Dział IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne."

Transkrypt

1 Dział IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Prowadząca: Natalia Narejko Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Uwaga! Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że udostępnione materiały objęte są prawami autorskimi. Pliki ściągane z indywidualnych kont osób zalogowanych na naszej platformie kursowej zostały oznaczone specjalnymi znacznikami (ciąg anonimowych znaków przypisanych do danego konta) umożliwiającymi identyfikację źródła pochodzenia pliku. Informujemy również, że jako Wydawnictwo zostaliśmy zobowiązani do nadzoru nad prawami autorskimi naszych współpracowników, a nadzór ten jest sprawowany poprzez wyspecjalizowane kancelarie prawne. Pozdrawiam Jolanta Motyka Podatkowa Oficyna Wydawnicza

3 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 21. Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej.

4 Pytanie 21. Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art Ordynacja Podatkowa Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Art. 70 1a Ordynacja Podatkowa Zobowiązanie podatkowe podatnika podatku dochodowego od osób prawnych powstałe w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych przedawnia się z upływem 5 lat w warunkach wskazanych w tym przepisie.

5 Pytanie 21. Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Przerwanie terminu biegu przedawnienia określone zdarzenie prawne powoduje, że rozpoczęty termin ulega przerwaniu, zaś po przerwaniu biegu terminu przedawnienia, termin ten zaczyna biec od nowa.

6 Pytanie 21. Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art Ordynacji Podatkowej przyczyny przerwania biegu terminu przedawnienia Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego. Jeżeli ogłoszenie upadłości nastąpiło przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego.

7 Pytanie 21. Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art Ordynacji Podatkowej przyczyny przerwania biegu terminu przedawnienia Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Pamiętaj, że definicja środka egzekucyjnego została uregulowana w Ustawie Postępowanie Egzekucyjne w Administracji w art. 1a pkt 12.

8 Pytanie 21. Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Podsumowanie przedawnia się z upływem 5 lat przesłanki przerwania biegu terminu przedawnienia: 1) ogłoszenie upadłości 2) zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony w przypadku przerwania biegu terminu przedawnienia, cały okres, który upłynął do chwili przerwania tego terminu, uznaje się za niebyły (termin przedawnienia biegnie od nowa i rozpoczyna się od momentu ustania przyczyny powodującej przerwanie jego biegu)

9 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 22. Pojęcie nadpłaty podatku w rozumieniu Ordynacji Podatkowej.

10 Pytanie 22. Pojęcie nadpłaty podatku w rozumieniu Ordynacji Podatkowej. Brak legalnej definicji nadpłaty.

11 Pytanie 22. Pojęcie nadpłaty podatku w rozumieniu Ordynacji Podatkowej. Art. 72 Ordynacji Podatkowej sytuacje w których występuje nadpłata 1. jakie kwoty uważa za nadpłatę 2. jakie kwoty traktowane są na równi z nadpłatą

12 Pytanie 22. Pojęcie nadpłaty podatku w rozumieniu Ordynacji Podatkowej. Art Ordynacji podatkowej przypadki wystąpienia nadpłaty 1. to kwota nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku; 2. za nadpłatę uważa się kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej; 3. chodzi o kwotę zobowiązania nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego przez płatnika lub inkasenta; 4. chodzi o kwotę zobowiązania nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę.

13 Pytanie 22. Pojęcie nadpłaty podatku w rozumieniu Ordynacji Podatkowej. Art Ordynacji Podatkowej przypadki taktowane na równi z nadpłatą 1. część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę, jeżeli wpłata dotyczyła zaległości podatkowej 2. nienależnie zapłacone zaległości, o których mowa w art. 52 oraz art. 52a Ordynacji Podatkowej 3. nienależnie zapłacone odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek 4. nienależnie zapłaconą opłatę prolongacyjnej

14 Pytanie 22. Pojęcie nadpłaty podatku w rozumieniu Ordynacji Podatkowej. Art. 72 1a i 1b Ordynacji Podatkowej dwa dodatkowe przypadki na równi z nadpłatą ulga rodzinna zwrot gotówkowy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

15 Pytanie 22. Pojęcie nadpłaty podatku w rozumieniu Ordynacji Podatkowej. Podsumowanie 1) Ordynacja Podatkowa nie zawiera definicji legalnej nadpłaty; 2) W art. 72 Ordynacji Podatkowej wskazano, jakie kwoty uważa się za nadpłatę oraz jakie kwoty traktowane są na równi z nadpłatą Omawiając to zagadnienie, powinieneś wymienić przypadki uregulowane w tym przepisie.

16 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 23. Stwierdzenie i zwrot nadpłaty w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej.

17 Pytanie 23. Stwierdzenie i zwrot nadpłaty w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Podstawa prawna Art. 75 i art. 79 Ordynacji Podatkowej

18 Pytanie 23. Stwierdzenie i zwrot nadpłaty w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art Ordynacji Podatkowej Podatnik może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku: gdy podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku gdy kwestionuje wysokość pobranego podatku

19 Pytanie 23. Stwierdzenie i zwrot nadpłaty w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art i 2a Ordynacji Podatkowej podmioty uprawnione 1. podatnicy; 2. płatnicy i inkasenci, przy czym tylko w przypadku, gdy wpłacone podatek nie został pobrany od podatnika; 3. w zakresie zobowiązań spółki cywilnej osobom, które były wspólnikami tej spółki w momencie jej rozwiązania; 4. w zakresie zobowiązań podatkowej grupy kapitałowej spółką, które tworzyły tę grupę w momencie utraty przez nią statusu podatnika.

20 Pytanie 23. Stwierdzenie i zwrot nadpłaty w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Dodatkowe warunki żądania zwrotu nadpłaty podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty muszą złożyć skorygowane zeznanie, deklarację wyłącznie w sytuacji, gdy z przepisów prawa podatkowego wynika obowiązek złożenia zeznania, deklaracji. osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w momencie rozwiązania tej spółki, ma obowiązek równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty złożyć skorygowane zeznanie, deklarację w zakresie zobowiązań spółki oraz umowę spółki aktualną na dzień jej rozwiązania.

21 Pytanie 23. Stwierdzenie i zwrot nadpłaty w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania deklaracji nie budzi wątpliwości, to organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydawania decyzji w tym zakresie (korekta wywołuje skutki prawne) jeżeli organ stwierdził nadpłatę bez wydawania decyzji, a zwrotu nadpłaty dokonano nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, to w zakresie nadpłaty będącej przedmiotem wniosku nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe zasadność wniosku o stwierdzenie nadpłaty budzi wątpliwości organu podatkowego, to organ przeprowadza postępowanie podatkowe, które kończy wydaniem decyzji w zakresie stwierdzenia nadpłaty bądź odmowy stwierdzenia nadpłaty

22 Pytanie 23. Stwierdzenie i zwrot nadpłaty w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. W decyzji stwierdzającej nadpłatę organ podatkowy określa wysokość zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości w takim zakresie, w jakim powstanie nadpłaty jest związane ze zmianą wysokości zobowiązania podatkowego. Zwrotu nadpłaty osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w chwili jej rozwiązania, dokonuje się w proporcjach wynikających z prawa do udziału w zysku określonego w umowie spółki. Jeżeli z dołączonej umowy nie wynikają te proporcje, przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

23 Pytanie 23. Stwierdzenie i zwrot nadpłaty w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art Ordynacji Podatkowej Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty nie przysługuje, jeżeli ustawy podatkowe przewidują inny tryb zwrotu podatku.

24 Pytanie 23. Stwierdzenie i zwrot nadpłaty w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 79 Ordynacji Podatkowej Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie może zostać wszczęte w czasie trwania postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, w zakresie zobowiązań podatkowych, których dotyczy postępowanie lub kontrola. W razie wszczęcia z urzędu postępowania podatkowego w sprawie, w której został złożony wniosek o stwierdzenie nadpłaty, żądanie zawarte we wniosku podlega rozpatrzeniu w tym postępowaniu podatkowym.

25 Pytanie 23. Stwierdzenie i zwrot nadpłaty w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz wniosku o zwrot nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe przewidują inny tryb zwrotu podatku. Wyjątek od tej zasady został uregulowany w art. 79 par. 4 Ordynacji Podatkowej.

26 Pytanie 23. Stwierdzenie i zwrot nadpłaty w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Podsumowanie 1) w jakich sytuacjach występuje prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty 2) komu takie prawo przysługuje 3) jakie są główne zasady postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nadpłaty podatku 4) w jakich sytuacjach prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty nie przysługuje.

27 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 24. Zasady oprocentowania nadpłaty podatku w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej.

28 Pytanie 24. Zasady oprocentowania nadpłaty podatku w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Podstawa prawna Art. 78 i 78a Ordynacji Podatkowej

29 Pytanie 24. Zasady oprocentowania nadpłaty podatku w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. celem oprocentowania nadpłaty jest swoista rekompensata za dysponowanie przez organ podatkowy środkami finansowymi podatnika czy też innego podmiotu uprawnionego do zwrotu nadpłaty zwrócenie przez organ nadpłaty wraz z oprocentowaniem nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

30 Pytanie 24. Zasady oprocentowania nadpłaty podatku w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art Ordynacji Podatkowej Oprocentowanie nadpłaty w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych. (stawka odsetek za zwłokę 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim i 2% z tym, że stawka ta nie może być niższa niż 8%)

31 Pytanie 24. Zasady oprocentowania nadpłaty podatku w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art Ordynacji Podatkowej od kiedy przysługuje oprocentowanie 1. od dnia powstania nadpłaty; 2. od dnia wydania decyzji o zmianie lub uchyleniu decyzji; 3. od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem, deklaracją; 4. od dnia skorygowania zeznania lub deklaracji w trybie art. 274 lub art. 274a Ordynacji Podatkowej.

32 Pytanie 24. Zasady oprocentowania nadpłaty podatku w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art i 5 Ordynacji Podatkowej do kiedy przysługuje oprocentowanie do dnia zwrotu nadpłaty, do dnia zaliczenia jej na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych, do dnia złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

33 Pytanie 24. Zasady oprocentowania nadpłaty podatku w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art pkt 2 Ordynacji Podatkowej Oprocentowanie przysługuje za okres od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w części akt normatywny jeżeli wniosek o zwrot nadpłaty został złożony po upływie 30 dni od wejścia w życie orzeczenia TK lub publikacji sentencji orzeczenia TSUE lub od dnia w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w części ten akt.

34 Pytanie 24. Zasady oprocentowania nadpłaty podatku w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art Ordynacji Podatkowej jakie nadpłaty nie podlegają oprocentowaniu nadpłaty, których wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

35 Pytanie 24. Zasady oprocentowania nadpłaty podatku w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 78a Ordynacji Podatkowej Zgodnie z tym przepisem, jeżeli kwota dokonanego zwrotu podatku nie pokrywa kwoty nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem, zwróconą kwotę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty nadpłaty oraz kwoty jej oprocentowania w takim stosunku, w jakim w dniu zwrotu pozostaje kwota nadpłaty do kwoty oprocentowania. Pamiętaj, że przepis ten znajdzie zastosowanie, gdy organ podatkowy zwraca jedynie część kwoty nadpłaty, która nie pokrywa całej kwoty nadpłaty wraz z oprocentowaniem.

36 Pytanie 24. Zasady oprocentowania nadpłaty podatku w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Podsumowanie 1) jaki jest cel oprocentowania nadpłaty; 2) w jakich sytuacjach nadpłata podlega oprocentowaniu, w jakich nie podlega; 3) jaka jest wysokość oprocentowania nadpłaty; 4) kiedy następuje proporcjonalne zaliczenie zwróconej kwoty podatku na poczet kwoty nadpłaty oraz kwoty jej o proces notowania.

37 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 25. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej.

38 Pytanie 25. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Podstawa prawna Art. 76 do 76b Ordynacji Podatkowej

39 Pytanie 25. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art Ordynacji Podatkowej Nadpłaty wraz ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet: zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek kosztów upomnienia bieżących zobowiązań podatkowych W razie nie wystąpienia takich okoliczności, nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zwrotowi z urzędu. Podatnik może złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

40 Pytanie 25. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art a Ordynacji Podatkowej zasada pierwszeństwa stosowania przepisów podatkowych przed realizacją zajęcia wierzytelności W razie zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku, jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji oraz bieżących zobowiązań podatkowych ma pierwszeństwo przed realizacją zajęcia.

41 Pytanie 25. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Zasady zaliczania nadpłaty dotyczą nie tylko podatnika, ale także płatnika i inkasenta oraz spółki cywilnej: w przypadku płatnika lub inkasenta nadpłata może zostać zaliczona na poczet zaległości podatkowych, bieżących zobowiązań podatkowych lub zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem obowiązków płatnika lub inkasenta. w przypadku spółki cywilnej nadpłata może zostać zaliczona na poczet zobowiązań wspólników lub byłych wspólników tej spółki, z tym że w przypadku istniejącej spółki wymagana jest do tego zgoda wszystkich wspólników.

42 Pytanie 25. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 76a Ordynacji Podatkowej forma i moment zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych następuje w formie postanowienia (na postanowienie to służy zażalenie) jeżeli kwota nadpłaty nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, to nadpłatę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu powstania nadpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę (art Ordynacji Podatkowej)

43 Pytanie 25. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 76a Ordynacji Podatkowej forma i moment zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, to kwotę nadpłaty zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika (art Ordynacji Podatkowej)

44 Pytanie 25. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 76a Ordynacji Podatkowej forma i moment zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych w przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, kwotę nadpłaty zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika

45 Pytanie 25. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Termin zaliczenia nadpłaty 1. zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem powstania nadpłaty: I. II. III. IV. V. z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej; z dniem pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej; z dniem zapłaty przez podatnika lub inkasenta należności wynikającej z decyzji o jego odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej; z dniem zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej z decyzji o odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej; z dniem złożenia deklaracji podatku akcyzowego dla podatników tego podatku. 2. zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

46 Pytanie 25. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Podsumowanie 1) 2) 3) 4) Omawiając zagadnienie 25 musisz wskazać: w jaki sposób dochodzi do zaliczenia nadpłaty podatku; jakich podmiotów dotyczy zaliczenie nadpłaty; w jakiej formie dochodzi do zaliczenia nadpłaty; w jakim terminie. Pamiętaj, że informacje te znajdziesz w art. 76, 76b Ordynacji Podatkowej.

47 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 26. Deklaracja w rozumieniu Ordynacji Podatkowej pojęcie i znaczenie prawne oraz prawo do jej korekty.

48 Pytanie 26. Deklaracja w rozumieniu Ordynacji Podatkowej pojęcie i znaczenie prawne oraz prawo do jej korekty. Podstawa prawna / Art. 3 pkt 5 Ordynacji Podatkowej Ilekroć w ustawie mowa jest o deklaracjach, rozumie się przez to również: zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania obowiązani są na podstawie przepisów sprawie przejmowa podatkowego podatnicy, płatnicy i inkasenci.

49 Pytanie 26. Deklaracja w rozumieniu Ordynacji Podatkowej pojęcie i znaczenie prawne oraz prawo do jej korekty. Rozbieżności w doktrynie dotyczące pojęcia deklaracji uznaje się, że art. 3 pkt 5 Ordynacji Podatkowej stanowi definicję legalną deklaracji i reguluje ją w sposób zakresowy uważa się, że pojęcie deklaracja zostało użyte jako skrót, pod którym należy rozumieć także inne pojęcia występujące w ustawie.

50 Pytanie 26. Deklaracja w rozumieniu Ordynacji Podatkowej pojęcie i znaczenie prawne oraz prawo do jej korekty. Art. 3a Ordynacji Podatkowej jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Art. 3b Ordynacji Podatkowej deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinny zawierać: 1. dane w ustalonym formacie elektronicznym zawarte we wzorze deklaracji określonym w odrębnych przepisach, 2. jeden podpis elektroniczny.

51 Pytanie 26. Deklaracja w rozumieniu Ordynacji Podatkowej pojęcie i znaczenie prawne oraz prawo do jej korekty. Podstawy prawne dotyczące korekty deklaracji Rozdział 10 działu 3 Ordynacji Podatkowej art. 81, który stanowi o korekcie deklaracji podatkowej, art. 81b, który traktuje o zawieszeniu uprawnienia do skorygowania deklaracji podatkowej.

52 Pytanie 26. Deklaracja w rozumieniu Ordynacji Podatkowej pojęcie i znaczenie prawne oraz prawo do jej korekty. Art Ordynacji Podatkowej prawo do dokonania korekty podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację Art. 81 1a Ordynacji Podatkowej osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili jej rozwiązania, może skorygować uprzednio złożoną deklarację w zakresie wskazanym w art. 75 par. 3a Ordynacji Podatkowej (dotyczy deklaracji złożonej wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty)

53 Pytanie 26. Deklaracja w rozumieniu Ordynacji Podatkowej pojęcie i znaczenie prawne oraz prawo do jej korekty. Art Ordynacji Podatkowej skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej

54 Pytanie 26. Deklaracja w rozumieniu Ordynacji Podatkowej pojęcie i znaczenie prawne oraz prawo do jej korekty. Art. 81b 1 Ordynacji Podatkowej uprawnienie do skorygowania deklaracji 1. ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą 2. przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej, a także postępowania podatkowego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego

55 Pytanie 26. Deklaracja w rozumieniu Ordynacji Podatkowej pojęcie i znaczenie prawne oraz prawo do jej korekty. Art. 81b par. 1a Ordynacji Podatkowej prawo do skorygowania deklaracji oraz cofnięcia skutków unikania opodatkowania przysługuje podatnikowi lub płatnikowi jednokrotnie w toku postępowania podatkowego przed wydaniem decyzji w pierwszej instancji. ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu postępowania podatkowego nie wywołuje skutków prawnych w zakresie, w jakim wcześniej dokonana korekta przewidywała cofnięcie skutków unikania opodatkowania. istotne korekta złożona wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty nie wywołuje skutków prawnych w razie odmowy stwierdzenia nadpłaty w całości lub w części oraz w razie umorzenia postępowania w związku z wycofaniem wniosku. W takim przypadku w uzasadnieniu wydanej decyzji organ podatkowy wskazuje bezskuteczność takiej korekty.

56 Pytanie 26. Deklaracja w rozumieniu Ordynacji Podatkowej pojęcie i znaczenie prawne oraz prawo do jej korekty. Podsumowanie Omawiając zagadnienie 26 musisz wskazać: 1) w jaki sposób w Ordynacji Podatkowej zostało uregulowane pojęcie deklaracji; 2) w jakich sytuacjach i komu przysługuje prawo do dokonania korekty deklaracji; 3) kiedy następuje zawieszenie tego prawa.

57 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 27. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji organom podatkowym w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej.

58 Pytanie 27. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji organom podatkowym w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Podstawa prawna Dział 3 rozdział 11 Ordynacji Podatkowej

59 Pytanie 27. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji organom podatkowym w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art Ordynacji Podatkowej osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji: 1. na pisemne żądanie organu podatkowego o zdarzeniach wynikających ze stosunków cywilnoprawnych albo z prawa pracy mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób lub jednostek, z którymi zawarto umowę; 2. bez wezwania przez organ podatkowy o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego; 3. w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

60 Pytanie 27. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji organom podatkowym w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 82a 1 Ordynacji Podatkowej osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są do gromadzenia sporządzania i przekazywania bez wezwania przez organ podatkowy informacji o wynagrodzeniach za świadczone na ich rzecz usługi (wykonywaną pracę), wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, świadczącym te usługi (wykonującym pracę), jeżeli: 1. w związku z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innymi ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, może to mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób otrzymujących wynagrodzenie; 2. podmiot będący nie rezydentem bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu lub kontroli podmiotu, którego dotyczy obowiązek informacyjny, albo posiada udział w kapitale tego podmiotu uprawniający do co najmniej 25% wszystkich praw głosu.

61 Pytanie 27. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji organom podatkowym w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 82 2a Ordynacji Podatkowej jednostki organizacyjne ZUS Jednostki te na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego obowiązane są do sporządzania i przekazywania informacji o składkach płatnika i ubezpieczonego.

62 Pytanie 27. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji organom podatkowym w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 82b Ordynacji Podatkowej organy administracji rządowej i samorządowej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne. Podmioty te obowiązane są nieodpłatnie udostępniać informacje w sprawach indywidualnych.

63 Pytanie 27. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji organom podatkowym w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 84 Ordynacji Podatkowej sądy, komornicy sądowi oraz notariusze są obowiązani sporządzać i przekazywać właściwym organom podatkowym informacje wynikające ze zdarzeń prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego.

64 Pytanie 27. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji organom podatkowym w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 182 Ordynacji Podatkowej banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, dobrowolne fundusze emerytalne i banki prowadzące działalność maklerską w zakresie prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, a także domy maklerskie oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązane są, na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego, a w toku postępowania odwoławczego na żądanie dyrektora izby skarbowej, do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących strony postępowania w zakresie: posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków, posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków, zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów depozytowych, nabytych za pośrednictwem banków akcji skarbu państwa lub obligacji skarbu państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi, obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

65 Pytanie 27. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji organom podatkowym w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art i 3a Ordynacji Podatkowej towarzystwa funduszy inwestycyjnych, na pisemne żądanie upoważnionego organu podatkowego, są obowiązane do sporządzania informacji o umorzonych jednostkach uczestnictwa podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na pisemne żądanie upoważnionego organu podatkowego, są obowiązane do sporządzania informacji o wysokości dochodów, przychodów przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na takich rachunkach oraz o kwocie pobranego podatku

66 Pytanie 27. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji organom podatkowym w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Podsumowanie Omawiając zagadnienie 27 musisz wskazać, jakie podmioty zgodnie z rozdziałem 11 działu 3 Ordynacji Podatkowej zobowiązane są do sporządzania i przekazywania informacji. Warto także, żebyś wskazał na art. 182 Ordynacji Podatkowej. Przepis ten zawiera dodatkowy katalog podmiotów, które zobowiązane są do przekazywania informacji.

67 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 28. Rodzaje uprzednich porozumień cenowych w świetle ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

68 Pytanie 28. Rodzaje uprzednich porozumień cenowych w świetle ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Podstawa prawna Art. 86 i art. 87 Ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

69 Pytanie 28. Rodzaje uprzednich porozumień cenowych w świetle ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Art. 81 pkt 1 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych Uprzednie porozumienie cenowe decyzję, w której uznaje się, że cena transferowa transakcji kontrolowanej została ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

70 Pytanie 28. Rodzaje uprzednich porozumień cenowych w świetle ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Art. 83 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych Uprzednie porozumienie cenowe rodzaj umowy, która zawierana jest między szefem Krajowej Administracji Skarbowej a krajowym podmiotem powiązanym i w której to umowie szef Krajowej Administracji Skarbowej akceptuje wybór i sposób stosowania metody ustalania ceny transferowej, która będzie miała zastosowanie w relacjach między podmiotami powiązanymi.

71 Pytanie 28. Rodzaje uprzednich porozumień cenowych w świetle ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Rodzaje uprzednich porozumień cenowych jednostronne, dwustronne, wielostronne.

72 Pytanie 28. Rodzaje uprzednich porozumień cenowych w świetle ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Art. 86 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych Szef KAS wydaje jednostronne uprzednie porozumienie cenowe w przypadku, gdy transakcja kontrolowana została zawarta: 1. wyłącznie pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi 2. pomiędzy krajowym podmiotem powiązanym a zagranicznym podmiotem powiązanym w sytuacji, gdy krajowy podmiot powiązany nie wystąpił z wnioskiem o porozumienie z właściwym organem zagranicznym. Uwaga: Porozumienia jednostronne dopuszczalne są jedynie przez niektóre państwa (nie eliminują niebezpieczeństwa zaistnienia podwójnego opodatkowania).

73 Pytanie 28. Rodzaje uprzednich porozumień cenowych w świetle ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Art. 87 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych w przypadku gdy transakcja kontrolowana została zawarta pomiędzy krajowym podmiotem powiązanym a zagranicznym podmiotem powiązanym, szef KAS, na wniosek krajowego podmiotu powiązanego, porozumiewa się z jednym właściwym organem zagranicznym. Jest to porozumienie dwustronne. jeżeli natomiast szef KAS porozumiewa się z więcej niż jednym właściwym organem zagranicznym, to mamy do czynienia z porozumieniem wielostronnym.

74 Pytanie 28. Rodzaje uprzednich porozumień cenowych w świetle ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Podsumowanie Omawiając zagadnienie 28 musisz wskazać, że Ustawa reguluje 3 rodzaje uprzednich porozumień cenowych: jednostronne dwustronne wielostronne Warto, żebyś określił, czym różnią się od siebie te porozumienia.

75 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 29. Uprzednie porozumienia cenowe obowiązki wnioskującego w świetle przepisów ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

76 Pytanie 29. Uprzednie porozumienia cenowe - obowiązki wnioskującego w świetle przepisów ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Podstawa prawna Dział 3 rozdział 2 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

77 Pytanie 29. Uprzednie porozumienia cenowe - obowiązki wnioskującego w świetle przepisów ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Cztery podstawowe obowiązki wnioskującego o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego 1. złożenie wniosku spełniającego wymogi formalne 2. opłacenie tego wniosku 3. aktywne uczestniczenie w toku postępowania i w wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących informacji przedstawionych we wniosku 4. ponoszenie kosztów podróży i innych należności świadków biegłych i tłumaczy

78 Pytanie 29. Uprzednie porozumienia cenowe - obowiązki wnioskującego w świetle przepisów ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Art. 90 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych Poprawny pod względem formalnym wniosek musi spełniać wymogi określone w art. 90 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

79 Pytanie 29. Uprzednie porozumienia cenowe - obowiązki wnioskującego w świetle przepisów ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Zgodnie z tym przepisem wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego zawiera: informacje dotyczące wnioskodawcy i pozostałych podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej (chodzi tu między innymi o opis podstawowej działalności wnioskodawcy, o wykaz pozostałych podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej wraz ze wskazaniem danych identyfikujących te podmioty, o opis struktury zarządczej i schemat organizacyjny wnioskodawcy i pozostałych podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej, a także o opis przyjętych zasad, polityki rachunkowości w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do transakcji kontrolowanej); wniosek powinien zawierać informacje dotyczące transakcji kontrolowanej objętej tym wnioskiem w tym: wskazanie czy transakcja kontrolowana stanowi transakcję już rozpoczętą, przedmiot i rodzaj transakcji kontrolowanej, analizę funkcjonalną podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonywaniu transakcji kontrolowanej, umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące transakcji kontrolowanej, informacje o porozumieniach lub interpretacjach podatkowych dotyczących transakcji kontrolowanej, wskazanie metody weryfikacji ceny transferowej wraz z jej uzasadnieniem, analizę porównawczą, opis sposobu kalkulacji ceny transferowej, założenia krytyczne na podstawie których przyjęto, że wskazana metoda weryfikacji ceny transferowej w dokładny sposób odzwierciedla tę cenę; wniosek musi wskazywać okres obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego; wniosek musi wskazywać, czy dotyczy wydania jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego, czy zawarcia porozumienia dwustronnego lub wielostronnego; w zakresie porozumień dwustronnych i wielostronnych musi zawierać informację dotyczącą złożenia wniosku do właściwego organu zagranicznego przez zagraniczne podmioty powiązane.

80 Pytanie 29. Uprzednie porozumienia cenowe - obowiązki wnioskującego w świetle przepisów ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. W przypadku istnienia wątpliwości dotyczących informacji przedstawionych we wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego lub w dokumentach dołączonych do wniosku, szef KAS zwraca się o wyjaśnienie tych wątpliwości, przedstawienie dodatkowych informacji lub przedłożenie dodatkowych dokumentów. W tym celu organ może zorganizować spotkanie uzgodnieniowe.

81 Pytanie 29. Uprzednie porozumienia cenowe - obowiązki wnioskującego w świetle przepisów ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Natomiast w przypadku zaistnienia w toku postępowania okoliczności wskazujących, że przedstawione przez wnioskodawcę cena transferowa transakcji kontrolowanej nie została ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane lub innych przeszkód, które nie pozwalają na zaakceptowanie propozycji wnioskodawcy przedstawionych we wniosku, szef KAS zawiadamia o nich wnioskodawcę. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego zawiadomienia może wycofać wniosek, zmienić go lub złożyć dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty.

82 Pytanie 29. Uprzednie porozumienia cenowe - obowiązki wnioskującego w świetle przepisów ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Art. 98 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych Opłata: wpłacana na rachunek szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 1% wartości transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem tego porozumienia. dla jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego, dotyczącego wyłącznie krajowych podmiotów powiązanych, wynosi ona nie mniej niż zł i nie więcej niż zł; dla jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego dotyczącego zagranicznego podmiotu powiązanego, opłata wynosi nie mniej niż zł i nie więcej niż zł; dla porozumienia dwustronnego lub wielostronnego opłata wynosi nie mniej niż zł i nie więcej niż zł.

83 Pytanie 29. Uprzednie porozumienia cenowe - obowiązki wnioskującego w świetle przepisów ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Wartość transakcji kontrolowanej ustala się dla okresu objętego wnioskiem o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego. Zgodnie z art. 101 Ustawy wnioskodawca ma obowiązek ponoszenia kosztów podróży i innych należności świadków, biegłych i tłumaczy.

84 Pytanie 29. Uprzednie porozumienia cenowe - obowiązki wnioskującego w świetle przepisów ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Podsumowanie Omawiając zagadnienie 29 musisz wskazać na 4 podstawowe obowiązki wnioskodawcy w zakresie postępowania o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego. Pamiętaj: złożenie wniosku spełniającego wymogi formalne, opłacenie go, aktywne uczestnictwo w toku postępowania i w wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących informacji przedstawionych we wniosku, ponoszenie przez wnioskodawcę kosztów podróży i innych należności świadków, biegłych i tłumaczy.

85 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 30. Konsekwencje podatkowe połączenia lub przekształcenia osób prawnych w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej.

86 Pytanie 30. Konsekwencje podatkowe połączenia lub przekształcenia osób prawnych w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 93 Ordynacji Podatkowej Osoba prawna zawiązana lub powstała w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych lub osobowych i kapitałowych spółek handlowych, wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do osoby prawnej: 1. łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej lub osób prawnych 2. łączącej się przez przejęcie osobowej spółki handlowej lub osobowych spółek handlowych.

87 Pytanie 30. Konsekwencje podatkowe połączenia lub przekształcenia osób prawnych w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 93a Ordynacji Podatkowej konsekwencje podatkowe przekształcenia osób prawnych Osoba prawna zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej, bądź przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do osoby prawnej: osobowej spółki handlowej zawiązanej lub powstałej w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej albo w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, stowarzyszenia utworzonego w wyniku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego.

88 Pytanie 30. Konsekwencje podatkowe połączenia lub przekształcenia osób prawnych w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 93 i art. 93a par. 1 i 2 Ordynacji Podatkowej Ogólna zasada sukcesji podatkowej wstąpienie we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki łączących się lub przekształcanych osób lub spółek (dotyczy również łączenia i przekształceń samorządowych zakładów budżetowych.

89 Pytanie 30. Konsekwencje podatkowe połączenia lub przekształcenia osób prawnych w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 93a Ordynacji Podatkowej Szczegółowe regulacje dotyczące: banku, jednoosobowej spółki kapitałowej, spółki nie mającej osobowości prawnej.

90 Pytanie 30. Konsekwencje podatkowe połączenia lub przekształcenia osób prawnych w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Bank bank utworzony przez wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego wszystkich składników majątkowych oddziału instytucji kredytowej, stanowiących przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki instytucji kredytowej, związane z działalnością tego oddziału.

91 Pytanie 30. Konsekwencje podatkowe połączenia lub przekształcenia osób prawnych w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Jednoosobowa spółka kapitałowa jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

92 Pytanie 30. Konsekwencje podatkowe połączenia lub przekształcenia osób prawnych w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Spółka nie mająca osobowości prawnej spółka nie mająca osobowości prawnej do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa, wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa wniesionego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem tych spraw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek niemających osobowości prawnej.

93 Pytanie 30. Konsekwencje podatkowe połączenia lub przekształcenia osób prawnych w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Podsumowanie Omawiając zagadnienie 30 musisz wskazać jakie konsekwencje podatkowe łączenia i przekształcania osób prawnych przewiduje art. 93 i art. 93a Ordynacji Podatkowej.

94 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 31. Konsekwencje podatkowe podziału osoby prawnej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej.

95 Pytanie 31. Konsekwencje podatkowe podziału osoby prawnej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 96c Ordynacji Podatkowej Osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują z dniem podziału lub z dniem wydzielenia we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej, pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału składnikami majątku.

96 Pytanie 31. Konsekwencje podatkowe podziału osoby prawnej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Sukcesję uniwersalną, stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Składniki majątku, nie stanowiące zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie podlegają tej zasadzie.

97 Pytanie 31. Konsekwencje podatkowe podziału osoby prawnej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 117 Ordynacji Podatkowej (o odpowiedzialności podatkowej w przypadku podziału osoby prawnej) Osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału, osoby nowo zawiązane odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe osoby prawnej dzielonej, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek osoby prawnej dzielonej, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

98 Pytanie 31. Konsekwencje podatkowe podziału osoby prawnej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Zakres odpowiedzialności osób prawnych przejmujących lub osób prawnych nowo zawiązanych ograniczony jest do wartości aktywów netto nabytych, wynikających z planu podziału. Zakres odpowiedzialności osób prawnych przejmujących lub osób prawnych nowo zawiązanych przy podziale przez wydzielenie, ograniczony jest do zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych do dnia wydzielenia.

99 Pytanie 31. Konsekwencje podatkowe podziału osoby prawnej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 93d Ordynacji Podatkowej Zasady odpowiedzialności osoby prawnej przejmującej lub osoby prawnej powstałej w wyniku podziału mają zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

100 Pytanie 31. Konsekwencje podatkowe podziału osoby prawnej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Sukcesją podatkową objęte są wszystkie wynikające z decyzji prawa i obowiązki.

101 Pytanie 31. Konsekwencje podatkowe podziału osoby prawnej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Podsumowanie Omawiając zagadnienie 31 musisz wskazać: 1) kiedy osoby prawne wstępują w prawa i obowiązki dzielonej osoby prawnej; 2) jakie są zasady tej odpowiedzialności; 3) jakie są jej ograniczenia.

102 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 32. Odpowiedzialność podatkowa spadkobierców podatnika i płatnika w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej.

103 Pytanie 32. Odpowiedzialność podatkowa spadkobierców podatnika i płatnika w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Brak definicji spadkobiercy w Ordynacji Podatkowej, brak odesłania do przepisów Kodeksu Cywilnego. Przyjmujemy, że ustawodawca rozumie spadkobiercę zgodnie z regulacjami tego Kodeksu Cywilnego. Spadkobiercą może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna.

104 Pytanie 32. Odpowiedzialność podatkowa spadkobierców podatnika i płatnika w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 97 Ordynacji Podatkowej Spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. jeżeli spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek. regulację tę stosuje się odpowiednio do praw i obowiązków z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika.

105 Pytanie 32. Odpowiedzialność podatkowa spadkobierców podatnika i płatnika w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 98 Ordynacji Podatkowej Do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe.

106 Pytanie 32. Odpowiedzialność podatkowa spadkobierców podatnika i płatnika w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Przepis ten stosuje się również do odpowiedzialności spadkobierców za: 1. zaległości podatkowe - w tym również zaległości, o których mowa w art. 52 oraz art. 52a Ordynacji Podatkowej, czyli dotyczące należności podlegających zwrotowi bez wezwania organu podatkowego oraz nienależnie pobranego wynagrodzenia płatników lub inkasentów; 2. odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy; 3. pobrane a nie wpłacone podatki z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika lub inkasenta; 4. nie zwrócone przez spadkodawcę zaliczki na naliczony podatek od towarów i usług oraz ich oprocentowanie; 5. opłatę prolongacyjną; 6. koszty postępowania podatkowego; 7. koszty upomnienia i koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spadkodawcy powstałe do dnia otwarcia spadku.

Nadpłaty w podatkach. Prowadzący: Hanna Kmieciak

Nadpłaty w podatkach. Prowadzący: Hanna Kmieciak Nadpłaty w podatkach Prowadzący: Hanna Kmieciak Nadpłata Za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Nadpłatami są zarówno świadczenia podatkowe nadpłacone - tzn. gdy

Bardziej szczegółowo

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Prawo Podatkowe Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Powstawanie zobowiązań podatkowych Istnieją dwie metody powstawania zobowiązań: - z mocy prawa - ex lege (art. 21 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników

Bardziej szczegółowo

Dz. U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz. U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/267 Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926 U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075,

Bardziej szczegółowo

3. W sprawach, o których mowa w 1 i 2, wydaje się decyzje w sprawie porozumienia.

3. W sprawach, o których mowa w 1 i 2, wydaje się decyzje w sprawie porozumienia. Art. 545. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, zwany w niniejszym rozdziale organem właściwym w sprawie porozumienia, na wniosek podmiotu krajowego, uznaje porównywalność istotnych warunków ustalonych

Bardziej szczegółowo

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organy Krajowej Administracji Skarbowej Minister Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej Izby Administracji Skarbowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz Dział IIa USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (przepisy obowiązujące od 1 marca 2017 r., wybrane artykuły regulujące ceny transferowe) POROZUMIENIA W SPRAWACH

Bardziej szczegółowo

Opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu. Praktyczne wskazówki. Hanna Kmieciak

Opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu. Praktyczne wskazówki. Hanna Kmieciak Opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu. Praktyczne wskazówki Hanna Kmieciak Art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203)

Bardziej szczegółowo

Art. 20a [Decyzja w sprawie porozumienia]

Art. 20a [Decyzja w sprawie porozumienia] Ordynacja podatkowa z dnia 23 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 800) Dział IIA. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych. 32) Art. 20a [Decyzja w sprawie porozumienia] 1. 33) Szef Krajowej

Bardziej szczegółowo

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organy Krajowej Administracji Skarbowej Minister Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej Izby Administracji Skarbowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Bardziej szczegółowo

3. W sprawach, o których mowa w 1 i 2, wydaje się decyzje w sprawie porozumienia.

3. W sprawach, o których mowa w 1 i 2, wydaje się decyzje w sprawie porozumienia. Art. 20a. [Porozumienie jednostronne] 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, zwany w niniejszym dziale "organem właściwym w sprawie porozumienia", na wniosek podmiotu krajowego, uznaje porównywalność

Bardziej szczegółowo

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział 1. Źródła i wykładnia prawa 1.1. Źródła prawa podatkowego 1.1.1. Charakterystyka zamkniętego

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione m.in. następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione m.in. następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.09.29 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Informacje ogólne Kiedy powstaje nadpłata Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo uzyskał dochód zwolniony od podatku

Bardziej szczegółowo

Pobór podatków lokalnych. Prowadzący: Hanna Kmieciak

Pobór podatków lokalnych. Prowadzący: Hanna Kmieciak Prowadzący: Hanna Kmieciak Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych: Zapłata; Pobranie podatku przez inkasenta; Potrącenie; Zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku; Przeniesienie własności rzeczy lub praw

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług 4. Obowiązek podatkowy w VAT dr Rafał Mroczkowski Kazus (1) Radca prawny Paweł P. w dniu 10 maja 2014 r. zawarł z Domex S.A. umowę stałej obsługi prawnej, obejmującej także doradztwo

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność podatkowa

Odpowiedzialność podatkowa Odpowiedzialność podatkowa Odpowiedzialność W zobowiązaniu podatkowym występuje wierzyciel (Skarb Państwa, jednostka samrządu terytorialnego) oraz dłużnik (podatnik, płatnik, inkasent). Podmioty ponoszą

Bardziej szczegółowo

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych,

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych, Kontrola podatkowa prowadzona przez organ kontroli skarbowej w ramach prowadzonego postępowania Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez dyrektora urzędu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 ORGAN PODATKOWY, do którego kierowany jest wniosek. 2 DANE WNIOSKODAW- CY: BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA - Rodzaj:(osoba prawna, osoba fizyczna, jedn. organizacyjna

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie ORDYNACJA PODATKOWA 16. wydanie Stan prawny na 1 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. 2069) Na podstawie art. 17 2, art. 18 2, art. 22 6, art. 48 4, art. 67 3 i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2323/44/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 31 lipca 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2323/44/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 31 lipca 2018 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2323/44/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 31 lipca 2018 r. PRAWO - WYKAZ ZAGADNIEŃ ISTOTNYCH DLA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ NA EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE PODSTAWOWE ZAGADNIENIA OBOWIĄZEK PODATKOWY A ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE Obowiązek podatkowy Zobowiązanie podatkowe Definicja wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2017

Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2017 Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2017 Warszawa, 7 lutego 2017 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert ds. finansów przedsiębiorstw. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego, prelegent

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

W publikacji omówiono w szczególności:

W publikacji omówiono w szczególności: Prawo podatkowe. Część ogólna. Repetytorium. Dominika Żurawska W podręczniku omówiono w sposób jasny, zwięzły i wyczerpujący zagadnienia z teorii prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej. Liczne wytłuszczenia,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. Na podstawie art. 18 2, art. 22 6, art. 28 3, art. 39 3a, art. 46 3, art. 48

Bardziej szczegółowo

podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. UZASADNIENIE W związku z uchwaleniem przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2017 r., traci

Bardziej szczegółowo

Prawo Finansowe. Prawo podatkowe organy podatkowe, powstawanie, wygasanie obowiązku podatkowego, odpowiedzialność podatnika

Prawo Finansowe. Prawo podatkowe organy podatkowe, powstawanie, wygasanie obowiązku podatkowego, odpowiedzialność podatnika Prawo Finansowe Prawo podatkowe organy podatkowe, powstawanie, wygasanie obowiązku podatkowego, odpowiedzialność podatnika mgr Tomasz Woźniak Lublin, 6 i 20 kwietnia 2016 r. Katedra Prawa Finansowego UMCS

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego może nastąpić w następujących przypadkach: zabezpieczenie przed terminem płatności art o.p.

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego może nastąpić w następujących przypadkach: zabezpieczenie przed terminem płatności art o.p. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego może nastąpić w następujących przypadkach: zabezpieczenie przed terminem płatności art. 33 1 o.p.; zabezpieczenie w toku postępowania podatkowego, kontroli

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz. 894. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Zwrot różnicy podatku

Zwrot różnicy podatku Podatek VAT Zwrot różnicy podatku: Art. 87. 1. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo

Bardziej szczegółowo

IBPBI/2/ /12/MO Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

IBPBI/2/ /12/MO Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBI/2/423-911/12/MO Data 2012.10.23 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej i ich ewentualne konsekwencje dla podatników. Paweł Ziółkowski

Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej i ich ewentualne konsekwencje dla podatników. Paweł Ziółkowski Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej i ich ewentualne konsekwencje dla podatników Paweł Ziółkowski Kara porządkowa Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.08.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 3273 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH - o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa TEKSTY USTAW 23. WYDANIE

Ordynacja podatkowa TEKSTY USTAW 23. WYDANIE Ordynacja podatkowa TEKSTY USTAW 23. WYDANIE Ordynacja podatkowa TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 23. WYDANIE Stan prawny na 15 lutego 2017 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

O R G A N Y P O D AT K O W E I I N T E R P R E T A C J E

O R G A N Y P O D AT K O W E I I N T E R P R E T A C J E O R G A N Y P O D AT K O W E I I N T E R P R E T A C J E P O D AT K O W E Ć W I C Z E N I A N R 1 PODMIOT PODATKU CZYNNY BIERNY podmiot, na rzecz którego pobiera się podatek podmiot, który uiszcza podatek

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA Projekt z dnia 12 maja 2017 r. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji]

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji] USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji] 1. Podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miasta Lędziny.

Instrukcja w sprawie dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miasta Lędziny. Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta nr 120.22.2014 z dnia13 listopada 2014. Instrukcja w sprawie dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miasta Lędziny. Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo Projekt z dnia 15 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki? Prowadzący: Hanna Kmieciak

Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki? Prowadzący: Hanna Kmieciak Jak skutecznie wyegzekwować w Prowadzący: Hanna Kmieciak Przymusowe dochodzenie podatków i opłat lokalnych: Działania informacyjne wierzyciela; Postępowanie przedegzekucyjne upomnienie; Postępowanie egzekucyjne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361) USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361) Art. 25 [Wykorzystywanie związku gospodarczego] 1. Jeżeli: 1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej Informacje ogólne Rozłożenie na raty Podatki musi płacić każdy, i to w terminie. Zdarza się jednak, że podatnik nie może wywiązać się z tego obowiązku.

Bardziej szczegółowo

KOPIA INFORMACYJNA. VI. Czy wymagane są opłaty? Nie występują. Izba Skarbowa we Wrocławiu i dolnośląskie urzędy skarbowe. Urząd Skarbowy w Strzelinie

KOPIA INFORMACYJNA. VI. Czy wymagane są opłaty? Nie występują. Izba Skarbowa we Wrocławiu i dolnośląskie urzędy skarbowe. Urząd Skarbowy w Strzelinie KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-006/3 obowiązuje od 31.01.2013 r. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym lub podatku naliczonego wynikających z deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

N.19. Podstawa prawna odpowiedzi

N.19. Podstawa prawna odpowiedzi PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ 5 N. Podstawa prawna odpowiedzi CFC ang. controlled foreign corporation zagraniczna spółka kontrolowana Art. ust. 5 Modelowej Konwencji OECD Art. UPDOP Art. ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności 1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od (miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji i postanowień. Postępowanie podatkowe

Wydawanie decyzji i postanowień. Postępowanie podatkowe Wydawanie decyzji i postanowień Postępowanie podatkowe Decyzja a postanowienie Art. 207 1. Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. 2. Decyzja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy Informacje ogólne Kiedy po zaświadczenie Przyjmując spadek, musimy liczyć się z tym, że nie zawsze będzie to dla nas korzystne. Czasami

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku oraz wystawienie informacji PIT- 11.

Opodatkowanie świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku oraz wystawienie informacji PIT- 11. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.10.16 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych. innych ustaw

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych. innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/49 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych 1) 2) innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prowadzący: Hanna Kmieciak

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prowadzący: Hanna Kmieciak Opłata za gospodarowanie odpadami Prowadzący: Hanna Kmieciak Podatnik Właściciel: Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODATKOWE. Autor: Zbigniew Ofiarski

PRAWO PODATKOWE. Autor: Zbigniew Ofiarski PRAWO PODATKOWE Autor: Zbigniew Ofiarski WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Część pierwsza ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE Rozdział I. ISTOTA PODATKU I PRAWA PODATKOWEGO 1. Podatek jako kategoria ekonomiczna i prawna 2. Podatki

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA *

PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA * PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA * Wszyscy jesteśmy zobowiązani do ponoszenia świadczeń publicznych w tym płacenia podatków. Stanowi o tym art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Broszura niniejsza ma

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych. innych ustaw

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych. innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych 1) 2) innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,

Bardziej szczegółowo

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA 1 DZIAŁANIA PRZEDEGZEKUCYJNE Ponieważ podatnik może po prostu przegapić termin zapłaty, naczelnik urzędu skarbowego jako wierzyciel nieuregulowanego zobowiązania, przed wystąpieniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 stycznia 2018 r. Poz. 62 USTAWA z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA Projekt z dnia 14 maja 2019 r. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

c) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną Wn

c) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną Wn Załącznik Nr 4 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH 101 - Kasa Na koncie 101 ewidencjonuje się wpływy i zwroty z tytułu podatków, dokonywane za pośrednictwem kasy: 1) na stronie Wn konta 101 księguje

Bardziej szczegółowo

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Regulacja prawna finansów publicznych 1. Proszę określić zakres sektora finansów publicznych i podmioty tego sektora. 2. Proszę przedstawić

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 USTAWA z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Art.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Prawo podatkowe Prawo podatkowe przedsiębiorców

Prawo podatkowe Prawo podatkowe przedsiębiorców Prawo podatkowe Prawo podatkowe przedsiębiorców powstawanie, wygasanie obowiązku podatkowego, odpowiedzialność podatnika mgr Tomasz Woźniak Lublin, 12 października 2017 r. Katedra Prawa Finansowego UMCS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 126/GKM/17 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 20 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 126/GKM/17 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 20 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 126/GKM/17 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania czynności sprawdzających oraz kontroli finansowo podatkowej w zakresie opłaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2082

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2082 Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 października 2017 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2018 r. Poz. 2126

Warszawa, dnia 9 listopada 2018 r. Poz. 2126 Warszawa, dnia 9 listopada 2018 r. Poz. 2126 USTAWA z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota Zmiany w podatkach dochodowych 2017 Aneta Nowak-Piechota Wprowadzenie przykładowego katalogu dochodów nierezydentów 1) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Polskie i europejskie prawo podatkowe. podmiot podatku, organy podatkowe, odpowiedzialność, interpretacje

Polskie i europejskie prawo podatkowe. podmiot podatku, organy podatkowe, odpowiedzialność, interpretacje Polskie i europejskie prawo podatkowe podmiot podatku, organy podatkowe, odpowiedzialność, interpretacje Źródła prawa podatkowego - Konstytucja RP (art. 31, 84, 217) - Ratyfikowane umowy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 157 Załącznik Nr 11 do Zarządzenie Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat. Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat. Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania Sygnatura IBPBI/2/423-41/12/AP Data 2012.04.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania Słowa kluczowe dokumentacja podatkowa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 maja 2008 r.

USTAWA. z dnia 9 maja 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 9 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 118, poz. 745. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 609, z 2010

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek od czynności cywilnoprawnych mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Podstawowe źródła Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 609. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Charakterystyka ogólna... 15 Istota podatku... 17 1. Pojęcie podatku... 17 2. Elementy konstrukcji podatku... 21 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB TRZECICH

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB TRZECICH Rozdział 15 Ordynacji podatkowej ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB TRZECICH Art. 107 1. W przypadkach i w zakresie przewidzianych w niniejszym rozdziale za zaległości podatkowe podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dolnośląski Urząd Skarbowy Data 2006.02.02 Rodzaj dokumentu postanowienie

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/15 U S T AWA z dnia 15 grudnia 2017 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1075. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI

ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI Projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych Jedn. red. Treść przepisu/ów projektu Uzasadnienie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie należności publicznoprawnych. Prowadzący: Hanna Kmieciak

Dochodzenie należności publicznoprawnych. Prowadzący: Hanna Kmieciak Dochodzenie należności publicznoprawnych Prowadzący: Hanna Kmieciak Środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym są w szczególności następujące dochody

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo