WZÓR UMOWY. zawarta w Katowicach w dniu roku pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY. zawarta w Katowicach w dniu roku pomiędzy:"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY zawarta w Katowicach w dniu roku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II Katowice ul. Medyków 16 NIP ; REGON ; KRS ; reprezentowanym przez: Dyrektora Szpitala - dr n. biol. Barbara Wawrzeńczyk - Anders zwanym dalej Zamawiającym, a NIP..; REGON..; KRS. ; Kapitał zakładowy...zł.; reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi Stronami, o treści następującej, 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej euro z dnia 2013 roku Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw implantów ortopedycznych (przedmiot umowy) Pakiet nr zgodnie z ofertą przetargową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II. 2. Szczegółowy asortyment, maksymalne ilości oraz ceny określa Specyfikacja asortymentowo-cenowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać - zgodnie z załącznikiem nr 2, oraz każdorazowym zamówieniem ilościowo asortymentowym wynikającym z Protokołu zużycia implantów, o którym mowa w 3 ust. 5 - przedmiot umowy odpowiadający wymogom stawianym w SIWZ. PN/29/12 depozyt pakiet nr 6,7,10,11 32

2 2 CENA PRZEDMIOTU UMOWY 1. Zgodnie z Ofertą przetargową stanowiącą załącznik nr 1 oraz specyfikacją asortymentowo-cenową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zapłaci maksymalną łączną kwotę: brutto:. zł. słownie: w tym podatek VAT 8 % Netto:.. zł. słownie:. 2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy i zestawu narzędzi do zakładania implantów instrumentarium do Zamawiającego (tzn. w szczególności: transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, opłaty wynikające z polskiego prawa celnego, podatkowego, koszty depozytu wynikającego z niniejszej umowy, szkoleń pracowników Bloku Operacyjnego w zakresie używania implantów, pracowników Sterylizacji w zakresie sterylizacji implantów itp). 3. Strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 2 do niniejszej umowy obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy. Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT. 3 TERMIN I WARUNKI DOSTAWY 1. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu przedmiot umowy przez 12 kolejnych miesięcy od dnia obowiązywania umowy dostawy sukcesywne. 2. Wykonawca zdeponuje u Zamawiającego podstawowy zestaw implantów oraz zestaw narzędzi do zakładania implantów - instrumentarium w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy. Elementy wchodzące w skład podstawowego zestawu implantów zostały szczegółowo wymienione w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. Elementy wchodzące w skład zestawu narzędzi do zakładania implantów - instrumentarium zostały szczegółowo wymienione w załączniku nr 4 do niniejszej umowy. 3. Na okres obowiązywania niniejszej umowy zestaw narzędzi do zakładania implantów (instrumentarium) zdeponowany będzie w siedzibie Zamawiającego. Instrumentarium PN/29/12 depozyt pakiet nr 6,7,10,11 33

3 stanowi wyłączną własność Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany będzie udostępnić, na wniosek Wykonawcy, posiadany depozyt narzędzi do zakładania implantów w celu sprawdzenia jego stanu oraz kompletności. 4. Zamawiający, zobowiązany jest, w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od udzielenia świadczenia zdrowotnego, do przesłania do Wykonawcy, wykazu wykorzystanych podczas udzielonego świadczenia implantów. 5. Wykaz implantów wykorzystanych podczas udzielonego świadczenia zdrowotnego określony zostanie w Protokole zużycia implantów, spisywanym po wykonaniu świadczenia zdrowotnego. Protokół zużycia implantów podpisywany jest każdorazowo przez osobę udzielającą świadczenia zdrowotnego (osobę wykonująca zabieg lub nim kierującą) uprawnioną przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego Protokołu zużycia implantów, do uzupełnienia depozytu podstawowego zestawu implantów o wykorzystane jego elementy, tj. do stanu wynikającego z załącznika nr 3 do niniejszej umowy. 7. W przypadku zużycia, wadliwości lub utraty właściwości przez którykolwiek z elementów zestawu narzędzi do zakładania implantów - instrumentarium, Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawy lub wymiany, tak, aby instrumentarium znajdujące się w depozycie u Zamawiającego było zawsze kompletne (załącznik nr 4), sprawne i gotowe do użycia. 8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na Blok Operacyjny Zamawiającego: a) w przypadku wskazanym w ust. 7 implanty ortopedyczne (przedmiot umowy) oraz narzędzia do zakładania implantów (instrumentarium) jak również odbierać zużyte, uszkodzone, wadliwe i dostarczać naprawiane lub wymieniane elementy - od poniedziałku do środy w godzinach od 8 00 do 14 00,, - czwartek, piątek w godzinach od 8 00 do b) po rozwiązaniu tejże umowy, bez dodatkowych opłat, zestaw narzędzi do zakładania, usuwania i wymiany implantów - instrumentarium, minimum 48 godzin przed planowanym zabiegiem, jeżeli przed tym terminem Zamawiający zgłosi takie zapotrzebowanie w formie pisemnej za pomocą faksu nr... lub poczty elektronicznej na adres e- mail Za datę dostawy uważa się chwilę wydania przez Wykonawcę, za stosownym pokwitowaniem, przedmiotu umowy, instrumentarium lub jego elementu, osobie upoważnionej przez Zamawiającego do odbioru tegoż przedmiotu w miejscu wskazanym w ust. 8. PN/29/12 depozyt pakiet nr 6,7,10,11 34

4 10. Przyjęcia przedmiotu umowy lub instrumentarium dokonuje osoba upoważniona przez Zamawiającego do tej czynności, która dokona odbioru ilościowo-asortymentowego. 11. Dostarczony do Zamawiającego przedmiot umowy i instrumentarium powinno znajdować się w uzgodnionych opakowaniach, mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne, tzn. w szczególności rodzaj, nazwę wyrobu, ilości sztuk w opakowaniu zbiorczym, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo składania dodatkowych zamówień, ponad ilości przedmiotu umowy wynikające z załącznika nr 3, bez ograniczeń, również co do cykliczności dostaw, w granicach wynikających z załącznika nr 2 do niniejszej umowy, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w zamówionych ilościach. 13. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z instrumentarium wyłącznie przez Zamawiającego do przeprowadzania zabiegów na Bloku Operacyjnym Zamawiającego. 14. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu medycznego Zamawiającego w zakresie stosowania i zakładania przedmiotu umowy oraz do przeszkolenia pracowników Centralnej Sterylizacji z zakresu sterylizacji przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 4 WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za każdy wykorzystany podczas udzielania świadczenia zdrowotnego implant cenę, podaną w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 2. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie każdorazowo prawidłowo sporządzony Protokół zużycia implantów dostarczony przez Zamawiającego stosownie do 3 ust. 6 niniejszej umowy oraz cen wskazanych w specyfikacji asortymentowocenowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 3. Faktura VAT wraz z pokwitowaniem dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa w 3 ust. 10 niniejszej umowy, będzie podstawą do regulowania przez Zamawiającego należności przelewem na niżej podane konto Wykonawcy w terminie..dni licząc od dnia otrzymania faktury.. (nazwa i pełny adres banku oraz nr konta) 4. W przypadku przekroczenia terminu płatności Strony przewidują możliwość negocjowania odroczenia terminu płatności. 5. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu obciążenia konta Zamawiającego. PN/29/12 depozyt pakiet nr 6,7,10,11 35

5 6. Czynność prawna dokonana przez Wykonawcę, a mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 7. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 6 jest nieważna. 8. Każda czynność prawna dokonana przez Wykonawcę, oprócz wymienionej w pkt. 6, polegająca w szczególności na zawarciu umowy factoringu, umowy gwarancyjnej w tym umowy poręczenia, w efekcie której nastąpi zmiana wierzyciela wymaga zgody Zamawiającego. 9. Koszty czynności bankowych powstałe w Banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca natomiast powstałe w Banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający. 5 GWARANCJE 1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy określony w ofercie Wykonawcy, będzie dostarczany w asortymencie i ilościach wynikających z Protokołu zużycia implantów, o którym mowa w 3 ust. 5 lub przesyłanych pisemnych zamówień cząstkowych, najwyższej jakości, zarówno pod względem norm jakościowych. Przedmiot umowy będzie oznaczony i opakowany zgodnie z 3 ust. 11 oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2. Wszelkie reklamacje, zarówno ilościowe jak i jakościowe w przedmiocie umowy lub w instrumentarium, zgłaszane będą Wykonawcy w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od ich wykrycia przez Zamawiającego. Zgłoszenie reklamacji uważane będzie za skuteczne, jeżeli nastąpi w formie właściwej dla zamówienia, o której mowa w 3 ust. 6 niniejszej umowy, tj. pisemnie za pomocą faksu na numer... lub drogą podany zgodnie z 5 ust. 4. Przedmiot umowy lub element instrumentarium o niepełnej jakości wymieniony będzie przez Wykonawcę na wolny od wad, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od momentu otrzymania w tym zakresie reklamacji od Zamawiającego. To samo dotyczy terminu uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy lub w instrumentarium. 3. Dostarczenie przedmiotu umowy i instrumentarium, stosownie do postanowień ust. 2, nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Wykonawca upoważni swojego pracownika do stałych kontaktów z Zamawiającym przede wszystkim do przyjmowania zamówień cząstkowych, nadzorowania poszczególnych dostaw, przyjmowania reklamacji itp. imię i nazwisko oraz numer kontaktowy (nr telefonu, fax, adres e- mail) pracownika zostanie wskazany na piśmie przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy. PN/29/12 depozyt pakiet nr 6,7,10,11 36

6 6 KARY UMOWNE Załącznik nr 3 1. W przypadku opóźnienia w terminie dostawy przedmiotu umowy lub instrumentarium stosownie do 3 ust. 2 i ust. 7, jak również w przypadku: opóźnienia w terminie uzupełnienia zestawu podstawowego implantów - stosownie do 3 ust. 6, opóźnienia w terminie dostawy przedmiotu umowy lub instrumentarium wolnego od wad na skutek reklamacji stosownie do 5 ust. 2, opóźnienia w terminie dostawy przedmiotu umowy na skutek zamówienia złożonego stosownie do 3 ust. 12, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy lub nie wykonania szkoleń lub innych usług związanych z dostawą, za każdy dzień opóźnienia począwszy: a) od ósmego dnia od zawarcia niniejszej umowy w przypadku, o którym mowa w 3 ust. 2 niniejszej umowy lub w 2 ust.2; b) od trzeciego dnia od przyjęcia zamówienia stosownie 3 ust. 7.1; c) od czwartego dnia roboczego: - od otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego Protokołu zużycia implantów - stosownie do 3 ust. 6; - od przyjęcia zamówienia stosownie 3 ust. 12; - od otrzymania reklamacji stosownie do 5 ust. 2; do dnia dostawy. d) od trzeciego dnia od otrzymania zapotrzebowania w przypadku, o którym mowa w 3 ust. 8 pkt. b. 2. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 14 dni od terminu wyznaczonego w 3 ust. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej z tego tytułu w wysokości 10% niezrealizowanej maksymalnej wartości brutto umowy. 3. W przypadku gdy wymieniony przez Wykonawcę przedmiot umowy, stosownie do 5 ust. 2 w dalszym ciągu odbiega od norm jakościowych określonych w złożonej przez niego ofercie przetargowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umową z tego tytułu, w wysokości 2% maksymalnej wartości umowy pozostałej do zrealizowania. Taką samą karę umowną zapłaci Wykonawca, gdy wymieniony przez niego element instrumentarium posiada wady uniemożliwiające wykorzystanie go zgodnie z jego przeznaczeniem. PN/29/12 depozyt pakiet nr 6,7,10,11 37

7 4. W przypadku dokonania czynności prawnej z naruszeniem 4 ust. 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tego tytułu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w 2 ust. 1 umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne wskazane w niniejszym paragrafie. 6. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu nie wykorzystania w trakcie trwania umowy pełnej ilości przedmiotu umowy określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 7. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym, w 3 ust. 2 lub przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie określonym w 5 ust. 2, Zamawiający jest uprawniony do dokonania zakupu od innego dostawcy przedmiotu umowy w ilości i asortymencie odpowiadających zamówieniu złożonemu u Wykonawcy. 8. W przypadku zakupu, o którym mowa w ust. 6 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu asortyment oraz maksymalne ilości określone w specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 9. Niezależnie od uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, w przypadku dokonania zakupu, na podstawie ust. 6, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy zwrotu różnicy pomiędzy ceną przedmiotu umowy, wynikającą z specyfikacji asortymentowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, a ceną zakupu dokonanego na podstawie ust Kary umowne naliczone przez Zamawiającego na podstawie 6 pkt. 1, 2, 3 mogą podlegać sumowaniu. 7 WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji. 2. Wyłącznie właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z 2011r.). PN/29/12 depozyt pakiet nr 6,7,10,11 38

8 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1 Umowa niniejsza zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 2 Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach: a) obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę, b) zmiany urzędowej stawki podatku VAT, c) zmiany numeru katalogowego przez producenta, d) zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej ilości dostarczanego przedmiotu umowy - przy zachowaniu dotychczasowej ceny, e) zmiany producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał dany towar z produkcji przy cenie nie większej niż w umowie lub jeżeli Wykonawca nie może zaoferować w takim przypadku towar innego producenta w cenie nie wyższej niż w umowie, rozwiązanie jej w zakresie dotyczącym tego towaru za porozumieniem stron, bez konieczności ponoszenia kary przez żadną ze stron umowy, f) przedłużenia terminu płatności, g) zmiany stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych. h) w zakresie danych identyfikacyjnych strony umowy takich jak np. firma, adres osoby upoważnione do kontaktów/odbioru lub inne zapisy dotyczące wskazania stron. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Na przykład: w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, który odbiega od norm jakościowych określonych w złożonej przez niego ofercie przetargowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sytuacji, kiedy przedmiot ten już wcześniej był wymieniany, stosownie do 5 ust. 2 niniejszej umowy, z uwagi na niedochowanie przez Wykonawcę norm jakościowych przedmiotu umowy. PN/29/12 depozyt pakiet nr 6,7,10,11 39

9 4. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa dochodzenia roszczeń związanych z poniesioną przez Zamawiającego szkodą związaną z wcześniejszym rozwiązaniem niniejszej umowy. 6. Wszelkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 1. Oferta przetargowa - załącznik nr 1, 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załącznik nr 2, 3. Podstawowy zestaw implantów - załącznik nr 3, 4. Zestaw narzędzi do zakładania implantów instrumentarium - załącznik nr 4. 8.Umowa zawarta została na czas określony tj. od dnia 2013 r. do dnia r. 9. Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY PN/29/12 depozyt pakiet nr 6,7,10,11 40

WZÓR UMOWY. zawarta w Katowicach w dniu roku pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w Katowicach w dniu roku pomiędzy: WZÓR UMOWY zawarta w Katowicach w dniu... 2012 roku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w Katowicach w dniu roku pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w Katowicach w dniu roku pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3.1 zawarta w Katowicach w dniu... 2011 roku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Dzierżawa. zawarta w dniu...w Katowicach

WZÓR UMOWY. Dzierżawa. zawarta w dniu...w Katowicach Załącznik 4.2 WZÓR UMOWY Dzierżawa zawarta w dniu...w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NIP:... REGON:...

UMOWA NIP:... REGON:... UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 201. r. w.. pomiędzy: Rozdział II ZAMAWIAJĄCYM: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy reprezentowanym przez: dyrektora szkoły Anetę

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / PROJEKT

UMOWA Nr... / PROJEKT Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Nr... / 2015 - PROJEKT Zawarta w dniu... r. w Rzeszowie, pomiędzy Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowskiej 60, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA Nr SR/XV-270-7-EFK/19- Umowa zawarta w dniu r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym nr SR/XV-270-7-EFK/19 na roczną, sukcesywną dostawę artykułów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 (pakiet nr 1, 3)

Załącznik nr 3 (pakiet nr 1, 3) Załącznik nr 3 (pakiet nr 1, 3) UMOWA Nr.../ 2016 - Projekt Zawarta w dniu... r. w Rzeszowie, pomiędzy Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

PROJEKT UMOWY Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. PROJEKT UMOWY Nr. Zawarta w dniu. w Koszalinie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ZP-PN/2018

UMOWA Nr.../ZP-PN/2018 Zgodnie w wynikami procedury o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2017 (PROJEKT)

Umowa nr../2017 (PROJEKT) Umowa nr../2017 (PROJEKT) Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu.. roku w Kutnie pomiędzy: Skarbem Państwa, Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Kutnie ul. Henryka Sienkiewicza 25, 99-320 Kutno, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

UMOWA Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. PROJEKT UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Koszalinie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze WZÓR UMOWY na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze Zawarta w dniu.. marca 2015 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim - Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu... r.

Umowa Nr.. zawarta w dniu... r. Umowa Nr.. zawarta w dniu... r. pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej; 00-189 Warszawa, ul. Inflancka

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu..

WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu.. WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu.. Załącznik nr 5 do SIWZ pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./D/2018 zawarta w dniu r. pomiędzy: zarejestrowana w Sądzie Rejonowym.. Nr KRS..; NIP:.. ; REGON:..;

Umowa Nr./D/2018 zawarta w dniu r. pomiędzy: zarejestrowana w Sądzie Rejonowym.. Nr KRS..; NIP:.. ; REGON:..; Umowa Nr./D/2018 zawarta w dniu...2018 r. pomiędzy: PROJEKT UMOWY ZAMAWIAJĄCYM: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

str. 1 Załącznik nr 3 do Specyfikacji UMOWA nr. ( wzór ) w dniu... w Warszawie pomiędzy

str. 1 Załącznik nr 3 do Specyfikacji UMOWA nr. ( wzór ) w dniu... w Warszawie pomiędzy Załącznik nr 3 do Specyfikacji UMOWA nr. ( wzór ) w dniu... w Warszawie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Akademii Obrony Narodowej w Warszawie al.gen.a.chruściela 103 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A DZPZ/333/177 /2017 -

U M O W A DZPZ/333/177 /2017 - Wzór umowy komisowej Obowiązujący wzór dla części nr 4 U M O W A DZPZ/333/177 /2017 - zawarta w dniu.. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie do 30 tys euro pomiędzy firmą

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ PROJEKT

UMOWA NR.../ PROJEKT Załącznik nr 5 do SIWZ (dotyczy Pakietu 1-3,5-9) UMOWA NR.../2014 - PROJEKT Zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu..

WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu.. WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu.. Załącznik nr 5 do SIWZ pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr DZPZ/333/10 UE PN/2014-

U M O W A nr DZPZ/333/10 UE PN/2014- DZPZ / 333/ 10 UE PN/ 2014 załącznik nr 4 do SIWZ (projekt) U M O W A nr DZPZ/333/10 UE PN/2014- zawarta w dniu..., w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Białym Dunajcu ul. Jana Pawła II Biały Dunajec. ... zwanym dalej Sprzedającym,

Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Białym Dunajcu ul. Jana Pawła II Biały Dunajec. ... zwanym dalej Sprzedającym, ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA zawarta w dniu... 2014 r. w Białym Dunajcu, pomiędzy: Samodzielnym Gminnym Ośrodkiem Zdrowia z siedzibą w Białym Dunajcu, przy ul. Jana Pawła II 308, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do siwz Wzór umowy

załącznik nr 3 do siwz Wzór umowy Wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego z siedzibą w Szczecinie... NIP., reprezentowanym przez:..., zwanym w dalszej części Zamawiającym a... z siedzibą w... przy ul...,

Bardziej szczegółowo

(Wzór) UMOWA NR. w dniu.. w Nisku pomiędzy:

(Wzór) UMOWA NR. w dniu.. w Nisku pomiędzy: w dniu.. w Nisku pomiędzy: (Wzór) UMOWA NR. Gminą i Miastem Nisko Zarządem Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 17, 37 400 Nisko, posiadającym NIP 6020131168, Regon 180799800,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA DP/2310/../14. mgr Janinę Pierścińską- kanclerza UJK a zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA DP/2310/../14. mgr Janinę Pierścińską- kanclerza UJK a zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA DP/2310/../14 zawarta w dniu..2014 r w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, NIP 657-02-34-850 zwanym dalej w treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ., reprezentowaną przez

UMOWA Nr. ., reprezentowaną przez PROJEKT UMOWA Nr. Skarbem Państwa - Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-10-08-875, REGON 013272620 z upoważnienia, którego na podstawie upoważnienia nr

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

5. Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SP ZOZ, ul. Plac Dworcowy 2, Rzeszów

5. Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SP ZOZ, ul. Plac Dworcowy 2, Rzeszów Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr /2014 Projekt Zawarta w dniu r. w Rzeszowie, pomiędzy: 1. Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno 2. SPZOZ Lubaczów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ (propozycja umowy - Zadanie I) UMOWA nr WPR/ZP/.../2017 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia.

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia. PROJEKT UMOWY P 37/ /19 zawarta w dniu r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY P 41/ /19

PROJEKT UMOWY P 41/ /19 PROJEKT UMOWY P 41/ /19 zawarta w dniu r. w Olsztynie, pomiędzy Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn KRS 0000000460, REGON 510650890, NIP 739-29-55-802 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2015 Projekt

UMOWA Nr... / 2015 Projekt Dotyczy pakietu 1-3, 5-9 UMOWA Nr... / 2015 Projekt Zawarta w Rzeszowie w dniu...pomiędzy Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RAP/55/2008. a... Nr identyfikacyjny VAT: REGON:

UMOWA NR RAP/55/2008. a... Nr identyfikacyjny VAT: REGON: UMOWA NR RAP/55/2008 Załącznik nr 5 zawarta w dniu:...2008 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia PROJEKT UMOWY. Zawarta w dniu.. w Bochni pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia PROJEKT UMOWY. Zawarta w dniu.. w Bochni pomiędzy: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do zaproszenia Zawarta w dniu.. w Bochni pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitalem Powiatowym im. bł. Marty Wieckiej, 32-700 Bochnia,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu.. w Bochni pomiędzy:

Zawarta w dniu.. w Bochni pomiędzy: Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PROJEKT UMOWY (ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i SIWZ) Zawarta w dniu..

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR ZP/.../2018

PROJEKT UMOWY NR ZP/.../2018 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWY NR ZP/.../2018 Umowa zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZUO/ /2018. Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr ZUO/ /2018. Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy: Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy: Umowa nr ZUO/ /2018 Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: NR.ZSCKR.Z.2241/2/2018 (WZÓR) UMOWA NR ZSCKR.Z.2241/ /2018

Oznaczenie sprawy: NR.ZSCKR.Z.2241/2/2018 (WZÓR) UMOWA NR ZSCKR.Z.2241/ /2018 (WZÓR) UMOWA NR ZSCKR.Z.2241/ /2018 W dniu..w Karolewie pomiędzy Zespołem Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego z siedzibą Karolewo 12, 11-400 Kętrzyn NIP: 742-000-04-24, REGON: 280260652 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PCMG/Z/12/2017. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Umowa/Wzór

PCMG/Z/12/2017. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Umowa/Wzór Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Umowa/Wzór Zakup i dostawa pasków odczynnikowych do glukometrów dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zawarta

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu..

WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu.. WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu.. Załącznik nr 5 do SIWZ pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2016- Projekt

UMOWA Nr.../2016- Projekt Załącznik nr 3 do SIWZ (dotyczy Pakietu nr 4, 5, 6) UMOWA Nr.../2016- Projekt Zawarta w dniu...r. w Rzeszowie, pomiędzy Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) a..., siedzibą wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy,pod numerem., NIP:.., REGON:., reprezentowaną przez:

Umowa (wzór) a..., siedzibą wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy,pod numerem., NIP:.., REGON:., reprezentowaną przez: Umowa (wzór) Zawarta w dniu.. w Jastrzębcu, pomiędzy Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, reprezentowanym przez:. zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

Reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą.

Reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą. Załącznik nr 5 PROJEKT UMOWY. Umowa została zawarta w Warszawie dnia pomiędzy: Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Caritas Archidiecezji Warszawskiej, 00-322 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 62 NIP

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Znak ZP 18/2015 N R S P R A W Y 1 8 / dr med. Zbigniew J. Król Dyrektor Szpitala ...

Znak ZP 18/2015 N R S P R A W Y 1 8 / dr med. Zbigniew J. Król Dyrektor Szpitala ... N R S P R A W Y 1 8 / 2 0 1 5 Z A Ł Ą C Z N I K N R 4 D O S I W Z U M O W A D O S T A W Y N R / U / Z P / 2 0 1 5 ( P R O J E K T ) zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ PROJEKT

UMOWA Nr.../ PROJEKT Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr.../ 2014 - PROJEKT Zawarta w dniu... r. w Rzeszowie, pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowskiej 60, reprezentowanym przez: mgr

Bardziej szczegółowo

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11 Załącznik nr 3 UMOWA ZP / 268 / 11 Zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALEM KLINICZNYM NR7, ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Katowicach, GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia o publicznym konkursie ofert na WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA MIASTA KONINA UMOWA WZÓR

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia o publicznym konkursie ofert na WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA MIASTA KONINA UMOWA WZÓR UMOWA WZÓR Nr.. zawarta w dniu 2017 roku, w Urzędzie Miejskim w Koninie, 62-500 Konin,plac Wolności 1, pomiędzy: Miastem Konin, NIP 665-28-99-834, reprezentowanym przez Józefa Nowickiego Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2 Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA Nr SR/XV-270-33-EF/13 Umowa zawarta w dniu... r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DL. /2017 (wzór) Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

UMOWA nr DL. /2017 (wzór) Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. UMOWA nr DL. /2017 (wzór) Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. zawarta w Katowicach (Polska) pomiędzy: Uniwersytetem Śląskim,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr./PU/2017

UMOWA SPRZEDAŻY Nr./PU/2017 UMOWA SPRZEDAŻY Nr./PU/2017 zawarta w dniu... r. pomiędzy: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146 82-300 Elbląg Regon: nr 170745930 konto: Bank PKO BP S.A. O/Elbląg nr: 76 1020 1752

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia PROJEKT UMOWY. Zawarta w dniu.. w Bochni pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia PROJEKT UMOWY. Zawarta w dniu.. w Bochni pomiędzy: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do zaproszenia Zawarta w dniu.. w Bochni pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitalem Powiatowym im. bł. Marty Wieckiej, 32-700 Bochnia,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej WYKONAWCĄ

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej WYKONAWCĄ Zawarta w dniu.. w Bochni pomiędzy: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2do zaproszenia Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł Marty Wieckiej z siedzibą w Bochni przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-15/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych DZI-271-15/17 zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60, Rzeszów UMOWA NR.../2015

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60, Rzeszów UMOWA NR.../2015 Załącznik nr 5 do SIWZ (Dotyczy Pakietu nr 1, 3) UMOWA NR.../2015 Zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy: Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2014 PROJEKT

UMOWA NR.../2014 PROJEKT Załącznik nr 3 do SIWZ (Dotyczy Pakietu nr 1, 3-11) UMOWA NR.../2014 PROJEKT Zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/18

WZÓR UMOWY DZI-271-2/18 WZÓR UMOWY DZI-271-2/18 Zadanie I / II Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2018 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 05.12.2013r. DZPiZ 271-324/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę listew przypodłogowych PCV do wykładzin PCV. Numer sprawy 324/ZP/2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu r.

Umowa. zawarta w dniu r. Umowa zawarta w dniu...2017 r. pomiędzy: Włodawskim Towarzystwem Przyjaciół Chorych Hospicjum, Społecznym Zakładem Opieki Hospicyjnej Hospicjum 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64, budynek II B( 1 piętro)

Bardziej szczegółowo

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez:

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez: Załącznik Nr 6 UMOWA PN/22/2015 zawarta w dniu... 2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y. Załącznik nr 2

WZÓR U M O W Y. Załącznik nr 2 WZÓR U M O W Y Załącznik nr 2 U M O W A Zawarta w Błoniu w dniu. r pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY DZZ /

PROJEKT UMOWY DZZ / PROJEKT UMOWY DZZ-382-14/ a/17 Dotyczy części od 1 do 6 w zakresie dostawy zawarta w dniu r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZZ-382-14/17 zgodnie

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr.

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Załącznik nr 8c do SIWZ zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białystoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ PROJEKT

UMOWA Nr.../ PROJEKT Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr.../ 2016 - PROJEKT Zawarta w dniu... r. w Rzeszowie, pomiędzy Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowskiej 60, 35-301 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PN/29/2018. a:... reprezentowanym przez:

UMOWA PN/29/2018. a:... reprezentowanym przez: UMOWA PN/29/2018 Załącznik Nr 6 zawarta w dniu... 2018 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

(projekt) zwaną w treści umowy Wykonawcą, w imieniu, której działa :

(projekt) zwaną w treści umowy Wykonawcą, w imieniu, której działa : UMOWA... (projekt) Załącznik nr 6 będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy endoprotez stawu biodrowego i kolanowego zawarta dnia...

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w.., posiadającą NIP:.. i numer

z siedzibą w.., posiadającą NIP:.. i numer Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA /wzór/ na zakup i dostawę umundurowania (odzież i obuwie) dla pracowników Ratownictwa Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zawarta w

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Z a ł ą c z n i k N r 7 d o S I W Z. [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/39/18]

WZÓR UMOWY. Z a ł ą c z n i k N r 7 d o S I W Z. [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/39/18] [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/39/18] Z a ł ą c z n i k N r 7 d o S I W Z WZÓR UMOWY U M O W A Zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/1 (dotyczy pakiet nr 1, 2) UMOWA NR.../ PROJEKT

Załącznik nr 3/1 (dotyczy pakiet nr 1, 2) UMOWA NR.../ PROJEKT Załącznik nr 3/1 (dotyczy pakiet nr 1, 2) Zp250/085/15 UMOWA NR.../ 2015 - PROJEKT Zawarta w Rzeszowie w dniu...pomiędzy Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska

Bardziej szczegółowo

UMOWA PN/2/2018. a:... reprezentowanym przez:

UMOWA PN/2/2018. a:... reprezentowanym przez: UMOWA PN/2/2018 Załącznik Nr 6 zawarta w dniu... 2018 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:

Bardziej szczegółowo