GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach"

Transkrypt

1 Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2010 roku wartość wytworzonego produktu krajowego brutto wyniosła 1416,6 mld zł. W porównaniu do 2009 roku była wyższa w cenach bieżących o 5,4%, a w cenach stałych o 3,9%. W przekroju województw realny wzrost PKB był zróżnicowany od 1,8% w województwie podlaskim do 5,2% w województwie mazowieckim. W porównaniu z 2005 rokiem największy wzrost wolumenu PKB odnotowano w województwie mazowieckim (o 34,7%), a najmniejszy w województwie opolskim (o 14,0%), wobec 25,8% dla kraju ogółem. Produkt krajowy brutto według województw w 2010 r. Dynamika PKB (ceny stałe) % PKB na 1 mieszkańca w tys. zł (ceny bieżące) 24,0 28,0 32,0 36,0 44,0 62,0 Dane na 1 mieszkańca obliczono na podstawie liczby ludności faktycznie zamieszkałej uwzględniającej wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań W 2013 roku zostaną opublikowane dane przeliczone na 1 mieszkańca przy wykorzystaniu liczby ludności opracowanej na bazie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań Publikacja pt. Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2010 r. w wersji elektronicznej została zamieszczona na stronie internetowej GUS a w wersji drukowanej ukaże się w grudniu br.

2 2 W latach udziały poszczególnych województw w generowaniu produktu krajowego brutto były wyraźnie zróżnicowane, przy czym dysproporcje w poziomie PKB pomiędzy województwami kształtowały się podobnie w 2010 roku od 2,1% w województwie opolskim do 22,3% w województwie mazowieckim (w 2005 roku od 2,3% w województwach: opolskim i podlaskim do 21,3% w województwie mazowieckim). Udział województw w tworzeniu produktu krajowego brutto % Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie W latach największe udziały w tworzeniu produktu krajowego brutto niezmiennie utrzymywały województwa: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie i małopolskie. W 2010 roku jednostki prowadzące działalność w wymienionych 5 województwach, w których pracowało 53,8% ogółu pracujących w gospodarce narodowej (w 2005 roku 53,2%), wytworzyły w sumie 60,4% krajowej wartości PKB (w 2005 roku 59,2%). Będące na początku tej grupy 2 województwa: mazowieckie i śląskie, wytwarzały razem w kolejnych latach omawianego okresu ponad 1/3 krajowej wartości PKB. Stała była również grupa województw, dla których w kolejnych latach omawianego okresu odnotowano najniższe udziały w tworzeniu produktu krajowego brutto (mniej niż 3% każde) były to województwa: opolskie, lubuskie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W 2010 roku łączny udział tych województw w generowaniu produktu krajowego brutto wynosił 11,8% (w 2005 roku 12,4%), a pracowało w nich 13,9% ogółu pracujących w gospodarce narodowej (w 2005 roku 14,4%). W 2010 roku przeciętny poziom produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla Polski wyniósł 37,1 tys. zł. W ujęciu realnym był on wyższy w porównaniu do 2009 roku o 3,8%, a do 2005 roku o 25,7%. We wszystkich województwach odnotowano realny wzrost PKB na 1 mieszkańca w porównaniu z 2009 rokiem od 1,9% w województwie podlaskim do 5,0% w województwie dolnośląskim. W porównaniu do 2005 roku największy realny wzrost PKB na 1 mieszkańca odnotowano dla województwa śląskiego (o 35,1%), a najmniejszy dla województwa opolskiego (o 15,9%).

3 3 Najwyższy poziom produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca w 2010 roku odnotowano w województwie mazowieckim, przekraczający przeciętną w kraju o 62,7% (w 2005 roku o 57,6%). W 2010 roku drugą lokatę pod względem wysokości PKB na 1 mieszkańca zajęło dolnośląskie (podobnie jak w 2009 roku) z poziomem PKB na 1 mieszkańca wyższym od przeciętnej dla kraju o 12,5% (w 2005 roku o 3,1%). W 2010 roku poziom PKB na 1 mieszkańca przekraczający przeciętną w kraju odnotowano także w województwach: śląskim 107,0% średniej krajowej (w 2005 roku 108,2%) oraz w województwie wielkopolskim 104,1% średniej krajowej (w 2005 roku 107,2%). Niski poziom produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca w latach utrzymywał się w województwach: podkarpackim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim w kolejnych latach nieznacznie zmieniały się tylko ich lokaty. W 2010 roku wartość PKB na 1 mieszkańca kształtowała się w tych województwach na poziomie od 67,3% do 75,8% średniej krajowej (w 2005 roku od 68,4% do 76,4%). Najniższy poziom produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca w 2010 roku odnotowany w województwie podkarpackim stanowił 41,4% poziomu tego miernika najlepszego pod tym względem województwa mazowieckiego. W porównaniu do 2005 roku relacja ta uległa nieznacznemu pogorszeniu najniższy poziom PKB na 1 mieszkańca województwa lubelskiego stanowił w 2005 roku 43,4% wartości PKB na 1 mieszkańca województwa mazowieckiego. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według województw W tysiącach złotych Odchylenia względne od przeciętnej wartości w kraju % Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie %

4 4 W 2009 roku w grupie 65 regionów Unii Europejskiej poziomu NUTS 2, w których odnotowano wartość produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca (wyrażoną we wspólnej umownej walucie PPS) poniżej 75% średniej UE, znalazło się 15 polskich województw, a tylko PKB na 1 mieszkańca województwa mazowieckiego przekroczył tę granicę, osiągając poziom 97% średniej UE. Cztery polskie województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie i warmińsko-mazurskie zajmowały pozycje na końcu listy regionów o najniższym poziomie PKB na 1 mieszkańca w Unii Europejskiej (do 45% średniej UE). Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według województw relacja do średniej UE w 2009 r. (według parytetu siły nabywczej w PPS) 51% 53% 66% 59% 55% 61% 59% 45% 53% 45% 51% 52% 65% 97% 55% 41% UE 66% 50% 65% 52% 47% 42% % Źródło: Eurostat WARTOŚĆ DODANA BRUTTO WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI W 2010 roku jednostki prowadzące działalność w zakresie handlu; napraw pojazdów samochodowych; transportu i gospodarki magazynowej; zakwaterowania i gastronomii; informacji i komunikacji łącznie wypracowały 29,5% krajowej wartości dodanej brutto. W poszczególnych województwach udział tych jednostek w tworzeniu wartości dodanej brutto w 2010 roku kształtował się na poziomie od 23,6% w województwie dolnośląskim do 34,5% w województwie mazowieckim. Jednostki prowadzące działalność w przemyśle w 2010 roku wytworzyły 24,7% krajowej wartości dodanej brutto. W przekroju województw zróżnicowanie udziału jednostek przemysłowych w generowaniu wartości dodanej brutto kształtowało się w przedziale od 15,3% w województwie mazowieckim do 35,4% w województwie dolnośląskim.

5 5 W 2010 roku jednostki prowadzące działalność w zakresie pozostałych usług (w tym administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne) wypracowały 24,0% krajowej wartości dodanej brutto. Największy udział pozostałych usług charakteryzował województwa: lubelskie i małopolskie odpowiednio 27,4% i 27,3%, a najmniejszy śląskie 20,8%. Jednostki prowadzące działalność finansową i ubezpieczeniową; obsługę rynku nieruchomości w 2010 roku wypracowały 10,1% krajowej wartości dodanej brutto. W poszczególnych województwach udział tych jednostek w tworzeniu wartości dodanej brutto kształtował się na poziomie od 6,8% w województwie świętokrzyskim do 14,8% w województwie mazowieckim. W 2010 roku jednostki prowadzące działalność w budownictwie wytworzyły 8,0% krajowej wartości dodanej brutto. W przekroju województw udział jednostek budowlanych w generowaniu wartości dodanej brutto kształtował się na poziomie od 6,8% w województwie mazowieckim do 10,4% w województwie małopolskim. Udział rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa w tworzeniu krajowej wartości dodanej brutto w 2010 roku wyniósł 3,7%. W poszczególnych województwach odnotowano znaczne zróżnicowanie udziału jednostek prowadzących działalność w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie od 0,9% w województwie śląskim do 10,4% w województwie podlaskim. Struktura wartości dodanej brutto według rodzajów działalności i województw w 2010 r. 3,7% 24,7% 8,0% 29,5% 10,1% 24,0% Województwo % % % % % % Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie % % % % % % Polska Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Przemysł Budownictwo Handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości Pozostałe usługi

6 DOCHODY DO DYSPOZYCJI BRUTTO W SEKTORZE GOSPODARSTW DOMOWYCH NA 1 MIESZKAŃCA W 2010 roku nominalne dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych na 1 mieszkańca w kraju wyniosły 23,2 tys. zł. W ujęciu realnym dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych na 1 mieszkańca w 2010 roku były wyższe w porównaniu do 2009 roku o 1,8%, a do 2005 roku o 20,4%. W przekroju województw w porównaniu do 2009 roku realne dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych na 1 mieszkańca w województwach: podkarpackim i pomorskim nieznacznie zmniejszyły się (odpowiednio o 0,4% i 0,5%), a w pozostałych województwach były wyższe od 0,4% w województwie podlaskim do 3,7% w województwie lubelskim. W porównaniu z 2005 rokiem największy realny wzrost dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych na 1 mieszkańca odnotowano dla województwa mazowieckiego (o 24,7%), a najmniejszy dla województwa podkarpackiego (o 14,4%). Najwyższe nominalne dochody do dyspozycji brutto na 1 mieszkańca w 2010 roku osiągnęli członkowie gospodarstw domowych w województwie mazowieckim przewyższały one o 32,0% przeciętne dochody mieszkańca kraju (w 2005 roku o 27,6%). W 2010 roku poziom dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych na 1 mieszkańca powyżej średniej krajowej, oprócz województwa mazowieckiego, uzyskali także mieszkańcy województw: śląskiego 113,1% (w 2005 roku 113,0%), dolnośląskiego 103,5% (w 2005 roku 102,3%) oraz wielkopolskiego 103,0% (w 2005 roku 105,5%). Najniższy poziom nominalnych dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych na 1 mieszkańca w 2010 roku odnotowano w województwie podkarpackim 74,2% średniej krajowej (w 2005 roku 76,4%). Przeciętne dochody do dyspozycji brutto mieszkańca województwa podkarpackiego w 2010 roku stanowiły 56,2% dochodów mieszkańca województwa mazowieckiego (w 2005 roku 59,9%). Oprócz województwa podkarpackiego, niski poziom tego miernika poniżej 85% średniej krajowej odnotowano także w województwach: lubelskim 81,1% (w 2005 roku 80,5%), podlaskim 82,8% (w 2005 roku 84,7%) oraz warmińsko-mazurskim 83,4% (w 2005 roku 85,0%). Nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych na 1 mieszkańca według województw Odchylenia względne W tysiącach złotych od przeciętnej wartości w kraju % Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie % Notatkę opracował zespół pod kierunkiem Doroty Doniec Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych Tel

7 Tabl. 1. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2010 R. w mln zł Na 1 mieszkańca ceny bieżące ceny stałe ceny bieżące ceny stałe Ogółem w zł P O L S K A ,0 103,9 125, a 100,0 103,8 125,7 Dolnośląskie ,5 105,0 125, ,5 105,0 126,1 Kujawsko-pomorskie ,5 102,9 120, ,9 102,9 120,6 Lubelskie ,8 103,8 121, ,6 104,1 122,8 Lubuskie ,2 102,7 120, ,5 102,6 119,9 Łódzkie ,1 103,9 125, ,1 104,2 127,5 Małopolskie ,3 102,7 122, ,9 102,3 120,9 Mazowieckie ,3 105,2 134, ,7 104,8 132,5 Opolskie ,1 102,1 114, ,5 102,3 115,9 Podkarpackie ,7 103,3 122, ,3 103,2 122,5 Podlaskie ,3 101,8 117, ,7 101,9 118,3 Pomorskie ,6 103,7 124, ,0 103,2 122,5 Śląskie ,0 104,4 133, ,0 104,5 135,1 Świętokrzyskie ,5 102,4 123, ,8 102,6 124,9 Warmińsko-mazurskie ,7 103,1 117, ,4 103,1 117,7 Wielkopolskie ,3 102,8 118, ,1 102,5 117,4 Zachodniopomorskie ,9 103,3 117, ,0 103,3 117,0 a Po uwzględnieniu w liczbie ludności wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 wartość PKB na 1 mieszkańca w 2010 r. wyniosła zł. Tabl. 2. WARTOŚĆ DODANA BRUTTO WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI I WOJEWÓDZTW W 2010 R. (ceny bieżące) Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Przemysł Budownictwo Handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości Pozostałe usługi P O L S K A... Dolnośląskie... Kujawsko-pomorskie... Lubelskie... Lubuskie... Łódzkie... Małopolskie... Mazowieckie... Opolskie... Podkarpackie... Podlaskie... Pomorskie... Śląskie... Świętokrzyskie... Warmińsko-mazurskie... Wielkopolskie... Zachodniopomorskie... 3,7 1,9 5,5 7,4 4,3 4,8 2,0 3,3 5,0 2,3 10,4 2,9 0,9 5,1 8,2 5,5 4,1 24,7 8,0 29,5 10,1 24,0 35,4 7,5 23,6 9,0 22,5 25,6 8,2 28,6 8,7 23,3 19,0 7,7 29,4 9,2 27,4 30,1 7,3 27,3 7,9 23,0 28,5 7,1 27,1 9,8 22,7 22,2 10,4 30,5 7,5 27,3 15,3 6,8 34,5 14,8 25,4 29,0 8,4 26,2 7,2 24,2 27,0 8,3 29,5 7,2 25,8 19,5 7,8 27,7 8,9 25,8 24,0 9,3 30,5 9,7 23,7 34,0 7,7 26,7 9,8 20,8 26,1 9,7 28,6 6,8 23,6 24,0 8,0 25,5 9,3 25,0 27,2 8,6 30,2 7,4 21,2 18,4 9,6 31,7 9,7 26,5

8 Tabl. 3. DOCHODY DO DYSPOZYCJI BRUTTO W SEKTORZE GOSPODARSTW DOMOWYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2010 R. Ogółem Na 1 mieszkańca nominalne realne nominalne realne w mln zł 2005 w zł P O L S K A ,0 101,9 120, ,0 101,8 120,4 Dolnośląskie ,8 102,2 118, ,5 102,2 118,9 Kujawsko-pomorskie ,9 101,2 115, ,1 101,2 115,3 Lubelskie ,6 103,4 120, ,1 103,7 122,5 Lubuskie ,4 103,1 115, ,9 103,0 115,6 Łódzkie ,6 102,7 114, ,4 102,9 116,5 Małopolskie ,8 101,7 121, ,1 101,3 120,3 Mazowieckie ,1 103,0 126, ,0 102,6 124,7 Opolskie ,3 100,6 119, ,4 100,8 121,4 Podkarpackie ,1 99,7 114, ,2 99,6 114,4 Podlaskie ,6 100,3 117, ,8 100,4 118,0 Pomorskie ,7 100,0 126, ,9 99,5 124,6 Śląskie ,7 101,7 119, ,1 101,8 120,7 Świętokrzyskie ,9 101,9 116, ,8 102,0 117,5 Warmińsko-mazurskie ,1 101,9 117, ,4 101,9 117,6 Wielkopolskie ,2 101,1 118, ,0 100,8 116,5 Zachodniopomorskie ,3 101,2 116, ,6 101,2 116, Tabl. 4. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO WEDŁUG PODREGIONÓW W 2010 R. (ceny bieżące) PODREGIONY w mln zł Ogółem w zł Na 1 mieszkańca P O L S K A ,0 x 105, a 100,0 x 105,3 Dolnośląskie jeleniogórski ,2 14,3 106, ,3 71,4 106,4 legnicko-głogowski ,1 25,0 120, ,4 160,3 120,4 wałbrzyski ,3 15,7 101, ,3 66,9 101,9 wrocławski ,3 15,3 110, ,8 80,6 109,2 m. Wrocław ,5 29,7 104, ,2 135,2 104,5 Kujawsko-pomorskie bydgosko-toruński ,2 47,3 103, ,8 128,6 102,9 grudziądzki ,9 20,5 105, ,0 79,9 105,5 włocławski ,5 32,1 105, ,9 85,7 105,2 Lubelskie bialski ,5 12,4 106, ,8 87,0 107,1 chełmsko-zamojski ,0 25,4 105, ,4 84,9 106,0 lubelski ,6 42,9 105, ,7 129,7 105,5 puławski ,7 19,2 105, ,3 84,8 105,9 a Po uwzględnieniu w liczbie ludności wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 wartość PKB na 1 mieszkańca w 2010 r. wyniosła zł.

9 Tabl. 4. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO WEDŁUG PODREGIONÓW W 2010 R. (cd.) PODREGIONY w mln zł Ogółem w zł Na 1 mieszkańca Lubuskie gorzowski ,9 39,0 102, ,8 102,8 102,3 zielonogórski ,4 61,0 105, ,1 98,3 105,3 Łódzkie łódzki ,8 13,4 104, ,8 89,8 104,4 m. Łódź ,4 39,1 106, ,6 134,1 107,4 piotrkowski ,5 23,9 107, ,6 101,5 107,2 sieradzki ,8 12,5 103, ,7 70,2 103,8 skierniewicki ,7 11,1 104, ,3 76,2 104,6 Małopolskie krakowski ,2 15,9 104, ,5 77,2 103,5 m. Kraków ,0 40,6 105, ,9 177,7 105,0 nowosądecki ,2 15,9 102, ,9 68,1 102,5 oświęcimski ,3 17,1 103, ,5 88,9 103,2 tarnowski ,8 10,5 106, ,8 75,1 106,7 Mazowieckie ciechanowsko-płocki ,9 8,6 112, ,1 72,0 112,7 ostrołęcko-siedlecki ,5 6,7 106, ,1 46,7 106,5 radomski ,2 5,4 105, ,7 45,9 105,2 m. st. Warszawa ,5 60,7 106, ,1 185,1 106,4 warszawski wschodni ,7 7,6 109, ,2 51,8 108,4 warszawski zachodni ,4 11,0 108, ,8 76,1 107,0 Opolskie nyski ,7 31,2 101, ,8 79,0 101,2 opolski ,5 68,8 102, ,4 113,7 102,9 Podkarpackie krośnieński ,7 19,8 102, ,2 86,5 102,0 przemyski ,5 14,8 101, ,2 79,0 101,4 rzeszowski ,3 34,6 105, ,0 118,8 104,8 tarnobrzeski ,1 30,8 103, ,9 105,4 103,6 Podlaskie białostocki ,1 49,3 103, ,5 116,1 103,0 łomżyński ,7 30,1 104, ,9 87,9 105,0 suwalski ,5 20,5 103, ,3 88,4 103,9

10 Tabl. 4. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO WEDŁUG PODREGIONÓW W 2010 R. (dok.) PODREGIONY w mln zł Ogółem w zł Na 1 mieszkańca Pomorskie gdański ,9 16,9 105, ,8 72,7 103,8 słupski ,9 16,9 100, ,2 78,4 100,7 starogardzki ,0 17,6 104, ,5 79,7 104,4 trójmiejski ,7 48,7 104, ,6 146,5 105,0 Śląskie bielski ,7 12,9 103, ,9 91,5 102,9 bytomski ,9 7,1 103, ,0 72,0 103,3 częstochowski ,1 8,8 104, ,1 76,7 105,2 gliwicki ,5 11,5 106, ,2 107,7 106,4 katowicki ,8 21,6 100, ,3 131,2 101,0 rybnicki ,6 12,6 112, ,8 91,5 112,6 sosnowiecki ,8 13,9 107, ,5 90,2 107,5 tyski ,5 11,7 104, ,7 140,0 103,7 Świętokrzyskie kielecki ,7 65,7 102, ,5 107,4 102,4 sandomiersko-jędrzejowski ,9 34,3 103, ,0 88,3 103,7 Warmińsko-mazurskie elbląski ,0 35,3 104, ,8 95,0 104,1 ełcki ,5 16,9 107, ,4 85,1 107,2 olsztyński ,3 47,8 104, ,6 111,2 104,1 Wielkopolskie kaliski ,4 14,9 103, ,1 76,0 103,4 koniński ,3 14,0 102, ,4 73,4 101,9 leszczyński ,2 13,0 105, ,8 81,5 105,2 pilski ,8 8,7 101, ,9 72,9 101,6 poznański ,8 18,8 103, ,8 110,3 101,8 m. Poznań ,8 30,5 103, ,9 188,1 104,2 Zachodniopomorskie koszaliński ,2 31,6 103, ,7 90,4 103,4 stargardzki ,6 16,2 105, ,8 73,4 105,8 m. Szczecin ,3 33,8 102, ,6 140,9 102,8 szczeciński ,7 18,4 107, ,4 97,0 106,8

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 10.12.2012 r. Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwach ogółem

Produkt krajowy brutto w województwach ogółem 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Produkt krajowy brutto w województwach ogółem... 3 Produkt krajowy brutto w województwach w przeliczeniu na 1 mieszkańca... 7 Produkt krajowy brutto w podregionach... 8 Produkt

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 20.12.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2016 ROK

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2016 ROK ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2016 ROK Prezentowane dane o liczebności i pozyskaniu zwierzyny w kraju podczas ostatniego dziesięciolecia oraz w województwach i okręgach łowieckich w minionym

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2017 ROK

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2017 ROK ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2017 ROK Prezentowane dane o liczebności i pozyskaniu zwierzyny w kraju podczas ostatniego dziesięciolecia oraz w województwach i okręgach łowieckich w minionym

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2018 ROK

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2018 ROK ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2018 ROK Prezentowane dane o liczebności i pozyskaniu zwierzyny w kraju podczas ostatniego dziesięciolecia oraz w województwach i okręgach łowieckich w minionym

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2013 ROK

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2013 ROK Stacja Badawcza PZŁ Czempiń ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2013 ROK Prezentowane dane o liczebności i pozyskaniu zwierzyny w kraju podczas ostatniego dziesięciolecia oraz w województwach

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2015 ROK

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2015 ROK Stacja Badawcza PZŁ Czempiń ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2015 ROK Prezentowane dane o liczebności i pozyskaniu zwierzyny w kraju podczas ostatniego dziesięciolecia oraz w województwach

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA DANYCH 2014 ROK

ZESTAWIENIA DANYCH 2014 ROK Stacja Badawcza PZŁ Czempiń ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2014 ROK Prezentowane dane o liczebności i pozyskaniu zwierzyny w kraju podczas ostatniego dziesięciolecia oraz w województwach

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2012 ROK

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2012 ROK Stacja Badawcza PZŁ Czempiń ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2012 ROK Prezentowane dane o liczebności i pozyskaniu zwierzyny w kraju podczas ostatniego dziesięciolecia oraz w województwach

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA POLSKA. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Politechnika Warszawska Warszawa 2013

REGIONALNA POLSKA. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Politechnika Warszawska Warszawa 2013 Leszek Jerzy Jasiński REGIONALNA POLSKA Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Politechnika Warszawska Warszawa 2013 Badanie spójności pozwala ocenić przy pomocy wskaźników mierzalnych skali

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ POLSKI WEDŁUG NOMENKLATURY JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH DO CELÓW STATYSTYCZNYCH (NTS)

PODZIAŁ POLSKI WEDŁUG NOMENKLATURY JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH DO CELÓW STATYSTYCZNYCH (NTS) PODZIAŁ POLSKI WEDŁUG NOMENKLATURY JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH DO CELÓW STATYSTYCZNYCH (NTS) THE DIVISION OF ACCORDING TO THE NOMENCLATURE OF TERRITORIAL UNITS FOR STATISTICAL PURPOSES (NTS) REGIONY (NTS

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, Poznań

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, Poznań URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: grudzień 2014 Kontakt: e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004

Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004 Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004 Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE STATYSTYCZNE MONITOROWANIE OBSZARÓW WIEJSKICH

URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE STATYSTYCZNE MONITOROWANIE OBSZARÓW WIEJSKICH STATYSTYCZNE MONITOROWANIE OBSZARÓW WIEJSKICH Wrocław 7-8.03.2011 r. STATYSTYCZNE MONITOROWANIE OBSZARÓW WIEJSKICH I. STOSOWANE KLASYFIKACJE OBSZARÓW WIEJSKICH (KRAJOWE, MIĘDZYNARODOWE) II. III. KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ Prof. dr hab. Janina Stopa

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ Prof. dr hab. Janina Stopa STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ Prof. dr hab. Janina Stopa Ad. 1. Potrzeby w zakresie specjalności: stomatologia zachowawcza z endodoncją Podstawę do dokonania analizy aktualnej liczby lekarzy czynnych

Bardziej szczegółowo

Jednostka podziału terytorialnego kraju

Jednostka podziału terytorialnego kraju Załącznik nr 3 do uchwały nr 96/2013 Zarządu PFRON z dnia 31 grudnia 2013 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2014 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA W TWORZENIU - RACHUNKI REGIONALNE W 2007 R.

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA W TWORZENIU - RACHUNKI REGIONALNE W 2007 R. WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W TWORZENIU PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO - RACHUNKI REGIONALNE W 2007 R. POZNAŃ 2010 Dyrektor Marek Bryl Kierownik

Bardziej szczegółowo

Warunki i jakość życia w województwie opolskim w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej regionu na tle innych województw i danych ogólnopolskich

Warunki i jakość życia w województwie opolskim w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej regionu na tle innych województw i danych ogólnopolskich Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warunki i jakość życia w województwie opolskim w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej regionu na

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w świetle statystyki publicznej perspektywa regionalna

Przedsiębiorczość w świetle statystyki publicznej perspektywa regionalna Urząd Statystyczny w Rzeszowie Przedsiębiorczość w świetle statystyki publicznej perspektywa regionalna dr Marek Cierpiał-Wolan Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 112 zachodniopomorskie 131 lubuskie

Bardziej szczegółowo

Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca numer powiat województwo zł

Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca numer powiat województwo zł Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 numer powiat województwo zł 4 3 3 3 7 4 2 1 121100 Powiat nowotarski małopolskie 55,15

Bardziej szczegółowo

Wyrażone w publikacji opinie są poglądami jej autora. Treści prezentowane w niniejszej publikacji nie są oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa

Wyrażone w publikacji opinie są poglądami jej autora. Treści prezentowane w niniejszej publikacji nie są oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Wyrażone w publikacji opinie są poglądami jej autora. Treści prezentowane w niniejszej publikacji nie są oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Raport VIII Forum Regionów POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Mapa zasięgów lokalnych wydań Gazety Wyborczej

Mapa zasięgów lokalnych wydań Gazety Wyborczej 1 Prezentacja Gazety Wyborczej Mapa zasięgów lokalnych wydań Gazety Wyborczej wydanie wydanie białostockie wydanie bydgoskie i toruńskie wydanie częstochowskie wydanie katowickie i bielskie wydanie kieleckie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 marca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl PERSPEKTYWY DLA BUDOWNICTWA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W ŚWIETLE WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W LATACH 2006-2015 Wojciech Wiśniewski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r.

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. Wprowadzenie Niniejsza informacja

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza pt. Raport końcowy

Praca badawcza pt. Raport końcowy Praca badawcza pt. Pozyskanie wskaźników z zakresu e-administracji w celu wsparcia systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz programowania i monitorowania polityki

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia województw w 2012 roku w km²

Powierzchnia województw w 2012 roku w km² - 10 %? powierzchnia w km2 lokata DOLNOŚLĄSKIE 19947 7 KUJAWSKO-POMORSKIE 17972 10 LUBELSKIE 25122 3 LUBUSKIE 13988 13 ŁÓDZKIE 18219 9 MAŁOPOLSKIE 15183 12 MAZOWIECKIE 35558 1 OPOLSKIE 9412 16 PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie.

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie. dr Artur Borcuch 1 lipiec 2015 roku Wybrane informacje z dokumentów: Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa świętokrzyskiego w maju 2015 r., Urząd Statystyczny w Kielcach 2015, nr 5. Koniunktura

Bardziej szczegółowo

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2014 r.

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 08.09.2015 r. Opracowanie sygnalne Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2014 r. W 2014 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych:

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 36630 38057 39545 36073 33527 33720 33545 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 1697

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 22 marca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie turystycznych obiektów

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA ROZWOJU EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH (KONWERGENCJA REGIONALNA)

DYNAMIKA ROZWOJU EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH (KONWERGENCJA REGIONALNA) Íàóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó 29 Rudewicz J. Asystent Katedry Badań Miast i Regionów, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Szczeciński Szczeciń, Polska DYNAMIKA ROZWOJU EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W POLSCE

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W POLSCE Małgorzata Podogrodzka Szkoła Główna Handlowa PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W POLSCE Wprowadzenie Od początku lat 90. problem jawnego bezrobocia znajduje się w centrum

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE

POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE W ŚWIETLE DANYCH STATYSTYCZNYCH SĄDY REJONOWE I OKRĘGOWE W LATACH 2006-2017 5. EDYCJA M E D I A C J A.GOV.PL I S W S.MS. G O V.PL Warszawa, luty 2018 Założenia dotyczące danych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja: dr Jan Maciej Czajkowski. Związek Miast Polskich. kwiecień 2015 r.

Prezentacja: dr Jan Maciej Czajkowski. Związek Miast Polskich. kwiecień 2015 r. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH NA POTRZEBY OPRACOWANIA KONCEPCJI MODERNIZACJI SYSTEMU OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH Omówienie raportu, wykonanego

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Łączny kapitał pożyczkowy funduszy pożyczkowych (w mln zł) oraz dynamika zmian (w %) w latach 2011 2013 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 Kapitał pożyczkowy 1674,60 1983,10 2166,71 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLUBÓW SPORTOWYCH AP POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ KLUBU SPORTOWEGO NA ROK Modelarstwo lotnicze i kosmiczne.

WYKAZ KLUBÓW SPORTOWYCH AP POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ KLUBU SPORTOWEGO NA ROK Modelarstwo lotnicze i kosmiczne. Aeroklub Białostocki 64/18 TAK TAK TAK TAK Aeroklub Bielsko-Bialski 47/18 TAK TAK TAK TAK Aeroklub Bydgoski 36/18 TAK TAK Aeroklub Częstochowski 13/18 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Aeroklub Elbląski 44/18

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2016 r.

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 08.09.2017 r. Opracowanie sygnalne Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2016 r. W 2016 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 30 września 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 29.09.2016 r. Notatka informacyjna Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2016 r. i jej wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

, , INTERNET: JAK WYPOCZYWALIŚMY LATEM?

, , INTERNET:     JAK WYPOCZYWALIŚMY LATEM? CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r.

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Nakłady inwestycyjne i środki trwałe

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70 Inwestorzy zagraniczni w 2015 r. W 2015 r. zostało zarejestrowanych 6706 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Oznacza to wzrost o 52,7% w stosunku do rekordowego pod

Bardziej szczegółowo

Małopolanie w Diagnozie Społecznej 2015

Małopolanie w Diagnozie Społecznej 2015 Małopolanie w Diagnozie Społecznej 2015 O wynikach tegorocznej Diagnozy Od 2000 roku prof. Janusz Czapiński z zespołem bada warunki i jakość życia Polaków. Badanie "Diagnoza Społeczna" jest realizowane

Bardziej szczegółowo

liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym

liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym Inwestorzy zagraniczni wśród nowo rejestrowanych firm w połowie 2018 r. Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszej połowie 2018 r. wśród

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Białymstoku, 18 września 2017 roku 1 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w woj. podlaskim

Bardziej szczegółowo