Część I Kurs prawo jazdy kat. T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część I Kurs prawo jazdy kat. T"

Transkrypt

1 Część I Kurs prawo jazdy kat. T 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 2. Ilość godzin: a. zgodnie z 3 ust 1 pkt 1) lit. a) i pkt 2) lit. b) załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 z 2005r. poz z późn. zm.) 30 godz. zajęć teoretycznych i 20 godz. zajęć praktycznych. 3. Planowana ilość osób: Jedna grupa łącznie 15 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie. 4. Termin przeprowadzenia kursu: a. początek: od dnia podpisania umowy, b. zakończenie: nie później jak do 21 czerwca 2013r., c. kurs może być realizowany w dni robocze oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), dzienna liczba godzin zegarowych kursu nie może przekraczać 4 godzin w dniach zajęć dydaktycznych, a w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych 8 godzin. Termin realizacji kursu w dniach zajęć dydaktycznych powinien być dostosowany do planu lekcji uczestników kursu. 5. Dokumenty jakie winien przedłożyć Wykonawca po zakończeniu kursu: a. program kursu, b. kopię dziennika zajęć, c. listę obecności uczestników zajęć, d. potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych wraz z jednym egzemplarzem, e. kopię protokołu z przeprowadzonego wewnętrznego egzaminu, f. kopię certyfikatów, zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem, g. potwierdzenie odbioru certyfikatów, zaświadczeń przez uczestników kursu, h. ankiety po zakończeniu kursu, i. dokumentacja zdjęciowa z realizacji kursu (min. 10 zdjęć). 6. Zakres tematyczny kursu: a. kurs prawa jazdy kat. T. 1

2 7. Dokumenty jakie powinien przedłożyć Wykonawca przed rozpoczęciem kursu: a. harmonogram zajęć z uwzględnieniem zakresu tematycznego (z podziałem na godziny) oraz terminów realizacji umowy (terminy dzienne i godzinowe z uwzględnieniem liczby osób) uzgodniony z biurem projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem kursu, b. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do prowadzenia kursu w zakresie wymaganym przepisami prawa. 8. Cena jednostkowa kursu ma zawierać: a. wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 z 2005r. poz. 1834) w szczególności zgodnie z zał. nr 3 do tego rozporządzenia, b. wynajęcie placu manewrowego na terenie powiatu dąbrowskiego, c. koszty badania lekarskiego w zakresie wymaganym przepisami, d. koszty ubezpieczenia osoby szkolonej od następstw nieszczęśliwych wypadków (każda z osób uczestniczących w kursie powinna być ubezpieczona na kwotę ,00 zł. na okres trwania kursu), e. koszty pierwszego egzaminu państwowego, f. ewentualny podatek od usługi, g. ewentualnie inne koszty związane z realizacją kursu. 9. Cena jednostkowa kursu nie zawiera: a. kosztów cateringu. 2

3 Część II Kurs kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie. 2. Ilość godzin: a. liczba godzin ogółem: 75, b. wykłady 52 godziny, c. praktyczna nauka jazdy 15 godzin, d. szkolenie w zakresie bezpiecznej wymiany butli (teoria i praktyka) 8 godzin. 3. Planowana ilość osób: Dwie grupy po 15 osób, łącznie 30 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie. Osoby wskazane przez Zamawiającego będą osobami pełnoletnimi. 4. Termin przeprowadzenia kursu: a. początek: od dnia podpisania umowy, b. zakończenie: nie później jak do 21 czerwca 2013r., c. kurs może być realizowany w dni robocze oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), dzienna liczba godzin zegarowych kursu nie może przekraczać 4 godzin w dniach zajęć dydaktycznych, a w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych 8 godzin. Termin realizacji kursu w dniach zajęć dydaktycznych powinien być dostosowany do planu lekcji uczestników kursu, d. część praktyczna kursu powinna odbywać się przy użyciu sprzętu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. 5. Dokumenty jakie winien przedłożyć Wykonawca po zakończeniu kursu: a listę obecności uczestników zajęć (oryginał), a. kopię protokołu z przeprowadzonego egzaminu zgodnego z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego, b. kopię potwierdzenia odbioru dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji uczestników kursu, c. kopię dziennika zajęć, d. ankiety po zakończeniu kursu (oryginał), e. kserokopia zaświadczeń poświadczonych za zgodność z oryginałem, f. pisemne potwierdzenie każdego kursanta o odbyciu zajęć praktycznych, g. dokumentacja zdjęciowa z przeprowadzonego kursu (minimum 10 zdjęć). 3

4 6. Kurs powinien zakończyć się: a. zorganizowaniem egzaminu wewnętrznego ze zdobytej wiedzy, b. wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnego zgodnego z 3 pkt 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 186 z późn. zm.), c. egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie obsługi wózków jezdniowych sprawdzającym stopień opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi wózka jezdniowego. Pozytywny wynik egzaminu państwowego będzie uprawniał do otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi transportu bliskiego wydanego przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego. 7. Zakres tematyczny kursu: Zakres teoretyczny szkolenia musi być zgodny z ramowym programem nauczania zatwierdzonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr nadzorowany przez ministra właściwego d/s gospodarki z rozszerzeniem o szkolenie na wymianę butli gazowych. Program powinien zawierać: - Typy stosowanych wózków jezdniowych - Budowa wózka - Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami - Czynności operatora w czasie pracy wózkami - Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa - Wiadomości z zakresu BHP - Wiadomości o dozorze technicznym - Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków - Przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z wymianą butli - Pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli zgodnie z przepisami i zasadami bhp - Próbne wykonanie wymiany butli przez kierowcę wózka pod nadzorem instruktora - Samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora - Omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kierowcę Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku kierowca wózków jezdniowych. 8. Dokumenty jakie powinien przedłożyć Wykonawca przed rozpoczęciem kursu: a. harmonogram zajęć z uwzględnieniem zakresu tematycznego (z podziałem na godziny) oraz terminów realizacji umowy (terminy dzienne i godzinowe z uwzględnieniem liczby osób) uzgodniony z biurem projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem kursu, b. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do prowadzenia kursu w zakresie wymaganym przepisami prawa. 9. Cena jednostkowa kursu ma zawierać: a. wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w SIWZ, 4

5 b. konieczny sprzęt, wyposażenie kursantów w kaski ochronne oraz wyposażenia placu manewrowego zgodnie z wytycznymi programowymi tj.: w pachołki, palety, skrzyniopalety itp., c. koszt badania lekarskiego, d. koszt ubezpieczenia kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków, e. koszty przyjazdu prowadzącego, f. egzamin wewnętrzny po zakończeniu kursu, g. koszty pierwszego egzaminu państwowego przed Komisją Dozoru Technicznego, h. uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu dla uczestników, i. ewentualny podatek od wykonanej usługi, j. koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia kursu, k. ewentualnie inne koszty związane z realizacją kursu. 10. Cena jednostkowa kursu nie zawiera: a. kosztów cateringu. 11. Zamawiający zapewnia nieodpłatnie: a. salę dydaktyczną w celu przeprowadzenia zajęć teoretycznych, b. miejsce do przeprowadzenia zajęć praktycznych. 5

6 Część III Kurs uprawnienia elektryczno energetyczne urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kv 1 Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie. 2. Ilość godzin: a. 30 godzin zajęć edukacyjnych na jednego uczestnika. 3. Planowana ilość osób: Jedna grupa łącznie 15 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie. Osoby wskazane przez Zamawiającego będą osobami pełnoletnimi. 4. Termin przeprowadzenia kursu: a. początek: od dnia podpisania umowy, b. zakończenie: nie później jak do 21 czerwca 2013r., c. kurs może być realizowany w dni robocze oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), dzienna liczba godzin zegarowych kursu nie może przekraczać 4 godzin w dniach zajęć dydaktycznych, a w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych 8 godzin. Termin realizacji kursu w dniach zajęć dydaktycznych powinien być dostosowany do planu lekcji uczestników kursu. 5. Dokumenty jakie winien przedłożyć Wykonawca po zakończeniu kursu: a. listę obecności uczestników zajęć (oryginał), b. kopię potwierdzenia odbioru dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji uczestników kursu, c. kopię dziennika zajęć, d. ankiety po zakończeniu kursu (oryginał), e. kserokopia zaświadczeń poświadczonych za zgodność z oryginałem, f. pisemne potwierdzenie każdego kursanta o odbyciu zajęć praktycznych, g. dokumentacja zdjęciowa z przeprowadzonego kursu (minimum 10 zdjęć). 6. Kurs powinien zakończyć się: a. zorganizowaniem egzaminu wewnętrznego ze zdobytej wiedzy, b. wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnego z 3 pkt 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 186 z późn. zm.), c. egzaminem państwowym przed komisją kwalifikacyjną zgodnie z wymaganiami uwzględnionymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania 6

7 kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003r.). 7. Zakres tematyczny kursu: Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kv: - zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, - zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, - zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, - zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, - instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.). Pozytywny wynik egzaminu będzie uprawniał do otrzymania aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia. 8. Dokumenty wymagane od Wykonawcy przed zawarciem umowy: a. harmonogram zajęć z uwzględnieniem zakresu tematycznego (z podziałem na godziny) oraz terminów realizacji umowy (terminy dzienne i godzinowe z uwzględnieniem liczby osób) uzgodniony z biurem projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem kursu, b. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do prowadzenia kursu w zakresie wymaganym przepisami prawa. 9. Cena jednostkowa kursu ma zawierać: a. wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w SIWZ, b. materiały niezbędne do prawidłowego zrealizowania programu kursu w ilości niezbędnej dla każdego z 15 uczestników, c. koszty ubezpieczenia kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków, d. koszty badania lekarskiego w zakresie wymaganym przepisami, e. koszty przyjazdu prowadzącego, f. koszty pierwszego egzaminu państwowego przed Komisją Kwalifikacyjną, g. egzamin wewnętrzny po zakończeniu kursu, h. uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu dla uczestników, i. ewentualny podatek od wykonanej usługi, j. ewentualnie inne koszty związane z realizacją kursu. 7

8 10. Cena jednostkowa kursu nie zawiera: a. kosztów cateringu. 11. Zamawiający zapewnia nieodpłatnie: a. salę dydaktyczną, narzędzia do przeprowadzenia kursu. 8

9 Część IV Kurs spawania łukowego elektrodą otuloną (spoiny pachwinowe) szkolenie pierwszego stopnia kwalifikacji 1 Miejsce przeprowadzenia kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie. 2. Ilość godzin: a. szkolenie I stopnia kwalifikacji, zajęcia teoretyczne 23 godziny, zajęcia praktyczne 140 godzin, b. realizacja zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. 3. Planowana ilość osób: Jedna grupa łącznie 10 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie. Osoby wskazane przez Zamawiającego będą osobami pełnoletnimi. 4. Termin przeprowadzenia kursu: a. początek: od dnia podpisania umowy, b. zakończenie: nie później jak do 21 czerwca 2013r., c. kurs może być realizowany w dni robocze oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), dzienna liczba godzin zegarowych kursu nie może przekraczać 4 godzin w dniach zajęć dydaktycznych, a w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych 8 godzin. Termin realizacji kursu w dniach zajęć dydaktycznych powinien być dostosowany do planu lekcji uczestników kursu. 5. Dokumenty jakie winien przedłożyć Wykonawca po zakończeniu kursu: a. listę obecności uczestników zajęć (oryginał), b. kopię potwierdzenia odbioru dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji uczestników kursu, c. kopię dziennika zajęć, d. ankiety po zakończeniu kursu (oryginał), e. kserokopia zaświadczeń poświadczonych za zgodność z oryginałem, f. pisemne potwierdzenie każdego kursanta o odbyciu zajęć praktycznych, g. dokumentacja zdjęciowa z przeprowadzonego kursu (minimum 10 zdjęć). 6. Kurs powinien zakończyć się: a. zorganizowaniem egzaminu wewnętrznego ze zdobytej wiedzy, b. wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnego z 3 pkt 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 186 z późn. zm.), c. egzaminem kwalifikacyjnym przed komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Pozytywny wynik egzaminu państwowego będzie uprawniał do otrzymania zaświadczenia 9

10 kwalifikacyjnego wydanego przez organ właściwej jednostki Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. 7. Zakres tematyczny kursu: a. kurs spawanie łukowe elektrodą otuloną I stopnia kwalifikacji w/g wytycznych W-07/IS Dokumenty wymagane od Wykonawcy przed zawarciem umowy: a. harmonogram zajęć z uwzględnieniem zakresu tematycznego (z podziałem na godziny) oraz terminów realizacji umowy (terminy dzienne i godzinowe z uwzględnieniem liczby osób) uzgodniony z biurem projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem kursu, b. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do prowadzenia kursu w zakresie wymaganym przepisami prawa. 9. Cena jednostkowa kursu ma zawierać: a wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz wymaganiami zamawiającego zawartymi w SIWZ, b. odzież ochronną, materiały, materiały eksploatacyjne niezbędne do prawidłowego zrealizowania programu kursu w ilości niezbędnej dla każdego z 10 uczestników, c. koszty ubezpieczenia kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków, d. koszty przyjazdu prowadzącego, e. koszty badania lekarskiego w zakresie wymaganym przepisami, f. koszty pierwszego egzaminu państwowego przed Komisją Instytutu Spawalnictwa, g. uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu dla uczestników, h. ewentualny podatek od wykonanej usługi, i. ewentualnie inne koszty związane z realizacją kursu. 10. Zamawiający zapewnia: a. sale dydaktyczną, narzędzia oraz sprzęt do przeprowadzenia kursu. 10

11 Część V Kurs spawania metodą MAG 1 Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie. 2. Ilość godzin: a. szkolenie I stopnia kwalifikacji, zajęcia teoretyczne 25 godzin, zajęcia praktyczne 120 godzin. 3. Planowana ilość osób: Dwie grupy 10 i 13 osobowa, łącznie 23 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie. 4. Termin przeprowadzenia kursu: a. początek: od dnia podpisania umowy, b. zakończenie: nie później jak do 21 czerwca 2013r., c. kurs może być realizowany w dni robocze oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), dzienna liczba godzin zegarowych kursu nie może przekraczać 4 godzin w dniach zajęć dydaktycznych, a w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych 8 godzin. Termin realizacji kursu w dniach zajęć dydaktycznych powinien być dostosowany do planu lekcji uczestników kursu. 5. Dokumenty jakie winien przedłożyć Wykonawca po zakończeniu kursu: a. listę obecności uczestników zajęć (oryginał), b. kopię potwierdzenia odbioru dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji uczestników kursu, c. kopię dziennika zajęć, d. ankiety po zakończeniu kursu (oryginał), e. kserokopia zaświadczeń poświadczonych za zgodność z oryginałem, f. pisemne potwierdzenie każdego kursanta o odbyciu zajęć praktycznych, g. dokumentacja zdjęciowa z przeprowadzonego kursu (minimum 10 zdjęć). 6. Kurs powinien zakończyć się: a. zorganizowaniem egzaminu wewnętrznego ze zdobytej wiedzy, b. wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnego z 3 pkt 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U poz. 186 z późn. zm.), c. egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Pozytywny wynik egzaminu państwowego będzie uprawniał do otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez organ właściwej jednostki Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. 11

12 7. Zakres tematyczny kursu: a. kurs spawanie MAG I stopnia kwalifikacji w/g wytycznych W-07/IS Dokumenty wymagane od Wykonawcy przed zawarciem umowy: a. harmonogram zajęć z uwzględnieniem zakresu tematycznego (z podziałem na godziny) oraz terminów realizacji umowy (terminy dzienne i godzinowe z uwzględnieniem liczby osób) uzgodniony z biurem projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem kursu, b. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do prowadzenia kursu w zakresie wymaganym przepisami prawa. 9. Cena jednostkowa kursu ma zawierać: a. wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz wymaganiami zamawiającego zawartymi w SIWZ, b. odzież ochronną, materiały, materiały eksploatacyjne niezbędne do prawidłowego zrealizowania programu kursu w ilości niezbędnej dla każdego z 23 uczestników, c. koszty ubezpieczenia kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków, d. koszty przyjazdu prowadzącego, e. koszty badania lekarskiego w zakresie wymaganym przepisami, f. koszty pierwszego egzaminu państwowego przed Komisją Instytutu Spawalnictwa, g. uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu dla uczestników, h. ewentualny podatek od wykonanej usługi, i. ewentualnie inne koszty związane z realizacją kursu. 10. Cena jednostkowa kursu nie zawiera: a. kosztów cateringu. 11. Zamawiający zapewnia: a. salę dydaktyczną, narzędzia oraz sprzęt do przeprowadzenia kursu. 12

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I. Kurs dla kandydatów na prawo jazdy kat. B I. Kurs dla 3osób. III. Miejsce realizacji szkolenia: Zduńska Wola lub Sieradz lub Łódź. 1. Absolwent

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ Zduńska Wola, dn.15.07.2014r. ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Dostępność sprzętu: Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć dostęp do urządzeń i

Dostępność sprzętu: Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć dostęp do urządzeń i Załącznik 1 Opis szkoleń: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie bezrobotnych do zatrudnienia na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numerycznie.

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie Załącznika Nr 4 do SIWZ: ... (adres) Doświadczenie zawodowe. Załącznik Nr 4 do SIWZ... (nazwa Wykonawcy)

Nowe brzmienie Załącznika Nr 4 do SIWZ: ... (adres) Doświadczenie zawodowe. Załącznik Nr 4 do SIWZ... (nazwa Wykonawcy) Dotyczy realizacji projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III - kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ Załącznik Nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz szkoleń dla

Bardziej szczegółowo

Wszystkie szkolenia mają odbywać się w Radomiu

Wszystkie szkolenia mają odbywać się w Radomiu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia w ramach projektu PO WER Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (II) 1. Prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją

Bardziej szczegółowo

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e. Kurs Kelner barman

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e. Kurs Kelner barman Kurs Kelner barman 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: Część teoretyczna i praktyczna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. 2. Ilość godzin: nie mniej niż 30 godzin zajęć (45 minutowych).

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Szkolenia w ramach projektu Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miechów dnia, 08.03.2013r.

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miechów dnia, 08.03.2013r. PRZETARG - nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce w okresie od 2010-2014" współfinansowanego ze środków UE w ramach POKL.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupwagrowiec.pl Wągrowiec: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia 3 szkoleń dla 25 osób

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR I Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR I Usługa organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych kursów dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych realizowana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Operator obrabiarek CNC z oprogramowaniem i elementami rysunku technicznego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2015 I.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2015 I. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 DYNÓW: 01.04.2015R I. ZAMAWIAJĄCY ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA

Bardziej szczegółowo

A. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 (pakiet nr 1): Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w miejscowości Bolesławiec

A. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 (pakiet nr 1): Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w miejscowości Bolesławiec SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia składa się z części A, B i C. Część A. WYMAGANIA OGÓLNE DLA WYKONAWCY BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ KURSU ZAWODOWEGO 1) Nazwa zadania przedmiot

Bardziej szczegółowo

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 29 r. ż. z wykształceniem minimum podstawowym/gimnazjalnym 2. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem

Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem Informacje o usłudze Czy usługa może być dofinansowana? Sposób dofinansowania wsparcie dla osób indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Załącznik Nr 6 do SIWZ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego W trybie przetargu nieograniczonego na: przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji zawodowych przez

Bardziej szczegółowo

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. 1 ZSP NR.

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. 1 ZSP NR. HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. 1 ZSP NR. 2 W BRZESKU Data szkolenia Godziny realizacji szkolenia (od do) 26.05.2015 1.00-19.00 27.05.2015 1.00-19.00 28.05.2015 1.00-19.00 Przedmiot/Temat TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i m. J a n a L i s z e w s k i e g o w B r a n i e w i e

Zespół Szkół Zawodowych i m. J a n a L i s z e w s k i e g o w B r a n i e w i e Znak sprawy: RPWM.02.04.01-28-0030/17/13 Braniewo, dnia 14.12.2017 r Ogłoszenie o zamówieniu na postępowanie prowadzone na podstawie art.138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługi społeczne, których

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji niżej opisanej usługi: W niniejszym zapytaniu pod pojęciem:

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Spawanie metodą MAG 135 (CPV Usługi szkolenia zawodowego)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Spawanie metodą MAG 135 (CPV Usługi szkolenia zawodowego) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia 06.04.2018r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Spawanie metodą MAG 135 (CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) 1) Liczba godzin: 150 godzin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do OWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi i egzaminami, dla 26 uczestników w jednostkach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie:

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie: 2/EFS/2009 OFERENCI Łęczyca, dnia 07.05.2009r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia I - Wykwalifikowany opiekun osób starszych i schorowanych II - Wykwalifikowany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Oznaczenie ZSBC/02/2013 sprawy: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg na przeprowadzenie zawodowych kursów kwalifikacyjnych w projekcie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa 1. Podstawy obsługi komputera z kasa fiskalną

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO PCPR.EFS.IV.541.23.2013 Kępno, 23.10.2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w ramach procedury

Bardziej szczegółowo

UWIERZ W SIEBIE. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UWIERZ W SIEBIE. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Znak Postępowania: KP.IN.3810.1.2014 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZORGANIZOWANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Kurs Prawa Jazdy Kategorii B w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2011-11-30 15:10 Rybnik: Usługa szkoleniowa w ramach projektu Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dla 10 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego (CPV 80530000-8) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR:

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Sprzedawca magazynier z obsługą wózka widłowego dla 1 osoby niepełnosprawnej, mieszkańca powiatu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Strona 1 z 6. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Strona 1 z 6 Wągrowiec: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia 3 szkoleń dla 35 osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 177486-2015; data zamieszczenia: 15.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji: zajęcia powinny rozpocząć się w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji zajęć do r.

Termin realizacji: zajęcia powinny rozpocząć się w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji zajęć do r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Nr postępowania: BWK-KG-271-5/III/13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla

Bardziej szczegółowo

Grupa docelowa szkolenia

Grupa docelowa szkolenia Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Realizację szkoleń i kursów dla uczniów z Zespołu Szkół nr 10 im. Koszalinie w ramach projektu Moją perspektywą ZAWÓD!

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ Zduńska Wola, dn.27.06.2013r. ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu szkoleń

Bardziej szczegółowo

kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych

kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych Znak sprawy: RPWM.02.04.01-28-0075/16/6 Braniewo, dnia 15.02.2017 r Ogłoszenie o rozeznaniu rynku o wartości nieprzekraczającej 50 tyś netto na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu zawodowego: Operator

Bardziej szczegółowo

2. Wstępny termin szkolenia to: 9 maja 2016 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia.

2. Wstępny termin szkolenia to: 9 maja 2016 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia. Tuchola, dnia 14.04.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, Plac Wolności 23, 89 500 Tuchola kieruje zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy na realizację szkolenia pn. spawanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Celem kształcenia kursowego jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień (pozytywny wynik egzaminu

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Wszystkie szkolenia muszą odbywać się w Radomiu

Uwaga: Wszystkie szkolenia muszą odbywać się w Radomiu Załącznik 2 Uwaga: Wszystkie szkolenia muszą odbywać się w Radomiu CZĘŚĆ I A i I B ZAMÓWIENIA SZKOLENIE SPAWANIE METODAMI MAG 135 I TIG 141 Wykonawcy mogą składać oferty tylko na jedną części I A, lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży I. Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy,

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Spawanie metodami MAG 135, 3. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B dla 90 uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO OGŁOSZENIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO OGŁOSZENIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający Żarnowiec, dnia 23.11.2018 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: ZS SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: ZS SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) DOBCZYCE styczeń 2019 r. Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZS.201.1.2019 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zamówienia publicznego: Kursy i szkolenia dla uczniów 1. Usługa szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

usługa szkoleniowa: Operator wózka jezdniowego dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w

usługa szkoleniowa: Operator wózka jezdniowego dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Page 1 of 5 Kazimierza Wielka: Szkolenie dla 15osób bezrobotnych Operator wózka jezdniowego. Numer ogłoszenia: 95635-2010; data zamieszczenia: 23.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs operator koparko ładowarki kl. III. Ilość godzin dydaktycznych 202 godziny w tym: Zajęcia teoretyczne: 116 godzin Zajęcia praktyczne 86 godzin. Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 4198-2014; data zamieszczenia: 07.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 4198-2014; data zamieszczenia: 07.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi PRZETARG - nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków UE w ramach POKL Zamówienie składa się

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B w ramach realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni ucz się,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 Kurs operatorów wózków widłowych z egzaminem państwowym I. Wymagania niezbędne cześć 1: posiadanie przygotowania pedagogicznego, posiadanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu: 1) Prawo jazdy kat. B, 2) Instruktor techniki jazdy, 3) Doskonalenie techniki jazdy, w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 97935-2013;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: Zarządzenie nr 2/2019 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego: Kursy i szkolenia dla uczniów 1 1. Usługa szkoleniowa 1 Kurs: Operator żurawi

Bardziej szczegółowo

Realizacja w ramach środków Funduszu Pracy Algorytm

Realizacja w ramach środków Funduszu Pracy Algorytm L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone Realizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sadkowice, 22.10.2012 r. 96-206 Sadkowice Tel.: (046) 815-68-92, faks: 46/815 68 92 e-mail: gopssadkowice@poczta.onet.pl REGON 750709628; NIP 835-15-45-284 Godziny Urzędowania: Poniedziałek piątek 7.30

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I Kurs komputerowy na poziomie zaawansowanym dla 22 osób I. Kurs dla 22 osób w tym 10 osób niepełnosprawnych. II. Pożądany termin rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr / 2017

-projekt- UMOWA nr / 2017 znak sprawy: ZSR/2911/-9/2017 Załącznik nr 8 -projekt- UMOWA nr / 2017 Zawarta w dniu w Leśnej Podlaskiej pomiędzy: Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: Zarządzenie nr 23/2017 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego: Kursy i szkolenia dla uczniów 1 1. Usługa szkoleniowa 1 Kurs: Operator żurawi

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014 dotyczy zapytania ofertowego nr 3/9.2/2014 w ramach projektu pt. Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim nr WND-POKL.09.02.00-20-148/12 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA Milówka, dnia 20.04.2015 r. szkolenia skierowane do uczestników projektu systemowego pn. Milówka. Nowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia r. DR /1GA/17. Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia

Dąbrowa Górnicza, dnia r. DR /1GA/17. Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia POWIATOWY URZĄD PRACY 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jana III Sobieskiego 12 tel. 32 262 37 39,32 262 29 39; fax 32 262 69 51 http://dabrowagornicza.praca.gov.pl, e-mail: kada@praca.gov.pl DR- 9342-22/1GA/17

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

Lisewo, dnia r.

Lisewo, dnia r. Lisewo, dnia 04.02.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie, ul.toruńska 15, 86-230 Lisewo zaprasza do składania ofert w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia. Oferty proszę

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B dla uczniów szkół zawodowych w Gdyni w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data ogłoszenia: 2017-07-14 Biłgoraj, dn. 14.07.2017r. Termin składania ofert: 2017-08-4 12:00 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Niniejszym informujemy, że zamierzamy zlecić w trybie bez przetargowym - zamówienie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, tel. 32/ 297-87-00 PLAN SZKOLEŃ NA 2016 ROK LP. Nazwa i zakres Liczba miejsc dla uczestników szkoleń Przewidywany termin realizacji Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia Kurs prawo jazdy kat. C.

Powiat Cieszyński zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia Kurs prawo jazdy kat. C. Cieszyn, dnia 28.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B. Powiat Cieszyński zaprasza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie I. Kurs obsługi komputera

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie I. Kurs obsługi komputera Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I. Kurs obsługi komputera I. Kurs dla 16 osób w tym 11 osób usamodzielnianych i 5 osób niepełnosprawnych. Wykonawca w ofercie cenowej poda

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Kurs Prawa Jazdy Kategorii B w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dla 8 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-31 13:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014 Zielona Góra, dnia 01.09.2014 r. Pieczęć CeMBe ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Choszczno, dnia r. POWIAT CHOSZCZEŃSKI / Zespół Szkół Nr 2 ul. Polna Choszczno ZAPYTANIE OFERTOWE

Choszczno, dnia r. POWIAT CHOSZCZEŃSKI / Zespół Szkół Nr 2 ul. Polna Choszczno ZAPYTANIE OFERTOWE Choszczno, dnia 11.03.2019 r. POWIAT CHOSZCZEŃSKI / Zespół Szkół Nr 2 ul. Polna 5 73-200 Choszczno ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia

Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Dotyczy: przeprowadzenia szkolenia Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Liczba osób 44 uczestników (Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 319188-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia

Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia POWIATOWY URZĄD PRACY 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jana III Sobieskiego 12 tel. 32 262 37 39,32 262 29 39; fax 32 262 69 51 http://dabrowagornicza.praca.gov.pl, e-mail: kada@praca.gov.pl DR- 9342-27/IGA/16

Bardziej szczegółowo

Projekt Mam zawód -mam pracę w regionie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mam zawód -mam pracę w regionie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cieszyn, dn. 23.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO NA PRZEPROWADZENIE KURSU UPRAWNIENIA KWALIFIKACYJNE SEP Powiat Cieszyński zaprasza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Załącznik nr 6.5 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: Podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY)

FORMULARZ OFERTOWY (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY) Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY (OŚWIADCZENIE WYKONAWCY) Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Telefon/fax Wykonawcy Adres e- mail Wykonawcy Numer NIP Odpowiadając na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy,

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy, Rozprza, 16.06.2014 r... (pieczęć zamawiającego) Zapytanie ofertowe Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia szkolenia,,przedstawiciel HANDLOWY Z PRAWEM

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y TA N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 342620-2011 z dnia 2011-10-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 06.02.2015r. PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Nakło n/not. dnia r. Znak sprawy- P/1 /2017

Nakło n/not. dnia r. Znak sprawy- P/1 /2017 Nakło n/not. dnia 20.03.2017 r. Znak sprawy- P/1 /2017 Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. B. Romanowskiego w Nakle n/not. ul. Dąbrowskiego 4 zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

CZ-A Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

CZ-A Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZ-A.271.99.291.2017 Organizacja kursów obsługi dla 65 uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie zakwalifikowanych do udziału w projekcie Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 4.1 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu w zakresie:

Bardziej szczegółowo

a. Kurs w wymiarze minimum 60 godzin.

a. Kurs w wymiarze minimum 60 godzin. ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k - n a j l e p s z a i n w e s t y c j a M o j e ż y c i e M o j a p r a c a

C z ł o w i e k - n a j l e p s z a i n w e s t y c j a M o j e ż y c i e M o j a p r a c a ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące kompleksowej realizacji usługi CPV: 80530000-8 Usługi Szkolenia zawodowego o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności Zamawiający: 14.04.2014

Bardziej szczegółowo