Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata"

Transkrypt

1 Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata 4- Projekt Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Tablica. Struktura (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w wielkiej grupie zawodowej: Siły zbrojne () %,34,43,4,3,,4,3,4,1,,,41,33,4 tys.,,,1, 4,3, 4,3,1,4,4,,1,, %,4,,,,,4,,,,,,1,,4 tys. 3,1, 1, 4,3 13, 1, 14, 1, 3 1, 4 111, 113, 11, 1 11, 11, Wykres. Struktura (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w wielkiej grupie zawodowej: Siły zbrojne (),%,%,% 13 1,3% 4 W latach 1-3 udział pracujących w wielkiej grupie zawodowej : Siły zbrojne w ogóle pracujących w Polsce wzrósł o,3 p. proc. Do roku udział ten wykazywał tendencję wzrostową na poziomie średnio ponad, p. proc. rocznie, po czym w roku nastąpił jego spadek do poziomu,33% w roku. W kolejnych latach zaobserwowano ponowny wzrost udziału pracujących w tej grupie zawodowej do poziomu,% w roku 3. W horyzoncie prognozy 4- przewidywany jest dalszy wzrost udziału pracujących w wielkiej grupie zawodowej o około,1 p. proc., w wyniku czego w roku pracujący w analizowanej grupie stanowić będą,4% ogółu pracujących. Liczba pracujących w wielkiej grupie zawodowej : Siły zbrojne wzrosła w latach 1-3 o 3,1 tys. osób. W analizowanym okresie liczba ta wykazywała tendencję wzrostową z wyraźną korektą w roku (spadek do, tys. osób). Zgodnie ze wzrostową tendencją obserwowaną historycznie, w latach 4- liczba pracujących w grupie zawodowej wzrośnie o blisko 1, tys. osób (średnio około,1 tys. osób rocznie).

3 Tablica 1. Struktura (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w wielkiej grupie zawodowej: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (1) %,,,1,,,,,3,,,4,,, tys.,,4 3, 4,3 33, 3,,,,3 3, 3,3,1 3, 41, %,1,1,1,3,4,4,4,4,,,,,, tys. 4, 3,3 3,, 1, 1,4 133,1 13, 13, 143,3 14, 11,4 11,3 13,4 Wykres 1. Struktura (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w wielkiej grupie zawodowej: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (1) 1,%,%,%,%,% Udział pracujących w wielkiej grupie zawodowej 1: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy wzrósł w latach 1-3 o, p. proc. W całym okresie historycznym udział pracujących w 1. wielkiej grupie zawodowej podlegał wahaniom. Początkowo (lata 1-1) udział ten wzrósł do poziomu,13%, natomiast w kolejnych latach (1-) wykazywał tendencję spadkową, osiągając,% w roku 1 i dalej (po nieznacznym wzrośnie w roku ),% w roku (spadek o,4 p. proc. w stosunku do roku 1). Od roku obserwowany był ponowny wzrost udziału pracujących w analizowanej grupie zawodowej do poziomu,% w roku 4, po czym w roku nastąpiła korekta (,44%). W kolejnych latach udział pracujących wykazywał tendencję wzrostową, osiągając najwyższą obserwowaną wartość w roku 3 (,4%). W latach 4- przewidywany jest nieznaczny wzrost udziału pracujących w analizowanej grupie zawodowej o, p. proc. do poziomu blisko,% w roku. W latach 1-3 liczba pracujących w wielkiej grupie zawodowej 1 wzrosła o 13, tys. osób, przy czym w całym okresie historycznym podlegała zmiennym tendencjom. Liczba ta początkowo wzrosła z, tys. osób w roku 1 do 3, tys. osób w roku 1, po czym ponownie zmalała, początkowo do poziomu 33, tys. osób w roku 1, a następnie (po wzroście o tys. osób w roku ) do, tys. osób w roku. W roku nastąpiło odwrócenie dotychczasowej tendencji i ponowny wzrost liczby pracujących w analizowanej grupie zawodowej (z korektą w roku ) w średnim tempie blisko tys. osób rocznie do poziomu 1, tys. osób w roku 3. W latach 4- przewiduje się dalszy wzrost liczby pracujących w wielkiej grupie zawodowej 1. o 3, tys. osób (średnio o 3 tys. osób rocznie).

4 Tablica. Struktura (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w wielkiej grupie zawodowej: Specjaliści () % 11,3 11,3 11, 1,1 1, 1, 1, 13, 14, 14, 1,4 1,1 1,1 1, tys. 1, 1, 1, 1, 11, 111, 1, 13, 11,4 4, 1,3 1,3,4 3, % 1,3 1,1 1, 1, 1, 1,1 1,,,, 1,4 1,,4, tys. 1,,3 1,,, 33, 313, 31, 3,1 33,4 34, 3, 3, 3, Wykres. Struktura (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w wielkiej grupie zawodowej: Specjaliści () % % 1% % 13 Udział pracujących w wielkiej grupie zawodowej : Specjaliści w latach 1-3 wykazywał wyraźną, jednostajną tendencję wzrostową, osiągając w roku 3 wartość 1,%, wobec 11,% w roku 1. Udział tan wzrastał w okresie historycznym przeciętnie o,4 p. proc. rocznie. W horyzoncie prognozy 4- zakłada się utrzymanie dotychczasowej tendencji wzrostowej udziału pracujących w tempie nieco szybszym do obserwowanego historycznie średnio,4 p. proc. rocznie. Udział pracujących w. wielkiej grupie zawodowej wzrośnie w okresie prognozy o 3, p. proc. do poziomu blisko,% w roku. Liczba pracujących w wielkiej grupie zawodowej. wzrosła w latach 1-3 o 1,3 tys. osób, co stanowi wzrost o ponad % w stosunku do wartości z roku 1. W całym okresie historycznym obserwowana była wyraźna tendencja wzrostowa liczby pracujących. W latach 4- przewidywane jest utrzymanie dotychczasowej tendencji i wzrost poziomu zatrudnienia w analizowanej grupie o, tys. osób (średni roczny wzrost na poziomie około tys. osób; blisko tys. osób rocznie w okresie historycznym) do poziomu 3, tys. osób.

5 Tablica 3. Struktura (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w wielkiej grupie zawodowej: Technicy i inny średni personel (3) %,,,, 1, 1,, 1, 1, 1, 1, 1,3 1, 1, tys. 131, 13, 134, 14, 13, 14, 13, 13,4 1433, 14, 14, 14, 1,3 11, % 11,1 11, 11, 1, 11, 11, 11,1 11,1 11,1 11,1 11, 11, 11, 11, tys. 1, 11,4 113,4 11, 13, 1,3 1,3 14,3 1,1 1,3 1,1 113, 11, 11,3 Wykres 3. Struktura (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w wielkiej grupie zawodowej: Technicy i inny średni personel (3) 3 1% 11% 1% % % Udział pracujących w wielkiej grupie zawodowej 3: Technicy i inny średni personel wzrósł w latach 1-3 o,3 p. proc. Udział ten wykazywał w analizowanym okresie tendencję wzrostową, zyskując blisko,13 p. proc. przeciętnie w roku. W latach 4- przewiduje się utrzymanie dotychczasowej tendencji wzrostowej, przy czym tempo wzrostu będzie znacznie niższe niż w okresie historycznym (niewiele ponad, p. proc. rocznie). W całym okresie prognozy udział pracujących w grupie 3. wzrośnie o,1 p. proc. do poziomu 11,% w roku. W latach 1-3 liczba pracujących w wielkiej grupie zawodowej 3. wykazywała tendencję wzrostową na średnim poziomie, tys. osób rocznie. Początkowo liczba ta wzrosła z 131, tys. osób w roku 1 do 13, tys. osób w roku 1, po czym zmalał do 13, tys. osób w roku 1. Następnie aż do roku 3 obserwowano wyraźny wzrost liczby pracujących w grupie 3. W całym okresie historycznym poziom zatrudnienia wśród techników i innego średniego personelu zwiększył się o blisko 43 tys. osób (do 13, tys. w 3). Prognoza na lata 4- wskazuje, że dotychczasowa tendencja wzrostowa zostanie utrzymana, a liczba pracujących w analizowanej grupie wzrośnie o 3 tys. osób (przeciętny wzrost na poziomie blisko, tys. osób rocznie).

6 Tablica 4. Struktura (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w wielkiej grupie zawodowej: Pracownicy biurowi (4) %,,,,4,4,,4,3,,,,,, tys., 1, 111,1 113,4 1,3 1,1 141, 1, 4, 1, 4, 1,4 13, 13, %,,,,,,,,,4,4,3,,,1 tys. 13, 11, 1, 14, 13,4 1, 14, 13, 13,4 1,3 1, 11, 1,4 4,3 Wykres 4. Struktura (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w wielkiej grupie zawodowej: Pracownicy biurowi (4) 4,%,%,%,% Udział pracujących w wielkiej grupie zawodowej 4: Pracownicy biurowi podlegał w okresie historycznym znacznym wahaniom. Początkowo udział pracowników biurowych w ogóle pracujących w Polsce wzrósł do,1% w roku, po czym zmalał do poziomu,% w roku 4. W latach 4- obserwowano ponowny wzrost udziału pracujących w 4. wielkiej grupie zawodowej (,1% w roku ), po którym nastąpił spadek do poziomu,% w roku. Lata -3 przyniosły względną stabilizację udziału pracujących w analizowanej wielkiej grupie zawodowej na średnim poziomie,%. Ostatecznie, udział pracujących w 4. wielkiej grupie zawodowej osiągnął w roku 3 wartość nieznacznie niższą (o,4 p. proc.) od obserwowanej w roku 1. Prognoza na lata 4- zakłada spadek tego udziału o,4 p. proc. (spadek z,% w roku 4 do,13% w ). Liczba pracujących w wielkiej grupie zawodowej 4 oscylowała w całym okresie 1-3 na średnim poziomie 13 tys. osób, podlegając jednocześnie zmiennym tendencjom. Początkowo obserwowano wzrost liczby pracujących z tys. osób w roku 1 do 113,4 tys. osób w roku 1, po którym nastąpił znaczny spadek (o około %) do poziomu niewiele ponad 4 tys. osób w roku 3. Do roku obserwowano wzrost liczby pracujących w analizowanej grupie, po czym nastąpił jej ponowny spadek. Ostatecznie, liczba pracujących w 4. wielkiej grupie zawodowej wzrosła w latach 1-3 o,4 tys. osób. W horyzoncie prognozy 4- przewiduje się wystąpienie tendencji spadkowej liczby pracujących w analizowanej grupie zawodowej (spadek o około, tys. osób).

7 Tablica. Struktura (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w wielkiej grupie zawodowej: Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy () % 1, 11, 11, 1, 1, 1,4 1, 13, 13, 13,3 13, 13, 13, 13, tys. 111, 1, 1, 1, 1,1 13,4 14, 1, 1, 1, 11, 1,1,4 1, % 14,1 13, 14, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14,1 14,1 14,1 14,1 14, tys. 1, 1,1 11, 11, 1, 31, 41, 1,,,4 1,,,,4 Wykres. Struktura (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w wielkiej grupie zawodowej: Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy () 1% 14% 1% 1% 1 Udział pracujących w wielkiej grupie zawodowej : Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy wykazywał w latach 1-3 wyraźną tendencję wzrostową. Udział ten wzrósł w analizowanym okresie o, p. proc., co daje średni roczny wzrost na poziomie około,1 p. proc. Początkowo (lata 1-) średnie tempo wzrostu było wyższe i utrzymywało się na poziomie,4 p. proc rocznie (wzrost o, p. proc.), natomiast po roku udział pracujących w grupie. wzrastał w średnim tempie,1 p. proc. rocznie i w 3 roku osiągnął poziom 13,%. W latach 4- zakłada się utrzymanie dotychczasowej tendencji i wzrost udziału pracujących w grupie. o,3 p. proc. (blisko,3 p. proc. rocznie). W okresie historycznym (1-3) liczba pracujących w wielkiej grupie zawodowej : Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy charakteryzowała się wyraźną tendencją wzrostową. Liczba ta zwiększyła się w analizowanym okresie o, tys. osób (blisko 3%), a średni roczny wzrost w tym okresie utrzymywał się na przeciętnym poziomie 31 tys. osób, przy czym początkowo (lata 1 4) tempo wzrostu było niższe (około, tys. osób rocznie), a po roku 4 zwiększyło się do blisko 3 tys. osób rocznie. W horyzoncie prognozy 4- przewiduje się dalszy wzrost liczby pracujących w. wielkiej grupie zawodowej o, tys. osób (wzrost o około,4 tys. osób rocznie), w wyniku czego w roku w grupie. pracować będzie,4 tys. osób.

8 Tablica. Struktura (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w wielkiej grupie zawodowej: Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy () %, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,3 1, 1, 14,1 1, 1, tys. 33, 3,3 3,, 44,,, 41, 3, 3,,4, 1,3 1, % 1,1 11, 11,4 11, 1, 1,1,,4,,,4,,,3 tys. 1, 144, 1, 113,1 1, 11, 14,4 11,1 14,1 14, 13, 13, 14, 11,1 Wykres. Struktura (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w wielkiej grupie zawodowej: Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy () % % 1% 1% % 3 1 W latach1-3 obserwowano spadkową tendencję udziału pracujących w wielkiej grupie zawodowej : Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy. Udział ten zmalał w okresie historycznym o 1 p. proc., co daje spadek o, p. proc. przeciętnie w roku. Prognoza na lata 4- zakłada utrzymanie dotychczasowej tendencji, przy czym tempo spadku (około,34 p. proc. rocznie) będzie niecno niższe od obserwowanego historycznie. Udział pracujących w analizowanej wielkiej grupie zawodowej zmniejszy się w okresie prognozy o, p. proc i w roku wyniesie,3%. Podobnie, jak w przypadku udziału pracujących w wielkiej grupie zawodowej, również liczba pracujących podlegała tendencji spadkowej, malejąc w okresie historycznym o 13,3 tys. osób (spadek o blisko %). Średni roczny spadek liczby pracujących w tej grupie zawodowej w latach 1-3 wynosił blisko, tys. osób. Zgodnie z prognozą na lata 4-, w wielkiej grupie zawodowej. przewidywany jest dalszy spadek liczby pracujących w tempie nieco niższym od obserwowanego historycznie (około 3,1 tys. osób rocznie). W okresie prognozy 4 liczba pracujących w grupie. zmniejszy się o 44, tys. osób do poziomu 11,1 tys. osób w roku.

9 Tablica. Struktura (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w wielkiej grupie zawodowej: Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy () % 1, 1, 1, 1, 1,1 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, tys. 34,4 1,4 4, 4, 3,,4 3, 1, 1, 11,4, 3, 3, 44, % 1,4 1, 1,4 14, 14, 14, 14, 14,4 14,3 14,1 14, 13, 13, 13, tys. 3, 43, 3, 33, 3, 3, 344, 33,,3, 3, 3, 1, 1, Wykres. Struktura (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w wielkiej grupie zawodowej: Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy () % 1% 14% 3 4 1% Udział pracujących w wielkiej grupie zawodowej : Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy charakteryzował się w latach 1-3 tendencją spadkową. W latach 1-1 udział pracujących w analizowanej grupie zawodowej oscylował wokół średniej wartości 1,4%, przy czym obserwowany był jego nieznaczny spadek (z 1,% do 1,1%). W kolejnych latach (1-) udział ten uległ dalszemu zmniejszeniu do poziomu 1,%, a następnie nieznacznie wzrósł do wartości 1,% w roku. W latach -3 obserwowano ponowny spadek udziału pracujących w. wielkiej grupie zawodowej, w wyniku czego w roku 3 osiągnął on wartość 14,%. Ostatecznie, udział pracujących w analizowanej grupie zawodowej zmniejszył się w okresie historycznym ponad p. proc., a średnie tempo spadku wynosiło blisko, p. proc. rocznie. W horyzoncie prognozy 4- przewiduje się utrzymanie dotychczasowej tendencji, przy czym tempo spadku będzie niższe niż w okresie historycznym. Udział pracujących w. wielkiej grupie zawodowej zmaleje w latach 4- o 1,3 p. proc. W latach 1-3 liczba pracujących w wielkiej grupie zawodowej : Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy zmalała o, tys. osób, przy czym podlegała ona w tym okresie zmiennym tendencjom. Początkowo (lata 1-3) liczba ta wykazywała wyraźną tendencję spadkową, malejąc z 34,4 tys. osób do 1 tys. osób w roku 3. W latach 4- odnotowano wzrost liczby pracujących do poziomu 44,4 tys. osób, po którym nastąpił ponowny spadek, utrzymujący się aż do roku 3 (3, tys. osób). Zgodnie z prognozą, w latach 4- liczba pracujących w analizowanej grupie zawodowej podlegać będzie tendencji spadkowej, w wyniku czego do roku zmniejszy się o 1, tys. osób w porównaniu ze stanem z roku 4.

10 Tablica. Struktura (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w wielkiej grupie zawodowej: Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń () %,,3,,,,1,,,3,, 1, 1, 1, tys. 11, 1, 1333, 134, 13, 131, 13, 1, 1, 133, 144, 1, 13, 11, % 1,1, 1,4 1,4 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, tys. 13,3 141,3 13, 1, 11, 14,1 13, 11, 1,3 1, 11, 14, 1, 131, Wykres. Struktura (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w wielkiej grupie zawodowej: Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń () 13% 11% % % 1 W latach1-3 udział pracujących w wielkiej grupie zawodowej : Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń podlegał systematycznemu wzrostowi. W roku 3 udział ten był większy o blisko,3 p. proc. niż w roku 1, a zatem średni roczny wzrost w tym okresie wynosił ponad,13 p. proc. Zgodnie z prognozą udziału pracujących na lata 4-, dotychczasowa tendencja zostanie utrzymana, przy czym tempo wzrostu będzie znacznie niższe (niespełna,3 p. proc rocznie). W horyzoncie prognozy udział pracujących w wielkiej grupie zawodowej. wzrośnie o, p. proc. Liczba pracujących w wielkiej grupie zawodowej : Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń wzrosła w latach 1-3 o 433, tys. osób, co stanowi wzrost o ponad 3% (roczny wzrost na średnim poziomie ponad 4 tys. osób). Początkowo (1-) liczba pracujących oscylowała wokół średniej wartości 1, tys. osób, po czym obserwowano systematyczny wzrost do poziomu 11, tys. osób w roku, a następnie (po korekcie w latach -) do około 1 tys. osób w roku 3. W latach 4- liczba pracujących w. wielkiej grupie zawodowej zwiększy się o blisko, tys. osób do poziomu 131, tys. osób w roku, co stanowi wzrost o 3,4% w stosunku do stanu z roku 4.

11 Tablica. Struktura (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w wielkiej grupie zawodowej: Pracownicy przy pracach prostych () %,,3,,3,,,3,,,,,1,4, tys. 1133,4 1, 11, 111, 1,, 1,1 1, 1, 3,4,3 13, 11,3 14, %,,,,,,,,,,,,,, tys. 1, 1, 14, 111, 1,1 11, 11, 113, 111,1 113,1 11, 11,1 11, 111, Wykres. Struktura (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w wielkiej grupie zawodowej: Pracownicy przy pracach prostych (),%,%,% ,% Udział pracujących w wielkiej grupie zawodowej : Pracownicy przy pracach prostych utrzymywał się w latach 1-3 na średnim poziomie %. Jednocześnie, udział ten podlegał w analizowanym okresie znacznym wahaniom w przedziale pomiędzy,% a,%. Zgodnie z prognozą, w latach 4- nastąpi względna stabilizacja udziału pracujących w grupie zawodowej., przy czym obserwowana będzie nieznaczna tendencja spadkowa. W okresie prognozy udział pracowników przy pracach prostych w ogol pracujących zmniejszy się o,1 p. proc do poziomu około,% w roku. Liczba pracujących w wielkiej grupie zawodowej. zmalała w latach 1-3 o 3,3 tys. osób. W początkowym okresie liczba ta wykazywała tendencję spadkową, w wyniku czego zmalała z 1133,4 tys. osób w roku 1 do 1, tys. osób w roku 3, po czym obserwowano jej wyraźny wzrost do poziomu 1,1 tys. osób w roku 3, co stanowiło wartość nieznacznie niższą od odnotowanej w roku 1. Prognoza liczby pracujących w wielkiej grupie zawodowej. wskazuje na nieznaczny spadek tej liczby w latach 4- o blisko 1, tys. osób do poziomu 111, tys. osób w roku.

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w przekroju sektorów na lata

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w przekroju sektorów na lata Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w przekroju sektorów na lata 1995-222 Projekt Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w

Bardziej szczegółowo

Prognoza liczby pracujących w usługach rynkowych w przekroju grup zawodów

Prognoza liczby pracujących w usługach rynkowych w przekroju grup zawodów Prognoza liczby pracujących w usługach rynkowych w przekroju grup zawodów Rysunek 1. Udział (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w usługach rynkowych w wielkiej grupie zawodowej: Przedstawiciele władz

Bardziej szczegółowo

Prognoza liczby pracujących w usługach nierynkowych w przekroju grup zawodów

Prognoza liczby pracujących w usługach nierynkowych w przekroju grup zawodów Prognoza liczby pracujących w usługach nierynkowych w przekroju grup zawodów Rysunek 0. Udział (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w usługach nierynkowych w wielkiej grupie zawodowej: Siły zbrojne

Bardziej szczegółowo

Prognoza liczby pracujących w przemyśle w przekroju grup zawodów

Prognoza liczby pracujących w przemyśle w przekroju grup zawodów Prognoza liczby pracujących w przemyśle w przekroju grup zawodów Rysunek. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy

Bardziej szczegółowo

Prognoza liczby pracujących w rolnictwie w przekroju grup zawodów

Prognoza liczby pracujących w rolnictwie w przekroju grup zawodów Prognoza liczby pracujących w rolnictwie w przekroju grup zawodów Rysunek 1. Udział (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w rolnictwie w wielkiej grupie zawodowej: Przedstawiciele władz publicznych,

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w czerwcu 2018 roku 2 wynosiła 3,7% tj. o 1,1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 1 Produkty projektu 2

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 1 Produkty projektu 2 numer dziesiąty Marzec 2014 SPIS TREŚCI Słowo wstępne 1 Produkty projektu 2 Zadanie 2. Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia Projekt

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Szczecin 2019 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w grudniu 2018 roku 2 wynosiła 3,5% tj. o 0,8 pkt proc.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku Szczecin 2017 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobotnych według grup zawodów i specjalności w I półroczu 2006 roku

Informacja o bezrobotnych według grup zawodów i specjalności w I półroczu 2006 roku Informacja o bezrobotnych według grup zawodów i specjalności w I półroczu 2006 roku UWAGI OGÓLNE 1. Opracowanie zawiera dane statystyczne opracowane za podstawie Załącznika nr 3 do sprawozdania MGiP-01

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Poziom oraz struktura sektorowa i zawodowa podaży pracy w województwie łódzkim w latach

Poziom oraz struktura sektorowa i zawodowa podaży pracy w województwie łódzkim w latach Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poziom oraz struktura sektorowa i zawodowa

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.) Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia r.) r. w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego zarejestrowane były 23372 osoby bezrobotne w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w sektorze rolno-spożywczym w województwie łódzkim - analizy i prognozy w perspektywie do roku 2035

Sytuacja na rynku pracy w sektorze rolno-spożywczym w województwie łódzkim - analizy i prognozy w perspektywie do roku 2035 Sytuacja na rynku pracy w sektorze rolno-spożywczym w województwie łódzkim - analizy i prognozy w perspektywie do roku 2035 Krzysztof Kwaśniewski Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych kwiecień 2013 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w obszarze przygranicznym województwa lubelskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Liczba bezrobotnych W latach 2000-20012001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu ponadgimnazjalnym

Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu ponadgimnazjalnym Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu ponadgimnazjalnym Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Aktywność ekonomiczna ludności Z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy ludność dzieli się na aktywnych i biernych zawodowo.

Aktywność ekonomiczna ludności Z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy ludność dzieli się na aktywnych i biernych zawodowo. Płeć jest jedną z kluczowy cech stosowanych w analizie rynku pracy. często pracują w innych zawodach i branżach niż mężczyźni, mają inne wynagrodzenie i czas pracy. Zróżnicowanie to jest uwarunkowane także

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MARTA MRÓZ WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 2015 IMIGRANCI NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7834-052-2

ISBN 978-83-7834-052-2 Raport opracowany przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, 90 248 Łódź tel. 42 633 17 19 www.inse.org.pl Raport opracowała: Beata Socha Redakcja: Mariusz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Załącznik nr 1 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [gdy PUP realizuje badania samodzielnie] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [gdy PUP

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [GDY PUP REALIZUJE BADANIE SAMODZIELNIE] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [GDY PUP ZLECA BADANIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY PROFILU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

PROGNOZY PROFILU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROGNOZY PROFILU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Raport opracowany w ramach projektu: Aktualny i Przyszły Profil Gospodarczy Województwa Lubelskiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 1 Niniejsze opracowanie omawia problematykę znacznych wzrostów wypłat zasiłku chorobowego

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE

RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE 2016 RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE Uwagi metodologiczne: Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie struktury wynagrodzeń według

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI SZKÓŁ NA STARCIE ZAWODOWYM. Warszawa,

ABSOLWENCI SZKÓŁ NA STARCIE ZAWODOWYM. Warszawa, ABSOLWENCI SZKÓŁ NA STARCIE ZAWODOWYM Warszawa, 08.11.2016 Absolwenci szkół na starcie zawodowym Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, Szkoły ponadgimnazjalne i policealne, Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE 1.1 Ocena zmian w poziomie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r. II CZĘŚĆ Gdańsk, październik 2008 r. Raport opracowano w Zespole Badań, Analiz i Informacji

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku Plan prezentacji 2 1. Sytuacja demograficzna w woj. podlaskim na tle trendów światowych.

Bardziej szczegółowo

TRENDY NA RYNKU PRACY

TRENDY NA RYNKU PRACY TRENDY NA RYNKU PRACY IX Konferencja Małopolska otwarta na wiedzę Kraków, 5 czerwca 2017 r. Rynek pracy w Małopolsce sytuacja na rynku pracy poprawia się: zwiększa się liczba podmiotów gospodarczych, zwiększa

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Artur Frąckiewicz Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Pana/i przedsiębiorstwie jest planowane zatrudnianie nowych pracowników?

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2013 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: pup@jaroslaw.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe do 2020 roku województwo łódzkie

Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe do 2020 roku województwo łódzkie Zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe do 2020 roku województwo łódzkie Łukasz Arendt Katedra Polityki Ekonomicznej Uniwersytet Łódzki oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Zamiast wprowadzenia Podejście

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Poziom wynagrodzeń otrzymywanych za pracę jest silnie skorelowany z aktualnym stanem gospodarki. W długim

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Pracujący Małopolanie

Pracujący Małopolanie 2015 Pracujący Małopolanie Pracujący Małopolanie Opracowanie powstało na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w latach relacja popytu i podaży

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w latach relacja popytu i podaży Zawody deficytowe i nadwyżkowe w latach 2010-2013 - relacja popytu i podaży Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17.12.2013 r. Nowe rejestracje bezrobotnych i zgłoszone wolne miejsca

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania z Działalności PUP w Łęczycy za 2011r INFORMACJA O IE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG U NA KONIEC 2010r i 2011r 1 2 BEZROBOCIE w przekroju miasto gminy MIASTO/

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 r. ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 r. RZESZÓW, SIERPIEŃ 2010 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy 35-061 Rzeszów, ul. Króla

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW W PAŹDZIERNIKU 2014 R.

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW W PAŹDZIERNIKU 2014 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 11 grudnia 2015 r. Notatka informacyjna STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW W PAŹDZIERNIKU 2014 R. Podstawowe wyniki Wyniki badania struktury wynagrodzeń jako jedyne

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu przedszkolnym

Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu przedszkolnym Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu przedszkolnym Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNAGRODZEŃ W SEKTORACH PUBLICZNYM I PRYWATNYM

PORÓWNANIE WYNAGRODZEŃ W SEKTORACH PUBLICZNYM I PRYWATNYM 09.07.2018 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PORÓWNANIE WYNAGRODZEŃ W SEKTORACH PUBLICZNYM I PRYWATNYM Wszędzie dobrze gdzie nas nie ma. Ależ bym

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 Opracowanie przygotowane dla: Urzędu Miejskiego w Białymstoku Autor opracowania: dr nauk o zdrowiu Agnieszka Genowska 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2017 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2017 roku WOJEWÓDZK URZĄD PRACY W SZCZECNE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w półroczu 2017 roku Szczecin 2017 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU 1. WSTĘP Bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu dzielimy na poprzednio

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe, a oczekiwania rynku pracy na Mazowszu

Szkolnictwo zawodowe, a oczekiwania rynku pracy na Mazowszu Szkolnictwo zawodowe, a oczekiwania rynku pracy na Mazowszu Radom, 18 marca 2015 r. Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego laboratorium badań

Bardziej szczegółowo

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Początek nowego roku nie przyniósł istotnych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na

Bardziej szczegółowo

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Na metropolitalnym rynku pracy II kwartał 2014 roku okazał się niezwykle gorącym okresem. Na całym obszaże Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH PROGNOZOWANE ZATRUDNIENIE DO 2020 ROKU W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM WEDŁUG WIELKICH I ŚREDNICH GRUP ZAWODÓW Opracowano w Wydziale Badań i Analiz Rynku Pracy Obserwatorium Rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH W 2016 ROKU

ANALIZA WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH W 2016 ROKU Warszawa 27 października 2016 r. ANALIZA WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH W 2016 ROKU Polskie Forum HR po raz kolejny przeanalizowało wysokość wynagrodzeń pracowników tymczasowych.

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2014 roku

Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2014 roku Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2014 roku Województwo pomorskie I półrocze 2013 r. I półrocze 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu

Bardziej szczegółowo

Badanie struktury bezrobocia w Powiecie Pilskim w aspekcie koordynacji podaży usług edukacyjnych z oczekiwaniami pracodawców.

Badanie struktury bezrobocia w Powiecie Pilskim w aspekcie koordynacji podaży usług edukacyjnych z oczekiwaniami pracodawców. Badanie struktury bezrobocia w Powiecie Pilskim w aspekcie koordynacji podaży usług edukacyjnych z oczekiwaniami pracodawców. Bezrobocie jest obecnie największym problemem w Polsce. Dotyka ono znaczną

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: pup@jaroslaw.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2010 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 22 grudnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy Notatka informacyjna WYNIKI WSTĘPNE BADANIA Z-12 Podstawowe wyniki Struktura wynagrodzeń według zawodów

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011 W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Sugestie dotyczące raportów powiatowych z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych

Sugestie dotyczące raportów powiatowych z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych Sugestie dotyczące raportów powiatowych z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych Toruń,, 26 marca 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizacj cję badań pracodawców

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2018 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2018 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2018 r. W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2016 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2016 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2016 r. W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie

Bardziej szczegółowo

W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce.

W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce. W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce. Mimo, że pozycja kobiet na rynku pracy w Polsce stale się poprawia, to wciąż widoczne

Bardziej szczegółowo