Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 3. za okres: czerwiec opracowany w ramach projektu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 3. za okres: czerwiec opracowany w ramach projektu:"

Transkrypt

1 Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 3 za okres: czerwiec 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego w ramach 8 osi priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie Adaptacja do zmian owe Centrum Funduszy Europejskich

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Analiza bezrobocia badanych obszarów Analiza rynku pracy w Powiecie Nowosądeckim Oferty pracy napływające w badanym okresie Poziom wynagrodzeń i konkurencja Spis Tabel Spis Wykresów

3 1. Wprowadzenie Niniejszy Raport zawierający analizę sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Sądeckiego obejmuje miesiąc czerwiec 2016 r. Podstawowe informacje o lokalizacji, demografii oraz prognozach i wskazaniach rozwojowych regionów na przyszły rok znajdują się w raporcie początkowym za kwiecień 2016 r. 2. Analiza bezrobocia badanych obszarów Pomimo spadku liczby osób bezrobotnych o osób (tj. 5,66%) w czerwcu 2016 r. (podobnie jak w poprzednim miesiącu) województwo małopolskie pod względem liczby osób bezrobotnych zajmowało czwarta pozycję w kraju ( osób). Spadki w liczbie zarejestrowanych osób bezrobotnych w analizowanym okresie miały miejsce w każdym powiecie (jedynie w powiecie miechowskim przybyło 5 bezrobotnych kobiet). Ilościowo najwięcej bezrobotnych ubyło w Krakowie i w powiatach: nowosądeckim, limanowskim i wadowickim. Najmniej z kolei w miechowskim, proszowickim i tatrzańskim. Największy odsetek bezrobotnych ubył w skali powiatów: suskiego (-13,93%) i wadowickiego (-10,52%), a najmniejszy odsetek w powiatach: miechowskim (-1,66%) i proszowickim (-2,53%). 3

4 Nazwa Tabela 1. Liczba bezrobotnych w powiatach Małopolski w okresie kwiecień - czerwiec 2016 r. kwiecień maj czerwiec dynamika w stosunku do maja 2016 r. ogółem M K ogółem M K ogółem M K ogółem M K osoby % osoby % osoby % POLSKA ,42% ,71% ,24% MAŁOPOLSKIE ,66% ,07% ,43% bocheński ,70% -65-5,93% -32-2,10% krakowski ,02% ,29% -86-2,78% miechowski ,66% -34-3,71% 5 0,61% myślenicki ,20% ,39% ,97% proszowicki ,53% -26-2,97% -15-2,02% wielicki ,97% -96-6,96% -85-5,15% m. Kraków ,09% ,82% ,34% gorlicki ,12% ,98% ,74% limanowski ,41% ,95% ,63% nowosądecki ,62% ,31% ,47% m. Nowy Sącz ,19% ,32% -77-4,43% chrzanowski ,04% ,33% ,94% olkuski ,56% ,55% ,71% oświęcimski ,54% -99-5,44% -54-2,15% wadowicki ,52% ,93% ,34% brzeski ,76% ,49% -82-4,47% dąbrowski ,03% ,22% -39-2,12% tarnowski ,34% ,57% ,96% m. Tarnów ,15% ,72% -33-1,30% nowotarski ,78% ,60% -89-2,82% suski ,93% ,34% ,51% tatrzański ,61% -50-2,40% -42-2,91% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z WUP Kraków oraz GUS 4

5 W czerwcu 2016 roku w całym województwie małopolskim odnotowano 0,4 spadek stopy bezrobocia rejestrowanego w porównaniu z poprzednim miesiącem. Stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa od średniej wojewódzkiej jedynie w powiatach: wadowickim, wielickim, bocheńskim, krakowskim, myślenickim, suskim, oraz w Krakowie i Nowym Sączu. W poniższej Tabeli wskazano również stopę napływu bezrobotnych zarejestrowanych, która równie potwierdza trudną sytuację na rynku pracy w Subregionie Sądeckim w porównaniu z pozostałym obszarem województwa małopolskiego. Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz stopa napływu bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie kwiecień czerwiec 2016 r. Nazwa stopa bezrobocia rejestrowanego kwiecień maj czerwiec dynamika w stosunku do maja 2016 r. stopa napływu bezrobotnych zarejestrowanych kwiecień maj czerwiec dynamika w stosunku do maja 2016 r. POLSKA 9,5 9,1 8,8-0,3 1,1 1,0 1,0 0,0 MAŁOPOLSKIE 8,1 7,7 7,3-0,4 0,8 0,7 0,8 0,1 bocheński 6,8 6,6 6,4-0,2 0,8 0,7 0,7 0,0 krakowski 6,6 6,4 6,1-0,3 0,7 0,7 0,7 0,0 miechowski 8,4 8,2 8,0-0,2 0,7 0,8 0,8 0,0 myślenicki 7,3 6,5 5,9-0,6 1,0 0,9 1,1 0,2 proszowicki 8,9 8,9 8,7-0,2 1,0 1,1 1,1 0,0 wielicki 7,9 7,5 7,0-0,5 0,9 0,8 0,8 0,0 m. Kraków 4,4 4,3 4,1-0,2 0,4 0,3 0,4 0,1 gorlicki 10,9 10,4 9,9-0,5 1,1 0,9 1,0 0,1 limanowski 13,0 12,4 11,4-1,0 1,1 1,2 1,2 0,0 nowosądecki 12,7 12,0 11,1-0,9 1,2 1,2 1,2 0,0 m. Nowy Sącz 7,6 7,1 6,6-0,5 0,8 0,8 0,8 0,0 chrzanowski 12,0 11,6 11,1-0,5 1,3 1,2 1,2 0,0 olkuski 11,7 11,1 10,3-0,8 1,0 1,0 1,1 0,1 oświęcimski 8,9 8,7 8,4-0,3 1,1 1,1 1,0-0,1 wadowicki 8,4 7,9 7,1-0,8 1,0 0,9 0,8-0,1 brzeski 9,8 9,1 8,6-0,5 0,9 0,9 0,9 0,0 dąbrowski 15,2 14,5 14,0-0,5 1,2 1,4 1,5 0,1 tarnowski 10,9 10,2 9,7-0,5 1,1 1,0 1,0 0,0 m. Tarnów 8,3 7,9 7,6-0,3 0,8 0,7 0,8 0,1 nowotarski 10,8 10,0 9,6-0,4 1,3 0,9 0,9 0,0 suski 7,2 6,6 5,7-0,9 1,0 0,8 0,9 0,1 tatrzański 12,6 12,4 12,1-0,3 1,2 0,8 0,8 0,0 Źródło: 5

6 W Powiecie Nowosądeckim spośród osób bezrobotnych zarejestrowanych w czerwcu 2016 r.: 15,58% stanowiły osoby dotychczas niepracujące, 84,4% stanowiły osoby wcześniej pracujące, 5,92% stanowiły osoby wcześniej pracujące, zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 86,37% stanowiły osoby nieposiadające prawa do zasiłku, 3,6% - stanowili absolwenci, 10,52% stanowiły osoby nowo zarejestrowane, 8,18% stanowiły osoby nowo zarejestrowane po raz kolejny. W czerwcu wyrejestrowało się ogółem osób (o 100 więcej niż w maju), z czego dla 636 osób (39,6%) powodem wyrejestrowania było podjęcie pracy. 6

7 Nazwa Tabela 3. Bezrobotni zarejestrowani wg typu w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie maj czerwiec 2016 r. ogółem dotychczas niepracujący uprzednio pracujący - ogółem uprzednio pracujący - zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładów pracy nieposiadający prawa do zasiłku absolwenci ogółem nowo zarejestrowani nowo zarejestrowani po raz kolejny wyrejestrowani ogółem 7 wyrejestrowani z tytułu podjęcia pracy maj czerwiec maj czerwiec maj czerwiec maj czerwiec maj czerwiec maj czerwiec maj czerwiec maj czerwiec maj czerwiec maj czerwiec POLSKA MAŁOPOLSKIE bocheński krakowski miechowski myślenicki proszowicki wielicki m. Kraków gorlicki limanowski nowosądecki m. Nowy Sącz chrzanowski olkuski

8 oświęcimski wadowicki brzeski dąbrowski tarnowski m. Tarnów nowotarski suski tatrzański Źródło: 8

9 3. Analiza rynku pracy w Powiecie Nowosądeckim Według stanu na dzień r. w PUP dla u Nowosądeckiego zarejestrowanych było łącznie osób bezrobotnych, z czego 60,3% stanowiły kobiety (wzrost o 1% w porównaniu z poprzednim miesiącem). Podobnie jak w maju 81,7% to osoby zarejestrowane po raz kolejny licząc od roku Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowiły 90,5% ogółu bezrobotnych, a były to: osoby do 30 roku życia 35,57% w tym osoby do 25 roku życia 18,5% długotrwale bezrobotne 55,5% powyżej 50 roku życia 21,5% korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 8,4% posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 21,9% posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 0,01% niepełnosprawni 4,6%. Wraz ze spadkiem liczby osób bezrobotnych o 760 osób w porównaniu z majem (spadek o osób w porównaniu z kwietniem br.) spadły liczby osób w poszczególnych kategoriach bezrobotnych. Jest to widoczne w szczególności w grupie kobiet, których ubyło 392 (spadek o 7,47% w porównaniu z poprzednim miesiącem) czy np. osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, których jest mniej o 699 niż w maju br. (spadek o 8,74%). 9

10 Tabela 4. Podstawowe struktury i stany osób zarejestrowanych w owym Urzędzie Pracy dla u Nowosądeckiego według stanu na koniec kwietnia, maja i czerwca 2016 r. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Stan na dynamika w porównaniu z majem 2016 r. liczba % liczba % liczba % liczba % Bezrobotni ogółem w tym: ,62% kobiety , , , ,47% z prawem do zasiłku , , , ,34% zarejestrowani po raz I , , , ,53% zarejestrowani po raz kolejny (od 1990 r.) zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy , , , ,86% 502 5, , , ,83% poprzednio pracujący , , , ,42% dotychczas nie pracujący , , , ,64% zamieszkali na wsi , , , ,85% osoby w okresie do 12- stu miesięcy od dnia ukończenia nauki 350 3, , , ,90% cudzoziemcy 17 0,2 16 0,2 16 0,2 0 0,00% bez kwalifikacji zawodowych , , , ,74% bez zawodowego doświadczenia kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy , , ,49% , , , ,04% , , , ,74% osoby do 30 roku życia , , , ,38% w tym osoby do 25 roku życia , , , ,38% długotrwale bezrobotne , , , ,56% powyżej 50 roku życia , , , ,23% korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 741 7, , , ,60% , , ,75% 1 0,01 2 0,02 1 0, ,00% niepełnosprawni 414 4, , , ,15% Poszukujący pracy w tym: ,80% osoby niepełnosprawne ,56% Źródło: Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim stan na 30 kwiecień 2016 r., 31 maj 2016 i 30 czerwiec 2016 r. 10

11 Spośród 848 zarejestrowanych osób bezrobotnych w czerwcu 2016 r. najwięcej było osób zamieszkałych na wsi: 81,6%, co stanowiło spadek o 6,74% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W czerwcu w porównaniu z majem br. zarejestrowanych zostało więcej bezrobotnych w następujących kategoriach: cudzoziemcy, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, osoby długotrwale bezrobotne. O 101 osób więcej zostało wyrejestrowanych niż w poprzednim miesiącu jednak o 175 osób mniej wyrejestrowało się z powodu podjęcia pracy. O 39% wzrosła liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy, w tym liczba miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych wzrosła o 47 (tj. 470%). Statystycznie na 1 zgłoszoną ofertę przypadało prawie 14 bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie (w maju były to 22 osoby na 1 zgłoszoną ofertę). 11

12 Tabela 5. Płynność bezrobocia, oferty pracy oraz podjęcia pracy w PUP dla u Nowosądeckiego w okresie kwiecień - czerwiec 2016 r. Wyszczególnienie Miesiąc kwiecień 2016 Miesiąc maj 2016 Miesiąc czerwiec 2016 Dynamika w porównaniu z majem br. liczba % liczba % liczba % liczba % 1. Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu z tego: ,00% ,00% ,00% -64-7,02% po raz I - szy ,52% ,45% ,29% ,25% po raz kolejny ,48% ,55% ,71% -30-4,35% z prawem do zasiłku ,39% ,59% ,75% ,56% zamieszkali na wsi ,13% ,36% ,60% -50-6,74% w tym posiadający gospodarstwo rolne osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki 23 2,51% 20 2,19% 17 2,00% -3-15,00% ,32% ,32% ,04% ,92% cudzoziemcy 3 0,33% 0 0,00% 1 0,12% 1 100,00% bez kwalifikacji zawodowych ,44% ,14% ,34% ,22% bez doświadczenia ,03% ,40% ,18% -20-7,72% zawodowego kobiety, które nie podjęły 56 6,12% 50 5,48% 59 6,96% 9 18,00% zatrudnienia po urodzeniu dziecka w wieku do 30 roku życia ,32% ,24% ,55% -34-6,51% w tym wieku do 25 roku życia ,19% ,73% ,91% -22-6,57% długotrwale bezrobotne ,01% ,48% ,02% 19 6,83% powyżej 50 roku życia ,39% ,82% ,44% -12-9,52% korzystające ze świadczeń pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadający co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do 18 r. życia 31 3,39% 18 1,97% 11 1,30% -7-38,89% ,23% ,65% ,98% ,56% 0 0,00% 1 0,11% 1 0,12% 0 0,00% niepełnosprawni 45 4,92% 40 4,39% 35 4,13% -5-12,50% 2. Bezrobotni wyrejestrowani w miesiącu z tego: ,00% ,00% ,00% 101 6,70% podjęcia pracy ,08% ,82% ,55% ,58% 3. Zgłoszone wolne miejsca pracy z tego dla: ,00% ,00% ,00% ,00% na staż ,60% 85 20,33% 77 13,25% -8-9,41% na miejsca przygotowania zawodowego dorosłych 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% na prace społecznie 32 5,28% 4 0,96% 13 2,24% 9 225,00% użyteczne niepełnosprawnych 11 1,82% 10 2,39% 57 9,81% ,00% 4.Zgłoszenia zwolnień z przyczyn zakładu pracy (osoby) 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 0,00% Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim stan na 30 kwiecień 2016 r., 31 maj 2016 r. i 30 czerwiec 2016 r. 12

13 Spośród 581 miejsc pracy zgłoszonych w czerwcu br., 40 pochodziło z sektora publicznego, a 541 z prywatnego; oraz 215 były to oferty subsydiowane a 366 niesubsydiowane. Wykres 1. Podział zgłoszonych w VI 2016 r. ofert pracy na źródło i sposób finansowania. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim stan na 30 czerwca 2016 r. W poniższej tabeli zawarto wykaz najliczniejszych ofert zgłoszonych w I półroczu 2016 r. w podziale na zawody. Wynika z niej, ze najwięcej ofert pracy było dla robotników gospodarczych, sprzedawców i techników prac biurowych. Tabela 6. Wykaz ofert pracy zgłoszonych w I półroczu 2016 r. (najliczniejsze) Lp. Zawody Oferty pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszone w I półroczu 2016 r. symbol Ogółem subsydiowane staż Niesubsydiowane 1. Robotnik gospodarczy Sprzedawca Technik prac biurowych Kucharz Pomocniczy robotnik budowlany Technik administracji Pomoc kuchenna Magazynier

14 9. Kelner Fryzjer Murarz Kierowca ciągnika siodłowego Doradca klienta Asystent do spraw księgowości Zbrojarz Ślusarz Asystent nauczyciela przedszkola Kasjer handlowy Sortowacz materiałów drzewnych Fizjoterapeuta Recepcjonista Krawiec Kierowca samochodu dostawczego Mechanik poj. samochodowych Specjalista do spraw sprzedaży Cieśla Rzeźnik-wędliniarz Stolarz Pakowacz ręczny Spawacz Cukiernik Cieśla szalunkowy Pokojowa Pielęgniarka Monter / konserwator instalacji wentylacyj. i klimatyzacyjnych Kosmetyczka Przedstawiciel handlowy Spedytor

15 39. Pracownik ochrony fizycznej Pozostali stolarze meblowi Szwaczka maszynowa Ogrodnik terenów zieleni Mechanik samoch. osobowych Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani Nauczyciel przedszkola Sekretarka Fakturzystka Sprzedawca w stacji paliw Monter izolacji budowlanych Klasyfikator skór Sprzątaczka biurowa Księgowy Florysta Technik handlowiec Monter stolarki budowlanej Pozostali prac. obsługi biurowej Ogrodnik Elektryk Kierowca samochodu ciężarowego Źródło: Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim stan na 30 czerwca 2016 r. W I półroczu br. pracę podjęło osób w tym kobiet tj. 42,9%. Tabela 7. Liczba osób, które podjęły pracę w I półroczu 2016 r. Kwartały Ogółem Kobiety Mężczyźni I kwartał II kwartał RAZEM podjęcia pracy Źródło: Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim stan na 30 czerwca 2016 r. 15

16 4. Oferty pracy napływające w badanym okresie Poniższa Tabela ukazuje ilość ofert pracy napływających do owych Urzędów Pracy w całym Województwie Małopolskim w okresie kwiecień czerwiec W czerwcu bieżącego roku najmniej ofert wpłynęło do urzędów pracy w powiatach: tatrzańskim, miechowskim i proszowickim, a najwięcej ofert wpłynęło do Urzędu Pracy m. Kraków oraz powiatu krakowskiego i nowosądeckiego. W województwie małopolskim systematycznie spada liczba osób bezrobotnych przypadających na 1 zgłoszoną ofertę z 18 osób w kwietniu, przez 16 osób w maju, aż po 13 osób w czerwcu 2016 r. Tylko w sześciu powiatach sytuacja w tym względzie była na lepszym poziomie. W Powiecie Nowosądeckim było to 17 osób na 1 zgłoszoną ofertę aż o 10 mniej niż w miesiącu poprzednim. 16

17 Tabela 8. Liczba zgłoszonych ofert pracy do urzędów pracy w okresie kwiecień - czerwiec 2016 r. kwiecień maj czerwiec Nazwa zgłoszone w ciągu miesiąca zgłoszone w ciągu miesiąca z sektora prywatnego stan w końcu miesiąca bezrobotni zarejestrowani na 1 ofertę pracy zgłoszone w ciągu miesiąca zgłoszone w ciągu miesiąca z sektora prywatnego stan w końcu miesiąca bezrobotni zarejestrowani na 1 ofertę pracy zgłoszone w ciągu miesiąca zgłoszone w ciągu miesiąca z sektora prywatnego stan w końcu miesiąca bezrobotni zarejestrowani na 1 ofertę pracy POLSKA MAŁOPOLSKIE bocheński krakowski miechowski myślenicki proszowicki wielicki m. Kraków gorlicki limanowski nowosądecki m. Nowy Sącz chrzanowski olkuski oświęcimski wadowicki brzeski dąbrowski

18 tarnowski m. Tarnów nowotarski suski tatrzański Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: data emisji r. 18

19 Zestawienie ofert pracy, jakie napływają do owych Urzędów Pracy, bezrobotni mogą śledzić na bieżąco na stronach odpowiednich powiatów oraz na stronie oferty.praca.gov.pl. Baza ta, nie uwzględnia jednak ofert pracy, jakie można znaleźć w ogłoszeniach internetowych. W załączniku 1 do niniejszego raportu zawarto niektóre oferty pracy zgłoszone do urzędów pracy w czerwcu 2016 r. 5. Poziom wynagrodzeń i konkurencja Średnie wynagrodzenie w czerwcu 2016 r. w Małopolsce wynosiło 4 121,44 zł i było o 130 zł niższe niż średnia dla kraju. W porównaniu z kwietniem br. odnotowano tu prawie 0,2% wzrost, który nieznacznie odrobił spadek z maja br. W województwie małopolskim jedynie w branży działalność profesjonalna, naukowa i techniczna odnotowano ponad 6% spadek płac w porównaniu z kwietniem br. Tabela 9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wg PKD 2007 w Polsce i Województwie Małopolskim w okresie kwiecień - czerwiec 2016 r. Nazwa POLSKA MAŁOPOLSKIE POLSKA MAŁOPOLSKIE POLSKA MAŁOPOLSKIE kwiecień maj czerwiec zł zł zł kwiecień = 100% zł kwiecień = 100% ogółem 4 313, , , , ,19-1,42% 4 121,44 0,19% przemysł ogółem 4 283, , , , ,90 1,31% 4 216,65 2,33% przemysł - przetwórstwo przemysłowe 4 056, , , , ,21 1,10% 4 063,09 1,92% budownictwo 4 391, , , , ,49-3,35% 3 833,10 1,33% handel; naprawa pojazdów samochodowych zakwaterowanie i gastronomia obsługa rynku nieruchomości 4 059, , , , ,79-4,03% 3 451,06 4,43% 2 977, , , , ,14 2,34% 2 746,34 3,22% 4 489, , , , ,11 2,68% 3 857,86 0,62% działalność 6 443, , , , ,53-1,53% 6 742,84-6,32% profesjonalna, naukowa i techniczna administrowanie i działalność wspierająca 2 978, , , , ,55-0,97% 3 228,59 1,74% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

20 Podsumowując rynek pracy w czerwcu był nieco łatwiejszy niż w maju. Złożyły się na to następujące czynniki: Większa liczba zgłoszonych ofert pracy w miesiącu czerwcu w porównaniu z majem, Większa liczba osób, które podjęły zatrudnienie w czerwcu w porównaniu z majem, Wyższy poziom wynagrodzenia w województwie małopolskim w czerwcu w porównaniu z majem. 20

21 Spis Tabel Tabela 1. Liczba bezrobotnych w powiatach Małopolski w okresie kwiecień - czerwiec 2016 r. Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz stopa napływu bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie kwiecień czerwiec 2016 r. Tabela 3. Bezrobotni zarejestrowani wg typu w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie maj czerwiec 2016 r. Tabela 4. Podstawowe struktury i stany osób zarejestrowanych w owym Urzędzie Pracy dla u Nowosądeckiego według stanu na koniec kwietnia, maja i czerwca 2016 r. Tabela 5. Płynność bezrobocia, oferty pracy oraz podjęcia pracy w PUP dla u Nowosądeckiego w okresie kwiecień - czerwiec 2016 r. Tabela 6. Wykaz ofert pracy zgłoszonych w I półroczu 2016 r. (najliczniejsze) Tabela 7. Liczba osób, które podjęły pracę w I półroczu 2016 r. Tabela 8. Liczba zgłoszonych ofert pracy do urzędów pracy w okresie kwiecień - czerwiec 2016 r. Tabela 9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wg PKD 2007 w Polsce i Województwie Małopolskim w okresie kwiecień - czerwiec 2016 r. Spis Wykresów Wykres 1. Podział zgłoszonych w VI 2016 r. ofert pracy na źródło i sposób finansowania. 21

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 17. za okres: sierpień opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 17. za okres: sierpień opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 17 za okres: opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 7 za okres: październik 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 8. za okres: listopad opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 8. za okres: listopad opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 8 za okres: listopad 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 5. za okres: sierpień opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 5. za okres: sierpień opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 5 za okres: sierpień 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2014 II kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy Na koniec czerwca 2014 roku w małopolskich urzędach pracy zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2015 I kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Styczeń i luty 2015 roku były jeszcze okresem wzrostu liczby osób w rejestrach

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 82 656 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku Bezrobocie w styczniu 216 roku Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy podlega trendom sezonowym. W styczniu 216 roku ta liczba wyniosła 125,5 tys. osób i była wyższa niż w grudniu 215 roku o prawie 6

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2017

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2017 Bezrobocie w Małopolsce w październiku 217 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia Sytuacja w powiatach Przepływy bezrobotnych w rejestrach Oferty pracy Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 217 kwartał 217 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w kwartale 217 roku Od czterech lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. Pod koniec kwartału 217 r.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

TRENDY NA RYNKU PRACY

TRENDY NA RYNKU PRACY TRENDY NA RYNKU PRACY IX Konferencja Małopolska otwarta na wiedzę Kraków, 5 czerwca 2017 r. Rynek pracy w Małopolsce sytuacja na rynku pracy poprawia się: zwiększa się liczba podmiotów gospodarczych, zwiększa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na małopolskim rynku pracy. Kraków, 24 marca 2017 r.

Sytuacja na małopolskim rynku pracy. Kraków, 24 marca 2017 r. Sytuacja na małopolskim rynku pracy Kraków, 24 marca 2017 r. Bezrobocie 200 180 160 140 120 100 80 96,531 60 40 20 0 I 2007 V IX I 2008 V IX I 2009 V IX I 2010 V IX I 2011 V tysiące IX I 2012 V IX I 2013

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W kwietniu w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 9 528 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 216 roku W listopadzie 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano niewielki wzrost liczby bezrobotnych, do 95 19 osób, tj. o 339 osób. Udział kobiet w bezrobociu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 217 roku W styczniu 217 r. w małopolskich urzędach pracy odnotowano zwiększenie liczby bezrobotnych do 1 881, tj. o 4 35 osób. Obserwowany od listopada wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lutym 216 roku Typowy dla początku roku wzrost liczby zarejestrowanych w urzędach pracy był w lutym niewielki. Liczba osób zarejestrowanych (126,5 tys.) była wyższa niż w styczniu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 216 roku W maju nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 19 64 osób. Tym samym

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2016 IV kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w IV kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Począwszy od lutego aż do października 2015 roku liczba osób zarejestrowanych w małopolskich

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 11,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 10,1% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r.

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r. INFORMACJA o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 219r. Pajęczno 219 strona 2 SPIS TREŚCI I. POZIOM BEZROBOCIA... 5 II. STOPA BEZROBOCIA... 7 III. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA... 8 IV. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja 2016 r. wynosiła 1575, z czego 59,0% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku Częstochowa, lipiec 2017 r. 5164 4778 4010 7767

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2010r wynosiła 3346 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim Stan na koniec 2017 r.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim Stan na koniec 2017 r. opracowanie sygnalne Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim Stan na koniec 2017 r. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w październiku 216 roku W październiku 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano dalszy spadek liczby do niespełna 95 tys. osób. Prawdopodobnie jest to najniższy odczyt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec kwietnia 2017 r. wynosiła 1457, z czego 57,6% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 10. za okres: styczeń opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 10. za okres: styczeń opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 10 za okres: styczeń 2017 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie czerwiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2017 r. czerwiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 III kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w III kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W trzecim kwartale b.r. obserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Sukcesywnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w IV kwartale 2014 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w IV kwartale 2014 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w IV kwartale 2014 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 11,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 9,8% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 216 roku W lipcu i sierpniu po raz pierwszy od 28 roku w Małopolsce liczba zarejestrowanych spadła poniżej 1 tys. osób. Na koniec lipca w małopolskich urzędach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2006r wynosiła 2919 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. I kwartał 2013

Biuletyn WUP. I kwartał 2013 Biuletyn WUP 2013 1 I kwartał 2013 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 2013 roku Statystyka rynku pracy Na koniec marca 2013 roku liczba osób zarejestrowanych w małopolskich urzędach pracy wzrosła do

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2017 roku Częstochowa, sierpień 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 216 roku W kwietniu nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 115 69 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r.

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec września 2016 r. wynosiła 1528, z czego 60,1% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Tczew, sierpień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 grudnia 2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 31 grudnia 2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM wg stanu na 3 grudnia 205 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ze Spis treści I. POZIOM BEZROBOCIA... 2. Poziom bezrobocia w regionie m... 2 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lipca 2010 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowane były 7153 osoby

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Aktualne dane od podmiotach gospodarczych w Małopolsce

Aktualne dane od podmiotach gospodarczych w Małopolsce Aktualne dane od podmiotach gospodarczych w Małopolsce Opracowanie zawiera dane zaczerpnięte z informacji sygnalnej Urzędu Statystycznego w Krakowie dotyczącej liczby, struktury, obszaru działalności i

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 216 III kwartał 216 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 216 roku Od ponad dwóch lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. Pod koniec III

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo