STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MODLNICY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MODLNICY"

Transkrypt

1 STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MODLNICY 1

2 SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Nazwa Zespołu 3 Rozdział 2. Organy Zespołu 4 Rozdział 3. Cele i zadania Szkoły.. 11 Rozdział 4. Organizacja Szkoły.. 20 Rozdział 5. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły. 31 Rozdział 6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Rozdział 7. Uczniowie Szkoły 54 Rozdział 8. Przyjmowanie uczniów do Szkoły Rozdział 9. Cele i zadania wychowania przedszkolnego Rozdział 10. (uchylony).. 66 Rozdział 11. Organizacja wychowania przedszkolnego. 66 Rozdział 12. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola i oddziałów przedszkolnych 72 Rozdział 13. Dzieci Przedszkola i oddziałów przedszkolnych Rozdział 14. Przyjmowanie dzieci do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych.. 78 Rozdział 15. Postanowienia końcowe 79 2

3 Rozdział 1 Nazwa Zespołu 1 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy, zwany dalej Zespołem, jest jednostką organizacyjną Gminy Wielka Wieś. Zespół ma siedzibę przy ul. Sportowej W skład Zespołu wchodzą: 1) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Stanisława Kostki w Modlnicy, zwana dalej Szkołą ; 2) Szkoła Filialna z klasami I III Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Stanisława Kostki w Modlniczce, ul. św. Faustyny 8, zwana dalej Szkołą Filialną ; 3) Przedszkole Samorządowe w Modlnicy, zwane dalej Przedszkolem. 3. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Wielka Wieś. Rada Gminy i Urząd Gminy mają siedzibę w Szycach przy Placu Wspólnoty Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Małopolski Kurator Oświaty. 5. Szkoły, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 mają ustalony obwód Uchwałą Nr XXIV/252/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 lutego 2017 r. 6. Pełne nazwy szkoły i przedszkola brzmią: 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Stanisława Kostki w Modlnicy, ul. Sportowa 2, Modlnica; 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy, Przedszkole Samorządowe w Modlnicy, ul. Sportowa 2, Modlnica. 7. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Stanisława Kostki w Modlnicy, jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, w której w ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. Ilekroć w statucie jest mowa o: 2 1) Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy; 2) nauczycielach należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Zespole; 3) pracownikach należy przez to rozumieć pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole; 4) rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 5) uczniach należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Modlnicy oraz Szkoły Filialnej w Modlniczce; 3

4 6) dzieciach należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Modlnicy i oddziałów przedszkolnych; 7) organie prowadzącym należy przez to rozumieć Gminę Wielka Wieś; 8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty; 9) statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu; 10) ustawie Prawo oświatowe należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082); 11) ustawie o systemie oświaty należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762). Rozdział 2 Organy Zespołu 3 Organami Zespołu są: 1) Dyrektor; 2) Rada Pedagogiczna Zespołu; 3) Rada Rodziców Szkoły i Przedszkola; 4) Rada Rodziców Szkoły Filialnej w Modlniczce; 5) (uchylony); 6) Samorząd Uczniowski. 3a 1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje organ prowadzący. 2. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora ze stanowiska określają przepisy prawa oświatowego. 3. Dyrektor w szczególności: 1) kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz; 2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu; 4

5 6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół; 7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 8) stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Zespołu; 9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia; 10) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 11) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Zespole; 12) organizuje i odpowiada za właściwy przebieg egzaminu ósmoklasisty; 13) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę z przepisami o ochronie danych osobowych; 14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu; 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu; 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu. 5. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za: 1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Zespołu; 2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów; 4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół. 6. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 7. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 5

6 8. Szczegółowy przydział zadań, kompetencji i odpowiedzialności Dyrektora ustala Wójt Gminy Wielka Wieś. 9. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 sposób i formę realizacji niektórych zadań dyrektora określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID W Zespole działa Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą Pedagogiczną, która jest organem kolegialnym Zespołu w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu. 4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu. 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu; 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b; 3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Zespole po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców; 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu; 5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Zespołem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Zespołu; 6) ustalanie regulaminu swojej działalności; 7) przygotowywanie projektu statutu albo jego zmian. 5a. Jeżeli Rada Pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 5 pkt 2, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga Dyrektor. 5b. W przypadku gdy Dyrektor nie podejmie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 5a, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący. 6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 6

7 2) projekt planu finansowego Zespołu; 3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 4) propozycje Dyrektora w sprawie przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 5) ustalenie oceny pracy Dyrektora; 6) dopuszczenie do użytku w Zespole zaproponowanego przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania, z zastrzeżeniem ust. 6a; 7) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 8) zestaw materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym; 9) program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły; 10) wnioski o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie Szkoły oraz określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie Zespołu nie wymaga jednolitego stroju; 11) ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 12) propozycje zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów; 13) zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki; 14) zgłoszenia kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli pierwszej instancji; 15) zgłoszenia kandydatów na członków odwoławczej komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli. 6a. W przypadku organizacji kształcenia w systemie zdalnym dopuszcza się możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania przez dyrektora szkoły po ustaleniu modyfikacji z nauczycielami. 7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian. 8. Rada Pedagogiczna: 1) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora; 2) opiniuje powołanie nauczyciela na stanowisko Wicedyrektora i jego odwołanie; 3) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub ze stanowiska Wicedyrektora; 4) wybiera przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy. 9. Zestaw wszystkich kompetencji i uprawnień Rady Pedagogicznej opracowuje Dyrektor. 10. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej. 7

8 10a. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym. 11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 12. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa prawo oświatowe. 13. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa,,regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem. 1. W Zespole działa: 5 1) Rada Rodziców, zwana dalej Radą Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów i dzieci Szkoły i Przedszkola; 2) Rada Rodziców Szkoły Filialnej w Modlniczce, która reprezentuje rodziców uczniów i dzieci Szkoły Filialnej w Modlniczce. 2. W skład Rad Rodziców, o których mowa w ust. 1, wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów i dzieci danego oddziału. 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia i jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 4. Rady Rodziców mogą występować do Dyrektora i innych organów Zespołu, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu. 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego Szkoły; 2) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu; 4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora; 5) opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w Zespole; 6) opiniowanie wniosku o podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności przez Dyrektora; 7) opiniowanie pracy nauczyciela przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela przez Dyrektora; 8) opiniowanie pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu; 9) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora; 8

9 10) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Zespołu jednolitego stroju; 11) opiniowanie w sprawie długości przerw śródlekcyjnych. 6. W przypadku kompetencji wymienionych w ust. 5 pkt 1, 4, 8 i 9 Rady Rodziców wymienione w ust. 1 podejmują wspólne decyzje. 7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 8. Rada Rodziców uchwala Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Modlnicy, a Rada Rodziców Szkoły Filialnej uchwala Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Filialnej w Modlniczce. Regulaminy nie mogą być sprzeczne ze statutem. 9. Regulaminy, o którym mowa w ust. 7, określają w szczególności: 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców; 2) tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do Rady Rodziców; 3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Modlnicy uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem. 4. Samorząd Uczniowski utrzymuje stały kontakt z nauczycielem opiekunem Samorządu Uczniowskiego. 5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego celami, treścią i stawianym wymaganiami; 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem; 9

10 5) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 6. Do kompetencji Samorządu należy: 1) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 2) opiniowanie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju; 3) opiniowanie w sprawie wzoru jednolitego stroju; 4) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju; 5) opiniowanie średniej oceny z zajęć edukacyjnych w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium szkolne za wyniki w nauce; 6) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych; 7) opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora; 8) zaopiniowanie wprowadzenia szczegółowego nadzoru nad pomieszczeniami Szkoły lub terenem wokół Szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring); 9) zaopiniowanie długości przerw międzylekcyjnych i organizacji przerw w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłku w Szkole. 7. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu określają przepisy 19 statutu Zespół zapewnia warunki do właściwego współdziałania organów wymienionych w 3, w szczególności zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych przepisami prawa. 2. Zespół zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu odnośnie podejmowanych i planowanych działań lub decyzji poprzez: 1) wydawane zarządzenia przez Dyrektora; 2) organizowanie wspólnych spotkań przedstawicieli organów; 3) udostępnianie informacji o podejmowanych decyzjach przez organy Zespołu; 4) korespondencję; 5) udostępnianie informacji w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej Zespołu. 3. Wszystkie organy Zespołu obowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. 7a 1. Zespół zapewnia warunki umożliwiające rozwiązywanie sporów między organami na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących przedmiotu sporu przy arbitrażu Dyrektora, z wyjątkiem sporów w których stroną jest Dyrektor. 10

11 2. Spory między organami rozwiązywane są wewnątrz Zespołu na drodze polubownej poprzez udział przedstawicieli organów będących w sporze w rozmowach i jawną wymianę poglądów. 3. Rozwiązanie sporu powinno doprowadzić do porozumienia się stron. 4. W przypadku nieuzyskania porozumienia między organami będącymi w sporze spór rozstrzyga Dyrektor. 5. W przypadku nieuzyskania porozumienia w sporze między Dyrektorem a innym organem Zespołu, spór rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności o przedmiotu sporu. Rozdział 3 Cele i zadania Szkoły 8 1. Kształcenie w Szkole trwa osiem lat, składa się z: 1) I etapu edukacyjnego obejmującego klasy I III edukacja wczesnoszkolna; 2) II etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV VIII. 2. Najważniejszym celem kształcenia w Szkole Podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 3. Kształcenie ogólne w Szkole ma na celu: 1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; 3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; 4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; 6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; 10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 11

12 12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 4. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. 5. Celami edukacji w klasach IV-VIII są: 1) wyposażenie uczniów na każdym przedmiocie w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały; 2) rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz zwiększenie aktywności czytelniczej uczniów; 3) kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych; 4) zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. 6. Cele kształcenia dla poszczególnych przedmiotów w klasach IV-VIII są określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej Zadaniem Szkoły jest wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. 2. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. 3. Do zadań Szkoły na etapie edukacji wczesnoszkolnej należy: 1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym; 2) zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 3) wspieranie: a) aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów zabawy, nauki i odpoczynku; b) rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się; 4) wybór (opracowanie) programu nauczania opartego na treściach adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania oraz uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 5) planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, wzmacniająca poczucie wartości, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności własnej i współdziałania w grupie; 12

13 6) zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informacji i nowoczesnych technologii; 7) organizacja zajęć: a) dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia emocji, uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego (szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej); b) umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka; c) wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne do poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku; d) wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze stopniowego przejścia z dzieciństwa w wiek dorastania; e) umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród oraz rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia przez dziecko na danym etapie rozwoju; f) wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzebę jej współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka; g) wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska; h) umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów, w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki, a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka; 8) organizacja przestrzeni edukacyjnej: a) ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych; b) umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejętności społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej poczucie bezpieczeństwa; c) stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia tożsamości, umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, społeczną i inną wynikającą z programu nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego; 13

14 9) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 10) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 11) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie umiejętności samodzielnego uczenia się. 4. Do zadań Szkoły na etapie edukacji przedmiotowej należy: 1) rozwijanie i kształtowanie kompetencji językowych na każdym przedmiocie i dbanie o wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały; 2) kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych; 3) kształcenie umiejętności w sprawnym wykorzystywaniu narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego; 4) wskazywanie roli biblioteki w procesie kształcenia i wychowania oraz kształtowanie kompetencji czytelniczych; 5) zapewnienie warunków do kształcenie wiedzy i umiejętności wynikających z poszczególnych przedmiotów określonych planem nauczania; 6) stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów; 7) kształtowanie postaw zdrowotnych, w tym wdrożenia do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób; 8) rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów; 9) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcania do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat; 10) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu; 11) ukierunkowanie procesu wychowawczego na podmiotowe traktowanie ucznia, na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji; 12) podejmowanie w realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi; 13) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie umiejętności samodzielnego uczenia się. 5. Cele i zadania Szkoły uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły, o którym mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe. 6. Zadania Szkoły, o których mowa w ust. 3 są realizowane poprzez: 14

15 1) właściwy dobór przez nauczycieli programów nauczania; 2) zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi i przygotowaniem pedagogicznym; 3) organizowanie zajęć zgodnie z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej i zachowaniem równowagi między nauką a wypoczynkiem; 4) respektowanie podmiotowości ucznia w procesie kształcenia i wychowania; 5) systematyczną współpracę z rodzicami; 6) umożliwianie uczniom rozwoju poczucia tożsamości narodowej, religijnej, językowej. 7. Zadania Szkoły, o których mowa w ust. 4 są realizowane poprzez: 1) poprawne komunikowanie się językiem polskim podczas zajęć z uczniami; 2) wykorzystywanie zasobów biblioteki do prowadzenia zajęć edukacyjnych; 3) upowszechnianie przez nauczycieli korzystania z metod i form informatycznych i internetu podczas kształcenia na poszczególnych zajęciach edukacyjnych; 4) umożliwianie uczniom rozwoju poczucia tożsamości narodowej, religijnej, językowej; 5) prowadzenie działań o charakterze innowacyjnym. 8. Przy realizacji zadań Szkoła uwzględnia następujące zasady bezpieczeństwa: 1) uczniowie są pod stałą kontrolą i nadzorem nauczycieli; 2) zapewnia codzienny dyżur nauczyciela dla uczniów od godz. 7:30 do 8:00, a w Szkole Filialnej od godz. 7:15 do 8:00; 3) za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych i innych zajęć organizowanych przez Szkołę odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia; 4) przestrzegane są regulaminy pracowni, instrukcje przeciwpożarowe oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; 5) dostosowanie sprzętu szkolnego i pomieszczeń do potrzeb rozwojowych uczniów i warunków pracy; 6) urządzenia i sprzęt, z którego korzystają uczniowie jest systematycznie kontrolowany. 9. W zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi Szkoła zapewnia: 1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 2) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 Prawa Oświatowego; 3) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 10. Szkoła promuje i chroni zdrowie uczniów poprzez: 1) wdrożenie do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób; 2) ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki; 3) realizowanie zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-sportowych, aktywnej turystyki; 15

16 4) przygotowanie uczniów do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia Szkoła udziela uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicznopedagogicznej. 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Szkoły oraz środowisku społecznym. 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Szkole rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom. 4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Szkole organizuje Dyrektor. 6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej. 7. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 1) (uchylony); 2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 8) porad i konsultacji; 9) warsztatów. 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 9. Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 1) organizowanie wspomagania Szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegających na zaplanowaniu i przeprowadzeniu dzia- 16

17 łań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej; 2) ustalanie form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresu jej udzielania oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane; 3) informowanie niezwłoczne w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane. 4) możliwość wyznaczenia innej osoby niż wychowawca do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole; 5) wnioskowanie do poradni i placówek doskonalenia nauczycieli o wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologicznopedagogicznej w Szkole. 10. Nauczyciel i wychowawca udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem. 11. Do zadań nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów; 2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci; 3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu Szkoły; 4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu Szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań; 6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniem, mającej na celu rozpoznanie u uczniów: a) trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I III deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań; b) szczególnych uzdolnień; 7) wspomaganie dzieci w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z dziećmi; 8) w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologicznopedagogiczną, niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę; 9) współpraca z rodzicami ucznia w zakresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej. 17

18 12. Do zadań wychowawcy, o którym mowa w 31, w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 1) koordynowanie pracą zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjnoterapeutyczny; 2) informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem jeżeli stwierdzi taką potrzebę; 3) we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem; 4) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami; 5) współpraca z rodzicami ucznia w planowaniu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 13. Przepisy ust stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach. 14. Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe. 1. Doradztwo zawodowe jest realizowane: 10a 1) na zajęciach edukacyjnych w oddziale przedszkolnym; 2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego; 3) na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII; 4) na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 5) na zajęciach z wychowawcą; 6) w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci i uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. 2. Szkoła w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współdziała z: 1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 2) poradniami specjalistycznymi; 3) pracodawcami; 4) szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. 3. Organizacja zadań Szkoły na rzecz doradztwa zawodowego uwzględnia w nim udział rodziców uczniów. 18

19 4. W Szkole na każdy rok szkolny opracowuje się program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 5. Program, o którym mowa w ust. 4 określa: 1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego; 2) podmioty, z którymi Szkoła współpracuje przy realizacji zadań z doradztwa zawodowego, w tym z pracodawcami, szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, stowarzyszeniami lub samorządami zawodowymi, placówkami kształcenia ustawicznego oraz centrami kształcenia zawodowego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli. 6. Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa zawodowego realizuje doradca zawodowy, a w przypadku braku doradcy zawodowego inny nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w Szkole, wyznaczeni przez dyrektora szkoły. 7. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zatwierdza program, o którym mowa w ust Do zadań doradcy zawodowego należy: 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego; 2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami, psychologiem lub pedagogiem, programu doradztwa zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji; 4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców, psychologa lub pedagoga, w zakresie realizacji działań określonych w programie doradztwa zawodowego; 5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 6) realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego. 9. Do zadań doradcy zawodowego realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 1) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 2) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 3) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 10. Doradztwo zawodowe jest realizowane na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego przez nauczycieli prowadzących te zajęcia, a na zajęciach z wychowawcą przez wychowawcę danego oddziału. 11. Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego nie jest umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia Szkoły. 10b 19

20 1. Na życzenie rodziców, wyrażone w formie pisemnego oświadczenia, Szkoła organizuje naukę religii lub etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składane jest na cały okres nauki w Szkole. 3. Wycofanie wcześniej złożonego oświadczenia deklarującego udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki wymaga pisemnego oświadczenia rodzica ucznia. 4. Udział ucznia w zajęciach religii lub etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć zarówno w zajęciach religii, jak i etyki. 11 (uchylony) Rozdział 4 Organizacja Szkoły 12 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym w Szkole i Przedszkolu określa arkusz organizacji Zespołu. 2. Arkusz organizacji Zespołu opracowuje Dyrektor i przedkłada do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej oraz zakładowym organizacjom związkowym. 3. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu, w tym organizacji Szkoły, Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 5. Zakres informacji, jakie w szczególności powinny być zawarte w arkuszu organizacji Szkoły i Przedszkola oraz terminy jego opracowywania, opiniowania i zatwierdzania, mając na uwadze liczbę pracowników Szkoły i Przedszkola, liczbę oddziałów poszczególnych klas, liczbę uczniów i dzieci w poszczególnych oddziałach, tygodniowy wymiar godzin zajęć obowiązkowych w poszczególnych oddziałach oraz tygodniowy wymiar godzin zajęć dodatkowych określają przepisy w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 13a 1. W przypadku konieczności ograniczenia funkcjonowania Szkoły ze względu na przypadki zachorowań na COVID-19 Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas określony dla poszczególnych oddziałów, klasy, etapu edukacyjnego lub całej Szkoły za zgodą organu 20

21 prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, zajęcia z uczniami są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 3. O zawieszeniu zajęć Dyrektor informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych tygodniowym rozkładem zajęć opracowanym na podstawie ramowych planów nauczania i programami dopuszczonymi do użytku w Szkole. 2. Liczba uczniów w oddziale klas I III wynosi nie więcej niż W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III ucznia zamieszkałego w obwodzie Szkoły, Dyrektor, po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w 5 ust. 2, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust Na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w ust. 3, oraz za zgodą organu prowadzącego Szkołę, Dyrektor może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2. Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 5. (uchylony) 6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 7. Zasady tworzenia oddziałów klas IV VIII określa organ prowadzący. 8. Zasady podziału uczniów na grupy podczas niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych regulują odrębne przepisy. 9. Organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych regulują przepisy w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach. 10. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych oraz międzyklasowych, a także poza systemem klasowo-lekcyjnym Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 2. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem przerwy na spożycie obiadu, która trwa 15 minut. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość organizacji 5-minutowych przerw międzylekcyjnych

22 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 3. W klasach I-III podziału godzin w każdym oddziale na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne (edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja plastyczna, edukacja techniczna, edukacja informatyczna, edukacja muzyczna i edukacja językowa język obcy nowożytny) dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu edukacji plastycznej, edukacji informatycznej, edukacji muzycznej, wychowania fizycznego lub edukacji językowej języka obcego nowożytnego innym nauczycielom, wymiar godzin tych zajęć określa ramowy plan nauczania. 4. W Szkole prowadzone są dzienniki elektroniczne: Librus W Szkole funkcjonują oddziały integracyjne. 2. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20 uczniów, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych. 3. Jeżeli uczeń uczęszczający do oddziału integracyjnego uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego, Dyrektor może zwiększyć liczbę uczniów niepełnosprawnych w danym oddziale, powyżej liczby określonej w ust. 2, nie więcej jednak niż o 2, za zgodą organu prowadzącego oraz po zasięgnięciu opinii rodziców dzieci lub uczniów uczęszczających do tego oddziału. 4. Oddział, w którym liczbę uczniów niepełnosprawnych zwiększono zgodnie z ust. 3, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów niepełnosprawnych w ciągu całego etapu edukacyjnego. 5. Doboru uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje Dyrektor za zgodą ich rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych W Zespole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Zespołu, Szkoły lub Przedszkola. 2. Podjęcie działalności w Zespole przez stowarzyszenia lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody Dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej

23 1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu. 3. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują powierzone im zadania i działania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. 4. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna i wymaga zgody rodziców. 5. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą: 1) świadczyć pomoc osobom potrzebującym, np. ludziom starszym lub niepełnosprawnym; 2) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce; 3) uczestniczyć w działalności charytatywnej; 4) pomagać w organizacji zabaw dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III; 5) włączać się w ogólnopolskie akcje charytatywne; 6) współpracować z różnymi organizacjami charytatywnymi; 7) podejmować inne działania zgodne z zasadami wolontariatu. 6. Do zadań Rady Wolontariatu należy: 1) diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i lokalnym oraz decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji; 2) analizowanie ofert składanych do Szkoły w zakresie udzielania pomocy lub świadczenia pomocy; 3) opiniowanie i wybór ofert złożonych w Szkole Uczniowie mogą korzystać z pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Państwa lub w budżecie Gminy Wielka Wieś. 2. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 1) stypendium szkolne; 2) zasiłek szkolny. 4. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. 5. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; 2) stypendium Prezesa Rady Ministrów; 23

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RODAKACH Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Gminy w Kluczach Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Krakowie Organami szkoły są:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

Rozdział 3 ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE Rozdział 3 ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE Organami szkoły są: 1) dyrektor szkoły; 2) rada pedagogiczna; 3) samorząd uczniowski; 4) rada rodziców. 7. 8. 1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŻELISZOWIE ( tekst ujednolicony wg stanu na dzień 29 listopada 2017 r.) Podstawa prawna: 1. Uchwała Nr 13/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Rady Pedagogicznej Zespołu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE Strona 9 z 52 1. Organami szkoły są: 1) dyrektor szkoły, 2) rada pedagogiczna, 3) samorząd uczniowski, 4) rada rodziców. ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 10 2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Strona 1/ Stron 8 I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SZCZECINIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SZCZECINIE PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. organizacji pomocy. psychologiczno-pedagogicznej. w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka. w Warszawie

Regulamin. organizacji pomocy. psychologiczno-pedagogicznej. w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka. w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W SZCZERBICACH

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W SZCZERBICACH STATUT ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W SZCZERBICACH 1 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne s. 3 Rozdział 2 Podstawowe informacje o zespole s.4 Rozdział 3 Cele i zadania zespołu s. 5 Rozdział 4

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1. w Tychach

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1. w Tychach Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Tychach 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. z późn. zm.) Procedury organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Techniczno Informatycznych w Gliwicach (Technikum nr 1 i XI Liceum Ogólnokształcące Sportowe), zwanego dalej szkołą Opracowano

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY w Krośnie Odrzańskim ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21, Krosno Odrzańskie tel. (68)

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY w Krośnie Odrzańskim ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21, Krosno Odrzańskie tel. (68) Podstawa prawna: ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY w Krośnie Odrzańskim ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21, 66-600 Krosno Odrzańskie tel. (68) 383 51 78 PROCEDURA ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie 1 Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Zespole należy przez to rozumieć Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym Procedura udzielania psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu

Bardziej szczegółowo

Realizacja doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018.

Realizacja doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018. Realizacja doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018. Program 1. Podstawowe kierunki polityki państwa 2. Nowa podstawa programowa w szkole podstawowej - wybrane aspekty jej realizacji 3. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE.

PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE. PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE. Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017

Bardziej szczegółowo

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 w naszym przedszkolu pomoc psychologicznopedagogiczna udzielana jest na podstawie nowego

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 w naszym przedszkolu pomoc psychologicznopedagogiczna udzielana jest na podstawie nowego Od nowego roku szkolnego 2017/2018 w naszym przedszkolu pomoc psychologicznopedagogiczna udzielana jest na podstawie nowego ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Krakowska Małgorzata REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie Regulamin udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Organy przedszkola i ich kompetencje

Rozdział 7 Organy przedszkola i ich kompetencje Rozdział 7 Organy przedszkola i ich kompetencje 17. 1. Organami przedszkola są: 1) dyrektor przedszkola; 2) rada pedagogiczna; 3) rada rodziców. 2. Głównym celem działania organów przedszkola jest współdziałanie

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Załącznik nr 15 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom, rodzicom i

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im.

Procedura w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Procedura w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku Białystok, 2017

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W X LO

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W X LO ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W X LO PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 95 poz.425 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r.

Uchwała Nr 10/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r. Uchwała Nr 10/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia 13.09.2013 r. w sprawie: zmian w statucie Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich Działając na podstawie art.42 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr /2018 z dnia r. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie

Załącznik do Uchwały nr /2018 z dnia r. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie Załącznik do Uchwały nr 13-2017/2018 z dnia 22.11.2017 r. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie Zabierzów, listopad 2017 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. stan na r.

Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. stan na r. Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej stan na 01.09.2017 r. Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. z dnia... 2012 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół i Placówek Nr 2 w Katowicach

STATUT. Zespołu Szkół i Placówek Nr 2 w Katowicach STATUT Zespołu Szkół i Placówek Nr 2 w Katowicach 1 Statut Zespołu opracowano w oparciu o następujące akty prawne: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

z dnia 9 sierpnia 2017 r.

z dnia 9 sierpnia 2017 r. Stan prawny na dzień 1 września 2019 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W EJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia r. Projekt z dnia 20 kwietnia 2017 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia.. 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku -

Aneks nr 5 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku - Załącznik do uchwały nr 37/2018/2019 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku z dnia 28.05.2019 r. Aneks nr 5 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 imienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE. 1.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE. 1. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Struktura podstawy programowej oraz warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z języka polskiego, języka obcego, historii i wiedzy o społeczeństwie w roku szkolnym 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej 1 1.Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2. w Gliwicach

Statut. Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2. w Gliwicach Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach 1 Na podstawie: 1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia r. Projekt z dnia 9 czerwca 2017 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia.. 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE Na podstawie : 1. art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 1643 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców 1 Poradnia, zwana dalej Poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSCHOLOGICNZO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNCYH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE

PROCEDURA ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSCHOLOGICNZO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNCYH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE PROCEDURA ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSCHOLOGICNZO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNCYH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE Podstawa prawna DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie S T A T U T Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie 1 1. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwana dalej poradnią ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Lewakowskiego 14. 2. Miejska

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu Rok szkolny 2017/ 2018 PODSTAWA PRAWNA

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu Rok szkolny 2017/ 2018 PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu Rok szkolny 2017/ 2018 PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 sierpnia 2017 r. Poz. 1591 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/823/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII/823/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XLIII/823/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI POMOCY. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor.

ZASADY ORGANIZACJI POMOCY. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/39/15 RADY MIASTA GOZDNICA. z dnia 15 lipca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/39/15 RADY MIASTA GOZDNICA. z dnia 15 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 1376 UCHWAŁA NR X/39/15 RADY MIASTA GOZDNICA w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 1 W ŚWIERKLANACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 1 W ŚWIERKLANACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 1 W ŚWIERKLANACH PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Załącznik do Zarządzenia nr 30/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach z dnia 25.09.2017r. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

/tekst jednolity/ Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 listopada 2017 r.

/tekst jednolity/ Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 listopada 2017 r. /tekst jednolity/ Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 listopada 2017 r. WSTĘP 1. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole - należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole. Stan prawny: październik 2017r.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole. Stan prawny: październik 2017r. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole Stan prawny: październik 2017r. Przepisy prawa określające zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole (kluczowe) Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Czyżówka 2017 Strona 1 z 5 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim Procedury zostały opracowane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 6 w Elblągu

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 6 w Elblągu Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Gimnazjum nr 6 w Elblągu PODSTAWAPRAWNA: 1.Rozporządzenie MEN z dnia 28.08.2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SMROKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SMROKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SMROKOWIE Smroków, listopad 2017r. 1 Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Zespole należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Smrokowie; 2) Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDNIKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDNIKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDNIKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. szkole rozumie się przez to Szkołę Podstawową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI

PROCEDURA ORGANIZACJI Załącznik nr 14 Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU Na podstawie: 1. art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie Zabierzów, wrzesień 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie, zwanego dalej Zespołem, wchodzą:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej L.P. Rozporządzenie stare Rozporządzenie nowe obowiązujące 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRZEŹNIKU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRZEŹNIKU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRZEŹNIKU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRZEŹNIKU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRZEŹNIKU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Brzeźniku zwany dalej Zespołem ma siedzibę w Brzeźniku nr 67. 2. W skład zespołu wchodzą:

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. z dnia r.

Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. z dnia r. Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania i udzielania

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŻORACH

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŻORACH . PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŻORACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W EŁKU 0 Podstawa prawna 1. art. 47 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/822/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII/822/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XLIII/822/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Nr 2 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Rozdział III ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

Rozdział III ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE Rozdział III ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE & 11 1. Organami szkoły są: 1) Dyrektor; 2) Rada pedagogiczna; 3) Rada rodziców; 4) Samorząd uczniowski. 2. Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i rada rodziców

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dostosowania wymagań edukacyjnych

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dostosowania wymagań edukacyjnych Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dostosowania wymagań edukacyjnych I. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Procedura pomocy psychologiczno pedagogicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku

Procedura pomocy psychologiczno pedagogicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku Procedura pomocy psychologiczno pedagogicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku 1. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 0007.XXVII Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku

UCHWAŁA Nr 0007.XXVII Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku UCHWAŁA Nr 0007.XXVII.231.2013 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo