PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21

2 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień r. Na dzień r A Aktywa trwałe 077, ,58 I. Wartości niematerialne i prawne , ,58 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,86 Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe , ,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0, , B Aktywa obrotowe 126, ,09 I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe , ,65 Inwestycje krótkoterminowe , ,44 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 500, ,00 SUMA AKTYWÓW , , A Kapitał (fundusz) własny 127, ,87 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały(akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,28 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych V Zysk (strata) netto , ,59 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość IX. ujemna) 1348 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 077, ,80 I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe , ,80 Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,00 SUMA PASYWÓW , ,67 JEST: Strona 2 z 21

3 L.p. Wyszczególnienie Na dzień r. Na dzień r. A Aktywa trwałe , ,58 I. Wartości niematerialne i prawne , ,58 II. Rzeczowe aktywa trwałe 7 492, ,86 Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe , ,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 B Aktywa obrotowe , ,09 I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe , ,65 Inwestycje krótkoterminowe , ,44 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 SUMA AKTYWÓW , ,67 A Kapitał (fundusz) własny , ,87 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały(akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,28 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych V Zysk (strata) netto , ,59 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,80 I. Rezerwy na zobowiązania 4 077,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,80 Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,00 SUMA PASYWÓW , ,67 ZMIANA NR 2. PKT 2 STR 6 L.p. Wyszczególnienie Na dzień r. Na dzień r. A Aktywa trwałe , ,66 I. Wartości niematerialne i prawne , ,66 Strona 3 z 21

4 II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 367, ,77 Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe , ,30 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0, ,62 B Aktywa obrotowe , ,11 I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe , ,99 Inwestycje krótkoterminowe , ,36 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 821, ,76 SUMA AKTYWÓW , ,77 A Kapitał (fundusz) własny , ,02 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,53 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,48 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe ,19 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych V Zysk (strata) netto , ,01 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,74 I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe , ,02 Zobowiązania krótkoterminowe , ,91 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,21 SUMA PASYWÓW , ,77 JEST: L.p. Wyszczególnienie A Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe Na dzień r. Na dzień r , , , , , ,77 Należności długoterminowe 72783, ,30 IV. Inwestycje długoterminowe 39716, ,62 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Strona 4 z 21

5 B Aktywa obrotowe , ,11 I. Zapasy , ,99 II. Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW A Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych V Zysk (strata) netto , , , , , , , , , , , , , ,01 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe SUMA PASYWÓW 956,53 0, , , , , , , , , , ,66 Strona 5 z 21

6 ZMIANA NR 3. PKT 2 STR 7 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres za okres A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 136,00 481,25 053,19 154,35 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług , ,25 053,19 154,35 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży ze sprzedaży towarów i materiałów B Koszty działalności operacyjnej ,07 185,38 123,71 993,04 I. Amortyzacja , , ,84 820,83 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,24 Usługi obce , , , ,91 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , , ,00 V. Wynagrodzenia , , , ,13 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 837, , , ,13 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 8 264, , , ,79 V Wartość sprzedanych instrumentów finansowych C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D Pozostałe przychody operacyjne , , , , ,52 838, , ,17 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 081,30 0, ,30 0,00 II. Dotacje , , ,38 0,00 Inne przychody operacyjne 2 840,69 800, , ,17 E Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,78 21, ,01 695,72 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne ,78 21, ,01 695,72 Strona 6 z 21

7 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G Przychody finansowe ,48 419, ,72 34, , , , ,19 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: II. Odsetki, w tym: 28,72 12,53 28,72 12,53 Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji , ,00 V. Inne 0,00 21,56 0, ,66 H Koszty finansowe 59246, , , ,36 I. Odsetki, w tym: 50144, , , ,01 II. Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 9 101,64 157, , ,35 I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,59 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K Zysk (strata) brutto (I±J) 978,88 613,85 300,71 095,59 L Podatek dochodowy 0, , , ,00 M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Strona 7 z 21

8 JEST: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w zł) za okres (w zł) za okres (w zł) A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,35 I. II. IV. Przychody netto ze sprzedaży produktów i , ,35 usług ,00 481,25 Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży ze sprzedaży towarów i materiałów B Koszty działalności operacyjnej , , , ,04 I. Amortyzacja , , , ,84 II. Zużycie materiałów i energii -2602, , , ,24 Usługi obce , , , ,91 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , , ,00 V. Wynagrodzenia , , , ,13 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 318, , , ,13 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0, , , ,79 Wartość sprzedanych instrumentów V finansowych 864 C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) ,62 295, , ,69 D Pozostałe przychody operacyjne , , , ,17 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje , , ,26 0,00 Inne przychody operacyjne ,38 800, , ,17 E Pozostałe koszty operacyjne ,37 21, ,62 695,72 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Strona 8 z 21

9 Aktualizacja wartości aktywów II. niefinansowych 21,43 Inne koszty operacyjne , ,62 695,72 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D- E) , , , ,24 G Przychody finansowe ,00 34, , ,19 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym II. Odsetki, w tym: 28,72 12,53 28,72 12,53 Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0, ,00 V. Inne ,00 21, , ,66 H Koszty finansowe , , , ,36 I. Odsetki, w tym: 770, , , ,01 II. Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji ,00 0, ,00 0,00 IV. Inne 549,78 157, , ,35 I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) ,86 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K Zysk (strata) brutto (I±J) , , , , , , ,59 L Podatek dochodowy , , ,00 M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N Zysk (strata) netto (K-L-M) , , , ,59 Strona 9 z 21

10 ZMIANA NR 4. PKT 2 STR 9 A I. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług (w eur) (w eur) za okres (w eur) za okres (w eur) , , , , , , , ,69 II. IV. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży ze sprzedaży towarów i materiałów B Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe V Wartość sprzedanych instrumentów finansowych C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 564, , , , , , , , , , ,39 957,53 0,00 957,53 0,00 Strona 10 z 21

11 II. Dotacje Inne przychody operacyjne E Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne F G Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: II. Odsetki, w tym: Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: II. Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K Zysk (strata) brutto (I±J) L Podatek dochodowy M N Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zysk (strata) netto (K-L-M) 14736, , ,90 0,00 666,47 187, , , ,56 5, ,40 163, ,56 5, ,40 163, , , , , ,52 8, , ,34 6,74 2,94 6,74 2, ,78 0, , ,86 0,00 5,06 0, , , , , , , , , , ,38 36, , , , , , , , , , ,82 0, , , , , , , ,01 Strona 11 z 21

12 JEST: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w eur) (w eur) za okres (w eur) za okres (w eur) A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość II. dodatnia, zmniejszenie Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki , , , , , , , ,69 IV. Przychody netto ze sprzedaży ze sprzedaży towarów i materiałów B Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe V Wartość sprzedanych instrumentów finansowych C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje Inne przychody operacyjne E Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , , , , , , , ,12-610, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 0,00 564, , , , , , , , , , ,39-547, , ,88 0, ,26 187, , , ,48 5, ,96 163,23 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Strona 12 z 21

13 Inne koszty operacyjne F G Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. IV. V. Inne H Odsetki, w tym: Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: II. IV. I. Strata ze zbycia nwestycji Aktualizacja wartośći inwestycji Inne Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K L Zysk (strata) brutto (I±J) Podatek dochodowy -2426,48 5, ,96 163, , , , , ,22 8, , ,34 6,74 2,94 6,74 2,94 0, , ,22 5, , , , , , ,22 180, , , , ,06 0, ,06 0,00 128,99 36, , , , , , , , , , , , , , ,81 M N Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zysk (strata) netto (K-L-M) , , , ,01 Strona 13 z 21

14 ZMIANA NR 5. PKT 2 STR 11 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od r. do r. od r. do r. za okres od r. do r. za okres od r. do r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , , , ,59 II. Korekty razem ,78 403, , , , ,94 działalności operacyjnej (I+/-II) , ,05 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy ,45 0,00 II. Wydatki , , , , , ,00 działalności inwestycyjnej (I-II) , ,58 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0, , , ,20 II. Wydatki 0, , , ,11 0, ,36 działalności finansowej (I-II) 21803, ,09 D. Przepływy pieniężne netto, razem , ,58 (A.III+/-B.III+/-C.III) 57259, ,46 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: F. Środki pieniężne na początek , ,79 okresu , ,54 G. Środki pieniężne na koniec okresu , ,21 (F+/-D), w tym: , ,00 Strona 14 z 21

15 JEST: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od r. do r. od r. do r. za okres od r. do r. za okres od r. do r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , , , ,59 II. Korekty razem , , , , , ,94 działalności operacyjnej (I+/-II) , ,05 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 20267,30 0, ,30 II. Wydatki 33401, , , , , ,00 działalności inwestycyjnej (I-II) , ,58 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , , , ,80 II. Wydatki , , , , , ,36 działalności finansowej (I-II) , ,09 D. Przepływy pieniężne netto, razem 99139, ,58 (A.III+/-B.III+/-C.III) , ,46 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: F. Środki pieniężne na początek , ,79 okresu , ,98 G. Środki pieniężne na koniec okresu , ,21 (F+/-D), w tym: , ,44 Strona 15 z 21

16 ZMIANA NR 6. PKT 2 STR 12 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od r. do r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej od r. do r. za okres od r. do r. za okres od r. do r. I. Zysk (strata) netto , , , ,01 II. Korekty razem , , , ,14 działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , , , ,14 I. Wpływy ,29 0,00 II. Wydatki , , , ,13 działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 5 313, , , ,13 I. Wpływy 0, , , ,43 II. Wydatki 0, , , ,65 D. E. działalności finansowej (I-II) Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0, , , , , , , ,51 F. Środki pieniężne na początek okresu , , , ,91 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: , , , ,42 Strona 16 z 21

17 JEST: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od r. do r. od r. do r. za okres od r. do r. za okres od r. do r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , , , ,01 II. Korekty razem , , , ,14 działalności operacyjnej (I+/-II) , , , ,14 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4755,01 0, ,01 0,00 II. Wydatki 7836, , , ,13 działalności inwestycyjnej (I-II) -3081, , , ,13 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 32189, , , ,10 II. Wydatki , , , ,32 działalności finansowej (I-II) , , , ,78 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 23259, , , ,51 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: F. Środki pieniężne na początek okresu 46140, , , ,85 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: , , , ,36 Strona 17 z 21

18 ZMIANA NR 7. PKT 2 STR 13 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM (w zł) (w zł) I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , , , ,28 Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po I.a. korektach , , , ,28 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , ,87 Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , ,87 JEST: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , , , ,28 Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po I.a. korektach , , , ,28 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , ,87 Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , ,87 Strona 18 z 21

19 ZMIANA NR 8. PKT 2 STR 13 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , , , ,02 Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), I.a. po korektach , , , ,02 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , ,02 Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , ,02 JEST: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , , , ,02 Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), I.a. po korektach , , , ,02 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , ,02 Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , ,02 ZMIANA NR 9. PKT 1 STR 3 Spółka w okresie objętym raportem odnotowała stratę netto na poziomie ,88 zł (34 718,08 EUR). JEST: Strona 19 z 21

20 Spółka w okresie objętym raportem odnotowała stratę netto na poziomie ,86 zł ( ,86 EUR). ZMIANA NR 10. PKT 4 STR 20 Czwarty kwartał 2014 roku przyniósł spadek przychodów z porównywalnym okresem roku poprzedniego o 42,94% do ,00 zł ( ,85 EUR). Uzyskane przychody pochodza przede wszystkim ze sprzedaży usług weryfikacji rynkowej projektów. Spółka w okresie objętym raportem odnotowała stratę netto na poziomie ,88 zł (34 718,08 EUR). W dalszym ciągu Spółka utrzymuje wysoki poziom amortyzacji tj ,05 zł ( ,93 EUR). JEST: Czwarty kwartał 2014 roku przyniósł spadek przychodów z porównywalnym okresem roku poprzedniego o 58,06% do ,00 zł ( ,85 EUR). Uzyskane przychody pochodza przede wszystkim ze sprzedaży usług weryfikacji rynkowej projektów. Spółka w okresie objętym raportem odnotowała stratę netto na poziomie ,86 zł ( ,86 EUR). W dalszym ciągu Spółka utrzymuje wysoki poziom amortyzacji tj ,01 zł (38 616,71 EUR). Na wysokości odniesionej straty miały szczególny wpływ m.in. ujęcie dokumentów kosztowych związanych z usługami obcymi, korekta błędów rachunkowych oraz aktualizacji wartości inwestycji długoterminowych w jednostkach powiązanych o kwotę ,00 zł co miało bezpośredni wpływ na zwiększenia wartości pozycji kosztów finansowych w rachunku zysków i strat. Strona 20 z 21

21 ZMIANA NR 11. PKT 10 STR 24 Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Conspole Holdings Limited ,98% ,50% Pozostali ,02% ,50% Suma ,00% ,00% JEST: Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Conspole Holdings Limited ,98% ,50% Pozostali ,02% ,50% Suma ,00% ,00% Strona 21 z 21

TERMO2POWER S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA. 4. KWARTAŁ 2016 r.

TERMO2POWER S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA. 4. KWARTAŁ 2016 r. TERMO2POWER S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA 4. KWARTAŁ 2016 r. 1 Na stronach 4-6 było: Na dzień 31.12.2016 r. A. Aktywa trwałe 1623373,72 I. Wartości niematerialne i prawne 433166,63 II. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres

Wykaz zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres Wykaz zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres 01.10.2015 - Warszawa, dnia 13 lutego 2017 roku Zarząd Emitenta w związku z opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane jednostkowe informacje finansowe 1.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu Aktywa

1. Wybrane jednostkowe informacje finansowe 1.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu Aktywa 1. Wybrane jednostkowe informacje finansowe 1.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu 1.1.1 Aktywa 2018-03-31 2017-03-31 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 32 155 288,65 1 811 421,75 Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

AKTYWA PASYWA

AKTYWA PASYWA II. Bilans AKTYWA 2016.12.31 2015.12.31 PASYWA 2016.12.31 2015.12.31 A. Aktywa trwałe 255 019 508,54 230 672 369,51 A. Kapitał (fundusz) własny 254 560 440,63 230 029 691,47 I. Wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2014 31.03.2013 I. Aktywa trwałe 27 651 258,50 17 655 200,31 1. Wartości niematerialne i prawne 2 315 133,76 986 697,05 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 253 611,32 12 735 312,56 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2015 31.03.2014 I. Aktywa trwałe 32 579 151,10 27 651 258,50 1. Wartości niematerialne i prawne 2 022 755,21 2 315 133,76 2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 913 980,14 14 253 611,32 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r.

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r. BILANS AKTYWA 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 I. Aktywa trwałe 69 505 059,62 65 868 098,99 37 268 224,37 1. Wartości niematerialne i prawne 1 456 252,28 1 682 853,50 1 909 454,60 2. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 BILANS AKTYWA 30.09.2013 30.09.2012 I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2015r.

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2015r. BILANS AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 I. Aktywa trwałe 37 268 224,37 32 991 746,31 32 134 984,07 1. Wartości niematerialne i prawne 1 909 454,60 2 136 055,82 2 365 557,02 2. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A.

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A. Grodzisk Mazowiecki, dnia 8 czerwca 2016 r. Z uwagi na duży zakres zmian w treści

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 BILANS AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 I. Aktywa trwałe 34 902 563,43 37 268 224,37 32 991 746,31 32 116 270,36 1. Wartości niematerialne i prawne 1 796 153,99 1 909 454,60 2 136 055,82 2 294 197,82 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 BILANS AKTYWA Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015r. Stan na 01.01.2015r. A. Aktywa trwałe 31 050 660,37 32 246 242,25 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A.

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A. Grodzisk Mazowiecki, dnia 11 sierpnia 2016 r. Z uwagi na duży zakres zmian w treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.09.2014 30.09.2013 I. Aktywa trwałe 31 625 458,65 32 116 270,36 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 150 519,62 2 294 197,82 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.06.2014 31.12.2013 I. Aktywa trwałe 32 116 270,36 32 134 984,07 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 294 197,82 2 365 557,02 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa Bilans - Aktywa Treść A. Aktywa trwałe 3 539 629,82 8 343 082,07 Wartości niematerialne i prawne 94 05,23 V.. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Warszawa, 26 kwietnia 2017 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Rok 2016 Rok 2015 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 24 752 847,04 24 390 871,25 od jednostek

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres

Wykaz zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres Wykaz zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres 01.10.2016 - Warszawa, dnia 8 września 2017 roku Zarząd Emitenta w związku z opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r.

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r. DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/3 31-150 Kraków Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r. - 31 marca 2018 r. ... (pieczątka jednostki) Lp. Wyszczególnienie - AKTYWA 2017 31.03.2018 A. AKTYWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 0.0.206 R. DO DNIA 3.2.206 R. BILANS sporządzony na dzień: 3.2.206 r. AKTYWA A. I. II. III. IV. V. B. I. II. 2 III. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 ROKU Bilans Aktywa 30.06.2017r. 30.06.2016r. A AKTYWA TRWAŁE 3 957 020,56 4 058 700,56 I Wartości niematerialne i prawne 28 729,27 14

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 BILANS 2016-03-31 2015-12-31 2015-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 190 17 951 17 906 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 117 129 116 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 AKTYWA 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2010 I. Aktywa trwałe 11 042 282,96 10 265 998,28 7 293 033,71 1. Wartości niematerialne i prawne 20 300,00 23 200,00 43 656,86 2. Rzeczowe aktywa trwałe 9 308 668,04

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE od 2004-01-01 do 2004-03- 31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 424 447 339 816 105 707 70 885 II. Zysk (strata) z działalności

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 2. Skonsolidowany bilans Aktywa... 3. Skonsolidowany bilans Pasywa... 4. Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

2. 0,00 0, ,00 0,00 III.

2. 0,00 0, ,00 0,00 III. AKTYWA 31.12.2018 31.12.2017 A. AKTYWA TRWAŁE 7 420 005,79 7 423 277,42 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne

Bardziej szczegółowo

2. 0,00 0, ,00 0,00 III.

2. 0,00 0, ,00 0,00 III. AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 7 422 794,12 9 099 376,50 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 BILANS 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 281 17 732 18 342 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 114 122 125 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY I KWARTAŁ 2016 R. Kraków, 12 maja

RAPORT OKRESOWY I KWARTAŁ 2016 R. Kraków, 12 maja B I Z N E S B E Z P A P I E R U RAPORT OKRESOWY I KWARTAŁ 2016 R. Kraków, 12 maja 2016 WWW.EDISON.PL SPIS TREŚCI 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

2 kwartały narastająco. poprz.) okres od r. do r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

2 kwartały narastająco. poprz.) okres od r. do r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE rok w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 874 30 401 8 970 6 949 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 249 152 268 35 III.

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 BILANS 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 006 17 951 18 281 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 110 129 114 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Bilans Aktywa. Stan na. Nr Stan na

Bilans Aktywa. Stan na. Nr Stan na Bilans Aktywa Lp. Tytuł Nr Stan na Stan na noty 3.2.204r. 3.2.203r. A AKTYWA TRWAŁE 6 048 20,3 8 87 060,45 I Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 Wartość firmy 3 Inne

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 BILANS 2014-03-31 2013-12-31 31.03.2013 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 483 18 880 19 926 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 132 139 105 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q BILANS 2011-09-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-09-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 20 160 20 296 16 399 15 287 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 21 19 10

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-12-31 2015-09-30 2014-12-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 090 18 328 17 733 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 129 135 122 - wartość firmy - - -

Bardziej szczegółowo

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie na dzień na dzień 31.12.2017 31.12.2016 A. AKTYWA TRWAŁE 4 015 520,32 6 748 449,13 I. Wartości niematerialne i prawne 702 775,62 1 067 410,15 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r.

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. EKO EXPORT S.A. tel.: +48 33 81 96 288 ul. Strażacka 81 fax: +48 33 81 96 287 PL 43-382 Bielsko-Biała email: info@ekoexport.pl NIP: PL 5471865541 www.ekoexport.pl REGON: 072266443 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

1 kwartał narastająco / 2010 okres od do

1 kwartał narastająco / 2010 okres od do WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał 2010 okres od 2010-01- 01 do 1 kwartał 2009 okres od 2009-01- 1 kwartał 2010 okres od 2010-01- 01 do 1 kwartał 2009 okres od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-09-30 2015-06-30 2014-12-31 2014-09-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 328 18 281 17 733 18 170 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 135 114 122 123

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 BILANS 2014-06-30 2013-12-31 30.06.2013 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 342 18 881 19 807 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 125 139 90 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.12.2017 R. BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2017 r. AKTYWA Nota 31.12.2017 31.12.2016 A. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności Suntech S.A. I KWARTAŁ 2015

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności Suntech S.A. I KWARTAŁ 2015 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności Suntech S.A. I KWARTAŁ 2015 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 4.1, 4.2 Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco / 2009 okres od do

3 kwartały narastająco / 2009 okres od do WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Formularz dla pełnej księgowości

Formularz dla pełnej księgowości Formularz dla pełnej księgowości 1. Imię i nazwisko / pełna nazwa firmy 2. Adres firmy 3. NIP REGON. A. Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V) I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4) 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q BILANS 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 16 379 16 399 9 260 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 10 2 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-31.12.2016 A.

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku ul. Bociania 47 REGON: 141031623 02807 Warszawa NIP: 9512223624 Tel. +48 22 382 30 16 Fax +48 22 644 01 96 Email: info@euroinvestment.pl Kapitał zakładowy:2.500.000,00

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2009 roku według

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Edison S.A.

RAPORT OKRESOWY Edison S.A. RAPORT OKRESOWY Edison S.A. I kwartał 2019 r. Kraków, 14 maja 2019 SPIS TREŚCI: 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy z działalności emitenta II kwartał 2016

Raport okresowy z działalności emitenta II kwartał 2016 Raport okresowy z działalności emitenta II kwartał 2016 Kraków, 11 sierpnia 2016 EDISON S.A. ul. Dobrego Pasterza 122A Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie NIP 676-15-98-008 31-416 Kraków XI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2006 r.

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2006 r. Sprawozdanie finansowe za I kwartał r. WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 251 706 192 947 65 453 48 053 II. Zysk

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU Stryków, dnia 15 maja 2019 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za I kwartał 2019 roku Strona 1 1) Kwartalne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU Stryków, dnia 15 maja 2018 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za I kwartał 2018 roku Strona 1 1) Kwartalne

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015

WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015 WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o. - 2013-2015 ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015 A. Aktywa trwałe 4 642 231 000,00 I. Wartości niematerialne i prawne 2 241 951 000,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 roku

Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 roku Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 roku ul. Bociania 47 REGON: 141031623 02807 Warszawa NIP: 9512223624 Tel. +48 22 382 30 16 Fax +48 22 644 01 96 Email: info@euroinvestment.pl Kapitał zakładowy:2.500.000,00

Bardziej szczegółowo