Zmiana Nr 1. Żywiec, dnia r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiana Nr 1. Żywiec, dnia 06.10.2004r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie :"

Transkrypt

1 Żywiec, dnia r. Zmiana Nr 1 Do ramowego Statutu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Żywcu. Zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5/2004 z dnia r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie : 1. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia ; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowania oceny. 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu : 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępów w tym zakresie, 2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 3) motywowanie ucznia do systematycznej pracy, 4) dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej. 6 zmienia brzmienie : 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje : 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów ), 2) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole, 3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na półrocze i koniec roku oraz warunki ich poprawiania,

2 5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, 6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom ) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 7 zmienia brzmienie : 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów ) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów ) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 10 zmienia brzmienie : 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony.

3 9. Dopuszcza się możliwość nie oceniania ucznia na pierwszej lekcji po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia ( spowodowanej chorobą lub sytuacją losową ). W 13 : pkt. 2 zmienia brzmienie : 2. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną dla klas IV VI, z zastrzeżeniem pkt. 6a, ustala się według skali : 1) wzorowe 2) bardzo dobre 3) dobre 4) poprawne 5) nieodpowiednie 6) naganne pkt. 3 zmienia brzmienie : 3. Uczeń klasy IV VI otrzymuje odpowiednią ocenę z zachowania na podstawie kryterium punktowego : 1) wzorowe 175 punktów i powyżej, 2) bardzo dobre punktów, 3) dobre punktów, 4) poprawne punktów, 5) nieodpowiednie punktów. 6) naganne 29 punktów i poniżej Dopisanie punktu : 9. Wychowawca klasy może dokonać zmiany oceny z zachowania ucznia, który po poinformowaniu go o wystawionej ocenie popełnił poważne przewinienie. W 14 : pkt. 1a zmienia brzmienie : 1a. Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, zgodnie z 12 ust. 4 oraz 13 ust.6a W 15 : ptk 2 zmienia brzmienie : 2. Uczeń, który uzyskał w końcoworocznym klasyfikowaniu średnią ocenę 4,75 oraz ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem. Do średniej ocen nie jest wliczana ocena z religii. W 18 : pkt. 6 zmienia brzmienie : 6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń : 1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki, 2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

4 W 18 dopisano następujące punkty : 10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust. 6 pkt. nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych : technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 11. Uczniowi, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2 nie ustala się oceny z zachowania. 12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4,5, i 6.1 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2 przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą : - dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, - nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2, oraz jego rodzicami ( prawnymi rodzicami ) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia. 16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności : 1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w punkcie 12, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2 skład komisji, 2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 3) zadania ( ćwiczenia ) egzaminacyjne, 4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 17. W przypadku niesklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się niesklasyfikowany. W 20 dopisano następujące punkty : 12. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych. 13. W przypadku stwierdzenia, że roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która :

5 1) w przypadku rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ( semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 2) w przypadku rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 14.Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 13 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ). 15. W skład komisji wchodzą : 1) w przypadku rocznej ( semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych : a/ dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, b/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c/ dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne, 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania : a/ dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, b/ wychowawca klasy, c/ wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d/ pedagog, e/ psycholog f/ przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, g/ przedstawiciel Rady Rodziców. 16. Ustalona przez komisję roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniana w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem 16 ust Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności : 1) w przypadku rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych : a/ skład komisji, b/ termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 13 pkt. 1 c/ zadania ( pytania ) sprawdzające, d/ wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania : a/ skład komisji, b/ termin posiedzenia komisji, c/ wynik głosowania, d/ ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 18. Do protokołu, o którym mowa w ust. 17 pkt.1, dołącza się pisemne prace i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

6 19. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 13 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 20. Przepisy ust stosuje się w przypadku rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym,że termin do zgłoszenia wynosi 5 dni do dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY REGULAMIN EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNEGO, POPRAWKOWEGO I SPRAWDZAJĄCEGO Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. 1 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 2. Ocenianie o którym mowa w ust.1

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum Tekst jednolity ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY

SZKOLNY REGULAMIN PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY SZKOLNY REGULAMIN PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dn. 24.01.2005r. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLAJĄCY WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERWCACH OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWOWEJ SZKOŁY SPOŁECZNEJ "NIEDŹWIEDNIK" W GDAŃSKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWOWEJ SZKOŁY SPOŁECZNEJ NIEDŹWIEDNIK W GDAŃSKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWOWEJ SZKOŁY SPOŁECZNEJ "NIEDŹWIEDNIK" W GDAŃSKU Wewnątrzszkolny system oceniania opracowany został na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania (Załącznik nr 15a do statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie) Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie język niemiecki ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH W GLIWICACH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH W GLIWICACH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH W GLIWICACH Strona 0 Spis rozdziałów: Strona: Wstęp... 2 I Przepisy ogólne... 2 II Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy... 2 III Ustalenia

Bardziej szczegółowo

WZO - Wewnątrzszkolne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów w I LO w Kielcach 2 września 2013 r.

WZO - Wewnątrzszkolne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów w I LO w Kielcach 2 września 2013 r. załącznik nr 1 do statutu I LO WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach WSTĘP - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego opracowane zostały na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Siedlcach. Podstawy prawne: * Ustawa o

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie 1. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 34 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie

Statut Gimnazjum nr 34 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie Statut Gimnazjum nr 34 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie ROZDZIAŁ VII Zasady oceniania i klasyfikowania 41. 1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 8 grudnia 2010r. Szkoła dzienna

Aneks nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 8 grudnia 2010r. Szkoła dzienna Aneks nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 8 grudnia 2010r. 1) W 8 wykreśla się słowa: Dyrektor Szkoły może wyznaczyć miejsce przeznaczone na palarnię. 2) 19

Bardziej szczegółowo

Regulamin egzaminu dyplomowego.

Regulamin egzaminu dyplomowego. Regulamin egzaminu dyplomowego. wrzesień 2015 ul. Szkolna 8 18-230 Ciechanowiec tel.86/277.11.34 faks 86/277.11.34 zsoiz-ciechanowiec@wp.pl www.zsoiz-ciechanowiec.pl Na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Stromcu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Publiczne Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Stromcu 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania. w Szkole Policealnej nr 11 ul. Kazimierzowska 60 Warszawa

Wewnątrzszkolny System Oceniania. w Szkole Policealnej nr 11 ul. Kazimierzowska 60 Warszawa Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Policealnej nr 11 ul. Kazimierzowska 60 Warszawa ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE MŁODZIEŻOWEJ I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała Nr 89/2010 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się zmiany zapisów oznaczone kolorem fioletowym:

Wprowadza się zmiany zapisów oznaczone kolorem fioletowym: Załącznik do Uchwały Nr 4/2015/2016 z dnia 31.08.2015 r. 1. Rozdział X Wewnątrzszkolne zasady oceniania Wprowadza się zmiany zapisów oznaczone kolorem fioletowym: 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni Opracowanie i nowelizacje: Zespół ds. wewnątrzszkolnego systemu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Informacje o placówce

Rozdział I. Informacje o placówce STATUT GIMNAZJUM NR 10 IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W LUBLINIE 2 Rozdział I Informacje o placówce 1 1. Szkoła nosi nazwę: Gimnazjum nr 10 im. księdza Jana Twardowskiego. 2. Szkoła ma swoją siedzibę w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. (fragment statutu 7.) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WEWN TRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM W ZEGRZU

WEWN TRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM W ZEGRZU Za cznik nr... do Statutu Tekst jednolity z dnia.. WEWN TRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM W ZEGRZU PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA ROZPORZ DZENIE MINISTRA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPRACOWAŁ: mgr Marcin Szymański Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne 1

Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.(Dz. U. Nr 83, poz. 562) z późniejszymi zmianami w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy

Wewnątrzszkolny system oceniania Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy Wewnątrzszkolny system oceniania Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy 1 Przepisy ogólne 1. Szkolny system oceniania w ZSHT pozostaje w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WROCŁAWIU

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WROCŁAWIU ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 (Opracowany na postawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z 30 kwietnia 2007r. Dz. U. Nr 83, poz. 562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W SUŁKOWICACH - ŁĘGU

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W SUŁKOWICACH - ŁĘGU WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W SUŁKOWICACH - ŁĘGU ROK SZKOLNY 2014/2015 ZAKTUALIZOWANE W DNIU 27.08.2014r. 1 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu Załącznik nr 1 do Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 1 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W DOMIECHOWICACH. Rozdział 1 Przepisy ogólne

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W DOMIECHOWICACH. Rozdział 1 Przepisy ogólne WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W DOMIECHOWICACH Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie

Wewnątrzszkolne ocenianie GIMNAZJUM IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOBUDZICACH Wewnątrzszkolne ocenianie 2015/2016 GIMNAZJUM IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOBUDZICACH * 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów SPIS TREŚCI

Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów SPIS TREŚCI 00/ZW/205 SPIS TREŚCI I. CEL PROCEDURY II. ZAKRES STOSOWANIA III. AKT PRAWNY IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ V. OPIS POSTĘPOWANIA 00/ZW/205 I. CEL PROCEDURY Celem procedury jest ustalenie jednoznacznych zasad usprawiedliwiania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Kocku

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Kocku Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Kocku Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego dokonywane przez nauczyciela nie sprowadza się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu.

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Niechobrzu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 25. listopada 2010r. 1 1. Dyrektor szkoły jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM I LICEUM IM. KS. PIOTRA SKARGI W SZAMOTUŁACH

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM I LICEUM IM. KS. PIOTRA SKARGI W SZAMOTUŁACH REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM I LICEUM IM. KS. PIOTRA SKARGI W SZAMOTUŁACH Tekst jednolity według stanu na dzień 1 września 2015 roku załącznik nr 2 do statutu Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA W ZESPOLE MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W SIEDLCACH

REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA W ZESPOLE MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W SIEDLCACH REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA W ZESPOLE MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W SIEDLCACH Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PROGRAM: Przyrodo, witaj! WSiP, PODRĘCZNIK, ZESZYT UCZNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ (tylko klasa piąta) Przyrodo, witaj! E.Błaszczyk, E.Kłos

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Spis treści. Wstęp I. Zasady ogólne II. Opis procedur towarzyszących ocenianiu i klasyfikowaniu uczniów

Bardziej szczegółowo

26 624 Kowala 103 tel./ fax. (48) 610 17 27 e-mail pspkowala@o2.pl

26 624 Kowala 103 tel./ fax. (48) 610 17 27 e-mail pspkowala@o2.pl PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOWALI 26 624 Kowala 103 tel./ fax. (48) 610 17 27 e-mail pspkowala@o2.pl PROCEDURA POSTĘPOWANIA obowiązująca w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła w Toruniu

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła w Toruniu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Ocenianie bieżące polega na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie ich w formie ocen, którym przypisane są opisy:

Ocenianie bieżące polega na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie ich w formie ocen, którym przypisane są opisy: SYSTEM OCENIANIA Z języka angielskiego w klasach I II W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocenianie z zachowania z uwzględnieniem punktacji szczegółowej

Ocenianie z zachowania z uwzględnieniem punktacji szczegółowej Ocenianie z zachowania z uwzględnieniem punktacji szczegółowej ( fragment WSO Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Rozogach ) 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 3 listopada 2010r. do Statutu Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Józefa Bema w Toruniu

Aneks nr 2 z dnia 3 listopada 2010r. do Statutu Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Józefa Bema w Toruniu Aneks nr 2 z dnia 3 listopada 2010r. do Statutu Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Józefa Bema w Toruniu 1. W 17 słowa: W celu realizacji zajęć praktycznych (należy przez to rozumieć także zajęcia specjalizujące

Bardziej szczegółowo

Wewn trzszkolny System Oceniania Szkolnego Punktu Konsultacyjnego Przy Ambasadzie RP w Dublinie, Filia w Limerick

Wewn trzszkolny System Oceniania Szkolnego Punktu Konsultacyjnego Przy Ambasadzie RP w Dublinie, Filia w Limerick Wewn trzszkolny System Oceniania Szkolnego Punktu Konsultacyjnego Przy Ambasadzie RP w Dublinie, Filia w Limerick 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewn trzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewn trzszkolnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA I PROMOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO PODKOWIAŃSKIEGO LICEUM nr 60 Załącznik do statutu,obowiązuje od 01.09.2014r. 1.

REGULAMIN OCENIANIA I PROMOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO PODKOWIAŃSKIEGO LICEUM nr 60 Załącznik do statutu,obowiązuje od 01.09.2014r. 1. REGULAMIN OCENIANIA I PROMOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO PODKOWIAŃSKIEGO LICEUM nr 60 Załącznik do statutu,obowiązuje od 01.09.2014r. 1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Pierwszy semestr trwa do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Praktyczne zajęcia edukacyjne, Praktyka zawodowa ZS nr 8 im. St. Staszica w Szczecinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Praktyczne zajęcia edukacyjne, Praktyka zawodowa ZS nr 8 im. St. Staszica w Szczecinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Praktyczne zajęcia edukacyjne, Praktyka zawodowa ZS nr 8 im. St. Staszica w Szczecinie opracowany w oparciu o Rozporządzenie MENIS z w sprawie warunków i sposobów oceniania,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Machowej. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie Nr V/39/7/2003 z dnia 28.02.2003 r.

STATUT. Zespołu Szkół w Machowej. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie Nr V/39/7/2003 z dnia 28.02.2003 r. STATUT Zespołu Szkół w Machowej Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie Nr V/39/7/2003 z dnia 28.02.2003 r. SPIS TREŚCI 1... 4 1. Nazwa szkoły... 4 2. Inne dane o szkole... 5 2... 5 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI.

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. 1. Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ( załącznik do statutu szkoły ) Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie I. Formy oceniania ucznia. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się w całym procesie katechizacji za pomocą następujących

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH (KKZ) Załącznik nr 3 do Statutu BCKUiP

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH (KKZ) Załącznik nr 3 do Statutu BCKUiP WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH (KKZ) Załącznik nr 3 do Statutu BCKUiP Na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych i informatyki został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT INTEGRACYJNYCH W CHORZOWIE

STATUT INTEGRACYJNYCH W CHORZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W CHORZOWIE Wstęp 1. Podstawą prawną opracowania Statutu Zespołu Szkół Integracyjnych Chorzowie, ul. Piotra 9a są: 1) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASIE PIERWSZEJ. Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASIE PIERWSZEJ. Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASIE PIERWSZEJ Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach Rozdział I: Przepisy ogólne 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu SPIS TREŚCI Postanowienia wstępne...3 Rozdział 1...3 Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego Rozdział 2...4 Cele szkolnego systemu oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKIWANIA PRZEZ UCZNIÓW ZWOLNIE

PROCEDURA UZYSKIWANIA PRZEZ UCZNIÓW ZWOLNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr VI LO-021-25/15 a w Krakowie z dnia 15 lipca 2015 r PROCEDURA UZYSKIWANIA PRZEZ UCZNIÓW ZWOLNIEŃ Z WYKONYWANIA OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 1) regularne informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, a także

Postanowienia ogólne. 1) regularne informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, a także Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO), klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w Zaocznej Szkole Policealnej oraz w Zaocznym Liceum dla Dorosłych w Bystrzycy Kłodzkiej Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ Przedmiotowe zasady oceniania opracowały: mgr Anna Guzik mgr Edyta Leśniak Przedmiotowe Zasady Oceniania

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: Rozporządzenie Ministra

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: Rozporządzenie Ministra PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Wyciąg ze Statutu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie. Tekst ciągły z 1 września 1993 po poprawkach z 4 lipca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Kategorie oceny postępów... 2 III. Formy sprawdzania wiedzy:... 2 IV. Wymagania na poszczególne oceny...

Bardziej szczegółowo

Postanowienia szczegółowe

Postanowienia szczegółowe Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie (WSO) Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

WEWN TRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA [WSO] GIMNAZJUM NR 1 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W O AWIE [WYCI G ZE STATUTU SZKO Y]

WEWN TRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA [WSO] GIMNAZJUM NR 1 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W O AWIE [WYCI G ZE STATUTU SZKO Y] WEWN TRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA [WSO] GIMNAZJUM NR 1 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W O AWIE [WYCI G ZE STATUTU SZKO Y] 2 2. Wewn trzszkolny system oceniania zwany dalej WSO reguluje zasady oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespół Szkół SpoŜywczych w Bydgoszczy

STATUT. Zespół Szkół SpoŜywczych w Bydgoszczy Zespół Szkół SpoŜywczych w Bydgoszczy STATUT Zmiany: 1. Uchwała rady pedagogicznej nr 7 z dnia 12 grudnia 2006r. 2. Uchwała rady pedagogicznej nr 38 z dnia 18 czerwca 2007r. 3. Uchwała rady pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Formy oceniania 3. Ogólne kryteria oceniania uczniów z historii 4. Zasady poprawiania ocen 5. Ustalenia końcowe 6. Kontrakt

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 16/2014 z dnia 01 lipca 2014 r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTOWEGO SYTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN PUNKTOWEGO SYTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN PUNKTOWEGO SYTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W RADOMIU 1. Każdy czyn, dobry lub zły, oceniany będzie na bieżąco, zaś ocena zachowania wystawiana

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ Rozdział Ocenianie cele i założenia ogólne. Ocenianiu podlegają: a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, b) zachowanie ucznia.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje wstępne

Rozdział I Informacje wstępne Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających, poprawkowych i klasyfikacyjnych w Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 29 PODSTAWA PRAWNA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 29 PODSTAWA PRAWNA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 29 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty ( Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W STYKOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W STYKOWIE Styków, 30.01.2003 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W STYKOWIE 1 Nazwa szkoły 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego 2. Siedzibą szkoły jest wieś Styków w gminie

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Data publikacji : 10.01.2011 Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM W STRYKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM W STRYKOWIE Gimnazjum w Strykowie Strykowo, ul. Szkolna 10 62-062 Stęszew tel. (61)8134-052, 8196-757 e-mail: gimstr@poczta.onet.pl, http://strykowo.fr.pl WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM W STRYKOWIE 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

Procedury zwolnień ucznia z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach

Procedury zwolnień ucznia z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach Procedury zwolnień ucznia z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach 1.Cel procedury: procedura określa tryb postępowania wobec ucznia. którego rodzice ubiegają się o częściowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DO CYKLU PODRĘCZNIKÓW MATEMATYKA Z PLUSEM SPIS TREŚCI: 1. Cele oceniania. 2. Podstawa programowa. 3. Obszary aktywności

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku ZSLG.0160.22.2014 Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

Statut. Olsztyn. Szkoły Podstawowej Nr 22. im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie. wersja 2015 r.

Statut. Olsztyn. Szkoły Podstawowej Nr 22. im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie. wersja 2015 r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie Olsztyn wersja 2015 r. Spis treści Rozdział I postanowienia ogólne... 4 Rozdział II cele i zadania szkoły... 4 Rozdział III zasady wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA. Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania jest zgodny i opiera się na następujących aktach prawnych:

REGULAMIN OCENIANIA. Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania jest zgodny i opiera się na następujących aktach prawnych: PODSTAWA PRAWNA REGULAMIN OCENIANIA Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania jest zgodny i opiera się na następujących aktach prawnych: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

14) W 40 ust. 2 dodaje się pkt 17 w brzmieniu: może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie; skreślenie następuje na

14) W 40 ust. 2 dodaje się pkt 17 w brzmieniu: może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie; skreślenie następuje na Uchwała nr 31 Rady Pedagogicznej XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmian w Statucie XXXV Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIELCU

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIELCU STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIELCU Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Nazwa szkoły brzmi: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mielcu 2. Szkoła mieści się w Mielcu, przy ulicy Jagiellończyka 3.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM NR 7 W KRAKOWIE WSTĘP Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej w naszym gimnazjum jest wszechstronny rozwój ucznia w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania

Bardziej szczegółowo

2) na zebraniu z rodzicami w maju (klasyfikacja roczna) - data zebrań z rodzicami podawana jest we wrześniu każdego roku, 3) w przypadku nieobecności

2) na zebraniu z rodzicami w maju (klasyfikacja roczna) - data zebrań z rodzicami podawana jest we wrześniu każdego roku, 3) w przypadku nieobecności Uchwała nr 5 / 2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z 30 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

STAN NA 1 WRZEŚNIA 2015 R.

STAN NA 1 WRZEŚNIA 2015 R. Podstawą prawną Statutu jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 1. Ocenianiu podlegają: 1.1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia. 1 1.1.1. ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo