DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R."

Transkrypt

1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel , fax DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. Badanie statystyczne podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, które działalność gospodarczą miały zarejestrowaną w województwie wielkopolskim, w 2013 r. objęło 2302 jednostki, tj. o 11 więcej niż w 2012 r. Względny roczny przyrost liczby takich podmiotów wyniósł 0,5% wobec średniego wzrostu w Polsce o 0,8%. Podobnie jak w poprzednim roku, podmioty z województwa wielkopolskiego stanowiły 8,8% wszystkich jednostek z udziałem kapitału zagranicznego w kraju. Większym odsetkiem takich podmiotów wyróżniały się tylko 3 województwa: mazowieckie (38,6%), śląskie i dolnośląskie (9,1%). Wykres 1. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2013 R. Polska = Podstawowym źródłem danych statystycznych o podmiotach, w których udziały posiadają udziałowcy zagraniczni, jest roczne sprawozdanie KZ sporządzane przez wszystkie jednostki z kapitałem zagranicznym prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą, niezależnie od ich formy prawnej i wielkości. Prezentowane dane nie uwzględniają: podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, szkół wyższych, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowość prawną.

2 Struktura podmiotów z kapitałem zagranicznym, ze względu na formę prawną, w ciągu roku nie uległa znaczącym zmianom. Nadal zdecydowaną większość stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (92,2%; o 0,1 p.proc. mniej niż przed rokiem), udział spółek akcyjnych wyniósł 3,2% (wobec 3,4% w 2012 r.), a oddziałów przedsiębiorców zagranicznych 0,5% (o 0,1 p.proc. więcej niż przed rokiem). W kraju struktura podmiotów z kapitałem zagranicznym kształtowała się podobnie (odpowiednio: 92,6% spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 3,8% spółki akcyjne i 0,7 % oddziały przedsiębiorców zagranicznych wobec 92,8%, 3,9% i 0,7% w 2012 r.). W 2013 r., podobnie jak w poprzednich latach, w badanej zbiorowości najwięcej było jednostek małych (o liczbie pracujących do 49) 80,5%, wobec 84,9% w kraju i 80,3% przed rokiem, w tym 59,4% jednostek mikro (do 9 pracujących), wobec 67,2% w kraju i 59,1% w 2012 r. W grupie podmiotów średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249) znalazło się w tym czasie 13,2% ogółu badanych jednostek, wobec 10,3% w kraju i 13,6% w 2012 r., a w klasie jednostek dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej) 6,2%, wobec 4,8% w kraju i 6,1% przed rokiem. Tabl. 1. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI I WOJEWÓDZTW W 2013 R. O liczbie pracujących WOJEWÓDZTWA Ogółem do 9 od 10 do 49 od 50 do i więcej POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ze względu na rodzaj działalności gospodarczej najliczniejszą grupę wśród podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2013 r. tworzyły jednostki z sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych (30,5%; w Polsce 28,4%), przetwórstwo przemysłowe (26,7%; w kraju 19,5%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (7,2%; w kraju 9,1%), budownictwo (6,9%; w kraju 8,6%) oraz obsługa rynku nieruchomości (6,1%; w kraju 9,0%). Spośród 614 spółek działających w przetwórstwie przemysłowym najwięcej jednostek zajmowało się produkcją: wyrobów z metali (14,0%), artykułów spożywczych (11,2%) oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (10,9%). 2

3 W województwie wielkopolskim w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w 2013 r. pracowało łącznie 233,6 tys. osób, tj. o 6,2% więcej niż w 2012 r., przy średnim wzroście zatrudnienia w Polsce o 3,6% (przed rokiem wzrost zatrudnienia w wielkopolskim wyniósł 0,6%; w kraju 0,3%). Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w województwie wielkopolskim stanowili 14,3% wszystkich pracujących w tego typu jednostkach w kraju, a większy udział miało tylko województwo mazowieckie (33,7%). Blisko 80% wszystkich pracujących w spółkach z kapitałem zagranicznym było zawodowo związanych z jednostkami dużymi (79,0% wobec 72,7% w kraju i 77,6% przed rokiem). W porównaniu z rokiem 2012 liczba pracujących w tej grupie podmiotów zwiększyła się o 8,1% (przed rokiem wzrost ten wyniósł 0,6%). Jednostki średnie skupiały 14,8% ogółu pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym (wobec 18,9% w kraju i 15,9% w 2012 r.), natomiast jednostki małe 6,2%, w tym mikro 1,1% (przed rokiem 6,4%, w tym 1,2%; w kraju 8,4%, w tym 1,8%). Liczebność jednostek średnich w ciągu roku zmniejszyła się o 1,5%, natomiast liczba jednostek małych wzrosła o 1,7% (przy spadku jednostek mikro o 1,6%). Tabl. 2. PRACUJĄCY W PODMIOTACH Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI I WOJEWÓDZTW W 2013 R. W podmiotach o liczbie pracujących WOJEWÓDZTWA Ogółem do 9 od 10 do 49 od 50 do i więcej POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Według stanu w końcu 2013 r., kapitał podstawowy podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, zarejestrowanych w województwie wielkopolskim, wyniósł 16889,1 mln zł i w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększył się o 1,4% (w Polsce o 1,0%). W skali całego kraju kapitał ten stanowił 8,1%, o 0,1 p.proc. więcej niż w 2012 r., co lokowało wielkopolskie na 4. miejscu po województwach: mazowieckim 49,0% ogólnej kwoty kapitału podstawowego, śląskim 9,1% oraz dolnośląskim 8,3%. Zasadnicza część kapitału podstawowego badanych jednostek pochodziła z zagranicy. W 2013 r. kapitał zagraniczny stanowił 92,7%, krajowy 6,0%, a rozproszony 1,4% (przed rokiem 93,2%, 5,5% i 1,3%). W kraju udziały te wyniosły: 90,0%, 7,4% i 2,6%. Blisko połowa całego kapitału zagranicznego ulokowanego w Polsce była skupiona w województwie mazowieckim (49,4% całkowitej wartości kapitału). Województwo wielkopolskie, z udziałem 8,3%, zajmowało pod tym względem 3. miejsce w kraju, plasując się za województwem dolnośląskim (8,6% wartości kapitału zagranicznego), a na równi ze śląskim. 3

4 Wykres 2. STRUKTURA KAPITAŁOWA PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2013 R. Tabl. 3. KAPITAŁ PODSTAWOWY PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM WEDŁUG WYBRANYCH FORM PRAWNYCH W 2013 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Kapitał podstawowy a podmioty ogółem b podmioty, w których kapitał zagraniczny stanowi ponad 50% kapitału podstawowego Liczba podmiotów ogółem krajowy zagraniczny rozproszony w mln zł OGÓŁEM... a ,1 1011, ,0 229,7 b ,9 284, ,2 36,1 w tym: Spółki akcyjne... a ,9 603,5 2846,8 225,6 b ,7 214,7 2731,6 35,4 Spółki z o.o.... a ,8 314, ,7 4,2 b ,7 62, ,9 0,7 Oddziały przedsiębiorców a 11 55,3 55,3 zagranicznych b 11 55,3 55,3 Wśród wszystkich badanych jednostek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie wielkopolskim 83,9% stanowiły podmioty, w których kapitał wniesiony przez udziałowców zagranicznych przekraczał 50% kapitału podstawowego. Najczęściej większość kapitału należała do jednego udziałowca (74,4% wszystkich podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego i 88,7% ogółu podmiotów z jego przewagą). W 336 badanych jednostkach (tak samo jak w 2012 r.) wartość kapitału zagranicznego przekraczała 1 mln USD. 4

5 Największa część kapitału zagranicznego w województwie wielkopolskim w 2013 r. była zaangażowana w podmiotach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (52,2%), a także handlem i naprawą pojazdów samochodowych (22,8%), obsługą rynku nieruchomości (6,3%) oraz transportem i gospodarką magazynową (5,0%). W kraju kapitał zagraniczny był ulokowany przede wszystkim w podmiotach prowadzących działalność z zakresu: przetwórstwa przemysłowego (35,9% łącznej wartości kapitału), handlu i naprawy pojazdów samochodowych (21,3%) oraz informacji i komunikacji (12,5%). Wykres 3. STRUKTURA PODMIOTÓW I ZAANGAŻOWANEGO W NICH KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WEDŁUG SEKCJI 2 PKD W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. Według stanu w końcu 2013 r., kapitał zagraniczny zaangażowany w spółkach w województwie wielkopolskim pochodził z 69 krajów, w tym przede wszystkim z Unii Europejskiej (86,1% całkowitej wartości kapitału; w 2012 r. 86,5%). Najwięcej kapitału ulokowali udziałowcy z Niemiec. Z tego kraju pochodziło 1063 spośród 3119 zagranicznych udziałowców (34,1%), a wartość wniesionego przez nich kapitału (zaangażowanego w 831 podmiotach) wyniosła 4072,6 mln zł (o 0,2% mniej niż w 2012 r.), co stanowiło 26,0% całego kapitału zagranicznego ulokowanego w województwie wielkopolskim (w 2012 r. 26,3%). Drugą pozycję, pod względem wielkości zaangażowanego kapitału, od kilku lat zajmuje Holandia. W 2013 r. w 317 podmiotach gospodarczych ulokowało swój kapitał 374 udziałowców z tego kraju. Łączna wartość kapitału holenderskiego wyniosła 3848,7,4 mln zł (o 4,7% mniej niż przed rokiem), co stanowiło 24,6% całego kapitału zagranicznego zaangażowanego w spółkach w 2013 r. (przed rokiem 26,0%; w kraju 17,1% wobec 21,0% w 2012 r.). Stosunkowo duży udział w strukturze kapitału zagranicznego miał również kapitał pochodzący z Francji (1293,5 mln zł, tj. 8,3%; tak samo jak w 2012 r.), a także z Belgii (936,1 mln zł, tj. 6,0%; w 2012 r. 5,5%) i Wielkiej Brytanii (678,5 mln zł, 2 Znakiem oznaczono zastosowane skrócone nazwy sekcji, według PKD 2007, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. 5

6 tj. 4,3%; podobnie jak w 2012 r.). W kraju największymi udziałowcami, podobnie jak przed rokiem były: Holandia, skąd pochodziło 17,1% całego kapitału zagranicznego ulokowanego w Polsce, Francja 16,6%, Niemcy 16,4% i Luksemburg 11,5%. Tabl. 4. KAPITAŁ ZAGRANICZNY WEDŁUG KRAJU POCHODZENIA UDZIAŁOWCÓW W 2013 R. WYSZCZEGÓLNIENIE a województwo wielkopolskie b w tym Poznań Liczba podmiotów z kapitałem danego kraju Liczba udziałowców z danego kraju Podstawowy kapitał zagraniczny danego kraju w mln zł w % kapitału zagranicznego ogółem OGÓŁEM... a x ,0 100,0 b x ,3 100,0 w tym: kraje UE... a ,8 86,1 b ,1 91,8 kraje OECD... a ,1 95,7 b ,7 93,6 w tym z ogółem: Niemcy... a ,6 26,0 b ,3 18,6 Holandia... a ,7 24,6 b ,6 29,2 Francja... a ,5 8,3 b ,3 12,1 Belgia... a ,1 6,0 b # # # # Wielka Brytania... a ,5 4,3 b ,6 4,6 Dania... a ,0 3,7 b ,3 1,6 Szwecja... a ,8 3,2 b ,9 3,2 Hiszpania... a ,5 2,4 b ,2 3,4 Największa część kapitału zagranicznego zaangażowanego w województwie wielkopolskim została ulokowana w podmiotach zlokalizowanych w Poznaniu (6680,3 mln zł, tj. 42,7%) i w powiecie poznańskim (3893,9 mln zł, tj. 24,9%). Głównie był to kapitał holenderski i niemiecki. W 2013 r. w podmiotach gospodarczych, w których przeważał kapitał zagraniczny (ponad 50% kapitału ogółem), ulokowano 15410,2 mln zł, czyli 98,5% jego całkowitej wartości. Podobnie jak w całej badanej zbiorowości, także w tej grupie podmiotów wśród udziałowców dominowały kraje Unii Europejskiej (85,9% kapitału zagranicznego), a w strukturze ulokowanego kapitału zagranicznego największy udział miały kapitał niemiecki (26,2%; w 2012 r. 26,5%) oraz holenderski (24,7%; w 2012 r. 26,1%). Podmioty, w których ponad połowa kapitału zagranicznego pochodziła od jednego udziałowca, dysponowały 94,3% kapitału ulokowanego w jednostkach z przewagą kapitału zagranicznego i 92,8% całego kapitału zagranicznego zaangażowanego w województwie wielkopolskim. Również w tej grupie podmiotów największy udział stanowiły kapitały niemiecki (27,1%) i holenderski (25,7%). 6

7 Wykres 4. STRUKTURA KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WEDŁUG KRAJU POCHODZENIA UDZIAŁOWCÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 r. działalność eksportową w województwie wielkopolskim prowadziło 1139 jednostek spośród 2302 podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Wartość zrealizowanego eksportu wyrobów i usług wyniosła 51058,2 mln zł, co w skali kraju stanowiło 13,6% i podobnie jak przed rokiem, lokowało województwo wielkopolskie na 3. miejscu po mazowieckim (21,6%) i śląskim (17,9%). W porównaniu z poprzednim rokiem wartość eksportu w województwie wielkopolskim zwiększyła się o 10,6% (w kraju wzrost o 4,7%). Podmioty eksportowały głównie wyroby (83,0% całego eksportu), natomiast udział w eksporcie towarów i materiałów kształtował się na poziomie 9,8%, a usług 7,1% (w kraju wielkości te wyniosły odpowiednio: 72,1%, 13,0% i 14,8%). Spośród ogółu podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie wielkopolskim, objętych badaniem w 2013 r., import odnotowało 1190 jednostek. Blisko 40% wartości całego importu (39,1%) stanowiły sprowadzane surowce i materiały. Udział w imporcie towarów do dalszej odsprzedaży sięgał 42,3%, a usług 6,6%. Łączna wartość importu, zrealizowanego przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w województwie wielkopolskim, w 2013 r. wyniosła 54152,1 mln zł, co stanowiło 14,3% wartości krajowej. Więcej importowały tylko podmioty z kapitałem zagranicznym z województwa mazowieckiego (33,8% krajowej wartości importu). W porównaniu z poprzednim rokiem wartość zakupów importowych w województwie wielkopolskim zwiększyła się o 4,5%, przy wzroście w kraju o 0,6%. W 2013 r., podobnie jak w poprzednim roku, wielkopolskie podmioty z udziałem kapitału zagranicznego więcej importowały niż eksportowały. Przewaga importu nad eksportem wyniosła tu 3093,9 mln zł. 7

8 Tabl. 5. NAKŁADY INWESTYCYJNE PONIESIONE NA POZYSKANIE AKTYWÓW TRWAŁYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2013 R. Nakłady inwestycyjne w mln zł WOJEWÓDZTWA Liczba podmiotów ogółem w tym na nowe środki trwałe POLSKA , ,6 Dolnośląskie ,6 4445,1 Kujawsko-pomorskie ,3 886,4 Lubelskie ,1 595,4 Lubuskie ,6 863,5 Łódzkie ,6 2330,9 Małopolskie ,6 2209,4 Mazowieckie , ,7 Opolskie ,8 673,9 Podkarpackie ,3 1166,5 Podlaskie ,8 218,5 Pomorskie ,8 2499,5 Śląskie ,5 5056,4 Świętokrzyskie ,6 983,6 Warmińsko-mazurskie ,7 303,8 Wielkopolskie ,0 5720,5 Zachodniopomorskie ,7 2220,6 Spośród 2302 podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie wielkopolskim, objętych badaniem w 2013 r., 1165 jednostek poniosło nakłady inwestycyjne na pozyskanie aktywów trwałych. Zainwestowana przez nie kwota, w wysokości 8633,0 mln zł, stanowiła 11,5% nakładów poniesionych przez wszystkie podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w kraju. Większą kwotę wydatkowano jedynie w województwie mazowieckim (34491,1 mln zł, tj. 45,9%). W porównaniu z 2012 r., wartość inwestycji ogółem w województwie wielkopolskim zmniejszyła się o 12,4%, przy średnim wzroście w kraju o 6,4%. Nakłady na zakup nowych środków trwałych obniżyły się o 31,0% (w kraju o 3,3%). W 2013 r. przeznaczono na ten cel 5720,5 mln zł, czyli 66,3% ogółu nakładów na aktywa trwałe (w kraju udział ten wynosił 68,3%). W 2013 r. w województwie wielkopolskim podmioty z udziałem kapitału zagranicznego uzyskały przychody z całokształtu działalności w wysokości ,8 mln zł, wykazując wzrost o 5,8% (przed rokiem o 7,7%), przy spadku w kraju o 0,5% (przed rokiem wzrost o 2,7%). Zasadniczą część tej kwoty (98,2%) wypracowały podmioty o liczbie pracujących 10 i więcej. Blisko jedną czwartą przychodów z całokształtu działalności stanowiły przychody ze sprzedaży wyrobów i usług na eksport (23,6%; w 2012 r. 22,5%). Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności wyniosły ,7 mln zł i w ciągu roku zwiększyły się o 4,9% (w 2012 r. o 8,5%), przy niezmienionej wartości w kraju (przed rokiem wzrost o 1,1%). Większość kosztów wygenerowały jednostki o liczbie pracujących 10 i więcej. Zysk netto wykazało 1287 jednostek (spośród 2302 objętych badaniem). W porównaniu z 2012 r. liczba jednostek, które wykazały zysk netto zwiększyła się o 26, czyli o 2,1%. W 2013 r. w województwie wielkopolskim podmioty z udziałem kapitału zagranicznego wypracowały dodatni wynik finansowy, zarówno w ujęciu brutto, jak i netto. Wynik brutto wyniósł 8694,6 mln zł i był o 31,3% większy niż przed rokiem, natomiast wynik netto w ciągu roku wzrósł o 41,3%, osiągając 7198,5 mln zł. W skali kraju wynik brutto obniżył się w tym czasie o 9,9%, a netto o 11,8% (przed rokiem w kraju notowano wzrost o 52,9% i o 75,0%). 8

9 Tabl. 6. PODSTAWOWE DANE O PODMIOTACH Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W 2013 R. Polska Województwo wielkopolskie WYSZCZEGÓLNIENIE lokata wśród ogółem Polska=100 województw Liczba jednostek ,8 4 Liczba pracujących ,3 2 Kapitał podstawowy w mln zł , ,1 8,1 4 w tym zagraniczny , ,0 8,3 3 Przychody z całokształtu działalności w mln zł , ,8 15,4 2 Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług na eksport w mln zł , ,7 14,1 3 Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w mln zł , ,7 15,3 2 Wynik finansowy brutto w mln zł ,7 8694,6 17,1 2 Wynik finansowy netto w mln zł ,7 7198,5 17,0 2 Liczba jednostek wykazujących zysk brutto ,0 2 Liczba jednostek wykazujących zysk netto ,1 2 Nakłady inwestycyjne na nowe środki trwałe w mln zł 51303,6 5720,5 11,2 2 Wartość importu w mln zł , ,1 14,3 2 Wartość eksportu w mln zł , ,2 13,6 3 Dokonując porównania zmiennych charakteryzujących wielkopolskie podmioty z kapitałem zagranicznym, według stanu w 3013 r., z ich odpowiednikami z roku 2012, należy stwierdzić, że przy niewielkiej zmianie liczby podmiotów (o 11 więcej) zanotowano wzrost zarówno liczby pracujących w tych jednostkach, jak i wartości zaangażowanego w nich kapitału zagranicznego. W badanych podmiotach zwiększyły się też wartości podstawowych kategorii finansowych (przychody, koszty, wyniki finansowe). Wzrosły również udziały większości podstawowych zmiennych, charakteryzujących jednostki zlokalizowane w województwie wielkopolskim, w wielkościach krajowych. Odnosząc wartości zmiennych odnotowane dla wielkopolskiego do pozostałych województw, warto zauważyć, że również w tym rankingu region ten zajmuje zwykle jedną z wyższych pozycji (lokata2., 3. lub 4.). Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego. Opracowanie: Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych Dział Opracowań Zbiorczych 9

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie Kapitał zagraniczny w województwie lubelskim i Lublinie SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO... 4 PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WG PRZEDZIAŁÓW ZATRUDNIENIENIA...

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, że Pracujący emeryci XII 2018

Czy wiesz, że Pracujący emeryci XII 2018 Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych kwiecień 2019 r. Pracujący emeryci W XII 2018 r. 747,2 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu innego niż bycie

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r. Warszawa, 202.07.02 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 20 r. Badaniem GUS zostało objętych 39 podmiotów prowadzących w 20 r. działalność faktoringową. W badanej zbiorowości było 20

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 r. Warszawa, 011.07.01 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 010 r. Badaniem GUS w 010 r. zostały objęte 44 podmioty prowadzące działalność faktoringową. W grupie tej było 5 wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70 Inwestorzy zagraniczni w 2015 r. W 2015 r. zostało zarejestrowanych 6706 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Oznacza to wzrost o 52,7% w stosunku do rekordowego pod

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Główne wnioski płynące z wybranych analiz wewnętrznych Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego

Główne wnioski płynące z wybranych analiz wewnętrznych Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Główne wnioski płynące z wybranych analiz wewnętrznych Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego zrealizowanych w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP

Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP Ekonomia Menedżerska 2011, nr 10, s. 41 58 Joanna Duda * Próba oceny umiędzynarodowienia działalności polskich i małopolskich MSP 1. Wprowadzenie Istnieje bezpośredni związek między sukcesem ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, Poznań

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, Poznań URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: grudzień 2014 Kontakt: e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w świetle statystyki publicznej perspektywa regionalna

Przedsiębiorczość w świetle statystyki publicznej perspektywa regionalna Urząd Statystyczny w Rzeszowie Przedsiębiorczość w świetle statystyki publicznej perspektywa regionalna dr Marek Cierpiał-Wolan Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 112 zachodniopomorskie 131 lubuskie

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r.

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. Wprowadzenie Niniejsza informacja

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Łączny kapitał pożyczkowy funduszy pożyczkowych (w mln zł) oraz dynamika zmian (w %) w latach 2011 2013 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 Kapitał pożyczkowy 1674,60 1983,10 2166,71 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku

Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20 listopada 2015 r. Opracowanie sygnalne Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku W badaniu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) obejmującym

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim Stan na koniec 2017 r.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim Stan na koniec 2017 r. opracowanie sygnalne Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim Stan na koniec 2017 r. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w województwie opolskim - analiza ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu rynku pracy

Kapitał zagraniczny w województwie opolskim - analiza ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu rynku pracy opolski system informacji społeczno-gospodarczej opolski system informacji społeczno-gospodarczej www.osisg.opolskie.pl www.osisg.opolskie.pl Kapitał zagraniczny w województwie opolskim - analiza ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Mikrofirmy handlowe wygenerowały w 2017 r. blisko 480 mld zł przychodów [STATYSTYKI]

Mikrofirmy handlowe wygenerowały w 2017 r. blisko 480 mld zł przychodów [STATYSTYKI] Mikrofirmy handlowe wygenerowały w 2017 r. blisko 480 mld zł przychodów [STATYSTYKI] data aktualizacji: 2018.10.15 W 2017 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2073,6 tys. przedsiębiorstw o liczbie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Liczba upadłości firm

Liczba upadłości firm Upadłości firm w 2018 r. Do końca czerwca 2018 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 31 upadłości firm wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarki narodowej w województwie małopolskim

Podmioty gospodarki narodowej w województwie małopolskim Podmioty gospodarki narodowej w województwie małopolskim 2009-2016 Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu pochodzą z raportu Urzędu Statystycznego w Krakowie pn. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym

liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym Inwestorzy zagraniczni wśród nowo rejestrowanych firm w połowie 2018 r. Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszej połowie 2018 r. wśród

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje

Bezpośrednie inwestycje Toruńskie Studia Międzynarodowe MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE NR 1 (3) 2010 Artur Piotrowicz Iwona Sobczak Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskiem Streszczenie Napływ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2009 roku 1

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2009 roku 1 Warszawa, 10.06.2011 r. Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2009 roku 1 Wprowadzenie W 2010 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził po raz drugi roczne

Bardziej szczegółowo

Aktualne dane od podmiotach gospodarczych w Małopolsce

Aktualne dane od podmiotach gospodarczych w Małopolsce Aktualne dane od podmiotach gospodarczych w Małopolsce Opracowanie zawiera dane zaczerpnięte z informacji sygnalnej Urzędu Statystycznego w Krakowie dotyczącej liczby, struktury, obszaru działalności i

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne w 2018 r.

Postępowania restrukturyzacyjne w 2018 r. Postępowania restrukturyzacyjne w 2018 r. Ustawą z dnia 1 maja 201 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI GOSPODARCZEJ MIASTA KONIN W LATACH 2009 2013 5 KLASTRY 125 RAPORT O BARIERACH INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2016-02-17 Kontakt: e-mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. 89 524 36 66, fax 89 524 36 67 Internet: http://olsztyn.stat.gov.pl PODMIOTY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

upadłości firm w latach

upadłości firm w latach Upadłości firm na koniec czerwca 2019 r. Na koniec czerwca 2019 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 05 upadłości firm wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r.

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Statystyka Warszawy Nr 5/2018 28.06.2018 r. 114,6 Dynamika produkcji budowlano-montażowej r/r W maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 2,6% wyższe w

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie.

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie. dr Artur Borcuch 1 lipiec 2015 roku Wybrane informacje z dokumentów: Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa świętokrzyskiego w maju 2015 r., Urząd Statystyczny w Kielcach 2015, nr 5. Koniunktura

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski analiza porównawcza Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w latach 2014-2016 Patronat Honorowy nad projektem badawczym Współpraca

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 17.10.2016/246 2016 1. Rośnie liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce Polska i Rosja zanotowały w 2015 roku największy przyrost bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce w 2013 roku została przygotowana po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ANNA WOLAK-TUZIMEK Politechnika Radomska PRZEDSIĘBIORSTWA Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W GOSPODARCE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych

Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2019 Opracowała: Renata Adamowicz Akceptowała: Hanna Zalewska Dyrektor Departamentu Statystyki

Bardziej szczegółowo