Projekt Uchwała Nr r. Rady Miejskiej w Chełmku z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Uchwała Nr r. Rady Miejskiej w Chełmku z dnia r."

Transkrypt

1 Projekt Uchwała Nr r. Rady Miejskiej w Chełmku z dnia r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje: 1 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na usługi dodatkowe (płatne) jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2 Deklaracje, o których mowa w 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11: 1. w terminie do dnia 15 marca 2013 roku, dla pierwszej deklaracji, 2. w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca, 3. w terminie do 14 dni, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji, 4. w przypadku wystąpienia dodatkowej ilości odpadów nie objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 3 W przypadku budynków wielolokalowych zarządca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia

2 deklaracji zbiorczej sporządzonej w oparciu o deklaracje uzyskane od poszczególnych właścicieli lokali. 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka. 5 Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Chełmku nr XXIV/192/2012 z dnia r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3 Uzasadnienie: W dniu 6 grudnia 2012 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie podjęło Uchwałę nr KI-411/240/12, w której wszczęto postępowanie o stwierdzenie nieważności uchwały nr XXIV/192/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w zakresie słów : 1. Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością zawartych w Załączniku nr 2 części I oraz w Załączniku nr 3 części J 2. (tj. do dnia 15 stycznia br., di dnia 15 kwietnia br., do dnia 15 lipca br. oraz do dnia 15 października br.) oraz z poz.42, zawartych w POUCZENIU Załącznika nr 1-4. W celu ujednolicenia zapisów w deklaracjach proponuje się podjęcie nowej uchwały bez wprowadzania poprawek do obowiązującej uchwały XXIV/192/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012r. z jednoczesnym jej uchyleniem. Sporządziła: Anna Moskal Chełmek, r.

4 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/.../2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia...r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1 Podstawa prawna Dzień - Miesiąc - Rok Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) Składający Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy, na której zamieszkują mieszkańcy 1 Termin składania A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI W terminie do dnia 15 marca 2013r. oraz w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji URZĄD MIEJSKI W CHEŁMKU* UL. KRAKOWSKA CHEŁMEK *W przypadku budynków wielolokalowych deklarację należy złożyć do zarządcy nieruchomości, który sporządzi deklarację zbiorczą i złoży ją do właściwego organu. B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy 1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) Pierwsza deklaracja Korekta deklaracji (data zaistnienia zmian r.) Proszę podać przyczynę zaistniałej zmiany: C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) Właściciel nieruchomości Współwłaściciel Najemca, dzierżawca Użytkownik wieczysty Zarządca nieruchomości Inny... 1 Miejsce zamieszkania oznacza centrum życiowe, miejsce w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi

5 D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ D.1. Osoba fizyczna 3. Nazwisko 4. Pierwsze imię, 5. Drugie imię 6. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 7. Imię ojca, matki 8. Nazwisko rodowe matki r. 9. PESEL 10. NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) 11. NR TELEFONU D.2. Zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością 12. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/nazwa pełna 13. Nazwa skrócona 14. Nr KRS/NIP 15. Klasa PKD 16. Nr telefonu 17. Adres 18. Osoby upoważnione do reprezentowania 2 :......podstawa umocowania podstawa umocowania podstawa umocowania Sposób reprezentacji:... D.3. Dane nieruchomości na której powstają odpady komunalne Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 22. Gmina 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 26. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów, na której postawiony jest budynek Kompostownik (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) TAK NIE 28. Oświadczam, że korzystam z : przydomowa oczyszczalnia szambo kanalizacja inne... 2 Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł). 3 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

6 D.4. Adres do korespondencji jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D Ulica 30. Nr domu 31. Nr lokalu 32. Gmina 33. Miejscowość 34. Kod pocztowy 35. Poczta E. OŚWIADCZENIA E.1.Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób 4 : selektywny nie selektywny (zmieszany) E.2. Oświadczam że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3. niniejszej deklaracji zamieszkuje:... (należy podać liczbę mieszkańców) F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty 5 Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 36 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. E.2.) 38. Opłata w złotych za dwa miesiące (kwotę z poz. 38 należy pomnożyć przez 2) Oświadczam, że na terenie nieruchomości powstają odpady komunalne ulegające biodegradacji pochodzące z ogrodów (zaznaczyć właściwy kwadrat) : TAK* NIE *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK proszę zaznaczyć planowaną ilość odpadów: do 1 m 3 ponad 1 m 3 6 G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ Imię Data wypełnienia deklaracji Nazwisko Podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego 6 (niepotrzebne skreślić) 4 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 5 W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną. 6 Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty skarbowej

7 ADNOTACJE URZĘDU POUCZENIE W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach (tj. do dnia 30 stycznia br., do dnia 30 marca br., do dnia 30 maja br., do dnia 30 lipca br., do dnia 30 września br. oraz do dnia 30 listopada br.) kwoty opłaty z poz.39 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Chełmka, określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość przedstawiona w deklaracji będzie poddawana weryfikacji w oparciu o dane uzyskane z ewidencji ludności.

8 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/.../2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia...r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Podstawa prawna Dzień - Miesiąc - Rok Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) Składający Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy, na której nie zamieszkują mieszkańcy Termin składania A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI URZĄD MIEJSKI W CHEŁMKU UL. KRAKOWSKA CHEŁMEK W terminie do dnia 15 marca 2013r. oraz w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy 1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) Pierwsza deklaracja Korekta deklaracji (data zaistnienia zmian r.) Proszę podać przyczynę zaistniałej zmiany: C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) Właściciel nieruchomości Współwłaściciel Najemca, dzierżawca Użytkownik wieczysty Zarządca nieruchomości Inny...

9 D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ D.1. Osoba fizyczna 3. Nazwisko 4. Pierwsze imię, 5. Drugie imię 6. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 7. Imię ojca, matki 8. Nazwisko rodowe matki r. 9. PESEL 10. NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) 11. NR TELEFONU D.2. Zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością 12. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/nazwa pełna 13. Nazwa skrócona 14. Nr KRS/NIP 15. Klasa PKD 16. Nr telefonu 17. Adres 18. Osoby upoważnione do reprezentowania 1 :......podstawa umocowania podstawa umocowania podstawa umocowania Sposób reprezentacji:... D.3. Dane nieruchomości na której powstają odpady komunalne Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 22. Gmina 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 26. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów, na której postawiony jest budynek... D.4. Adres do korespondencji jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 30. Gmina 31. Miejscowość 32. Kod pocztowy 33. Poczta 1Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł). 2 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

10 34. Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób 3 : selektywny nie selektywny (zmieszany) 35. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości będą gromadzone w pojemnikach przypisanych do tej nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) TAK NIE 1. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE należy wskazać miejsce gromadzenia odpadów (pojemniki wspólne) tj. ul.... oraz wypełnić część E i F. (Należy podać ulicę, przy której znajdują się wspólne pojemniki i/lub nr altany śmietnikowej) 2. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wypełnić część G i H. E. DANE DOTYCZĄCE OPŁAT Opłata za pojemnik o pojemności 120 l z odpadami komunalnymi wg stawki ustalonej w aktualnie obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Ilość wytworzonych odpadów na terenie nieruchomości, wyrażona w litrach w okresie miesiąca Wyliczenie współczynnika niezbędnego do określenia wysokości opłaty za 38. gospodarowanie odpadami komunalnymi ( wartość z poz. 37 należy podzielić przez 120 l) F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Kwota opłaty w złotych za miesiąc (wartość współczynnika z poz należy pomnożyć przez kwotę z poz. 36.) Opłata w złotych za dwa miesiące (kwotę z poz. 39. należy pomnożyć przez 2) G. DANE DOTYCZĄCE OPŁATY Odpady wytwarzane na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy Pojemniki na odpady (należy podać liczbę pojemników poszczególnych wielkości) 120l 240l 340l 1 100l 2 500l 5 000l 7 000l l l Stawka miesięczna od pojemnika 120l 240l 340l 1 100l 2 500l 5 000l 7 000l l l Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.

11 59. Częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości w ciągu miesiąca: wpisać planowaną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych Kwota opłaty w złotych za pojemnik o pojemności 120 l (iloczyn poz. 41,50 i 59) Kwota opłaty w złotych za pojemnik o pojemności 240 l (iloczyn poz. 42,51 i 59) Kwota opłaty w złotych za pojemnik o pojemności 1340 l (iloczyn poz. 43,52 i 59) Kwota opłaty w złotych za pojemnik o pojemności l (iloczyn poz. 44,53 i 59) Kwota opłaty w złotych za pojemnik o pojemności 2500 l (iloczyn poz. 45,54 i 59) Kwota opłaty w złotych za pojemnik o pojemności 5000l (iloczyn poz. 46,55 i 59) Kwota opłaty w złotych za pojemnik o pojemności 7000 l (iloczyn poz. 47,56 i 59) Kwota opłaty w złotych za pojemnik o pojemności l (iloczyn poz. 48,57 i 59) Kwota opłaty w złotych za pojemnik o pojemności l (iloczyn poz. 49,58 i 59) H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Kwota opłaty w złotych za miesiąc (suma poz. 60 do 68) 69. Opłata w złotych za dwa miesiące (kwotę z poz. 69 należy pomnożyć przez 2) 70. I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 71. Data 72. Czytelny podpis ( z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) J. ADNOTACJE ORGANU POUCZENIE W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach (tj. do dnia 30 stycznia br., do dnia 30 marca br., do dnia 30 maja br., do dnia 30 lipca br., do dnia 30 września br. oraz do dnia 30 listopada br.) kwoty opłaty z poz. 40 lub 70 albo wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Chełmka, określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

12 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIV/.../2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia...r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 1 Podstawa prawna Dzień - Miesiąc - Rok Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) Składający Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Termin składania A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI URZĄD MIEJSKI W CHEŁMKU UL. KRAKOWSKA CHEŁMEK W terminie do dnia 15 marca 2013r. oraz w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji *W przypadku budynków wielolokalowych deklarację należy złożyć do zarządcy nieruchomości, który sporządzi deklarację zbiorczą i złoży ją do właściwego organu. B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy 1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) Pierwsza deklaracja Korekta deklaracji (data zaistnienia zmian r.) Proszę podać przyczynę zaistniałej zmiany: C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) Właściciel nieruchomości Współwłaściciel Najemca, dzierżawca Użytkownik wieczysty Zarządca nieruchomości Inny... 1 Miejsce zamieszkania oznacza centrum życiowe miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi

13 D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ D.1. Osoba fizyczna 3. Nazwisko 4. Pierwsze imię, 5. Drugie imię 6. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 7. Imię ojca, matki 8. Nazwisko rodowe matki r. 9. PESEL 10. NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) 11. NR TELEFONU D.2. Zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością 12. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/nazwa pełna 13. Nazwa skrócona 14. Nr KRS/NIP 15. Klasa PKD 16. Nr telefonu 17. Adres 18. Osoby upoważnione do reprezentowania 2 :......podstawa umocowania podstawa umocowania podstawa umocowania Sposób reprezentacji:... D.3. Dane nieruchomości na której powstają odpady komunalne Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 22. Gmina 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 26. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów, na której postawiony jest budynek... D.4. Adres do korespondencji jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 30. Gmina 31. Miejscowość 32. Kod pocztowy 33. Poczta 2 Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł). 3 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

14 D.5. Oświadczam że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3. niniejszej deklaracji zamieszkuje: 34. Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób 4 :... (należy podać liczbę mieszkańców) selektywny nie selektywny (zmieszany) E. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Stawka opłaty w złotych na osobę za miesiąc wg aktualnie obowiązującej 35. uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności Ilość osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D Miesięczna kwota opłaty w złotych za miesiąc (stawkę z poz. 35 należy pomnożyć przez liczbę osób wykazaną w poz. 36) Opłata w złotych za dwa miesiące (kwotę z poz. 37 należy pomnożyć przez 2) F. DANE DOTYCZĄCE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Odpady wytwarzane na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy Pojemniki na odpady (należy podać liczbę pojemników poszczególnych wielkości) 120l 240l 340l 1 100l 2 500l 5 000l 7 000l l l Stawka miesięczna od pojemnika 120l 240l 340l 1 100l 2 500l 5 000l 7 000l l l Częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości w ciągu miesiąca: wpisać planowaną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych 4 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.

15 Kwota opłaty w złotych za pojemnik o pojemności 120 l (iloczyn poz. 39,48 i 57) Kwota opłaty w złotych za pojemnik o pojemności 240 l (iloczyn poz. 40,49 i 57) Kwota opłaty w złotych za pojemnik o pojemności 1340 l (iloczyn poz. 41,50 i 57) Kwota opłaty w złotych za pojemnik o pojemności l (iloczyn poz. 42,51 i 57) Kwota opłaty w złotych za pojemnik o pojemności 2500 l (iloczyn poz. 43,52 i 57) Kwota opłaty w złotych za pojemnik o pojemności 5000l (iloczyn poz. 44,53 i 57) Kwota opłaty w złotych za pojemnik o pojemności 7000 l (iloczyn poz. 45,54 i 57) Kwota opłaty w złotych za pojemnik o pojemności l (iloczyn poz. 46,55 i 57) Kwota opłaty w złotych za pojemnik o pojemności l (iloczyn poz. 47, i 57) G. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Kwota opłaty w złotych za miesiąc (suma poz. 58 do 66) 67. Opłata w złotych za dwa miesiące (kwotę z poz. 67 należy pomnożyć przez 2) 68. H. OPŁATA (uiszczana do Urzędu Miejskiego w Chełmku) ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POCHODZĄCYMI Z NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY I W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Kwota opłaty w złotych za miesiąc ( suma poz. 37 i 67) 69. Opłata w złotych za dwa miesiące ( kwotę z poz. 69 należy pomnożyć przez 2 lub 70. zsumować poz. 38 i 68) I. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI 71. Oświadczam, że na terenie części nieruchomości zamieszkałej powstają odpady ulegające biodegradacji pochodzące z ogrodów ( zaznaczyć właściwy kwadrat) TAK* NIE *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK proszę zaznaczyć planowaną ilość wytwarzanych odpadów: do 1 m 3 ponad 1 m 3 J. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 72. Data 73. Czytelny podpis ( z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) K. ADNOTACJE ORGANU

16 POUCZENIE W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach (tj. do dnia 30 stycznia br., do dnia 30 marca br., do dnia 30 maja br., do dnia 30 lipca br., do dnia 30 września br. oraz do dnia 30 listopada br.) kwoty opłaty z poz.70 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Chełmka, określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość przedstawiona w deklaracji będzie poddawana weryfikacji w oparciu o dane uzyskane z ewidencji ludności.

17 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIV/.../2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia...r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI usługi dodatkowe (płatne) Podstawa prawna Dzień - Miesiąc - Rok Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) Składający Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy, na której zamieszkują mieszkańcy Termin składania A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI URZĄD MIEJSKI W CHEŁMKU UL. KRAKOWSKA CHEŁMEK W terminie do dnia 15 marca 2013r. oraz w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy 1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) Pierwsza deklaracja Korekta deklaracji (data zaistnienia zmian r.) Proszę podać przyczynę zaistniałej zmiany: C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) Właściciel nieruchomości Współwłaściciel Najemca, dzierżawca Użytkownik wieczysty Zarządca nieruchomości Inny...

18 D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ D.1. Osoba fizyczna 3. Nazwisko 4. Pierwsze imię, 5. Drugie imię 6. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 7. Imię ojca, matki 8. Nazwisko rodowe matki r. 9. PESEL 10. NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) 11. NR TELEFONU D.2. Zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością 12. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/nazwa pełna 13. Nazwa skrócona 14. Nr KRS/NIP 15. Klasa PKD 16. Nr telefonu 17. Adres 18. Osoby upoważnione do reprezentowania 1 :......podstawa umocowania podstawa umocowania podstawa umocowania Sposób reprezentacji:... D.3. Dane nieruchomości na której powstają odpady komunalne Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 22. Gmina 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 26. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów, na której postawiony jest budynek... D.4. Adres do korespondencji jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 30. Gmina 31. Miejscowość 32. Kod pocztowy 33. Poczta E. ODPADY KOMUNALNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI E.1. Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym 1Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł). 2 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

19 34. Oświadczam, że na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w budownictwie jednorodzinnym lub wielorodzinnym powstają odpady komunalne ulegające biodegradacji pochodzące z ogrodów w ilości ponad 1m 3 z nieruchomości rocznie: Stawka opłaty w złotych za ponad 1 m 3 odpadów 35. Ilość wytworzonych odpadów ponad 1 m Opłata w złotych za wytworzone odpady (stawkę z poz. 35 należy pomnożyć przez ilość m 3 wskazanych w pozycji 36) 37. E.2. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 38. Oświadczam, że na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne gromadzone są odpady ulegające biodegradacji pochodzące z ogrodów: Stawka opłaty w złotych za ponad 1 m 3 odpadów 39. Ilość wytworzonych odpadów ponad 1 m Opłata w złotych za wytworzone odpady (stawkę z poz. 39 należy pomnożyć przez ilość m 3 wskazanych w pozycji 40) 41. F. ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE 42. Oświadczam, że na nieruchomości zostanie (została) wytworzona dodatkowa ilość odpadów komunalnych zmieszanych, które zgromadzone będą w workach koloru czarnego: Stawka w złotych za worek o pojemności 120 l Ilość worków z odpadami komunalnymi o pojemności 120 l 44. Opłata w złotych za dodatkową ilość odpadów komunalnych zmieszanych (stawkę z poz. 43 należy pomnożyć przez ilość worków z poz. 44.) 45. G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ Imię Data wypełnienia deklaracji Nazwisko Podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego (niepotrzebne skreślić) ADNOTACJE URZĘDU

20 POUCZENIE W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach (tj. do dnia 30 stycznia br., do dnia 30 marca br., do dnia 30 maja br., do dnia 30 lipca br., do dnia 30 września br. oraz do dnia 30 listopada br.) kwoty opłaty z poz.45 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Chełmka, określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość przedstawiona w deklaracji będzie poddawana weryfikacji w oparciu o dane uzyskane z ewidencji ludności.

UCHWAŁA NR 516/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR 516/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR 516/XXX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/291/12 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/291/12 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/291/12 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DO- 1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy1 2.

DO- 1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy1 2. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Załącznik do uchwały Nr XXI/181/13 1. PESEL/REGON Rady Gminy Dmosin z

Bardziej szczegółowo

-------- -------- --------

-------- -------- -------- 1.PESEL/NIP Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Nysie z dnia. DO-1 Część I DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI nieruchomości, na których

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DO- 1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/201/12 RADY GMINY GRÓDEK. z dnia 31 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/201/12 RADY GMINY GRÓDEK. z dnia 31 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/201/12 RADY GMINY GRÓDEK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik nr 1do Uchwały Nr XXI/200/12 Rady Gminy Korczyna z dnia 11 grudnia 2012 r. POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 6. Nazwisko 7. Pierwsze imię, drugie imię 8. Nazwisko rodowe

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 6. Nazwisko 7. Pierwsze imię, drugie imię 8. Nazwisko rodowe POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. PESEL/REGON Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/306/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. Rady Miasta Malborka z dnia... w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR.. Rady Miasta Malborka z dnia... w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR.. Rady Miasta Malborka z dnia... w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 1 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Formularz DO-1 1. PESEL/REGON DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 1. PESEL/REGON / / / / / / / / / / / / Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 335.XXXIII.2012 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 335.XXXIII.2012 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 20 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 335.XXXIII.2012 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. PESEL/NIP Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/187/13 Rady Gminy w Jemielnicy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1 1. DZIEŃ / MIESIĄC / ROK

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1 1. DZIEŃ / MIESIĄC / ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/290/ 2016 r. Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20.07.2016 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DŁUGOPISEM, DRUKOWANYMI LITERAMI 1. PESEL

Bardziej szczegółowo

1. Dzień-Miesiąc- Rok - - (data wypełnienia) Strzelce Opolskie. nowa deklaracja. - - ( data zaistnienia zmiany)

1. Dzień-Miesiąc- Rok - - (data wypełnienia) Strzelce Opolskie. nowa deklaracja. - - ( data zaistnienia zmiany) POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ¹

Bardziej szczegółowo

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 3. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 3. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) Załącznik do Uchwały nr XIV/120/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 3 grudnia 2015 roku POLA JASNE WYPĘŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Ogłoszenie o zamieszczeniu do konsultacji społecznych projektów uchwał. Zapraszamy do zapoznania się z tematami. Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Zapraszamy mieszkańców gminy Czernichów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr.. Rady Miejskiej w Wyszkowie

Uchwała nr.. Rady Miejskiej w Wyszkowie Uchwała nr.. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXI/283/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/146/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/146/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/146/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wrocław, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 27 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 1281 UCHWAŁA NR XXVI.196.2012 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. /. Rady Gminy.

Uchwała Nr. /. Rady Gminy. Projekt Uchwała Nr. /. Rady Gminy. z dnia w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1 Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, pola ciemne wypełnia Urząd, wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 1. Numer PESEL/REGON 2. Numer dokumentu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB GRANATOWYM 1. PESEL/REGON Załącznik do uchwały Nr XXIV/135/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 24 czerwca 2016 r.. DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/315/2012 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIX/315/2012 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIX/315/2012 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

Bardziej szczegółowo

1. Dzień-Miesiąc- Rok - - (data wypełnienia)

1. Dzień-Miesiąc- Rok - - (data wypełnienia) Załącznik do Uchwały Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/205/2013 RADY GMINY LUBIEWO. z dnia 28 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/205/2013 RADY GMINY LUBIEWO. z dnia 28 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XL/205/2013 RADY GMINY LUBIEWO z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. PESEL / REGON / NIP Załącznik nr 3 do uchwały. Rady Miejskiej w Kluczborku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/132/2012 RADY GMINY TURAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/132/2012 RADY GMINY TURAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XX/132/2012 RADY GMINY TURAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/144/2016 RADY GMINY LINIEWO. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Gdańsk, dnia 6 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/144/2016 RADY GMINY LINIEWO. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 października 2016 r. Poz. 3305 UCHWAŁA NR XVIII/144/2016 RADY GMINY LINIEWO z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/258/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/258/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/258/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

A. ORGAN, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ Burmistrz Gminy Wołów Rynek-Ratusz Wołów

A. ORGAN, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ Burmistrz Gminy Wołów Rynek-Ratusz Wołów POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/242/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 30 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. PESEL/REGON ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XIV/62/15 RADY GMINY LIPOWA Z DNIA 30 września 2015 r DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1 WZÓR NR 1 Deklaracja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (domów jednorodzinnych) POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 176/XXXV/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 22 luty 2013 roku

Uchwała Nr 176/XXXV/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 22 luty 2013 roku Uchwała Nr 176/XXXV/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 22 luty 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/289 /2013 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 06.03.2013 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. PESEL (osoba fizyczna) NIP REGON Załącznik nr 3 do Uchwały... Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 26/V/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 26/V/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 26/V/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. PESEL/REGON DO1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/155/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 24 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/155/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 24 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/155/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV-197/2015 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV-197/2015 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 4562 UCHWAŁA NR XV-197/2015 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII-66/2015 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 401.XL.2013 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 2 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR 401.XL.2013 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 2 lipca 2013 r. UCHWAŁA NR 401.XL.2013 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 335.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/199/13 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 12 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/199/13 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 12 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/199/13 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Dzień-Miesiąc-Rok 1. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1) Załącznik do uchwały nr XXIV/160/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 14 grudnia 2012 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1) Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania:

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 10 marca 2014 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 10 marca 2014 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 11 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 11 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 11 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/306/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/306/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 28 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/306/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/301/12 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/301/12 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 28 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/301/12 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Lębork, ul. Armii Krajowej 14 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Lębork, ul. Armii Krajowej 14 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII-239/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2016 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII-66/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24.04.2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 150/XXXI/2012 Rady Miasta Piechowice z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 150/XXXI/2012 Rady Miasta Piechowice z dnia 19 grudnia 2012 r. Uchwała Nr 150/XXXI/2012 Rady Miasta Piechowice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik do Uchwały Nr X/87/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 22.06.2015 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. PESEL/NIP DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała Nr / / Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/164/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 18 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/164/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 18 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/164/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok)

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok) 1. PESEL: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6. XI 2012 r. 2. NIP: DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 802/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/230/2013 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/230/2013 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/230/2013 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Węgierska Górka ul. Zielona Węgierska Górka

Urząd Gminy Węgierska Górka ul. Zielona Węgierska Górka POLA JASNE WYPEŁNIA WŁASCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1.PESEL/REGON DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

1. Dzień Miesiąc - Rok - -

1. Dzień Miesiąc - Rok - - 1. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIEM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIEM I POUCZENIEM 2. WZORY DEKLARACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/389/2013 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 3 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/389/2013 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 3 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/389/2013 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/317/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/317/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013 r. Uchwała Nr XXIX/317/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/301/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 i 951; z 2013

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1 1. PESEL/REGON Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/589/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Lębork, ul. Armii Krajowej 14 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Lębork, ul. Armii Krajowej 14 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII-239/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2016 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII-66/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24.04.2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/88/16 Rady Gminy Koszarawa z dnia 23 marca 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/88/16 Rady Gminy Koszarawa z dnia 23 marca 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/88/16 Rady Gminy Koszarawa z dnia 23 marca 2016 roku POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/122/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 3 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/122/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 3 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR VII/122/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie w zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/272/2013 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 6 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/272/2013 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 6 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/272/2013 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/2015 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/49/2015 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/49/2015 RADY GMINY WIŃSKO z dnia 27 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXII/192/13 Rady Gminy Koszarawa Z dnia 30 kwietna 2013 roku POLA JASNE WYPEŁNIA WŁASCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. PESEL 2. Nr obiektu 3. NIP 4. Nr deklaracji DOŚ DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik nr 1 do uchwały Nr 170/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/44/2015 RADY GMINY LIPUSZ. z dnia 4 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/44/2015 RADY GMINY LIPUSZ. z dnia 4 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/44/2015 RADY GMINY LIPUSZ z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Druk DO-1 Dzień-Miesiąc-Rok 1. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik nr 1do uchwały nr XXIII. 169 2013 Rady Gminy Parchowo z dnia 01 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi POLA JASNE WYPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 802/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI O CHARAKTERZE MIESZANYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 268/XXXVI/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE. z dnia 7 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 268/XXXVI/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE. z dnia 7 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 268/XXXVI/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia DO-1 1. Dzień Miesiąc - Rok DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 3993 UCHWAŁA NR VIII/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/78/2016 RADY GMINY OSIEK. z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XV/78/2016 RADY GMINY OSIEK. z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XV/78/2016 RADY GMINY OSIEK z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6n i art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Załącznik do uchwały Nr XLVII/305/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/148/2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. z dnia 6 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/148/2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. z dnia 6 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/148/2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/375/2014 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 24 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/375/2014 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 24 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/37/2014 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/32/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY...

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY... Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/81/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 czerwca 2015r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6m i art.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. PESEL DO1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 20 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 20 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/392/13 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 4 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/392/13 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 4 lipca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/392/13 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/154/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU. z dnia 29 listopada 2012 r.

Rzeszów, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/154/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 3281 UCHWAŁA NR XXII/154/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Załącznik nr do uchwały Nr Rady Miejskiej w Wołowie z dnia D-2 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/246/2013 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/246/2013 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/246/2013 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/185/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości UCHWAŁA Nr 95/X/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC Załącznik do Uchwały Nr 52/VIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 lutego 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB GRANATOWYM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/313/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/313/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/313/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA. z dnia 10 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA. z dnia 10 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ A - DANE OGÓLNE A.1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację

DZIAŁ A - DANE OGÓLNE A.1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII / 24 /2015 Rady Gminy Stare Pole z dnia 26 marca 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania: Organ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia r. Projekt z dnia 24 października 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia... 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/306/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z

Bardziej szczegółowo