Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ):

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ):"

Transkrypt

1

2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 27 21): Informacja ogólna Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 5 Działanie 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom 6 Działanie 11 Renty strukturalne 7 Działanie 114 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów 8 Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych 9 Działanie 12 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 1 Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem 11 i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Działanie 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku 12 wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych Działanie 12 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 1 Działanie 1 Działania informacyjne i promocyjne 14 Działanie 142 Grupy producentów rolnych 15 Działanie 211/212 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach 16 o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Działanie 214 Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) 17 Działanie 221/22 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 18 Działanie 226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy 19 i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych Działanie 11 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2 Działanie 12 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 21 Działanie 21 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 22 Działanie 1/22/2 Odnowa i rozwój wsi 2 Działanie 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 24 Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy 25 Działanie 41 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności 26 i aktywizacja Pomoc techniczna 27 Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 2

3 INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW 27 21) jest dokumentem określającym zakres i formę wsparcia obszarów wiejskich w Polsce w kolejnym okresie programowania, to jest w latach Duża część przewidzianych w Programie działań jest kontynuacją instrumentów wdrażanych w latach w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 24 26, realizującego w Polsce tzw. działania towarzyszące Wspólnej Polityce Rolnej oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 24 26, realizującego cele Polityki Spójności UE. PROW został przyjęty w dniu 24 lipca 27 roku na posiedzeniu Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej. Zaś w dniu 7 września 27 r. decyzją Komisji Wspólnot Europejskich nr CCI27PL6RPO1 został zatwierdzony do realizacji. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata jest finansowany zarówno z budżetu UE (Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW), jak i z krajowych środków publicznych. Łączna kwota dofinansowania ze środków publicznych w ramach Programu to ponad 17,4 mld euro. Alokacja środków z budżetu UE wynosi ok. 1,4 mld euro. Udział krajowych środków publicznych wyniesie ok. 4 mld euro. Faktycznie do rozdysponowania jest około 14,4 mld euro, ponieważ blisko mld stanowią zobowiązania z lat podjęte w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Plan finansowy PROW w podziale na osie (w euro na cały okres programowania) Oś Ogółem wkład publiczny Wkład publiczny (EUR) Stawka wkładu EFRROW (%) Kwota EFRROW Oś , 75, , Oś , 8, , Oś , 75, , Oś , 8, 6, Pomoc techniczna 266 6, 75, , Razem , 76, , Tabela finansowa w podziale na osie, dodatkowe środki, o których mowa w art. 69 (5a) rozporządzenia (WE) nr 1698/25 regiony konwergencji Oś Ogółem wkład publiczny (EUR) Stawka wkładu EFRROW (%) Kwota EFRROW (EUR) Oś , 9, 96 5, Oś , 9, 1, Oś , 9, , Oś 4 Razem , 9, , Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r.

4 DZIAŁANIA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Działania PROW realizowane będą w ramach czterech osi priorytetowych. Oś 1 (gospodarcza) Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego : Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Działanie 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom Działanie 11 Renty strukturalne Działanie 114 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych Działanie 12 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Działanie 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych Działanie 12 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Działanie 1 Działania informacyjne i promocyjne Działanie 142 Grupy producentów rolnych Oś 2 (środowiskowa) Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich : Działanie 211/212 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Działanie 214 Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) Działanie 221/22 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Działanie 226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Oś (społeczna) Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej : Działanie 11 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Działanie 12 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 21 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Działanie 22/2/1 Odnowa i rozwój wsi Oś 4 LEADER: Działanie 4.1/41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy Działanie 41 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Pomoc Techniczna Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 4

5 Działanie 111 SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ROLNICTWIE I LEŚNICTWIE Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, prowadzące do restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, zwiększenia konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej lub leśnej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE. Wsparcie nie obejmuje szkoleń, które stanowią część programów nauczania obowiązujących w szkołach rolniczych i leśnych na poziomie szkoły średniej lub wyższej. Beneficjentami szkoleń są instytucje lub prywatne i publiczne podmioty, prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność szkoleniową. Limit środków dla działania na lata 27 21: 4 euro Termin naboru wniosków: r r. Liczba złożonych wniosków ogółem: 21 Liczba zawartych umów ogółem: 52 Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w poszczególnych województwach: Cały kraj Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie wnioski złożone zawarte umowy Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 5

6 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM Działanie 112 Celem działania jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym przez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego. Limit środków dla działania na lata 27 21: 42 euro Złożone wnioski i wydane decyzje w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom : r r r. % realizacji alokacji 25,4 Liczba złożonych wniosków ogółem: 2 62 Liczba wydanych decyzji ogółem: Liczba zrealizowanych płatności ogółem: złożone wnioski wydane decyzje Płatności realizowane w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom w ujęciu miesięcznym: 8 67,6 6 42,8 6,5 7,6 4 26, 26,5 18, 19,7 16,8 9,6 7,6 11,2 4,6 8, 9,9 1, 2 5, 6,6 6,54, 5, 5,2, 2,5,9,5 2,92,8 1,6 1,4 1, 2, lipiec 28 wrzesień 28 listopad 28 styczeń 29 marzec 29 maj 29 lipiec 29 wrzesień 29 listopad 29 styczeń 21 marzec 21 maj 21 lipiec 21 wrzesień 21 listopad 21 styczeń 211 Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 6

7 RENTY STRUKTURALNE Działanie 11 Działanie to ma na celu poprawę struktury agrarnej kraju oraz przyspieszenie procesu wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne, a także poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich przejmowanie przez osoby młodsze, dobrze przygotowane do zawodu rolnika. Pomoc będzie udzielana producentom rolnym, którzy zdecydują się na zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej w celu przekazania gospodarstw rolnych następcom lub innym producentom rolnym na powiększenie prowadzonego już przez nich gospodarstwa rolnego. Pomoc będzie skierowana do producentów rolnych będących w wieku przedemerytalnym, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym będącym ich własnością (bądź własnością ich małżonka) i którzy zdecydują się na przekazanie posiadanego gospodarstwa rolnego. Limit środków dla działania na lata 27 21: euro Złożone wnioski i wydane decyzje w ramach działania Renty strukturalne : r r r % realizacji alokacji 4,9 Liczba złożonych wniosków ogółem: Liczba wydanych decyzji ogółem: kampania 27 kampania 28 kampania 21 Liczba zrealizowanych płatności ogółem: w tym: zobowiązania z lat dla 5 72 beneficjentów zobowiązania z lat dla beneficjentów złożone wnioski wydane decyzje listopad 27 styczeń 28 Płatności realizowane w ramach działania Renty strukturalne w ujęciu miesięcznym: marzec 28 maj 28 lipiec 28 wrzesień 28 listopad 28 styczeń 29 marzec 29 maj 29 lipiec 29 wrzesień 29 listopad 29 styczeń 21 marzec 21 maj 21 lipiec 21 wrzesień 21 listopad 21 styczeń 211 zobowiązania z lat zobowiązania z lat Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 7

8 Działanie KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW Celem działania jest umożliwienie rolnikom i posiadaczom lasów otrzymanie wsparcia poprzez korzystanie z doradztwa w celu: dostosowania gospodarstwa rolnego do zasady wzajemnej zgodności (cross compliance) tj. w zakresie gospodarki gruntami, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, dobrostanu i zdrowia zwierząt, zdrowotności roślin; zwiększenia konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych i leśnych; wspierania restrukturyzacji, rozwoju i innowacji w gospodarstwach rolnych i leśnych; ochrony środowiska naturalnego; poprawy bezpieczeństwa pracy. Beneficjentem działania są rolnicy i posiadacze lasów, którzy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadają gospodarstwo rolne (i w roku poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania usługi uzyskali płatności bezpośrednie) lub las. Limit środków dla działania na lata 27 21: 118 euro r r. od r. % realizacji alokacji 1,5 Złożone wnioski i wydane decyzje w ramach działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Liczba złożonych wniosków ogółem: Liczba wydanych decyzji ogółem: Liczba zrealizowanych płatności ogółem: złożone wnioski wydane decyzje Płatności realizowane w ramach działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów w ujęciu miesięcznym: 2, 1,5 1,,5,,2,,2,,2 maj 21 czerwiec 21,7,8,7 lipiec 21 sierpień 21 wrzesień 21 październik 21 listopad 21 grudzień 21 Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 8 1, 1,6 styczeń 211 luty 211

9 D MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH Działanie 121 Działanie to ma na celu wsparcie modernizacji gospodarstw w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości produkcji, różnicowanie działalności rolniczej, a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt. Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej. Beneficjentem działania może być osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. W przypadku osoby fizycznej jest to osoba pełnoletnia i taka, która nie osiągnęła wieku emerytalnego. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania, w okresie realizacji PROW 27 21, nie może przekroczyć zł. Limit środków dla działania na lata 27 21: euro Złożone wnioski i zawarte umowy w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych : r r r. % realizacji alokacji 46,78 Liczba złożonych wniosków ogółem: Liczba zawartych umów ogółem: 4 7 Liczba zrealizowanych płatności ogółem: kampania 27 kampania 29 kampania 211 złożone wnioski zawarte umowy Płatności realizowane w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych w ujęciu miesięcznym: 2 1 listopad 28 24,4 252,2 24,8 217,6 228,4 19,5 16,4 142,1 151,5 16,6 115,9 94,5 11,5 1,8 148,6 157,6 15,6 141,9 111,1 68, 68, 96,6 87,6 9,77,7, 5,4 1, styczeń 29 marzec 29 maj 29 lipiec 29 wrzesień 29 listopad 29 styczeń 21 marzec 21 maj 21 lipiec 21 wrzesień 21 listopad 21 styczeń 211 Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 9

10 Działanie 12 ZWIĘKSZANIE WARTOŚCI DODANEJ PODSTAWOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ I LEŚNEJ W ramach działania realizowane będą przedsięwzięcia służące poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa i wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, uwarunkowanej wzrostem wartości dodanej, jakości produkcji, obniżeniem kosztów oraz rozwojem nowych produktów, procesów i technologii produkcji, jak również poprawie warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących lub nowowprowadzanych standardów. Beneficjentem działania jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych; działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 75 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza równowartości w zł 2 mln euro. Limit środków dla działania na lata 27 21: 92 euro Złożone wnioski i zawarte umowy w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej : r r r r. % realizacji alokacji 16,6 Liczba złożonych wniosków ogółem: Liczba zawartych umów ogółem: Liczba zrealizowanych płatności ogółem: 646 złożone wnioski zawarte umowy Płatności realizowane w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej w ujęciu miesięcznym: lipiec 29 2,6 18,4 2, 12, 2,9,5 16,1 11,4 wrzesień 29 listopad 29 styczeń 21 marzec 21 58,9 46, 69,9 maj 21 41, 24,2 lipiec 21 92,5 wrzesień 21 7, 2,7, 28,9 26,8 28,4 listopad 21 styczeń 211 Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 1

11 Działanie 125 POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA Działanie wdrażane w ramach dwóch schematów: schemat I Scalanie gruntów; schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Cel działania: Schemat I Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie prac scaleniowych; Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych; Wydzielenie, bez procedury wywłaszczeniowej, niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej w ramach postępowania scaleniowego. Schemat II Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych; Zwiększenie retencji wodnej; Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami. Beneficjentem działania jest : Schemat I Starosta Schemat II Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Limit środków dla działania na lata 27 21: euro w tym: schemat I Scalanie gruntów 16 euro, schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi euro terminy naboru wniosków są różne w zależności od województw % realizacji alokacji 1,49 Liczba złożonych wniosków ogółem: 88 w tym: schemat I 72 schemat II 16 Płatności realizowane w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ujęciu miesięcznym: ,76 2,41 1,,12,6 marzec 21 kwiecień 21 maj 21 czerwiec 21 lipiec 21 sierpień 21 5,21 5,6 1, 9,45 wrzesień 21 październik 21 listopad 21 grudzień 21 1,82,6 8,48 styczeń 211 luty 211 Liczba wydanych decyzji ogółem: 265 w tym: schemat I 46 schemat II 219 Liczba zrealizowanych płatności ogółem: 72 Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 11

12 Działanie 126 PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ ZNISZCZONEGO W WYNIKU WYSTĄPIENIA KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ORAZ WPROWADZENIE ODPOWIEDNICH DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH Pomoc może być przeznaczona na inwestycje związane z przywracaniem potencjału produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniki działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (powódź, osuwiska ziemi). Pomoc ma formę refundacji do 9% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta. Wsparcie przyznaje się i wypłaca do wysokości nieprzekraczającej 1% wartości szkód w majątku trwałym, plantacjach, wieloletnich, maszynach oraz w pogłowiu zwierząt gospodarskich, spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, oszacowanych przez komisję i do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi na jedno gospodarstwo maksymalnie tys. zł. Limit środków dla działania na lata 27 21: 1 euro r r r. Liczba złożonych wniosków ogółem:2 67 Liczba wydanych decyzji ogółem: 5 Liczba złożonych wniosków w ramach działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych w poszczególnych województwach: Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 12

13 Działanie 12 UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI Cel działania: Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi; Zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości; Wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości. Cel działania realizowany jest poprzez finansowe wsparcie rolników uczestniczących w systemach jakości żywności. Działanie jest realizowane na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Beneficjentem działania jest producent rolny osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która została wpisana do ewidencji producentów na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 24 r. Nr 1, poz. 76) oraz wytwarza produkty uczestniczące w systemach jakości żywności. Limit środków dla działania na lata 27 21: 8 euro od r. % realizacji alokacji,89 Liczba złożonych wniosków ogółem: Liczba wydanych decyzji ogółem: Liczba zrealizowanych płatności: 4 7 Płatności realizowane w ramach działania Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności w ujęciu miesięcznym: Tysiące zł czerwiec 21 29, lipiec ,6 25,7 16,6 77,9 sierpień 21 wrzesień 21 październik 21 listopad ,8 475,5 76,5 grudzień 21 styczeń 211 luty 211 5,2 Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 1

14 DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE Działanie 1 Celem działania jest: zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze objęte mechanizmami jakości żywności; pogłębienie wiedzy konsumentów o zaletach produktów objętych mechanizmami jakości żywności; pogłębienie wiedzy konsumentów o mechanizmach jakości żywności; wsparcie grup producentów skupiających podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności. Beneficjentem działania są grupy producentów. Aby kwalifikować się do wsparcia grupa producentów musi: skupiać podmioty, które aktywnie uczestniczą w systemach jakości żywności w odniesieniu do określonych produktów lub sposobu produkcji co musi być potwierdzone przedstawieniem dokumentów potwierdzających, że grupa producentów, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej skupione w tej grupie producentów wytwarzają lub produkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty, których dotyczy działanie; pochodzić z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i działać na podstawie stosownej umowy lub innego właściwego dokumentu określającego jej strukturę, cel i sposób działania. Za grupę producentów nie uznaje się organizacji branżowych i międzybranżowych reprezentujących jeden lub więcej sektorów. Limit środków dla działania na lata 27 21: euro od r. % realizacji alokacji,14 Liczba złożonych wniosków ogółem: 8 Liczba zawartych umów ogółem: Liczba zrealizowanych płatności: 4 dla 2 różnych beneficjentów Płatności realizowane w ramach działania Działania informacyjne i promocyjne w ujęciu miesięcznym: Tysiące zł 12 15, ,2 28,,,,, lipiec 21 sierpień 21 wrzesień 21 październik 21 listopad 21 grudzień 21 styczeń 211 luty 211, Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 14

15 GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Działanie 142 Celem działania jest wzmocnienie struktury instytucjonalnej w sektorze pierwotnej produkcji rolnej w celu wsparcia funkcjonowania producentów rolnych poprzez zachęcanie ich do tworzenia grup producentów rolnych i współpracy. W szczególności, celem jest dostosowanie produkcji prowadzonej w gospodarstwach członków grup producentów rolnych do wymogów rynkowych, wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, centralizacja sprzedaży oraz dostarczenie do odbiorców hurtowych. Ponadto, działanie sprzyjać będzie utworzeniu wspólnych zasad dotyczących informacji o produktach. Zryczałtowana pomoc jest udzielana grupom producentów rolnych w pierwszych 5 latach ich funkcjonowania w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej. Z pomocy grupa może skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności. Limit środków dla działania na lata 27 21: 14 euro od r. % realizacji alokacji 28,51 Liczba złożonych wniosków ogółem: 528 Liczba wydanych decyzji ogółem: 514 Liczba zrealizowanych płatności ogółem: 92 w tym: zobowiązania z lat zobowiązania z lat Płatności realizowane w ramach działania Grupy producentów rolnych w ujęciu miesięcznym: maj 28 lipiec 28 wrzesień 28 listopad 28 styczeń 29 marzec 29 maj 29 lipiec 29 wrzesień 29 listopad 29 styczeń 21 marzec 21 maj 21 lipiec 21 wrzesień 21 listopad 21 styczeń 211 zobowiązania z lat zobowiązania z lat Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 15

16 Działanie 211/212 WSPIERANIE GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH GÓRSKICH I INNYCH OBSZARACH O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA (ONW) Działanie jest instrumentem wsparcia finansowego gospodarstw rolnych położonych na obszarach, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki naturalne. Dopłaty wyrównawcze dla gospodarstw rolnych, położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, kompensują istniejące utrudnienia w stosunku do gospodarstw położonych poza granicami ONW. Celem działania jest zapewnienie ciągłości rolniczego użytkowania ziemi i tym samym utrzymanie żywotności obszarów wiejskich, zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich oraz utrzymanie zrównoważonego sposobu gospodarowania uwzględniającego, aspekty ochrony środowiska. Limit środków dla działania na lata 27 21: euro r r r r. Liczba złożonych wniosków ogółem: Liczba wydanych decyzji ogółem: Liczba zrealizowanych płatności ogółem: % realizacji alokacji 55,7 Złożone wnioski i wydane decyzje w ramach działania Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) : złożone wnioski wydane decyzje Płatności realizowane w ramach działania Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w ujęciu miesięcznym: styczeń 28 marzec 28 maj 28 lipiec 28 wrzesień 28 listopad 28 styczeń 29 marzec 29 maj 29 lipiec 29 wrzesień 29 listopad 29 styczeń 21 marzec 21 maj 21 lipiec 21 wrzesień 21 listopad 21 styczeń 211 Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 16

17 Działanie 214 PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY (PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWE) W ramach programu rolnośrodowiskowego będzie realizowanych 9 pakietów rolnośrodowiskowych: Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne Pakiet. Ekstensywne trwałe użytki zielone Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2 Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2 Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie Pakiet 8. Ochrona gleb i wód Pakiet 9. Strefy buforowe W ramach każdego pakietu znajdują się warianty rolnośrodowiskowe, które zawierają zestawy zadań, wykraczających poza obowiązujące podstawowe wymagania, i które nie pokrywają się z innymi instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Celem działania jest poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód oraz ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych. Beneficjentem działania jest rolnik. Limit środków dla działania na lata 27 21: euro r r r. % realizacji alokacji 6,78 Liczba złożonych wniosków ogółem: w tym: zobowiązania z lat zobowiązania z lat Liczba wydanych decyzji ogółem: w tym: zobowiązania z lat zobowiązania z lat Liczba zrealizowanych płatności ogółem: w tym: zobowiązania z lat zobowiązania z lat Płatności realizowane w ramach działania Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) w ujęciu miesięcznym: luty 28 kwiecień 28 czerwiec 28 sierpień 28 październik 28 grudzień 28 luty 29 kwiecień 29 czerwiec 29 sierpień 29 październik 29 grudzień 29 luty 21 kwiecień 21 czerwiec 21 sierpień 21 październik 21 grudzień 21 luty 211 zobowiązania z lat zobowiązania z lat Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 17

18 Działanie 221/22 ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE Działanie to wdrażane będzie w ramach dwóch schematów: Schemat I zalesianie gruntów rolnych; Schemat II zalesianie gruntów innych niż rolne. Schemat I dotyczy leśnego zagospodarowania gruntów uprawianych rolniczo, zakładanych sztucznie (poprzez sadzenie). Pomoc udzielana w ramach Schematu I dotyczy: założenia uprawy leśnej (wsparcie na zalesienie); pielęgnacji uprawy leśnej (premia pielęgnacyjna); utraconego dochodu z tytułu wyłączenia gruntów spod uprawy rolnej (premia zalesieniowa). Schemat II dotyczy wyłącznie leśnego zagospodarowania opuszczonych gruntów rolniczych lub innych gruntów odłogowanych, dla których zalesienie stanowi racjonalny sposób zagospodarowania, w tym ochrona przed erozją. Zakłada się tu możliwość wykorzystania sukcesji naturalnej w obrębie ww. gruntów. Celem działania jest powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie, utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych oraz zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla oraz ograniczeniu zmian klimatu. Beneficjentem działania jest rolnik właściciel gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa. Limit środków dla działania na lata 27 21: euro r r r r. Liczba złożonych wniosków ogółem: 1 86 Liczba wydanych decyzji ogółem: 6 58 Liczba zrealizowanych płatności ogółem: 5 77 w tym: zobowiązania z lat zobowiązania z lat % realizacji alokacji 18,28 Płatności realizowane w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne w ujęciu miesięcznym: lipiec 28 wrzesień 28 listopad 28 styczeń 29 marzec 29 maj 29 lipiec 29 wrzesień 29 listopad 29 styczeń 21 marzec 21 maj 21 lipiec 21 wrzesień 21 listopad 21 styczeń 211 zobowiązania z lat zobowiązania z lat Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 18

19 Działanie 226 ODTWARZANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI LEŚNEJ ZNISZCZONEGO PRZEZ KATASTROFY I WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW ZAPOBIEGAWCZYCH Działanie ma na celu odnawianie i pielęgnowanie drzewostanów zniszczonych przez czynniki biotyczne i abiotyczne oraz wprowadzanie mechanizmów zapobiegających katastrofom naturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pomoc będzie realizowana w oparciu o kompleksowe projekty obejmujące lasy. Beneficjentem pomocy są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Limit środków dla działania na lata 27 21: 1 euro Złożone wnioski i zawarte umowy w ramach działania Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych : r r Liczba złożonych wniosków ogółem: Liczba zawartych umów ogółem: złożone wnioski zawarte umowy Liczba złożonych wniosków w naborze 21 w ramach działania Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych w ujęciu miesięcznym: Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 19

20 Działanie 11 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Beneficjentem działania jest osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 199 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik co najmniej przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc. Limit środków dla działania na lata 27 21: euro Złożone wnioski i zawarte umowy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej : r r r % realizacji alokacji 17,9 Liczba złożonych wniosków ogółem: Liczba zawartych umów ogółem: 6 8 Liczba zrealizowanych płatności ogółem: złożone wnioski zawarte umowy Płatności realizowane w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ujęciu miesięcznym: luty 29,1,8 1,5 2,9 kwiecień 29 czerwiec 29 8,7 7,8 sierpień 29 19, październik 29 14, 16,2 1, 1,1,1 7,7 grudzień 29 luty 21 2,6 kwiecień 21 1,8 11,5 11,912,515,7 14, czerwiec 21 sierpień 21 październik 21 9, 7,9 7,7 8,2 7,5 grudzień 21 luty 211 Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 2

21 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Działanie 12 Celem działanie jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. Beneficjentem działania jest osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 1 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro. Limit środków dla działania na lata 27 21: euro Złożone wnioski i zawarte umowy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw : r r % realizacji alokacji,26 Liczba złożonych wniosków ogółem: Liczba zawartych umów ogółem: Liczba zrealizowanych płatności ogółem: 1 29 złożone wnioski zawarte umowy Płatności realizowane w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ujęciu miesięcznym: ,29 5, 7,82 6,94 8,15 18,5 17,86 1,99 12,7 12,27 11,69 9,22 5,4,55,28 2,21 listopad 29 grudzień 29 styczeń 21 luty 21 marzec 21 kwiecień 21 maj 21 czerwiec 21 lipiec 21 sierpień 21 wrzesień 21 październik 21 listopad 21 grudzień 21 styczeń 211 luty 211 Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 21

22 Działanie 21 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ Celem działania jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie: gospodarki wodno ściekowej w szczególności: a) zaopatrzenia w wodę, b) odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej; tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. Beneficjentem działania jest gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca zadania określone w zakresie pomocy. Limit środków EFRROW dla działania na lata 27 21: euro Płatności realizowane w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ujęciu miesięcznym: terminy naboru wniosków są różne w zależności od województw % realizacji alokacji 4,71 Liczba złożonych wniosków ogółem: 2 49 Liczba zawartych umów ogółem: 2 5 Liczba zrealizowanych płatności ogółem: marzec 21 29,6 2,4 2,6 2,8 8,12,919,7 12, maj 21 lipiec 21 wrzesień 21 listopad 21 84,9 6,8 46,8 51,1 styczeń 211 Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w poszczególnych województwach: Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie wnioski złożone zawarte umowy Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 22

23 Działanie 1/22/2 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Beneficjentem działania jest osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Limit środków EFRROW dla działania na lata 27 21: euro Płatności realizowane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi w ujęciu miesięcznym: terminy naboru wniosków są różne w zależności od województw % realizacji alokacji 2,71 Liczba złożonych wniosków ogółem: 6 78 Liczba zawartych umów ogółem: 694 Liczba zrealizowanych płatności ogółem: 1 58 Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach działania Odnowa i rozwój wsi w poszczególnych województwach: listopad 29 5,1 5,1 1,6 45,2 26,4 1, 26,4,11,92, 1,7 2,8 22,9 styczeń 21 marzec 21 maj 21 lipiec 21 wrzesień 21 listopad ,4 styczeń ,6 6, Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie wnioski złożone zawarte umowy Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 2

24 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU Działanie 41 Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów. Wnioski te mogą dotyczyć projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; Odnowa i rozwój wsi, oraz innych projektów zwanych małymi projektami, które przyczyniają się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD. Limit środków EFRROW dla działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na lata 27 21: euro terminy naboru wniosków są różne w zależności od województw % realizacji alokacji,85 Liczba złożonych wniosków ogółem: Liczba zawartych umów ogółem: 4 88 Liczba zrealizowanych płatności ogółem: Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w poszczególnych województwach: Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie wnioski złożone zawarte umowy Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 24

25 WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY Działanie 421 W ramach działania pomoc jest przyznawana LGD na realizacje projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej: zawartych w LSR; nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR, opracowanej i realizowanej przez LGD. Projekty współpracy: muszą zakładać realizację wspólnych przedsięwzięć; mogą angażować, poza LGD, inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, które zajmują się zagadnieniem Rozwoju obszarów wiejskich; jeżeli angażują inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, wówczas poniesione przez nie koszty nie stanowią kosztu kwalifikowanego projektu; tylko koszty koordynacji są kwalifikowane; jeżeli dotyczą obszarów spoza Unii Europejskiej, wówczas wydatki poniesione w ramach realizacji tej części projektu, nie kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW); jeżeli występują koszty związane z planowaniem i przygotowaniem projektu współpracy, tj. koszty organizacji spotkania partnerów w celu poszukiwania partnerów, zapoznania się i ustalenia warunków projektu współpracy, koszty takie są uznawane za koszt kwalifikowany i powinny stanowić integralną cześć projektu współpracy. Limit środków EFRROW dla działania Wdrażanie projektów współpracy na lata 27 21: 12 euro terminy naboru wniosków są różne w zależności od województw % realizacji alokacji,4 Liczba złożonych wniosków ogółem: 17 Liczba zawartych umów ogółem: 54 Liczba zrealizowanych płatności ogółem: 12 Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 25

26 Działanie 41 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA Działanie ma na celu zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy lokalnych grup działania wybranych w ramach realizacji osi 4 PROW oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji lokalnych strategii rozwoju. Działanie przyczyni się także do budowania kapitału społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich. W 28 r. Samorządy Województw ogłosiły konkursy na wybór lokalnych grup działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wraz z wnioskiem o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju składano pierwszy wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Limit środków EFRROW dla działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja na lata 27 21: euro terminy naboru wniosków są różne w zależności od województw % realizacji alokacji 12,2 Liczba złożonych wniosków ogółem: 1 18 Liczba zawartych umów ogółem: 75 Liczba zrealizowanych płatności ogółem: Płatności realizowane w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ujęciu miesięcznym: ,4 8,5 6,7 7,4 4,7 6, 5, 6, 6, 4, 1,7 4, 1,4 1, wrzesień 29 listopad 29 styczeń 21 marzec 21 maj 21 lipiec 21 6,2 5, wrzesień 21 listopad 21 styczeń 211 Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w poszczególnych województwach:,8 2, Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie wnioski złożone zawarte umowy Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 26

27 Pomoc techniczna POMOC TECHNICZNA Pomoc jest udzielana na realizację projektów związanych ze wzmocnieniem systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu. Ponadto ma na celu wdrożenie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu informacji o PROW i jego promocji a także utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W ramach pomocy możliwe jest finansowanie działań informacyjno promocyjnych dotyczących następnego okresu programowania oraz ocen ex post, audytów i przygotowywania końcowych sprawozdań dotyczących poprzedniego okresu programowania. W ramach Pomocy technicznej realizowane będą trzy schematy: Schemat I: Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Schemat II: Działania informacyjne i promocyjne Schemat III: Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Limit środków dla Pomocy Technicznej na lata 27 21: euro Płatności realizowane w ramach Pomocy Technicznej w ujęciu miesięcznym: od r. % realizacji alokacji,77 Liczba złożonych wniosków ogółem: 649 Liczba zawartych umów ogółem: 41 Liczba zrealizowanych płatności ogółem: grudzień 29 luty 21 2,1 2,1 2, 2,7 2,5,7 2,1 2,6,4,6 kwiecień 21 czerwiec 21 sierpień 21,7 2,6 6,8 5,5 październik 21 grudzień 21 luty 211 Liczba złożonych wniosków i zawartych umów w ramach działania Pomoc Techniczna : ,7 MRiRW ARiMR MF UZP ARR FAPA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie wnioski złożone zawarte umowy Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r. 27

28 Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata wg stanu na dzień 28 lutego 211 r. Kod działania Nazwa działania Terminy naboru wniosków Limit środków dla działania na lata (EUR) wkład UE liczba Złożone wnioski Zawarte umowy / wydane decyzje (czynne) Zrealizowane płatności Kwota umów / decyzji (zł) % Kwota umów / decyzji (zł) wypłacona kwota (zł) liczba umów liczba liczba różnych złożonych Ogółem EFRROW / decyzji płatności beneficjentów wniosków Ogółem EFRROW Ogółem EFRROW oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego , , , ,79% , , Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie r r r r wykor lim śro EFR , ,65, , , ,2% , ,75,, 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom 15, , , ,% , , , , nabór r r , , ,88% 252 9, , , , nabór r r , , ,8% 48, 6 225, nabór r r , , , , 11 Renty strukturalne² , , , ,95% , , ,9 68 2,68 zobowiązania za okres Kampania r r , , ,4% , , , ,7 zobowiązania za okres Kampania r r , , ,8% , ,59 zobowiązania za okres Kampania r r , , , ,75 zobowiązania za okres , ,1 114 Korzystanie z usług doradczych 88 5, , , ,42% , , , , kampania r r , , , ,5 kampania r r , , , , kampania 211 od r , , , , 121 Modernizacja gospodarstw rolnych , , , ,12% , , , ,2 nabór r r , , ,58% , , , ,2 nabór r r , , ,19% , ,59 nabór r r , ,24,, 12 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 699, , , ,69% , , , ,7 125 nabór r r , , ,49% , , , ,7 nabór r r r r , , ,41% , ,71 nabór r r , , , ,6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa , , , ,% , , , ,86 Schemat I termin naboru wniosków w , , ,89% , , , ,86 Schemat II zależności od województwa , , ,% , , Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych 75, , , , ,24,, nabór r r r r , , , ,24 nabór r r , ,6,, 12 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności od r. 6, , , ,84% , , , ,5 1 Działania informacyjne i promocyjne od r. 22 5, , ,25 7,5% 294 1, 22 59, , ,6 141 Wspieranie gospodarstw niskotowarowych - zobowiązania z lat , , ,9 142 Grupy producentów rolnych 15, , , ,5% , , , ,84 211/212 zobowiązania za okres od r , , ,5% , , , ,67 zobowiązania za okres , ,17 oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich , Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 1 959, , , ,6% , ,14 Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 211 r , , ,48% , , , ,92 kampania r r ,54% , , , ,92 kampania r r ,54% , ,9 kampania r r , ,76 kampania r r ,4% , , Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) 1 85, , , ,85% , , , ,96 zobowiązania PROW kampania r r , , ,54% , , , ,22 zobowiązania PROW kampania r r , , ,81% , ,18

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ):

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ): Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-21 (PROW 27 21): Informacja ogólna Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 27 21 4 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ):

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ): Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-21 (PROW 27 21): Informacja ogólna Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 27 21 4 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ):

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ): Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-21 (PROW 27 21): Informacja ogólna Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 27 21 4 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 (PROW 27-213): Informacja ogólna 2 Działania Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 (PROW 27-213): Informacja ogólna 2 Działania Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 (PROW 27-213): Informacja ogólna 2 Działania Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kwiecień 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Sierpień Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sierpień Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sierpień 29 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Maj 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Maj 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Maj 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Luty 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Luty 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Luty 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi I INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Marzec Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marzec Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marzec 29 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Listopad Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Listopad Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Listopad 29 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 (PROW 27-213): Informacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy,

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy, ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Mariusz Zarychta Puławy, 11-12.09.2013 Obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są to miejscowości

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stan wdrażania oraz perspektywy na rok 2019 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013 W latach 2007-2013 WPR finansowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 2 września 2014 r.

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 2 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 877 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmiany Programu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne.

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne. Historia: Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Wykonała: Iwona

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach na rzecz NATURA 2000

Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach na rzecz NATURA 2000 Działania PROW a Natura 2000 1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Michał Rewucki Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 na rzecz

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich REALIZACJA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich REALIZACJA Zrealizowane płatności - % wykorzystania środków EERROW (wg działań) PROGRAMY UE wspierające polskich rolników Realizacja Programu na lata 2007-2013 WNIOSKI PROW NOWE 2004-2006 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gospodarstw rolnych

Modernizacja gospodarstw rolnych Podstawa prawna Modernizacja gospodarstw rolnych Małgorzata Lewandowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomia III Art. 20 lit. b) ppkt i) i art. 26 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

Skala i znaczenie wsparcia. rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie wałbrzyskim po 2004 r

Skala i znaczenie wsparcia. rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie wałbrzyskim po 2004 r Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Skala i znaczenie wsparcia DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław www.dodr.pl rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013 Wspieranie inwestycji 2007-2013 DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 1 W LATACH 2007-2013 Poznań, 17 września 2006 POLAGRA FOOD 2006 www.ms-consulting.pl 1 Wspieranie inwestycji 2007-2013 Prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091 Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych województwach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297

Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297 Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych ch lub latach

Bardziej szczegółowo

Informacja o zadaniach realizowanych w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

Informacja o zadaniach realizowanych w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja o zadaniach realizowanych w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936

Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936 Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872 Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów dostępnych w poszczególnych ch lub

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Harmonogram planowanych do 31 grudnia 2018 r. naborów wniosków w ramach działań/poddziałań/ typów operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój

Bardziej szczegółowo

Prawie 170 mln euro dla Polski

Prawie 170 mln euro dla Polski Miliardy złotych dla rolników STR. IV Bieżace informacje dotyczące wykorzystania środków z PROW STR. VIII Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 STYCZEŃ 21 Prawie 17 mln

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Priorytety PROW Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, poprawa jakości życia

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA Prawo unijne: 1. Rozdział III TFUE (art. 38-40) 2. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Wrocław r.

Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Wrocław r. Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Wrocław 30.10.2015 r. Prezentacja opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warszawa 31 marca 2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warszawa 31 marca 2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Finansowanie inwestycji z zakresu usług publicznych na obszarach wiejskich w ramach Programów Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 i 2014 2020. Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA (PROW ) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA (PROW ) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów w wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 W ramach priorytetowych

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Europejski Fundusz Rolny na rzecz DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 8 53-033 Wrocław www.dodr.pl ogólnopolski projekt szkoleniowy dotyczący realizacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie obsługi działań wdrażanych przez SW Dolnośląskiego w ramach PROW na lata

Podsumowanie obsługi działań wdrażanych przez SW Dolnośląskiego w ramach PROW na lata Podsumowanie obsługi działań wdrażanych przez SW Dolnośląskiego w ramach PROW na lata 2007-2013 Stan danych na dzień 29.05.2015 Katarzyna Malinowska Kierownik Działu Wdrażania Wydziału Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - działania samorządowe Katowice, 9 listopada 2015 r. PROW 2014-2020 Działania w ramach PROW 2014-2020 wdrażane przez Samorządy Województw 1. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Anita Płonka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Kwiecień 2013 WARSZAWA 23 kwietnia 2013 r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Jeden z

Bardziej szczegółowo

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku.

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata na Warmii i Mazurach

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata na Warmii i Mazurach Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata 2014-2020 2020 na Warmii i Mazurach Głównym celem PROW 2014 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM M ROLNIKOM W LATACH 2004-2006 2006 Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 Opracowała: Anna Siniarska Ekonomia, SGGW, Studia zaoczne W latach 2004-2006 został przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią ul. Stary Rynek 11 63 708 Koźmin Wielkopolski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Prezes Zarządu LGD - - Sławomir Szyszka 1 LGD Wielkopolska z

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć 'j Obszarów Wiejskich. ,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Krajowa Sieć 'j Obszarów Wiejskich. ,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Krajowa Sieć 'j Obszarów Wiejskich,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Zał. nr 8 do Wytycznej Numer (nadany po wprowadzeniu do rejestru)

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie rolnictwa poprzez działania Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARIMR w latach

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie rolnictwa poprzez działania Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARIMR w latach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wsparcie rolnictwa poprzez działania Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARIMR w latach 2004-2018 Płatności bezpośrednie w latach 2004-2019 województwo

Bardziej szczegółowo

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Ewa Szymborska, MRiRW Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kluczbork 11-12.04.2012

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007

Bardziej szczegółowo

Robert Księżopolski. gr II Ekonomia. Cel działania. Co oznacza Cross-Compliance? OŚ 1- POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNEGO I LEŚNEGO

Robert Księżopolski. gr II Ekonomia. Cel działania. Co oznacza Cross-Compliance? OŚ 1- POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNEGO I LEŚNEGO Robert Księżopolski gr II Ekonomia OŚ 1- POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNEGO I LEŚNEGO Działanie 1.4 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Cel działania 1) dostosowania

Bardziej szczegółowo

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Rafał Kociołek Ekonomia gr. 2 rok III CEL DZIAŁANIA Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zmian PROW

Informacja na temat zmian PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Informacja na temat zmian PROW 2007-2013 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zmiany w PROW 2007-2013 Nowe wyzwania wynik przeglądu

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i Działanie 121. Modernizacja gospodarstw rolnych Kamińska Agnieszka Ekonomia, III rok Wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

j Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

j Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie j Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014*2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Zał. nr 10 do Wytycznej Numer

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń w zakresie działań przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.

Wymiana doświadczeń w zakresie działań przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WYDZIAŁ ŚRODOWISKOWY Wymiana doświadczeń w zakresie działań przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w ramach programu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia grup społecznych w ramach lokalnych przedsięwzięć ze środków PROW na lata

Możliwości wsparcia grup społecznych w ramach lokalnych przedsięwzięć ze środków PROW na lata Możliwości wsparcia grup społecznych w ramach lokalnych przedsięwzięć ze środków PROW na lata 2014-2020 Wrocław 04.03.2015 PROW 2014-2020: budżet wg priorytetów (łącznie 8 598 280 814 ) Priorytet Działanie

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia

Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia Finansowanie agroturystyki to działania skierowane bezpośrednio na dofinansowanie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD "RAZEM DLA RADOMKI" OKREŚLONE W LSR:

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD RAZEM DLA RADOMKI OKREŚLONE W LSR: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD "RAZEM DLA RADOMKI" OKREŚLONE W LSR: Rada LGD składająca się z 14 osób dokonuje złożonych przez Beneficjentów wniosków w odpowiedzi na ogłoszone konkursy. Do kompetencji

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Magdalena Habrowicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomia, rok III 12 XI 2009 r. Renty strukturalne są jednym z działań realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Nabory wniosków w 2012 roku

Nabory wniosków w 2012 roku Nabory wniosków w 2012 roku 1. Program Kapitał Ludzki część centralna część regionalna 2. Regionalne Programy Operacyjne 3. Program Infrastruktura i Środowisko 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - część

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Nakłady na WPR w Polsce Płatności bezpośrednie wydatki ogółem w mld EUR w tym wkład krajowy 2007-2013 19,7 6,6 2014-2020 21,2 0,0 przesunięcie z II

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Program rolnośrodowiskowy FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH

FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH 1 FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR wg

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej lata

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zielona Góra 27.04.2016 Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

scalanie gruntów Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.

scalanie gruntów Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Tabela 1. Działania samorządowe PROW 2014-2020. Typ operacji Warunki kwalifikowalności Limity wydatków Inwestycje w środki trwałe Pomoc może być przyznana wnioskodawcy na operacje: zgodne z ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

^pfnt^^w- -.-h. { Obszarów Wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie

^pfnt^^w- -.-h. { Obszarów Wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie ^pfnt^^w- -.-h { Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie Zał. nr 6 do Wytycznej Numer (nadany po wprowadzeniu do rejestru)

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

czerwiec 2014 Stan zawartych umów na 23 maja 2014 roku Limit środków stan na 30 kwietnia 2014 roku

czerwiec 2014 Stan zawartych umów na 23 maja 2014 roku Limit środków stan na 30 kwietnia 2014 roku Stan realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wdrażanego przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego czerwiec 2014 Stan

Bardziej szczegółowo

OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 5.3.3. OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Elżbieta Jedlińska Ekonomia gr. 1 SGGW Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich jest celem, który łączy się zarówno

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. 13 maja 2014 r.

Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. 13 maja 2014 r. Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE 13 maja 2014 r. Stan realizacji PROW 2007-2013 Liczba złożonych wniosków 6 409 046 (w tym 5 246 151 na

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie naboru wniosków w ramach działania. ania NA OBSZARACH WIEJSKICH TYP OPERACJI: GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA. Olsztyn, 12 czerwca 2017 r.

Podsumowanie naboru wniosków w ramach działania. ania NA OBSZARACH WIEJSKICH TYP OPERACJI: GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA. Olsztyn, 12 czerwca 2017 r. Podsumowanie naboru wniosków w ramach działania ania PODSTAWOWE USŁUGI UGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH TYP OPERACJI: GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA Głównym celem PROW 2014 2020 jest poprawa konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Adam Kwaśniak Radny Województwa Małopolskiego Bochnia, 19.10.2016 PROW 2014-2020 PROW 2014-2020 realizuje

Bardziej szczegółowo

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Wpływ Programu na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Realizacja Programu na lata 2007-2013, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo

, 2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

, 2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 2020, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla spółdzielni, organizacji producentów i grup producentów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program

Bardziej szczegółowo

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 06.10.2006. Cel działania 1) wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Bardziej szczegółowo