Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 17. za okres: sierpień opracowany w ramach projektu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 17. za okres: sierpień opracowany w ramach projektu:"

Transkrypt

1 Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 17 za okres: opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego w ramach 8 osi priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie Adaptacja do zmian Starostwo owe w Nowym Sączu 1

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Analiza bezrobocia badanych obszarów Analiza rynku pracy w Powiecie Nowosądeckim Oferty pracy napływające w badanym okresie Poziom wynagrodzeń i konkurencja Spis tabel

3 1. Wprowadzenie Wydział Rozwoju Starostwa owego w Nowym Sączu prezentuje kolejny raport zawierający analizę sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Sądeckiego. Dane przedstawione w raporcie obejmują miesiąc roku. 2. Analiza bezrobocia badanych obszarów W województwie małopolskim w sierpniu bieżącego roku liczba osób bezrobotnych wzrosła o 20 (tj. 0,02%) w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w porównaniu z danymi dotyczącymi kwietnia 2016 roku (kiedy to rozpoczęła się realizacja projektu) spadła o 28,49%. Analizując liczbę osób bezrobotnych w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w porównaniu z poprzednim miesiącem zauważalny jest ich spadek w 10 powiatach. Największy spadek liczby osób bezrobotnych w stosunku do miesiąca poprzedniego odnotowano w powiecie gorlickim (spadek o 3,92%), myślenickim (spadek o 2,27%), oświęcimskim (spadek o 1,17%), m. Tarnów (spadek o 1,07%). Wzrost liczby osób bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano w 12 powiatach województwa małopolskiego. Największy wzrost liczby osób bezrobotnych odnotowano w powiecie suskim (wzrost o 3,25%), miechowskim (wzrost o 2,69%), wadowickim (wzrost o 2,25%). Od początku realizacji projektu, tj. od kwietnia 2016 roku sytuacja na rynku pracy uległa zdecydowanej poprawie w każdym powiecie. Największy odsetek osób bezrobotnych ubył w powiecie myślenickim (spadek o 50,15%), gorlickim (spadek o 40,99%), m. Nowy Sącz (spadek o 38,99%) oraz powiecie suskim (spadek o 34,44%). Najmniejszy odsetek osób bezrobotnych ubył w powiecie tatrzańskim (spadek o 14,31%) oraz proszowickim (spadek o 17,25%). Dane dotyczące liczby osób bezrobotnych w powiatach Małopolski w okresie - roku z uwzględnieniem danych za miesiąc kwiecień 2016 roku prezentuje poniższa tabela. 3

4 Tabela 1 Liczba osób bezrobotnych w powiatach Małopolski w okresie - roku z uwzględnieniem danych za miesiąc kwiecień 2016 roku Nazwa kwiecień 2016 dynamika w stosunku do lipca r. dynamika w stosunku do kwietnia 2016 r. ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety osoby % osoby % POLSKA ,34% ,34% MAŁOPOLSKIE ,02% ,49% bocheński ,45% ,80% krakowski ,73% ,10% miechowski ,69% ,22% myślenicki ,27% ,15% proszowicki ,15% ,25% wielicki ,04% ,19% m. Kraków ,51% ,55% gorlicki ,92% ,99% limanowski ,86% ,08% nowosądecki ,57% ,27% m. Nowy Sącz ,61% ,99% chrzanowski ,36% ,78% olkuski ,22% ,80% oświęcimski ,17% ,21% wadowicki ,54% ,16% brzeski ,08% ,91% dąbrowski ,82% ,71% tarnowski ,09% ,41% m. Tarnów ,07% ,86% 4

5 nowotarski ,39% ,95% suski ,25% ,44% tatrzański ,10% ,31% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 5

6 kwiecień 2016 kwiecień 2016 W sierpniu roku w województwie małopolskim stopa bezrobocia rejestrowanego w stosunku do miesiąca poprzedniego nie zmieniła się i wynosiła 5,7. Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu była niższa od średniej wojewódzkiej w powiatach: bocheńskim, krakowskim, suskim, m. Nowy Sącz, myślenickim, m. Kraków. Stopa napływu bezrobotnych zarejestrowanych, która wyraża stosunek osób nowo zarejestrowanych do liczby osób aktywnych zawodowo w danym miejscu w Subregionie Sądeckim jest nadal na jednym z wyższych poziomów w województwie małopolskim. Tabela 2 Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz stopa napływu bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie - roku z uwzględnieniem danych za miesiąc kwiecień 2016 roku Nazwa stopa bezrobocia rejestrowanego dynamika w stosunku do lipca r. dynamika w stosunku do kwietnia 2016 r. stopa napływu bezrobotnych zarejestrowanych dynamika w stosunku do lipca r. dynamika w stosunku do kwietnia 2016 r. POLSKA 9,4 7,1 7,0-0,1-2,4 1,1 1,0 1,0 0,0-0,1 MAŁOPOLSKIE 8,0 5,7 5,7 0,0-2,3 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 bocheński 6,7 5,4 5,5 0,1-1,2 0,8 0,6 0,7 0,1-0,1 krakowski 6,3 5,1 5,1 0,0-1,2 0,6 0,7 0,6-0,1 0,0 miechowski 8,3 5,8 6,0 0,2-2,3 0,7 0,8 0,9 0,1 0,2 myślenicki 7,3 3,8 3,7-0,1-3,6 0,9 0,8 0,9 0,1 0,0 proszowicki 8,7 7,2 7,3 0,1-1,4 1,0 1,1 0,9-0,2-0,1 wielicki 7,6 5,9 5,9 0,0-1,7 0,9 0,8 0,7-0,1-0,2 m. Kraków 4,4 3,1 3,1 0,0-1,3 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 gorlicki 10,8 6,8 6,6-0,2-4,2 1,1 1,1 1,0-0,1-0,1 limanowski 12,8 8,9 8,9 0,0-3,9 1,1 1,4 1,4 0,0 0,3 nowosądecki 12,7 8,9 9,0 0,1-3,7 1,2 1,2 1,3 0,1 0,1 m. Nowy Sącz 7,4 4,5 4,5 0,0-2,9 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 chrzanowski 12,1 9,3 9,3 0,0-2,8 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 olkuski 11,8 8,5 8,6 0,1-3,2 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 oświęcimski 9,0 6,7 6,6-0,1-2,4 1,1 1,1 1,0-0,1-0,1 wadowicki 8,3 5,7 5,8 0,1-2,5 1,0 0,8 0,8 0,0-0,2 brzeski 9,6 6,7 6,7 0,0-2,9 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 dąbrowski 15,3 12,1 12, 2 0,1-3,1 1,2 1,6 1,8 0,2 0,6 tarnowski 10,9 7,9 7,9 0,0-3,0 1,1 1,1 1,3 0,2 0,2 m. Tarnów 8,2 6,3 6,2-0,1-2,0 0,8 0,8 0,9 0,1 0,1 nowotarski 10,7 7,4 7,4 0,0-3,3 1,2 0,9 1,0 0,1-0,2 suski 7,0 4,5 4,6 0,1-2,4 1,0 1,0 1,1 0,1 0,1 tatrzański 12,6 10,8 Źródło: 10, 8 0,0-1,8 1,2 0,8 0,7-0,1-0,5 6

7 W Powiecie Nowosądeckim spośród osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne według stanu na dzień 31 sierpnia roku wskazać można: 892 osoby dotychczas niepracujące, osób uprzednio pracujących, 279 osób uprzednio pracujących zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, osób nieposiadających prawa do zasiłku, 340 absolwentów, 947 osób nowo zarejestrowanych, 740 osób nowo zarejestrowanych po raz kolejny. W sierpniu bieżącego roku 910 osób wyrejestrowało się z owego Urzędu Pracy (tj. o 37 osób mniej niż w miesiąc wcześniej), z czego dla 463 osób powodem wyrejestrowania było podjęcie pracy. Liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych wg typu w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie - roku prezentuje poniższa tabela. 7

8 Tabela 3 Bezrobotni zarejestrowani wg typu w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie - roku Nazwa ogółem dotychczas niepracujący uprzednio pracujący - ogółem uprzednio pracujący - zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładów pracy nieposiadający prawa do zasiłku absolwenci ogółem nowo zarejestrowani nowo zarejestrowani po raz kolejny wyrejestrowani ogółem wyrejestrowani z tytułu podjęcia pracy POLSKA MAŁOPOLSKIE bocheński krakowski miechowski myślenicki proszowicki wielicki m. Kraków gorlicki limanowski nowosądecki m. Nowy Sącz chrzanowski

9 olkuski oświęcimski wadowicki brzeski dąbrowski tarnowski m. Tarnów nowotarski suski tatrzański Źródło: 9

10 3. Analiza rynku pracy w Powiecie Nowosądeckim Według stanu na dzień roku w owym Urzędzie Pracy dla u Nowosądeckiego zarejestrowanych było łącznie osoby bezrobotne, z czego 67,1% stanowiły kobiety (tj osób). W stosunku do miesiąca poprzedniego w sierpniu liczba bezrobotnych wzrosła o 37 osób. Natomiast w porównaniu do kwietnia 2016 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o osoby. 82,6% ogółu bezrobotnych stanowią osoby zarejestrowane po raz kolejny licząc od 1990 roku, zaś osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowiły 90,5% ogółu bezrobotnych, a były to: osoby do 30 roku życia 34,6% w tym osoby do 25 roku życia 18,5% długotrwale bezrobotne 54,7% powyżej 50 roku życia 21,1% korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 7,3% posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 28,1% posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 0,2% niepełnosprawni 4,4%. Dane dotyczące podstawowych struktur i stanów osób zarejestrowanych w owym Urzędzie Pracy dla u Nowosądeckiego w okresie - roku z uwzględnieniem danych za miesiąc kwiecień 2016 roku przedstawia poniższa tabela. 10

11 Tabela 4 Podstawowe struktury i stany osób zarejestrowanych w owym Urzędzie Pracy dla u Nowosądeckiego w okresie roku z uwzględnieniem danych za miesiąc kwiecień 2016 roku Wyszczególnienie Stan na Stan na Stan na dynamika w porównaniu z lipcem dynamika w porównaniu z kwietniem 2016 liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % Bezrobotni ogółem w tym: ,57% ,27% kobiety ,1 94 2,21% ,67% z prawem do zasiłku , , ,16% ,34% zarejestrowani po raz I , ,4 11 0,99% ,38% zarejestrowani po raz kolejny (od 1990 r.) zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy , ,6 26 0,49% ,45% 502 5, , , ,38% ,42% poprzednio pracujący , ,2 29 0,52% ,07% dotychczas nie pracujący , ,8 8 0,90% ,93% zamieszkali na wsi , ,78% ,20% osoby w okresie do 12- stu miesięcy od dnia ukończenia nauki 350 3, , , ,00% -10-2,86% cudzoziemcy 17 0,2 12 0,2 15 0,2 3 25,00% -2-11,76% bez kwalifikacji zawodowych , , ,93% ,24% bez doświadczenia zawodowego , ,7 30 2,29% ,58% kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka , ,7 28 2,03% ,97% Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy , ,5 6 0,10% ,20% osoby do 30 roku życia , ,6 9 0,40% ,90% w tym osoby do 25 roku życia , ,41% ,54% długotrwale bezrobotne , ,7-3 -0,08% ,62% powyżej 50 roku życia , , ,50% ,63% korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 741 7, , , ,03% ,90% , ,1 28 1,56% -74-3,91% ,1 11 0,2 3 37,50% ,00% niepełnosprawni 414 4, , ,4 3 1,07% ,40% Poszukujący pracy w tym: ,32% -15-8,82% osoby niepełnosprawne ,71% ,29% Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim stan na 30 kwiecień 2016r., Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Nowosądeckim wg stanu na dzień 31 sierpnia r. W sierpniu roku w owym Urzędzie Pracy dla u Nowosądeckiego zarejestrowanych zostało 947 osób (o 54 osoby więcej niż w poprzednim miesiącu i o 32 osoby mniej niż w kwietniu 2016 roku kiedy rozpoczęto realizację projektu). Spośród osób bezrobotnych zarejestrowanych w omawianym miesiącu 775 osób zamieszkuje 11

12 na wsi (co stanowi 81,84% ogółu osób bezrobotnych zarejestrowanych w sierpniu roku). W porównaniu z ubiegłym miesiącem w sierpniu zarejestrowanych zostało mniej osób bezrobotnych w następujących kategoriach: korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (spadek o 13,79%), z prawem do zasiłku (spadek o 10,86%), osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki (spadek o 10,12%), zarejestrowanych po raz I-szy (spadek o 5,91%), bez kwalifikacji zawodowych (spadek o 0,59%). W sierpniu roku w owym Urzędzie Pracy dla u Nowosądeckiego wyrejestrowano łącznie 910 osób (o 37 osób mniej niż miesiąc wcześniej), z czego 50,88% osób wyrejestrowanych zostało z powodu podjęcia pracy. W omawianym miesiącu zgłoszono 425 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej tj. o 105 miejsc pracy więcej niż w lipcu bieżącego roku. Spośród zgłoszonych wolnych miejsc pracy 184 stanowią oferty pracy subsydiowanej. Dane dotyczące płynności bezrobocia w powiecie nowosądeckim w okresie - roku z uwzględnieniem danych za miesiąc kwiecień 2016 roku prezentuje poniższa tabela. Tabela 5 Płynność bezrobocia oraz podjęcia pracy w owym Urzędzie Pracy dla u Nowosądeckiego w okresie roku z uwzględnieniem danych za miesiąc kwiecień 2016 roku Wyszczególnienie 1. Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu z tego: kwiecień 2016 Dynamika w porównaniu z lipcem roku Dynamika w porównaniu z kwietniem 2016 roku liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % ,00% ,00% ,00% 54 6,05% 32 3,50% Ø po raz I szy ,52% ,64% ,86% -13-5,91% 65 45,77% Ø po raz kolejny ,48% ,36% ,14% 67 9,96% -33-4,27% Ø z prawem do zasiłku ,39% ,60% ,47% ,86% ,10% Ø zamieszkali na wsi ,13% ,08% ,84% 42 5,73% 51 7,04% w tym posiadający gospodarstwo rolne 23 2,51% 15 1,68% 18 1,90% 3 20,00% -5-21,74% Ø osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki ,32% ,81% ,95% ,12% 20 15,27% Ø cudzoziemcy 3 0,33% 1 0,11% 3 0,32% 2 0,00% 0 0,00% Ø bez kwalifikacji zawodowych ,44% ,04% ,85% -1-0,59% -18-9,63% Ø bez doświadczenia zawodowego ,03% ,33% ,99% 31 12,25% 55 24,02% Ø kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 56 6,12% 67 7,50% 72 7,60% 5 7,46% 16 28,57% Ø w wieku do 30 roku życia ,32% ,13% ,97% 2 0,38% 33 6,64% 12

13 w tym wieku do 25 roku życia ,19% ,07% ,06% 11 3,24% 29 9,01% Ø długotrwale bezrobotne ,01% ,97% ,19% 25 11,21% ,88% Ø powyżej 50 roku życia ,39% ,65% ,09% 1 0,96% ,00% Ø korzystające ze świadczeń pomocy społecznej Ø posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 31 3,39% 29 3,25% 25 2,64% -4-13,79% -6-19,35% ,23% ,14% ,21% 1 0,62% -13-7,39% Ø posiadający co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do 18 r. życia 0 0,00% 0 0,00% 3 0,32% 3 0,00% 3 0,00% Ø niepełnosprawni 45 4,92% 30 3,36% 39 4,12% 9 30,00% -6-13,33% 2. Bezrobotni wyrejestrowani w miesiącu z tego: ,00% ,00% ,00% -37-3,91% ,28% Ø podjęcia pracy ,08% ,79% ,88% 1 0,22% ,38% 3.*Zgłoszenia zwolnień z przyczyn 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% zakładu pracy (osoby) Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim stan na 30 kwiecień 2016r., Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Nowosądeckim wg stanu na dzień 31 sierpnia r. W poniższej tabeli przedstawiono wykaz najliczniejszych ofert pracy zgłoszonych w sierpniu bieżącego roku w podziale na zawody. Z tabeli wynika, że w omawianym okresie najwięcej ofert pracy zgłoszono dla zawodów: sprzedawca, technik prac biurowych, zbrojarz, robotnik gospodarczy, kucharz, kelner, ślusarz. Tabela 6 Wykaz ofert pracy zgłoszonych w sierpniu roku (najliczniejsze) Lp. Zawody i specjalności Oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej kod zawodu pozyskane w sierpniu Ogółem subsydiowane staż Niesubsydiowane 1. Sprzedawca Technik prac biurowych Zbrojarz Robotnik gospodarczy Kucharz Kelner Ślusarz Magazynier Pomocniczy robotnik budowlany Technik administracji

14 11. Fryzjer Ogrodnik terenów zieleni Betoniarz-zbrojarz Asystent nauczyciela przedszkola Źródło: Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Nowosądeckim wg stanu na dzień 31 sierpnia r. W sierpniu roku za pośrednictwem urzędu pracy w Powiecie Nowosądeckim pracę podjęło 250 osób. Najwięcej bo 30,12% osób podjęło pracę niesubsydiowaną, zaś 14,29% osób rozpoczęło szkolenia. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z u Nowosądeckiego w okresie - roku. Tabela 7 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z u Nowosądeckiego w okresie - roku Wyszczególnienie Ilość osób Ilość osób 1. Pracę podjęło za pośrednictwem urzędu w tym Ø pracę niesubsydiowaną Ø pracę interwencyjną Ø pracę w ramach robót publicznych 7 8 Ø podjęcie działalności gospodarczej Ø podjecie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Ø podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie Ø podjęcie pracy przez osoby do 30 roku życia Ø PFRON 0 1 Ø rozpoczęcie prac społecznie użytecznych 5 3 w tym w ramach PAI Rozpoczęło szkolenia Udzielono porad zawodowych i informacji zawodowej Źródło: Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Nowosądeckim wg stanu na dzień 31 sierpnia r. 14

15 4. Oferty pracy napływające w badanym okresie Analizując ilość zgłoszonych ofert pracy jakie wpłynęły do poszczególnych urzędów pracy w województwie małopolskim należy stwierdzić, iż w sierpniu bieżącego roku odnotowano wzrost ilości zgłoszonych ofert pracy w stosunku do miesiąca poprzedniego w 15 powiatach. Największy wzrost ilości zgłoszonych ofert pracy odnotowano w: powiecie m. Kraków (wzrost o 912 ofert), krakowskim (wzrost o 350 ofert), limanowskim (wzrost o 153 oferty), nowosądeckim (wzrost o 105 ofert). Spadek ilości zgłoszonych ofert pracy odnotowano w pozostałych powiatach województwa małopolskiego. Największy spadek ilości zgłoszonych ofert pracy odnotowano w powiatach: tarnowskim (spadek o 96 ofert), wielickim (spadek o 68 ofert), m. Nowy Sącz (spadek o 49 ofert), m. Tarnów (spadek o 49 ofert). Analizując dane dotyczące liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy w sierpniu bieżącego roku należy stwierdzić, że spadek tej liczby odnotowano w 14 powiatach województwa małopolskiego. Największy spadek liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych przypadających na 1 ofertę pracy odnotowano w powiecie: tatrzańskim (spadek o 44 osoby), limanowskim (spadek o 16 osób), proszowickim i olkuskim (spadek o 9 osób). Wzrost liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych przypadających na 1 ofertę pracy odnotowano w 7 powiatach województwa małopolskiego. Największy wzrost liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych przypadających na 1 ofertę pracy odnotowano w powiatach: m. Nowy Sącz (wzrost o 8 osób), tarnowskim (wzrost o 5 osób), wielickim (wzrost o 4 osoby). Dane dotyczące zgłoszonych ofert pracy do urzędów pracy w województwie małopolskim w okresie - roku prezentuje poniższa tabela. 15

16 Tabela 8 Liczba zgłoszonych ofert pracy do urzędów pracy w okresie - roku Nazwa zgłoszone w ciągu miesiąca dynamika w stosunku do lipca zgłoszone w ciągu miesiąca z sektora prywatnego dynamika w stosunku do lipca stan w końcu miesiąca dynamika w stosunku do lipca bezrobotni zarejestrowani na 1 ofertę pracy POLSKA MAŁOPOLSKIE bocheński krakowski miechowski myślenicki proszowicki wielicki m. Kraków gorlicki dynamika w stosunku do lipca limanowski nowosądecki m. Nowy Sącz chrzanowski olkuski oświęcimski wadowicki brzeski

17 dąbrowski tarnowski m. Tarnów nowotarski suski tatrzański Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 17

18 Zestawienie ofert pracy, jakie napływają do owych Urzędów Pracy, osoby zainteresowane mogą śledzić na bieżąco na stronach odpowiednich powiatów oraz na stronie oferty.praca.gov.pl. Baza ta, nie uwzględnia jednak ofert pracy, jakie można znaleźć w ogłoszeniach internetowych. Oferty pracy zgłoszone do urzędów pracy w kolejnych miesiącach zamieszczane są również na stronie internetowej projektu. 5. Poziom wynagrodzeń i konkurencja W sierpniu roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wg PKD 2007 w Małopolsce wynosiło 4 358,05 zł i było o 134,58 zł niższe niż średnia dla kraju. W porównaniu z miesiącem poprzednim w sierpniu w województwie małopolskim odnotowano wzrost poziomu wynagrodzeń w następujących sektorach przedsiębiorstw: przemysł ogółem (wzrost o 1,31%), przemysł przetwórstwo przemysłowe (wzrost o 2,82%), budownictwo (wzrost o 0,46%), zakwaterowanie i gastronomia (wzrost o 2,41%). W sierpniu w skali całego kraju wzrost poziomu płac w stosunku do miesiąca poprzedniego odnotowano w następujących sektorach przemysłu: przemysł ogółem (wzrost o 0,59%), budownictwo (wzrost o 0,44%), administrowanie i działalność wspierająca (wzrost o 0,29%). Dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce i województwie małopolskim prezentuje poniższa tabela. Wyszczególnienie Tabela 9 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wg PKD 2007 w Polsce i Województwie Małopolskim w okresie czerwiec- roku z uwzględnieniem danych za miesiąc kwiecień 2016 roku Polska Małopolskie Polska Małopolskie Polska Małopolskie Polska Małopolskie kwiecień 2016 czerwiec zł zł zł zł zł zł zł = 100% zł = 100% ogółem 4 313, , , , , , ,63-0,20% 4 358,05-0,55% przemysł ogółem 4 283, , , , , , ,87 0,59% 4 374,05 1,31% przemysł - przetwórstwo przemysłowe 4 056, , , , , , ,16-0,78% 4 236,58 2,82% 18

19 budownictwo 4 391, , , , , , ,82 0,44% 4 069,23 0,46% handel; naprawa pojazdów samochodowych zakwaterowanie i gastronomia 4 059, , , , , , ,75-0,91% 3 666,22-3,15% 2 977, , , , , , ,34-1,02% 2 906,24 2,41% obsługa rynku nieruchomości 4 489, , , , , , ,05-2,25% 3 988,65-4,49% działalność profesjonalna, naukowa i 6 443, , , , , , ,53-1,91% 7 015,16-2,38% techniczna administrowanie i działalność wspierająca 2 978, , , , , , ,30 0,29% 3 383,12-3,88% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS Podsumowując rynek pracy w Powiecie Nowosądeckim w sierpniu roku w stosunku do miesiąca poprzedniego należy uwzględnić następujące czynniki: wzrost liczby osób bezrobotnych o 37 osób, większość osób bezrobotnych stanowią kobiety osób, tj. 67,1% ogółu osób bezrobotnych, przewagę wśród ogółu osób bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne 54,7% spadek o 37 osób bezrobotnych wyrejestrowanych z owego Urzędu Pracy dla u Nowosądeckiego, najwięcej osób wyrejestrowało się z powodu podjęcia pracy 463 osoby (tj.50,88 % ogółu wyrejestrowań w sierpniu), wzrost liczby zgłoszonych w ciągu miesiąca ofert pracy, wzrost o 105 ofert w stosunku do lipca, Nowosądecki nadal pozostaje w czołówce powiatów o najwyższej stopie bezrobocia (9,0 %) w Małopolsce. 19

20 Spis tabel Tabela 1 Liczba osób bezrobotnych w powiatach Małopolski w okresie - roku z uwzględnieniem danych za miesiąc kwiecień 2016 roku... 4 Tabela 2 Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz stopa napływu bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie - roku z uwzględnieniem danych za miesiąc kwiecień 2016 roku... 6 Tabela 3 Bezrobotni zarejestrowani wg typu w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie - roku... 8 Tabela 4 Podstawowe struktury i stany osób zarejestrowanych w owym Urzędzie Pracy dla u Nowosądeckiego w okresie roku z uwzględnieniem danych za miesiąc kwiecień 2016 roku Tabela 5 Płynność bezrobocia oraz podjęcia pracy w owym Urzędzie Pracy dla u Nowosądeckiego w okresie roku z uwzględnieniem danych za miesiąc kwiecień 2016 roku Tabela 6 Wykaz ofert pracy zgłoszonych w sierpniu roku (najliczniejsze) Tabela 7 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z u Nowosądeckiego w okresie - roku Tabela 8 Liczba zgłoszonych ofert pracy do urzędów pracy w okresie - roku Tabela 9 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wg PKD 2007 w Polsce i Województwie Małopolskim w okresie czerwiec- roku z uwzględnieniem danych za miesiąc kwiecień 2016 roku

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 7 za okres: październik 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 5. za okres: sierpień opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 5. za okres: sierpień opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 5 za okres: sierpień 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 8. za okres: listopad opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 8. za okres: listopad opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 8 za okres: listopad 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 3. za okres: czerwiec opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 3. za okres: czerwiec opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 3 za okres: czerwiec 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2014 II kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy Na koniec czerwca 2014 roku w małopolskich urzędach pracy zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2015 I kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Styczeń i luty 2015 roku były jeszcze okresem wzrostu liczby osób w rejestrach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 82 656 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku Bezrobocie w styczniu 216 roku Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy podlega trendom sezonowym. W styczniu 216 roku ta liczba wyniosła 125,5 tys. osób i była wyższa niż w grudniu 215 roku o prawie 6

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 217 kwartał 217 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w kwartale 217 roku Od czterech lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. Pod koniec kwartału 217 r.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W kwietniu w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 9 528 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2017

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2017 Bezrobocie w Małopolsce w październiku 217 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia Sytuacja w powiatach Przepływy bezrobotnych w rejestrach Oferty pracy Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 216 roku W listopadzie 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano niewielki wzrost liczby bezrobotnych, do 95 19 osób, tj. o 339 osób. Udział kobiet w bezrobociu

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim Stan na koniec 2017 r.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim Stan na koniec 2017 r. opracowanie sygnalne Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim Stan na koniec 2017 r. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 217 roku W styczniu 217 r. w małopolskich urzędach pracy odnotowano zwiększenie liczby bezrobotnych do 1 881, tj. o 4 35 osób. Obserwowany od listopada wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 216 roku W maju nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 19 64 osób. Tym samym

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lutym 216 roku Typowy dla początku roku wzrost liczby zarejestrowanych w urzędach pracy był w lutym niewielki. Liczba osób zarejestrowanych (126,5 tys.) była wyższa niż w styczniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w październiku 216 roku W październiku 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano dalszy spadek liczby do niespełna 95 tys. osób. Prawdopodobnie jest to najniższy odczyt

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie czerwiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2017 r. czerwiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 216 roku W lipcu i sierpniu po raz pierwszy od 28 roku w Małopolsce liczba zarejestrowanych spadła poniżej 1 tys. osób. Na koniec lipca w małopolskich urzędach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2016 IV kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w IV kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Począwszy od lutego aż do października 2015 roku liczba osób zarejestrowanych w małopolskich

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 216 roku W kwietniu nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 115 69 osób.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 III kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w III kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W trzecim kwartale b.r. obserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Sukcesywnie

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie październik 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie wrzesień 2017 r. październik 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Aktualne dane od podmiotach gospodarczych w Małopolsce

Aktualne dane od podmiotach gospodarczych w Małopolsce Aktualne dane od podmiotach gospodarczych w Małopolsce Opracowanie zawiera dane zaczerpnięte z informacji sygnalnej Urzędu Statystycznego w Krakowie dotyczącej liczby, struktury, obszaru działalności i

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. I kwartał 2013

Biuletyn WUP. I kwartał 2013 Biuletyn WUP 2013 1 I kwartał 2013 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 2013 roku Statystyka rynku pracy Na koniec marca 2013 roku liczba osób zarejestrowanych w małopolskich urzędach pracy wzrosła do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec kwietnia 2017 r. wynosiła 1457, z czego 57,6% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 217 I kwartał 217 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 217 roku Od ponad dwóch lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. Pod koniec I kwartału

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja 2016 r. wynosiła 1575, z czego 59,0% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na małopolskim rynku pracy. Kraków, 24 marca 2017 r.

Sytuacja na małopolskim rynku pracy. Kraków, 24 marca 2017 r. Sytuacja na małopolskim rynku pracy Kraków, 24 marca 2017 r. Bezrobocie 200 180 160 140 120 100 80 96,531 60 40 20 0 I 2007 V IX I 2008 V IX I 2009 V IX I 2010 V IX I 2011 V tysiące IX I 2012 V IX I 2013

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lipca 2016 r. wynosiła 1518, z czego 60,4% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie kwiecień 2018 r.

województwo pomorskie kwiecień 2018 r. województwo pomorskie kwiecień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie marzec 2018 r. kwiecień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie maj 2018 r.

województwo pomorskie maj 2018 r. województwo pomorskie maj 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2018 r. maj 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku Częstochowa, lipiec 2017 r. 5164 4778 4010 7767

Bardziej szczegółowo

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie.

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie. dr Artur Borcuch 1 lipiec 2015 roku Wybrane informacje z dokumentów: Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa świętokrzyskiego w maju 2015 r., Urząd Statystyczny w Kielcach 2015, nr 5. Koniunktura

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie czerwiec 2018 r.

województwo pomorskie czerwiec 2018 r. województwo pomorskie czerwiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2018 r. czerwiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie lipiec 2018 r.

województwo pomorskie lipiec 2018 r. województwo pomorskie lipiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2018 r. lipiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku Częstochowa, maj 2017 r. 6123 4778 4384 6766 6276

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 216 I kwartał 216 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 216 roku Od ponad dwóch lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. Nawet typowy dla I

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie sierpień 2018 r.

województwo pomorskie sierpień 2018 r. województwo pomorskie sierpień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2018 r. sierpień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo