Uchwała Nr XIII/198/11 Rady Miasta Piekary Śląskie. z dnia 22 grudnia 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XIII/198/11 Rady Miasta Piekary Śląskie. z dnia 22 grudnia 2011 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr XIII/198/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego MIR sp. z o.o. z siedzibą: ul. Słoneczna 37 Rudnik Wielki, z dnia 28 października 2011 r. na działanie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 237, 238 i 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz z późn. zm.). Rada Miasta Piekary Śląskie uchwala 1 Uznać skargę Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego MIR sp. z o.o. z siedzibą: ul. Słoneczna 37 Rudnik Wielki, z dnia 28 października 2011 r. za bezzasadną. 2 Zgodnie z art Kodeksu postępowania administracyjnego poucza się stronę skarżącą, iż w przypadku ponowienia skargi bez wskazania nowych okoliczności w sprawie Rada Miasta Piekary Śląskie może podtrzymać swoje stanowisko bez zawiadamiania strony skarżącej. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Piekary Śląskie, którego zobowiązuje się do powiadomienia strony skarżącej o sposobie rozpatrzenia skargi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 4 Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie /-/ Krzysztof Seweryn

2 UZASADNIENIE Pełnomocnik Skarżącej, wniósł do Rady Miasta Piekary Śląskie skargę z dnia r. na działalność Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. Skarżący w treści skargi wskazywał na nienależyte prowadzenie przez podległych Prezydentowi pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie postępowania administracyjnego w przedmiocie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr 127, znak: ER /10 z dnia r. zezwalającej na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne na terenie miasta Piekary Śląskie udzielonego skarżącej poprzez rozszerzenie prowadzonej działalności na działki nr 1493/361 i 1493/363. Według Skarżącego doprowadziło to do przewlekłości postępowania, w szczególności poprzez: naruszenia wszelkich możliwych przepisów prawa materialnego i formalnego; działania wbrew art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 k.p.a.; naruszenia wszelkich norm wynikających z k.p.a. o terminach. Skarżąca wskazała nadto, iż zarzucana przewlekłość postępowania doprowadziła do naruszenia interesów Skarżącej narażając ją na niepowetowane straty poprzez uniemożliwienie prowadzenia jej działalności. Analizując treść skargi Komisja Rewizyjna zapoznała się z całością prowadzonego postępowania administracyjnego, w szczególności z dokumentacją sprawy, na którą składają się: decyzja nr 127 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, znak ERś /10 z dnia r., postanowienie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia r. znak ERś /10 zawieszające postępowania w sprawie zmiany decyzji na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne w zakresie rozszerzenia obszaru prowadzonej działalności o działki o numerach ewidencyjnych 1493/361 i 1494/363, postanowienie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia r. znak ERś /10 zawieszające postępowanie w sprawie zmiany decyzji na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne w zakresie wyłączenia z obszaru prowadzonej działalności terenu wydzielonego z działek o numerach ewidencyjnych 3804/364, 3806/363, 319, 2075/322 o łącznej powierzchni 0,975ha, postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia r., sygn. SKO-OŚ-428/345/3697/11/KCG, decyzja nr 159 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia r. znak ERś /10, postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia r., sygn. SKO-OŚ-428/791/6274/11/RN, postanowienie Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia r., sygn. SKO-OŚ-428/790/6273/11/AK, decyzja nr 198 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia r., znak ERś /10, decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia r., sygn. SKO-OŚ-428/951/7466/11/BMC, postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia r., sygn. SKO-OŚ /11572/11/KCG, decyzja nr 271 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia r., znak ERś /10, postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia r., sygn. SKO-OŚ-428/1722/13142/11/BMC, postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia r., sygnatura SKO-OŚ-428/2026/15200/11/BMC.

3 W związku ze wskazanymi przez Skarżącą zarzutami Komisja Rewizyjna dnia r. przeprowadziła wizję lokalną terenu objętego wnioskami Skarżącej o wydanie decyzji zezwalającej na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne oraz ustaliła przebieg postępowania w przedmiocie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Piekary Śląskie NR 127, znak ER /10 z dnia r. zezwalającej na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne na terenie miasta Piekary Śląskie poprzez rozszerzenie obszaru prowadzonej działalności na działki nr 1493/361 i 1493/363, który prezentuje się następująco: 1. Pismem z dnia r. (data wpływu do Urzędu Miasta r.) Skarżąca zwróciła się z wnioskiem o zmianę posiadanej decyzji na odzysk odpadów w zakresie rozszerzenia obszaru prowadzonej działalności o działki 1493/361 i 1494/ Pismem z dnia r. (doręczone skarżącej r.) na podstawie art. 50 k.p.a. wezwano Skarżącą do złożenia wyjaśnień w sprawie złożonego wniosku na odzysk odpadów. 3. W dniu r. w związku ze skomplikowanym charakterem sprawy powołując się na art. 36 k.p.a. wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy, tj r. potwierdzenie odbioru z r. Skomplikowany charakter sprawy wynikał z faktu, iż na wnioskowanym terenie prowadzone jest jednocześnie postępowanie ws. usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania na podstawie art. 34 ustawy o odpadach oraz toczy się postępowanie prokuratorskie ws. nielegalnego składowania odpadów. 4. Dnia r. na podstawie art k.p.a. wezwano Skarżącą do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zmianę decyzji na odzysk odpadów (doręczono Skarżącej w dniu r.). 5. W tym samym dniu, tj r., do Urzędu Miasta wpłynął wniosek Skarżącej z prośbą o wycofanie wniosku o zmianę decyzji na odzysk odpadów z dnia r. z datą pisma r. 6. Pismem z dnia r. (wpływ do Urzędu Miasta w dniu r.) Skarżąca wystosowała wniosek o zmianę decyzji na odzysk w tym samym zakresie, jak wniosek z dn r., z dodaniem wniosku o wyłączenie z obszaru prowadzonej działalności terenu wydzielonego z działek o numerach ewidencyjnych 3804/361, 3806/363, 319, 2075/322 o łącznej powierzchni 0,975ha. 7. W dniu r. wpłynęło do Urzędu Miasta uzupełnienie braków formalnych wniosku z dnia r. 8. Pismem z dnia r. poinformowano Skarżącą o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na podstawie art. 36 k.p.a. w związku ze skomplikowanym charakterem sprawy oraz wyznaczono nowy termin jej załatwienia potwierdzenie odbioru z dnia r. 9. Postanowieniami z dnia r. Prezydent Miasta Piekary Śląskie zawiesił postępowanie w sprawie zmiany decyzji na odzysk odpadów dla Skarżącej w zakresie rozszerzenia obszaru prowadzonej działalności o działki o numerach 1493/361 i 1494/363 oraz w zakresie wyłączenia z obszaru prowadzonej działalności terenu wydzielonego z działek o numerach ewidencyjnych 3804/361, 3806/363, 319, 2075/322 o łącznej powierzchni 0,975ha do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach VI Wydział Karny z siedzibą w Piekarach Śląskich. Postępowanie administracyjne zostało zawieszone ze względu na prowadzone postępowanie prokuratorskie, a zezwolenie na jakiekolwiek działania w tym terenie (np. poprzez wydanie decyzji na odzysk odpadów) mogłyby doprowadzić do usunięcia materiału dowodowego, z którego mogła skorzystać prokuratura. 10. Postanowieniem z dnia r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uznało za zasadne zażalenie Skarżącej z dnia r. na niezałatwienie sprawy w terminie oraz wyznaczyło termin załatwienia sprawy do dnia r., stwierdzając jednocześnie, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa. O niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu jej załatwienia Skarżaca została poinformowana pismem z dnia r. Wykonaniem niniejszego postanowienia było

4 wydanie decyzji nr 159 z dnia r. umarzającej postępowanie w sprawie wniosku z dnia r. złożonego przez Skarżącą w dniu r. Ponadto pismem z dnia r. zostały złożone stosowne wyjaśnienia do SKO. 11. Po zażaleniu się Skarżącej na postanowienia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w dniu r. (data wpływu do tut. Urzędu: r.) uchyliło je w całości i przekazało do ponownego rozpatrzenia. SKO stwierdziło, że w przedmiotowej sprawie nie występuje zagadnienie wstępne, od rozstrzygnięcia którego zależy rozstrzygnięcie tej sprawy, w związku z czym brak jest podstaw do zawieszenia postępowania administracyjnego z tego tytułu w oparciu o art pkt 4 k.p.a. 12. Pismem z dnia r. poinformowano Skarżącą zgodnie z art. 9 k.p.a. o pozostawieniu sprawy w toku i ponownym jej rozpatrzeniu. 13. Pismem z dnia r. wezwano Skarżącą do złożenia pisemnych wyjaśnień do wniosku o zmianę decyzji na odzysk odpadów w zakresie rozszerzenia obszaru prowadzonej działalności o działki 1493/361 i 1494/ Decyzją nr 198 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia r. zmieniono decyzję nr 127 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia r. na odzysk odpadów w zakresie wyłączenia z obszaru prowadzonej działalności terenu wydzielonego z działek o numerach ewidencyjnych 3804/361, 3806/363, 319, 2075/322 o łącznej powierzchni 0,975ha. 15. Decyzją z dnia r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach stwierdziło nieważność części decyzji nr 127 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia r. w zakresie odmowy wydania decyzji na odzysk odpadów na tereny działek 1493/361 i 1494/363. Kolegium stwierdziło, że podana przez organ I instancji przesłanka odmowy udzielenia zezwolenia z powodu toczącego się postępowania wyjaśniającego w sprawie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania nie stanowi żadnej z przesłanek odmowy udzielenia zezwolenia na odzysk odpadów zamieszczonych w art. 29 ust. 1 ustawy o odpadach. 16. W związku z wezwaniem Skarżącej z dnia r. oraz koniecznością złożenia stosownych wyjaśnień do wniosku, pismem z dnia r. zgodnie z art. 36 k.p.a. wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy na dzień r. 17. Pismem z dnia r. Skarżąca poinformowała, że wezwanie z dnia r. do złożenia wyjaśnień traktuje jako bezprzedmiotowe. 18. Postanowieniem z dnia r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uznało za zasadne zażalenie Skarżącej z dnia r. na niezałatwienie sprawy w terminie oraz wyznaczyło termin załatwienia sprawy do dnia r., stwierdzając jednocześnie, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Zażalenie Skarżącej zostało złożone w tym samym dniu, w którym SKO uchyliło postanowienie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia r. O niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu jej załatwienia Skarżąca została poinformowana pismem z dnia r. Ponadto pismem z dnia r. zostały złożone stosowne wyjaśnienia do SKO. Sprawę rozpatrzono przed wyznaczonym przez SKO terminem wydając w dniu r. decyzję nr 271 odmawiającą Skarżącej zmiany decyzji nr 127 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia r. na odzysk odpadów w zakresie rozszerzenia obszaru prowadzonej działalności o działki o numerach ewidencyjnych 1493/361 i 1494/ Pismem z dnia r. zwrócono się z prośbą do Wydziału Architektury i Urbanistyki tut. Urzędu o złożenie stosownych uzupełnień (wyjaśnień) do pisma z dnia r. odnoszących się do zgodności przedmiotowego zamierzenia (sposobu gospodarowania odpadami) prowadzonego przez Skarżącą na działkach 1493/361 i 1494/363 z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Pismo to zostało wystosowane w związku z niejasnością płynącą z zapisu pisma Wydziału Architektury i Urbanistyki z dnia r.: część wnioskowanych działek przeznaczona jest w planie pod drogę publiczną, która jest zadaniem własnym gminy. Ponadto zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji i Remontów z dnia r.

5 w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca umowa z dnia r. Termin realizacji zadania r. 20. Pismem z dnia r. Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki po ponownym przeanalizowaniu zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wniosku o zmianę decyzji na odzysk odpadów dla Skarżącej w zakresie rozszerzenia obszaru prowadzonej działalności o działki o numerach 1493/361 i 1494/363 stwierdził, że wnioskowane działania (zamierzony sposób gospodarki odpadami) są niezgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 21. Pismem z dnia r. poinformowano Skarżącą o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji na odzysk odpadów w zakresie rozszerzenia obszaru prowadzonej działalności o działki o numerach 1493/361 i 1494/363 dla Skarżącej oraz możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami zgromadzonymi w toku postępowania oraz zgłoszenia ewentualnych uwag i wniosków. 22. Pismem z dnia r. poinformowano Skarżącą zgodnie z art. 36 k.p.a. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy ze względu na brak potwierdzenia odbioru zawiadomienia z dnia r. informującym o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji na odzysk odpadów w zakresie poszerzenia obszaru prowadzonej działalności o działki 1493/361 i 1494/363. Ww. pismo zostało przygotowane w dniu r. a podpisane przez Naczelnika Wydziału ER dnia r. i wysłane w tym samym dniu. 23. W dniach r. oraz r. Skarżąca skorzystała z możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy na mocy art. 10 k.p.a. nie wnosząc uwag. 24. W dniu r. Prezydent Miasta Piekary Śląskie wydał decyzję nr 271 odmawiającą Skarżącej zmiany decyzji nr 127 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia r. na odzysk odpadów w zakresie rozszerzenia obszaru prowadzonej działalności o działki o numerach ewidencyjnych 1493/361 i 1494/ W dniu r. (pismo z dnia r.) pełnomocnik Skarżącej złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji nr 271 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia r. 26. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w postanowieniu z dnia r. stwierdziło niedopuszczalność zażalenia Skarżącej z dnia r. SKO orzekło niedopuszczalność zażalenia ze względów przedmiotowych, ponieważ postanowienie w przedmiocie zawiadomienia o terminie załatwienia sprawy jest niezaskarżalne nie służy na nie zażalenie. 27. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w postanowieniu z dnia r. postanowiło stwierdzić, że zażalenie Skarżącej z dnia z dnia r. na przewlekłe prowadzenie przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie postępowania ws. zmiany decyzji nr 127 na odzysk odpadów w zakresie rozszerzenia prowadzonej działalności o działki 1493/361 i 1494/363, nie jest uzasadnione. Kolegium ustaliło, że czynności dowodowe podjęte w postępowaniu nie były podejmowane na okoliczność stanów faktycznych nie mających znaczenia dla rozstrzygnięcia. W toku czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna ustaliła, że przebieg postępowania oraz podejmowane w jego toku czynności przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie nie nosiły znamion przewlekłości i były dokonywane z dochowaniem wszelkich terminów przewidzianych prawem. Nadto w toku postępowania wbrew twierdzeniom Skarżącej zapewniono jej czynny udział w postępowaniu dowodowym i wyjaśniającym. Należy podkreślić, iż powyższe ustalenia Komisji Rewizyjnej są zbieżne z ustaleniami Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które rozpatrywało zażalenie Skarżącej na działalność Prezydenta Piekar Śląskich w przedmiocie bezprawnego przesuwania terminu, a jednocześnie niezgodne z prawem przewlekanie zakończenia postępowania w przedmiocie zmiany

6 decyzji nr 127. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w postanowieniu z dnia z dnia r. stwierdziło, że zażalenie Skarżącej jest nieuzasadnione. W uzasadnieniu decyzji organu odwoławczego stwierdzono cyt. W oparciu o akta sprawy, które znajdują się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Katowicach w związku z wniesionym odwołaniem od decyzji Nr 271 z dnia 3 listopada 2011 r., Kolegium ustaliło, że czynności dowodowe podjęte w postępowaniu przed organem I instancji nie były podejmowane na okoliczność stanów faktycznych nie mających znaczenia dla rozstrzygnięcia. Jak wyżej szczegółowo opisano rozstrzygnięcie w sprawie zostało podjęte po zgromadzeniu przez organ I instancji materiału dowodowego i po dostarczeniu przez stronę informacji na okoliczność wszystkich rzędnych, co było okolicznością mającą znaczenie dla wypełnienia obowiązku wyczerpującego zebrania materiału dowodowego /art k.p.a./. Wbrew stanowisku pełnomocnika strona nie kwestionowała konieczności przedłożenia żądanego przez organ I instancji materiału dowodowego i nie uznała wezwania organu za bezprzedmiotowe. Następnie organ I instancji wypełnił obowiązek umożliwienia pełnomocnikowi strony wypowiedzenia się w trybie art k.p.a. przed przejściem do fazy orzeczniczej postępowania. Uwzględniając powyższe Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się żadnych tendencyjnych działań podjętych przez pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie wręcz przeciwnie, pracownicy dochowali należytej staranności przy prowadzeniu postępowania administracyjnego, co czyni skargę bezzasadną.

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie skargi z dnia 15 kwietnia 2015 r. na działalność Burmistrza Miasta Oleśnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/1/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 stycznia 2016 roku

Uchwała Nr XX/1/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 stycznia 2016 roku Uchwała Nr XX/1/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie w sprawie przekroczenia uprawnień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 521/IV/32/2006 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA Nr 521/IV/32/2006 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA Nr 521/IV/32/2006 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Wiesławy Llamas na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Na podstawie art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/490/14 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 16 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/490/14 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 16 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/490/14 RADY MIASTA KUTNO z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 czerwca 2014 r. na działalność Prezydenta Miasta Kutno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KUTNO. z dnia... 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 czerwca 2014 r. na działalność Prezydenta Miasta Kutno

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KUTNO. z dnia... 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 czerwca 2014 r. na działalność Prezydenta Miasta Kutno Projekt z dnia 9 lipca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KUTNO z dnia... 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 czerwca 2014 r. na działalność Prezydenta Miasta Kutno Na

Bardziej szczegółowo

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r.

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r. Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa 8-9.12.2011 r. Monika Prokopowicz Departament Higieny Środowiska GIS Wybrane zagadnienia prawne

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr V/.../2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 maja 2015r.

U C H W A Ł A Nr V/.../2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 maja 2015r. U C H W A Ł A Nr V/.../2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 maja 2015r. projekt w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR XXXVIII/252/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Postanowienie. 2. wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy w terminie do 4 kwietnia 2018 r.,

Postanowienie. 2. wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy w terminie do 4 kwietnia 2018 r., Olsztyn, 5 marca 2018 r. INSPEKCJA WETERYNARYJNA WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII W OLSZTYNIE Stowarzyszenie Obrona Zwierząt ul. 11 listopada 29, 28-300 Jędrzejów Nasz znak: WIW-Z-OZ.912.0.2.2018

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/397/2018 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 26 września 2018 r.

UCHWAŁA NR LV/397/2018 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 26 września 2018 r. UCHWAŁA NR LV/397/2018 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 26 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/510/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XL/510/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XL/510/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIII/147/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XIII/147/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. UCHWAŁA Nr XIII/147/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Opolskiego. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KPA z 7 kwietnia OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca (Dz.U poz. 935) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz )

ZMIANY W KPA z 7 kwietnia OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca (Dz.U poz. 935) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ) ZMIANY W KPA z 7 kwietnia 2017 (Dz.U. 2017 poz. 935) OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca 2017 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257.) Terminy KPA: Załatwianie spraw: Art. 35. 2. Niezwłocznie - powinny być załatwiane sprawy,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/170/2016 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/170/2016 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/170/2016 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zduńska Wola Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/232/2013 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza Czchowa

UCHWAŁA NR XXVII/232/2013 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza Czchowa UCHWAŁA NR XXVII/232/2013 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza Czchowa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 29 października 2010 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 29 października 2010 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Warszawa, dnia 21 lipca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach * * * Podkomisja Stała do nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/163/17 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXII/163/17 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXII/163/17 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 3 grudnia 2012 r. SKO- 4220/156/2012

Bydgoszcz, dnia 3 grudnia 2012 r. SKO- 4220/156/2012 Bydgoszcz, dnia 3 grudnia 2012 r. SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE w BYDGOSZCZY SKO- 4220/156/2012 Pan ul. W odpowiedzi na zażalenie Pana z dnia 31 października 2012 r., które wpłynęło do Samorządowego

Bardziej szczegółowo

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do...

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do... Strona otrzymała decyzję II instancji z rozstrzygnięciem, z którym nie zgadza się. W jakim terminie moŝe wnieść skargę do naczelnego Sądu Administracyjnego? Z chwilą wydania dla strony postępowania niekorzystnej

Bardziej szczegółowo

- uchyla zaskarżone postanowienie w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Uzasadnienie

- uchyla zaskarżone postanowienie w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Uzasadnienie SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Znak: SKO.DG-51/1536/1/2016 POSTANOWIENIE Kielce, 14 lipca 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w składzie orzekającym: Przewodnicząca: Członkowie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/ 93 / 2011 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 2 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/ 93 / 2011 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 2 września 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/ 93 / 2011 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 2 września 2011 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na Uchwałę Nr XI/66/2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Druk Nr 28/25 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Baranek na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przewlekłego załatwienia sprawy o usunięcie

Bardziej szczegółowo

Czas w postępowaniu administracyjnym.

Czas w postępowaniu administracyjnym. Czas w postępowaniu administracyjnym. Problematyka czasu w unormowaniach procesowych znajduje się wśród szeregu przepisów Kodeksu, albowiem zagadnienie sprawności działania organów administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/.../2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 maja 2015r. U z a s a d n i e n i e W dniu 28.04.2015r. do Przewodniczącego Rady Gminy Pokrzywnica wpłynęło pismo Pana..., będące

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 marca 2016 r. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 marca 2016 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 marca 2016 r. NK-KS.431.1.3.2016.MGS Pan Jan Marian Grzegorczyn W ójt Gminy Miękinia Wystąpienie pokontrolne W dniach od 10 do 29 lutego 2016 r. na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ODWOŁANIE. Wrocław, dnia 9.12.2012 r. Waldemar Wietrzykowski ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ Wrocław

ODWOŁANIE. Wrocław, dnia 9.12.2012 r. Waldemar Wietrzykowski ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ Wrocław Wrocław, dnia 9.12.2012 r Waldemar Wietrzykowski ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ Wrocław Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/324/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/324/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA Nr XXIV/324/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie Na podstawie art. 229 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/153/2015 RADY MIASTA MŁAWA. z dnia 1 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XII/153/2015 RADY MIASTA MŁAWA. z dnia 1 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XII/153/2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/50/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 22 września 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/50/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 22 września 2015 r. UCHWAŁA NR VII/50/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 22 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działań Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/41/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie załatwienia skargi na Starostę Opolskiego jako organu Państwa

Uchwała Nr V/41/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie załatwienia skargi na Starostę Opolskiego jako organu Państwa Uchwała Nr V/41/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. Projekt w sprawie załatwienia skargi na Starostę Opolskiego jako organu Państwa Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Projekt Komisji Rewizyjnej RMK. UCHWAŁA NR.../.../ Rady Miasta Krakowa z dnia

Projekt Komisji Rewizyjnej RMK. UCHWAŁA NR.../.../ Rady Miasta Krakowa z dnia Druk nr Projekt Komisji Rewizyjnej RMK UCHWAŁA NR.../.../ Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Krakowa i dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych Weryfikacja w postępowaniu ogólnym: Zasada trwałości decyzji administracyjnych art. 16 1 k.p.a. Weryfikacja w toku instancji

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Sobociński spr. Członkowie: Agata Wawrzyniak Tomasz Ziółkowski

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Sobociński spr. Członkowie: Agata Wawrzyniak Tomasz Ziółkowski Kalisz, dnia 5 marca 2012r. SKO- 4123/9/12 Za dowodem doręczenia DECYZJA Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Sobociński

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty)

Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty) Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty) 1 Dział I. Przepisy ogólne. 2 Rozdział 2. Zasady ogólne. Art. 10 [Zasada wysłuchania stron] 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/338/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 23 maja 2016 roku. w sprawie skargi na Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

UCHWAŁA NR XXIII/338/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 23 maja 2016 roku. w sprawie skargi na Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. UCHWAŁA NR XXIII/338/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie skargi na Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia UCHWAŁA NR RADY MIASTA BIELSK PODLASKI - PROJEKT- z dnia w sprawie rozpatrzenia skargi a Miasta Bielsk Podlaski. na działanie Burmistrza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania. i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania. i rozpatrywania interwencji

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania. i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania. i rozpatrywania interwencji Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015/2016 Dyrektora Szkoły z dnia 29.02.2016r. Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji

Bardziej szczegółowo

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Grunwaldzka 4, Krzeszowice. I. Organizacja przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Grunwaldzka 4, Krzeszowice. I. Organizacja przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Organizacji i Kontroli OK.V.0933-2-08 PROTOKÓŁ z kontroli sprawdzającej Rady Miejskiej w Krzeszowicach Kontrolę przeprowadził w dniu 29 sierpnia 2008 r. Maciej

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie ul. Juliusza Lea 10, Kraków SKO.SW/4101/53/2019 Kraków, dnia: 12 marca 2019 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie ul. Juliusza Lea 10, Kraków SKO.SW/4101/53/2019 Kraków, dnia: 12 marca 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie ul. Juliusza Lea 10, 30-048 Kraków SKO.SW/4101/53/2019 Kraków, dnia: 12 marca 2019 r. P O S T A N O W I E N I E Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie w składzie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2017 STAROSTY JAROSŁAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 51/2017 STAROSTY JAROSŁAWSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 51/2017 STAROSTY JAROSŁAWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie: ustalenia procedury organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSW 1/19. Dnia 11 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSW 1/19. Dnia 11 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I NSW 1/19 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lutego 2019 r. SSN Ewa Stefańska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Joanna Lemańska SSN Adam Redzik sprawy ze skargi pełnomocnika wyborczego

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 77/01

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 77/01 Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 77/01 Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania pozwolenia budowlanego, stwierdzający, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest zgodna

Bardziej szczegółowo

Koczergi, 30 maja 2016 r. za pośrednictwem: ul. Brzeska Biała Podlaska. w Białej Podlaskiej

Koczergi, 30 maja 2016 r. za pośrednictwem: ul. Brzeska Biała Podlaska. w Białej Podlaskiej Koczergi, 30 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. M. Curie - Skłodowskiej 20-029 Lublin za pośrednictwem: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 21-500

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. po rozpatrzeniu wniosku Pani adres do korespondencji: o udostępnienie informacji publicznej,

D E C Y Z J A. po rozpatrzeniu wniosku Pani adres do korespondencji: o udostępnienie informacji publicznej, SKO.4103.1507.2012 Koszalin, dnia 1 czerwca 2012 roku D E C Y Z J A Na podstawie: art. 104 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz.U. z 2000r.,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/128/12

UCHWAŁA Nr XV/128/12 UCHWAŁA Nr XV/128/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 13 września 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P. W. na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce. Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 34/2009. z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Jaworznie. Informacje o Komisji DATA POSIEDZENIA GODZINA

PROTOKÓŁ NR 34/2009. z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Jaworznie. Informacje o Komisji DATA POSIEDZENIA GODZINA PROTOKÓŁ NR 34/2009 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Jaworznie Informacje o Komisji DATA POSIEDZENIA 21 września 2009 r. GODZINA 12:00 14:00 MIEJSCE POSIEDZENIA Siedziba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXI Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA Nr XXI.261.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/291/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/291/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/291/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Sylwestra Różańskiego na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II GSK 294/15 - Wyrok Data orzeczenia 2016-08-12 Data wpływu 2015-02-06 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/126/2011

Uchwała Nr XII/126/2011 Uchwała Nr XII/126/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 października 2011r. w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.

Bardziej szczegółowo

DUK /08. Protokół

DUK /08. Protokół DUK.0914-0014/08 Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Tychy w dniach od 07.07.2008 r. do 10.07.2008 r. przez mgr Agnieszkę Olak, głównego specjalistę Wydziału

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.7.2016 Pan Piotr Andrzej Szymański Wójt Gminy Brochów Urząd Gminy w Brochowie Brochów 125 05-088 Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENI E. Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.)

POSTANOWIENI E. Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.) Sygn. akt II SAB/BK42/16 ODPIS POSTANOWIENI E Dnia 4 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.) po

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt III CZ 31/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Ryński

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Ryński Sygn. akt V KZ 15/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 kwietnia 2014 r. SSN Andrzej Ryński w sprawie M. P. skazanego z art. 207 1 k.k. i in. po rozpoznaniu zażalenia skazanego na zarządzenie

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU

DORĘCZENIE ODPISU WYROKU DORĘCZENIE ODPISU WYROKU W wykonaniu zarządzenia z dnia 30 maja 2007 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego doręcza Panu - jako pełnomocnikowi skarżącego - odpis wyroku z dnia 7 maja 2007

Bardziej szczegółowo

LLU /2014 K/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2014 K/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4111-003-01/2014 K/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/14/006 Realizacja wniosków pokontrolnych NIK sformułowanych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 25 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.1.1.2015 Pan Zbigniew Roman Deptuła Starosta Makowski Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Opolskiego. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Tyszowce, 03 lipca 2013 r. OŚR OBWIESZCZENIE

Tyszowce, 03 lipca 2013 r. OŚR OBWIESZCZENIE OŚR.6220.19.2012 Tyszowce, 03 lipca 2013 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013.267 j.t.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2014 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 25 września 2014r.

UCHWAŁA Nr / /2014 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 25 września 2014r. projekt UCHWAŁA Nr / /2014 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 25 września 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum Nr 6 w Koszalinie. Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz J. Sputowski Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym) Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/104/15 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 kwietnia 2015 r. Pani ( )

UCHWAŁA NR VII/104/15 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 kwietnia 2015 r. Pani ( ) UCHWAŁA NR VII/104/15 RADY MIASTA KUTNO z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 kwietnia 2015 r. Pani ( ) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Podstawy normatywne. Art. 63 Konstytucji

Podstawy normatywne. Art. 63 Konstytucji Skargi i wnioski Podstawy normatywne Art. 63 Konstytucji Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/309/2009 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 14 października 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/309/2009 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 14 października 2009 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/309/2009 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 14 października 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Bytów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ODPIS. Sygn. akt II OSK 1860/16 POSTANOWIENIE. Dnia 8 września 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny. w składzie:

ODPIS. Sygn. akt II OSK 1860/16 POSTANOWIENIE. Dnia 8 września 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny. w składzie: ODPIS POSTANOWIENIE Dnia 8 września 2016 r. w składzie: Naczelny Sąd Administracyjny Przewodniczący Sędzia NSA Barbara Adamiak po rozpoznaniu w dniu 8 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie

Bardziej szczegółowo

2. Zobowiązuje Przewodniczącego Rady Gminy Czarna Dąbrówka do zawiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

2. Zobowiązuje Przewodniczącego Rady Gminy Czarna Dąbrówka do zawiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi. UCHWAŁA NR XXXI/ /2017 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka i podległych mu pracowników Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pan Robert Wróbel Starosta Powiatu Legionowskiego Starostwo Powiatowe w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego Legionowo

Pan Robert Wróbel Starosta Powiatu Legionowskiego Starostwo Powiatowe w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego Legionowo Warszawa, 31 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.4.2016 Pan Robert Wróbel Starosta Powiatu Legionowskiego Starostwo Powiatowe w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 05-119 Legionowo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 maja 2010 roku Nr XLVIII/719/10

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 maja 2010 roku Nr XLVIII/719/10 UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 maja 2010 roku Nr XLVIII/719/10 w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Ekologicznego Ziemi Nadnoteckiej z siedzibą w Śmiłowie na bezczynność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/225/12 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 7 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/225/12 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 7 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/225/12 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Pana Henryka Bieńkowskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 85 / 2007 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 października 2007 roku. Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

Uchwała Nr XV / 85 / 2007 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 października 2007 roku. Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje: Uchwała Nr XV / 85 / 2007 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie skargi na działalność Starosty Lubańskiego. Na podstawie art. 12 ust. 11ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 53-55 i art. 57 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/203/2017 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO z dnia 26 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/203/2017 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO z dnia 26 września 2017 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/203/2017 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przekazania skargi na działalność Starosty Kępińskiego zgodnie z właściwością. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji w Zabrzu Nr 2/KZ/2010 z dnia 30 września 2010r.

Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji w Zabrzu Nr 2/KZ/2010 z dnia 30 września 2010r. Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji w Zabrzu Nr 2/KZ/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI / 470 /2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 stycznia 2009 roku

Uchwała Nr XXXI / 470 /2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 stycznia 2009 roku Uchwała Nr XXXI / 470 /2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/ /2019 RADY GMINY KOŁBASKOWO z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo

UCHWAŁA NR IV/ /2019 RADY GMINY KOŁBASKOWO z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo UCHWAŁA NR IV/ /2019 RADY GMINY KOŁBASKOWO z dnia 25 lutego 2019 r. projekt w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek Płock

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek Płock Warszawa, 2 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.1.6.2014 Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Istota sądownictwa administracyjnego Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Sądownictwo administracyjne ISTOTA SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi z dnia 05 października 2017r.

Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi z dnia 05 października 2017r. Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi z dnia 05 października 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/142/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

UCHWAŁA NR VIII/142/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy UCHWAŁA NR VIII/142/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk Sygn. akt KSP 12/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 listopada 2012 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach Projekt Druk nr... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach z dnia... 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2011/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach z dnia 25 maja 2012r.

Zarządzenie Nr 21/2011/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach z dnia 25 maja 2012r. Zarządzenie Nr 21/2011/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/296/14 RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 6 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/296/14 RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 6 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/296/14 RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr. Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie. z dnia 01 września 2010r.

Zarządzenie Nr. Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie. z dnia 01 września 2010r. Zarządzenie Nr. Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie z dnia 01 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 357/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 roku

UCHWAŁA Nr 357/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 roku UCHWAŁA Nr 357/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli Rady Miasta Nowy Sącz

PROTOKÓŁ z kontroli Rady Miasta Nowy Sącz KA.V.0931-4-08 PROTOKÓŁ z kontroli Rady Miasta Nowy Sącz Siedziba Rady Miasta: Rynek 1; 33-300 Nowy Sącz. Kontrolę w dniu 29 sierpnia 2008 r. przeprowadziła Danuta Żurek, starszy inspektor w Wydziale Organizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie rozparzenia skarg z dnia 4 grudnia 2012 r. i 14 grudnia 2012 r. Pana Z S na działalność Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/112/16 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/112/16 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 31 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr XXIV/112/16 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 31 maja 2016 r. w spawie udzielenia odpowiedzi na skargę Grupy Sztolniowej KLIN z siedzibą 58-340 Głuszyca Górna, ul. Kłodzka 4/10 oraz Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE SĄDU DYSCYPLINARNEGO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

ORZECZENIE SĄDU DYSCYPLINARNEGO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH Sygn. akt SDo 6/15 Poznań, dnia 4 grudnia 2015 roku ORZECZENIE SĄDU DYSCYPLINARNEGO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH Wielkopolski Oddział Zamiejscowy Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 12 sierpnia 1998 r. II UKN 171/98

Wyrok z dnia 12 sierpnia 1998 r. II UKN 171/98 Wyrok z dnia 12 sierpnia 1998 r. II UKN 171/98 Bezpodstawne pozostawienie bez rozpoznania wniosku strony o przyznanie prawa do renty inwalidzkiej jest równoznaczne z odmową przyznania świadczenia, które

Bardziej szczegółowo

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i stosowania jego postanowień. 3

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i stosowania jego postanowień. 3 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 18/2013/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/128/2016 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 30 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/128/2016 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 30 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/128/2016 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi w części dotyczącej działalności Kierownika Jednostki Organizacyjnej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w składzie: Maria Kremska. na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2018r.

DECYZJA. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w składzie: Maria Kremska. na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2018r. Katowice, dnia 23 lipca 2018r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach Nr SKO-IP/41.11/94/2018/10611 DECYZJA na podstawie art. 2 ustawy z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Koszalinie

Zarządzenie Nr. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Koszalinie Zarządzenie Nr. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo