Termometry bimetaliczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Termometry bimetaliczne"

Transkrypt

1 TM Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia za pomoc¹ p³ynu, nadaj¹ siê równie do zastosowania w urz¹dzeniach nara onych na silne wibracje. 63, 80 i 100 mm Klasa 1 zgodnie z DIN Sta³y: zakres pomiarowy dla DIN Krótki czas ( 1 h): 1.1 x zakres pomiarowy dla DIN Ciœnienie znamionowe na trzonie maksymalnie 25 bar Os³ona wlotu IP 56 dla EN / IEC 529 lub radialny G 1/2 A, stal nierdzewna O œrednicy 8 mm, stal nierdzewna Bia³e aluminium z czarnym oznaczeniem dla DIN z czarnego aluminium przyrz¹du - oraz trzon z t³umieniem za pomoc¹ p³ynu (250 C max.) - Skala F; podwójna skala F/ C - wykonana ze szk³a lub tworzywa sztucznego bezodpryskowego - o œrednicy 6 lub 10 mm - prosty lub gwint inny ni G 1/2 A - Gniazda termiczne dla DIN lub zgodne z danymi technicznymi u ytkownika Skala-, zakres pomiarowy 1), granica b³êdu dla DIN , klasa 1 1) Zakres skali Odstêp w skali Zakres pomiarowy Zak. pom. dla C C C C Model Roz. nom. A A A R R Radialny R ) Zakres pomiarowy pokazany jest na podzielni za pomoc¹ dwóch trójk¹tnych oznaczeñ. Granica b³êdu dla danego zakresu zgodna jest z DIN

2 TM Seria termometrów do zastosowañ w procesach przemys³owych Model 55 Termometr w ca³oœci wykonany ze stali nierdzewnej. Nadaj¹cy siê do zastosowania w mediach korozyjnych i œrodowiskach chemicznych, w przemyœle naftowym i spo ywczym. Przyrz¹dy spe³niaj¹ najwy sze standardy technik pomiarowych. 63, 100 i 160 mm Sta³y: zakres pomiarowy dla DIN Krótki czas ( 1 h): 1.1 x zakres pomiarowy dla DIN Ciœnienie znamionowe na trzonie maksymalnie (bez termogniazda) 25 bar Stopieñ zabezpieczenia IP 56 dla EN / IEC 529 lub radialny Kryza Pierœcieñ krzywkowy (typu bagnet), naturalne wykoñczenie ze stali nierdzewnej G 1/2 A, stal nierdzewna O œrednicy 8 mm, stal nierdzewna Bia³e aluminium z czarnym oznaczeniem dla DIN Regulowany wskaÿnik z czarnego aluminium przyrz¹du - oraz trzon z t³umieniem za pomoc¹ p³ynu (250 C max.) - Inne zakresy skali - Skala F, K; podwójna skala F/ C, C/ F lub inna - radialne inne ni umieszczone w dnie - prosty lub gwint inny niý G ½ A - o œrednicy 6, 10 lub 12 mm - wykonana ze szk³a lub tworzywa sztucznego bezodpryskowego - Termogniazda dla DIN (patrz karta danych TM oraz TM 90.03) r lub dane techniczne u ytkownika - Styki awaryjne (patrz karta danych AE 08.01) o rozmiarach nominalnych 100 oraz 160 mm Skala-, zakres pomiarowy 1), granica b³êdu dla DIN , klasa 1 1) Zakres skali Odstêp w skali Zakres pomiarowy Zak. pom. dla C C C C Model Roz. nom. A R Radialny A A R R Radialny 1) Zakres pomiarowy pokazany jest na podzielni za pomoc¹ dwóch trójk¹tnych oznaczeñ. Granica b³êdu dla danego zakresu zgodna jest z DIN

3 TM Ogrzewanie pomieszczeñ mieszkalnych i przemys³owych Model 45 Ogrzewanie oraz instalacje wodoci¹gowe 63, 80 i 80 mm z od³¹czanym gniazdem termicznym (sta³y wspó³czynnik tarcia) Maksymalna wartoœæ skali Maksymalnie 6 bar Aluminium Gniazdo termiczne G 1/2 A Gniazdo termiczne D³ugoœæ I 1 = 40, i 100 mm Materia³ stop miedzi Bia³e aluminium z czarnym oznaczeniem Czarne aluminium Tworzywo sztuczne akrylowe Korekta wyników pomiaru Na koñcu trzonu Opcje - Inne zakresy skali - Skalowanie inne ni C - Gwint inny niý G 1/2A specjalne Termometr wciskany z opask¹ 63 i 80 mm Do rury rozga³êÿnej ogrzewania pod³ogowego 40 i 50 mm Zakres skali Odstêp w skali Model Roz. Nominalny / A A W œrodku tylnej œciany A A Wciskany z opask¹ A

4 TM Ogrzewanie pomieszczeñ mieszkalnych i przemys³owych Model 45 Ogrzewanie oraz instalacje wodoci¹gowe 63, 80 i 80 mm z od³¹czanym gniazdem termicznym (sta³y wspó³czynnik tarcia) Maksymalna wartoœæ skali Maksymalnie 6 bar Aluminium Gniazdo termiczne G 1/2 A Gniazdo termiczne D³ugoœæ I 1 = 40, i 100 mm Materia³ stop miedzi Bia³e aluminium z czarnym oznaczeniem Czarne aluminium Tworzywo sztuczne akrylowe Korekta wyników pomiaru Na koñcu trzonu Opcje - Inne zakresy skali - Skalowanie inne ni C - Gwint inny niý G 1/2A specjalne Termometr wciskany z opask¹ 63 i 80 mm Do rury rozga³êÿnej ogrzewania pod³ogowego 40 i 50 mm Zakres skali Odstêp w skali Model Roz. Nominalny / A A W œrodku tylnej œciany A A Wciskany z opask¹ A

5 TM Ogrzewanie pomieszczeñ mieszkalnych i przemys³owych Model 46 Termometr przemys³owy ogólnego przeznaczenia 50, 63, 80 i 100 mm z od³¹czanym gniazdem termicznym (sta³y wspó³czynnik tarcia) Alternatywnie: ze œrub¹ ustalaj¹c¹ Klasa 2 zgodnie z DIN Maksymalna wartoœæ skali Maksymalnie 6 bar Czarne tworzywo sztuczne Gniazdo termiczne G 1/2 A Gniazdo termiczne D³ugoœæ l 1 = 40, i 50 mm, Stop miedzi l 1 = 160 mm (tylko dla gniazda termicznego ze œrub¹ ustalaj¹c¹) Bia³a z czarnym oznaczeniem Czarne tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne akrylowe Ustawienie zera U do³u trzonu Inne zakresy skali (gniazdo termiczne o sta³ym wspó³czynniku tarcia) Model Roz. nominalny A A A A Model Roz. nominalny A 4601/F 50 A 4602/F 63 A 4603/F 80 A 4604/F 100 (gniazdo termiczne ze œrub¹ ustalaj¹c¹).

6 TM Rozmiary standardowe Model 50 Termometr przemys³owy ogólnego przeznaczenia Wymiary nominalne 63, 80, 100 i 160 mm z od³¹czanym gniazdem termicznym (gwint) Klasa 2 zgodnie z DIN Maksymalna wartoœæ skali Maksymalnie 6 bar 63, 80, 100 i 80 mm: 100 mm: równie radialny Aluminium (tylko dla z³¹cza w œrodku tylnej œciany) (tylko dla z³¹cza radialnego) Gniazdo termiczne G 1/2 A Gniazdo termiczne D³ugoœæ l1 = 40, 60, 100, 160 i 200 mm (wejœcie tylne); D³ugoœæ l1 = 60, 100, i 100 mm (wejœcie radialne) Materia³: Stop miedzi Bia³e aluminium z czarnym oznaczeniem Czarne aluminium Tworzywo sztuczne akrylowe Ustawienie zera U do³u trzonu (tylko dla z³¹cza w œrodku tylnej œciany) 1) Regulowany wskaÿnik (tylko dla z³¹cza radialnego) Inne zakresy skali Skalowanie inne ni C Gwint inny niý G 1/2 A 1) Regulowany wskaÿnik dla modeli A 5020 a do A 5051 Model Roz. nominalny specjalne Termometr do pomiaru temperatury gazu w przewodach kominowych Model Radialny Roz. nominalny Zakres temperaturowy / prosty prosty z kolorowymi oznaczeniami, wskaÿnik, trzon z magnesem z kolorowymi oznaczeniami, wskaÿnik, trzon z magnesem

7 TM Seria termometrów o doskona³ej jakoœci Model 52 Uniwersalne termometry do zastosowania w maszynach i urz¹dzeniach, instalacjach rurowych, zbiorniki ciœnieniowe oraz ogrzewanie pomieszczeñ przemys³owych 63, 80, 100 i 160 mm Sta³y: zakres pomiarowy zgodnie z DIN Krótki czas ( 1 h): 1.1 x zakres pomiarowy zgodnie z DIN Ochrona przed wp³ywem warunków pogodowych IP 43 dla EN / IEC , 80, 100 i 80 mm: w œrodku tylnej œciany 100 i 160 mm: równie radialny Pierœcieñ Bezel prosty z wypustem na gniazdo termiczne o œrednicy 8 mm, stal nierdzewna Aluminium z czarnymi oznaczeniami wykoñczone satyn¹, precyzyjne skalowanie Regulowany wskaÿnik z czarnego aluminium przyrz¹du Akcesoria, które nale y zamawiaæ oddzielnie Gniazdo termiczne ze œrub¹ ustalaj¹c¹ Gwint: G 1/2 A Materia³: Stop miedzi, wêgiel lub stal nierdzewna D³ugoœæ I1 = 45, 63, 100, 160, 200 mm (max. 500 o œrednicy 500 mm lub Gniazdo termiczne dla szyjki spawalniczej Materia³: wêgiel lub stal nierdzewna D³ugoœæ I2 = 43, 80, 140, 180 mm (max. 480 o œrednicy 480 mm Stop miedzi: Maksymalnie 6 bar Wêgiel lub stal nierdzewna: maksymalnie 25 bar Inne zakresy skali, Skalowanie inne ni C, druga skala Inne z³¹cza Model Roz. nominalny Radialny

8 TM Seria termometrów o doskona³ej jakoœci Model 52 Uniwersalne termometry do zastosowania w maszynach i urz¹dzeniach, instalacjach rurowych, zbiorniki ciœnieniowe oraz ogrzewanie pomieszczeñ przemys³owych 63, 80, 100 i 160 mm Sta³y: zakres pomiarowy zgodnie z DIN Krótki czas ( 1 h): 1.1 x zakres pomiarowy zgodnie z DIN Ochrona przed wp³ywem warunków pogodowych IP 43 dla EN / IEC , 80, 100 i 80 mm: w œrodku tylnej œciany 100 i 160 mm: równie radialny Pierœcieñ Bezel prosty z wypustem na gniazdo termiczne o œrednicy 8 mm, stal nierdzewna Aluminium z czarnymi oznaczeniami wykoñczone satyn¹, precyzyjne skalowanie Regulowany wskaÿnik z czarnego aluminium przyrz¹du Akcesoria, które nale y zamawiaæ oddzielnie Gniazdo termiczne ze œrub¹ ustalaj¹c¹ Gwint: G 1/2 A Materia³: Stop miedzi, wêgiel lub stal nierdzewna D³ugoœæ I1 = 45, 63, 100, 160, 200 mm (max. 500 o œrednicy 500 mm lub Gniazdo termiczne dla szyjki spawalniczej Materia³: wêgiel lub stal nierdzewna D³ugoœæ I2 = 43, 80, 140, 180 mm (max. 480 o œrednicy 480 mm Stop miedzi: Maksymalnie 6 bar Wêgiel lub stal nierdzewna: maksymalnie 25 bar Inne zakresy skali, Skalowanie inne ni C, druga skala Inne z³¹cza Model Roz. nominalny Radialny

9 TM Seria termometrów do zastosowañ w procesach przemys³owych Model 53 Termometr w ca³oœci wykonany ze stali nierdzewnej. Nadaj¹cy siê do zastosowania w mediach korozyjnych i œrodowiskach chemicznych, przemyœle naftowym i spo ywczym. 3 in/cale. oraz 5 in/cali. Sta³y: zakres pomiarowy dla DIN Krótki czas ( 1 h): 1.1 x zakres pomiarowy dla DIN Ciœnienie znamionowe na trzonie maksymalnie (bez termogniazda) 25 bar Ochrona przed wp³ywem warunków pogodowych IP 56 dla EN / IEC 529 1/2 NPT, stal nierdzewna O œrednicy 6 mm, stal nierdzewna Bia³e aluminium z czarnym oznaczeniem oraz skal¹ C z czarnego aluminium Ustawienie zera Na zewn¹trz, z ty³u obudowy przyrz¹du - oraz trzon z ciecz¹ (250 C max.) - Inne zakresy skali - Skala F, K; podwójna skala F/ C, C/ F lub inna - prosty lub gwint inny ni 1/2 NPT - o œrednicy 8 lub 10 mm - wykonana ze szk³a lub tworzywa sztucznego bezodpryskowego - Termogniazda dla DIN (patrz karta danych TM 90.01) lub dane u ytkownika dane techniczne Model Roz. Nominalny

10 TM Seria termometrów o doskona³ej jakoœci Model 52 Uniwersalne termometry do zastosowania w maszynach i urz¹dzeniach, instalacjach rurowych, zbiorniki ciœnieniowe oraz ogrzewanie pomieszczeñ przemys³owych 63, 80, 100 i 160 mm Sta³y: zakres pomiarowy zgodnie z DIN Krótki czas ( 1 h): 1.1 x zakres pomiarowy zgodnie z DIN Ochrona przed wp³ywem warunków pogodowych IP 43 dla EN / IEC , 80, 100 i 80 mm: w œrodku tylnej œciany 100 i 160 mm: równie radialny Pierœcieñ Bezel prosty z wypustem na gniazdo termiczne o œrednicy 8 mm, stal nierdzewna Aluminium z czarnymi oznaczeniami wykoñczone satyn¹, precyzyjne skalowanie Regulowany wskaÿnik z czarnego aluminium przyrz¹du Akcesoria, które nale y zamawiaæ oddzielnie Gniazdo termiczne ze œrub¹ ustalaj¹c¹ Gwint: G 1/2 A Materia³: Stop miedzi, wêgiel lub stal nierdzewna D³ugoœæ I1 = 45, 63, 100, 160, 200 mm (max. 500 o œrednicy 500 mm lub Gniazdo termiczne dla szyjki spawalniczej Materia³: wêgiel lub stal nierdzewna D³ugoœæ I2 = 43, 80, 140, 180 mm (max. 480 o œrednicy 480 mm Stop miedzi: Maksymalnie 6 bar Wêgiel lub stal nierdzewna: maksymalnie 25 bar Inne zakresy skali, Skalowanie inne ni C, druga skala Inne z³¹cza Model Roz. nominalny Radialny

11 TM Seria termometrów o regulowanym trzonie i podzielni do zastosowañ w procesach przemys³owych Model 53 Termometr w ca³oœci wykonany ze stali nierdzewnej. Nadaj¹cy siê do zastosowania w mediach korozyjnych i œrodowiskach chemicznych, w przemyœle naftowym i spo ywczym. 3 in./cale oraz 5 in./cali Sta³y: zakres pomiarowy dla DIN Krótki czas ( 1 h): 1.1 x zakres pomiarowy dla DIN Ciœnienie znamionowe na trzonie maksymalnie (bez termogniazda) 25 bar Ochrona przed wp³ywem warunków pogodowych IP 56 dla EN / IEC 529 Mo liwoœæ obrotu trzonu o 360 Regulacja trzonu pod dowolnym k¹tem Materia³: stal nierdzewna 1/2 NPT, stal nierdzewna o œrednicy 6 mm, stal nierdzewna Bia³e aluminium z czarnym oznaczeniem oraz skal¹ C z czarnego aluminium Ustawienie zera Na zewn¹trz, z ty³u obudowy przyrz¹du - oraz trzon z ciecz¹ (250 C max.) - Inne zakresy skali - Skala F, K; podwójna skala F/ C, C/ F lub inna - prosty lub gwint inny ni 1/2 NPT - o œrednicy 8 lub 10 mm - wykonana ze szk³a lub tworzywa sztucznego bezodpryskowego - Termogniazda dla DIN (patrz karta danych TM 90.01) lub dane u ytkownika dane techniczne Model Roz. Nominalny / regulowany pod ka dym k¹tem

12 TM Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Regulowany trzon i podzielnia Model 54 Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ oraz zbiorników. 63, 80 i 100 mm Klasa 1 zgodnie z DIN Sta³y: zakres pomiarowy dla DIN Krótki czas???1 h): 1.1 x zakres pomiarowy dla DIN Ciœnienie znamionowe na trzonie maksymalnie 25 bar Os³ona wlotu IP 56 dla EN / IEC 529 Mo liwoœæ obrotu trzonu o 360 Regulacja trzonu pod dowolnym k¹tem Materia³: stal nierdzewna prosty, stal nierdzewna O œrednicy 8 mm, stal nierdzewna Bia³e aluminium z czarnym oznaczeniem dla DIN z czarnego aluminium Ustawienie zera Z ty³u obudowy, na zewn¹trz przyrz¹du - oraz trzon z t³umieniem za pomoc¹ p³ynu (250 C max.) - Skala F; Podwójna skala C/ F - wykonana ze szk³a lub tworzywa sztucznego bezodpryskowego - o œrednicy 6 lub 10 mm - ze zintegrowanym z³¹czem gwintowanym - Gniazda termiczne dla DIN lub zgodne z danymi technicznymi u ytkownika Skala-, zakres pomiarowy 1), granica b³êdu dla DIN , klasa 1 1) Zakres skali Odstêp w skali Zakres pomiarowy Zak. pom. dla C C C C Model Roz. nom. / S / S regulowany pod ka dym k¹tem S ) Zakres pomiarowy pokazany jest na podzielni za pomoc¹ dwóch trójk¹tnych oznaczeñ. Granica b³êdu dla danego zakresu zgodna jest z DIN

13 TM Seria termometrów o regulowanym trzonie i podzielni do zastosowañ w procesach przemys³owych Model 55 Termometr w ca³oœci wykonany ze stali nierdzewnej. Nadaj¹cy siê do zastosowania w mediach korozyjnych i œrodowiskach chemicznych, w przemyœle naftowym i spo ywczym. Przyrz¹dy spe³niaj¹ najwy sze standardy technik pomiarowych 100 i 160 mm Sta³y: zakres pomiarowy dla DIN Krótki czas ( 1 h): 1.1 x zakres pomiarowy dla DIN Ciœnienie znamionowe na trzonie maksymalnie (bez termogniazda) 25 bar Stopieñ zabezpieczenia IP 56 dla EN / IEC 529 Mo liwoœæ obrotu trzonu o 360 Regulacja trzonu pod dowolnym k¹tem Materia³: stal nierdzewna Kryza Pierœcieñ krzywkowy (typu bagnet), naturalne wykoñczenie ze stali nierdzewnej prosty, stal nierdzewna O œrednicy 8 mm, stal nierdzewna Bia³e aluminium z czarnym oznaczeniem dla DIN Regulowany wskaÿnik z czarnego aluminium przyrz¹du - oraz trzon z t³umieniem za pomoc¹ p³ynu (250 C max.) - Inne zakresy skali; skala F, K; podwójna skala F/ C, C/ F lub inna - o œrednicy 6, 10 lub 12 mm - ze zintegrowanym z³¹czem gwintowanym - wykonana ze szk³a lub tworzywa sztucznego bezodpryskowego - Termogniazda dla DIN (patrz karta danych TM oraz TM 90.03) lub dane u ytkownika - Styki awaryjne (patrz karta danych AE 08.01). Skala-, zakres pomiarowy 1), granica b³êdu dla DIN , klasa 1 1) Zakres skali Odstêp w skali Zakres pomiarowy Zak. pom. dla C C C C Roz. nom. / / regulowany pod ka dym k¹tem 1) Zakres pomiarowy pokazany jest na podzielni za pomoc¹ dwóch trójk¹tnych oznaczeñ. Granica b³êdu dla danego zakresu zgodna jest z DIN

Manometry z rurk¹ Burdona

Manometry z rurk¹ Burdona PM 01.01 z rurk¹ Burdona Serie standardowe, króciec radialny Model 111.10 Manometr do zastosowañ ogólnych. Przeznaczony do pomiaru ciœnienia wszystkich mediów gazowych i ciek³ych, które nie zatykaj¹ uk³adu

Bardziej szczegółowo

Termometry rozszerzalnościowe Seria ze stali nierdzewnej, Model 70

Termometry rozszerzalnościowe Seria ze stali nierdzewnej, Model 70 Mechaniczny Pomiar Temperatury Termometry rozszerzalnościowe Seria ze stali nierdzewnej, Model 70 Karta katalogowa WIKA TM 81.01 Zastosowanie Przyrządy ogólnego stosowania do pomiaru temperatury gazów,

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne do zastosowań przemysłowych, model 54

Termometry bimetaliczne do zastosowań przemysłowych, model 54 Mechaniczny Pomiar Temperatury Termometry bimetaliczne do zastosowań przemysłowych, model 54 Karta katalogowa WIKA TM 54.01 Zastosowanie Budowa maszyn, instalacji, zbiorników oraz konastrukcja aparatury

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny do zastosowań przemysłowych model 55

Termometr bimetaliczny do zastosowań przemysłowych model 55 Mechaniczny pomiar temperatury Termometr bimetaliczny do zastosowań przemysłowych model 55 Karta katalogowa WIKA TM 55.01 Zastosowanie Przemysł chemiczny, petrochemiczny Energetyka Budowa maszyn i ogólna

Bardziej szczegółowo

Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej

Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej Mechaniczny pomiar temperatury Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej Karta katalogowa WIKA TM 81.01 inne aprobaty patrz strona 8 8 Zastosowanie Przyrządy ogólnego stosowania

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne do zastosowań przemysłowych, model 54

Termometry bimetaliczne do zastosowań przemysłowych, model 54 Mechaniczny Pomiar Temperatury Termometry bimetaliczne do zastosowań przemysłowych, model 54 Karta katalogowa WIKA TM 54.01 Zastosowanie Budowa maszyn, instalacji, zbiorników oraz konastrukcja aparatury

Bardziej szczegółowo

Termometry rozszerzalnościowe Model 70, w obudowie ze stali nierdzewnej i z kapilarą

Termometry rozszerzalnościowe Model 70, w obudowie ze stali nierdzewnej i z kapilarą Mechaniczny Pomiar Temperatury Termometry rozszerzalnościowe Model 70, w obudowie ze stali nierdzewnej i z kapilarą Karta katalogowa WIKA TM 81.01 Zastosowanie Przyrządy ogólnego stosowania do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne wersja przemysłowa model 52

Termometry bimetaliczne wersja przemysłowa model 52 Mechaniczny Pomiar Temperatury Termometry bimetaliczne wersja przemysłowa model 52 Karta katalogowa WIKA TM 52.01 inne zatwierdzenia patrz strona 5 Zastosowanie Uniwersalny termometr do zastoswania w urządzeniach

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczne Model 54, wersja o dużej wytrzymałości

Termometr bimetaliczne Model 54, wersja o dużej wytrzymałości Mechaniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczne Model 54, wersja o dużej wytrzymałości Karta katalogowa WIKA TM 54.01 Zastosowanie Uniersalne termometry do stosowania w urządzeniach mechanicznych,

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny z elektrycznym sygnałem wyjściowym Pt100 Wykonanie ze stali CrNi, model 54

Termometr bimetaliczny z elektrycznym sygnałem wyjściowym Pt100 Wykonanie ze stali CrNi, model 54 Mechatroniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny z elektrycznym sygnałem wyjściowym Pt100 Wykonanie ze stali CrNi, model 54 Karta katalogowa WIKA TV 15.01 Zastosowanie Twin-Temp Budowa maszyn,

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne Model 52, wersja przemysłowa

Termometry bimetaliczne Model 52, wersja przemysłowa Mechaniczny Pomiar Temperatury Termometry bimetaliczne Model 52, wersja przemysłowa Karta katalogowa WIKA TM 52.01 Inne zatwierdzenia patrz strona 6 Zastosowanie Uniwersalny termometr do zastosowania w

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Mechatroniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Karta katalogowa WIKA TV 25.01 Zastosowanie Sterowanie i regulacja procesami przemysłowymi

Bardziej szczegółowo

Termometr gazowy Odporny na silne wibracje Model 75, wersja ze stali CrNi

Termometr gazowy Odporny na silne wibracje Model 75, wersja ze stali CrNi Mechaniczny Pomiar Temperatury Termometr gazowy Odporny na silne wibracje Model 75, wersja ze stali CrNi Karta katalogowa WIKA TM 75.01 Inne zatwierdzenia patrz strona 5 Zastosowanie Dla lokalnego pomiaru

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne Model 52, wersja przemysłowa

Termometry bimetaliczne Model 52, wersja przemysłowa Mechaniczny Pomiar Temperatury Termometry bimetaliczne Model 52, wersja przemysłowa Karta katalogowa WIKA TM 52.01 Inne zatwierdzenia patrz strona 5 Zastosowanie Uniwersalny termometr do zastosowania w

Bardziej szczegółowo

Termometry szklane maszynowe Model 32, Forma V

Termometry szklane maszynowe Model 32, Forma V Mechaniczny pomiar temperatury Termometry szklane maszynowe Model 32, Forma V Karta katalogowa WIKA TM 32.02 inne aprobaty patrz strona 5 Zastosowanie Uniwersalne zastosowanie Budowa maszyn Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne Model 54, wersja przemysłowa

Termometry bimetaliczne Model 54, wersja przemysłowa Mechaniczny Pomiar Temperatury Termometry bimetaliczne Model 54, wersja przemysłowa Karta katalogowa WIKA TM 54.01 Inne zatwierdzenia patrz strona 6 Zastosowanie W procesach przemysłowych, przemyśle chemicznym

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny Model 54, wersja przemysłowa

Termometr bimetaliczny Model 54, wersja przemysłowa Mechaniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny Model 54, wersja przemysłowa Karta katalogowa WIKA TM 54.01 Inne zatwierdzenia patrz strona 6 Zastosowanie W procesach przemysłowych, przemyśle chemicznym

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE

NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE NAPÊDY PNEUMATYCZNE Wykonanie: Si³owniki podwójnego dzia³ania i z powrotem sprê yn¹, wykonane z anodyzowanego aluminium Dostêpne opcje: - niklowanie chemiczne, - lakierowanie epoksydowe, - wykonanie ze

Bardziej szczegółowo

Czujniki temperatury typu AKS i ESM

Czujniki temperatury typu AKS i ESM Czujniki temperatury typu AKS i ESM Wprowadzenie Czujniki temperatury AKS i ESM s¹ opornoœciowymi elementami pomiarowymi. Czujnik sk³ada siê z platynowego elementu o opornoœci, zmieniaj¹cej siê proporcjonalnie

Bardziej szczegółowo

Termometr rozszerzalnościowy Kontroler temperatury bezpieczeństwa Model SW15

Termometr rozszerzalnościowy Kontroler temperatury bezpieczeństwa Model SW15 Mechatroniczny pomiar temperatury Termometr rozszerzalnościowy Kontroler temperatury bezpieczeństwa Model SW15 Karta katalogowa WIKA TV 28.04 więcej aprobat patrz strona 5 Zastosowanie Monitoring temperatury

Bardziej szczegółowo

Manometr 63mm z rurką Bourdona z płynnym wypełnieniem oraz obudową ze stali nierdzewnej

Manometr 63mm z rurką Bourdona z płynnym wypełnieniem oraz obudową ze stali nierdzewnej Manometr 63mm z rurką Bourdona z płynnym wypełnieniem oraz obudową ze stali nierdzewnej Zastosowanie: do pracy przy wstrząsach i wibracjach; do gazów i mediów ciekłych nielepkich i agresywnych niekrystalizujących

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-0 B reduktor ciœnienia pary Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50 ciœnienie

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Napiêcie znamionowe izolacji Ui (IEC ) Napiêcie znamionowe udarowe wytrzymywane U imp

Dane techniczne. Napiêcie znamionowe izolacji Ui (IEC ) Napiêcie znamionowe udarowe wytrzymywane U imp ¹czniki krañcowe typu A. ¹czniki krañcowe typu A Uwagi ogólne ¹czniki krañcowe typu A przeznaczone s¹ do pracy w uk³adach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzêcie technologicznym

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny Wersja przemysłowa wg EN Model TG54

Termometr bimetaliczny Wersja przemysłowa wg EN Model TG54 Temperatura Termometr bimetaliczny Wersja przemysłowa wg EN 13190 Model TG54 Karta katalogowa WIKA TM 54.02 Inne zatwierdzenia patrz strona 11 Zastosowanie W procesach przemysłowych, przemyśle chemicznym,

Bardziej szczegółowo

Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU

Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU Technicon 2/205 Bezpieczeństwo na wysokim poziomie! Zasada działania Wskaźniki poziomu SIKA są łatwym i godnym zaufania rozwiązaniem do monitorowania

Bardziej szczegółowo

Termometr rozszerzalnościowy Bezpieczny ogranicznik temperatury Model SB15

Termometr rozszerzalnościowy Bezpieczny ogranicznik temperatury Model SB15 Mechatroniczny pomiar temperatury Termometr rozszerzalnościowy Bezpieczny ogranicznik temperatury Model SB15 Karta katalogowa WIKA TV 28.03 więcej aprobat patrz strona 5 Zastosowanie Monitoring temperatury

Bardziej szczegółowo

SVS6. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS6. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Termometr gazowy ze stali CrNi Model 73

Termometr gazowy ze stali CrNi Model 73 Mechaniczny pomiar temperatury Termometr gazowy ze stali CrNi Model 73 Karta katalogowa WIKA TM 73.01 Zastosowanie Odpowiednie do mediów agresywnych stosowanych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym

Bardziej szczegółowo

Termometr gazowy do sterylnych procesów technologicznych Model 74, wersja ze stali CrNi

Termometr gazowy do sterylnych procesów technologicznych Model 74, wersja ze stali CrNi Mechaniczny Pomiar Temperatury Termometr gazowy do sterylnych procesów technologicznych Model 74, wersja ze stali CrNi Karta katalogowa WIKA TM 74.01 Inne zatwierdzenia patrz strona 10 Zastosowanie Przemysł

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Termometr rozszerzalnościowy z elektrycznym sygnałem wyjściowym, wersja ze stali nierdzewnej, z/bez kapilary Model TGT70

Termometr rozszerzalnościowy z elektrycznym sygnałem wyjściowym, wersja ze stali nierdzewnej, z/bez kapilary Model TGT70 Mechatroniczny pomiar temperatury Termometr rozszerzalnościowy z elektrycznym sygnałem wyjściowym, wersja ze stali nierdzewnej, z/bez kapilary Model TGT70 Karta katalogowa WIKA TV 18.01 Zastosowanie Przyrządy

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny model 55, wersja przemysłowa zgodna z normą EN 13190

Termometr bimetaliczny model 55, wersja przemysłowa zgodna z normą EN 13190 Mechaniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny model 55, wersja przemysłowa zgodna z normą EN 13190 Karta katalogowa WIKA TM 55.01 Inne zatwierdzenia patrz strona 7 Zastosowanie W procesach przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny Do procesów przemysłowych wg EN 13190, wersja premium Model 55

Termometr bimetaliczny Do procesów przemysłowych wg EN 13190, wersja premium Model 55 Temperatura Termometr bimetaliczny Do procesów przemysłowych wg EN 13190, wersja premium Model 55 Karta katalogowa WIKA TM 55.01 Inne zatwierdzenia patrz strona 7 Zastosowanie W procesach przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE - ZAWORY TERMOSTATYCZNE LUX

DANE TECHNICZNE - ZAWORY TERMOSTATYCZNE LUX DANE TECHNICZNE - ZAWORY TERMOSTATYCZNE LUX Zawory termostatyczne LUX przeznaczone s¹ do monta u na grzejniku centralnego ogrzewania po stronie przewodu zasilaj¹cego. W zestawie z g³owic¹ termostatyczn¹

Bardziej szczegółowo

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 116 6 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków AC/DC Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii AC1 DC1 Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD

wentylatory kana³owe TD Zastosowanie Osi¹gane wysokie ciœnienia i wydajnoœci pozwalaj¹ na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, e wentylatory tego typu posiadaj¹

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21

Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21 Mechatroniczny pomiar ciśnienia Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21 Karta katalogowa WIKA PV 21.02 inne aprobaty patrz strona 3

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór membranowy typu 3345

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór membranowy typu 3345 Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ 3345-1 i typ 3345-7 Zawór membranowy typu 3345 Zastosowanie Zawór regulacyjny przeznaczony dla mediów lepkich, agresywnych i abrazyjnych, wykonany

Bardziej szczegółowo

NowoϾ! maksymalna temperatura pracy: o

Nowoœæ! maksymalna temperatura pracy: o dachowe wentylatory chemoodporne ABB Nowoœæ! ABB konstrukcja: Obudowa zosta³a wykonana z trudnopalnego polipropylenu PPs, ze zintegrowanym bezobs³ugowym systemem uszczelnieñ labiryntowych, dziêki którym

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI GNIAZDA I ROZ CZNIKI BEZPIECZNIKOWE CZNIKI TERMICZNE

BEZPIECZNIKI GNIAZDA I ROZ CZNIKI BEZPIECZNIKOWE CZNIKI TERMICZNE BEZPIECZNIKI GNIAZDA I ROZ CZNIKI BEZPIECZNIKOWE WY CZNIKI TERMICZNE Bezpieczniki Bezpieczniki cylindryczne 5 x 0 7 - Bezpieczniki cylindryczne,3 x 3 7 - Bezpieczniki cylindryczne x 3 Bezpieczniki cylindryczne

Bardziej szczegółowo

EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze

EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu EA12, EA16, EB16, EA17, EA19

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE TYPU MA12, MA16, MB16 MA17, MA19, MA12P, MA17P, MA19P. PKWiU PKWiU

TABLICOWE MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE TYPU MA12, MA16, MB16 MA17, MA19, MA12P, MA17P, MA19P. PKWiU PKWiU TABLICOWE MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU MA12, MA16, MB16 MA17, MA19, MA12P, MA17P, MA19P PKWiU 33.20.43-30.25 PKWiU 33.20.43-30.36 prostownikowe DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze PKWiU

EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze PKWiU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu EA12,

Bardziej szczegółowo

Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21

Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21 Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl Mechatroniczny pomiar ciśnienia Manometr z rurką Bourdona z

Bardziej szczegółowo

Rohr- und Kanalinspektion / Reinigung

Rohr- und Kanalinspektion / Reinigung Rohr- und Kanalinspektion / Reinigung Telewizyjne systemy inspekcyjne do rur 202-204 Akcesoria do telewizyjnego systemu inspekcyjnego rur 205-206 Czyszczenie rur 207-211 Czyszczenie rur i kana³ów 212-213

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD

wentylatory kana³owe TD Zastosowanie Osi¹gane wysokie ciœnienia i wydajnoœci pozwalaj¹ na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, e wentylatory tego typu posiadaj¹

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

Szafy ARETA EMC. * Wyniki uzyskane poprzez testy obudowy w certyfikowanych laboratoriach Nemko S.p.A.

Szafy ARETA EMC. * Wyniki uzyskane poprzez testy obudowy w certyfikowanych laboratoriach Nemko S.p.A. EMC Rosn¹ce zaburzenia elektromagnetyczne oraz Europejskie i miêdzynarodowe standardy wymagaj¹ stosowania os³on elektromagnetycznych. Dyrektywa Europejska EMC 89/336 dotyczy urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej

Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej Budowa Pompy pionowe, wielopoziomowe ze ssaniem i ³¹cznikiem podawania na tej samej œrednicy i rozmieszczone wzd³u tej samej osi.

Bardziej szczegółowo

Zawory specjalne Seria 900

Zawory specjalne Seria 900 Zawory specjalne Prze³¹czniki ciœnieniowe Generatory impulsów Timery pneumatyczne Zawory bezpieczeñstwa dwie rêce Zawór Flip - Flop Zawór - oscylator Wzmacniacz sygna³u Progresywny zawór startowy Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Wzrost ró nicy ciœnieñ powoduje zamykanie zaworu.

Wzrost ró nicy ciœnieñ powoduje zamykanie zaworu. Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 45 Regulator ró nicy ciœnieñ z si³ownikiem zamykaj¹cym Typ 45-1 Typ 45-2 do monta u w przewodzie plusowym Typ 45-3 Typ 45-4 do monta u w przewodzie minusowym Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacze Glamox H30 produkowane s¹ w kolorach: czerwonym, czarnym, szarym, bia³ym; z czarnymi bokami.

Ogrzewacze Glamox H30 produkowane s¹ w kolorach: czerwonym, czarnym, szarym, bia³ym; z czarnymi bokami. H30 Stylowe, modne i nowoczesne Marka GLAMOX znana miêdzy innymi z produkcji najwy szej jakoœci urz¹dzeñ grzewczych wprowadzi³a now¹ seriê kolorowych ogrzewaczy H30 przeznaczonych do wszystkich wnêtrz.

Bardziej szczegółowo

1) Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) tylko wykonanie na PN 25

1) Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) tylko wykonanie na PN 25 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 45 Regulator ró nicy ciœnieñ z si³ownikiem zamykaj¹cym typ 45-1 typ 45-2 do monta u w przewodzie plusowym typ 45-3 typ 45-4 do monta u w przewodzie minusowym Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym Typ i typ Aseptyczny zawór k¹towy typu 3249

Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym Typ i typ Aseptyczny zawór k¹towy typu 3249 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3249-1 i typ 3249-7 Aseptyczny zawór k¹towy typu 3249 Zastosowanie Zawór regulacyjny przeznaczony do pracy w warunkach aseptycznych w przemyœle farmaceutycznym

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania Wyposa enie dodatkowe

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania Wyposa enie dodatkowe Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania Wyposa enie dodatkowe Naczynie kondensacyjne z³¹czka samozaciskowa zestaw monta owy przewodu impulsowego przewód impulsowy Zastosowanie Wyposa enie dodatkowe

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK PRZEK DNIKI PR DOWE W SNOŒCI PRZEK DNIKÓW obudowa wykonana z wysokoudarowego, niepalnego, tworzywa, w³asnoœci samogasn¹ce obudowy przek³adników s¹ zgrzewane ultradÿwiêkowo, niklowane zaciski obwodu wtórnego

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

NSDZT. Nawiewniki wirowe. z ruchomymi kierownicami

NSDZT. Nawiewniki wirowe. z ruchomymi kierownicami Nawiewniki wirowe z ruchomymi kierownicami NSDZT Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NSDZT s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Wkr cany termometr oporowy z głowic przył czeniow typu B

Wkr cany termometr oporowy z głowic przył czeniow typu B Wkr cany termometr oporowy z głowic przył czeniow typu B n dla temperatur -50...+600 C n z wymiennym wkładem pomiarowym n dost pny jako pojedynczy lub podwojny termometr oporowy n głowice przył czeniowe

Bardziej szczegółowo

Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu

Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Regulatory bezpoœredniego dzia³ania Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Z³¹czki samozaciskowe zawory iglicowe naczynia kondensacyjne kryzy pomiarowe przep³ywu ko³nierze spawane

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Karta katalogowa 40.1001 Strona 1/5 Krótki opis Przetworniki serii MIDAS przeznaczone są do pomiarów ciśnienia względnego w gazach i cieczach. Działanie przetwornika

Bardziej szczegółowo

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. 6-9-, fax. - 6-9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl MA OGABARYTOWE ZAWORY ROZDZIELAJ CE /, / I / G/8 I G/ sterowane elektromagnetycznie sterowane

Bardziej szczegółowo

MA16, MB16, MA17, MA19, MA12 TABLICOWE MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE Amperomierze i woltomierze PKWiU

MA16, MB16, MA17, MA19, MA12 TABLICOWE MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE Amperomierze i woltomierze PKWiU MA16, MB16, MA17, MA19, MA12 TABLICOWE MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE Amperomierze i woltomierze PKWiU 33.20.43-30.37 MA12 MA19 MA17 MA16 MB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki magnetoelektryczne typu MA12,

Bardziej szczegółowo

Szafy "monobloc" ATB8

Szafy monobloc ATB8 Szafy "monobloc" ATB8 Linia szaf przemys³owych ATB8 oferuje w pe³ni zespawan¹ konstrukcjê ze zdejmowaln¹ os³on¹ tyln¹ i drzwiami frontowymi. Dostêpne w 32 praktycznych rozmiarach od 600x do 1600x2000 oraz

Bardziej szczegółowo

Typ DN 65 do DN 150, PN 16, z jarzmem i z si³ownikiem

Typ DN 65 do DN 150, PN 16, z jarzmem i z si³ownikiem Zawory trójdrogowe z si³ownikami elektrycznymi typ 3260/5824, 3260-4, 3260/3374 Zawory trójdrogowe z si³ownikami pneumatycznymi typ 3260-1, 3260-7, 3260/2780, typ 3260/3372 Zawór trójdrogowy typu 3260

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Konstrukcja jednowarstwowa, o przewodności cieplnej k=5 W/m 2 K Konstrukcja jednowarstwowa, z izolacją z pianki poliuretanowej pokrytą warstwą aluminium

Bardziej szczegółowo

Mikrozawór ze zintegrowanym pozycjonerem. Dane techniczne. Współczynnik Kvs. Wykonania materiałowe

Mikrozawór ze zintegrowanym pozycjonerem. Dane techniczne. Współczynnik Kvs. Wykonania materiałowe ze zintegrowanym pozycjonerem Mikrozawór sterowany pneumatycznie, przeznaczony do regulowania bardzo małymi przepływami. Pozycjonery: pneumatyczny: 0,2-1 bar elektropneumatyczny 4-20mA, również wersja

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie : - Nieograniczone mo liwoœci zastosowania w produkcji i warsztacie, przy samochodzie i w domu do szybkiego czyszczenia du ych powierzchn

Zastosowanie : - Nieograniczone mo liwoœci zastosowania w produkcji i warsztacie, przy samochodzie i w domu do szybkiego czyszczenia du ych powierzchn PISTOLETY DO PRZEDMUCHIWANIA I PRZEWODY Zastosowanie : - Nieograniczone mo liwoœci zastosowania w produkcji i warsztacie, przy samochodzie i w domu do szybkiego czyszczenia du ych powierzchni i w miejscach

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE TYPU MA12, MA16, MB16, MA17, MA19, MA12P, MA17P, MA19P. PKWiU PKWiU

TABLICOWE MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE TYPU MA12, MA16, MB16, MA17, MA19, MA12P, MA17P, MA19P. PKWiU PKWiU TABLICOWE MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU MA12, MA16, MB16, MA17, MA19, MA12P, MA17P, MA19P PKWiU 33.20.43-30.25 PKWiU 33.20.43-30.36 prostownikowe MA12 MA19 MA17 MA16 MB16

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PRECYZYJNE TERMOMETRY ZEGAROWE

PRECYZYJNE TERMOMETRY ZEGAROWE JJ JJ JJ JJ JJ Termometry zegarowe Termometry zegarowe na niskie temperatury Termometry zegarowe odległościowe Termometry zegarowe odległościowe na niskie temperatury Termometry zegarowe bimetaliczne PRECYZYJNE

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 KAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Obudowy kana³owe KAF przeznaczone s¹ do monta u w ci¹gach prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych. Montuje

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Znamionowy pr¹d pracy AC-15 (IEC ) DC-13 (IEC ) Napiêcie znamionowe izolacji Ui (IEC )

Dane techniczne. Znamionowy pr¹d pracy AC-15 (IEC ) DC-13 (IEC ) Napiêcie znamionowe izolacji Ui (IEC ) ¹czniki krañcowe typu BM. ¹czniki krañcowe typu BM 7, Ø, Uwagi ogólne ¹czniki krañcowe typu BM przeznaczone s¹ do pracy w uk³adach sterowniczych, kontrolnych i pomiarowych, np. w obrabiarkach, osprzêcie

Bardziej szczegółowo

Manometry ciœnienia absolutnego

Manometry ciœnienia absolutnego PM 05.02 Manometry Manometry ciœnienia absolutnego Z membran¹ Klasa 0.6 Model 532.51 Klasa 1.0 Model 532.52 Klasa 1.6 Model 532.53 Klasa 2.5 Model 532.54 Przeznaczenie Do pomiaru ciœnienia absolutnego

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE

ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE Nowoczesne rozwi¹zania w technice ³¹czenia T CER Y F K I A T 9001:2000 I S O Koenig Technika Mocowania i ¹czenia Bolce zabezpieczaj¹ce z zatrzaskiem kulkowym oraz sprê ynowe

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI NIESTABILNEJ RODZAJU 2 TYPU DFA SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 2 3 Wymiary 3 4 Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo