zamość Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizowanego przez Miejskie

Bardziej szczegółowo

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe Projekt pn. Aktywizacja bezrobotnych kluczem do zatrudnienia realizowany w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2011-11-30 15:10 Rybnik: Usługa szkoleniowa w ramach projektu Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. Zamość, dnia 16.08.2013 r. MC.VII.EFS.341/1/6/13

ZAWIADOMIENIE. Zamość, dnia 16.08.2013 r. MC.VII.EFS.341/1/6/13 MC.VII.EFS.341/1/6/13 Zamościa zostało unieważnione w zakresie: 1. Części nr 3 Organizacja kursu Asystent Rodziny dla 2 osób., 2. Części nr 19 Organizacja kursu: Oligofrenopedagogika dla 2 osób., 3. Części

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Oleśnica, 16.10.2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe Powiatowy Urząd Pracy w Mławie działając na podstawie art.5 ust.1 w związku z art. 5a ust 2-4 z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Oznaczenie ZSBC/02/2013 sprawy: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg na przeprowadzenie zawodowych kursów kwalifikacyjnych w projekcie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie typy, klasa trzecia. Liczba godzin szkolenia oraz zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Aktywniej w życiu w 2014 roku

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Aktywniej w życiu w 2014 roku Młynary, 23.05.2014 Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.dworcowa 25 14-420 Młynary Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Aktywniej w życiu w 2014 roku

Bardziej szczegółowo

OPS.K /EFS ZAPYTANIE OFERTOWE

OPS.K /EFS ZAPYTANIE OFERTOWE OPS.K.171.2.2019/EFS ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę organizacji szkoleń zawodowych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. I Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks,... Adres poczty elektronicznej... nr REGON...

FORMULARZ OFERTOWY. I Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks,... Adres poczty elektronicznej... nr REGON... Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY I Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks,.... Adres poczty elektronicznej... nr REGON... EKD/PKD NIP Osoba upoważniona

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?co=zampub Zamość: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zduńska Wola, dnia 13.08.2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na przeprowadzenie szkoleń 1. Dane Zamawiającego. Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-06-28 12:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.tuchola.ibip.pl Tuchola: realizacja szkolenia w zakresie spawania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Zapytanie ofertowe Rzeszów 03.10.2011 r. 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zapytanie ofertowe Michał Drymajło z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 18g/54 35-111 Rzeszów, NIP: 5170050703, REGON 180203870, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

SPIS KURSÓW: Kurs obsługi programu komputerowego Auto Cad I, II, III stopień

SPIS KURSÓW: Kurs obsługi programu komputerowego Auto Cad I, II, III stopień Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia SPIS KURSÓW: Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Część 6 Kurs obsługi programu komputerowego Auto Cad I, II, III stopień Kurs spawacza elektrycznego TIG Kurs

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące zamówienia publicznego Nr 351636-2013

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące zamówienia publicznego Nr 351636-2013 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące zamówienia publicznego Nr 351636-2013 Dziękując za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: Przetarg na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/11/KURS/2016/JnS

Zapytanie ofertowe nr 2/11/KURS/2016/JnS Wrocław, 2.11.2016r Zapytanie ofertowe nr 2/11/KURS/2016/JnS W związku z realizacją Projektu Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska o nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopsud.naszops.pl/bip/zamowienia-publiczne Ustrzyki Dolne: Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski Organizacja i przeprowadzenie kursu spawacza, kursu obsługi wózków widłowych oraz kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Numer ogłoszenia: 322246-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa 1. Podstawy obsługi komputera z kasa fiskalną

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2018/S Usługi społeczne i inne szczególne usługi zamówienia publiczne. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2018/S Usługi społeczne i inne szczególne usługi zamówienia publiczne. Ogłoszenie o zamówieniu. 1 / 20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106260-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2018/S 048-106260 Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych

Zespół Szkół Zawodowych Znak sprawy: RPWM.02.04.01-28-0030/17/2 Braniewo, dnia 15.09.2017r Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym na podstawie art.138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługi społeczne, których wartość jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsr-widzew.pl Ksawerów: organizacja i przeprowadzenie usług szkolenia zawodowego:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 319188-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Gnojnik: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego Jesteśmy najlepsi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Rybnik: Szkolenia dla osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rybnik: Szkolenia dla osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup-rybnik.pl Rybnik: Szkolenia dla osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 82200-2013;

Bardziej szczegółowo