DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 1"

Transkrypt

1 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Formularz DO-1 1. PESEL/REGON DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 1 Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (tekst jednolity: Dz. U poz. 319 z późniejszymi zmianami) Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Pierwszy termin składania do 30 kwietnia 2013r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, Sieradz A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI Prezydent Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, Sieradz B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) pierwsza deklaracja zmiana deklaracji (data zaistnienia zmian / / ) dzień/miesiąc/rok C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) właściciel nieruchomości współwłaściciel najemca, dzierżawca użytkownik wieczysty zarządca nieruchomości inny D. DANE SKŁĄDAJĄCEGO DEKLARACJĘ D.1 Osoba fizyczna 4. Nazwisko 5. Pierwsze imię, drugie imię 6. Nazwisko rodowe 7. Data urodzenia - - dzień miesiąc rok 8. Imię ojca 9. Imię matki 10. Nr telefonu kontaktowego 11. Adres D.2 Pozostałe podmioty 12. Pełna nazwa podmiotu 13. Skrócona nazwa podmiotu 14. Nr KRS/ NIP 15. Klasa PKD 1 W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 1/5

2 16. Nr telefonu 17. Adres 18. Osoby upoważnione do reprezentowania 2 : podstawa umocowania podstawa umocowania Sposób reprezentacji 3 : D.3 DANE NIERUCHOMOŚCI na której powstają odpady komunalne Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 22. Obręb i nr ewidencyjny działki (w przypadku nie nadania nr domu) 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta SIERADZ D.4 ADRES DO KORESPONDENCJI jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D Kraj 27. Województwo 28. Powiat SIERADZ 29. Gmina 30. Ulica 31. Nr domu 32. Nr lokalu 33. Miejscowość 34. Kod pocztowy 35. Poczta E. OŚWIADCZENIA Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3 niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i przekazywane do odbioru w sposób selektywny TAK NIE 37. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D.3 niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik (w przypadku zaznaczenia pozycji TAK należy podać pojemność kompostownika) TAK m 3 (pojemność kompostownika) NIE Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowę spółki, KRS itd. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową. Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łącznie. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji (np. nie wywiązywanie się z zadeklarowanego selektywnego zbierania odpadów lub podanie fałszywej liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) Prezydent Miasta Sieradza określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 2/5

3 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3 niniejszej deklaracji zamieszkuje 6 : 38. (należy podać liczbę mieszkańców), Uwaga! W przypadku zabudowy wielorodzinnej należy wypełnić załącznik nr 1 do deklaracji stanowiący wykaz lokali z ilością mieszkańców. F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jednego mieszkańca zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie wyboru metod ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 39., zł jeżeli zaznaczono TAK w pozycji , zł jeżeli zaznaczono NIE w pozycji 36 Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 41., zł (należy pomnożyć kwotę z pozycji 39 lub 40 przez liczbę mieszkańców wskazaną w pozycji 38) G. INFORMACJA O ILOŚCI I RODZAJU POJEMNIKÓW G.1 Zabudowa jednorodzinna 42. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3 niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i przekazywane do odbioru w następujących pojemnikach 7 : Rodzaj pojemnika Ilość sztuk 60 litrów 120 litrów 240 litrów 1100 litrów 5000 litrów 7000 litrów 6 7 Zadeklarowana liczba mieszkańców podana w pozycji 38 będzie podlegała bieżącej kontroli ze zgromadzonymi danymi w ewidencji ludności (liczbą osób zameldowanych) oraz z ilością zużytej wody na nieruchomości. W przypadku jeśli zadeklarowana liczba mieszkańców w pozycji 38, jest inna od liczby osób zameldowanych na tej nieruchomości, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający zamieszkanie osoby/osób w innej gminie, kraju lub w innym miejscu niż adres zameldowania. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasto Sieradz, minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych, w jakie powinna być wyposażona nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej wynosi 60 litrów na jednego mieszkańca. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej stosuje się worki o odpowiedniej kolorystyce. 3/5

4 G.2 Zabudowa wielorodzinna 43. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3 niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i przekazywane do odbioru w następujących pojemnikach 8 : Rodzaj pojemnika 60 litrów Odpady komunalne (frakcja mokra)/ zmieszane Ilość sztuk Szkło Papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe 120 litrów 240 litrów 1100 litrów 5000 litrów 7000 litrów G.3 LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA ODPADY 9 H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 44. Miejscowość 45. Data 46. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) POUCZENIE Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz z późniejszymi zmianami). Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ustalenia należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Załącznik nr 1 wykaz lokali z ilością mieszkańców. 8 9 Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasto Sieradz, minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych, w jakie powinna być wyposażona nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej wynosi 15 litrów na jednego mieszkańca, jednak nie mniej niż 60 litrów na nieruchomość. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki o odpowiedniej kolorystyce. Dotyczy sytuacji, jeśli lokalizacja pojemnika jest inna, niż adres nieruchomości wskazany w części D.3 oraz jeśli kilka podmiotów korzysta ze wspólnych pojemników. Należy podać dokładną lokalizację pojemników, np. nr działki, adres posesji, w rejonie której pojemniki są zlokalizowane lub inne orientacyjne punkty pozwalające zlokalizować miejsce ustawienia pojemników. Dozwolone jest wspólne korzystanie z pojemników ustawionych razem (przy uwzględnieniu łącznej minimalnej pojemności pojemników na poszczególnych nieruchomościach): a) na nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, b) przez kilku właścicieli nieruchomości (sąsiadów). 4/5

5 Załącznik nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Wykaz lokali z ilością mieszkańców L.p. Adres nieruchomości Nr lokalu Liczba wszystkich mieszkańców... (data) (podpis sporządzającego) 5/5

POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 1. PESEL/REGON / / / / / / / / / / / / Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik nr 1do Uchwały Nr XXI/200/12 Rady Gminy Korczyna z dnia 11 grudnia 2012 r. POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1 Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, pola ciemne wypełnia Urząd, wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 1. Numer PESEL/REGON 2. Numer dokumentu

Bardziej szczegółowo

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok)

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok) 1. PESEL: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6. XI 2012 r. 2. NIP: DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/471/2012 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 13 grudnia 2012 r. POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Należy wypełniać jedynie jasne pola deklaracji, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem.

Uwaga! Należy wypełniać jedynie jasne pola deklaracji, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem. Załącznik do Uchwały Nr XXII/136/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 18 grudnia 2012 Uwaga! Należy wypełniać jedynie jasne pola deklaracji, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Dzień Miesiąc - Rok - - --- --- --- --- --- --- --- ---

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Dzień Miesiąc - Rok - - --- --- --- --- --- --- --- --- POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, WYPEŁNIAJĄC KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI PESEL Nr dokumentu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/167/13 NIP Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania deklaracji: Organ właściwy do złożenia deklaracji: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o

Bardziej szczegółowo

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/392/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. Kod kreskowy DO DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/237/13 -WZÓR- Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania: Rady Gminy Sulików

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej** - - - 2. Liczba załączników 1) Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Liczba załączników 1) - - - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami Podstawa 1. Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Numer dokumentu 3. Status NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa WNIOSKODAWCY. WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci przesyłowej

Pełna nazwa WNIOSKODAWCY. WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci przesyłowej Pełna nazwa WNIOSKODAWCY WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci przesyłowej 1. Informacje dotyczące WNIOSKU Określanie warunków przyłączenia, w tym wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO,

ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, KRS-W10 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO,

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 1. Identyfikator podatkowy składającego numer PESEL... w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 885 UCHWAŁA NR XXX/685/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych. FPZ_z1

Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych. FPZ_z1 Strona 1 z 4 UWAGA! WAŻNE! Przeczytać przed wypełnianiem deklaracji FPZ_f1! Agencja Rynku Rolnego zwraca uwagę, iż w przypadku podania w deklaracji FPZ_f1 fałszywych danych, zatajenia prawdy albo podania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIE/ZMIANA OSÓB UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA SUBKONCIE UBEZPIECZONEGO. (Należy zaznaczyć odpowiednie pole, wstawiając 2 )

WSKAZANIE/ZMIANA OSÓB UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA SUBKONCIE UBEZPIECZONEGO. (Należy zaznaczyć odpowiednie pole, wstawiając 2 ) WSKAZANIE/ZMIANA OSÓB UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA SUBKONCIE UBEZPIECZONEGO (Należy zaznaczyć odpowiednie pole, wstawiając 2 ) wskazanie osób uprawnionych dokonywane po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 DATA W PŁYW U: Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 o dofinansowanie ze środków PFRON

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. - Procedura dla wnioskodawców -

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. - Procedura dla wnioskodawców - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Wersja 1.0 Strona 1 z 7 Załącznik nr 2 do uchwały Nr /2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 stycznia 2013 r. DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W PKP POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie prawa pomocy

Wniosek o przyznanie prawa pomocy WZÓR NR 117 WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA POMOCY PRAWNEJ W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM ADMINISTRACYJNYM UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI PPF Wniosek o przyznanie prawa pomocy

Bardziej szczegółowo