Ocena zasobów pomocy społecznej przydatny element lokalnej diagnozy społecznej?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena zasobów pomocy społecznej przydatny element lokalnej diagnozy społecznej?"

Transkrypt

1 Ocena zasobów pomocy społecznej przydatny element lokalnej diagnozy społecznej? Na drodze do skutecznych i efektywnych działań/rozwiązań. Podejście strategiczne w pomocy społecznej Kraków, 6 grudnia 2017 r. 1

2 Od diagnozy do wdrożenia przydatność oceny zasobów pomocy społecznej w realizacji zadań samorządu województwa małopolskiego I II III diagnoza Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za kolejne lata poziom strategiczny i operacyjny Program Strategiczny Włączenie Społeczne (strategia wojewódzka w zakresie polityki społecznej) wraz z dokumentami wykonawczymi działania wdrożeniowe Regionalny Program Operacyjny WM na lata , projekty realizowane ze środków zewnętrznych i własnych WM 2

3 Diagnoza Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za rok 2016 czyli o tym jak wykorzystaliśmy nadesłane przez Państwa informacje? 3

4 Sytuacja demograficzna regionu nadal zwiększa się odsetek osób w wieku poprodukcyjnym o 0,5 punktu procentowego w stosunku do 2015 r. w stosunku do średniej ogólnopolskiej w Małopolsce odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym jest niższy o 1,1 punkt procentowy dalej zmniejsza się odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym o 0,03 punktu procentowego w stosunku do 2015 r. w stosunku do średniej ogólnopolskiej w Małopolsce odsetek dzieci i młodzieży jest wyższy o 1 punkt procentowy 4

5 Sytuacja demograficzna regionu Odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym Małopolski zwiększył się w ciągu dekady aż o 3,2 punktu procentowego, co oznacza wzrost liczby najstarszych mieszkańców regionu o ponad 100 tys. osób. 5

6 Skala bezrobocia W 2016 r. w Małopolsce odnotowano spadek w stosunku do 2015 r.: bezrobocia rejestrowanego o 1,7 punktu procentowego bezrobocia rodzinnego o 3,4 punkty procentowe W efekcie w 2016 roku : stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,7%, w stosunku do 8,3% w Polsce bezrobocie rodzinne dotknęło 18,7% ogółu bezrobotnych 6

7 Skala ubóstwa W 2016 r. w Małopolsce (podobnie jak w kraju) odnotowano w stosunku do 2015 r. spadek ubóstwa skrajnego o 3,1 punktu procentowego 7

8 Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej W 2016 r. w Małopolsce odnotowano spadek w stosunku do 2015 r.: liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej o ponad 4,1 tys. liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej o ponad 25 tys. odsetka klientów pomocy społecznej w ludności regionu o 0,8 punktu procentowego W efekcie z systemu pomocy społecznej w 2016 roku korzystało: ponad 73 tys. rodzin, a tym samym prawie 193 tys. osób w tych rodzinach 5,7% mieszkańców regionu (liczba osób w rodzinach) Polska 6,7% 8

9 W latach liczba osób korzystających z pomocy społecznej spadła o 43,5 tys., co oznacza spadek odsetka mieszkańców objętych systemem pomocy o 1,2 punktu procentowego. 9

10 Zmienia się struktura korzystających z pomocy społecznej. Coraz mniej w systemie rodzin z dziećmi, dynamika zmian jest większa w przypadku rodzin wielodzietnych. 10

11 Przyczyny korzystania z pomocy społecznej W 2016 r. korzystanie z pomocy społecznej było powodem głównie: Pomiędzy 2015 a 2016 zmieniła się struktura przyczyn korzystania z pomocy społecznej, przy jednoczesnym zachowaniu tendencji z poprzednich lat: ubóstwa: 61,5 % ubóstwo spadek o 0,3 punktu procentowego długotrwałej choroby: 41,4% długotrwała choroba dalszy wzrost o 3,2 punktu procentowego bezrobocia: 39,9% bezrobocie dalszy spadek o 2,1 punkty procentowe niepełnosprawności: 32,8% niepełnosprawność dalszy wzrost o 1,8 punktu procentowego bezradności w spawach opiekuńczo - wychowawczych: 29,3% bezradność w spawach opiekuńczo - wychowawczych dalszy spadek o 1,5 punktu procentowego 11

12 Ubóstwo Długotrwała choroba Bezrobocie Niepełnosprawność Bezradność w procentach Przyczyny korzystania z pomocy społecznej

13 Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej W Małopolsce pomiędzy gminami o najniższym i najwyższym wskaźniku różnica wyniosła w 2016 r. aż 17,9 p. p.: minimum Zabierzów p. krakowski (1,9%), maksimum Korzenna p. nowosądecki (19,8%) 13

14 Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej Miechowski 5.5% Olkuski 4.4% 6.1% Krakowski Proszowicki 5.2% 3.5% Chrzanowski Kraków 3.9% 3.4% 3.9% Oświęcimski Wielicki 5.8% Bocheński 4.4% 6.3% Brzeski 11.0% Dąbrowski Tarnów 5.7% 7.7% Tarnowski Udział korzystających z pomocy społecznej w ludności powiatów: 3,4% - 5,0% 5,1% - 10,0% 10,1% - 11,3% Polska: 6,7% Małopolska: 5,7% Wadowicki Myślenicki 6.0% 7.5% Suski 11.3% Limanowski Nowy Sącz 5.0% Nowotarski 6.4% 11.2% Nowosądecki Gorlicki 11.2% 4.4% Tatrzański W Małopolsce odnotowano spadek różnicy pomiędzy obszarami o najniższym i najwyższym wskaźniku. W 2016 r. wyniosła ona 7,9 punktu procentowego: minimum Kraków (3,4%), maksimum powiat limanowski (11,3%) 14

15 Terytorialne zróżnicowanie problemów społecznych Najmniej korzystna sytuacja dotyczy szczególnie powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i dąbrowskiego. Na koncentrację problemów wpływa m.in.: najwyższy udział korzystających z pomocy społecznej w ogóle ludności powiatów: limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i dąbskiego; najwyższa stopa bezrobocia w powiecie dąbrowskim, najwyższe bezrobocie rodzinne w powiatach limanowskim i dąbrowskim. Czynnikami podnoszącymi ryzyko ubóstwa są m.in.: najwyższy udział rodzin wielodzietnych (3+) w ogóle rodzin z dziećmi w powiatach limanowskim i nowosądeckim (wg NSP 2011), 2. pozycja w regionie powiatu gorlickiego wg udziału osób niepełnosprawnych prawnie w populacji powiatu (wg NSP 2011). 15

16 Zmniejsza się zróżnicowanie regionu. W roku 2016 zróżnicowanie pomiędzy powiatem notującym najwyższą wartość, a powiatem notującym najniższą wartość nadal pozostaje korzystniejsze niż w 2011 r. w zakresie: udziału korzystających ze świadczeń pomocy społecznej stopy bezrobocia 16

17 Zasoby pomocy społecznej 2016 rok 142 placówki wsparcia dziennego 13 dziennych domów pomocy 23 kluby integracji społecznej 11 ośrodków interwencji kryzysowej 96 mieszkań chronionych 67 warsztatów terapii zajęciowej 11 centrów integracji społecznej 8 zakładów aktywności zawodowej Od 2012 r. w Małopolsce przybyło: 44 spółdzielnie socjalne 36 mieszkań chronionych 20 placówek wsparcia dziennego 11 klubów integracji społecznej 6 centrów integracji społecznej 2 warsztaty terapii zajęciowej 2 zakłady aktywności zawodowej Utworzono 6 nowych dziennych domów pomocy dla seniorów 17

18 Rozmieszczenie kluczowych zasobów pomocy społecznej i jej otoczenia Miechowski PWD - ogółem 142: Olkuski Krakowski Chrzanowski Oświęcimski Wadowicki Kraków Wielicki Proszowicki Bocheński Brzeski Dąbrowski Tarnów Tarnowski 1 36 OIK - ogółem 11: 1 1 Mieszkania chronione - ogółem 96: 1 20 DDP - ogółem 13: Myślenicki 1 2 WTZ - ogółem 67: Suski Limanowski Nowy Sącz Gorlicki 1 15 KIS - ogółem 23: Nowotarski Nowosądecki 1 3 CIS - ogółem 13: 1 2 ZAZ - ogółem 8: Tatrzański

19 Dzienne domy pomocy w Małopolsce w 2016 r. W 2016 roku w Małopolsce działało 13 dziennych domów pomocy w 11 gminach i jednym powiecie, a 7 z nich działało w ramach rządowego Programu Wieloletniego Senior- WIGOR na lata

20 Osoby korzystające z usług opiekuńczych w Małopolsce w 2016 r. Olkuski Miechowski Liczba osób korzystajacych z usług w Małoposlce w ujęciu powiatowym: Uslugi opiekuńcze: Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi: Krakowski Proszowicki Dąbrowski Chrzanowski Kraków Tarnów Oświęcimski Wielicki Wadowicki Bocheński Brzeski Myślenicki Tarnowski Suski Limanowski Nowy Sącz Nowotarski Gorlicki Nowosądecki Tatrzański usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi Małopolska: osób 925 osób Polska: osób osób 20

21 Ośrodki interwencji kryzysowej w Małopolsce w 2016 r. 0 Miechowski 0 Olkuski Krakowski 1 Chrzanowski Oświęcimski 1 1 Wadowicki 1 0 Proszowicki Kraków 1 Wielicki 0 1 Bocheński Myślenicki 0 Brzeski 0 Dąbrowski Tarnów 1 0 Tarnowski Liczba OIK w Małopolsce w ujęciu powiatowym: brak OIK funkcjonuje OIK Małopolska: 11 OIK Suski 1 1 Limanowski 0 Nowy Sącz Nowosądecki 0 Gorlicki Nowotarski 1 Tatrzański W województwie małopolskim w 2016 roku w 8 powiatach i 3 miastach na prawach powiatu funkcjonowało 11 ośrodków interwencji kryzysowej. 21

22 Placówki wsparcia dziennego w Małopolsce w 2016 r. Olkuski 4 6 Chrzanowski 4 Oświęcimski 13 Wadowicki 5 Suski 6 Miechowski 2 Dąbrowski 2 1 Krakowski Proszowicki Kraków Tarnów 36 Wielicki Brzeski 20 Bocheński Tarnowski Myślenicki 4 Limanowski 1 Nowy Sącz Liczba PWD w ujęciu powiatowym Brak PWD 1-2 PWD 3-4 PWD 5-7 PWD PWD Małopolska PWD Nowotarski Nowosądecki 7 Gorlicki Tatrzański 0 W województwie małopolskim w 2016 roku funkcjonowały 142 placówki wsparcia dziennego. Taka forma wsparcia rodziny była organizowana przez 60 gmin i 3 powiaty. 22

23 Podsumowanie diagnozy - wybrane spostrzeżenia maleje bezrobocie w regionie zmniejsza się odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej rodziny z dziećmi rzadziej są klientami pomocy społecznej zmniejszają się różnice wewnątrz regionu stale powiększa się liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym rośnie udział klientów korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby i niepełnosprawności zbyt mało świadczy się usług opiekuńczych widoczne są białe plamy na mapie zasobów pomocy społecznej 23

24 poziom strategiczny i operacyjny Program Strategiczny Włączenie Społeczne wraz z dokumentami wykonawczymi czyli na co przełożyły się dane z Oceny? 24

25 Program Strategiczny Włączenie Społeczne 25

26 Program Strategiczny Włączenie Społeczne 26

27 Dokumenty wykonawcze do Programu Strategicznego Włączenie Społeczne 1. Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób chorujących psychicznie 2. Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie 3. Rekomendacje do prowadzenia placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych na terenie Małopolski 4. Rekomendacje dla prowadzenia centrów wsparcia opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych w Małopolsce 5. Rekomendacje do prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Małopolski 27

28 Wdrożenie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata , projekty ze środków zewnętrznych i własnych jednym słowem co się dzieje z diagnozą i strategią? 28

29 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata finanse Oś 9 Region spójny społecznie 232 mln 9.1 Aktywna integracja 100 mln i projekty dla ops/pcpr /projekty konkursowe 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne 115 mln Poddziałanie A. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością. C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Poddziałanie i A. Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, poprzez uruchomienie centrów wsparcia opiekunów B. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej 17 mln 29

30 Oś 9 region spójny społecznie wybrane konkursy Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej (Poddziałanie i 9.2.3, Typ C) - złożono 6 wniosków Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych (Poddziałanie i 9.2.3, Typ A i B) - złożono 82 wnioski Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Poddziałanie 9.2.1, Typ C) - złożono 75 wniosków 230% założonej alokacji - maksymalna suma aplikacji w Osi 9 Region spójny społecznie 30

31 Projekty realizowane ze środków zewnętrznych Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (PO WER, Działanie 4.1: Innowacje społeczne) Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym) 31

32 DZIĘKUJEMY Małgorzata Szlązak Iwona Banasiewicz 32

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK Kraków 2018 r.

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK Kraków 2018 r. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2017 Kraków 2018 r. 1 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZACJA ZADANIA USTAWOWEGO Ocena zasobów pomocy społecznej obrazuje zasoby pomocy

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK wybrane wnioski. Kraków, lipiec 2017 r.

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK wybrane wnioski. Kraków, lipiec 2017 r. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2016 - wybrane wnioski Kraków, lipiec 2017 r. 1 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZACJA ZADANIA USTAWOWEGO Ocena zasobów pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania

Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania dr Hubert Kaszyński, Uniwersytet Jagielloński 1 Formy pomocy osobom chorującym psychicznie

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2017

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2017 Parafy: W. Kozak Wicemarszałek WM M. Ślusarski Z-ca Dyrektora Departamentu PS W. Wilimska Dyrektor ROPS OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2017 Kraków 2018 Regionalny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA w 2015 roku

POMOC SPOŁECZNA w 2015 roku POMOC SPOŁECZNA w 5 roku Część raportu: Województwo Małopolskie Spis treści I Wskaźniki ubóstwa dla regionu... II Beneficjenci pomocy społecznej... III Zasoby pomocy społecznej... I. Infrastruktura wsparcia

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA w 2016 roku

POMOC SPOŁECZNA w 2016 roku POMOC SPOŁECZNA w roku Część raportu: Województwo Małopolskie 7 7 Spis treści I Wskaźniki ubóstwa dla regionu... II Beneficjenci pomocy społecznej... III Zasoby pomocy społecznej oraz jej otoczenia...

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2015

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2015 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 205 Kraków 206 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32 30-070 Kraków www.rops.krakow.pl Realizacja badania:

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2018

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2018 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2018 Kraków 2019 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32 30-070 Kraków www.rops.krakow.pl Opracowanie: Regionalny

Bardziej szczegółowo

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie Ul. Na Zjeździe 11 30-527 Kraków tel. 12/31-21-400, fax: 12/41-58-685 krakow@pfron.org.pl www.pfron.org.pl Obecnie

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2016

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2016 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2016 Kraków 2017 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32 30-070 Kraków www.rops.krakow.pl Realizacja badania:

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2016

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2016 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2016 Kraków 2017 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32 30-070 Kraków www.rops.krakow.pl Realizacja badania:

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2014 II kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy Na koniec czerwca 2014 roku w małopolskich urzędach pracy zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Krajowe uwarunkowania prac nad Strategią Rozwoju Województwa Małopolska 2030 oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata

Krajowe uwarunkowania prac nad Strategią Rozwoju Województwa Małopolska 2030 oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata Krajowe uwarunkowania prac nad Strategią Rozwoju Województwa Małopolska 2030 oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Nowy model krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 7 za okres: październik 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku Bezrobocie w styczniu 216 roku Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy podlega trendom sezonowym. W styczniu 216 roku ta liczba wyniosła 125,5 tys. osób i była wyższa niż w grudniu 215 roku o prawie 6

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2015 I kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Styczeń i luty 2015 roku były jeszcze okresem wzrostu liczby osób w rejestrach

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2014

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2014 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2014 Kraków 2015 Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie w Małopolsce w 2018 roku

Fundusze europejskie w Małopolsce w 2018 roku Fundusze europejskie w Małopolsce w 2018 roku Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE STRESZCZENIE Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 17. za okres: sierpień opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 17. za okres: sierpień opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 17 za okres: opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja badania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej Etap I

Realizacja badania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej Etap I Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32 30-070 Kraków www.rops.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób niesamodzielnych w woj. świętokrzyskim

Analiza sytuacji osób niesamodzielnych w woj. świętokrzyskim Analiza sytuacji osób niesamodzielnych w woj. świętokrzyskim 21.05.2018r. Kielce Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 82 656 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego wita na konsultacjach dotyczących realizacji osi IV Leader w Małopolsce Niepołomice, dnia 20 stycznia 2010 roku Konsultacje dotyczące realizacji

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2017

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2017 Bezrobocie w Małopolsce w październiku 217 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia Sytuacja w powiatach Przepływy bezrobotnych w rejestrach Oferty pracy Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Plan Działania dla Priorytetu VI PO KL na rok Kraków, grudnia 2010 r.

Plan Działania dla Priorytetu VI PO KL na rok Kraków, grudnia 2010 r. Plan Działania dla Priorytetu VI PO KL na rok 2011 Kraków, 13-15 grudnia 2010 r. Obszary wsparcia w 2011 Priorytet VI RYNEK PRACY: Osoby bezrobotne klienci PUP PROJEKTY SYSTEMOWE PUP I kwartał 2011 21

Bardziej szczegółowo

Wstępne założenia systemu teleopieki w Małopolsce

Wstępne założenia systemu teleopieki w Małopolsce Wstępne założenia systemu teleopieki w Małopolsce Sylwia Grzesiak-Ambroży Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Kraków, 25 listopada 2016

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Częstość występowania niepełnosprawności w roku 2009 Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. Rynek pracy (BAEL)

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Zestawienie podmiotów wyłonionych w drodze konkursu do realizacji zadań związanych z udzielaniem dotacji na założenie działalności gospodarczej Business School H. Polak, M. Polak Sp. J. brzeski, bocheński,

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 w gminie Stary Sącz

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 w gminie Stary Sącz Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 w gminie Stary Sącz Autorzy: Alina Maślanka Marcin Sułkowski Franciszek Tudaj SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata

Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2016 Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kraków, listopad 2016 roku Obowiązki ustawowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 6 Czerwiec 2015 r. PIECZA

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego. Kraków, czerwiec 2012 r.

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego. Kraków, czerwiec 2012 r. Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego, czerwiec 2012 r. UWARUNKOWANIA PRAWNE znowelizowana ustawa o pomocy społecznej: sporządzanie oceny obowiązkiem gmin, powiatów, samorządu województwa

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim Stan na koniec 2017 r.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim Stan na koniec 2017 r. opracowanie sygnalne Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim Stan na koniec 2017 r. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 7 lipiec 2015 r. BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE na lata 2015-2020

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE na lata 2015-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1410/2015 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 października 2015 r. Program Strategiczny WŁĄCZENIE SPOŁECZNE na lata 2015-2020 Kraków 2015 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W kwietniu w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 9 528 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA w 2014 roku

POMOC SPOŁECZNA w 2014 roku POMOC SPOŁECZNA w roku Część raportu: Województwo Małopolskie 5 5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści I Wskaźniki ubóstwa dla regionu...

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA w 2010 roku. Część raportu: Województwo Małopolskie 2011

POMOC SPOŁECZNA w 2010 roku. Część raportu: Województwo Małopolskie 2011 POMOC SPOŁECZNA w 21 roku Część raportu: Województwo Małopolskie 211 Kraków 211 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI: PODSUMOWANIE... 3

Bardziej szczegółowo

Małopolska dla rodziny. Projekt Małopolska Niania wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym

Małopolska dla rodziny. Projekt Małopolska Niania wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym Małopolska dla rodziny Projekt Małopolska Niania wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym 1 Sytuacja gmin w województwie małopolskim opieka nad dziećmi do lat 3 Sytuacja gmin

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 217 kwartał 217 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w kwartale 217 roku Od czterech lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. Pod koniec kwartału 217 r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

WSPARCIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopolskiego WSPARCIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 8_RYNEK PRACY 9_REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 10_WIEDZA I KOMPETENCJE 28%

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w październiku 216 roku W październiku 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano dalszy spadek liczby do niespełna 95 tys. osób. Prawdopodobnie jest to najniższy odczyt

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej i potrzeb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Ocena zasobów pomocy społecznej i potrzeb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Ocena zasobów pomocy społecznej i potrzeb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Sopot, 18 czerwca 2014 Populacja Powiat m.sopot ZA: NARODOWE SPISY POWSZECHNE 2002, 2011 wartość liczba mieszkańców

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA w 2013 roku

POMOC SPOŁECZNA w 2013 roku POMOC SPOŁECZNA w roku Część raportu: Województwo Małopolskie 4 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści I Wskaźniki ubóstwa dla regionu...

Bardziej szczegółowo

125,57% SZP 128,22% PSY 126,72% REH 130,79% OPD

125,57% SZP 128,22% PSY 126,72% REH 130,79% OPD Zabezpieczenie świadczeń medycznych w Małopolsce Zamierzenia MOW NFZ na rok 2009 Maria Janusz Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Kraków 28. lipca 2008 r. Projekt planu finansowego na 2009

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 216 roku W maju nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 19 64 osób. Tym samym

Bardziej szczegółowo

RPO WD 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś 9

RPO WD 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś 9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś 9 Ok. 144 mln euro Aktywna integracja (PI 9.i) - 100 926 219 mln euro Oś 9 Włączenie społeczne Dostęp do wysokiej jakości usług, w

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lutym 216 roku Typowy dla początku roku wzrost liczby zarejestrowanych w urzędach pracy był w lutym niewielki. Liczba osób zarejestrowanych (126,5 tys.) była wyższa niż w styczniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 18

Bardziej szczegółowo

I. FINANSOWANIE POMOCY SPOŁECZNEJ

I. FINANSOWANIE POMOCY SPOŁECZNEJ I. FINANSOWANIE POMOCY SPOŁECZNEJ Jednym z podstawowych instrumentów pomocy społecznej, pozwalającym zabezpieczać interesy osób potrzebujących wsparcia, są środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Sytuacja osób starszych w Małopolsce 530 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Małopolski Kurator Oświaty Kraków, dnia 15 września 2017 r. SEPZ-II MT. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Małopolski Kurator Oświaty Kraków, dnia 15 września 2017 r. SEPZ-II MT. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Małopolski Kurator Oświaty Kraków, dnia 15 września 2017 r. SEPZ-II.272.8.2017.MT Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SEPZ.II.272.8.2017.MT w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 216 roku W listopadzie 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano niewielki wzrost liczby bezrobotnych, do 95 19 osób, tj. o 339 osób. Udział kobiet w bezrobociu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17 DIAGNOZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17 DIAGNOZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-093/17 DIAGNOZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Aktualna sytuacja na małopolskim rynku pracy Rynek pracy w 2016 r. odzwierciedlał

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 8. za okres: listopad opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 8. za okres: listopad opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 8 za okres: listopad 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Nowe wyzwania w polityce społecznej Wspólnota działania - Polskie i amerykańskie modele pracy na rzecz rodziny doświadczającej problemów

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 217 roku W styczniu 217 r. w małopolskich urzędach pracy odnotowano zwiększenie liczby bezrobotnych do 1 881, tj. o 4 35 osób. Obserwowany od listopada wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ Fundusze europejskie w Małopolsce 1.(13.) raport roczny Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej 1 PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wspieramy i współpracujemy! Powiat myślenicki

Wspieramy i współpracujemy! Powiat myślenicki Wspieramy i współpracujemy! Powiat myślenicki Ludność w powiecie myślenickim Dynamiczny przyrost ludności Przyrost ludności w powiecie o 3,9% olkulski miechowski proszowicki dąbrowski 3. miejsce w rankingu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Urzędu Statystycznego w Krakowie. Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych

Opracowanie Urzędu Statystycznego w Krakowie. Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych 1 Opracowanie Urzędu Statystycznego w Krakowie Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych Zespół w składzie: Marcin Marosz Małgorzata Piwowarczyk Marek Skuciński pod redakcją Krzysztofa Jakóbika Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa pomorskiego w obszarach oddziaływania EFS ( )

Wnioski z analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa pomorskiego w obszarach oddziaływania EFS ( ) Wnioski z analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa pomorskiego w obszarach oddziaływania EFS (2015-2017) Patrycja Szczygieł Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego XIV posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Krakowie Kraków, dnia 17 sierpnia 2018 r. WO-II MT. Informacja o udzieleniu zamówienia

Kuratorium Oświaty w Krakowie Kraków, dnia 17 sierpnia 2018 r. WO-II MT. Informacja o udzieleniu zamówienia Kuratorium Oświaty w Krakowie Kraków, dnia 17 sierpnia 2018 r. WO-II.272.5.2018.MT Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU NR RPMP IP /17

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU NR RPMP IP /17 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1590/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 03 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach

Bardziej szczegółowo

LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU NR RPMP IP /16

LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU NR RPMP IP /16 w ramach konkursu nr IP.01-12-044/16 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kryzysowa - SPR, Typ : A. działania wspierające opiekunów nieformalnych

Bardziej szczegółowo

GUS OZPS. Liczba osób w rodzinach, OZPS którym przyznano świadczenie

GUS OZPS. Liczba osób w rodzinach, OZPS którym przyznano świadczenie Załącznik Nr 2 Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020 Obszar strategiczny Wskaźnik Miara Źródło Zaspokajanie potrzeb rodzin w województwie podlaskim 1. Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 129300 2015 z dnia 2015 05 29 r. Ogłoszenie o zamówieniu Kraków 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuna Punktu Konsultacyjnego utworzonego w ramach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2016 IV kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w IV kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Począwszy od lutego aż do października 2015 roku liczba osób zarejestrowanych w małopolskich

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA w 2012 roku

POMOC SPOŁECZNA w 2012 roku POMOC SPOŁECZNA w 2012 roku Część raportu: Województwo Małopolskie 2013 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wskaźniki ubóstwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 7 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE KULTURY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2003 R.

INSTYTUCJE KULTURY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2003 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - lipiec 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 17

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji. w roku 2010

Ocena sytuacji. w roku 2010 Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2010 Gospodarka Małopolski Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* wyniosło 412,1tys. osób w Małopolsce zatrudnienie było 1,2% wyższe niż w

Bardziej szczegółowo

Kwartał I, 2018 Q Województwo małopolskie. str. 1

Kwartał I, 2018 Q Województwo małopolskie. str. 1 Q1 2018 Województwo małopolskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004 2012 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2012

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2012 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2012 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie OCENA Z A SOBÓW POMOC Y SPO ŁEC ZNE J WOJEWÓDZ T WA MAŁOPOL SKIEGO Z A ROK 2012 1

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. I kwartał 2013

Biuletyn WUP. I kwartał 2013 Biuletyn WUP 2013 1 I kwartał 2013 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 2013 roku Statystyka rynku pracy Na koniec marca 2013 roku liczba osób zarejestrowanych w małopolskich urzędach pracy wzrosła do

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Regulamin tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Regulamin tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin definiuje zasady przystąpienia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (SPO i OPH) 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę długoterminową w latach 2004 2012

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (SPO i OPH) 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę długoterminową w latach 2004 2012 OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (SPO i OPH) 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę długoterminową w latach 2004 2012 Pojęcie opieki długoterminowej w tym rozdziale obejmuje świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opiekę

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI FORÓW SUBREGIONALNYCH

ZASADY ORGANIZACJI FORÓW SUBREGIONALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 590/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZASADY ORGANIZACJI FORÓW ALNYCH I. ŚRODOWISKA REPREZENTOWANE W RAMACH FORUM ALNEGO W składzie forów subregionalnych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 III kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w III kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W trzecim kwartale b.r. obserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Sukcesywnie

Bardziej szczegółowo

Wspieramy i współpracujemy! Powiat gorlicki

Wspieramy i współpracujemy! Powiat gorlicki Wspieramy i współpracujemy! Powiat gorlicki Przedsiębiorczość w powiecie gorlickim Przyrost podmiotów gospodarczych w powiecie w okresie 2010-2017 o 10,1% olkuski miechowski 6. miejsce w rankingu małopolskich

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STOMATOLOGICZNE. 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013

LECZENIE STOMATOLOGICZNE. 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013 LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013 Nakłady na leczenie stomatologiczne w 2013 r. w porównaniu z latami 2011 i 2012 wzrosły. Planowany poziom środków

Bardziej szczegółowo

ZASOBY POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ JEJ OTOCZENIA

ZASOBY POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ JEJ OTOCZENIA VI ZASOBY POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ JEJ OTOCZENIA Kadra pomocy społecznej 4 Kadra jednostek pomocowych, to jeden z ważniejszych czynników wpływających na poziom usług i rozwój instrumentów wsparcia mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

Gminne Rady Seniorów w Małopolsce

Gminne Rady Seniorów w Małopolsce Gminne Rady Seniorów w Małopolsce 1 Populacja badawcza 182 gminy Rodzaj jednostki samorządowej 9% 26% 65% 2 gmina miejska gmina miejsko-wiejska gmina wiejska Populacja badawcza Liczba mieszkańców jednostki

Bardziej szczegółowo