Opracowano w US Kraków Zespół w składzie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowano w US Kraków Zespół w składzie:"

Transkrypt

1

2 Opracowano w US Kraków Zespół w składzie: Grzegorz Ruta Ryszard Gawlik Iwona Wrona Ewa Klimowska Małgorzata Piwowarczyk Marcin Koczanowski Marek Skuciński Jarosław Serek Halina Grabowska Barbara Czernecka 2

3 Spis treści Wstęp 4 Turystyka w Krakowie Objaśnienia podstawowych pojęć Turystyka w Krakowie na tle Polski i województwa Baza noclegowa w Krakowie Korzystający z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w Krakowie Udzielone noclegi oraz stopień wykorzystania miejsc noclegowych w Krakowie Turyści zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w Krakowie według krajów Muzea, teatry, galerie oraz kina w Krakowie Hostele w Krakowie Gospodarka turystyczna Krakowa Opis grup podmiotów składających się na obszar gospodarki turystycznej Krakowa wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Podmioty gospodarcze zarejestrowane i zlikwidowane Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, wartość kapitału podstawowego i zagranicznego Pracujący i wynagrodzenia Wolne miejsca pracy Finanse przedsiębiorstw Sprzedaż detaliczna i infrastruktura handlowa

4 Wstęp Zamieszczone w raporcie informacje pochodzą z badań statystycznych przeprowadzonych w latach , rejestrów administracyjnych oraz badań ankietowych przeprowadzonych przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Ze względu na krótki horyzont czasowy oraz niewystarczającą nieraz kompletność i reprezentatywność analizowanych prób, zaprezentowane wyniki powinny być traktowane jako pewne wskazanie poglądowe zmian zachodzących w obrębie turystyki miasta Krakowa. Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części: Turystyka w Krakowie oraz Gospodarka Turystyczna Krakowa. W pierwszej zamieszczono informacje dotyczące turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, a więc bazy noclegowej, ilości turystów korzystających z noclegów z uwzględnieniem turystów zagranicznych, wykorzystania pokoi i miejsc noclegowych. Dane zaprezentowano w układzie miesięcznym oraz kwartalnym dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów noclegowych. Dane te pochodzą z miesięcznych sprawozdań o wykorzystaniu turystycznego obiektu zbiorowego zakwaterowania z lat i dotyczą obiektów noclegowych zlokalizowanych w Krakowie. W tej części zamieszczone są także dane z badania ankietowego przeprowadzonego wśród krakowskich hosteli. W części drugiej przedstawiono wybrane dane dotyczące tzw. obszaru gospodarki turystycznej miasta Krakowa. Obszar ten został wyodrębniony z gospodarki Krakowa na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 roku (PKD) 1. Najogólniej mówiąc, stanowią go te rodzaje działalności gospodarczej, które wytwarzają charakterystyczne dla turystyki produkty lub usługi nabywane stale lub incydentalnie przez wszystkich lub niektórych uczestników ruchu turystycznego. W ramach tak zdefiniowanego obszaru gospodarki turystycznej wyodrębniono mniejsze, bardziej jednorodne grupy rodzajów działalności. Grupom tym nadano umowne nazwy. Wyniki niektórych badań zaprezentowano nie tylko w odniesieniu do całego obszaru gospodarki turystycznej, ale także (tam, gdzie było to możliwe) w odniesieniu do poszczególnych grup. Zestawienie grup wraz z odpowiednim symbolem i opisem działalności wg PKD 2007 zamieszczono poniżej: Grupa 01 Rękodzieło, sprzedaż detaliczna Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1 PKD jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem rodzajów działalności społecznogospodarczej jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze). 4

5 Grupa 02 Hotele Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Z Pozostałe zakwaterowanie Grupa 03 Restauracje A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne B Ruchome placówki gastronomiczne Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Z Przygotowywanie i podawanie napojów Grupa 04 Transport Z Transport wodny śródlądowy pasażerski Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Z Transport lotniczy pasażerski Z Działalność taksówek osobowych Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Grupa 05 Biura podróży, przewodnicy A Działalność agentów turystycznych B Działalność pośredników turystycznych Z Działalność organizatorów turystyki A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych B Działalność w zakresie informacji turystycznej C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Grupa 06 Kultura Z Działalność związana z projekcją filmów Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Z Artystyczna i literacka działalność twórcza Z Działalność obiektów kulturalnych Z Działalność muzeów Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych Grupa 07 Rekreacja, poprawa kondycji fizycznej Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Z Pozostała działalność związana ze sportem Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Dla scharakteryzowania sytuacji ekonomicznej podmiotów działających w wyodrębnionym obszarze gospodarki turystycznej miasta Krakowa wybrano pewien zestaw cech. Stanowią go: liczba zarejestrowanych i zlikwidowanych podmiotów gospodarczych, przeżywalność podmiotów gospodarczych, wartość kapitału podstawowego i zagranicznego podmiotów z kapitałem zagranicznym, liczba pracujących i wartość wynagrodzeń, wolne miejsca pracy, dane finansowe o dużych i średnich podmiotach, w tym wartość towarów i usług, przychody z całokształtu działalności, nakłady na środki trwałe, przychody netto, wartość podatku VAT, dane z rejestrów administracyjnych ministerstwa finansów o przychodach i kosztach małych podmiotów gospodarczych, wartość sprzedaży detalicznej i infrastruktura handlowa. 5

6 Turystyka w Krakowie 1.1. Objaśnienia podstawowych pojęć Turystyka - to ogół czynności osób podróżujących i przebywających w miejscu poza ich zwykłym otoczeniem przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy, w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych, z wyłączeniem celu podjęcia pracy zarobkowej. Uczestnikami turystyki są odwiedzający. Kategoria ta dotyczy turystów (tzn. odwiedzających, którzy przynajmniej przez jedną noc korzystali z miejsc zbiorowego lub indywidualnego zakwaterowania w odwiedzanym miejscu) i odwiedzających jednodniowych (beznoclegowych) 2. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania definiowane są jako obiekty, które oferują podróżnym nocleg w pokojach lub innych pomieszczeniach, przy czym liczba oferowanych miejsc musi być większa niż pewne określone minimum, wynikające z potrzeb pojedynczej rodziny. Wszystkie miejsca w obiekcie muszą podlegać wspólnemu zarządowi na zasadach komercyjnych, nawet jeśli obiekt nie ma charakteru dochodowego. Do obiektów hotelowych zaliczono: hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe. W badaniu przyjęto następujące definicje poszczególnych obiektów noclegowych: Hotel - obiekt hotelarski zlokalizowany głównie w zabudowie miejskiej, dysponujący co najmniej 10 pokojami, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczący szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów. Każdy hotel musi świadczyć usługi gastronomiczne. W zależności od wyposażenia obiektu i zakresu świadczonych usług wyróżnia się pięć kategorii hoteli: najwyższa 5 gwiazdek, najniższa 1 gwiazdka. Motel obiekt położony przy drodze, dysponujący parkingiem, posiadający co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno - i dwuosobowych. W zależności od wyposażenia obiektu i poziomu świadczonych usług rozróżnia się pięć kategorii moteli: najwyższa 5 gwiazdek, najniższa 1gwiazdka. Pensjonat obiekt hotelarski, który świadczy usługi hotelarskie łącznie z całodziennym wyżywieniem i dysponuje co najmniej 7 pokojami. Musi świadczyć usługi gastronomiczne. W zależności od wyposażenia obiektu i zakresu świadczonych usług rozróżnia się pięć kategorii pensjonatów: najwyższa 5 gwiazdek, najniższa 1 gwiazdka. Hostel - obiekt noclegowy o standardzie różniącym się od obiektów hotelowych głównie liczbą miejsc w pokojach, łóżkami piętrowymi i współdzieleniem części wyposażenia oraz pomieszczeń przeznaczonych dla gości (np. wspólna kuchnia/łazienka). 2 Metodologia Unii Europejskiej w dziedzinie statystyki turystyki, GUS, Departament Warunków Życia, Warszawa

7 Charakterystyczne dla hostelu jest wynajmowanie łóżka a nie pokoju. Pokoje w hostelach to najczęściej dormy, czyli pokoje wieloosobowe, a także pokoje indywidualne: 1-, 2- i 3- osobowe. Inny obiekt hotelowy obiekt noclegowy, podzielony na pokoje, podlegający jednemu zarządowi, świadczący pewne usługi, w tym przynajmniej codzienne sprzątanie pokoi, słanie łóżek i mycie urządzeń sanitarnych (np. obiekt spełniający zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria). Pozostałe niesklasyfikowane - obiekty, które w czasie niepełnego wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem lub w części, pełnią funkcję obiektu noclegowego dla turystów. Są to m.in. internaty, domy studenckie, ośrodki rekreacyjno-sportowe itp. Do pozostałych obiektów zaliczono: hostele, domy wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe, ośrodki szkoleniowowypoczynkowe, domy pracy twórczej, zakłady uzdrowiskowe, pozostałe niesklasyfikowane. Podregiony (NTS 3) - trzeci szczebel poziomu regionalnego Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), obejmuje 66 podregionów grupujących jednostki szczebla powiatowego, wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych. Skład podregionów województwa małopolskiego: Podregion krakowski powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki; Podregion m. Kraków miasto Kraków; Podregion nowosądecki powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański, m. Nowy Sącz; Podregion oświęcimski powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, suski, wadowicki; Podregion tarnowski powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów; 7

8 1.2. Turystyka w Krakowie na tle Polski i województwa Województwo małopolskie i miasto Kraków są jednymi z najważniejszych ośrodków turystycznych w Polsce. Świadczy o tym duży udział liczby turystów w Małopolsce i Krakowie w liczbie turystów w całej Polsce. W latach turyści w Małopolsce stanowili średnio 14,2% wszystkich korzystających z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w Polsce. Średni udział turystów przejeżdżających do Krakowa wyniósł 6,6% wszystkich korzystających z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w Polsce. W okresie począwszy od 2001 roku do 2007 notowano nieprzerwany wzrost liczby turystów korzystających z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania zarówno w województwie, jak i w Krakowie. W 2008 roku w stosunku do roku 2007 nastąpił spadek liczby korzystających z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania, który w województwie małopolskim wyniósł -119 tys. (spadek o 4,2%), natomiast dla Krakowa niemal -148 tys. osób (10,3%). Według danych w 2009 roku nastąpił wzrost korzystających z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania. W roku 2009 w stosunku do roku 2008 bilans ten dla małopolski wyniósł 9 tys. osób (wzrost o 0,3%), natomiast dla Krakowa był on o wiele korzystniejszy i wyniósł ponad 53 tys. osób (4,1%). W roku 2010 w stosunku do roku 2009 wzrost liczby turystów korzystających z noclegów w województwie małopolskim wyniósł niemal 152 tys. osób (5,6%), natomiast dla Krakowa 172 tys. osób (12,8%). Porównując poszczególne podregiony województwa wzrost odnotowano w podregionie oświęcimskim (7,4%) oraz tarnowskim (9,7%), zaś w podregionach: krakowskim i nowosądeckim liczba osób korzystających z noclegów w 2010 roku w stosunku do 2009 roku zmalała odpowiednio o 1,8% oraz 3,4%. Szczegółowe dane zawiera tabela 1. Tabela 1. Korzystający z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w latach według podregionów województwa małopolskiego PODREGION LICZBA KORZYSTAJĄCYCH z NOCLEGÓW NAPŁYW/ODPŁYW tys. os. % Województwo małopolskie ,6 Podregion m. Kraków ,8 Podregion krakowski ,8 Podregion nowosądecki ,4 Podregion oświęcimski ,4 Podregion tarnowski ,7 8

9 [w tys. osób] Dla Polski ogółem liczba turystów korzystających z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania w roku 2010 względem roku 2009 wzrosła o 5,7%, zaś turystów zagranicznych o 7,1%. W 2000 roku udział turystów korzystających z noclegów w województwie małopolskim w liczbie turystów dla Polski ogółem wynosił 13,5%. W 2010 roku udział ten osiągnął poziom 14,0%. W przypadku Krakowa udział w turystach korzystających z noclegów w całej Polsce w 2000 r. wynosił 5,5%, natomiast w 2010 r. osiągnął poziom 7,4% wszystkich turystów w Polsce. Wśród turystów zagranicznych udział Krakowa jest jeszcze większy. W 2000 roku 13,1% turystów zagranicznych odwiedzających Polskę korzystało z noclegów właśnie w Krakowie, w 2009 roku było to już 17,8%, zaś w 2010 r. udział Krakowa wzrósł do 18,6%. Kraków nadal jest głównym celem osób odwiedzających Małopolskę. W 2000 roku 40,7% turystów odwiedzających województwo korzystało z noclegów w Krakowie, w 2009 roku było to już 49,2%, zaś w 2010 r. odsetek ten wzrósł do poziomu 52,6%. Wśród turystów zagranicznych Kraków jest jeszcze bardziej popularny, od roku średnio 81% turystów zagranicznych korzystających z noclegów w województwie małopolskim wybiera jego stolicę. Procent ten stale rośnie i w 2010 roku wyniósł 85,9% (w stosunku do 2009 roku wzrósł o 0,8 pkt. procentowego). Wykres 1. Turyści korzystający z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w latach w Polsce, Małopolsce i Krakowie Polska Małopolska Kraków 9

10 [w tys. osób] Wykres 2. Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w latach w Polsce, Małopolsce i Krakowie Polska Małopolska Kraków O silnej pozycji Krakowa jako ośrodka turystycznego świadczy również porównanie z innymi miastami Polski. Pod względem liczby turystów korzystających z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w latach Kraków ustępuje jedynie Warszawie, przewyższając inne duże miasta: Wrocław i Poznań ponad dwukrotnie oraz Gdańsk ponad trzykrotnie. Pod względem liczby turystów zagranicznych korzystających z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania Kraków również jest na drugim miejscu, zaraz po Warszawie. Porównując dane o liczbie turystów korzystających z noclegów dla lat 2009 i 2010, można zauważyć, że największy wzrost nastąpił w przypadku Poznania (o 17,5%) oraz Wrocławia (o 14,8%). Znaczący wzrost liczby turystów ogółem odnotowano również w Krakowie (o 12,8%) oraz Warszawie (o 11,7%). Najmniejszy przyrost nastąpił w Gdańsku, gdzie liczba turystów korzystających z noclegów w roku 2010 względem roku 2009 wyniosła tylko 1,2%. Liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów w 2010 roku w stosunku do roku 2009 wzrosła we wszystkich omawianych powyżej miastach (patrz wykres 3). 10

11 [w tys. osób] Wykres 3. Turyści korzystający z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w latach w wybranych miastach Polski Ogółem Zagraniczni Warszawa Kraków Poznań Wrocław Gdańsk 11

12 1.3. Baza noclegowa w Krakowie Prezentowane w tabeli 2 dane dotyczące ilości obiektów zbiorowego zakwaterowania w Krakowie pochodzą z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON. Pokazują one ilość podmiotów z obszaru miasta Krakowa, których działalność gospodarcza według klasyfikacji PKD związana jest z zakwaterowaniem. Według tych danych rejestrowych na koniec I półrocza 2011 roku w Krakowie istniało 715 obiektów, w których można było wynająć nocleg, z tego 388 to hotele i podobne obiekty, a 261 to obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Niestety na podstawie danych rejestrowych nie można stwierdzić, jakiego rodzaju i jakiej klasy są to obiekty oraz jakie dokładnie usługi noclegowe oferują. Dlatego w dalszej części opracowania, do obiektów noclegowych zaliczane są obiekty, które złożyły sprawozdanie KT-1 o wykorzystaniu turystycznego obiektu zbiorowego zakwaterowania, dla nich bowiem posiadamy dane jakościowe oraz informację o korzystających. Tabela 2. Ilość obiektów zbiorowego zakwaterowania w Krakowie w 2010 i 2011 roku według rejestru REGON RODZAJE OBIEKTÓW OBIEKTY OGÓŁEM 2010 Stan na 31.XII 2011 Stan na 30.VI OBIEKTY OGÓŁEM Z. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Z. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Z. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Z. Pozostałe zakwaterowanie Prezentowane poniżej dane dotyczące ilości obiektów noclegowych w Krakowie, liczby miejsc noclegowych oraz liczby pokoi, pochodzą ze sprawozdania KT-1 o wykorzystaniu turystycznego obiektu zbiorowego zakwaterowania. Jest to badanie pełne, obowiązkowe, odbywające się w cyklu miesięcznym. Zaznaczyć należy, że pomimo istniejącego obowiązku nie wszystkie jednostki składają sprawozdania, co ma wpływ na prezentowane dane. Pokazana 3 Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w m.in.: ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego (np. w ośrodkach wczasowych), kwaterach dla gości i bungalowach, domkach lub chatach, gospodarstwach wiejskich (agroturystyka), schroniskach młodzieżowych i górskich. 4 Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w m.in. domach studenckich, internatach i bursach szkolnych, hotelach robotniczych, blokach mieszkalnych 12

13 więc w poniższej tabeli liczba obiektów noclegowych w Krakowie nie oddaje ich pełnej ilości prezentuje dane o obiektach, które złożyły sprawozdania. Dane prezentowane w tabeli 3 oraz na wykresie 4 wskazują, że począwszy od roku 2008 do roku 2011 następuje stały wzrost liczby obiektów noclegowych w Krakowie niemal we wszystkich rodzajach obiektów zbiorowego zakwaterowania. W roku 2011 największy przyrost wystąpił wśród pozostałych obiektów". Według danych liczba tych jednostek w stosunku do roku 2010 wzrosła o 8 podmiotów i na 31 VII 2011 r. wyniosła 67. Warto zauważyć, że wzrosła również liczba hoteli czterogwiazdkowych. Zgodnie z danymi ilość tych podmiotów zwiększyła się z 17 w 2010 roku do 21 w 2011 roku. Również w porównaniu z poprzednimi latami w większości kategorii wzrosła liczba miejsc noclegowych, jakimi dysponowały turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania. Największy wzrost, tj. 44,0% zaobserwowano w hotelach czterogwiazdkowych oraz w pozostałych obiektach (wzrost o 16,5%). Zaznaczyć należy, że prezentowane dane nie zawierają informacji ze znacznej liczby hosteli oraz obiektów noclegowych niesklasyfikowanych, które ze względu na ich wielkość oraz zmienność trudno objąć badaniami statystycznymi. Hostele zostaną szczegółowo omówione w osobnej części tego raportu. Tabela 3. Miejsca noclegowe i pokoje w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w Krakowie w latach (stan na 31VII) Rodzaje obiektów Obiekty ogółem Miejsca noclegowe Pokoje OBIEKTY OGÓŁEM x x x x HOTELE, MOTELE i PENSJONATY HOTELE RAZEM z tego KATEGORII ***** KATEGORII **** KATEGORII *** KATEGORII ** KATEGORII * W TRAKCIE KATEGORYZACJI PENSJONATY INNE OBIEKTY HOTELOWE POZOSTAŁE OBIEKTY - RAZEM x x x x 13

14 OBIEKTY OGÓŁEM HOTELE, MOTELE I PENSJONATY HOTELE RAZEM KATEGORII ***** KATEGORII **** KATEGORII *** KATEGORII ** KATEGORII * POZOSTAŁE OBIEKTY - RAZEM liczba obiektów Wykres 4. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania w Krakowie w latach Korzystający z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w Krakowie Dane o ilości osób korzystających z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w Krakowie zawarte są w tabelach 4 8 oraz prezentowane na wykresach 5, 6, 7. Analizując dane z ostatnich kilku lat o liczbie turystów korzystających z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania (wykresy 1 i 2) można zauważyć, że rok 2010 ponownie okazał się korzystny dla turystyki Krakowa. Odnotowano największą liczbę turystów korzystających z noclegów w stolicy Małopolski, wyższą nawet od roku 2007, który uznawany był za najbardziej udany. W 2010 roku zwiększyła się także (w porównaniu do 2008 i 2009) liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów, jednak nadal była ona niższa od tej odnotowanej w roku Wzrost liczby korzystających z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w Krakowie w pierwszym kwartale 2011 względem 2010 dotyczył niemal każdej kategorii obiektów. Wyjątek stanowiły hotele najwyższej kategorii (pięciogwiazdkowe) oraz hotele o najniższym standardzie, a więc jedno- i dwu- gwiazdkowe, gdzie widoczne są spadki. Porównując dane z tabeli 4 za okres I VI 2011 z analogicznym okresem roku 14

15 poprzedniego widać, że niemal w każdym miesiącu i każdym rodzaju obiektów rok 2011 był korzystniejszy niż poprzedni (za wyjątkiem hoteli pięcio- i dwugwiazdkowych). Niemal w każdym analizowanym miesiącu liczba osób korzystających z noclegów była wyższa. Największe wzrosty liczby korzystających odnotowano w maju i czerwcu wśród hoteli cztero- i trzygwiazdkowych. W okresie I - III 2011 roku z noclegów w Krakowie skorzystało 267,5 tys. osób tj. o ponad 20 tys. osób więcej niż w podobnym okresie roku Jeszcze lepszy okazał się drugi kwartał z noclegów skorzystało blisko 464 tys. osób, czyli o 38 tys. więcej niż w 2010 roku. Wzrost liczby osób korzystających z noclegów widoczny jest również wśród turystów zagranicznych. Pierwszy kwartał 2011 roku okazał się gorszy od analogicznego okresu 2010 roku i był bardzo podobny pod względem liczby korzystających z noclegów do tego samego okresu w 2009 roku. W analizowanych II kwartałach z lat , rok 2011 okazał się najkorzystniejszy pod względem liczby korzystających z noclegów zarówno turystów ogółem, jak i turystów zagranicznych. Od 2008 roku najwięcej turystów zagranicznych korzysta z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania w sierpniu (98,8 tys. osób w 2010 r.). W drugich kwartałach najwięcej turystów zagranicznych korzystało z noclegów w maju, natomiast w analogicznym okresie 2011 roku największą liczbę korzystających z zagranicy odnotowano w czerwcu (79,7 tys. osób). Podobnie sytuacja wyglądała wśród wszystkich turystów korzystających z noclegów. Tutaj także najlepsze wyniki przypadały na sierpień (wyjątkiem jest rok 2008, gdy nieco lepszy był maj). Analizując pierwsze półrocza lat najwięcej turystów ogółem odnotowuje się w maju (167,5 tys. osób w 2011 r.). Tabela 4. Turyści korzystający z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w Krakowie według miesięcy i kategorii obiektów w latach WYSZCZEGÓLNIENIE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Turyści korzystający z noclegów OBIEKTY OGÓŁEM HOTELE, MOTELE i PENSJONATY-RAZEM HOTELE-RAZEM z tego:

16 Dok. Tab KATEGORII 5* KATEGORII 4* KATEGORII 3* KATEGORII 2* KATEGORII 1* W TRAKCIE KATEGORYZACJI PENSJONATY-RAZEM INNE OBIEKTY HOTELOWE POZOSTAŁE OBIEKTY

17 238,0 253,2 247,4 267,5 268,6 299,3 345,7 375,2 385,1 390,2 425,6 418,0 493,7 463,6 Na wykresie 5 widać, wzrost liczby korzystających z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w analogicznych okresach lat Wzrost ten rozpoczął się w drugim kwartale 2009 i utrzymał do końca drugiego kwartału 2011 roku. Największy wzrost w analizowanych kwartałach nastąpił w III kwartale 2009 i 2010 i wynosił 18,1%. Wykres 5. Turyści korzystający z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w Krakowie według kwartałów w latach tys. osób I-III IV-VI VII-IX X-XII Korzystający ogółem Korzystający zagraniczni

18 Tabela 5. Wskaźnik dynamiki turystów korzystających z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w Krakowie w latach według miesięcy i kategorii obiektów WYSZCZEGÓLNIENIE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2008= ,6 83,5 104,8 96,0 102,9 109,1 107,4 108,0 105,9 108,7 109,2 119,0 OBIEKTY OGÓŁEM ,4 85,9 114,0 97,4 113,6 129,7 119,7 129,1 130,3 127,9 123,4 136, ,0 92,4 117,5 109,6 122,5 139,1 HOTELE, MOTELE i PENSJONATY- RAZEM HOTELE-RAZEM z tego: ,2 80,7 102,1 93,6 101,4 110,4 107,2 114,6 108,8 110,1 112,8 68, ,1 82,8 110,8 95,7 115,1 133,1 119,6 137,2 134,2 130,9 126,6 132, ,6 87,6 115,5 107,7 124,8 145, ,6 81,0 102,8 94,6 102,8 111,0 109,3 106,7 101,6 101,9 104,5 112, ,2 81,1 108,7 95,2 115,8 131,3 120,2 126,3 124,2 120,5 116,7 122, ,7 86,2 114,6 105,6 125,0 142, ,1 69,8 74,3 75,5 80,9 122,5 103,6 99,6 124,1 103,7 97,3 119,7 KATEGORII 5* ,9 68,1 80,2 76,6 104,0 159,0 137,2 120,0 154,1 135,8 113,8 111, ,6 77,4 72,6 83,6 88,0 138, ,8 76,9 177,8 126,4 214,3 171,9 120,7 137,4 120,5 134,4 119,6 138,7 KATEGORII 4* ,1 92,9 182,8 143,0 293,9 235,6 150,9 200,0 206,6 195,8 173,4 201, ,3 120,6 232,8 189,8 407,5 322, ,9 81,2 104,0 95,3 101,0 107,0 115,2 114,2 106,5 110,0 113,0 119,6 KATEGORII 3* ,4 87,0 118,4 97,2 109,3 122,0 123,9 135,1 127,1 132,1 121,9 131, ,6 91,9 123,8 111,0 121,1 135, ,2 91,8 82,5 91,9 84,6 87,6 89,9 97,1 86,7 80,9 92,5 90,1 KATEGORII 2* ,5 69,2 76,3 80,2 81,3 89,2 82,2 86,2 68,5 61,2 75,6 71, ,9 51,1 63,1 65,6 62,8 73, ,9 71,7 58,9 53,2 104,2 89,8 103,1 42,0 67,9 73,6 77,0 92,1 KATEGORII 1* ,4 46,3 42,4 51,3 73,9 109,0 76,8 60,2 81,2 83,9 84,0 89, ,3 46,4 53,0 46,2 93,4 101,0 W TRAKCIE KATEGORYZACJI ,7 117,8 121,2 167,4 53,8 86,1 167,9 146,2 99,5 112,8 318,2 125, ,0 120,3 133,7 142,4 89,8 104,1 134,8 152,5 62,8 66,1 189,2 89, ,7 114,1 205,5 229,4 192,6 191, ,3 138,1 116,0 136,4 116,1 114,1 135,6 104,3 127,9 101,3 174,7 134,4 PENSJONATY-RAZEM ,7 116,1 119,0 112,6 98,4 118,1 120,5 105,2 143,1 120,6 129,7 125, ,3 100,4 155,4 186,1 115,3 122,1 INNE OBIEKTY HOTELOWE ,8 62,9 83,6 66,8 73,9 94,9 63,6 97,5 93,7 112,2 116,5 127, ,0 118,8 160,6 105,8 103,7 185,5 109,5 171,2 156,0 154,4 167,4 181, ,2 121,1 129,8 144,9 123,7 227, ,2 103,1 126,2 110,8 110,2 103,3 108,2 98,0 111,2 128,1 111,4 141,1 POZOSTAŁE OBIEKTY ,4 107,8 138,7 107,4 106,8 115,2 120,2 116,0 135,1 140,9 131,6 217, ,0 125,6 133,0 121,3 111,8 112,6 18

19 W tabeli 5 oraz tabeli 7 zaprezentowane są wskaźniki dynamiki liczby osób korzystających z noclegów w latach w poszczególnych kategoriach obiektów względem 2008 roku. Tabela 6. Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w Krakowie według miesięcy i kategorii obiektów w latach WYSZCZEGÓLNIENIE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Turyści zagraniczni korzystający z noclegów OBIEKTY OGÓŁEM HOTELE, MOTELE i PENSJONATY- RAZEM HOTELE-RAZEM z tego: KATEGORII 5* KATEGORII 4* KATEGORII 3* KATEGORII 2* KATEGORII 1*

20 Dok. Tab. 6 W TRAKCIE KATEGORYZACJI PENSJONATY-RAZEM INNE OBIEKTY HOTELOWE POZOSTAŁE OBIEKTY

21 Wykres 6. Turyści korzystający z noclegów w hotelach w Krakowie według miesięcy i kategorii obiektów w 2010 roku XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I tys. osób HOTELE KATEGORII 1* KATEGORII 2* KATEGORII 3* KATEGORII 4* KATEGORII 5*

22 Tabela 7. Wskaźnik dynamiki turystów zagranicznych korzystających z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w Krakowie w latach według miesięcy i kategorii obiektów WYSZCZEGÓLNIENIE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII OBIEKTY OGÓŁEM 2008= ,5 70,2 98,5 96,0 95,9 107,0 106,4 104,8 103,1 106,9 108,1 125, ,1 73,6 107,3 94,3 107,4 124,2 115,6 123,8 123,0 127,9 120,9 135, ,0 69,4 96,5 99,3 106,2 131,1 HOTELE, MOTELE i PENSJONATY- RAZEM HOTELE-RAZEM z tego: ,5 148,5 100,9 106,3 104,1 91,6 92,5 95,1 99,4 96,3 95,1 81, ,8 143,8 94,5 108,9 92,2 77,6 84,3 79,1 82,6 80,0 84,6 76, ,6 156,8 104,7 103,5 93,1 73, ,1 67,0 99,2 94,7 96,9 110,3 109,6 106,0 101,4 104,9 105,6 124, ,7 68,2 102,8 90,8 108,7 128,1 118,6 125,8 120,6 124,2 117,5 128, ,8 62,2 93,3 93,4 105,5 132, ,6 49,9 76,3 84,2 85,4 153,5 112,4 103,8 123,1 106,0 92,8 130,8 KATEGORII 5* ,1 56,9 72,9 80,3 112,9 181,3 140,2 121,0 142,0 136,4 124,2 113, ,2 58,6 64,7 86,7 85,7 160, ,6 64,2 188,1 115,2 177,7 165,5 118,0 134,6 111,7 124,5 117,5 152,6 KATEGORII 4* ,8 77,7 189,4 113,5 227,3 213,1 135,5 182,1 190,2 176,4 154,4 185, ,8 71,9 200,1 136,2 293,8 298, ,9 70,3 98,7 96,2 93,4 101,8 113,7 104,9 103,0 113,4 105,4 116,7 KATEGORII 3* ,9 71,4 112,0 96,9 103,3 116,9 121,5 126,0 114,2 132,2 106,4 124, ,3 64,9 96,2 98,4 99,2 114, ,7 83,7 60,0 86,6 75,0 70,2 84,7 81,1 73,9 70,1 98,0 106,7 KATEGORII 2* ,9 56,4 53,2 72,9 65,6 70,1 73,2 74,3 59,8 52,5 71,9 75, ,0 37,8 42,2 55,1 45,1 52, ,2 69,0 61,1 52,9 76,5 57,8 67,0 28,8 54,5 46,1 61,4 41,2 KATEGORII 1* ,3 39,9 40,8 38,6 32,2 69,3 43,3 27,0 39,1 51,9 71,8 38, ,5 42,5 45,4 39,5 33,1 57,3 W TRAKCIE KATEGORYZACJI ,1 210,9 169,0 303,0 67,6 138,7 228,4 227,1 113,0 124,2 332,4 116, ,2 130,6 132,0 184,7 65,1 108,4 215,4 152,3 25,0 32,9 102,0 120, ,8 76,2 77,3 117,9 56,5 49, ,3 180,7 59,1 164,3 85,8 87,1 90,6 61,7 73,1 76,7 215,2 196,0 PENSJONATY-RAZEM ,9 175,4 70,9 160,7 80,3 83,6 92,2 70,4 71,2 82,3 203,0 292, ,5 91,2 78,0 183,3 62,7 94,7 INNE OBIEKTY HOTELOWE ,5 73,6 99,9 72,0 73,2 74,9 69,3 81,7 74,0 67,0 81,3 78, ,7 111,9 206,4 119,0 103,8 159,5 121,6 157,8 142,4 163,8 145,2 211, ,1 118,1 165,5 189,8 163,4 261, ,3 107,2 91,8 119,3 95,0 90,8 97,1 102,5 136,4 160,3 158,2 152,4 POZOSTAŁE OBIEKTY ,9 125,4 123,3 123,3 97,5 89,0 98,5 105,0 148,6 178,0 165,8 217, ,5 140,3 107,5 131,9 93,9 95,0 22

23 Jak wynika z danych w tabeli 8 turyści zagraniczni najczęściej spośród obiektów zbiorowego zakwaterowania wybierali hotele. W każdym analizowanym kwartale lat nocowało w nich od 82,9% do 92,1% turystów zagranicznych. Największą popularnością cieszyły się hotele trzygwiazdkowe (ok. 40% turystów zagranicznych). Począwszy od III kwartału 2010 można zauważyć wzrost zainteresowania wśród turystów zagranicznych hotelami czterogwiazdkowymi. Za wyjątkiem I kwartału 2010 roku, porównując poszczególne kwartały w I i II kwartale 2011 roku, można zauważyć spadek zainteresowania wśród turystów zagranicznych w wyborze hotelów o najwyższym standardzie tj. pięciogwiazdkowych. Najmniej osób z zagranicy korzystało z usług pensjonatów oraz hoteli jednogwiazdkowych. 23

24 Tabela 8. Udział turystów zagranicznych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w Krakowie w latach WYSZCZEGÓLNIENIE I-III IV-VI VII-IX X-XII Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w % OBIEKTY OGÓŁEM , ,4 90,4 88,5 94,5 HOTELE, MOTELE i PENSJONATY-RAZEM ,4 90,3 88,3 92, ,0 91,0 89,5 92, ,9 91,0 HOTELE RAZEM z tego: ,2 87,2 85,6 92, ,4 87,9 86,2 90, ,2 87,4 86,3 88, ,9 85, ,0 13,3 12,9 15,5 KATEGORII 5* ,5 13,6 13,8 15, ,4 14,5 14,2 15, ,9 12, ,7 12,1 17,5 19,6 KATEGORII 4* ,0 18,1 20,3 22, ,1 19,8 24,4 26, ,4 25, ,6 42,2 38,3 41,0 KATEGORII 3* ,4 41,2 39,1 41, ,5 41,2 38,2 39, ,8 39, ,6 15,3 14,1 12,6 KATEGORII 2* ,4 11,8 10,7 9, ,4 9,8 8,1 6, ,1 6, ,7 3,4 2,1 2,5 KATEGORII 1* ,2 2,1 1,0 1, ,1 1,4 0,6 1, ,2 1, ,5 0,8 0,7 0,9 W TRAKCIE KATEGORYZACJI ,0 1,1 1,3 1, ,8 0,8 0,7 0, ,5 0,5 24

25 Dok. Tab ,2 0,2 0,4 0,2 PENSJONATY-RAZEM ,2 0,2 0,3 0, ,2 0,2 0,2 0, ,3 0, ,9 3,0 2,6 2,2 INNE OBIEKTY HOTELOWE ,7 2,2 1,9 1, ,6 3,4 3,0 2, ,8 5, ,6 9,6 11,5 5,5 POZOSTAŁE OBIEKTY ,6 9,7 11,7 7, ,0 9,0 10,5 7, ,1 9,0 Jak pokazuje wykres 7 większość osób korzystających z noclegów w hotelach to turyści zagraniczni. W miesiącach VII - IX, a więc w pełni sezonu turystycznego stanowili oni w latach odpowiednio: 69%, 63%, 61% i 60% wszystkich korzystających. Można zauważyć, że mają oni znaczący wpływ na rozwój i kondycję branży hotelarskiej, dlatego niepokojące dla hotelarzy mogą być dane o systematycznym spadku tego odsetka. 25

26 Wykres 7. Odsetek liczby turystów zagranicznych korzystających z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w Krakowie z ogółu korzystających w poszczególnych typach obiektów według kwartałów w latach % I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI HOTELE-RAZEM PENSJONATY-RAZEM POZOSTAŁE OBIEKTY 1.5. Udzielone noclegi oraz stopień wykorzystania miejsc noclegowych w Krakowie W 2010 roku we wszystkich krakowskich turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania, które złożyły sprawozdanie statystyczne udzielono noclegów, z czego tj. 57,5% turystom zagranicznym (patrz tabela 9). W porównaniu z rokiem 2009 nastąpił wzrost udzielonych noclegów ogółem oraz wśród turystów zagranicznych odpowiednio o 12,2% i 11,0%. Najwięcej noclegów udzielono tradycyjnie w sezonie letnim. Na podstawie wykresu 8 widać, że wzrost liczby udzielonych noclegów rozpoczął się od III kwartału 2009 roku. Od tego okresu liczba udzielonych noclegów w każdym kolejnym miesiącu przewyższała analogiczny okres roku poprzedniego. Ten kierunek utrzymał się także w 2011 roku, którego II kwartał był korzystniejszy nie tylko od 2010 roku, ale także od roku Porównując okres I VI 2011 roku z analogicznym okresem roku 2010 w każdym miesiącu odnotowano wzrost liczby noclegów udzielonych turystom krajowym. W przypadku turystów zagranicznych sytuacja taka miała miejsce jedynie w kwietniu (wzrost o 5,8%). Natomiast w pozostałych miesiącach omawianego okresu następowały spadki (największe blisko 11% w lutym i marcu). 26

27 Wykres 8. Noclegi udzielone w obiektach zbiorowego zakwaterowania w Krakowie w latach według kwartałów tys. osób I-III IV-VI VII-IX X-II I-III IV-VI VII-IX X-II I-III IV-VI VII-IX X-II I-III IV-VI NOCLEGI UDZIELONE OGÓŁEM NOCLEGI UDZIELONE TURYSTOM ZAGRANICZNYM Wykres 9. Noclegi udzielone w obiektach zbiorowego zakwaterowania w Krakowie według miesięcy w latach tys. osób I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

28 23,0 22,0 23,2 28,0 26,7 26,5 27,7 27,1 30,3 32,0 32,5 35,2 35,3 36,8 35,8 34,0 41,6 40,5 44,3 44,5 44,0 46,5 44,9 48,0 44,6 46,9 47,6 51,1 49,1 49,6 49,6 46,5 48,7 52,6 50,5 50,8 51,5 54,1 58,1 60,5 58,4 59,7 Wykres 10. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania w Krakowie według miesięcy w latach % I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Na wykresie 10 widać, że najwyższy odsetek wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich obiektach zbiorowego zakwaterowania w Krakowie w 2010 roku obserwowano w maju, czerwcu i październiku. W porównaniu do 2009 roku największy wzrost stopnia wykorzystania miejsc noclegowych zanotowano w czerwcu (o 4 pkt. procentowe). W pierwszym półroczu 2011 roku najwyższy poziom wykorzystania miejsc noclegowych miał miejsce w maju i czerwcu (podobnie jak w 2010 roku). W przypadku hoteli, moteli oraz pensjonatów ujętych zbiorczo, najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych w 2010 roku przypada na wrzesień (55,6%), podobnie jak w latach poprzednich. W pierwszym półroczu 2011 roku największy wzrost zaobserwowano w kwietniu i czerwcu, w miesiącach tych stopień wykorzystania miejsc noclegowych w hotelach, motelach i pensjonatach był wyższy o odpowiednio 5,2 i 2,9 pkt. procentowego w stosunku do roku W pozostałych obiektach najwyższe wskaźniki wykorzystania miejsc noclegowych od 2010 roku przypadają na czerwiec. 28

29 Tabela 9. Noclegi udzielone w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w Krakowie w 2010 r. według miesięcy i kategorii obiektów OBIEKTY OGÓŁEM HOTELE, WYSZCZEGÓLNIENIE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Noclegi udzielone z tego turystom zagranicznym stopień wykorzystania % MOTELE z tego turystom i PENSJONATY- zagranicznym RAZEM HOTELE -RAZEM z tego: KATEGORII 5* KATEGORII 4* KATEGORII 3* KATEGORII 2* KATEGORII 1* W TRAKCIE KATEGORYZACJI noclegi udzielone stopień wykorzystania % noclegi udzielone z tego turystom zagranicznym stopień wykorzystania % noclegi udzielone z tego turystom zagranicznym stopień wykorzystania % noclegi udzielone z tego turystom zagranicznym stopień wykorzystania % noclegi udzielone z tego turystom zagranicznym stopień wykorzystania % noclegi udzielone z tego turystom zagranicznym stopień wykorzystania % noclegi udzielone z tego turystom zagranicznym stopień wykorzystania % noclegi udzielone z tego turystom zagranicznym stopień wykorzystania % 22,0 26,7 36,8 40,5 49,6 50,5 44,0 48,0 47,6 48,7 32,5 27,1 40, ,6 26,4 38,9 41,3 51,2 51,3 48,8 53,4 55,6 51,9 33,6 27,5 42, ,7 26,4 39,7 42,4 52,1 52,6 50,0 54,9 57,5 53,6 34,7 28,1 43, ,8 27,6 38,1 43,2 58,0 61,6 62,6 65,6 63,5 56,9 41,0 32,3 48, ,0 29,2 43,9 40,4 53,2 52,0 55,6 63,8 66,5 54,7 38,5 32,6 47, ,0 27,7 43,1 43,4 53,0 53,4 49,9 57,7 61,4 56,8 33,6 27,1 44, ,8 19,6 28,2 39,0 44,4 43,3 39,9 37,5 35,6 38,1 26,3 20,7 33, ,4 24,3 47,2 67,8 58,8 77,5 43,5 41,9 65,1 60,9 39,2 25,9 49, ,4 32,4 33,1 46,0 52,7 53,8 54,3 62,2 63,9 54,3 43,7 37,9 46,0 29

30 Dok. Tab. 9 PENSJONATY- RAZEM INNE OBIEKTY HOTELOWE POZOSTAŁE OBIEKTY noclegi udzielone z tego turystom zagranicznym stopień wykorzystania % noclegi udzielone z tego turystom zagranicznym stopień wykorzystania % noclegi udzielone z tego turystom zagranicznym stopień wykorzystania % ,8 14,0 16,1 19,9 35,3 35,4 30,9 33,1 29,7 24,6 19,2 18,4 24, ,7 28,9 31,8 30,0 41,0 36,4 35,4 35,3 34,1 33,2 23,6 20,4 31, ,0 28,3 27,1 36,8 42,5 47,5 31,2 32,9 25,9 35,2 26,9 25,4 25,3 Tabela 10. Noclegi udzielone w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w Krakowie w okresie I-VII 2011 r. według miesięcy i kategorii obiektów WYSZCZEGÓLNIENIE I II III IV V VI Suma OBIEKTY OGÓŁEM noclegi udzielone z tego turystom zagranicznym Stopień wykorzystania % 23,2 26,5 35,8 44,3 49,6 50,8 38,7 HOTELE, MOTELE i PENSJONATY-RAZEM noclegi udzielone z tego turystom zagranicznym Stopień wykorzystania % 23,0 26,1 37,4 46,5 52,9 54,2 40,2 HOTELE-RAZEM z tego: KATEGORII 5* noclegi udzielone z tego turystom zagranicznym Stopień wykorzystania % noclegi udzielone 23,3 26,2 38,1 47,6 54,4 55,4 41, z tego turystom zagranicznym Stopień wykorzystania % 22,4 26,6 29,4 46,7 52,8 53,5 38,6 KATEGORII 4* noclegi udzielone z tego turystom zagranicznym Stopień wykorzystania % 24,5 27,1 41,3 49,7 61,1 61,4 44,3 KATEGORII 3* noclegi udzielone z tego turystom zagranicznym Stopień wykorzystania % 23,6 26,9 40,9 48,7 54,0 55,2 41,9 30

31 Dok. Tab. 10 KATEGORII 2* noclegi udzielone z tego turystom zagranicznym Stopień wykorzystania % 21,0 21,9 30,1 40,9 45,4 48,0 35,2 KATEGORII 1* noclegi udzielone z tego turystom zagranicznym Stopień wykorzystania % 27,0 29,2 60,0 58,5 75,1 73,0 54,1 W TRAKCIE KATEGORYZACJI noclegi udzielone z tego turystom zagranicznym Stopień wykorzystania % 17,3 22,0 26,4 41,9 44,0 43,1 32,4 PENSJONATY-RAZEM noclegi udzielone z tego turystom zagranicznym Stopień wykorzystania % 16,2 13,8 27,8 32,6 28,9 25,6 24,1 INNE OBIEKTY HOTELOWE noclegi udzielone z tego turystom zagranicznym Stopień wykorzystania % 19,7 26,4 28,9 35,2 36,7 39,4 31,1 POZOSTAŁE OBIEKTY noclegi udzielone z tego turystom zagranicznym Stopień wykorzystania % 24,3 28,3 28,5 35,2 36,6 38,3 28,6 31

32 Wykres 11. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w hotelach w Krakowie w poszczególnych kwartałach w latach według kategorii obiektów % I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI KATEGORII 1* KATEGORII 2* KATEGORII 3* KATEGORII 4* KATEGORII 5* Jak widać na wykresie 11 najlepsze dla branży hotelowej są II i III kwartały, kiedy następuje wyraźny wzrost stopnia wykorzystania miejsc noclegowych. Porównując II kwartał 2011 z analogicznym okresem roku 2010 hotele jedno, dwu, trzy i cztero gwiazdkowe mogą pochwalić się wyższym stopniem wykorzystania miejsc noclegowych. Natomiast w hotelach pięciogwiazdkowych w drugim kwartale 2011 roku odnotowano niższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych niż w roku poprzednim. Największy wzrost stopnia wykorzystania odnotowano w przypadku hoteli czterogwiazdkowych o 9 pkt. procentowych, tj. z 48% do 57%. Wpływ na taką sytuację może mieć zwiększenie się liczby obiektów tej kategorii oraz spadek udzielonych noclegów w hotelach o pięciogwiazdkowych, gdzie stopień wykorzystania miejsc noclegowych zmniejszył się o 3,4 pkt. procentowego. Najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowały hotele jednogwiazdkowe w II kwartale 2010 i 2011 wynika to jednak ze spadku liczby miejsc noclegowych w tych obiektach (w porównaniu do lat 2008 i 2009). 32

33 Tabela 11. Przeciętna długość pobytu turystów ogółem i turystów zagranicznych w obiektach zbiorowego zakwaterowania w Krakowie według miesięcy w latach WYSZCZEGÓLNIENIE Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Długość pobytu turystów ogółem OBIEKTY OGÓŁEM HOTELE, MOTELE i PENSJONATY-RAZEM HOTELE-RAZEM PENSJONATY-RAZEM INNE OBIEKTY HOTELOWE POZOSTAŁE OBIEKTY ,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,2 2,1 2,0 2, ,1 2,1 2,1 2,2 2,0 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 1, ,9 2,0 2,0 2,1 2,0 2, ,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,5 2,1 2,0 3, ,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 1,9 1, ,9 1,9 2,0 2,1 2,0 2, ,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,2 2,1 2,0 2, ,9 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 1,9 1, ,9 1,9 2,0 2,1 2,0 2, ,4 1,5 2,0 2,3 2,1 2,3 2,1 1,8 2,5 2,3 2,1 2, ,7 1,6 1,6 1,9 2,7 2,5 2,2 2,1 1,8 1,8 2,0 2, ,7 1,5 1,9 1,7 1,7 1, ,2 2,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 1,9 1,9 1, ,2 2,4 1,9 2,3 2,0 2,2 2,4 2,5 2,5 2,4 2,4 2, ,1 2,7 2,3 2,0 1,9 1, ,1 2,2 2,0 2,0 1,9 2,0 2,5 2,2 2,5 2,1 2,2 2, ,7 2,5 2,0 2,3 2,0 2,2 2,4 2,3 2,1 2,0 2,1 2, ,2 2,3 2,3 2,1 1,9 2,1 Długość pobytu turystów zagranicznych OBIEKTY OGÓŁEM HOTELE, MOTELE i PENSJONATY-RAZEM HOTELE-RAZEM PENSJONATY-RAZEM INNE OBIEKTY HOTELOWE POZOSTAŁE OBIEKTY ,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,6 2,4 2,3 2, ,4 2,4 2,3 2,4 2,3 2,4 2,4 2,3 2,4 2,3 2,2 2, ,2 2,3 2,3 2,4 2,3 2, ,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,5 2,5 2,3 2, ,3 2,4 2,3 2,4 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2, ,2 2,2 2,3 2,4 2,3 2, ,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,5 2,4 2,3 2, ,3 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2, ,2 2,2 2,3 2,5 2,3 2, ,5 2,3 4,4 4,1 4,8 4,4 2,4 3,3 6,1 2,3 7,0 2, ,3 2,1 1,9 2,1 5,1 6,0 3,3 2,7 2,4 1,8 1,9 2, ,5 2,3 1,9 3,3 3,5 2, ,5 2,6 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,7 2,8 2,4 2, ,7 3,0 1,9 2,9 2,7 2,8 2,7 2,6 2,6 2,7 2,9 2, ,7 3,0 2,3 1,9 1,9 1, ,3 2,6 2,2 2,5 2,2 2,3 2,5 2,2 3,0 2,3 2,5 2, ,0 2,8 2,2 2,6 2,4 2,7 2,6 2,5 2,5 2,7 2,7 2, ,5 2,8 2,5 2,5 2,4 2,3 Tabela 11 prezentuje średnią długość pobytu turystów w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Między poszczególnymi miesiącami roku 2010 i 2011 nie zachodzą znaczące zmiany długości pobytu zarówno turystów ogółem, jak również turystów zagranicznych. W hotelach średnia długość pobytu wynosi zwykle 2 dni, zarówno wśród turystów krajowych jak i zagranicznych. Lepiej pod tym względem wypadają pensjonaty, dla których szczególnie 33

34 korzystny był rok 2009 (w listopadzie w przypadku turystów zagranicznych przeciętna długość pobytu wynosiła 7 dni). Widać zatem, że aby lepiej wykorzystać potencjał turystyczny Krakowa i jego bazy noclegowej należy dbać nie tylko o wzrost liczby korzystających z noclegów, lecz także o wydłużenie ich czasu pobytu Turyści zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w Krakowie według krajów Tabele 12 i 13 pokazują dane miesięczne o turystach z wybranych krajów korzystających z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w Krakowie w 2010 i 2011 roku. W 2010 roku największą liczbę turystów zagranicznych odnotowano w miesiącu sierpniu, ponad 98,8 tys. osób (o 15,1 tys. osób więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Podobnie jak w 2009 roku, tak i w kolejnych latach znaczna większość odwiedzających to Europejczycy. Stanowią oni około 80% wszystkich turystów zagranicznych. W poszczególnych miesiącach ich odsetek jest różny i waha się od 74,0% w marcu 2010 r. do 89,2% w styczniu 2011 r. Większość przyjeżdżających to obywatele Unii Europejskiej. Spośród turystów z państw europejskich spoza UE najliczniej Kraków odwiedzają Norwegowie, Ukraińcy oraz Rosjanie, natomiast turyści spoza Europy to głównie obywatele USA, Izraela oraz Japonii. Tabela 12. Turyści zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w Krakowie według krajów w 2010 roku WYSZCZEGÓLNIENIE ŚWIAT-ogółem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Turyści zagraniczni korzystający z noclegów (2010r.) os % 100,00 EUROPA UNIA EUROPEJSKA w tym: Austria os % 86,8 85,3 74,0 82,6 79,8 77,8 75,2 79,8 77,1 75,8 76,0 85,2 78,7 os % 66,1 76,2 63,4 68,2 67,0 65,4 65,5 69,6 62,6 59,5 62,7 64,6 65,5 os % 1,1 1,2 1,3 2,1 2,4 2,2 2,0 1,6 1,6 2,5 1,5 4,0 2,0 Belgia os % 1,5 1,8 2,0 2,7 2,1 1,8 2,7 1,4 1,6 1,2 2,1 1,4 1,9 Dania os % 0,6 0,8 1,0 2,1 1,0 0,9 1,2 1,1 1,2 1,1 0,8 0,6 1,1 Finlandia os % 0,5 0,7 0,9 1,8 1,4 1,4 2,0 1,3 1,1 0,4 1,0 0,5 1,2 34

35 Dok. Tab. 12 Francja os % 6,1 6,5 5,7 4,9 5,5 4,3 5,3 5,4 4,8 4,0 4,4 5,9 5,1 Hiszpania os % 1,3 2,1 2,3 2,6 2,8 3,3 5,0 7,2 4,3 4,0 3,7 2,7 3,9 Niemcy os % 9,3 9,0 10,8 10,7 14,4 15,6 12,4 12,0 13,0 11,6 9,3 10,4 12,1 Irlandia os % 2,4 4,1 3 2,2 1,6 2 2,1 1,6 1,7 2,0 2,0 2,3 2,1 Litwa os % 0,6 0,3 0,7 0,8 0,4 1,4 1,2 1,2 0,5 0,7 0,6 0,5 0,8 Niderlandy os % 2,1 3,6 1,8 2,5 3,3 2,5 3,0 2,7 2,2 1,9 2,5 1,9 2,5 Republika Czeska os % 1,4 1,6 1,4 1,5 1,5 1,5 1,3 1,4 1,8 1,6 1,9 2,1 1,6 Szwecja os % 1,8 1,9 3,0 3,2 4,0 2,0 2,4 1,8 3,4 2,1 2,9 1,6 2,6 Węgry os % 0,9 1,1 1,7 2,7 2,5 1,8 1,9 2,1 1,5 2,4 1,7 2,3 2,0 Wielka Brytania os % 16,0 29,8 18,6 14,9 14,7 14,3 13,9 12,3 16,4 16,1 18,8 17,4 15,9 Włochy os % 17,5 9,1 6,4 9,0 5,9 5,6 5,3 11,9 3,8 3,8 6,2 6,8 7,0 INNE KRAJE EUROPEJSKIE w tym: w tym: Norwegia w tym: Rosja os % 16,6 4,0 4,8 5,9 6,2 5,4 5,6 5,3 4,2 5,0 6,6 15,6 6,2 os % 3,2 4,6 5,4 7,8 5,7 5,7 3,3 4,3 9,5 10,2 6,1 4,6 6,1 os % 8,2 1,3 1,6 1,5 2,2 2,2 2,4 2,0 1,4 1,8 2,3 5,0 2,3 Ukraina os % 5,5 2,1 2,3 3,0 2,8 1,6 2,1 2,2 1,7 2,3 3,0 6,2 2,6 AMERYKA PÓŁNOCNA w tym: Stany Zjednoczone Ameryki AZJA w tym: Japonia os % 4,6 4,8 4,8 5,3 8,3 9,6 9,1 6,6 9,7 6,8 5,9 4,1 7,2 os % 4,2 4,5 4,4 4,4 7,2 8,4 7,9 5,6 8,5 6,1 5,4 3,6 6,3 os % 6,0 8,3 19,7 9,5 8,9 8,9 11,2 10,8 9,6 15,0 15,9 8,4 11,2 os % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,9 1,6 2,2 2,4 1,6 2,2 2,7 2,0 1,8 Izrael os % 1,5 4,1 15,9 4,4 1,9 3,1 4,3 4,4 4,2 8,5 9,1 2,8 5,4 Republika Korei os % 1,6 1,0 0,9 1,0 2,1 0,8 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 0,5 1,1 35

36 Tabela 13. Turyści zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w Krakowie według krajów w okresie I - VII 2011 roku WYSZCZEGÓLNIENIE I II III IV V VI Suma Turyści zagraniczni korzystający z noclegów (2010) ŚWIAT-ogółem os % 100,00 EUROPA UNIA EUROPEJSKA w tym: Austria os % 89,2 86,6 74,6 80,3 78,5 78,6 79,9 os % 63,8 76,4 60,6 67,6 64,8 67,6 66,3 os % 1,3 1,2 1,1 1,3 2,6 2,6 1,9 Belgia os % 1,4 1,8 3,2 2,7 1,8 1,3 2,0 Dania os % 0,7 0,8 1,2 1,6 1,4 1,0 1,2 Finlandia os % 0,3 0,8 0,6 1,5 1,5 1,4 1,2 Francja os % 5,1 7,9 5,1 7,5 5,5 5,2 5,9 Hiszpania os % 1,9 3,2 2,7 5,0 3,3 4,7 3,7 Niemcy os % 8,1 9,8 8,4 10,6 11,1 14,5 11,0 Irlandia os % 1,6 3,4 2,3 2,1 1,8 1,8 2,1 Litwa os % 0,2 0,5 0,5 0,4 0,6 0,8 0,5 Niderlandy os % 3,2 3,5 2,6 2,3 2,3 2,2 2,5 Republika Czeska os % 1,4 1,7 1,4 1,5 1,7 1,6 1,6 Szwecja os % 1,2 1,5 2,6 2,2 4,1 2,1 2,5 Węgry os % 0,8 1,0 3,3 2,5 2,1 2,8 2,3 Wielka Brytania os % 13,3 28,3 16,9 13,9 13,8 13,9 15,6 36

37 Dok. Tab. 13 Włochy os % 20,2 8,3 5,3 7,8 6,4 6,3 7,9 INNE KRAJE EUROPEJSKIE w tym: Norwegia os % 2,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 0,4 os % 2,8 4,0 6,1 5,8 5,4 4,8 5,1 Rosja os % 11,2 1,4 2,2 1,6 2,7 2,0 2,9 Ukraina os % 6,7 2,7 4,1 3,0 3,0 2,2 3,3 AMERYKA PÓŁNOCNA w tym: Stany Zjednoczone Ameryki os % 3,6 3,5 4,8 5,2 8,2 8,4 6,3 os % 3,3 3,1 4,0 4,5 6,9 6,9 5,3 AZJA w tym: Japonia os % 4,7 8,2 19,1 12,2 10,3 9,1 11,1 os % 1,6 1,9 1,0 1,2 1,6 1,2 1,4 Izrael os % 0,7 2,5 15,3 6,4 2,9 2,5 5,2 Republika Korei os % 0,7 1,6 0,8 0,8 1,6 0,9 1,1 37

38 Wykres 12. Turyści z wybranych krajów korzystający z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania według kwartałów w latach tys. osób I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI FRANCJA IZRAEL NIEMCY NORWEGIA STANY ZJEDNOCZONE WIELKA BRYTANIA WŁOCHY Spośród wszystkich zagranicznych gości najwięcej do Krakowa przybywa obywateli Wielkiej Brytanii, choć ich liczba w pierwszych kwartałach 2011 roku była nieco niższa w porównaniu do analogicznych okresów lat poprzednich. Turyści brytyjscy, w przeciwieństwie do lat minionych, obecnie tak jak goście z innych krajów odwiedzają Kraków raczej sezonowo, najliczniej w okresie wiosennym i letnim (kwiecień - wrzesień). Liczną grupę turystów w Krakowie stanowią także Niemicy, a także Włosi i Amerykanie. W poszczególnych miesiącach 2010 roku najliczniejszą grupę turystów zagranicznych przybywających do Krakowa w 10 z wszystkich 12 miesięcy 2010 roku, stanowili Brytyjczycy, oddając palmę pierwszeństwa jedynie w styczniu (na korzyść Włochów) i w czerwcu (na korzyść Niemców). Odsetek turystów brytyjskich spośród wszystkich korzystających z noclegów stanowił w 2010 roku od 12,3% (w sierpniu 2010 r.) do 29,8% (w lutym 2010 r.). 38

39 Korzystający Udzielone noclegi Korzystający Udzielone noclegi Korzystający Udzielone noclegi Korzystający Udzielone noclegi Korzystający Udzielone noclegi Korzystający Udzielone noclegi Korzystający Udzielone noclegi Tabela 14. Turyści z wybranych krajów korzystający z noclegów w hotelach w Krakowie według kategorii obiektów w 2010 roku HOTELE KATEGORII 5* HOTELE KATEGORII 4* HOTELE KATEGORII 3* HOTELE KATEGORII 2* HOTELE KATEGORII 1* HOTELE w TRAKCIE HOTELE OGÓŁEM KATEGORYZACJI KRAJ OGÓŁEM Austria Belgia Republika Czeska Dania Finlandia Francja Niemcy Węgry Irlandia Włochy Litwa Niderlandy Hiszpania Szwecja Wielka Brytania Norwegia Rosja Ukraina Stany Zjednoczone Izrael Japonia Republika Korei Pozostałe kraje

40 Wykres 13. Turyści z wybranych krajów korzystający z noclegów w hotelach w Krakowie według kategorii obiektów w 2010 roku WŁOCHY hotele 5* hotele 4* hotele 3* hotele 2* POZOSTAŁE KRAJE FRANCJA HISZPANIA WIELKA BRYTANIA hotele 1* IRLANDIA IZRAEL UKRAINA NIEMCY STANY ZJEDNOCZONE NORWEGIA Wykres 13 oraz tabele 14 i 15 przedstawiają dane o turystach z wybranych krajów korzystających w 2010 roku z noclegów w hotelach w Krakowie według kategorii. Podobnie jak w roku 2009 największy odsetek turystów zagranicznych stanowili turyści korzystający z noclegów w hotelach trzygwiazdkowych (45,9%). Hotele trzygwiazdkowe były najczęściej wybierane przez turystów niemal ze wszystkich prezentowanych krajów. Wyjątkiem są turyści z Francji, którzy najczęściej zatrzymywali się w hotelach czterogwiazdkowych oraz turyści ze Stanów Zjednoczonych, którzy w ponad 41,5% wybierali hotele o najwyższym standardzie. Poza obywatelami USA z hoteli pięciogwiazdkowych najczęściej korzystają turyści z Japonii (23,1%), Irlandii (19,7%) Hiszpanii i Niemiec (po 17,0%) oraz Wielkiej Brytanii (16,1%). Hiszpanie, Japończycy i Brytyjczycy chętnie wybierają także hotele kategorii czterech gwiazdek, gdzie dodatkowo pojawia się znaczący udział turystów z Izraela oraz Francji. W hotelach trzygwiazdkowych z kolei zatrzymują się szczególnie chętnie turyści z Korei, Norwegii, Danii, Ukrainy, Finlandii i Szwecji, natomiast z hoteli dwu i jednogwiazdkowych najchętniej korzystają Węgrzy, Litwini i Czesi, jednakże niezależnie od kraju pochodzenia turystów udział bazy hotelowej najniższych kategorii jest wyraźnie niższy niż hoteli wyższej klasy. 40

41 Korzystający Udzielone noclegi Korzystający Udzielone noclegi Korzystający Udzielone noclegi Korzystający Udzielone noclegi Korzystający Udzielone noclegi Korzystający Udzielone noclegi Korzystający Udzielone noclegi Tabela 15. Turyści z wybranych krajów (w %) korzystający z noclegów w hotelach w Krakowie według kategorii obiektów w 2010 roku HOTELE KATEGORII 5* HOTELE KATEGORII 4* HOTELE KATEGORII 3* HOTELE KATEGORII 2* HOTELE KATEGORII 1* HOTELE w TRAKCIE HOTELE OGÓŁEM KATEGORYZACJI KRAJ OGÓŁEM Austria Belgia Republika Czeska Dania Finlandia Francja Niemcy Węgry Irlandia Włochy Litwa Niderlandy Hiszpania Szwecja Wielka Brytania Norwegia Rosja Ukraina Stany Zjednoczone Izrael Japonia Republika Korei Pozostałe kraje 16,5 15,5 26,5 23,0 45,9 49,7 9,2 9,9 1,1 1,0 0,8 0,9 15,0 14,6 33,1 26,6 40,3 45,6 9,9 11,0 0,8 1,0 0,9 1,1 13,1 11,0 24,7 21,4 51,8 57,2 8,8 9,0 0,7 0,5 0,9 0,9 10,6 12,7 27,8 24,2 38,0 37,8 19,7 21,9 3,0 2,6 0,9 0,9 10,3 6,9 15,9 11,7 59,3 66,3 10,6 10,5 2,8 3,1 1,2 1,5 8,2 7,1 22,6 18,9 58,2 62,2 9,8 9,5 0,0 0,0 1,1 2,2 12,3 11,9 33,4 26,4 40,0 44,7 10,6 12,8 2,5 2,5 1,2 1,7 17,0 15,5 21,3 17,1 45,7 48,9 13,9 16,0 1,5 1,7 0,6 0,7 4,6 4,7 9,8 9,2 46,6 46,8 28,0 28,6 10,5 9,7 0,5 0,9 19,7 18,4 21,5 21,4 53,1 54,3 4,5 4,7 0,0 0,0 1,2 1,1 11,2 9,6 27,4 23,0 51,8 56,9 8,8 9,7 0,2 0,2 0,7 0,6 4,2 5,9 14,3 13,6 51,2 49,8 24,3 25,5 5,9 4,9 0,2 0,2 14,7 12,9 21,2 17,5 54,5 60,2 8,2 8,1 0,6 0,4 0,8 0,8 17,0 15,9 42,6 39,4 36,2 39,6 3,5 4,4 0,1 0,0 0,7 0,7 10,6 9,2 20,4 16,9 56,9 63,8 10,4 8,3 1,0 1,0 0,7 0,8 16,1 15,4 31,6 26,7 47,9 52,7 3,7 4,4 0,1 0,1 0,6 0,6 12,3 11,0 14,4 13,6 62,0 64,8 10,4 9,8 0,4 0,3 0,4 0,5 8,9 8,9 14,9 15,4 46,7 51,2 27,9 23,2 1,2 0,8 0,4 0,5 4,3 5,3 14,6 15,4 59,0 55,6 18,8 20,2 2,8 2,6 0,5 1,0 41,5 39,9 24,5 22,1 28,7 28,5 3,6 7,9 0,1 0,0 1,6 1,6 5,8 5,8 49,3 39,8 42,6 51,8 0,3 0,3 0,0 0,0 2,1 2,2 23,1 22,5 36,4 35,0 39,1 40,7 1,2 1,6 0,1 0,1 0,2 0,2 8,5 10,3 11,3 12,8 80,1 76,5 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2 22,6 24,7 23,8 35,6 36,8 12,5 14,5 2,4 1,7 0,6 0,6 100% 100% 41

42 Tabela 16. Turyści z wybranych krajów (w %) korzystający z noclegów w hotelach w Krakowie według miesięcy w latach WYSZCZEGÓLNIENIE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w % ,00 OGÓŁEM , , ,1 0,0 1,0 2,3 4,6 2,4 1,4 1,4 1,4 2,0 1,1 3,0 Austria ,2 1,2 1,4 2,3 2,6 2,3 2,1 1,7 1,5 2,7 1,6 4, ,5 1,4 1,1 1,4 2,9 2, ,1 3,2 1,6 1,7 1,6 1,3 1,9 1,5 1,2 1,4 1,8 1,3 Belgia ,6 1,8 1,8 2,4 2,1 1,8 2,4 1,3 1,6 1,2 2,1 1, ,6 1,7 3,4 2,6 1,8 1, ,4 1,5 1,3 1,1 2,0 1,3 1,2 1,1 1,4 1,2 1,6 1,6 Republika Czeska ,3 1,6 1,3 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,5 1,4 1,7 1, ,5 1,7 1,1 1,5 1,6 1, ,3 0,6 0,7 1,2 1,4 1,0 1,6 1,2 1,6 1,1 0,7 0,6 Dania ,7 0,9 0,8 1,7 1,0 0,9 1,1 1,0 1,2 1,0 0,7 0, ,7 0,9 1,3 1,5 1,4 0, ,5 0,6 0,5 1,6 1,1 1,8 1,9 1,0 1,0 0,8 0,7 0,6 Finlandia ,5 0,7 0,7 1,9 1,4 1,4 1,9 1,0 1,1 0,5 1,1 0, ,3 0,7 0,7 1,6 1,6 1, ,3 6,5 5,1 5,7 4,7 4,4 4,7 5,5 4,0 3,5 4,2 7,1 Francja ,2 5,7 3,6 4,2 4,9 4,1 4,4 4,1 4,5 3,8 4,1 5, ,0 6,4 3,7 6,0 5,1 5, ,9 9,5 7,4 9, ,1 12,2 10,9 12,8 11,7 9,8 12,7 Niemcy ,6 9,1 8,9 10,1 14,4 15,5 12,9 12,0 12,2 10,9 9,3 10, ,3 10,8 8,0 10,4 11,0 14, ,3 1,1 1,1 3,3 3,1 2,1 2,0 2,1 1,6 3,2 1,2 2,6 Węgry ,9 1,1 1,7 2,6 2,3 1,7 1,8 2,1 1,4 2,0 1,6 2, ,7 1,1 3,2 2,5 1,9 3, ,9 5,7 3,8 2,3 1,5 1,4 1,6 1,6 1,9 2,8 3,2 3,3 Irlandia ,3 4,3 3,4 2,3 1,6 2,0 1,7 1,3 1,5 2,0 1,9 2, ,7 3,4 2,2 1,7 1,6 1, ,6 5,8 5,6 6,4 6,1 5,6 5,3 13,8 4,3 4,2 5,8 6,2 Włochy ,4 6,3 7,0 9,8 6,1 5,8 5,5 12,8 3,9 3,8 6,3 7, ,3 4,9 5,1 8,4 6,5 6, ,6 0,3 0,2 0,4 1,1 0,8 0,7 0,8 0,3 0,4 0,3 0,9 Litwa ,6 0,4 0,5 0,8 0,3 1,4 0,8 0,6 0,4 0,7 0,5 0, ,2 0,6 0,6 0,4 0,6 0,7 42

43 Dok. Tab ,6 2 1,3 1,8 2,2 2,1 2,1 2,1 1,7 1,8 1,7 2 Niderlandy ,3 3,2 1,5 1,7 3,0 2,6 2,5 2,4 2,0 1,7 2,2 1, ,6 3,6 1,9 2,3 2,2 2, ,1 2,1 1,4 2,8 2,0 3,1 4,6 5,9 3,7 2,2 2,4 1,7 Hiszpania ,1 1,5 1,6 2,3 2,6 3,2 4,7 6,4 4,3 3,7 2,7 2, ,4 2,1 1,9 4,5 3,0 4, ,1 2,7 2,5 4,0 4,2 2,7 4,0 1,8 3,9 2,9 2,1 1,6 Szwecja ,9 1,8 3,1 2,9 3,6 1,8 2,4 1,7 3,3 2,0 2,7 1, ,4 1,6 2,6 2,1 3,8 1, ,8 30,5 20,5 17,1 17,4 17,2 16,2 13,3 16,3 18,9 21,2 19,3 Wielka Brytania ,7 32,3 19,2 15,2 15,0 14,4 14,2 12,0 16,8 16,5 19,3 17, ,8 30,9 17,2 13,6 13,9 13, ,2 4,6 7,1 6,4 5,0 5,4 3,2 4,0 12,7 7,8 8,5 4,2 Norwegia ,6 4,8 5,8 8,6 6,1 5,9 3,5 4,6 10,2 11,0 6,3 4, ,3 4,5 6,7 6,4 5,7 5, ,5 1,0 1,0 0,8 1,5 1,4 2,0 1,8 1,2 0,9 1,6 4,0 Rosja ,9 1,2 1,8 1,7 2,2 2,0 2,5 2,1 1,4 1,7 2,3 5, ,3 1,5 2,1 1,5 2,8 2, ,1 2,7 2,5 2,5 3,2 2,3 2,4 2,6 1,7 2,7 2,8 4,1 Ukraina ,4 2,1 2,3 3,1 2,7 1,4 1,7 2,0 1,6 2,3 2,9 6, ,0 2,8 4,2 3,0 3,1 2, ,2 5,3 4,2 5,4 6,4 8,1 8,0 6,1 7,1 5,8 5,9 4,0 Stany Zjednoczone ,6 4,9 4,6 4,6 7,5 8,6 8,7 6,0 9,1 6,3 5,6 3, ,5 3,2 4,2 4,7 7,1 6, ,9 3,6 19,6 6,0 2,5 4,6 5,4 4,9 5,1 10,7 10,4 3,0 Izrael ,6 4,8 18,9 5,1 2,1 3,5 5,1 5,1 4,8 9,4 10,1 3, ,9 3,1 17,5 7,6 3,4 2, ,9 1,0 1,1 0,9 1,5 1,8 1,2 1,6 1,9 1,7 1,3 1,2 Japonia ,1 1,0 1,0 1,1 2,1 1,7 2,5 2,7 1,6 2,4 3,0 2, ,9 2,1 1,1 1,3 1,6 1, ,4 0,9 1,8 2,5 2,1 2,4 2,8 2,7 1,7 1,0 1,1 1,3 Republika Korei ,8 1,2 1,1 1,2 2,3 0,9 1,3 1,1 1,2 1,3 1,1 0, ,8 1,9 0,9 1,0 1,9 1, ,2 8,8 8,6 14,5 11,7 12,6 13,4 12,3 11,7 11,3 10,6 13,7 Pozostałe kraje ,8 8,1 7,8 13,0 12,6 15,8 15,1 14,6 13,0 11,8 10,8 13, ,2 9,3 9,3 14,1 15,5 17,2 43

44 Tabela 17. Noclegi udzielone turystom zagranicznym z wybranych krajów w hotelach w Krakowie według miesięcy w latach WYSZCZEGÓLNIENIE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Udzielone noclegi w % ,00 OGÓŁEM , , ,0 0,0 0,9 2,1 3,8 2,3 1,4 1,2 1,3 1,9 0,9 3,3 Austria ,2 1,1 1,2 2,1 2,5 2,1 1,6 1,2 1,3 1,9 1,3 4, ,3 1,3 1,1 1,2 2,4 2, ,0 2,8 1,7 1,9 1,7 1,6 2,3 1,7 1,4 1,4 2,3 1,4 Belgia ,4 1,6 1,6 2,7 2,3 1,9 2,9 1,5 1,8 1,1 2,6 1, ,7 1,9 3,7 3,3 1,9 1, ,9 1,0 0,9 0,7 1,3 0,9 0,9 0,9 1,2 0,9 1,1 0,9 Republika Czeska ,0 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 1,1 0,9 1,4 1, ,3 1,3 0,7 1,0 1,0 1, ,3 0,5 1,0 1,6 2,0 1,2 2,0 1,5 2,0 1,5 0,8 0,6 Dania ,7 0,9 1,1 2,3 1,3 1,2 1,5 1,5 1,5 1,3 0,9 0, ,8 1,0 1,5 2,3 1,9 1, ,4 0,5 0,5 2,0 1,3 2,0 2,1 1,2 1,1 0,7 0,7 0,7 Finlandia ,5 0,5 0,6 1,7 1,7 1,6 2,1 1,3 1,2 0,6 1,1 0, ,3 0,5 0,6 1,9 1,9 1, ,9 6,8 4,8 5,8 4,5 4,1 4,3 5,2 3,4 2,9 3,9 7,1 Francja ,5 5,1 2,8 4,2 4,7 3,9 4,7 4,2 4,7 3,7 4,0 5, ,8 5,8 3,4 6,3 5,5 4, ,3 8,4 7,1 9,2 13,1 14,5 12,6 11,0 12,9 12,8 9,1 12,0 Niemcy ,1 8,1 9,1 10,8 15,2 15,5 12,3 12,0 13,1 11,7 8,1 9, ,2 9,7 7,1 11,1 11,6 14, ,2 0,9 1,0 2,7 2,9 1,9 2,1 2,0 1,6 2,8 1,0 2,3 Węgry ,9 0,8 1,5 2,2 2,3 1,5 1,9 2,1 1,2 1,9 1,6 1, ,7 1,2 3,0 2,3 1,7 3, ,3 6,8 4,9 2,7 2,0 2,0 1,8 2,1 2,3 3,3 3,9 4,0 Irlandia ,5 5,1 4,4 2,7 1,9 2,2 1,9 1,7 1,7 2,5 2,3 2, ,9 4,0 2,8 2,0 1,9 1, ,4 5,5 5,8 6,2 5,9 5,5 5,0 13,8 4,8 4,2 5,3 6,5 Włochy ,2 7,1 8,5 9,9 6,5 6,1 5,4 13,3 3,9 3,8 6,4 7, ,7 4,6 5,4 8,3 6,9 6, ,5 0,2 0,2 0,2 0,7 0,5 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,6 Litwa ,3 0,2 0,5 0,6 0,2 0,8 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0, ,2 0,3 0,4 0,3 0,6 0, ,9 2,2 1,3 1,9 2,3 2,2 2,2 2,2 1,9 1,8 1,8 2,4 Niderlandy ,7 3,4 1,7 1,9 3,6 3,0 2,9 2,9 2,3 2,0 2,3 2, ,9 3,5 1,9 2,5 2,6 2,7 44

45 WYSZCZEGÓLNIENIE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Udzielone noclegi w % ,1 1,9 1,4 2,9 2,0 3,1 4,5 6,4 3,3 2,1 2,7 1,7 Hiszpania ,0 1,3 1,5 2,5 2,6 3,1 4,7 6,8 4,3 3,7 2,7 2, ,5 2,1 1,9 4,7 3,0 3, ,5 2,8 2,5 4,4 4,9 2,9 4,6 2,1 4,4 3,3 2,5 1,7 Szwecja ,0 1,9 3,0 3,1 4,0 1,8 2,6 1,8 3,5 2,2 3,2 2, ,3 1,7 2,3 2,4 4,5 2, ,0 34,0 24,4 19,2 20,7 19,6 18,6 15,6 18,3 21,1 23,7 23,4 Wielka Brytania ,4 35,3 22,1 17,0 16,5 16,8 15,4 13,4 18,2 18,5 21,9 19, ,2 35,2 20,2 15,4 15,3 16, ,9 5,0 9,1 7,5 6,3 6,3 4,3 5,1 14,0 9,0 9,8 5,4 Norwegia ,0 5,9 6,8 9,6 7,9 7,1 4,6 5,5 11,5 12,8 7,9 6, ,6 5,2 7,8 7,3 7,3 6, ,1 0,9 0,8 0,5 1,0 1,2 1,6 1,4 0,8 0,6 1,5 3,4 Rosja ,6 1,0 1,1 1,2 1,6 1,4 1,9 1,7 1,0 1,1 1,9 4, ,3 1,4 1,6 0,9 1,8 1, ,3 2,0 1,9 1,5 2,1 1,4 1,5 1,5 1,0 1,7 2,0 2,7 Ukraina ,2 1,8 1,4 1,8 1,7 1,0 1,2 1,2 1,2 1,5 2,2 4, ,3 2,0 2,8 1,8 2,0 1, ,9 5,7 4,5 5,9 7,1 8,7 9,1 7,2 6,9 5,9 6,0 4,7 Stany Zjednoczone ,5 5,2 4,9 5,0 7,5 9,0 10,2 6,0 8,6 6,5 6,6 4, ,5 3,7 4,7 4,7 7,3 7, ,0 2,7 15,8 6,1 2,3 4,0 5,0 4,4 5,0 10,0 9,5 2,3 Izrael ,3 3,7 17,4 5,2 2,0 3,5 4,4 4,6 4,5 9,8 8,7 3, ,0 1,8 17,4 8,0 3,7 2, ,7 0,8 0,8 0,8 1,2 1,9 1,2 1,3 1,5 1,3 1,1 1,0 Japonia ,1 1,0 0,8 0,8 1,6 1,5 2,2 2,3 1,4 1,8 2,1 1, ,4 1,5 0,9 0,8 1,2 1, ,2 0,4 0,8 1,2 1,0 1,2 1,3 1,3 0,8 0,6 0,6 0,6 Republika Korei ,8 0,5 0,5 0,5 1,1 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0, ,4 0,9 0,5 0,4 0,8 0, ,2 8,5 8,0 13,0 10,1 11,2 11,3 10,4 10,0 9,9 9,6 11,4 Pozostałe kraje ,0 7,4 6,5 11,4 10,5 13,6 13,7 13,3 11,2 9,7 9,7 12, ,7 9,3 8,6 11,2 13,0 14,8 45

46 1.7. Muzea, teatry, galerie oraz kina w Krakowie Prezentowane poniżej dane o podmiotach instytucji kultury pochodzą ze sprawozdań rocznych dotyczących działalności artystycznej i rozrywkowej, działalności muzeów i instytucji paramuzealnych oraz działalności wystawienniczej. Liczba podmiotów prezentowanych w tabeli pokazuje podmioty, które dopełniły obowiązku statystycznego i złożyły sprawozdanie ze swej działalności. Według danych z tabeli od 2008 roku ciągle rośnie liczba widzów w kinach. W 2010 roku liczba widzów wyniosła niemal 5,7 miliona osób i była wyższa o ponad 340 tys. w porównaniu z rokiem 2009 oraz o 794 tys. osób w odniesieniu do 2008 roku. Podobnie jest w liczbie zwiedzających muzea i oddziały muzealne, tutaj również odnotowujemy ciągłe wzrosty. W 2010 roku liczba zwiedzających przekroczyła ponad 3 miliony osób, tj. ponad 430 tys. osób więcej niż w 2009 roku oraz 651 tys. osób więcej niż w 2008 roku. Wśród zwiedzających muzea rośnie również liczba osób przychodzących w zorganizowanych grupach, co świadczy o spadku indywidualnych odwiedzin muzeów. Według danych spada liczba widzów w teatrach i instytucjach muzycznych oraz liczba osób zwiedzających galerie. W 2010 roku w porównaniu do roku 2009 liczba widzów w teatrach spadła o 108 tys., natomiast w galeriach o niemal 45 tys. osób. Dane te zostały zobrazowane na wykresie 14. Tabela18. Teatry, muzea i galerie w Krakowie w latach Wyszczególnienie TEATRY Teatry i instytucje muzyczne Widzowie i słuchacze w teatrach MUZEA Muzea i oddziały muzealne ogółem w tym oddziały Zwiedzający muzea ogółem w tym w zorganizowanych grupach GALERIE Galerie Wystawy Zwiedzający galerie KINA Kina* Seanse Widzowie w kinach *kina stałe oraz multipleksy 46

47 tys. osób Wykres 14. Zwiedzający i widzowie w wybranych instytucjach kultury w Krakowie w latach , , , , , , ,4 289, ,8 916,8 366,0 321, Zwiedzający muzea Zwiedzający galerie Widzowie i słuchacze w teatrach Widzowie w kinach 47

48 Koniunktura Zm. jakościowe Zm. ilościowe 1.8. Hostele w Krakowie W październiku 2011 r. do hosteli w Krakowie została rozesłana ankieta, której zakres przedstawiony jest w tabeli 19. Ankietę skierowano do 86 obiektów, które wybrano z rejestru REGON oraz innych rejestrów administracyjnych. Na ankietę odpowiedziało ponad 44,2% hosteli. Zgromadzone dane podzielono na 15 opisujących je zmiennych, w ich skład wchodzą zarówno zmienne ilościowe, jak i jakościowe. Tabela 19. Charakterystyka zmiennych opisujących dane zebrane w badaniu ankietowym hosteli Zmienne Zakres wartości Liczba pokoi Liczba miejsc noclegowych Liczba miejsc noclegowych przypadająca na 1 węzeł higieniczno-sanitarny Liczba noclegów udzielonych w poszczególnych kwartałach w 2011 r. Liczby całkowite Darmowy dostęp do internetu Posiłek wliczony w cenę noclegu Dostępność usług dodatkowych (np. rezerwacja biletów, informacja o atrakcjach turystycznych i kulturalnych) Całodobowa recepcja Rezerwacja noclegów przez internet Sytuacja finansowa jednostki Sprzedaż usług Pozycja wobec konkurencji Przewidywany popyt na usługi Sytuacja w branży turystycznej Polityka władz miasta w sferze promocji turystyki Tak Nie Poprawia się Pozostaje bez zmian Pogarsza się Na podstawie zebranych danych obliczono dodatkowo stopień wykorzystania miejsc noclegowych w hostelach w poszczególnych kwartałach. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych otrzymano w wyniku porównania kwartalnej liczby rzeczywiście udzielonych noclegów z nominalną kwartalną liczbą noclegów, czyli liczbą dostępnych miejsc noclegowych pomnożoną przez liczbę dni w kwartale. Dodatkowo wyznaczona została również liczba miejsc noclegowych przypadająca na jeden pokój w hostelu uzyskana w wyniku dzielenia liczby dostępnych miejsc noclegowych przez liczbę pokoi. 48

49 Średnia Mediana Minimum Maksimum Dolny kwartyl Górny kwartyl Odchylenie standardowe Objaśnienie pojęć statystycznych użytych w tabeli 20: Średnia arytmetyczna suma wartości danej cechy podzielona przez liczbę zbadanych hosteli; przeciętna wartość danej cechy przypadająca na jeden hostel. Minimum i maksimum najmniejsza i największa wartość danej cechy wśród zbadanych hosteli. Kwantyle (wartości cechy badanej zbiorowości hosteli, które dzielą zbiorowość na dwie określone części pod względem liczby jednostek, części te pozostają do siebie w określonych proporcjach): Kwartyl dolny - dzieli zbiorowość zbadanych hosteli na dwie części w ten sposób, że 25% hosteli ma wartości cechy niższe bądź równe kwartylowi dolnemu, a pozostałe 75% równe bądź wyższe od tego kwartyla Mediana - dzieli zbiorowość zbadanych hosteli na dwie części w ten sposób, że połowa hosteli ma wartości cechy niższe bądź równe medianie, a druga połowa równe bądź wyższe od mediany, stąd mediana nazywana jest wartością środkową Kwartyl górny - dzieli zbiorowość zbadanych hosteli na dwie części w ten sposób, że 75% hosteli ma wartości cechy niższe bądź równe kwartylowi górnemu, a pozostałe 25% równe bądź wyższe od tego kwartyla Odchylenie standardowe określa przeciętne zróżnicowanie poszczególnych wartości badanej cechy od średniej arytmetycznej. Im mniejsza wartość odchylenia, tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej. Tabela 20. Statystyki opisowe danych zebranych w badaniu ankietowym krakowskich hosteli Wyszczególnienie Liczba pokoi 13,4 12, ,4 Liczba miejsc noclegowych 51,4 44, ,8 Liczba miejsc noclegowych przypadająca na 1 pokój 4,2 4, ,2 Liczba miejsc noclegowych przypadająca na 1 węzeł higieniczno-sanitarny 7,1 6, ,9 Szacunkowa liczba noclegów udzielonych w I kwartale 2151,8 1956, ,3 Szacunkowa liczba noclegów udzielonych w II kwartale 2436,5 2018, ,4 Szacunkowa liczba noclegów udzielonych w III kwartale 2227,7 1445, ,9 Średnia miesięczna szacunkowa liczba noclegów udzielonych w kwartałach II-III 777,6 631, ,1 Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w I kwartale 43,7 38,0 2,8 96,7 15,9 72,4 30,8 Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w II kwartale 50,2 60,8 2,8 99,1 7,9 76,2 34,7 Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w III kwartale 46,4 41,6 2,8 99,8 12,0 72,2 35,1 49

50 Liczba pokoi w badanych hostelach zmienia się w przedziale od 3 do 26, z tego połowa hosteli dysponuje nie więcej niż 12 pokojami, zaś druga połowa co najmniej tą liczbą. W 75% hosteli liczba pokoi wynosi maksymalnie 19, a 25% hosteli posiada od 19 do 26 pokoi. Średnia liczba pokoi wynosi 13,4 (dla porównania w 2009 r. wartość ta wynosiła 13,7). Liczba miejsc noclegowych waha się od 14 do 114, przy czym w połowie zbadanych hosteli wartość ta utrzymywała się między 30 a 75 miejsc. Przeciętna liczba miejsc noclegowych w hostelu wynosi 51,4 (w 2009 r. było to 56,6 miejsc). W zbadanych hostelach średnia liczba miejsc noclegowych przypadających na jeden pokój wynosi 4,2. Natomiast średnia liczba miejsc noclegowych przypadająca na jeden węzeł higieniczno-sanitarny wynosi 7,1. Występuje duże zróżnicowanie przeciętnej liczby miejsc noclegowych przypadających na węzeł higieniczno-sanitarny, liczba ta w zależności od hostelu waha się od 1 do 26 osób. W sezonie turystycznym (kwartałach II - III) 2011 r. w ciągu miesiąca na jeden hostel przypadało średnio 777,6 udzielonych noclegów (w 2009 r. liczba ta wynosiła 739,5 noclegów). W zależności od obiektu wartość ta waha się od 33 do ponad 2 tys. noclegów. Połowa ankietowanych hosteli udzielała nie mniej niż 631,5 noclegów miesięcznie. Przeciętna liczba udzielonych noclegów w I kwartale wyniosła 2152 noclegów (w 2009 r noclegi), w II kwartale wzrosła do 2436 (odpowiednio do 2199 noclegów w 2009 r.), zaś w III kwartale wynosiła 2228 noclegów (2238 noclegów w 2009 r.). Średni stopień wykorzystania miejsc noclegowych w badanych hostelach w I kwartale wynosił 43,7%, w II kwartale 50,2%, zaś w III kwartale 46,4% (w 2009 r. odsetek ten przyjmował wartości kolejno: 22,0%, 36,6% i 39,3%). Analiza wybranych zmiennych jakościowych przedstawiona została w tabeli

51 Koniunktura Udogodnienia Tabela 21. Wyniki analizy zmiennych jakościowych Cecha Warianty % badanych hosteli Darmowy dostęp do internetu Posiłek wliczony w cenę noclegu Dostępność usług dodatkowych (np. rezerwacja biletów, informacja o atrakcjach turystycznych i kulturalnych) Całodobowa recepcja Rezerwacja noclegów przez internet Sytuacja finansowa jednostki Sprzedaż usług Pozycja wobec konkurencji Przewidywany popyt na usługi Sytuacja w branży turystycznej Polityka władz miasta w sferze promocji turystyki Tak 100,0 Nie 0,0 Tak 64,7 Nie 35,3 Tak 100,0 Nie 0,0 Tak 100,0 Nie 0,0 Tak 100,0 Nie 0,0 Poprawia się 12,5 Pozostaje bez zmian 68,8 Pogarsza się 18,8 Poprawia się 25,0 Pozostaje bez zmian 50,0 Pogarsza się 25,0 Poprawia się 31,3 Pozostaje bez zmian 56,3 Pogarsza się 12,5 Poprawia się 25,0 Pozostaje bez zmian 56,3 Pogarsza się 18,8 Poprawia się 5,9 Pozostaje bez zmian 41,2 Pogarsza się 52,9 Poprawia się 11,8 Pozostaje bez zmian 52,9 Pogarsza się 35,3 Spośród przebadanych hosteli wszystkie oferują takie udogodnienia jak: darmowy dostęp do internetu, dostępność usług dodatkowych, całodobowa recepcja oraz rezerwacja noclegów przez internet. Rzadszym udogodnieniem dla korzystających z noclegów jest posiłek oferowany w cenie noclegu zaledwie 64,7% badanych obiektów. Koniunktura gospodarcza to całokształt wskaźników życia gospodarczego charakteryzujących stan gospodarki danego rynku, pozwalających określić tendencje rozwojowe. Jakościowe informacje o stanie koniunktury hosteli w Krakowie zostały zebrane w przeprowadzonym badaniu ankietowym. Ta krótka ankieta może służyć jako źródło informacji uzupełniających, ale również wyprzedzających w stosunku do statystyki ilościowej. Przeprowadzona ankieta posłużyła zebraniu opinii przedsiębiorców na temat bieżącej sytuacji kierowanych przez nich hosteli w zakresie takich elementów prowadzonej działalności gospodarczej jak sytuacja finansowa, sprzedaż usług, pozycja wobec konkurencji, 51

52 przewidywany popyt na usługi, ogólna sytuacja branży turystycznej oraz polityka władz miasta w sferze promocji turystyki. Wykres 15. Koniunktura badanych hosteli Sytuacja finansowa jednostki Pogarsza się 18,8% Poprawia się 12,5% Pozostaje bez zmian 68,8% Sprzedaż usług Pogarsza się 25,0% Poprawia się 25,0% Pozostaje bez zmian 50,0% Pogarsza się 12,5% Pozycja wobec konkurencji Poprawia się 31,3% Pozostaje bez zmian 56,3% 52

53 Przewidywany popyt na usługi Pogarsza się 18,8% Poprawia się 25,0% Pozostaje bez zmian 56,3% Sytuacja w branży turystycznej Poprawia się 5,9% Pogarsza się 52,9% Pozostaje bez zmian 41,2% Polityka władz miasta w sferze promocji turystyki Pogarsza się 35,3% Poprawia się 11,8% Pozostaje bez zmian 52,9% 53

54 Według większości przebadanych podmiotów (52,9%) ogólna sytuacja w branży turystycznej pogarsza się, ale jednocześnie większy odsetek obiektów (81,2%) deklaruje, iż ich sytuacja finansowa się nie pogarsza w tym sytuacja finansowa 68,8% przedsiębiorstw pozostaje bez zmian, a 12,5% nawet się poprawia. W większości zbadanych hosteli (50,0%) sprzedaż usług pozostaje bez zmian, zaś po równo rozkładają się odpowiedzi o odczuciu przewagi wobec konkurencji oraz słabnięciu pozycji (po 25,0%). Ponad połowa kierujących hostelami (56,3%) przewiduje, że popyt na usługi pozostanie w najbliższym czasie na niezmienionym poziomie. Saldo odpowiedzi przedstawione na wykresie 16 uzyskano w wyniku porównania procentowego udziału odpowiedzi pozytywnych z procentowym udziałem odpowiedzi negatywnych. Oznacza to, że saldo odpowiedzi nie uwzględnia środkowego z dopuszczalnych wariantów odpowiedzi, tzw. wariantu neutralnego. Wykres 16. Saldo koniunktury badanych hosteli Poprawia się Pogarsza się Saldo Sytuacja finansowa jednostki Sprzedaż usług Pozycja wobec konkurencji Przewidywany popyt na usługi Sytuacja w branży turystycznej Polityka władz miasta w sferze promocji turystyki Najniższe saldo (-47,1%), a zatem i najgorzej oceniania wśród badanych hosteli w Krakowie jest ogólna sytuacja branży turystycznej, w 2009 r. saldo to było jeszcze niższe i wynosiło -48,3%. Kolejnymi czynnikami negatywnie ocenianymi są polityka władz miasta w sferze promocji turystyki (saldo 23,5% w 2011 r. i -24,1% w roku 2009) oraz sytuacja finansowa jednostki (saldo -6,3% w 2011 r., w 2009 r. oceny były znacznie mniej korzystne, wówczas saldo wynosiło -20,7%). Spośród badanych czynników w przypadku pozycji wobec konkurencji można mówić o pozytywnej koniunkturze saldo +18,8% (+27,6% w 2009 r.). 54

55 Właściciele badanych hosteli źle oceniają sytuację panującą w sektorze turystyki, ale jednocześnie są zdania, że gorzej z tą sytuacją radzi sobie konkurencja. Z udziału odpowiedzi pozytywnych we wszystkich udzielanych odpowiedziach wynika, że najlepiej oceniana jest pozycja firmy względem konkurencji (31,3% pozytywnych odpowiedzi), a następnie sprzedaż usług (25,0%) oraz przewidywany popyt na usługi (25,0%), zaś najniższy (równy 5,9%) udział pozytywnych odpowiedzi odnotowano dla ogólnej sytuacji branży turystycznej. Najwięcej odpowiedzi o pogarszającej się sytuacji odnotowano w ocenie sytuacji branży turystycznej, stanowiły one 52,9% wszystkich odpowiedzi (w 2009 odpowiednio 62,1%). Polityka władz miasta w sferze promocji turystyki również nie jest oceniana pozytywnie, 35,3% podmiotów uważa, że jej jakość pogarsza się (w 2009 r. odpowiedzi negatywne stanowiły 44,8% wszystkich odpowiedzi). 55

56 Gospodarka turystyczna Krakowa 2.1. Opis grup podmiotów składających się na obszar gospodarki turystycznej Krakowa wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) We wstępie do niniejszego raportu określono, jakie rodzaje działalności gospodarczej wg PKD 2007 składają się na obszar gospodarki turystycznej Krakowa. Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowy opis grup składających się na wybrany obszar. Grupa 01 Rękodzieło i sprzedaż detaliczna grupa ta obejmuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej: wyrobów odzieżowych, w tym bielizny; wyrobów futrzarskich; dodatków odzieżowych, takich jak: rękawiczki, krawaty, szelki itp.; obuwia; artykułów ze skóry; przyborów podróżnych ze skóry i jej substytutów; perfum; zegarków; zegarów i biżuterii; sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego; pamiątek; wyrobów rzemieślniczych i artykułów religijnych; znaczków i monet; używanych książek; antyków. Grupa 02 Hotele do grupy zaliczamy podmioty zapewniające krótkotrwałe zakwaterowanie w cyklu dziennym lub tygodniowym, tj. w hotelach, motelach, pensjonatach, umeblowanych pokojach, apartamentach, domkach letniskowych, ośrodkach wczasowych, domach wycieczkowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, domach studenckich, internatach, bursach szkolnych, hotelach robotniczych, kempingach. Grupa 03 Restauracje grupa ta obejmuje działalność takich podmiotów jak: restauracje, kawiarnie, restauracje typu fast food, bary mleczne, bary szybkiej obsługi, lodziarnie, pizzerie, ruchome placówki gastronomiczne (tj. obwoźni sprzedawcy), bary, tawerny, koktajlbary, dyskoteki, piwiarnie, puby, sklepy z kawą. Grupa 04 Transport zaliczamy tu podmioty oferujące usługi związane z transportem pasażerskim na drogach wodnych śródlądowych, wynajem łodzi, miejskie lub podmiejskie przewozy pasażerskie, działalność taksówek osobowych, przewozy autobusowe, transport pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta, wynajem samochodów. Grupa 05 Biura podróży, przewodnicy do grupy tej zaliczamy agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, pośredników turystycznych, organizatorów turystyki, podmioty prowadzące działalność w zakresie informacji turystycznej i rezerwacji. Grupa 06 Kultura działalność kin, teatrów, oper, filharmonii, innych podmiotów zajmujących się wystawianiem przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych, muzea, działalność grup cyrkowych, orkiestr i zespołów muzycznych, działalność indywidualnych artystów (aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy, 56

57 rzeźbiarze, malarze, rysownicy, grawerzy), działalność reżyserów, producentów, scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych dekoracji scenicznych, konferansjerów, działalność indywidualnych pisarzy, niezależnych dziennikarzy. Grupa 07 Rekreacja, poprawa kondycji fizycznej działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych, działalność centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce, działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, sal tanecznych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu, wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego Podmioty gospodarcze zarejestrowane i zlikwidowane Dane na temat liczby podmiotów gospodarczych pochodzą z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON. Do podmiotów gospodarki narodowej zalicza się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Dane dotyczące podmiotów gospodarki narodowej wykazano bez jednostek lokalnych (zakładów, oddziałów) wyżej wymienionych podmiotów oraz bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. Za podmioty działające uznano wszystkie podmioty gospodarcze istniejące w rejestrze REGON, natomiast za podmioty zlikwidowane te, które zostały z rejestru wykreślone. Poniższa tabela pokazuje liczbę wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarczych działających w Krakowie oraz obszarze gospodarki turystycznej w poszczególnych półroczach lat Udział podmiotów z obszaru gospodarki turystycznej we wszystkich zarejestrowanych w Krakowie podmiotach gospodarczych w całym prezentowanym okresie jest względnie stały i wynosi ok. 14%. We wszystkich badanych okresach rosła ogólna liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Krakowie. Podobnie było w obszarze gospodarki turystycznej, gdzie jedynie pierwsze półrocze 2011 przyniosło niewielki spadek działającej liczby podmiotów. Tabela 22. Podmioty obszaru gospodarki turystycznej na tle ogółu zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Krakowie w latach Wyszczególnienie I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI ogółem m. Kraków obszar gospodarki turystycznej udział w ogółem m. Kraków (%) ,0 13,8 13,8 13,8 13,8 13,6 13,4 57

58 Tabela 23 przedstawia półroczne dane o liczbie działających oraz zlikwidowanych podmiotów gospodarczych w latach z obszaru gospodarki turystycznej Krakowa w poszczególnych grupach. Tabela 23. Podmioty działające i zlikwidowane z obszaru gospodarki turystycznej w Krakowie Grupa Półrocze I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI PODMIOTY DZIAŁAJĄCE Bilans I-VI I-VI Rękodzieło, sprzedaż detaliczna 02 Hotele 03 Restauracje 04 Transport 05 Biura podróży, przewodnicy Kultura Rekreacja, poprawa kondycji fizycznej Razem 01 Rękodzieło, sprzedaż detaliczna 02 Hotele 03 Restauracje 04 Transport 05 Biura podróży, przewodnicy PODMIOTY ZLIKWIDOWANE Kultura Rekreacja, poprawa kondycji fizycznej Razem Suma Patrząc na powyższą tabelę oraz wykres 17 widać, że spośród wszystkich grup tworzących gospodarkę turystyczną największą liczbą działających podmiotów na koniec czerwca 2011 roku wyróżniała się grupa Transport (ok. 31%) oraz grupy Rękodzieło i sprzedaż detaliczna (ok. 23%) i Restauracje (ok. 21%). Grupy: Rekreacja, poprawa kondycji fizycznej, Kultura oraz Biura podróży, przewodnicy podzieliły między siebie niemal równo udziały na poziomie ok. 7%. Najmniej jednostek występowało w grupie Hotele ok. 5% wszystkich podmiotów z obszaru gospodarki turystycznej. Procentowy udział poszczególnych grup podmiotów w całym obszarze był podobny zarówno w 2008 roku, jak i pod koniec badanego okresu, tj. w I półroczu 2011 roku. Największe zmiany nastąpiły w obrębie grup: Rekreacja, poprawa kondycji fizycznej oraz Rękodzieło i sprzedaż detaliczna, których udział w porównaniu do roku 2008 zmniejszył się o odpowiednio 4 i 2 pkt. procentowego. 58

59 ilość podmiotów Wykres 17. Obszar gospodarki turystycznej Krakowa według grup branżowych na koniec I półrocza 2011 roku Kultura 6% Rekreacja, poprawa kondycji fizycznej 7% Rękodzieło, sprzedaż detaliczna 23% Biura podróży, przewodnicy 7% Hotele 5% Transport 31% Restauracje 21% W badanych półroczach okresu tylko jedna grupa podmiotów tj. Hotele, wyróżniała się stałym wzrostem liczby działających podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. W pozostałych grupach w pierwszym półroczu 2011 roku względem drugiego półrocza 2010 odnotowano niewielkie spadki liczby jednostek. Wykres 18 Liczba podmiotów gospodarki turystycznej zarejestrowanych w rejestrze REGON według grup branżowych w latach I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI Rękodzieło, sprzedaż detaliczna Restauracje Biura podróży, przewodnicy Rekreacja, poprawa kondycji fizycznej Hotele Transport Kultura 59

60 ilość podmiotów ilość podmiotów Wykres 19. Działające i zlikwidowane podmioty gospodarki turystycznej w latach I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI podmioty działające podmioty zlikwidowane Od I półrocza 2009 roku cały czas rosła liczba działających w obszarze gospodarki turystycznej podmiotów gospodarczych. Dopiero I półrocze 2011 roku przyniosło spadek o 249 przedsiębiorstw. Natomiast począwszy od początku 2009 roku stale rośnie liczba podmiotów zlikwidowanych, która w pierwszym półroczu 2011 osiągnęła poziom 760, co stanowiło niemal 5% jednostek działających. Wykres 20. Jednostki zlikwidowane w II półroczu 2010 r. i I półroczu 2011 r. wg grup branżowych Rękodzieło i sprzedaż detaliczna 02 Hotele 03 Restauracje 04 Transport 05 Biura podróży, przewodnicy 06 Kultura 07 Rekreacja, poprawa kondycji fizycznej 60

61 W okresie od lipca 2010 r. do czerwca 2011 r. w całym obszarze gospodarki turystycznej zlikwidowanych zostało 1353 podmioty gospodarcze. Najwięcej podmiotów zlikwidowało swoją działalność w grupie Transport (424), Rękodzieło, sprzedaż detaliczna (330) oraz w grupie Restauracje (314), co stanowiło odpowiednio 31%, 24% oraz 23% ogółu zlikwidowanych podmiotów. Udział podmiotów zlikwidowanych w liczbie działających podmiotów najwyższy był w grupie Rękodzieło, sprzedaż detaliczna, gdzie w poszczególnych półroczach badanego okresu osiągał poziom od 2,6% do 4,3% (średnio: 3,0% w całym badanym okresie), najniższy z kolei w grupie Transport, gdzie wynosił od 0,6% do 1,8% (średnio: 1,1% w całym badanym okresie). Dla podmiotów działających w Krakowie w obszarze gospodarki turystycznej obliczony został wskaźnik przeżycia kolejnych lat. Przy naliczaniu wskaźnika przyjęto zaklasyfikowanie podmiotów według cech w momencie rejestracji bez względu na to, czy uległy one zmianie w roku badania. Wskaźnik przeżycia pierwszego roku dla 2010 r. dla gospodarki turystycznej wynoszący 87,6% oznacza, że spośród wszystkich jednostek nowozarejestrowanych w 2009 r., po roku działalności w 2010 r. aktywnych jest nadal 87,6% jednostek. 61

62 Tabela 24. Przeżywalność podmiotów gospodarki turystycznej w Krakowie w kolejnych latach aktywności na rynku w latach Podmioty nowozarejestrowane pierwszego roku drugiego roku Wskaźnik przeżycia w % trzeciego roku czwartego roku piątego roku szóstego roku ,5 70,3 64,3 60,0 56,7 54, ,9 69,6 64,2 61,6 58, ,4 69,4 64,9 61, ,9 74,9 67, ,9 76, ,6 Wskaźnik przeżycia pierwszego roku przedsiębiorstw z obszaru gospodarki turystycznej w Krakowie w latach był coraz wyższy, oznacza to, że łatwiej jest przedsiębiorstwom przetrwać pierwszy rok działalności. z podmiotów zarejestrowanych w 2004 r. po pierwszym roku zlikwidowanych zostało 19,5%, w kolejnych latach działalności coraz mniejszy odsetek był likwidowany (po drugim roku kolejne 10,2% przestało działać, po trzecim jeszcze 6,0%). Dla porównania wśród podmiotów zarejestrowanych w 2007 roku w pierwszym roku działania zlikwidowanych zostało 17,1% jednostek, po drugim roku kolejne 8,0%, a po trzecim następne 7,7%. Szczegółowe zestawienie zawiera wykres

63 Wykres 21. Wskaźnik przeżycia podmiotów z obszaru gospodarki turystycznej w Krakowie 100 % 90 86,9 87, ,5 78,9 81,4 82,9 74,9 76,1 Wskaźnik przeżycia roku: pierwszego drugiego ,3 69,6 69,4 64,3 64,2 64, ,6 61,2 67,2 trzeciego czwartego piątego 56,7 58, Rok rejestracji podmiotu Funkcja przeżycia podaje prawdopodobieństwo tego, że podmiot będzie obecny na rynku przynajmniej daną liczbę lat. Funkcja przeżycia podmiotu z obszaru gospodarki turystycznej na rynku, przedstawiona na wykresie 22, została oszacowana metodą Kaplana- Meiera, która umożliwia wykorzystanie danych uciętych, czyli podmiotów, które w dalszym ciągu są na rynku (koniec 2010 roku). 63

64 Wykres 22. Funkcja przeżycia podmiotów z obszaru gospodarki turystycznej w Krakowie wg grup branżowych 1,0 0,9 Prawdopodobieństwo przeżycia 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Rekreacja, poprawa kondycji fizycznej Kultura Transport Rękodzieło, sprzedaż detaliczna Gospodarka turystyczna ogółem 0, Kolejny rok działalności 1,0 0,9 Prawdopodobieństwo przeżycia 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Biura podróży Restauracje Hotele Gospodarka turystyczna ogółem 0, Kolejny rok działalności 64

65 Z wykresu funkcji przeżycia można odczytać prawdopodobieństwa czasu przeżycia podmiotu na rynku dla obszaru gospodarki turystycznej Krakowa ogółem oraz dla poszczególnych grup branżowych. Powyższy wykres wyraźnie potwierdza, że dla przedsiębiorstwa decydujące są pierwsze lata działalności. W przypadku podmiotów z obszaru gospodarki turystycznej Krakowa po 3 latach aktywności 29,5% podmiotów nie jest już obecnych na rynku, w kolejnych 3 latach, czyli po 6 roku działalności przedsiębiorstw jest już zaledwie o kolejne 6,2% mniej. Różne jest prawdopodobieństwo przeżycia w poszczególnych grupach branżowych. Największe ryzyko niesie za sobą prowadzenie działalności w grupie Rękodzieło, sprzedaż detaliczna. Z kolei największe prawdopodobieństwo przeżycia kolejnych lat na rynku mają podmioty z grupy Transport. Po 5 latach od rozpoczęcia działalności w 2005 r. 58,1% podmiotów gospodarki turystycznej ogółem było nadal aktywnych na rynku. W poszczególnych grupach aktywnych było odpowiednio: 74,1% podmiotów grupy Transport 9,0% podmiotów grupy Biura podróży, przewodnicy 67,7% podmiotów grupy Rekreacja, poprawa kondycji fizycznej 61,7% podmiotów grupy Kultura 59,0% podmiotów grupy Hotele 57,2% podmiotów grupy Restauracje 46,6% podmiotów grupy Rękodzieło, sprzedaż detaliczna. 65

66 2.3. Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, wartość kapitału podstawowego i zagranicznego Źródłem danych, które wykorzystano do scharakteryzowania zbiorowości podmiotów, w których udziały posiadali inwestorzy zagraniczni było roczne sprawozdanie statystyczne dla podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Badaniem objęte były podmioty, w których w końcu roku ulokowany był kapitał zagraniczny, niezależnie od ich formy prawnej i wielkości. Dane dotyczą podmiotów, które mają siedzibę w Krakowie. Kapitał zagraniczny to kapitał wniesiony do przedsiębiorstwa, w postaci środków finansowych (gotówka, akcje, obligacje), rzeczowych aktywów trwałych (maszyny, urządzenia, środki transportu, nieruchomości) oraz wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje itp.) przez podmiot zagraniczny. Kapitał podstawowy (zakładowy) to oznaczona kwota pieniężna stanowiąca sumę udziałów wszystkich wspólników, a zarazem będąca pierwotnym majątkiem przedsiębiorstwa. Jego wysokość jest ustalona w umowie spółki i wpisana w rejestrze sądowym. Jest to wkład właścicieli spółki, który wnoszą oni w momencie zakładania przedsiębiorstwa, aby miało ono środki do rozpoczęcia działalności. Może on być wniesiony w postaci gotówki, bądź np. środków trwałych, takich jak maszyny czy nieruchomości. Kapitał podstawowy stanowi podstawę odpowiedzialności spółki wobec wierzycieli i gwarancję jej wypłacalności, ma także znaczenie przy ubieganiu się o kredyty bankowe. W 2010 roku liczba podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego, które złożyły sprawozdania, w całym obszarze gospodarki turystycznej wzrosła w porównaniu do roku 2009 z 53 do 63 jednostek, tj. o ok. 18%. Podmioty z obszaru gospodarki turystycznej posiadające kapitał zagraniczny stanowiły ponad 6% podmiotów z udziałem obcego kapitału w Krakowie. W roku 2010 najwięcej jednostek z obszaru gospodarki turystycznej posiadających udziały kapitału zagranicznego wystąpiło w grupie Restauracje, Hotele oraz Rękodzieło i sprzedaż detaliczna. 66

67 tys.zł Wykres 23. Wartość kapitału podstawowego i zagranicznego przypadająca na 1 podmiot gospodarki turystycznej z udziałem kapitału zagranicznego w latach kapitał podstawowy kapitał zagraniczny Wartość kapitału podstawowego przypadająca na 1 podmiot z udziałem kapitału zagranicznego w obszarze gospodarki turystycznej w końcu 2008 r. wyniosła ponad 1,9 mln zł. W 2009 roku nastąpił wzrost kapitału podstawowego o ponad 641 tys. zł. (kapitał podstawowy przypadający na 1 jednostkę wyniósł na koniec 2009 roku niemal 2,6 mln zł). Rok 2010 przyniósł spadek tej wartości o ok. 15% do poziomu 2,2 mln zł na 1 podmiot (z udziałem kapitału zagranicznego). Spadek ten nastąpił pomimo wzrostu liczby podmiotów, które posiadały kapitał zagraniczny oraz złożyły sprawozdanie. Wykres 24. Podział kapitału podstawowego w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego w obszarze gospodarki turystycznej Krakowa w latach ,3 1,6 2,8 80 % ,7 98,4 97, kapitał zagraniczny kapitał podstawowy 67

68 Udział kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym w 2008 r. wyniósł aż 98,7%. Natomiast na koniec roku 2009 udział kapitału zagranicznego tylko nieznacznie uległ zmianie i wynosił 98,4%. Na wykresie 24 widać, że w roku 2010 r. nastąpił spadek zarówno kapitału podstawowego, jak i zagranicznego, a udział kapitału zagranicznego w podstawowym zmniejszył się do 97,2%. W poszczególnych grupach gospodarki turystycznej udział kapitału zagranicznego w prezentowanych latach jest względnie stały i wynosi od 78% do 100%, co oznacza, że jeżeli już podmiot zagraniczny nabywał udziały w przedsiębiorstwach, to obcy kapitał ma zdecydowaną przewagę nad krajowym. Wyjątek sanowi tu grupa Kultura, której udział kapitału zagranicznego wynosi ok. 20%. W 2010 r. najwięcej kapitału zagranicznego ulokowane było w grupie Rękodzieło, sprzedaż detaliczna (48,8% kapitału zagranicznego ulokowanego w całym obszarze gospodarki turystycznej) oraz grupie Hotele (40,0%). Najmniej kapitału zagranicznego znajdowało się w grupie Rekreacja, poprawa kondycji fizycznej, Kultura oraz Biura podróży, przewodnicy. Tabela 25. Odsetek kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego gospodarki turystycznej Krakowa według wybranych grup branżowych Nazwa grupy % Rękodzieło, sprzedaż detaliczna 99,9 99,0 96,9 Hotele 98,9 98,8 98,9 Restauracje 98,5 98,4 94,0 Transport 79,7 79,7 78,7 Biura podróży, przewodnicy 99,6 100,0 99,6 Kultura 18,9 20,4 20,4 Rekreacja, poprawa kondycji fizycznej 100,0 100,0 100,0 68

69 tys.zł Wykres 25. Kapitał zagraniczny ulokowany w przedsiębiorstwach gospodarki turystycznej Krakowa w 2010 roku według kraju pochodzenia kapitału pozostałe kraje; 1,8% Francja; 1,4% Grecja; 1,5% Austria; 52,9% Cypr; 2,2% Włochy; 3,4% Luksemburg; 3,8% Szwajcaria; 29,1% Wielka Brytania; 3,9% Najwięcej kapitału zagranicznego ulokowanego w przedsiębiorstwach gospodarki turystycznej Krakowa pochodziło od inwestorów austriackich. W 2010 roku stanowił on ponad 52% obcego kapitału ulokowanego w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego. Drugim krajem, z którego najczęściej pochodził kapitał zagraniczny była Szwajcaria (29,1%). Na kolejnych miejscach, jednak ze zdecydowanie mniejszymi udziałami, znalazły się Wielka Brytania, Luksemburg i Włochy. Szczegółowe dane przedstawia wykres 25. Wykres 26. Przychody, koszty oraz wynik finansowy przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego gospodarki turystycznej Krakowa PRZYCHODY KOSZTY WYNIK FINANSOWY Cały czas począwszy od 2008 rosną przychody przedsiębiorstw z obszaru gospodarki turystycznej, niestety rosną także koszty z całokształtu działalności, co spowodowało, że rok 69

70 2008 zakończył się ujemnym wynikiem finansowym. Kolejne lata, a więc 2009 i 2010 przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego zakończyły zyskiem na poziomie odpowiednio 26,4 oraz 30,6 mln zł. Największy poziom przychodów przypadających na 1 podmiot odnotowują podmioty z grupy Rękodzieło i sprzedaż detaliczna oraz Rekreacja, poprawa kondycji fizycznej. W wartościach nominalnych (suma przychodów na całą grupę) największe przychody generują podmioty z grup Rękodzieło i sprzedaż detaliczna, Hotele oraz Restauracje. Wykres 27. Przychody przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego wg grup branżowych przypadające na 1 podmiot tys. zł 01 Rękodzieło i sprzedaż detaliczna 02 Hotele 03 Restauracje 04 Transport 05 Biura podróży, przewodnicy 07 Rekreacja, poprawa kondycji fizycznej Wszystkie przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego z obszaru gospodarki turystycznej zatrudniały w 2010 roku 2110 osób. Na jeden podmiot dało to średnio 33 zatrudnione osoby, tj. o 6 mniej niż w roku 2009, jednak o 9 więcej niż w roku w roku 2010 najwięcej osób zatrudnionych było w grupie Rękodzieło i sprzedaż detaliczna oraz Hotele i Restauracje. Te trzy grupy podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego zatrudniały ponad 92% wszystkich pracujących w obszarze gospodarki turystycznej. 5 Przychody podmiotów z grupy 06 Kultura nie są pokazywane ze względu na zachowanie tajemnicy statystycznej 70

71 liczba osób Wykres 28. Średnia liczba pracujących w obszarze gospodarki turystycznej przypadająca na 1 podmiot w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego Średnia liczba pracujących przypadająca na 1 podmiot

72 2.4. Pracujący i wynagrodzenia Informacje o liczbie pracujących i wynagrodzeniach dotyczą podmiotów gospodarki narodowej o liczbie pracujących powyżej 49 osób oraz reprezentatywnej 10% grupy wylosowanych podmiotów o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, bez rolnictwa indywidualnego, osób zatrudnionych poza granicami kraju (z wyjątkiem liczby pracujących), zatrudnionych w organizacjach społecznych, politycznych, związkach zawodowych i in. oraz zatrudnionych w działalności w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Dane o pracujących i wynagrodzeniach zostały przedstawione dla okresu od I półrocza 2008 r. do I półrocza 2011 r. W porównaniu do poprzedniej edycji Raportu zmieniono źródło danych o pracujących i wynagrodzeniach. Zamiast rocznych sprawozdań dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń wykorzystano miesięczne meldunki o działalności gospodarczej. Do pracujących zaliczono osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, właścicieli, współwłaścicieli oraz pomagających im członków rodzin, agentów, osoby wykonujące pracę nakładczą i członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Dane o wynagrodzeniach dotyczą wynagrodzeń brutto. Liczba pracujących W tabeli 26 widać, że liczba pracujących w Krakowie stale rosła za wyjątkiem II półrocza 2009 r., w którym nastąpił spadek ogólnej liczby pracujących o 0,6% w odniesieniu do wartości z I półrocza tego roku. W I półroczu 2011 r. liczba pracujących w Krakowie wyniosła osób, co stanowi wzrost o 7,1% względem I półrocza 2008 r. Najwięcej osób w gospodarce turystycznej zatrudnionych było w I półroczu 2009 roku. W tym okresie w gospodarce turystycznej pracowało ponad 14 tys. osób. Udział pracujących w obszarze gospodarki turystycznej w liczbie pracujących w Krakowie ogółem wahał się w badanym okresie między 6,5% a 7,0%. Od I półrocza 2009 r., kiedy pracujący w gospodarce turystycznej stanowili 7,0% ogółu pracujących w Krakowie, odsetek ten stale spadał do poziomu 6,5% w I półroczu 2011 r. Patrząc na wykres 29 widać, że liczba pracujących przypadająca na 1 przebadany podmiot w obszarze gospodarki turystycznej waha się od 130 osób w II półroczu 2008 do 136 w I półroczu W ostatnim badanym okresie, a więc w I półroczu 2011 roku na 1 przebadany podmiot w obszarze gospodarki turystycznej przypadło 133 zatrudnione osoby. Najwięcej osób przypadających na 1 przebadany podmiot zatrudnionych było w grupie Transport (od 494 osób w okresie I VI 2008 do 393 osób w okresie I VI 2011) oraz Rękodzieło, sprzedaż detaliczna (od 150 osób I VI 2008 do 193 osób w okresie I VI 2011). 72

73 osoby Tabela 26. Pracujący w obszarze gospodarki turystycznej Krakowa oraz w Krakowie ogółem w latach GRUPA I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI Obszar gospodarki turystycznej w Krakowie Średnia liczba pracujących Miasto Kraków Udział liczby pracujących w gospodarce turystycznej w liczbie pracujących w Krakowie ogółem % 7,0 6,7 7,0 6,9 6,7 6,6 6,5 Wykres 29. Liczba pracujących przypadająca na 1 podmiot w gospodarce turystycznej w Krakowie w latach I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI Tabela 27. Średnia liczba pracujących przypadająca na 1 podmiot w obszarze gospodarki turystycznej w Krakowie według grup branżowych GRUPA I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI Rękodzieło, sprzedaż detaliczna Hotele Restauracje Transport Biura podróży, przewodnicy Kultura Rekreacja, poprawa kondycji fizycznej

74 Wykres 30. Pracujący w gospodarce turystycznej w Krakowie według grup branżowych w 2010 roku Biura podróży, przewodnicy 0,7% Rekreacja, poprawa kondycji fizycznej 1,2% Kultura 23,6% Transport 20,3% Restauracje 14,7% Rękodzieło i sprzedaż detaliczna 25,9% Hotele 13,6% Jak widać na wykresie 30 w obszarze gospodarki turystycznej w 2010 r. najwięcej osób (25,9%) zatrudnionych było w grupie Rękodzieło i sprzedaż detaliczna. Kolejnymi grupami zatrudniającymi najwięcej osób były Kultura (23,6%) oraz Transport (20,3%). Najmniej osób pracowało w grupie Biura podróży i przewodnicy (0,7%) oraz Rekreacja, poprawa kondycji fizycznej (1,2%). W większości poszczególnych grup branżowych gospodarki turystycznej w Krakowie odnotowano procentowy wzrost liczby pracujących w I półroczu 2011 r. względem analogicznego półrocza 2008 r. (patrz wykres 31). Najwięcej, bo o 37,7% liczba pracujących wzrosła w grupie Biura podróży, przewodnicy oraz Rekreacja, poprawa kondycji fizycznej o 37,0%. Innymi grupami, w których liczba pracujących wzrosła były: Rękodzieło i sprzedaż detaliczna (o 21,9%), Restauracje (o 10,7%) oraz Kultura (o 4,1%). W pozostałych grupach odnotowano spadek liczby pracujących, przy czym największy w grupie Hotele (o 29,0%). W grupie Transport liczba pracujących zmniejszyła się o 7,1%. Porównując I półrocza lat 2010 i 2011 należy zauważyć, że tylko w dwóch grupach nastąpił spadek liczby pracujących, były to Hotele oraz Transport (odpowiednio o 1,4% i 0,9%). W analizowanym okresie znaczy wzrost liczby pracujących zanotowano w grupie Biura podróży, przewodnicy (o 35,7%) oraz w grupie Rekreacja, poprawa kondycji fizycznej (o 11,3%). 74

Gospodarka turystyczna w Krakowie

Gospodarka turystyczna w Krakowie URZĄD STATYSTYCZNY w KRAKOWIE 31-223 KRAKÓW, ul. Kazimierza Wyki 3 Tel. 12 415 60 11, fax 12 361 01 91, 12 361 01 92, e-mail: SekretariatUSKRK@stat.gov.pl Gospodarka turystyczna w Krakowie Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Opracowano w US Kraków Zespół w składzie:

Opracowano w US Kraków Zespół w składzie: Opracowano w US Kraków Zespół w składzie: Grzegorz Ruta Ryszard Gawlik Iwona Wrona Ewa Klimowska Małgorzata Piwowarczyk Marcin Koczanowski Marek Skuciński 2 Spis treści Wstęp... 4 Turystyka w Krakowie...

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r.

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r. Turystyka w województwie małopolskim w 216 r. Opracowanie sygnalne Maj 217 r. Rośnie popularność turystyczna województwa małopolskiego, co potwierdzają miary opisujące ruch turystyczny w 216 r. To między

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA TURYSTYCZNA W KRAKOWIE

GOSPODARKA TURYSTYCZNA W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY w KRAKOWIE GOSPODARKA TURYSTYCZNA W KRAKOWIE Raport o stanie na lata 2006 2008. Opracowano w US Kraków na zlecenie Biura ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa Grudzień 2008 Opracowano

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 marca 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 i jej wykorzystanie w 2010 roku W

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Opracowano w Urzędzie Statystycznym w Krakowie

Opracowano w Urzędzie Statystycznym w Krakowie Opracowano w Urzędzie Statystycznym w Krakowie Zespół w składzie: dr Marta Najda-Janoszka Grzegorz Ruta Ryszard Gawlik Ewa Klimowska Małgorzata Piwowarczyk Marcin Koczanowski Marek Skuciński Jarosław Serek

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka bazy noclegowej w Polsce

Charakterystyka bazy noclegowej w Polsce Charakterystyka bazy noclegowej w Polsce Baza noclegowa to jeden z podstawowych elementów zagospodarowania turystycznego. W jej skład wchodzą obiekty noclegowe oraz inne elementy, które pozwalają osobom

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 30 września 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 29.09.2016 r. Notatka informacyjna Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2016 r. i jej wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 3 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 3 Maj 2015 r. TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim Stan na koniec 2017 r.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim Stan na koniec 2017 r. opracowanie sygnalne Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim Stan na koniec 2017 r. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 22 marca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie turystycznych obiektów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 marca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą stanu i wykorzystania turystycznych obiektów zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania w 2010 r. Źródłem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 212 r. zmiana zakresu prezentowanych danych przez włączenie informacji na temat pokoi gościnnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r.

Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. INFORMACJE SYGNALNE dd.mm.rrrr r. Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. 18.05.2018 r. 22,7% udział turystów zagranicznych odwiedzających Polskę Województwo mazowieckie mimo niskiego udziału w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku)

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku) Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 357 z ogółem: obiekty całoroczne 319 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 211 obiekty indywidualnego zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

Podklasa ta nie obejmuje:

Podklasa ta nie obejmuje: Załącznik nr 1 Lista PKD 2007 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59,

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania maj 2016 tel. 77 423 01 10 11 77 423 10 01 fax 77 423 01 25 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Struktura przyjazdów do Małopolski turystów z Polski

Struktura przyjazdów do Małopolski turystów z Polski TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Ruch Turystyczny w Małopolsce Województwo Małopolskie ze względu na swoje walory przyrodnicze, zróżnicowaną rzeźbę terenu oraz bogactwo kulturowe jest terenem szczególnie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R.

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65954 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 zielonagora.stat.gov.pl tel. 68 3 3 11, fax 68 3 536 79 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 013 R. Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Województwo

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2006 r. Opracowanie powstało na podstawie wyników stałego badania

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 7 za okres: październik 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. Informacje o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej turystyki pochodzą ze stałych badań statystycznych GUS. Dane dotyczące liczby obiektów

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLIINIIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 212 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 2 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin/index.htm

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 17. za okres: sierpień opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 17. za okres: sierpień opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 17 za okres: opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM Urz¹d Statystyczny w Katowicach Œl¹ski Oœrodek Badañ Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 www.stat.gov.pl/katow OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W M.ST. WARSZAWIE W 2014 R.

TURYSTYKA W M.ST. WARSZAWIE W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 fax 22 846 76 67 Data opracowania 10.07.2015

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 7 lipiec 2015 r. BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Struktura odwiedzających krajowych w Małopolsce w III kw 2004 r. 26% 13%

Struktura odwiedzających krajowych w Małopolsce w III kw 2004 r. 26% 13% TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Raport za rok 2004 r. Turystyka jest w dzisiejszych czasach jednym z najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki światowej. Według prognoz Światowej Organizacji

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2016 r. Tel. 85 749 77 00, faks 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/ Województwo

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2015 r. Tel. 85 749 77 00, faks 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/ Województwo

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2013 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2011 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI FUNKCJONOWANIA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH (W TYM PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 31.1.216 r. Turystyczne obiekty noclegowe 1 na obszarach nadmorskich 2 Uwaga: Począwszy od danych za 216 r. w statystyce dotyczącej turystycznej

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Urzędu Statystycznego w Krakowie. Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych

Opracowanie Urzędu Statystycznego w Krakowie. Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych 1 Opracowanie Urzędu Statystycznego w Krakowie Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych Zespół w składzie: Marcin Marosz Małgorzata Piwowarczyk Marek Skuciński pod redakcją Krzysztofa Jakóbika Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Aktualne dane od podmiotach gospodarczych w Małopolsce

Aktualne dane od podmiotach gospodarczych w Małopolsce Aktualne dane od podmiotach gospodarczych w Małopolsce Opracowanie zawiera dane zaczerpnięte z informacji sygnalnej Urzędu Statystycznego w Krakowie dotyczącej liczby, struktury, obszaru działalności i

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE KULTURY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2003 R.

INSTYTUCJE KULTURY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2003 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - lipiec 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 17

Bardziej szczegółowo

dotychczasowa treść 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 2 otrzymuje brzmienie: 2 dotychczasowy tytuł dokumentu o treści: otrzymuje brzmienie:

dotychczasowa treść 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 2 otrzymuje brzmienie: 2 dotychczasowy tytuł dokumentu o treści: otrzymuje brzmienie: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 17.11.217 r. Notatka informacyjna Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w sezonie wakacyjnym Prezentowane informacje dotyczą obiektów noclegowych posiadających

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2016 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2012 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r. Notatka prezentuje wyniki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2014 II kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy Na koniec czerwca 2014 roku w małopolskich urzędach pracy zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

BAZA NOCLEGOWA. Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej

BAZA NOCLEGOWA. Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej BAZA NOCLEGOWA czyli co? Baza noclegowa Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej Organizacji Turystyki i Eurostatu możemy podzielić na prywatne bazy noclegowe, jak

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2015 I kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Styczeń i luty 2015 roku były jeszcze okresem wzrostu liczby osób w rejestrach

Bardziej szczegółowo

Opracowano w US Kraków Zespół w składzie:

Opracowano w US Kraków Zespół w składzie: Opracowano w US Kraków Zespół w składzie: Grzegorz Ruta Ryszard Gawlik Iwona Wrona Ewa Klimowska Dorota Maćkowska Cichosz Barbara Nowak Maria Konieczkowska Marta Pompa Halina Grabowska Barbara Czernecka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R.

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Opracowania sygnalne T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Informacja W WOJEWÓD. narodowej, gospodarki. podmiotów. publicznego. - o 1,3%.

Informacja W WOJEWÓD. narodowej, gospodarki. podmiotów. publicznego. - o 1,3%. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalnaa - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 8. za okres: listopad opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 8. za okres: listopad opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 8 za okres: listopad 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 3. za okres: czerwiec opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 3. za okres: czerwiec opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 3 za okres: czerwiec 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 21.05.2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 fax 022

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 30.11.2015 r. Turystyczne obiekty noclegowe 1 Prezentowane informacje dotyczą obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku Bezrobocie w styczniu 216 roku Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy podlega trendom sezonowym. W styczniu 216 roku ta liczba wyniosła 125,5 tys. osób i była wyższa niż w grudniu 215 roku o prawie 6

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:44:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:44:28 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.03.2015 godz. 13:44:28 Numer KRS: 0000325655 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej przydatny element lokalnej diagnozy społecznej?

Ocena zasobów pomocy społecznej przydatny element lokalnej diagnozy społecznej? Ocena zasobów pomocy społecznej przydatny element lokalnej diagnozy społecznej? Na drodze do skutecznych i efektywnych działań/rozwiązań. Podejście strategiczne w pomocy społecznej Kraków, 6 grudnia 2017

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Krajowe wyjazdy mieszkańców Polski Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszych sześciu miesiącach

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK wybrane wnioski. Kraków, lipiec 2017 r.

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK wybrane wnioski. Kraków, lipiec 2017 r. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2016 - wybrane wnioski Kraków, lipiec 2017 r. 1 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZACJA ZADANIA USTAWOWEGO Ocena zasobów pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK Kraków 2018 r.

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK Kraków 2018 r. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2017 Kraków 2018 r. 1 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZACJA ZADANIA USTAWOWEGO Ocena zasobów pomocy społecznej obrazuje zasoby pomocy

Bardziej szczegółowo