Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 8. za okres: listopad opracowany w ramach projektu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 8. za okres: listopad opracowany w ramach projektu:"

Transkrypt

1 Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 8 za okres: listopad 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego w ramach 8 osi priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie Adaptacja do zmian Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Analiza bezrobocia badanych obszarów Analiza rynku pracy w Powiecie Nowosądeckim Oferty pracy napływające w badanym okresie Poziom wynagrodzeń i konkurencja Spis Tabel Spis Wykresów

3 1. Wprowadzenie Kolejny Raport zawierający analizę sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Sądeckiego obejmuje miesiąc listopad 2016r. Podstawowe informacje o lokalizacji, demografii oraz prognozach i wskazaniach rozwojowych regionów na przyszły rok znajdują się w raporcie początkowym za kwiecień 2016 r. 2. Analiza bezrobocia badanych obszarów W województwie małopolskim w listopadzie wzrosła liczba osób bezrobotnych o 0,36% w porównaniu z październikiem br., natomiast w porównaniu z kwietniem br. (kiedy to rozpoczęła się realizacja projektu) spadła o 17,81%. Analizując liczbę osób bezrobotnych w poszczególnych powiatach, w porównaniu z poprzednim miesiącem, zauważalny jest ich wzrost w 13 powiatach, największy zaś w powiecie suskim (4,92%), nowotarskim (3,27%) i krakowskim (2,37%). Największe spadki w liczbie osób bezrobotnych w porównaniu z październikiem odnotowano w powiecie miechowskim (-7,79%) i gorlickim (-2,18%). Najmniej osób bezrobotnych ubyło w powiatach: myślenickim (-0,18%) oraz brzeskim (-0,18%). Od początku realizacji projektu, tj. od kwietnia 2016 r. sytuacja na rynku pracy uległa poprawie w każdym powiecie. Największy odsetek bezrobotnych ubył w powiecie myślenickim (-35,23%), wadowickim (-28,53%) oraz olkuskim (-25,70%). Najmniejszy odsetek osób bezrobotnych ubył w powiecie tatrzańskim (-4,36%), bocheńskim (-10,07%) oraz proszowickim (-10,15%). 3

4 Tabela 1. Liczba bezrobotnych w powiatach Małopolski w okresie kwiecień - listopad 2016 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 4

5 W listopadzie 2016 roku w całym województwie małopolskim stopa bezrobocia rejestrowanego w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniła się, natomiast w porównaniu z kwietniem br. spadek ten w listopadzie był na poziomie -1,4%. Stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie była niższa od średniej wojewódzkiej w powiatach: bocheńskim, krakowskim, myślenickim, m. Kraków, m. Nowy Sącz, wadowickim i suskim. Stopa napływu bezrobotnych zarejestrowanych, która wyraża stosunek nowo zarejestrowanych do liczby aktywnych zawodowo w danym miejscu w Subregionie Sądeckim jest nadal na jednym z wyższych poziomów w województwie małopolskim. Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz stopa napływu bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie kwiecień listopad 2016r. stopa napływu bezrobotnych stopa bezrobocia rejestrowanego Nazwa kwiecień październik listopad dynamika w stosunku do października 2016 r. dynamika w stosunku do kwietnia 2016 r. kwiecień październik listopad zarejestrowanych dynamika w stosunku do października 2016 r. dynamika w stosunku do kwietnia 2016 r. POLSKA 9,4 8,2 8,2 0,0-1,2 1,1 1,2 1,1-0,1 0,0 MAŁOPOLSKIE 8,0 6,6 6,6 0,0-1,4 0,8 1,0 0,9-0,1 0,1 Powiat bocheński 6,7 6,1 6,0-0,1-0,7 0,8 0,9 0,7-0,2-0,1 Powiat krakowski 6,3 5,4 5,5 0,1-0,8 0,6 0,8 0,9 0,1 0,3 Powiat miechowski 8,3 7,1 6,6-0,5-1,7 0,7 1,0 0,8-0,2 0,1 Powiat myślenicki 7,3 4,8 4,8 0,0-2,5 0,9 1,1 1,0-0,1 0,1 Powiat proszowicki 8,7 8,0 7,9-0,1-0,8 1,0 1,2 0,9-0,3-0,1 Powiat wielicki 7,6 6,5 6,6 0,1-1,0 0,9 0,9 1,0 0,1 0,1 Powiat m.kraków 4,4 3,7 3,7 0,0-0,7 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 Powiat gorlicki 10,8 8,8 8,6-0,2-2,2 1,1 1,2 1,2 0,0 0,1 Powiat limanowski 12,8 10,0 9,9-0,1-2,9 1,1 1,6 1,4-0,2 0,3 Powiat nowosądecki 12,7 10,1 10,2 0,1-2,5 1,2 1,6 1,5-0,1 0,3 Powiat m.nowy Sącz 7,4 6,3 6,3 0,0-1,1 0,8 0,9 0,9 0,0 0,1 Powiat chrzanowski 12,1 10,4 10,4 0,0-1,7 1,3 1,6 1,4-0,2 0,1 Powiat olkuski 11,8 8,9 9,0 0,1-2,8 1,0 1,5 1,4-0,1 0,4 Powiat oświęcimski 9,0 7,8 7,8 0,0-1,2 1,1 1,2 1,2 0,0 0,1 Powiat wadowicki 8,3 6,0 6,0 0,0-2,3 1,0 1,0 1,2 0,2 0,2 Powiat brzeski 9,6 7,9 7,9 0,0-1,7 0,9 1,2 1,0-0,2 0,1 Powiat dąbrowski 15,3 13,6 13,6 0,0-1,7 1,2 2,0 1,6-0,4 0,4 Powiat tarnowski 10,9 9,1 9,1 0,0-1,8 1,1 1,4 1,3-0,1 0,2 Powiat m.tarnów 8,2 7,1 7,0-0,1-1,2 0,8 0,9 0,9 0,0 0,1 Powiat nowotarski 10,7 9,2 9,5 0,3-1,2 1,2 1,2 1,3 0,1 0,1 Powiat suski 7,0 5,1 5,3 0,2-1,7 1,0 1,2 1,1-0,1 0,1 Powiat tatrzański 12,6 12,0 12,0 0,0-0,6 1,2 1,0 0,9-0,1-0,3 Źródło: 5

6 W Powiecie Nowosądeckim spośród osób bezrobotnych zarejestrowanych w listopadzie 2016 r.: to osoby dotychczas niepracujące, to osoby wcześniej pracujące, 403 to osoby wcześniej pracujące, zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, to osoby nieposiadające prawa do zasiłku, 584 to absolwenci, to osoby nowo zarejestrowane, 880 to osoby nowo zarejestrowane po raz kolejny. W listopadzie wyrejestrowało się ogółem 921 osób (o 311 mniej niż w październiku), z czego dla 489 osób (53%) powodem wyrejestrowania było podjęcie pracy. 6

7 Tabela 3. Bezrobotni zarejestrowani wg typu w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie październik - listopad 2016 r. Źródło: 7

8 3. Analiza rynku pracy w Powiecie Nowosądeckim Według stanu na dzień r. w PUP dla Powiatu Nowosądeckiego zarejestrowanych było łącznie osób bezrobotnych, z czego 61,8% stanowiły kobiety. W stosunku do października br. liczba bezrobotnych w listopadzie br. wzrosła o 148 osób. Natomiast w porównaniu do listopada w 2015 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o osób. 80,7% to osoby zarejestrowane po raz kolejny licząc od roku Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowiły 89,9% ogółu bezrobotnych, a były to: osoby do 30 roku życia 36,4% w tym osoby do 25 roku życia 19,6% długotrwale bezrobotne 52,3% powyżej 50 roku życia 21,1% korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 4,5% posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 22,9% posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 0,04% niepełnosprawni 4,4%. Wraz ze wzrostem liczby osób bezrobotnych o 148 osób w porównaniu z październikiem (spadek o osób w porównaniu z kwietniem br.) spadły liczby osób w poszczególnych kategoriach bezrobotnych. Spośród ogółu bezrobotnych najwięcej ubyło osób zarejestrowanych po raz I (spadek o 31 osób, co stanowi -2,12%). Najwięcej natomiast przybyło bezrobotnych zarejestrowanych po raz kolejny (od 1990r.) (wzrost o 179 osób, co stanowi 3,08%). 8

9 Tabela 4. Podstawowe struktury i stany osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w okresie kwiecień listopad 2016 r. Wyszczególnienie Stan na Stan na Stan na dynamika w porównaniu z październikiem 2016 dynamika w porównaniu z kwietniem 2016 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % Bezrobotni ogółem w tym: ,04% ,21% kobiety , ,8 61 1,35% ,23% z prawem do zasiłku , ,5 42 4,36% ,27% zarejestrowani po raz I , , ,12% ,28% zarejestrowani po raz kolejny (od 1990 r.) , , ,08% ,26% zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 502 5, ,5 3 0,75% ,72% 403 5,4 poprzednio pracujący , , ,67% ,90% dotychczas nie pracujący , , ,42% ,89% zamieszkali na wsi , , ,84% ,81% osoby w okresie do 12- stu miesięcy od dnia 350 3, , ,47% ,86% ukończenia nauki 584 7,9 cudzoziemcy 17 0,2 13 0,2 16 0,2 3 23,08% -1-5,88% bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka , , , , , ,2 19 1,20% ,70% 0 0,00% ,35% 26 1,97% ,49% Osoby będące w szczególnej , ,79% ,70% sytuacji na rynku pracy ,9 osoby do 30 roku życia , , ,88% ,42% w tym osoby do 25 roku , ,77% ,70% życia ,6 długotrwale bezrobotne , ,78% ,09% powyżej 50 roku życia , , ,06% ,82% korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 741 7, , , , , ,42% ,79% 38 2,29% ,40% posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku , ,00% 2 200,00% życia 3 0,04 niepełnosprawni 414 4, , ,4 6 1,85% ,29% Poszukujący pracy w tym: ,19% ,35% osoby niepełnosprawne ,70% -6-7,79% Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim stan na 30 kwiecień 2016r., 31 październik 2016r. i 30 listopad 2016r. 9

10 W listopadzie br. w Powiatowym Urzędzie pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zarejestrowanych zostało osób (o 106 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 154 więcej niż w kwietniu br. kiedy to rozpoczął się projekt), spośród których 866 osób zamieszkuje na wsi (co stanowi spadek -7,68% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wzrost o 19,61% w porównaniu z kwietniem br.). W listopadzie w porównaniu z październikiem br. zarejestrowanych zostało więcej bezrobotnych w następujących kategoriach: po raz kolejny z prawem do zasiłku, cudzoziemcy, długotrwale bezrobotne, powyżej 50 roku życia, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, niepełnosprawni, We wszystkich pozostałych kategoriach bezrobotnych wymienionych w tabeli poniżej liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w listopadzie była niższa niż w październiku br. W listopadzie wyrejestrowano łącznie 921 osób (o 25,24% mniej niż miesiąc wcześniej), z czego 53,09% osób wyrejestrowanych zostało z powodu podjęcia pracy. W listopadzie zgłoszono 401 wolnych miejsc pracy tj. o 10 więcej niż miesiąc wcześniej wzrost o 2,56%. Wśród nich było 51 miejsc na staż i 12 miejsc dla osób niepełnosprawnych (o 7 mniej, niż miesiąc wcześniej, tj. spadek o ok. 37%). Statystycznie na 1 zgłoszoną ofertę w Powiecie Nowosądeckim przypadało 27 bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie, co stanowi spadek o 7 osób/ofertę. 10

11 Tabela 5. Płynność bezrobocia, oferty pracy oraz podjęcia pracy w PUP dla Powiatu Nowosądeckiego w okresie kwiecień - listopad 2016 r. Wyszczególnienie kwiecień 2016 październik 2016 listopad 2016 Dynamika w porównaniu z październikiem br. Dynamika w porównaniu z kwietniem br. liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 1. Bezrobotni zarejestrowani w ,00% ,00% ,00% ,02% ,83% miesiącu z tego: po raz I szy ,52% ,62% ,68% ,21% 47 33,10% po raz kolejny ,48% ,38% ,32% 6 0,69% ,84% z prawem do zasiłku ,39% ,64% ,95% 5 2,28% 10 4,67% zamieszkali na wsi ,13% ,83% ,01% -72-7,68% ,61% w tym posiadający gospodarstwo rolne osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki 23 2,51% 28 2,38% 41 3,84% 13 46,43% 18 78,26% ,32% ,57% ,63% ,30% 4 3,05% cudzoziemcy 3 0,33% 1 0,09% 2 0,19% 1 100,00% -1-33,33% bez kwalifikacji zawodowych ,44% ,47% ,95% ,15% 37 19,79% bez doświadczenia zawodowego ,03% ,87% ,48% ,49% 22 9,61% kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 56 6,12% 77 6,55% 68 6,36% -9-11,69% 12 21,43% w wieku do 30 roku życia ,32% ,34% ,11% ,95% 28 5,63% w tym wieku do 25 roku życia ,19% ,36% ,40% ,13% 3 0,93% długotrwale bezrobotne ,01% ,04% ,71% 18 5,10% 69 22,85% powyżej 50 roku życia ,39% ,60% ,90% 54 36,49% 52 34,67% korzystające ze świadczeń pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadający co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do 18 r. życia 31 3,39% 18 1,53% 58 5,43% ,22% 27 87,10% ,23% ,96% ,22% -12-7,32% ,64% 0 0,00% 2 0,17% 0 0,00% ,00% 0 100,00% niepełnosprawni 45 4,92% 35 2,98% 44 4,12% 9 25,71% -1-2,22% 2. Bezrobotni wyrejestrowani w miesiącu z tego: ,00% ,00% ,00% ,24% ,63% podjęcia pracy ,08% ,84% ,09% ,88% ,59% 3.*Zgłoszone wolne miejsca pracy z tego dla: ,00% ,00% ,00% 10 2,56% ,83% na staż ,60% 66 16,88% 51 12,72% ,73% ,34% na miejsca przygotowania zawodowego dorosłych 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% na prace społecznie użyteczne 32 5,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,00% niepełnosprawnych 11 1,82% 19 4,86% 12 2,99% -7-36,84% 1 9,09% 4.*Zgłoszenia zwolnień z przyczyn 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 0,00% 0 0,00% zakładu pracy (osoby) Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim stan na 30 kwiecień 2016r., 31 październik 2016r. i 30 listopad 2016r. 11

12 Spośród 401 miejsc pracy, zgłoszonych w listopadzie, 25 pochodziło z sektora publicznego, a 376 z prywatnego; 296 były to oferty niesubsydiowane, 105 subsydiowane, a 79 sezonowe. Wykres 1. Oferty pracy zgłoszone od kwietnia do listopada w 2016 r. (wg MPiPS). Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim stan na 30 listopada 2016 r. 12

13 W poniższej tabeli zawarto wykaz najliczniejszych ofert zgłoszonych w listopadzie 2016r. w podziale na zawody. Wynika z niej, że podobnie jak w poprzednim miesiącu najwięcej ofert pracy było dla sprzedawców, a następnie dla techników prac biurowych. Tabela 6. Wykaz ofert pracy zgłoszonych w listopadzie 2016 r. (najliczniejsze) L.p. Zawody i specjalności Oferty pracy zgłoszone w listopadzie 2016 r. Kod zawodu Ogółem subsydiowane staż niesubsydiowane 1. Sprzedawca Technik prac biurowych Kucharz Kelner Pomocniczy robotnik budowlany Magazynier Pomoc kuchenna Tapicer Recepcjonista Fryzjer Monter ociepleń budynków Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych Pokojowa Asystent do spraw księgowości Zbrojarz Murarz Cieśla Dozorca Kosmetyczka Asystent nauczyciela przedszkola Ślusarz Cukiernik Kierowca samochodu dostawczego 24. Specjalista ds. marketingu i handlu Sprzedawca w branży spożywczej Doradca klienta Mechanik samochodów osobowych Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych) Źródło: Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim stan na 30 listopada 2016 r. 13

14 W okresie od stycznia do listopada br. za pośrednictwem urzędu pracy w Powiecie Nowosądeckim pracę podjęło łącznie osób, z czego w listopadzie było to 278 osób. Najwięcej bo 29,50% podjęło pracę niesubsydiowaną, 23,38% podjęło staż, 16,55% rozpoczęło własną działalność gospodarczą, natomiast 13,67% prace interwencyjne. Tabela 7. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Powiatu Nowosądeckiego w okresie styczeń listopad 2016 r. Wyszczególnienie Ilość osób Ilość osób styczeń listopad listopad 1. Pracę podjęło za pośrednictwem urzędu w tym pracę niesubsydiowaną pracę interwencyjną pracę w ramach robót publicznych podjęcie działalności gospodarczej w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 podjecie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie podjecie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 podjęcie pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego 0 0 podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę 0 0 podjecie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia podjęcie pracy przez osoby do 30 roku życia PFRON (inne) 15 3 rozpoczęcie stażu w tym w ramach bonu stażowego 0 0 rozpoczęcie prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI Rozpoczęło szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego Udzielono porad zawodowych i informacji zawodowej Źródło: Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim stan na 30 listopada 2016 r. 14

15 4. Oferty pracy napływające w badanym okresie Analizując ilość zgłoszonych ofert pracy jakie wpłynęły do poszczególnych urzędów pracy w województwie małopolskim widać, że przyrost w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano w 12 powiatach, największy w krakowskim (wzrost o 302 oferty), wadowickim (wzrost o 120 ofert) oraz wielickim (wzrost o 100 ofert). W m. Kraków zgłoszonych zostało oferty i tym samym jest to spadek o 619 ofert w stosunku do października. W efekcie na koniec listopada br. stan ofert jakimi dysponowały urzędy był wyższy w porównaniu z październikiem w 9 powiatach, najwyższy w powiecie chrzanowskim (561 ofert o 258 więcej niż miesiąc wcześniej). W całym województwie w okresie październik-listopad liczba zarejestrowanych bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy najbardziej zmniejszyła się w m. Nowy Sącz (14 osób mniej), natomiast najbardziej wzrosła w powiecie tatrzańskim (26 osób więcej). 15

16 Tabela 8. Liczba zgłoszonych ofert pracy do urzędów pracy w okresie październik-listopad 2016 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 16

17 Zestawienie ofert pracy, jakie napływają do Powiatowych Urzędów Pracy, bezrobotni mogą śledzić na bieżąco na stronach odpowiednich powiatów oraz na stronie oferty.praca.gov.pl. Baza ta, nie uwzględnia jednak ofert pracy, jakie można znaleźć w ogłoszeniach internetowych. Oferty pracy zgłoszone do urzędów pracy w kolejnych miesiącach zamieszczane są na stronie internetowej projektu. 5. Poziom wynagrodzeń i konkurencja W listopadzie br. średnie wynagrodzenie w Małopolsce wynosiło 4 107,34 zł i było o 222,37 zł niższe niż średnia dla kraju. W porównaniu z październikiem br. w Małopolsce spadek poziomu wynagrodzeń odnotowano jedynie w 2 sektorach, tj. handel, naprawa pojazdów samochodowych (spadek o 1,53%) oraz zakwaterowanie i gastronomia (spadek o 0,03%). W Polsce największy spadek płac w stosunku do października odnotowano w budownictwie (-1,13%), natomiast największy wzrost w przemyśle ogółem (5,28%). Tabela 9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wg PKD 2007 w Polsce i Województwie Małopolskim w okresie kwiecień-listopad 2016r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 17

18 Podsumowując rynek pracy w Powiecie Nowosądeckim w listopadzie w stosunku do października należy uwzględnić następujące czynniki: Mniejsza w porównaniu z październikiem liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z PUP z powodu podjęcia pracy, Większa liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych ogółem, Pomimo w/w negatywnych aspektów niektóre analizowane elementy uplasowały na wyższym poziomie, niż miało to miejsce miesiąc wcześniej, a mianowicie: Większa liczba zgłoszonych ofert pracy, Mniejsza liczba osób bezrobotnych nowo zarejestrowanych, Mniejsza liczba bezrobotnych przypadająca na jedną zgłoszoną ofertę pracy, Wyższy poziom wynagrodzeń w województwie małopolskim. 18

19 Spis Tabel Tabela 1. Liczba bezrobotnych w powiatach Małopolski w okresie kwiecień - listopad 2016 r. Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz stopa napływu bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie kwiecień listopad 2016 r. Tabela 3. Bezrobotni zarejestrowani wg typu w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie październik listopad 2016 r. Tabela 4. Podstawowe struktury i stany osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w okresie kwiecień listopad 2016 r. Tabela 5. Płynność bezrobocia, oferty pracy oraz podjęcia pracy w PUP dla Powiatu Nowosądeckiego w okresie kwiecień - listopad 2016 r. Tabela 6. Wykaz ofert pracy zgłoszonych w listopadzie 2016 r. (najliczniejsze) Tabela 7. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Powiatu Nowosądeckiego w okresie styczeń listopad 2016 r. Tabela 8. Liczba zgłoszonych ofert pracy do urzędów pracy w okresie październik-listopad 2016 r. Tabela 9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wg PKD 2007 w Polsce i Województwie Małopolskim w okresie kwiecień - listopad 2016 r. Spis Wykresów Wykres 1. Oferty pracy zgłoszone od kwietnia do listopada w 2016 r. (wg MPiPS). 19

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 7 za okres: październik 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 17. za okres: sierpień opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 17. za okres: sierpień opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 17 za okres: opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 5. za okres: sierpień opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 5. za okres: sierpień opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 5 za okres: sierpień 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 3. za okres: czerwiec opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 3. za okres: czerwiec opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 3 za okres: czerwiec 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2015 I kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Styczeń i luty 2015 roku były jeszcze okresem wzrostu liczby osób w rejestrach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 216 roku W listopadzie 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano niewielki wzrost liczby bezrobotnych, do 95 19 osób, tj. o 339 osób. Udział kobiet w bezrobociu

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku Bezrobocie w styczniu 216 roku Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy podlega trendom sezonowym. W styczniu 216 roku ta liczba wyniosła 125,5 tys. osób i była wyższa niż w grudniu 215 roku o prawie 6

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku Częstochowa, lipiec 2017 r. 5164 4778 4010 7767

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 82 656 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w październiku 216 roku W październiku 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano dalszy spadek liczby do niespełna 95 tys. osób. Prawdopodobnie jest to najniższy odczyt

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2014 II kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy Na koniec czerwca 2014 roku w małopolskich urzędach pracy zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 216 roku W maju nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 19 64 osób. Tym samym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 217 roku W styczniu 217 r. w małopolskich urzędach pracy odnotowano zwiększenie liczby bezrobotnych do 1 881, tj. o 4 35 osób. Obserwowany od listopada wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W kwietniu w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 9 528 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2016 IV kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w IV kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Począwszy od lutego aż do października 2015 roku liczba osób zarejestrowanych w małopolskich

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku Częstochowa, październik 2015 r. 6190 9379 8177

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku Częstochowa, październik 2017 r. 4617 4778 3833

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku Częstochowa, maj 2017 r. 6123 4778 4384 6766 6276

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 217 kwartał 217 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w kwartale 217 roku Od czterech lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. Pod koniec kwartału 217 r.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lutym 216 roku Typowy dla początku roku wzrost liczby zarejestrowanych w urzędach pracy był w lutym niewielki. Liczba osób zarejestrowanych (126,5 tys.) była wyższa niż w styczniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r.

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r. INFORMACJA o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 219r. Pajęczno 219 strona 2 SPIS TREŚCI I. POZIOM BEZROBOCIA... 5 II. STOPA BEZROBOCIA... 7 III. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA... 8 IV. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku Częstochowa, grudzień 2015 r. 6291 9052 8017

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2017 roku Częstochowa, czerwiec 2017 r. 5601 4778 4143 8305 6766

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2017

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2017 Bezrobocie w Małopolsce w październiku 217 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia Sytuacja w powiatach Przepływy bezrobotnych w rejestrach Oferty pracy Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku Częstochowa, sierpień 2015 r. 6754 10203 8475 8160

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku Częstochowa, marzec 2017 r. POZIOM BEZROBOCIA W końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 216 roku W lipcu i sierpniu po raz pierwszy od 28 roku w Małopolsce liczba zarejestrowanych spadła poniżej 1 tys. osób. Na koniec lipca w małopolskich urzędach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 216 roku W kwietniu nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 115 69 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku Częstochowa, listopad 2016 r. 4572 6758 6178

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku Częstochowa, listopad 2015 r. 6178 9121 8066

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2016 roku Częstochowa, grudzień 2016 r. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2017 roku Częstochowa, sierpień 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku Częstochowa, październik 2016 r. 4617 6920 6190

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku Częstochowa, styczeń 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec kwietnia roku wyniosła 14,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 1,0 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal

Bardziej szczegółowo

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI II INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń 12,% 12,5% 18,3% Luty 12,% 12,4% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w lutym roku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 III kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w III kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W trzecim kwartale b.r. obserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Sukcesywnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku Częstochowa, marzec 2015 r. 12232 12635 10217 8160

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku Częstochowa, wrzesień 2016 r. 4868 7200 6454 6464

Bardziej szczegółowo

V 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

V 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI V INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w maju roku wyniosła 16,0%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu z kwietnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Stycznia 2015 roku 0 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec marca roku wyniosła 15,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 0,6 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku Częstochowa, grudzień 2014 r. 9492 8017 12380 9805 15205 15492 20397

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Sierpnia 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec stycznia 2017 r. wynosiła 1641, z czego 57,1% to kobiety. Ich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec kwietnia 2017 r. wynosiła 1457, z czego 57,6% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Listopada 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2015 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lipca 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja 2016 r. wynosiła 1575, z czego 59,0% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w styczniu i lutym 2016 roku. Styczeń ,7% 15,6% Luty ,7%* 15,9%*

Tabela 1. Stopa bezrobocia w styczniu i lutym 2016 roku. Styczeń ,7% 15,6% Luty ,7%* 15,9%* 1. Szacunkowa stopa bezrobocia* Szacunkowa stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec lutego roku wyniosła 15,9%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 0,3 p.p.. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI VI INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec czerwca roku wyniosła 15%, co oznacza, iż spadła o 1 punkt procentowy w porównaniu

Bardziej szczegółowo

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI IV INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w kwietniu roku wyniosła 16,8%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r.

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r. Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 3 czerwca 16 r. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia Na koniec czerwca 16 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 216 Dział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień' 11,7% 12,3% 17,1% Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim we

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku Częstochowa, lipiec 2016 r. 6894 6464 5164 10598

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Września 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie maj 2018 r.

województwo pomorskie maj 2018 r. województwo pomorskie maj 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2018 r. maj 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lutego 2018 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo