Załącznik nr 1 OPIS PROGRAMU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 OPIS PROGRAMU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 OPIS PROGRAMU STRESZCZENIE Programem populacyjnej, aktywnej profilaktyki raka szyjki macicy zostaną objęte kobiety w wieku lat. Celem ogólnym niniejszego programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy w Polsce, o ok. 50% do roku Do celów szczegółowych zaliczamy: Wykrywania stanów przednowotworowych (CIN1, CIN2, CIN3). Wyodrębnienie grupy podwyższonego ryzyka, wymagającej badań cytologicznych częstszych, niż co 3 lata. Stworzenie centralnej bazy danych kobiet uczestniczących w programie na lata Podniesienie poziomu świadomości społecznej, w kwestii badań profilaktycznych. Przygotowanie wyspecjalizowanej kadry realizującej program. Wprowadzenie światowych standardów postępowania profilaktycznego (edukacja i podnoszenie kwalifikacji osób realizujących program ginekolodzy, kolposkopiści, patomorfolodzy, cytotechnicy). Celem odległym jest stworzenie w ciągu 3 lat sprawnego systemu profilaktyki raka szyjki macicy, opartego o 16 wojewódzkich ośrodków, zarządzanych przez centralny ośrodek koordynujący. 1. Założenia programu: utworzenie 16 wojewódzkich ośrodków koordynujących, odpowiedzialnych za prowadzenie i nadzór nad realizacją programu na podległym terenie, przeprowadzenie wstępnego szkolenia podmiotów uczestniczących w programie celem zapoznania realizatorów z zasadami i wymogami praktycznego prowadzenia programu, zbierania i przekazywania danych oraz motywowania kobiet do uczestniczenia w badaniach opracowanie i wdrożenie jednolitego, ogólnopolskiego systemu rejestracji kobiet uczestniczących w programie jako podstawowej bazy danych, niezbędnej do ciągłego, wieloletniego prowadzenia badań populacyjnych opracowanie systemu kontroli, monitorowania przebiegu realizacji programu na poziomie województwa w połączeniu z analizą skuteczności działań profilaktycznych (liczba kobiet badanych, odsetek nieprawidłowych wyników cytologicznych, liczba rozpoznanych stanów przednowotworowych, raków przedinwazyjnych i inwazyjnych), funkcjonowania bazy danych, rozliczeniem finansowym poniesionych wydatków Realizacja programu doprowadzi do:

2 obniżenia zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy w Polsce o ok. 50% do roku 2014, stworzenia systemu umożliwiającego wieloletnie, ciągłe prowadzenie aktywnego skriningu raka szyjki macicy w Polsce (wykwalifikowana kadra, specjalistyczny sprzęt, baza danych populacji uczestniczącej w skriningu), identyfikacji grupy kobiet podwyższonego ryzyka rozwoju raka szyjki macicy, stopniowego obniżania kosztów na leczenie chorych z zaawansowanych klinicznie rakiem szyjki macicy (odpowiednio o ok. 50%) stopniowego obniżenia liczby kobiet korzystających ze świadczeń rentowych uzasadnionych zaawansowaną chorobą nowotworową zwiększenia odsetka kobiet leczonych z powodu stanów przedrakowych i wczesnych postaci klinicznych raka szyjki macicy, co umożliwi im powrót do czynnego życia zawodowego. ZDEFINIOWANIE PROBLEMU. Rak szyjki macicy jest drugim pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym, wykrywanym u kobiet na świecie. W statystyce umieralności kobiet z powodu nowotworów złośliwych rak szyjki macicy zajmuje trzecie miejsce. Zachorowalność na raka szyjki macicy w naszym kraju utrzymuje się wciąż na bardzo wysokim poziomie. Rak szyjki macicy jest czwartym pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym rozpoznawanym u kobiet w Polsce (Nowotwory złośliwe w Polsce w roku 2000, J. Didkowska i wsp.). Polska zajmuje aktualnie niechlubne pierwsze miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod względem liczby nowych zachorowań na raka szyjki macicy rocznie - 18,1 w przeliczeniu na kobiet. Każdego roku notuje się w naszym kraju około 4000 nowych zachorowań i blisko 2000 zgonów spowodowanych rakiem szyjki macicy. Wyższą zachorowalność obserwuje się w krajach Ameryki Południowej; Argentyna (dane z miasta Concordia) 30,4, Peru (dane z miasta Trujillo), Brazylia od 44,4 do 83,2 (dane odpowiednio z miasta Belem i Reclife), oraz w Afryce. Wysoka zachorowalność na raka szyjki macicy w Polsce porównywalna z krajami trzeciego świata ma swoje dwojakie uzasadnienie. Na pierwszy plan wysuwa się rozpowszechnienie czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy, które są stosunkowo dobrze poznane i opisane. Czynniki główne - zakażenie HPV 16/18 i innymi typami onkogennymi - wiek - wczesne rozpoczęcie współżycia płciowego - duża liczba partnerów płciowych - duża liczba porodów Czynniki prawdopodobne - wieloletnie stosowanie hormonalnych leków antykoncepcyjnych - dieta uboga w antyoksydanty - częste stany zapalne pochwy wywołane przez: * Chlamydia trachomatis * Neisseria gonorrhoeae 2

3 - palenie papierosów - niski status socjoekonomiczny - CIN2 i CIN 3 w wywiadzie * HSV 2 Trudno stwierdzić z całą pewnością, który z przedstawionych w tabeli głównych czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy (poza zakażeniem HPV) obdarzony jest większym znaczeniem prognostycznym. Ale już pobieżna analiza wskazuje na wyraźny związek niektórych z wymienianych czynników ryzyka z przyjętymi w Polsce wzorcami i standardami obowiązującymi w życiu codziennym. Niski status socjoekonomiczny wiąże się również z innymi, prawdopodobnymi czynnikami podwyższonego ryzyka rozwoju raka szyjki macicy. Chodzi tu między innymi o dietę ubogą w antyoksydanty, niski poziom wykształcenia i świadomości społecznej, nieregularne korzystanie z opieki medycznej, częste i nieleczone stany zapalne pochwy itp. Druga z wspomnianych powyżej przyczyn złej sytuacji epidemiologicznej dotyczącej raka szyjki macicy w Polsce to brak skutecznego programu profilaktyki onkologicznej. O tym, że skuteczna profilaktyka może radykalnie zmienić złą sytuację epidemiologiczną dotyczącą zachorowalności na raka szyjki macicy może świadczyć dobitnie przykład krajów skandynawskich. W Finlandii wprowadzono w latach 60-tych nowy program aktywnej profilaktyki raka szyjki macicy. Należy zaznaczyć, że faktycznym powodem wdrożenia skutecznej profilaktyki w tym kraju była zła sytuacja epidemiologiczna, bardzo zbliżona pod wieloma względami do obecnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Współczynnik zachorowalności na raka szyjki macicy w Finlandii w latach 60-tych oscylował wokół 15. Po wprowadzeniu skutecznego, aktywnego programu skrinigowych badań cytologicznych początkowo jeszcze z wykorzystaniem klasyfikacji oceny wymazów wg Papanicolau, współczynnik zachorowalności obniżył się do 5,0 w roku Podobny pozytywny skutek odniosły analogiczne do fińskich reformy zasad profilaktyki przeprowadzone w innych krajach skandynawskich. W Szwecji współczynnik zachorowalności na raka szyjki macicy w okresie czasu analogicznym do reform fińskich, obniżył się z 20,0 do 10,0. W Danii zachorowalność na raka szyjki zmalała z 35/ kobiet/rok do 15/ kobiet/rok. Aktywny charakter programu profilaktyki powinien być realizowany po przez: indywidualne zaproszenia do badań wysyłane do kobiet z populacji badanej na podstawie bazy danych NFZ współpracę z samorządem lokalnym, celem upowszechnienia wiedzy na temat czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy oraz konieczności okresowej kontroli cytologicznej współpracę z zakładami pracy, celem wdrożenia i realizacji okresowych badań profilaktycznych dla kobiet 3

4 współpraca z opieką społeczną, organizacjami humanitarnymi, związkami wyznaniowymi, celem szerzenia oświaty zdrowotnej i propagowania wiedzy o profilaktyce raka szyjki macicy. Przy skutecznym wdrożeniu programu zachorowalność i umieralność na raka szyjki macicy powinna obniżyć się o przynajmniej 50% do roku Biorąc pod uwagę obecne współczynniki zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy oznacza to, że do roku 2014 powinien nastąpić spadek o blisko 2000 zachorowań i 1000 zgonów rocznie. Osiągnięcie celów programu oznaczać będzie powrót Polski do standardów europejskich pod względem jakości i skuteczności systemu aktywnych, populacyjnych badań profilaktycznych. Obecny kształt proponowanych badań, zapewniający nadzór wojewódzkiego ośrodka koordynującego nad jego realizacją zapewnia pełną kontrolę nad inwestowanymi środkami. Co ważniejsze, aktywny charakter skriningu, jak również monitorowanie jakości etapu podstawowego i diagnostycznego połączone z podnoszeniem kwalifikacji kadry realizującej program, gwarantuje uzyskanie spodziewanego celu. Protokół badania zakłada, że w trakcie realizacji programu, odsetek nieprawidłowych wyników wymazów cytologicznych będzie wynosił minimum 2% do maksimum 6%. Według szacunkowych danych wśród wszystkich nieprawidłowych wyników cytologicznych należy spodziewać się; 67% ASC-US, 24% LSIL, 8% HSIL, <1% rak. Weryfikacja wyników nieprawidłowych w wojewódzkim ośrodku koordynującym będzie dokonywana za pomocą oceny kolposkopowej i biopsji celowanej, w celu uzyskania weryfikacji patomorfologicznej wykrytych nieprawidłowości. Leczenie rozpoznanych stanów przedrakowych i raka w stadium przedinwazyjnym polega na usunięciu fragmentu szyjki macicy i jest nieporównywalnie tańsze (koszt zabiegu zł) od terapii zaawansowanych klinicznie postaci raka szyjki macicy. Biorąc pod uwagę leczenie należy pamiętać, że aktualnie w Polsce znaczący odsetek rozpoznawanych raków szyjki macicy jest w wysokim stadium zaawansowania klinicznego. Wdrażane postępowanie terapeutyczne na przykładzie radio-chemioterapii jest bardzo kosztowne i niestety często okazuje się nieskuteczne z powodu zbyt późnego wykrycia choroby. Do kosztów wynikających z tej sytuacji należy doliczyć cenę leczenia ewentualnych powikłań np. przetok u chorych leczonych radioterapią czy niedokrwistości po chemioterapii. Chore leczone z powodu raka szyjki macicy w wysokim stopniu zaawansowania klinicznego rzadko wracają do funkcjonowania w poprzednim charakterze zawodowym, rodzinnym i społecznym. Do kosztów często nieskutecznego leczenia należy doliczyć korzystanie ze świadczeń rentowych, opieki socjalnej. Wprowadzenie skutecznego programu profilaktyki raka szyjki macicy spowoduje wzrost współczynnika wykrywalności stanów przedrakowych i wczesnych postaci klinicznych nowotworu. Chore leczone z tego powodu mają szansę na szybki powrót do normalnego życia, pracy zawodowej i rodziny. Proponowany program jest sumą doświadczeń nabytych w ostatnim czasie przy próbach wdrażania badań skriningowych w Polsce, jak również wykorzystuje sprawdzone wzorce wykorzystywane skutecznie do walki z rakiem szyjki macicy w Europie i USA. Nowatorską koncepcją jest oparcie funkcjonowania programu o 16 wojewódzkich 4

5 ośrodków koordynujących, które mają prowadzić i nadzorować realizację skriningu na szczeblu regionalnym - województwa. Kolejną modyfikacją realizowanych dotąd koncepcji jest wprowadzenie na etapie wojewódzkiego ośrodka koordynującego, pracowni kolposkopowej, której rolą jest przeprowadzenie postępowania diagnostycznego u kobiet z nieprawidłowym wynikiem wymazu cytologicznego. Taka organizacja programu zapewnia ciągłość opieki nad kobietą uczestniczącą w skriningu. Z jednej strony, funkcjonująca na wyposażeniu wojewódzkiego ośrodka koordynującego baza danych pozwoli na aktywne zaproszenie do badania raz na trzy lata kobietę z prawidłowym, poprzednim wynikiem wymazu cytologicznego. Z drugiej strony, kobieta aktywnie motywowana do uczestnictwa w programie, z nieprawidłowym wynikiem wymazu cytologicznego zostaje w ramach ciągłości opieki poddana procedurze diagnostycznej, zmierzającej do ustalenia rozpoznania. Jest niesłychanie ważne aby nie zapominać o tym, że proponowany program wypełnia i łączy ze sobą elementy zarówno profilaktyki pierwotnej jak i wtórnej raka szyjki macicy. Zamierzone w ramach programu działania mają nie tylko sprowadzać się do bieżącego skriningu badanej populacji kobiet w wieku lat w celu wykrycia stanów przednowotworowych, ale również mają polegać na wyselekcjonowaniu grupy podwyższonego ryzyka rozwoju nowotworu oraz kobiet z rakiem przedinwazyjnym i jego wczesną postacią kliniczną. Bardzo ważnym i nowatorskim aspektem niniejszego programu jest edukacja jako element profilaktyki wtórnej, która zapewni ciągłość profilaktyki, sprawne funkcjonowanie programu w przyszłości oraz przyczyni się do jego nowoczesnej formy. Edukacja ta jest postrzegana nie tylko jako zamierzone podnoszenie kwalifikacji kadry realizującej program wraz z jej rozbudową liczebną, ale również jako stałe podnoszenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa. Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem jakie zawiera program jest powierzenie nadzoru nad realizacją działań w rozumieniu ogólnopolskim centralnemu ośrodkowi koordynującemu. Utworzenie jednostki centralnie nadzorującej realizację działań profilaktycznych przez wojewódzkie ośrodki koordynujące ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie programu, zapewnić obieg informacji i aktualizację centralnej bazy danych o programie. OPIS PROGRAMU Populacja badana kobiety w wieku lat. Wg danych GUS stan na dzień r., populacja kobiet w Polsce w wieku lat wynosi Cel ogólny: Obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy w Polsce, o ok. 50% do roku Cele szczegółowe: 1. Wykrywanie stanów przednowotworowych (CIN1, CIN2, CIN3). 2. Wyodrębnienie grupy podwyższonego ryzyka, wymagającej badań cytologicznych częstszych, niż co 3 lata. 5

6 3. Stworzenie centralnej bazy danych kobiet uczestniczących w programie na lata Podniesienie poziomu świadomości społecznej, w kwestii badań profilaktycznych. 5. Przygotowanie wyspecjalizowanej kadry realizującej program. 6. Wprowadzenie światowych standardów postępowania profilaktycznego (edukacja i podnoszenie kwalifikacji osób realizujących program ginekolodzy, kolposkopiści, patomorfolodzy, cytotechnicy). Celem odległym jest stworzenie w ciągu 3 lat sprawnego systemu profilaktyki raka szyjki macicy, opartego o 16 wojewódzkich ośrodków, zarządzanych przez centralny ośrodek koordynujący. Sposób realizacji zadań: Kobiety w wieku lat, w wyniku imiennych zaproszeń oraz akcji medialnej zgłaszają się do placówki realizującej program profilaktyki raka szyjki macicy w zakresie podstawowym. Lekarz ginekolog wypełnia ankietę oraz pobiera rozmaz cytologiczny za pomocą jednorazowego wziernika i szczoteczki typu cervex-brush. Powierzchnia pola rozmazu cytologicznego na szkiełku podstawowym nie może być mniejsza, niż 1200 mm 2. Następnie utrwala pobrany materiał (cytofixem lub alkoholem 96%) oraz bada ginekologicznie pacjentkę. W kolejnym etapie przekazuje materiał, wraz z wypełnioną ankietą do pracowni cytodiagnostycznej, lub bezpośrednio po uprzednim ustaleniu zasad współpracy do wojewódzkiego ośrodka koordynującego, gdzie jest wykonywana ocena wymazu cytologicznego według klasyfikacji TBS (na okres przejściowy pierwszych trzech lat realizowania badań przewiduje się opisywanie wyniku wymazu cytologicznego również według klasyfikacji Papanicolau). Rozpoznanie cytologiczne przekazywane jest lekarzowi ginekologowi (pierwszego kontaktu), który informuje pacjentkę o wyniku badania i dalszym trybie uczestniczenia w skriningu. Wyniki cytologiczne oceniane jako nieprawidłowe (ASC-US, ASC-H, AGC, LSIL, HSIL i rak) są wskazaniem do prowadzenia dalszej diagnostyki w wojewódzkim ośrodku koordynującym pacjentka zostaje skierowana do właściwego ośrodka, w którym dokonywana jest powtórna ocena preparatu cytologicznego klasyfikowanego jako nieprawidłowy. Ginekolog - kolposkopista decyduje na podstawie nieprawidłowego wyniku wymazu cytologicznego o wykonaniu kolposkopii, powtórnego kontrolnego badania cytologicznego. Jeżeli wynik okaże się prawidłowy, kobieta powraca do rutynowego skriningu. Wynik nieprawidłowy powoduje, iż pacjentka zostaje skierowana do ośrodka onkologicznego i jest leczona w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ). Wojewódzki ośrodek koordynujący jest zobowiązany do wprowadzenia danych kobiety uczestniczącej w skriningu wraz z wywiadem, wynikiem wymazu cytologicznego do centralnej bazy danych. 6

7 Etap podstawowy wykonuje lekarz ginekolog. pobranie wymazu przez lekarza ginekologa, za pomocą jednorazowego wziernika, szczoteczki typu cervex-brush; powierzchnia pola rozmazu cytologicznego na szkiełku podstawowym min mm 2 ; natychmiastowe utrwalenie (cytofix lub alkohol 96%); badanie ginekologiczne; wypełnienie ankiety; przekazanie materiału, wraz z ankietą do pracowni cytodiagnostycznej. Etap diagnostyczny wykonuje pracownia cytodiagnostyczna podlegająca kontroli jakości wojewódzkiego ośrodka koordynującego i/lub wojewódzki ośrodek koordynujący. wybarwienie preparatu; ocena mikroskopowa; przesłanie przez cytologa sformułowania ostatecznego wyniku cytologicznego (w systemie TBS i PAP); ewaluacja wyników dodatnich przez patomorfologa oraz wewnętrzny retest 10% wyników ujemnych; przekazanie rozpoznania cytologicznego do lekarza ginekologa pierwszego kontaktu; wyniki cytologiczne oceniane jako nieprawidłowe (ASC-US,ASC-H, AGC, LSIL, HSIL i rak) są wskazaniem do prowadzenia dalszej diagnostyki w wojewódzkim ośrodku koordynującym; prowadzenie archiwum oryginalnych wyników i zbioru preparatów, które powinny być przechowywane przez 5 lat (preparaty z nieprawidłowym wynikiem wymazu cytologicznego są przechowywane w wojewódzkim ośrodku koordynacyjnym); przekazywanie w odstępach miesięcznych kopii wypełnionej dokumentacji kobiety uczestniczącej w skryningu do wojewódzkiego ośrodka koordynującego, celem wprowadzenia ich do komputerowej bazy danych. Plan działań: Przygotowanie realizacji programu rozpoczyna utworzenie centralnego ośrodka koordynującego prowadzenie skriningu, który zostaje wyłoniony w drodze postępowania konkursowego. Również poprzez konkurs ofert zostanie wyłonionych 16 wojewódzkich ośrodków koordynujących. 1. Ministerstwo Zdrowia zawiera umowy z wyłonionymi wojewódzkimi ośrodkami koordynacyjnymi na wykonanie określonej liczby badań cytologicznych, kolposkopii oraz biopsji celowanej. Następnie WOK, przestrzegając kryteriów zawartych w programie dla realizatorów etapu podstawowego i diagnostycznego, zawierają umowy na wykonywanie świadczeń (etap podstawowy i diagnostyczny). 2. Nawiązanie współpracy z nowopowstałymi wojewódzkimi ośrodkami koordynującymi w zakresie organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia programu profilaktyki raka szyjki macicy. 7

8 3. Przeprowadzenie skriningu. 4. Analiza wyników i ewentualnych modyfikacji programu. Działania dla ośrodka centralnego i ośrodków wojewódzkich: 1. Przeprowadzenie analizy sił i środków, czyli istniejącej wyspecjalizowanej kadry (ginekologów, realizujących kontrakt z NFZ w podstawowej opiece zdrowotnej; patomorfologów, wyspecjalizowanych w cytodiagnostyce; ginekologów - kolposkopistów, ginekologów - cytologów, cytotechników i infrastruktury (baza lokalowa, aparatura). 2. Określenie struktury, wymogów zasad przekazywania danych, zakresu działań i odpowiedzialności wojewódzkiego ośrodka koordynacyjnego, realizującego program profilaktyki raka szyjki macicy. 3. Przedstawienie programu szkolenia personelu medycznego, realizującego program profilaktyki. Wybór jednostek szkolących w zakresie diagnostyki cytologicznej, praktycznego zastosowania TBS, kolposkopii, innych technik diagnostycznych. 4. Opracowanie zasad współpracy z lokalną administracją samorządową oraz mediami, w celu prowadzenia aktywnego skriningu raka szyjki macicy. 5. Opracowanie kalendarium wizytacji wojewódzkich ośrodków koordynujących. 6. Opracowanie zasad funkcjonowania centralnej bazy danych rejestrującej pacjentki uczestniczące w programie. 7. Przeprowadzenie szkolenia lekarzy ginekologów pierwszego kontaktu z zakresu: pobierania, utrwalania i przekazywania materiału komórkowego do pracowni cytodiagnostyki; interpretowania wyników wymazów cytologicznych klasyfikowanych wg TBS; postępowania w sytuacji nieprawidłowego wyniku wymazu cytologicznego; zbierania niezbędnych danych i prawidłowego wypełniania dokumentacji programu; odbierania wyników i kierowania pacjentek z nieprawidłowymi wynikami cytologicznymi. 8. Szkolenie cytotechników i ginekologów - cytologów, pracujących w pracowniach cytodiagnostyki, z zakresu: barwienia preparatów; oceny wymazów w klasyfikacji Papanicolau i TBS; opisu wyniku wymazu cytologicznego; prowadzenia odpowiedniej dokumentacji; uzupełniania bazy danych; archiwizowania wyników. 8

9 ETAP PODSTAWOWY - KRYTERIA WYBORU REALIZATORÓW: Realizatorem etapu podstawowego jest wyłoniony w drodze postępowania konkursowego zakład opieki zdrowotnej, zatrudniający co najmniej 2 ginekologów. Oferenci muszą spełniać wymagania, określone w obowiązujących przepisach, w szczególności w: rozporządzeniu Ministra Zdrowi i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 poz. 366 z późn. zm) w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej; rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące indywidualnej, specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz.U. Nr 20, poz. 254) w odniesieniu do praktyk lekarskich. ETAP DIAGNOSTYCZNY - KRYTERIA WYBORU REALIZATORÓW: Realizatorem etapu diagnostycznego jest zakład cytodiagnostyki. I. Personel: cytotechnicy co najmniej 2 (w tym jeden z minimum 10 letnim stażem), wykonywanie co najmniej badań rocznie przez jednego cytotechnika. Warunkiem koniecznym jest wykonywanie w pracowni co najmniej badań cytologicznych ginekologicznych rocznie. II. Aparatura: mikroskopy wysokiej jakości min. 2 szt. preferowane urządzenie do automatycznego barwienia preparatów cytologicznych i nakrywania szkiełek. III. Baza lokalowa: Placówki realizujące etap diagnostyczny programu muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach, w szczególności w: rozporządzeniu Ministra Zdrowi i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 poz. 366 z późn. zm) w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej; rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące indywidualnej, specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz.U. Nr 20, poz. 254) w odniesieniu do praktyk lekarskich. IV. Jakość preparatów cytologicznych 9

10 Rozmaz powinien mieć przynajmniej 1200 mm2 powierzchni szkiełka Barwienie Papanicolaou (wymagany standard). V. Sposób ustalania rozpoznania Preparat cytologiczny musi być oceniany, co najmniej dwustopniowo: cytotechnik + starszy cytotechnik. Preferowane rozpoznanie wg systemu Bethesda. VI Kontrola jakości: Wyniki dodatnie są przesyłane do wojewódzkiego ośrodka koordynującego i powtórnie oceniane przez patomorfologa. 10% ujemnych wyników ocenianych przez cytotechnika jest ocenianych powtórnie przez patomorfologa w wojewódzkim ośrodku koordynującym. Powinna być przeprowadzona szczególowa dokumentacja tej powtórnej oceny. Korelacja rozpoznań cytologicznych z histologicznymi. Archiwum preparatów dodatnich przez cały czas istnienia pracowni a ujemnych przez minimum 5 lat. Archiwum kopii wyników badań cytologicznych + komputerowa baza danych. Monitorowanie i ewaluacja programu: 1. Zgłaszalność kobiet na badania liczba kobiet w populacji objętej programem, liczba kobiet, które zgłosiły się na badanie cytologiczne w ramach programu profilaktycznego. 2. Efektywność realizacji programu liczba kobiet z prawidłowym wynikiem badania cytologicznego, liczba kobiet, u których wykryto zmiany łagodne, liczba kobiet z podejrzeniem raka szyjki macicy, liczba kobiet z rozpoznaną śródnabłonkową neoplazją szyjki macicy liczba kobiet, u których rozpoznano raka szyjki macicy. VI. Kosztorys 1.Wydatki bieżące a/ Analiza kosztów etapu podstawowego i etapu diagnostycznego skriningu: Procedura Wezwanie kobiety do uczestniczenia w skriningu Pobranie wymazu cytologicznego (wynagrodzenie) Jednorazowy wziernik i jednorazowa szczoteczka cervex-brush Ocena mikroskopowa, wypisanie wyniku wraz z kopią Koszt jednostkowy (PLN) ,50 17,50 10

11 Wpisanie danych uczestniczki skriningu do komputerowej bazy danych 1 SUMA 36 b/analiza kosztów weryfikowania nieprawidłowych wyników cytologicznych Procedura Powtórna ocena nieprawidłowych wyników cytologicznych oraz 10% wyników prawidłowych przez lekarza patomorfologa Koszt jednostkowy (PLN) Ocena kolposkopowa 20 Biopsja celowana Badanie patomorfologiczne pojedynczego materiału np. wycinka, wyskrobin 20 c/ sumaryczne zestawienie wydatków bieżących w ujęciu w przeliczeniu na okresy roczne i odpowiednio badane populacje podlegające pod wojewódzkie ośrodki koordynujące Tabela 2 Szacunkowe koszty skriningu prowadzonego przez 12 miesięcy w 16 województwach w oparciu o wojewódzkie ośrodki koordynujące przy zamierzonej zgłaszalności na imiennej zaproszenie- 60%. Populacja poddana badaniom kobiet, co stanowi 1/9 populacji kobiet miedzy 25, a 59 rokiem życia w Polsce. Województwo I rok populacja badana I rok koszt podst. + diag. > (36 PLN) 1 Dolnośląskie PLN 2 Kujawsko Pomorskie PLN 3 Lubelskie PLN 4 Lubuskie PLN 5 Łódzkie PLN 6 Małopolskie PLN 7 Mazowieckie PLN 8 Opolskie PLN 9 Podkarpackie PLN 10 Podlaskie PLN 11 Pomorskie PLN 12 Śląskie PLN 13 Świętokrzyskie PLN 11

12 14 Warmińsko Mazurskie PLN 15 Wielkopolskie PLN 16 Zachodniopomorskie PLN RAZEM PLN Zgłaszalność na poziomie 60%, 1/9 populacji kobiet w wieku lat Tabela 3. Koszty weryfikacji nieprawidłowych wyników cytologicznych przy założeniu szacunkowym 2% wszystkich wykonanych badań cytologicznych. Powtórna ocena 2% wyników procedura przez kolposkopia Biopsja + hp. nieprawidłowych patomorfologa PLN PLN PLN PLN Wyniki koszt nieprawidłowe, powtórna ocena PLN Retest 10% wyników prawidłowych d/ Posumowanie kosztów prowadzenia skryningu przez 12 miesięcy w oparciu o 16 wojewódzkich ośrodków koordynacyjnych z podziałem na realizację etapu podstawowego, diagnostycznego i weryfikację nieprawidłowych wyników cytologicznych. Liczba wykonanych badań (wyniki nieprawidłowe, 2% liczby wykonanych badań) Koszt 12- m skriningu PLN Koszt wtórnej oceny wyników nieprawidłowy ch (2% liczby wykonanych badań) PLN Koszt 10% retestu wyników prawidłowych (10% z 98% liczby wykonanych badań) Kolposkop ia (2% liczby wykonany ch badań) PLN Biopsja + badanie patomorfologic zne (2% liczby wykonanych badań) PLN 12

13 (wyniki prawidłowe podlegające wtórnej ocenie przez patomorfologa, 10% z 98% liczby wykonanych badań) SUMA PLN = PLN Analiza kosztów zawiera weryfikację nieprawidłowych wyników wymazów cytologicznych w wojewódzkich ośrodkach koordynujacych przy założeniu szacunkowym do 2% wyników nieprawidłowych. VII Realizatorzy programu Wykonawcami programu są: lekarze ginekolodzy pracujący w zakładach opieki zdrowotnej, wyłonionych do realizacji etapu podstawowego programu profilaktyki ginekolodzy-cytolodzy, cytotechnicy, realizujący etap diagnostyczny w podmiotach pozostających pod nadzorem jakości cytodiagnostyki sprawowanym przez wojewódzki ośrodek referencyjny patomorfolodzy zatrudnieni w wojewódzkim ośrodku koordynacyjnym nadzorujący etap diagnostyczny ginekolodzy-kolposkopiści, odpowiedzialni za weryfikację nieprawidłowych wyników cytologicznych 13

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KOORDYNACYJNY.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KOORDYNACYJNY. WOJEWÓDZKI OŚRODEK KOORDYNACYJNY. Załącznik nr 2a Wojewódzki Ośrodek Koordynujący (WOK), który nadzoruje realizację programu profilaktyki w podległym regionie-województwie tworzą: A/ kierownik WOK Pracą

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNACYJNY. Szczegółowa struktura, zasady działania i organizacja centralnego ośrodka koordynującego.

CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNACYJNY. Szczegółowa struktura, zasady działania i organizacja centralnego ośrodka koordynującego. Załącznik nr 2b CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNACYJNY Szczegółowa struktura, zasady działania i organizacja centralnego ośrodka koordynującego. Centralny Ośrodek Koordynujący (nazywany dalej COK) nadzoruje realizację

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do Zarządzenia Prezesa Funduszu nr 19/2004 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 5 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. OPIS ŚWIADCZEŃ Porada na etapie podstawowym obejmuje: 1) zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 66/2007/DSOZ ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu zdrowotnego Rak szyjki macicy jest szóstym*, co do częstości, nowotworem u kobiet

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka szyjki macicy

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka szyjki macicy Program profilaktyki raka szyjki macicy 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego Rak szyjki macicy jest drugim,

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Załącznik nr XI Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Program jest skierowany

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. I. CZĘŚĆ A. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 84/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014r. I. CZĘŚĆ A. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW IZ /17 w ramach RPOWŚ

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW IZ /17 w ramach RPOWŚ Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 81/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17grudnia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY I. CZĘŚĆ A. 1. Opis problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka szyjki macicy

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka szyjki macicy Program profilaktyki raka szyjki macicy 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego Rak szyjki macicy jest drugim,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego. Data, miejscowość. Numer protokołu kontroli. Nazwa i adres świadczeniodawcy.

Nazwa i adres Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego. Data, miejscowość. Numer protokołu kontroli. Nazwa i adres świadczeniodawcy. PROTOKÓŁ Z KONTROLI JAKOŚCI BADAŃ CYTOLOGICZNYCH ETAPU DIAGNOSTYCZNEGO WYKONYWANEJ W RAMACH POPULACYJNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY Nazwa i adres Wojewódzkiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH.

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Nazwa zadania: PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNO LOGISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy -rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Diagnostyka, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy -rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Diagnostyka, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy -rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Powołana z polecenia Zarządu Głównego PTG Grupa Ekspertów dokonała oceny aktualnej

Bardziej szczegółowo

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach prowadzone są aktualnie trzy programy profilaktyczne finansowane przez NFZ:

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach prowadzone są aktualnie trzy programy profilaktyczne finansowane przez NFZ: W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach prowadzone są aktualnie trzy programy profilaktyczne finansowane przez NFZ: "Profilaktyka raka szyjki macicy"- dla wszystkich Pań w wieku 25-59 lat, które nie miały

Bardziej szczegółowo

Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Warunki finansowania programu profilaktyki raka piersi I. Część A. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 23% wszystkich zachorowań

Bardziej szczegółowo

Kobieta współczesna - O CZYM WIEDZIEĆ POWINNA BEZPŁATNE BADANIE CYTOLOGICZNE DLA KAŻDEJ POLKI

Kobieta współczesna - O CZYM WIEDZIEĆ POWINNA BEZPŁATNE BADANIE CYTOLOGICZNE DLA KAŻDEJ POLKI POPULACYJNY PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY Kobieta współczesna - O CZYM WIEDZIEĆ POWINNA KAMPANIA SPOŁECZNA BEZPŁATNE BADANIE CYTOLOGICZNE DLA KAŻDEJ POLKI w wieku od 25-59

Bardziej szczegółowo

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie Dziennik Ustaw Nr 52 3302 Poz. 271 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy macicy etap podstawowy pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. macicy etap diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA BADANIA PROFILAKTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ( )

ZAPROSZENIE NA BADANIA PROFILAKTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ( ) ZAPROSZENIE NA BADANIA PROFILAKTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (2015-08-03) PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA ADRESACI - Osoby zadeklarowane do lekarza POZ, w wieku 35, 40, 45,

Bardziej szczegółowo

Wczesna diagnostyka chorób nowotworowych Rak szyjki macicy. lek. Agnieszka Wrzesińska

Wczesna diagnostyka chorób nowotworowych Rak szyjki macicy. lek. Agnieszka Wrzesińska Wczesna diagnostyka chorób nowotworowych Rak szyjki macicy lek. Agnieszka Wrzesińska Sytuacja epidemiologiczna na świecie i w Polsce Epidemiologia raka szyjki macicy Rak szyjki macicy jest DRUGIM po raku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Zdrowotnego ZDROWA GMINA na lata 2015-2016 oraz udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi Program profilaktyki raka piersi 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum Program Profilaktyki Raka Piersi Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum Onkologii) 13.06.2006

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy - rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Diagnostyka, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy - rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Diagnostyka, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy - rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Poznań, dnia 7 lipca 2006 r. Dnia 7 lipca 2006 roku w Poznaniu odbyło się zebranie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy prezentacja dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Profilaktyka Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy prezentacja dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Profilaktyka Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy prezentacja dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 2015-02-03 1 opracowała: Agnieszka Podlaszczak Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/25/2018 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 29 listopada 2018 roku

UCHWAŁA Nr II/25/2018 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 29 listopada 2018 roku UCHWAŁA Nr II/25/2018 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pn.: Program Profilaktyki Zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2019-2022 Na

Bardziej szczegółowo

Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej

Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej - 2017 1. Proszę wymienić zagrożenia zdrowotne dla kobiety jakie mogą wystąpić w okresie okołomenopauzalnym. 2. Proszę omówić rolę położnej w opiece

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 22/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. o projekcie programu Program wczesnej identyfikacji zakażenia wirusem brodawczaka

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka szyjki macicy

Profilaktyka raka szyjki macicy Profilaktyka raka szyjki macicy Rak szyjki macicy jest szóstym, co do częstości, nowotworem u kobiet w Polsce. Każdego roku odnotowuje się ok. 3500 nowych przypadków zachorowań. Rocznie ok. 1700 kobiet,

Bardziej szczegółowo

STANDARD USŁUG DOTYCZACY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

STANDARD USŁUG DOTYCZACY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 12b do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-058/16 STANDARD USŁUG DOTYCZACY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1 Cel programu Celem Programu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Cytodiagnostyka i kolposkopia Choroby szyjki macicy. Dr hab. n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz

Cytodiagnostyka i kolposkopia Choroby szyjki macicy. Dr hab. n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz Cytodiagnostyka i kolposkopia Choroby szyjki macicy Dr hab. n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz Nabłonki szyjki macicy tarcza części pochwowej szyjki macicy - nabłonek wielowarstwowy płaski kanał szyjki macicy

Bardziej szczegółowo

PILOTAŻOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ZAGNAŃSK NA LATA 2013-2017

PILOTAŻOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ZAGNAŃSK NA LATA 2013-2017 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PILOTAŻOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ZAGNAŃSK NA LATA 2013-2017 Autor

Bardziej szczegółowo

3. Profilaktyka raka szyjki macicy

3. Profilaktyka raka szyjki macicy 3. Profilaktyka raka szyjki macicy Rak szyjki macicy Na świecie, każdego roku, na raka szyjki macicy zapada około 500 000 kobiet. W Europie, co 18 minut z powodu raka szyjki macicy umiera kobieta. Co roku

Bardziej szczegółowo

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Elżbieta Narolska-Wierczewska Krajowy Koordynator Programów HCV można pokonać i STOP! HCV WSSE w Bydgoszczy Seminarium edukacyjne "Innowacje

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r.

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. W sprawie: przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2014-2016

Bardziej szczegółowo

AUDYT DIAGNOSTYCZNY W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

AUDYT DIAGNOSTYCZNY W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM AUDYT DIAGNOSTYCZNY W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM PIOTR BOBKIEWICZ MAZOWIECKI OŚRODEK KOORDYNUJĄCY POPULACYJNY PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA

Bardziej szczegółowo

PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY

PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY W.S.H.E w Łodzi Kierunek Pielęgniarstwo Poziom B Mariola Krakowska Nr Albumu 42300 PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY TEMAT PRACY: UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W PROFILAKTYCE

Bardziej szczegółowo

Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Spis treści Wstęp 3 Cele Kodeksu Profilaktyki RSM 4 Zasady skutecznej komunikacji z kobietami 5 Czynniki ryzyka rozwoju raka szyjki macicy 6 Badanie cytologiczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015 Autor programu: Miasto Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce 1 I. Opis problemu zdrowotnego Rak

Bardziej szczegółowo

Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000. Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk

Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000. Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000 Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk Korzystny wpływ skryningu na zmniejszenie umieralności z powodu raka

Bardziej szczegółowo

Forum ezdrowia Sopot 2018

Forum ezdrowia Sopot 2018 CZY SZTUCZNA INTELIGENCJA ZASTĄPI DIAGNOSTĘ I ZWIĘKSZY WYKONANIE BADAŃ CYTOLOGICZNYCH W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY? Forum ezdrowia Sopot 2018 dr Łukasz Lasyk Tomasz Włodarczyk AGENDA 1. Problem

Bardziej szczegółowo

Uratuj swoje zdrowie i życie!

Uratuj swoje zdrowie i życie! PRZECZYTAJ, PRZEKONAJ SIĘ! Zrób badanie cytologiczne. Uratuj swoje zdrowie i życie! MATERIAŁY INFORMACYJNE NA TEMAT PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY www.wok.wroclaw.pl W wielu krajach dzięki zorganizowanym,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016 Okres realizacji: wrzesień 2013 czerwiec 2016 Autor programu: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 20.02.2018 r. MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV Łódź, 2013 roku

Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV Łódź, 2013 roku Załącznik do Uchwały nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV Łódź, 2013 roku Diagnoza problemu Nowotwory złośliwe stanowią zarówno

Bardziej szczegółowo

Weronika Dmuchowska I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim

Weronika Dmuchowska I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim Weronika Dmuchowska I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim Szeroko rozpowszechniony wirus, który występuje w około 100 typach, z czego 30 może być niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r.

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Plan prezentacji: 1.Organizacja i finansowanie poradni osteoporozy w 2016 r. 2. Propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU DOKSZTAŁCAJACEGO W ZAKRESIE POBIERANIA ROZMAZÓW CYTOLOGICZNYCH W SKRYNINGU RAKA SZYJKI MACICY

PROGRAM KURSU DOKSZTAŁCAJACEGO W ZAKRESIE POBIERANIA ROZMAZÓW CYTOLOGICZNYCH W SKRYNINGU RAKA SZYJKI MACICY PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNUJĄCY POPULACYJNE PROGRAMY WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI ORAZ PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACIY Centrum Onkologii- Instytut im.

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok Wybierz Życie Pierwszy Krok Spotkanie dla Koordynatorów Szkolnych Leszno, 12 października 2015 Rak szyjki macicy w Polsce RSM to drugi co do częstości występowania nowotwór złośliwy narządów rodnych u

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego w Polsce ciągle musimy leczyć inwazyjnego raka szyjki macicy?

Dlaczego w Polsce ciągle musimy leczyć inwazyjnego raka szyjki macicy? Dlaczego w Polsce ciągle musimy leczyć inwazyjnego raka szyjki macicy? Cytologia eksfoliatywna szyjki macicy. Dr n.med.a.wojcieszek Quiz co to jest? A tak to się zaczęło Obrazy cytologiczne 5 stopni czyli

Bardziej szczegółowo

III Lubuski Kongres Kobiet. 22 października 2011 r.

III Lubuski Kongres Kobiet. 22 października 2011 r. III Lubuski Kongres Kobiet 22 października 2011 r. Marek Spaczyński Klinika Onkologii Ginekologicznej Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Fakty rak szyjki macicy 500 000 nowych przypadków

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011 Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 25-211 Ostatnie, opublikowane w roku 212 dane dla Polski [1] wskazują, że w latach 28-29 w woj. dolnośląskim stwierdzano

Bardziej szczegółowo

Trendy umieralności na nowotwory złośliwe. szyjki macicy w wybranych krajach

Trendy umieralności na nowotwory złośliwe. szyjki macicy w wybranych krajach Program aktywnej powszechnej profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce Marek Spaczyński, Witold Kędzia, Marcin Przybylski, Grażyna Malinger Uzasadnienie rozpoczęcia programu powszechnego i aktywnego skryningu

Bardziej szczegółowo

2) określenie grupy docelowej i dobór kryteriów kwalifikowania do programu:

2) określenie grupy docelowej i dobór kryteriów kwalifikowania do programu: Formularz zgłoszenia udziału w Konkursie Zdrowy Samorząd 1. Nazwa programu zdrowotnego: Program profilaktyki i zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego. 2. Realizatorzy programu: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Klinika

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach 1999-2013 Działania Powiatu z zakresu promocji i ochrony zdrowia Wszelkie działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/479/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2016 r. PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ PN.: PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

1. Skrót epidemiologii nowotworu szyjki macicy

1. Skrót epidemiologii nowotworu szyjki macicy Załącznik nr...b - Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPLD.10.03.03-IZ.00-10-002/18

Bardziej szczegółowo

Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Departament Zdrowia UMWP rok

Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Departament Zdrowia UMWP rok Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Departament Zdrowia UMWP 14.12.2016 rok Zdrowie w RPO WP 2014 2020 Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy Regionalny

Bardziej szczegółowo

DIGITAL MEDICINE IN THE FUTURE

DIGITAL MEDICINE IN THE FUTURE 1 I Gdańskie prezentacje kolposkopowe- atlas multimedialny XIV. Konrad Florczak, Janusz Emerich, Ewa Żmudzińska Wcześnie wykryty rak szyjki macicy w zdecydowanej większości przypadków jest wyleczalny.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO( HPV )

PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO( HPV ) Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2012 r. Nr XVIII/98/2012 PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO( HPV ) W GMINIE POLANICA-ZDRÓJ

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT. z realizacji

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT. z realizacji Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT z realizacji Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu Noworodków w Polsce w latach 2003-2015 Klinika Otolaryngologii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2013 r.

Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2013 r. Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia raka szyjki

Epidemiologia raka szyjki Epidemiologia raka szyjki W 2004 roku na raka szyjki macicy (kanału łączącego trzon macicy z pochwą) zachorowało blisko 3 500 Polek, a prawie 2 000 zmarło z jego powodu. Wśród wszystkich zachorowań kobiet

Bardziej szczegółowo

Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto

Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto * Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto już na początku ubiegłego roku. Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

LWA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-11-03/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę P/13/130 Realizacja zadań Narodowego programu zwalczania

Bardziej szczegółowo

Audyt społeczny narodowych programów profilaktyki nowotworowej

Audyt społeczny narodowych programów profilaktyki nowotworowej Audyt społeczny narodowych programów profilaktyki nowotworowej Warszawa, 25.04.2016 O audycie społecznym Cel: ocena skuteczności realizacji narodowych programów profilaktyki nowotworów piersi i szyjki

Bardziej szczegółowo

Głos na TAK. II Oddział Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Lublin

Głos na TAK. II Oddział Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Lublin Czy w Polsce należy kontynuować populacyjny program cytologicznych badań przesiewowych w raku szyjki macicy? Głos na TAK Andrzej Nowakowski II Oddział Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii Ziemi

Bardziej szczegółowo

Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się Propozycja kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla: Działania 10.7 Aktywne

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: PROGRAM SZKOLENIA LEKARZY RODZINNYCH I PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ JEDNODNIOWE MINIMUM ONKOLOGICZNE.

Nazwa zadania: PROGRAM SZKOLENIA LEKARZY RODZINNYCH I PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ JEDNODNIOWE MINIMUM ONKOLOGICZNE. Nazwa zadania: PROGRAM SZKOLENIA LEKARZY RODZINNYCH I PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ JEDNODNIOWE MINIMUM ONKOLOGICZNE. Warszawa 2005 1 STRESZCZENIE Celem programu jest przeprowadzenie szybkiego, podstawowego

Bardziej szczegółowo

Gorączka Q epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców

Gorączka Q epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców Gorączka Q epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców Agnieszka Warda-Sporniak Główny Inspektorat Weterynarii gorączka Q tabela 4 choroby rejestrowane

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

USTAWA. z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200,

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, czym jest nowotwór głowy i szyi? Zrozumieć nowotwory głowy i szyi Nowotwory głowy i szyi stanowią 5 % wszystkich zachorowań na raka. Najczęściej rozpoznaje się je i leczy, gdy są w stadium zaawansowanym.

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA STRESZCZENIE

ROZPRAWA DOKTORSKA STRESZCZENIE Uniwersytet Medyczny w Lublinie Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej ROZPRAWA DOKTORSKA STRESZCZENIE Lek. Joanna Irla-Miduch WERYFIKACJA HISTOPATOLOGICZNA I OCENA EKSPRESJI BIAŁKA p16 INK4A ORAZ

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV. Urząd Miejski w Koszalinie Wydział Kultury i Spraw Społecznych, Referat Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia

Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV. Urząd Miejski w Koszalinie Wydział Kultury i Spraw Społecznych, Referat Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV Urząd Miejski w Koszalinie Wydział Kultury i Spraw Społecznych, Referat Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 1 1. Opis problemu zdrowotnego Problem zdrowotny Ustawa

Bardziej szczegółowo

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Od systemu ochrony zdrowia w Polsce oczekuje się: 1 Aby chronił i poprawiał stan zdrowia mieszkańców 2 By był efektywny i stabilny finansowo 3 Aby pacjenci byli zadowoleni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia r. Projekt z dnia 29 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Program Edukacyjny w zakresie profilaktyki HPV i raka szyjki macicy

Wojewódzki Program Edukacyjny w zakresie profilaktyki HPV i raka szyjki macicy WYBIERZ śycie PIERWSZY KROK Wojewódzki Program Edukacyjny w zakresie profilaktyki HPV i raka szyjki macicy POWSTANIE PROGRAMU Rada programowa programu edukacyjnego Wybierz śycie Pierwszy Krok, w skład

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200), zwana dalej,,ustawą,

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 21/2015 z dnia 9 lutego 2015 r. o projekcie programu Program wczesnego

Bardziej szczegółowo

Zakażenie HPV w onkologii. Nowe wezwania

Zakażenie HPV w onkologii. Nowe wezwania Gorący temat: Zakażenie HPV w onkologii Nowe wezwania W. T. Olszewski LAO Warszawa 11 08 2016 RAK SZYJKI MACICY RAK JAMY USTNEJ I GARDŁA ( oropharynx ) POLSKA Populacja 38 milionów Rak szyjki macicy Zachorowalność

Bardziej szczegółowo

Program polityki zdrowotnej Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom Okres realizacji: 2019

Program polityki zdrowotnej Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom Okres realizacji: 2019 Program polityki zdrowotnej Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom Okres realizacji: 2019 Autor programu: Gmina Miasta Radomia ul. Jana Kilińskiego 30 26-600 Radom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA / /2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA / /2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY UCHWAŁA Nr / /2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015 2018, realizowanego przez Gminę Opalenica

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 30/2012 z dnia 12 marca 2012 o projekcie programu zdrowotnego Edukacyjno profilaktyczny program wczesnego wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zapewniamy indywidualny tryb szkolenia praktycznego na dwu i wielostanowiskowych mikroskopach.

Zapewniamy indywidualny tryb szkolenia praktycznego na dwu i wielostanowiskowych mikroskopach. Zakład Patologii Nowotworów Centrum Onkologii w Gliwicach oraz Polskie Towarzystwo Patologów organizują kurs podstawowy, cytologiczny kierowany do Diagnostów Laboratoryjnych, zainteresowanych nabyciem

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH.

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Załącznik nr 1a Opis programu Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Nazwa zadania: PROGRAM OPIEKI NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12b - Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

Załącznik nr 12b - Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy Załącznik nr 12b - Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1. Rozliczenie środków finansowych z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego

Tabela Nr 1. Rozliczenie środków finansowych z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego Informacja dla Zarządu Województwa Łódzkiego na temat realizacji w 2004 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc

Bardziej szczegółowo

Programy przesiewowe w onkologii. Badam się więc mam pewność

Programy przesiewowe w onkologii. Badam się więc mam pewność Programy przesiewowe w onkologii Badam się więc mam pewność Badanie przesiewowe zorganizowane przeprowadzenie testu medycznego lub wywiadu u osób, które nie zgłaszają się po pomoc kwalifikowaną w związku

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w szkoleniach dla personelu medycznego Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach projektu Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi nr POWR.05.01.00-00-0011/16 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości diagnostyczne zmian nowotworowych szyjki macicy. Ewa Zembala-Nożyńska Zakład Patologii Nowotworów

Nowe możliwości diagnostyczne zmian nowotworowych szyjki macicy. Ewa Zembala-Nożyńska Zakład Patologii Nowotworów Nowe możliwości diagnostyczne zmian nowotworowych szyjki macicy. Ewa Zembala-Nożyńska Zakład Patologii Nowotworów Historia badań cytologicznych 1926- Aurel Babes (1886-1961) Bukareszt, Rumuniaodkrycie

Bardziej szczegółowo

i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia.

i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia. Załącznik nr 19 Zestawienie stawek jednostkowych dla Ogólnopolskiego programu nowotworów głowy i szyi Stawki jednostkowe określone poniżej dotyczą świadczeń zdrowotnych, które będą udzielane w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1479/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 marca 2004r. Ogłoszenie o konkursie ofert Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi

Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIV/53/2014. z dnia 28 lipca 2014 roku. Rady Gminy Bodzechów

Uchwała Nr LIV/53/2014. z dnia 28 lipca 2014 roku. Rady Gminy Bodzechów Uchwała Nr LIV/53/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku Rady Gminy Bodzechów w sprawie przyjęcia Gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki raka prostaty.

Program profilaktyki raka prostaty. Program profilaktyki raka prostaty. I. Opis Programu: 1. Przesłanki dla realizacji Programu: Badania przesiewowe w celu wczesnego wykrycia raka stercza są równie waŝną metodą kontroli choroby, jak profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 72/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. o projekcie programu polityki

Bardziej szczegółowo