OPISY PRZEDMIOTÓW. 03 Słuchacz interpretuje i wskazuje przykłady do podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPISY PRZEDMIOTÓW. 03 Słuchacz interpretuje i wskazuje przykłady do podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości"

Transkrypt

1 Rachunkowość Zarządcza i Controlling OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do rachunkowości i controllingu RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu Wypełnia kierownik studiów Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Zarządcza i Controlling Specjalność: Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 1 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium Wymiar zajęć 5 10 inne (wpisać jakie) Koordynator przedmiotu / modułu Piotr Szczypa Prowadzący zajęcia zgodnie z obciążeniem Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu systemu Cel przedmiotu / modułu rachunkowości i controllingu w przedsiębiorstwie. Stworzenie podstaw do kształcenia w obszarze systemu rachunkowości finansowej oraz rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz controllingu. Odniesienie do efektów dla EFEKTY KSZTAŁCENIA programu Wiedza 01 Słuchacz wyjaśnia istotę, zakres i typy rachunkowości i controllingu 02 Słuchacz zna i rozumie pojęcia typowe dla systemu rachunkowości i controllingu SP_W01, SP_W02, SP_W03 SP_W01, SP_W04 Umiejętności 03 Słuchacz interpretuje i wskazuje przykłady do podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości SP_U01 Kompetencje społeczne 04 Słuchacz wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji w ramach stosowanego systemu rachunkowości i controllingu. SP_K01 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład: 1. Definicja i typologia rachunkowości oraz controllingu 1 2. Podstawy prawne rachunkowości 1 3. Przegląd podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości i controllingu 3 Razem 5 Liczba godzin 1

2 Forma zajęć : 1. Klasyfikowanie kosztów i pojęć bliskoznacznych 3 2. Klasyfikowanie przychodów i pojęć bliskoznacznych 2 3. Koszty i przychody w rachunkowości zarządczej i controllingu 2 4. Koszty i przychody w prawie podatkowym 2 5. Informacje niefinansowe w systemie rachunkowości i controllingu 1 Razem 10 Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z Metody kształcenia pogadanką, dyskusja dydaktyczna, indywidualne Metody weryfikacji efektów kształcenia 1. Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04 Forma i warunki zaliczenia Literatura podstawowa Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 20) 1. Controlling dla menedżerów, red. E. Nowak, CeDeWu, Warszawa Rachunkowość dla Ciebie. Podstawy rachunkowości, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. E. Nowak: Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa Ustawa o rachunkowości. NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne 15 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 20 Studiowanie literatury 40 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 Inne 5 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 100 Liczba punktów ECTS 4 2

3 Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa jako źródło informacji RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoby z praktyki gospodarczej) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Zarządcza i Controlling Specjalność: Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 1 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć laboratoryjne konwersatorium seminarium inne (wpisać jakie) Koordynator przedmiotu / modułu Piotr Szczypa Prowadzący zajęcia zgodnie z obciążeniem Zapoznanie słuchaczy z narzędziami rachunkowości finansowej Cel przedmiotu / modułu traktowanymi jako źródło informacji dla systemu rachunkowości zarządczej i controllingu. Odniesienie do efektów dla EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza 01 Słuchacz charakteryzuje system rachunkowości finansowej. 02 Słuchacz wymienia i charakteryzuje narzędzia rachunkowości finansowej 03 Słuchacz wskazuje zakres informacji z poszczególnych narzędzi rachunkowości finansowej programu SP_W02 SP_W02, SP_W03 SP_W03 Umiejętności Kompetencje społeczne 04 Słuchacz interpretuje informacje pochodzące z ksiąg rachunkowych, dokumentacji księgowej i inwentaryzacji 05 Słuchacz interpretuje informacje ze sprawozdania finansowego 06 Słuchacz wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji w ramach systemu rachunkowości finansowej SP_U01, SP_U02, SP_U03 SP_U01, SP_U02, SP_U03 SP_K01 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład: 1. Istota organizacji rachunkowości finansowej 1 2. Dokumentacja księgowa jako źródło informacji 1 3. Inwentaryzacja 1 4. Oprogramowanie finansowo-księgowe 1 5. Księgi rachunkowe 2 6. Sprawozdanie finansowe 4 Razem 10 Forma zajęć 1. Interpretacja zapisów w księgach rachunkowych 3 2. Inwentaryzacja 1 3. Analiza informacji ze sprawozdania finansowego 6 Razem 10 Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z Liczba godzin 3

4 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia pogadanką, dyskusja dydaktyczna, analiza przypadków, praca w grupach, indywidualne Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04, 05, 06 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 25) Literatura podstawowa 1. W. Gos, S. Hońko, P. Szczypa, ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować, CeDeWu, Warszawa Organizacja rachunkowości, red. K. Winiarska, PWE, Warszawa Rachunkowość finansowa i podatkowa, red. T. Cebrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji, red. W. Caputa, CeDeWu, Warszawa NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne 20 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 30 Studiowanie literatury 60 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 30 Inne 10 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 150 Liczba punktów ECTS 6 4

5 Nazwa przedmiotu: Strategiczna rachunkowość zarządcza RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoby z praktyki gospodarczej) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Zarządcza i Controlling Specjalność: Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 1 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć laboratoryjne konwersatorium seminarium inne (wpisać jakie) Koordynator przedmiotu / modułu Piotr Szczypa Prowadzący zajęcia zgodnie z obciążeniem Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z narzędziami rachunkowości zarządczej wspierające zarządzanie strategiczne. EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów dla programu 01 Słuchacz wskazuje rolę narzędzi rachunkowości zarządczej SP_W01, SP_W02, SP_W03 Wiedza w zarządzaniu długookresowym. Umiejętności Kompetencje społeczne 02 Słuchacz sporządza wybrane narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej 03 Słuchacz interpretuje dane cząstkowe i wynikowe w ramach wybranych narzędzi strategicznej rachunkowości zarządczej 04 Słuchacz wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków na podstawie informacji z systemu rachunkowości zarządczej strategicznej 05 Słuchacz wykazuje odpowiedzialność za informacje emitowane z systemu rachunkowości zarządczej strategicznej SP_U01, SP_U02, SP_U03, SP_U04 SP_U01, SP_U02, SP_U03, SP_U04 SP_K02 SP_K01 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład: 1. Charakterystyka strategicznej rachunkowości zarządczej 1 2. Strategiczna karta wyników 2 3. Rachunek kosztów docelowych 1 4. Rachunek kosztów cyklu życia produktu 2 5. Rachunkowość w zarządzaniu jakością 2 6. Rachunkowość a nowe koncepcje zarządzania 2 Razem 10 Forma zajęć 1. Strategiczna karta wyników 2 2. Rachunek kosztów docelowych 2 3. Rachunek kosztów cyklu życia produktu 2 4. Rachunkowość w zarządzaniu jakością 2 5. Rachunkowość a nowe koncepcje zarządzania 2 Razem 10 Metody kształcenia Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, analiza Liczba godzin 5

6 Metody weryfikacji efektów kształcenia przypadków, praca w grupach, praca indywidualna Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04, 05 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 25) Literatura podstawowa 1. B. Nita, Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Warszawa Strategiczna rachunkowość zarządcza, red. E. Nowak, PWE, Warszawa R. Kaplan, D. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa Strategiczne zarządzanie kosztami, red. E. Nowak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne 20 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 30 Studiowanie literatury 60 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 30 Inne 10 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 150 Liczba punktów ECTS 6 6

7 Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów zmiennych i analiza progu rentowności RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoby z praktyki gospodarczej) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Zarządcza i Controlling Specjalność: Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 1 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć laboratoryjne konwersatorium seminarium inne (wpisać jakie) Koordynator przedmiotu / modułu Piotr Szczypa Prowadzący zajęcia zgodnie z obciążeniem Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy możliwościami wykorzystania podziału kosztów na zmienne i stałe dla potrzeb decyzyjnych. EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów dla programu Wiedza 01 Słuchacz charakteryzuje koszty stałe i koszty zmienne 02 Słuchacz wskazuje kierunki wykorzystania podziału kosztów SP_W01, SP_W02, SP_W04 SP_W01, SP_W03 na stałe i zmienne w systemie zarządzania 03 Słuchacz wyznacza wartość kosztów zmiennych i kosztów SP_U01, SP_U03 stałych Umiejętności 04 Słuchacz dokonuje obliczeń i interpretuje wyniki w ramach SP_U02, SP_U03, SP_U04 rachunku kosztów zmiennych 05 Słuchacz dokonuje obliczeń i interpretuje wyniki progów rentowności SP_U02, SP_U03, SP_U04 Kompetencje społeczne 06 Słuchacz wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków na podstawie informacji o kosztach stałych i zmiennych 07 Słuchacz wykazuje odpowiedzialność za informacje pochodzące z rachunku kosztów zmiennych i progu rentowności TREŚCI PROGRAMOWE SP_K02 SP_K01 Forma zajęć wykład 1. Podział kosztów na koszty stałe i zmienne 2 2. Jednostopniowy rachunek kosztów zmiennych 2 3. Wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych 2 4. Analiza progu rentowności 2 5. Krótkookresowe rachunki decyzyjne oparte na kosztach zmiennych i stałych 2 Razem 10 Forma zajęć - 1. Podział kosztów na koszty stałe i zmienne 1 2. Jednostopniowy rachunek kosztów zmiennych 2 3. Wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych 3 4. Analiza progu rentowności 2 5. Krótkookresowe rachunki decyzyjne oparte na kosztach zmiennych i stałych 2 Razem 10 Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z Liczba godzin 7

8 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia pogadanką, dyskusja dydaktyczna, analiza przypadków, praca w grupach, praca indywidualna Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 25) Literatura podstawowa 1. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa W. Janik, M. Paździor, Rachunek kosztów w zarządzaniu organizacjami, CeDeWu, Warszawa E. Nowak, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne 20 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 30 Studiowanie literatury 60 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 30 Inne 10 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 150 Liczba punktów ECTS 6 8

9 Nazwa przedmiotu: Budżetowa metoda zarządzania RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoby z praktyki gospodarczej) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Zarządcza i Controlling Specjalność: Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 1 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć laboratoryjne konwersatorium seminarium inne (wpisać jakie) Koordynator przedmiotu / modułu Piotr Szczypa Prowadzący zajęcia zgodnie z obciążeniem Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z procesem budżetowania i wykorzystania informacji pochodzących z budżetów do wspomagania wszystkich funkcji zarządzania. EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów dla programu Wiedza 01 Słuchacz odróżnia i charakteryzuje typy budżetów SP_W01, SP_W02, SP_W03 02 Słuchacz sporządza i interpretuje pozycje budżetów SP_U01, SP_U02, SP_U03, operacyjnych ilościowych oraz wartościowych SP_U04 Umiejętności 03 Słuchacz sporządza i interpretuje pozycje budżetów SP_U01, SP_U02, SP_U03, finansowych/ kapitałowych SP_U04 Kompetencje społeczne 04 Słuchacz wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków na podstawie informacji z systemu budżetowania 05 Słuchacz wykazuje odpowiedzialność za informacje pochodzące z budżetów SP_K02 SP_K01 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład: 1. System budżetowania w przedsiębiorstwie 2 2. Budżetowanie a funkcje zarządzania 2 3. Procedury i metody budżetowania 2 4. Budżetowanie operacyjne 2 5. Budżetowanie finansowe 2 Razem 10 Forma zajęć 1. Budżety operacyjne 4 2. Budżety finansowe 4 3. Budżety inwestycyjne 2 Razem 10 Metody kształcenia Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie zdań, analiza przypadków, praca w grupach, praca indywidualna Liczba godzin Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia 9

10 efektów kształcenia z sylabusa Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi 01, 02, 03, 04, 05 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 25) Literatura podstawowa 1. Budżetowanie w przedsiębiorstwie, red. E. Nowak, B. Nita, Wolters Kluwer, Kraków M. Dylewski, B. Filipaik, P. Szczypa, Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, CeDeWu, Warszawa A. Piosik, Zasady rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, ODDK, Gdańsk NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 20 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 30 Studiowanie literatury 60 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 30 Inne 10 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 150 Liczba punktów ECTS 6 Liczba godzin 10

11 Nazwa przedmiotu: Controlling zasobów ludzkich RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z praktyki gospodarczej) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Zarządcza i Controlling Specjalność: Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 1 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć 5 laboratoryjne konwersatorium seminarium inne (wpisać jakie) Koordynator przedmiotu / modułu Piotr Szczypa Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne zgodnie z obciążeniem Zapoznanie słuchaczy z rozwiązaniami controllingu personalnego. EFEKTY KSZTAŁCENIA 01 Słuchacz opisuje rolę controllingu personalnego w systemie zarządzania przedsiębiorstwem 02 Słuchacz podejmuje decyzje dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi w ramach rozwiązań controllingu zasobów ludzkich 03 Słuchacz wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków na podstawie informacji z systemu controllingu zasobów ludzkich 04 Słuchacz wykazuje odpowiedzialność za informacje pochodzące z controllingu zasobów ludzkich Odniesienie do efektów dla programu SP_W01, SP_W03 SP_U01, SP_U02 SP_K02 SP_K01 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 1. Założenia controllingu zasobów ludzkich 1 2. Narzędzia controllingu zasobów ludzkich 3 3. Organizacja controllingu zasobów ludzkich w jednostce gospodarczej 1 Razem 5 Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z Metody kształcenia pogadanką, dyskusja dydaktyczna, analiza przypadków. Liczba godzin Metody weryfikacji efektów kształcenia Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04 Forma i warunki zaliczenia Literatura podstawowa Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 10) 1. M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Narzędzia controlingu w przedsiębiorstwie, red. M. Sierpińska, A. Kustry, Wizja, Warszawa

12 Literatura uzupełniająca 1. Z. Antczak, Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania funkcją personalną w świetle badań, Antykwa, Warszawa Kluczbork NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne 5 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć Studiowanie literatury 25 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 Inne 5 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 12

13 Nazwa przedmiotu: Procesowa rachunkowość zarządcza RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu Wypełnia kierownik studiów Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Zarządcza i Controlling Specjalność: Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 2 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium Wymiar zajęć inne (wpisać jakie) Koordynator przedmiotu / modułu Piotr Szczypa Prowadzący zajęcia zgodnie z obciążeniem Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z rozwiązaniami rachunkowości zarządczej w ramach zarządzania procesowego w jednostkach gospodarczych. EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów dla programu Wiedza 01 Słuchacz wskazuje procesy, działania i czynności w różnych jednostkach gospodarczych 02 Słuchacz charakteryzuje narzędzia i metody procesowej SP_W02, SP_W04 SP_W01, SP_W03 rachunkowości zarządczej Umiejętności 03 Słuchacz sporządza mapę procesu 04 Słuchacz sporządza i interpretuje wyniki w ramach rachunku kosztów działań 05 Słuchacz zarządza procesami/ działaniami w ramach rozwiązań rachunkowości zarządczej SP_U01, SP_U02 SP_U02, SP_U03, SP_U04 SP_U02, SP_U03 Kompetencje społeczne 06 Słuchacz wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków na podstawie informacji pochodzących z procesowej rachunkowości zarządczej 07 Słuchacz wykazuje odpowiedzialność za informacje pochodzące z narzędzi procesowej rachunkowości zarządczej TREŚCI PROGRAMOWE SP_K02 SP_K01 Forma zajęć wykład: 1. Identyfikacja procesów i działań w przedsiębiorstwie 1 2. Mapowanie procesów 1 3. Analiza procesów i działań 2 4. Rachunek kosztów działań 2 5. Zarządzanie kosztami działań 2 6. Procesowo-zasobowy rachunek kosztów 1 7. Rachunek kosztów działań sterowny czasem 1 Razem 10 Forma zajęć 1. Identyfikowanie i mapowanie procesów 2 2. Wyznaczanie puli kosztów działań 3 3. Kalkulacja kosztów w ramach zarządzania procesowego 3 4. Rachunek kosztów działań sterowny czasem 2 Razem 10 Liczba godzin 13

14 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie zdań, analiza przypadków, praca w grupach, praca indywidualna Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 25) Literatura podstawowa 1. R. Piechota, Projektowanie rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa R. Kaplan, R. Cooper, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom wydawniczy ABC, Kraków Literatura uzupełniająca 1. J. Mielcarek, Teoretyczne podstawy rachunku kosztów działań i zasobów koncepcji ABC i ABM, Kontakt, Poznań NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne 20 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 30 Studiowanie literatury 60 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 30 Inne 10 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 150 Liczba punktów ECTS 6 14

15 Nazwa przedmiotu: Controlling podatkowy RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z praktyki gospodarczej) Wypełnia kierownik studiów Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Zarządcza i Controlling Specjalność: Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 2 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium Wymiar zajęć inne (wpisać jakie) Koordynator przedmiotu / modułu Piotr Szczypa Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne zgodnie z obciążeniem Zapoznanie słuchaczy z systemem podatkowym w Polsce i rozwiązaniami controllingowymi wspomagającymi zarządzanie podatkiem dochodowym i podatkiem VAT w jednostkach gospodarczych. EFEKTY KSZTAŁCENIA 01 Słuchacz rozróżnia podatki i zna zakres przedmiotowy i podmiotowy poszczególnych podatków 02 Słuchacz ustala wysokość obciążeń podatkowych w określonych przypadkach 03 Słuchacz przeprowadza symulacje podatkowe i interpretuje otrzymane wyniki 04 Słuchacz wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków na podstawie informacji z systemu controllingu podatkowego 05 Słuchacz wykazuje odpowiedzialność za informacje pochodzące z controllingu podatkowego TREŚCI PROGRAMOWE Odniesienie do efektów dla programu SP_W04 SP_U01, SP_U02, SP_U03 SP_U01, SP_U02, SP_U03, SP_U04 SP_K02 SP_K01 Forma zajęć wykład 1. System podatkowy w Polsce 1 2. Zakres przedmiotowy i podmioty podatków 1 3. Zasady ustalania wysokości podatku dochodowego od osób prawnych 2 4. Zasady ustalania wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych 2 5. Podatek VAT 2 6. Rozwiązania controllingowe w zarządzaniu podatkami 2 Razem 10 Forma zajęć 1. Controlling podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 3 2. Controlling podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 3 3. Controlling podatkowy podatki i opłaty lokalne 2 4. Controlling podatkowy podatek VAT 2 Razem 10 Metody kształcenia Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, Liczba godzin 15

16 Metody weryfikacji efektów kształcenia analiza przypadków, praca w grupach, praca indywidualna Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04, 05 Forma i warunki zaliczenia Literatura podstawowa Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 25) 1. A. Tokarski, M. Tokarski, G. Voss, Księgowość w małej i średniej firmie. Uproszczone formy ewidencji, CeDeWu, Warszawa R. Wolański, system podatkowy w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. J. Głuchowski, J. Patyk, Zarys polskiego prawa podatkowego, Lewis Nexis, Warszawa NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne 20 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 30 Studiowanie literatury 60 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 30 Inne 10 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 150 Liczba punktów ECTS 6 16

17 Nazwa przedmiotu: Controlling środków unijnych RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z praktyki gospodarczej) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Zarządcza i Controlling Specjalność: Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 2 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć 5 5 laboratoryjne konwersatorium seminarium inne (wpisać jakie) Koordynator przedmiotu / modułu Piotr Szczypa Prowadzący zajęcia zgodnie z obciążeniem Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z rozwiązaniami controllingowymi w ramach zarządzania środkami unijnymi. EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów dla programu Wiedza 01 Słuchacz wskazuje rolę controllingu środków unijnych w funkcjonowaniu jednostek gospodarczych SP_W01, SP_W03 Umiejętności 02 Słuchacz oblicza i interpretuje wyniki w ramach wybranych narzędzi controllingu środków unijnych SP_U01, SP_U03 03 Słuchacz wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków na SP_K02 Kompetencje podstawie informacji z systemu controllingu środków unijnych społeczne 04 Słuchacz wykazuje odpowiedzialność za informacje SP_K01 pochodzące z controllingu środków unijnych TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład: 1. Planowanie finansowe środków unijnych 1 2. Analiza ekonomiczna i finansowa projektów finansowych ze środków unijnych 1 3. Monitoring i ewaluacja projektów finansowanych z funduszy UE 1 4. Audyt i kontrola finansowa 1 5. Rozwiązania controllingowe w zarządzaniu środkami unijnymi 1 Razem 5 Forma zajęć 1. Budżetowanie środków unijnych 1 2. Analizowanie środków unijnych wg różnych kryteriów 1 3. Narzędzia controllingu środków unijnych 3 Razem 5 Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z Metody kształcenia pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie zdań, analiza przypadków, praca w grupach Liczba godzin Metody weryfikacji efektów kształcenia Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04 17

18 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 15 Literatura podstawowa 1. M. Dylewski, B. Filipiak, A. Guranowski, J. Hołub-Iwan, Zarządzanie finansami projektu europejskiego, C.H. Beck, Warszawa M. Łada, A. Kozarkiewicz, Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. Beck, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. M. Pawlak, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne 10 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 15 Studiowanie literatury 25 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 Inne 5 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3 18

19 Nazwa przedmiotu: Controlling projektów RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z praktyki gospodarczej) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Zarządcza i Controlling Specjalność: Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 2 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć 5 5 laboratoryjne konwersatorium seminarium inne (wpisać jakie) Koordynator przedmiotu / modułu Piotr Szczypa Prowadzący zajęcia zgodnie z obciążeniem Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z rozwiązaniami controllingowymi w ramach zarządzania projektem w jednostce gospodarczej. EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów dla programu Wiedza 01 Słuchacz wskazuje rolę controllingu projektu w funkcjonowaniu jednostek gospodarczych SP_W01, SP_W03 Umiejętności 02 Słuchacz oblicza i interpretuje wyniki w ramach wybranych narzędzi controllingu projektu SP_U01, SP_U03 03 Słuchacz wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków na SP_K02 Kompetencje podstawie informacji z systemu controllingu projektu społeczne 04 Słuchacz wykazuje odpowiedzialność za informacje SP_K01 pochodzące z controllingu projektu TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć 1. Planowanie projektu 1 2. Sporządzanie budżetu projektu 2 3. Kontrola realizacji projektu 1 4. Zarządzanie zespołem projektowym 1 Razem 5 1. Panowanie zasobów projektu 1 2. Budżetowanie projektu 2 3. Narzędzia controllingu w zarządzaniu projektem 2 Razem 5 Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z Metody kształcenia pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie zdań, analiza przypadków, praca w grupach Liczba godzin Metody weryfikacji efektów kształcenia Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 15 19

20 Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca 1. B. Niedbała, Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty, Wolters Kluwer, Kraków M. Łada, A. Kozarkiewicz, Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. Beck, Warszawa M. Pawlak, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 10 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 15 Studiowanie literatury 25 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 Inne 5 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3 Liczba godzin 20

21 Nazwa przedmiotu: Controlling działalności marketingowej R Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z praktyki gospodarczej) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Zarządcza i Controlling Specjalność: Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 2 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć 5 laboratoryjne konwersatorium seminarium inne (wpisać jakie) Koordynator przedmiotu / modułu Piotr Szczypa Prowadzący zajęcia zgodnie z obciążeniem Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z rozwiązaniami controllingowymi w działalności marketingowej jednostek gospodarczych. EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów dla programu 01 Słuchacz charakteryzuje narzędzia controlingu działalności SP_W03, SP_W04 marketingowej Wiedza 02. Słuchacz wskazuje rolę controllingu działalności marketingowej w jednostkach gospodarczych SP_W01 Umiejętności 03 Słuchacz interpretuje wyniki przedstawione w ramach wybranych narzędzi controllingu działalności marketingowej SP_U02, SP_U04 04 Słuchacz wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków na SP_K02 podstawie informacji z systemu controllingu działalności Kompetencje marketingowej społeczne 05 Słuchacz wykazuje odpowiedzialność za informacje SP_K01 pochodzące z controllingu działalności marketingowej TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład: 1. Działalność marketingowa przedsiębiorstwa i system informacji marketingowej 1 2. Budżetowanie działalności marketingowej 1 3. Analiza SWOT w controllingu działalności marketingowej 1 4. Analiza ABC w controllingu działalności marketingowej 1 5. Klasyfikacja XYZ w controllingu działalności marketingowej 1 Razem 5 Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z Metody kształcenia pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie zdań, analiza przypadków, praca w grupach Liczba godzin Metody weryfikacji efektów kształcenia Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04, 05 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 10 21

22 Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca 1. M. Nowak, Controlling działalności marketingowej, PWE, Warszawa Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie, red. M. Sierpińska, A. Kustra, Wizja, Warszawa Controlling dla menedżerów, red. E. Nowak, CeDeWu, Warszawa NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 5 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć Studiowanie literatury 25 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 Inne 5 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 Liczba godzin 22

23 Nazwa przedmiotu: Rachunek odpowiedzialności w controllingu RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoby z praktyki gospodarczej) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Zarządcza i Controlling Specjalność: Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 2 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć 5 laboratoryjne konwersatorium seminarium inne (wpisać jakie) Koordynator przedmiotu / modułu Piotr Szczypa Prowadzący zajęcia zgodnie z obciążeniem Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z istotą ośrodków odpowiedzialności i zasadami rachunkowości ośrodków odpowiedzialności. EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów dla programu Wiedza 01 Słuchacz wymienia i charakteryzuje ośrodki odpowiedzialności SP_W01, SP_W02 Umiejętności 02 Słuchacz wyodrębnia ośrodki odpowiedzialności i dobiera do nich narzędzia rachunkowości i controllingu SP_U01, SP_U02 Kompetencje społeczne 03 Słuchacz wykazuje odpowiedzialność za informacje pochodzące z rachunkowości ośrodków odpowiedzialności SP_K01 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład: 1. Istota rachunku odpowiedzialności 1 2. Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności 1 3. Ośrodki odpowiedzialności za inwestycje 1 4. Ośrodki odpowiedzialności za wynik finansowy 1 5. Ośrodki odpowiedzialności z wydatki, koszty i przychody 1 Razem 5 Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z Metody kształcenia pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie zdań, analiza przypadków, praca w grupach Liczba godzin Metody weryfikacji efektów kształcenia Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 10 Literatura podstawowa 1. Controlling dla menedżerów, red. E. Nowak, CeDeWu, Warszawa Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Rachunkowość zarządcza, red. A. Kaszuba-Perz, A. Szydełko, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 23

24 2004. NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 5 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć Studiowanie literatury 25 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 Inne 5 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 Liczba godzin 24

25 Nazwa przedmiotu: Controlling zorientowany na wartość przedsiębiorstwa RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoby z praktyki gospodarczej) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Zarządcza i Controlling Specjalność: Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 2 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć 5 5 laboratoryjne konwersatorium seminarium inne (wpisać jakie) Koordynator przedmiotu / modułu Piotr Szczypa Prowadzący zajęcia zgodnie z obciążeniem Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z koncepcją zarządzania przez wartość i rolą controllingu w ramach tej koncepcji. EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów dla programu 01 Słuchacz interpretuje termin wartość przedsiębiorstwa i zna SP_W01, SP_W04 Wiedza czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa 02 Słuchacz wskazuje rolę controllingu w zarządzaniu przez SP_W03 wartość 03 Słuchacz stosuje controlling strategiczny w zarządzaniu SP_U01, SP_U02, SP_U03, Umiejętności przez wartość i interpretuje otrzymane wyniki SP_U04 04 Słuchacz stosuje controlling operacyjny w zarządzaniu przez SP_U01, SP_U02, SP_U03, wartość i interpretuje otrzymane wyniki SP_U04 Kompetencje społeczne 05 Słuchacz wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków na podstawie informacji z systemu controllingu zorientowanego na wartość przedsiębiorstwa 06 Słuchacz wykazuje odpowiedzialność za informacje pochodzące z controllingu zorientowanego na wartość przedsiębiorstwa TREŚCI PROGRAMOWE SP_K02 SP_K01 Forma zajęć wykład: 1. Istota i pomiar wartości przedsiębiorstwa 1 2. Mierniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa 1 3. Controlling strategiczny w zarządzaniu przez wartość 2 4. Controlling operacyjny w zarządzaniu przez wartość 1 Razem 5 1. Narzędzia controllingu strategicznego w zarządzaniu przez wartość 3 2. Narzędzia controllingu operacyjnego w zarządzaniu przez wartość 2 Razem 5 Liczba godzin Metody kształcenia Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, analiza przypadków, praca indywidulana Metody weryfikacji Nr efektu kształcenia 25

26 efektów kształcenia z sylabusa Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi 01, 02, 03,04, 05, 06 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 15 Literatura podstawowa 1. Controlling dla menedżerów, red. E. Nowak, CeDeWu, Warszawa T. Kufel, Wykorzystanie rachunkowości na potrzeby wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Literatura uzupełniająca 1. E. Maćkowiak, Ekonomiczna wartość dodana, PWE, Warszawa NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne 10 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 15 Studiowanie literatury 25 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 Inne 5 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3 26

27 Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne w rachunkowości zarządczej i controllingu RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoby z praktyki gospodarczej) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Zarządcza i Controlling Specjalność: Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 2 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne Wymiar zajęć 20 konwersatorium seminarium inne (wpisać jakie) Koordynator przedmiotu / modułu Piotr Szczypa Prowadzący zajęcia zgodnie z obciążeniem Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z systemami informatycznymi wspomagającymi rachunkowość zarządczą i controlling. EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów dla programu 01 Słuchacz wskazuje możliwości wybranych systemów SP_W01, SP_W03 Wiedza informatycznych wspomagających system rachunkowości zarządczej i controllingu Umiejętności 02 Słuchacz wykorzystuje wybrane narzędzia informatyczne do SP_U04, SP_U05 realizacji zdań rachunkowości zarządczej i controllingu 03 Słuchacz wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków na SP_K02 Kompetencje społeczne podstawie informacji z oprogramowania komputerowego 04 Słuchacz wykazuje odpowiedzialność za informacje pochodzące z oprogramowania komputerowego SP_K01 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć laboratorium: 1. Przegląd oprogramowania wspomagającego rachunkowość zarządczą i controlling 2 2. Możliwości wykorzystania Excela w rachunkowości zarządczej i controllingu 4 3. Wybrane narzędzia informatyczne w rachunkowości strategicznej/ controllingu 5 strategicznym 4. Wybrane narzędzia informatyczne w rachunkowości zarządczej operacyjnej/ 11 controlingu operacyjnym Metody kształcenia Wykład z użyciem technik multimedialnych, indywidualne, praca projektowa Razem 20 Liczba godzin Metody weryfikacji efektów kształcenia Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz opracowanie projektu zadanego przez nauczyciela. Literatura podstawowa 1. Opis (instrukcja) wykorzystywanego oprogramowania. 27

28 2. Regulamin pracowni komputerowej. Literatura uzupełniająca 1. M. Andrzejewski, K. Jonas, P. Młodkowski, Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne 20 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 30 Studiowanie literatury 45 Przygotowanie projektu / eseju / itp. 15 Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 30 Inne 10 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 150 Liczba punktów ECTS 6 28

29 29

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Teoria rachunkowości RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW. laboratoryjne. 03 Słuchacz interpretuje i wskazuje przykłady do podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości budżetowej

OPISY PRZEDMIOTÓW. laboratoryjne. 03 Słuchacz interpretuje i wskazuje przykłady do podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości budżetowej Wypełnia kierownik studiów Rachunkowość budżetowa w Koninie 2014/2015 OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do rachunkowości RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (IV edycja w Zielonej Górze) 2014/2015 OPISY PRZEDMIOTÓW

Rachunkowość (IV edycja w Zielonej Górze) 2014/2015 OPISY PRZEDMIOTÓW Rachunkowość (IV edycja w Zielonej Górze) 2014/2015 OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do rachunkowości RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe Opis sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów

Rachunkowość zarządcza SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe Opis sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Mgr Elżbieta Janus. 13 Przedmioty wprowadzające rachunkowość 14 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości 15 Cele przedmiotu:

Mgr Elżbieta Janus. 13 Przedmioty wprowadzające rachunkowość 14 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości 15 Cele przedmiotu: Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s10-01ZMISPS Pozycja planu: D10 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza MŚP Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Rachunek kosztów projektów Zarządzanie rozwojem Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Ekonomiczny. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Ekonomiczny. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Ekonomiczny Kierunek: Zarządzanie SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA / BUDGETARY

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Wychowania Fizycznego. Katedra Turystyki i Rekreacji

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Wychowania Fizycznego. Katedra Turystyki i Rekreacji SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 015-018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse i Rachunkowość Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Prowadzenie ksiąg podatkowych w różnych formach działalności gospodarczej

Nazwa przedmiotu Prowadzenie ksiąg podatkowych w różnych formach działalności gospodarczej Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Mikroekonomia, Rachunkowość Tak

Semestr letni Mikroekonomia, Rachunkowość Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunek kosztów dla inżynierów Costs accounting for engineers A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Leszek Pruszkowski Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nazwa studiów podyplomowych CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Kod studiów podyplomowych CRZ_2019_2020

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu EM/PIUS/RBU w języku polskim Rachunkowość budżetowa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Budgetary accounting USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s14-01RISS Pozycja planu: D14 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Audyt wewnętrzny Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Rachunkowość finansowa Rocznik studiów 2012/2013 Wydział

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA 1.1.1 Rachunkowość podatkowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolski Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Rafał Cieślik Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Zaawansowana rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 881013 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej 18 Październik - 5 Lipiec Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1.1.1 Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 20 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 20 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY Katedra Zarządzania i Logistyki Kierunek: Zarządzanie SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nazwa studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA Kod studiów podyplomowych RB_2019_2020 Autorzy programu:

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: ZZIP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: ZZIP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Rachunek kosztów dla inżynierów Rok akademicki: 2016/2017 Kod: ZZIP-1-406-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rachunek dla inżynierów Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZZIP-1-706-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Poziom studiów: Studia I

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Mikroekonomia, Rachunkowość Tak

Semestr letni Mikroekonomia, Rachunkowość Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-116z Rachunek kosztów dla inżynierów Costs accounting for engineers

Bardziej szczegółowo

Zajęcia w pomieszczeniu Wykład, dydaktycznym ćwiczenia

Zajęcia w pomieszczeniu Wykład, dydaktycznym ćwiczenia KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FIRP/RZA w języku polskim Rachunkowość zarządcza Nazwa przedmiotu w języku angielskim Management accounting USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunek kosztów Tryb: studia niestacjonarne pierwszego stopnia Prowadzący wykłady: prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Liczba godzin: 12 Lp. Data Realizowane zagadnienia 1. 4.03.2007 Istota,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Rafał Cieślik Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK Turystyka i Rekreacja SPECJALNOŚĆ Obsługa Ruchu Turystycznego Hotelarstwo i Gastronomia Zarządzanie i Marketing TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość - opis przedmiotu

Rachunkowość - opis przedmiotu Rachunkowość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-R-W-S14_pNadGen8BDOV Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością - opis przedmiotu

Zarządzanie wartością - opis przedmiotu Zarządzanie wartością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie wartością Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoPD-ZW-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Rafał Kusy Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S do katalogu

S Y L A B U S do katalogu S Y L A B U S do katalogu 1. Przedmiot: Rachunkowość zarządcza 2. Wymagania wstępne: zaliczone przedmioty: rachunkowość, 3. Forma: Wydział Nauk Ekonomicznych studia niestacjonarne Forma Liczba godzin Rok

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Prof. dr hab. Anna Skowronek Mielczarek

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Prof. dr hab. Anna Skowronek Mielczarek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/HZ/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Financial Management of the Company

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/201 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2017 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2017 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016-2016/2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Rachunkowość finansowa II Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. nazwa przedmiotu. SYLABUS B. Informacje szczegółowe

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. nazwa przedmiotu. SYLABUS B. Informacje szczegółowe Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa nazwa przedmiotu SYLABUS B. Informacje szczegółowe Elementy składowe Opis sylabusu Nazwa przedmiotu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 0600-ES1-3ZWP

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Rafał Kusy Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S )

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod UTH/HES/NST/1St Nazwa w języku polskim Podstawy finansów w języku angielskim Basics of Finance Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P16 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W, C Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ. LOGISTYKA inżynierskie. niestacjonarne. I stopnia. Patrycja Kokot-Stępień. ogólnoakademicki.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ. LOGISTYKA inżynierskie. niestacjonarne. I stopnia. Patrycja Kokot-Stępień. ogólnoakademicki. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj przedmiotu RACHUNKOWOŚĆ LOGISTYKA inżynierskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 106 Liczba punktów ECTS

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-026 Rachunkowość Accountancy. Przedmiot podstawowy Obowiązkowy polski Semestr III

Z-LOGN1-026 Rachunkowość Accountancy. Przedmiot podstawowy Obowiązkowy polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Z-LOGN1-026 Rachunkowość Accountancy Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość i finanse Kod przedmiotu 04.3-WZ-LogP-RF-W-S15_pNadGenBCIZN Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06 Specjalność Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM FIRMY

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM FIRMY 1.1.1 Zarządzanie kapitałem obrotowym firmy I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM FIRMY Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 164 Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Kontroling Controlling Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obieralny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin/tydzień: PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Liczba godzin/tydzień: PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunek Kosztów dla Inżynierów Cost Accounting for Engineers Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny Operational controlling. Niestacjonarne Inżynieria zarządzania Katedra Ekonomii i Zarządzania Mgr Wiesława Wierzbicka

Controlling operacyjny Operational controlling. Niestacjonarne Inżynieria zarządzania Katedra Ekonomii i Zarządzania Mgr Wiesława Wierzbicka KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Controlling operacyjny Operational controlling A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Wycena przedsiębiorstw Zarządzanie produkcją i usługami Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Teresa Mikulska/ doktor

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Teresa Mikulska/ doktor Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Drugi/trzeci Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000 Wydział

Bardziej szczegółowo

Opis. Brak wymagań wstępnych. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Brak wymagań wstępnych. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Zarządzanie... nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

zaliczenie z oceną KARTA KURSU Informacje ogólne o kursie

zaliczenie z oceną KARTA KURSU Informacje ogólne o kursie Jednostka prowadząca kierunek: Kierunek studiów: Nazwa kursu: Przynależność do modułu: Informacje ogólne Wydział Mechaniczny Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Rachunkowość ekonomiczno-organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - C- L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - C- L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu (kierunku) Poziom i forma studiów Specjalność: Ścieżka dyplomowania: Nazwa przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: 0) Liczba godzin w semestrze: W - C- L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Przedmioty

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016-2017/2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/1 Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Liczba punktów kredytowych ECTS (zawarta

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): II

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS dotyczy cyklu kształcenia luty 2018-grudzień 2018 (skrajne daty)

SYLABUS dotyczy cyklu kształcenia luty 2018-grudzień 2018 (skrajne daty) SYLABUS dotyczy cyklu kształcenia luty 2018-grudzień 2018 (skrajne daty) 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/ MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Wydział (nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe/kurs

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia analizy procesów logistycznych. opisy przedmiotów kolejność alfabetyczna ZIELONA GÓRA

Metody i narzędzia analizy procesów logistycznych. opisy przedmiotów kolejność alfabetyczna ZIELONA GÓRA Metody i narzędzia analizy procesów logistycznych opisy przedmiotów kolejność alfabetyczna ZIELONA GÓRA Analiza efektywności procesów logistycznych... 2 Analiza i usprawnienia procesów magazynowych...

Bardziej szczegółowo

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu Przedmiotów ECTS

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu Przedmiotów ECTS Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu Przedmiotów ECTS 1 Nazwa przedmiotu Controlling operacyjny i strategiczny 2 Kod przedmiotu (wypełnia koordynator ECTS) 5 Liczba punktów ECTS (wypełnia koordynator ECTS)

Bardziej szczegółowo

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FPIA/RPS Regionalna polityka w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju Nazwa przedmiotu Regional structural w języku angielskim policies and local development policies

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość od podstaw

Rachunkowość od podstaw 1 Rachunkowość od podstaw - Kierunek - studia podyplomowe Niestacjonarne 2 semestry OD PAŹDZIERNIKA Opis kierunku Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu księgowego.

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja

Turystyka i Rekreacja Przedmiot PRZEDSIĘBIORSTWO W OTOCZENIU FISKALNYM kod nr w planie ECTS studiów TR/1/PK/PTRF 33 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia I stopień Rok/Semestr III/5 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Leszek Pruszkowski

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Leszek Pruszkowski Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FIRP/ZSF USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie strategiczne w firmie Strategic management in firm

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Podstawy księgowości

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Podstawy księgowości KARTA KURSU (realizowanego w module ) Przedsiębiorczość w sektorze IT (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Podstawy księgowości Bookkeeping Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Mariusz Andrzejewski Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy organizacji i zarządzania

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy organizacji i zarządzania KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy organizacji i zarządzania 2. KIERUNEK: Bezpieczeństwo narodowe 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II, semestr 3 5.

Bardziej szczegółowo