Wyniki ankiety Polityka lekowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki ankiety Polityka lekowa"

Transkrypt

1 Wyniki ankiety Polityka lekowa Innowacyjna, dostępna, transparentna

2 Ankieta przygotowana przez Izbę Gospodarczą FARMACJA POLSKA i Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO miała na celu zbadanie opinii różnych grup interesariuszy z obszaru ochrony zdrowia na temat celów i priorytetów, jakie powinna mieć polityka lekowa Państwa. Równocześnie zidentyfikowano bariery i największych wyzwań stojących przed wdrożeniem jej założeń. W okresie 16 lipca 5 sierpnia 2019 r. anonimową ankietę wypełniło 158 osób. Na kolejnych stronach prezentujemy jej wyniki.

3 Jaką instytucję Pan/Pani reprezentuje? Administracja rządowa 12% Inne 3% Organizacja pacjencka 18% Biznes 67%

4 Jak Pan/Pani definiuje określenie innowacyjna w odniesieniu do polityki lekowej? (minimum 1, maksymalnie 3 odpowiedzi) Najlepszy efekt zdrowotny przez zastosowanie nowoczesnych, innowacyjnych terapii Nowoczesne, innowacyjne leki, terapie lub metody leczenia Znaczące wydłużenie życia i/lub poprawa jego jakości Zmiana podejścia terapeutycznego (np. skrócenie pobytu w szpitalu) Uwzględniająca inwestycje w sektor badań i rozwoju w Polsce Uwzględniająca inwestycje producentów leków w polską gospodarkę Realizowana jako strategia międzysektorowa Jedyna dostępna opcja terapeutyczna

5 Jak Pan/Pani definiuje określenie innowacyjna w odniesieniu do polityki lekowej? (minimum 1, maksymalnie 3 odpowiedzi) Podział na grupy: Administracja rządowa Organizacja pacjencka Biznes Najlepszy efekt zdrowotny przez zastosowanie nowoczesnych, innowacyjnych terapii Nowoczesne, innowacyjne leki, terapie lub metody leczenia Znaczące wydłużenie życia i/lub poprawa jego jakości Zmiana podejścia terapeutycznego (np. skrócenie pobytu w szpitalu Uwzględniająca inwestycje w sektor badań i rozwoju w Polsce Uwzględniająca inwestycje producentów leków w polską gospodarkę Realizowana jako strategia międzysektorowa Jedyna dostępna opcja terapeutyczna

6 Jak Pan/Pani definiuje określenie dostępna w odniesieniu do polityki lekowej? (minimum 1, maksymalnie 3 odpowiedzi) Wprowadzanie zmian w dostępie do terapii, zgodnych z aktualnymi wytycznymi klinicznymi Objęcie leczeniem wszystkich pacjentów zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami Szybka decyzja refundacyjna Systematyczny wzrost budżetu na leki, proporcjonalny do wzrostu nakładów na zdrowie i potrzeb pacjentów Równość w dostępie do terapii bez względu na miejsce zamieszkania Brak kolejek przy włączaniu do terapii (np. do programów lekowych) Cena leku akceptowalna dla pacjenta Stały wzrost nakładów na ochronę zdrowia Oszczędności wynikające z procesu refundacyjnego przeznaczane na finansowanie kolejnych innowacyjnych leków

7 Jak Pan/Pani definiuje określenie dostępna w odniesieniu do polityki lekowej? (minimum 1, maksymalnie 3 odpowiedzi) Podział na grupy: Administracja rządowa Organizacja pacjencka Biznes Wprowadzanie zmian w dostępie do terapii, zgodnych z aktualnymi wytycznymi klinicznymi Objęcie leczeniem wszystkich pacjentów zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami Szybka decyzja refundacyjna Systematyczny wzrost budżetu na leki, proporcjonalny do wzrostu nakładów na zdrowie i potrzeb pacjentów Brak kolejek przy włączaniu do terapii (np. do programów lekowych) Równość w dostępie do terapii bez względu na miejsce zamieszkania Cena leku akceptowalna dla pacjenta Stały wzrost nakładów na ochronę zdrowia Oszczędności wynikające z procesu refundacyjnego przeznaczane na finansowanie kolejnych innowacyjnych leków

8 Jak Pan/Pani definiuje określenie transparentna w odniesieniu do polityki lekowej? (minimum 1, maksymalnie 3 odpowiedzi) Jasny, przejrzysty i przewidywalny proces refundacji zapewniający pacjentom szybki dostęp do leków Przewidywalność prawa i powtarzalność rozstrzygnięć administracyjnych Wartość kliniczna dominującym kryterium przy podejmowaniu decyzji przez lekarza Jasny ośrodek decyzyjny w procesie refundacyjnym Zapewnienie właściwego grona interesariuszy i czasu przy konsultacjach w procesie refundacyjnym Zachowanie poufności wrażliwych danych w umowach pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a producentami leków Określony czas na wydanie decyzji refundacyjnej

9 Jak Pan/Pani definiuje określenie transparentna w odniesieniu do polityki lekowej? (minimum 1, maksymalnie 3 odpowiedzi) Podział na grupy: Administracja rządowa Organizacja pacjencka Biznes Jasny, przejrzysty i przewidywalny proces refundacji zapewniający pacjentom szybki dostęp do leków Przewidywalność prawa i powtarzalność rozstrzygnięć administracyjnych Wartość kliniczna dominującym kryterium przy podejmowaniu decyzji przez lekarza Zapewnienie właściwego grona interesariuszy i czasu przy konsultacjach w procesie refundacyjnym Jasny ośrodek decyzyjny w procesie refundacyjnym Zachowanie poufności wrażliwych danych w umowach pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a producentami leków Określony czas na wydanie decyzji refundacyjnej

10 Oceń istotność poszczególnych celów zamieszczonych w dokumencie Polityka Lekowa nieistotne niezbyt istotne neutralne istotne bardzo istotne Systematyczne poszerzanie katalogu terapii o udowodnionej skuteczności w ramach realizowanego budżetu Poprawienie efektywności wykorzystania środków publicznych w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu zdrowotnego Zapewnienie stabilnego finansowania leków refundowanych Poprawienie zasadności angażowania środków publicznych w finansowanie poszczególnych technologii medycznych oraz świadczeń opieki zdrowotnej Rozszerzenie dostępu do szczepień ochronnych w celu zmniejszenia zapadalności na choroby zakaźne Poprawienie poziomu innowacyjności sektora farmaceutycznego w Polsce Poprawienie ordynacji lekarskiej i pielęgniarskiej w celu osiągania coraz lepszych efektów leczenia Systematyczne zmniejszanie udziału pacjenta w finansowaniu leków refundowanych Zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności dostaw leków dzięki większemu udziałowi w rynku leków wytwarzanych w Polsce Zwiększenie eksportu produktów leczniczych, co umożliwi redukcję deficytu w handlu zagranicznym lekami

11 Oceń istotność poszczególnych celów zamieszczonych w dokumencie Polityka Lekowa nieistotne niezbyt istotne neutralne istotne bardzo istotne Systematyczne poszerzanie katalogu terapii o udowodnionej skuteczności w ramach realizowanego budżetu Poprawienie efektywności wykorzystania środków publicznych w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu zdrowotnego Zapewnienie stabilnego finansowania leków refundowanych Poprawienie zasadności angażowania środków publicznych w finansowanie poszczególnych technologii medycznych oraz świadczeń opieki zdrowotnej Rozszerzenie dostępu do szczepień ochronnych w celu zmniejszenia zapadalności na choroby zakaźne Poprawienie poziomu innowacyjności sektora farmaceutycznego w Polsce BIZNES Poprawienie ordynacji lekarskiej i pielęgniarskiej w celu osiągania coraz lepszych efektów leczenia Systematyczne zmniejszanie udziału pacjenta w finansowaniu leków refundowanych Zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności dostaw leków dzięki większemu udziałowi w rynku leków wytwarzanych w Polsce Zwiększenie eksportu produktów leczniczych, co umożliwi redukcję deficytu w handlu zagranicznym lekami

12 Oceń istotność poszczególnych celów zamieszczonych w dokumencie Polityka Lekowa nieistotne niezbyt istotne neutralne istotne bardzo istotne Systematyczne poszerzanie katalogu terapii o udowodnionej skuteczności w ramach realizowanego budżetu Zapewnienie stabilnego finansowania leków refundowanych Poprawienie efektywności wykorzystania środków publicznych w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu zdrowotnego Rozszerzenie dostępu do szczepień ochronnych w celu zmniejszenia zapadalności na choroby zakaźne Zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności dostaw leków dzięki większemu udziałowi w rynku leków wytwarzanych w Polsce Systematyczne zmniejszanie udziału pacjenta w finansowaniu leków refundowanych Poprawienie poziomu innowacyjności sektora farmaceutycznego w Polsce Poprawienie zasadności angażowania środków publicznych w finansowanie poszczególnych technologii medycznych oraz świadczeń opieki zdrowotnej Poprawienie ordynacji lekarskiej i pielęgniarskiej w celu osiągania coraz lepszych efektów leczenia Zwiększenie eksportu produktów leczniczych, co umożliwi redukcję deficytu w handlu zagranicznym lekami ORGANIZACJE PACJENCKIE

13 Oceń istotność poszczególnych celów zamieszczonych w dokumencie Polityka Lekowa nieistotne niezbyt istotne neutralne istotne bardzo istotne Systematyczne poszerzanie katalogu terapii o udowodnionej skuteczności w ramach realizowanego budżetu Poprawienie efektywności wykorzystania środków publicznych w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu zdrowotnego Zapewnienie stabilnego finansowania leków refundowanych Zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności dostaw leków dzięki większemu udziałowi w rynku leków wytwarzanych w Polsce Poprawienie poziomu innowacyjności sektora farmaceutycznego w Polsce Poprawienie zasadności angażowania środków publicznych w finansowanie poszczególnych technologii medycznych oraz świadczeń opieki zdrowotnej Poprawienie ordynacji lekarskiej i pielęgniarskiej w celu osiągania coraz lepszych efektów leczenia Rozszerzenie dostępu do szczepień ochronnych w celu zmniejszenia zapadalności na choroby zakaźne Systematyczne zmniejszanie udziału pacjenta w finansowaniu leków refundowanych Zwiększenie eksportu produktów leczniczych, co umożliwi redukcję deficytu w handlu zagranicznym lekami ADMINISTRACJA RZĄDOWA

14 Jakie są największe bariery we wdrażaniu nowych zasad polityki lekowej? (minimum 1, maksymalnie 3 odpowiedzi) Niewystarczające środki finansowe na opiekę zdrowotną Zdrowie nie jest priorytetem ekip rządzących Brak transparentności podejmowanych decyzji Nieefektywna legislacja (brak aktów wykonawczych, niejasna ich interpretacja) Brak jasno określonego ośrodka decyzyjnego podejmującego ostateczne decyzje Problem kadr medycznych (system płac w MZ/ NFZ, ich wysokość może mieć przełożenie na kompetencje pracowników Niedoprecyzowane kompetencje Komisji Ekonomicznej Niejasne uzgodnienia międzyresortowe

15 Jakie są największe bariery we wdrażaniu nowych zasad polityki lekowej? (minimum 1, maksymalnie 3 odpowiedzi) Podział na grupy: Administracja rządowa Organizacja pacjencka Biznes Niewystarczające środki finansowe na opiekę zdrowotną Zdrowie nie jest priorytetem ekip rządzących Brak transparentności podejmowanych decyzji Nieefektywna legislacja (brak aktów wykonawczych, niejasna ich interpretacja) Brak jasno określonego ośrodka decyzyjnego podejmującego ostateczne decyzje Niedoprecyzowane kompetencje Komisji Ekonomicznej Problem kadr medycznych (system płac w MZ/ NFZ, ich wysokość może mieć przełożenie na kompetencje pracowników Niejasne uzgodnienia międzyresortowe

16 Oceń wagę każdego z warunków umożliwiających wdrożenie polityki lekowej: nieistotne niezbyt istotne neutralne istotne bardzo istotne Zapewnienie optymalnego finansowania, zgodnie z potrzebami zdrowotnymi Zdrowie jako priorytet rządu Uwzględnienie aktualnej wiedzy medycznej Zwiększenie nakładów na leki oraz profilaktykę w stosunku do leczenia szpitalnego Polityka lekowa powinna odzwierciedlać priorytety polityki zrowotnej Uwzględnienie kosztów pośrednich leczenia przy podejmowaniu decyzji Poprawa procesu tworzenia prawa - konsultacje społeczne oraz poprawa jakości aktów prawnych Wykorzystanie wszystkich dostępnych instrumentów dzielenia ryzyka (np. rozwiązań ułatwiających refundację leków w oparciu o efekt terapeutyczny) Podnoszenie kompetencji pracowników organów decyzyjnych (szkolenia oraz wzrost płac) Poprawa systemu raportowania oraz wprowadzenie rejestrów medycznych

17 Oceń wagę każdego z warunków umożliwiających wdrożenie polityki lekowej: nieistotne niezbyt istotne neutralne istotne bardzo istotne Zapewnienie optymalnego finansowania, zgodnie z potrzebami zdrowotnymi Uwzględnienie aktualnej wiedzy medycznej Zdrowie jako priorytet rządu Polityka lekowa powinna odzwierciedlać priorytety polityki zrowotnej Zwiększenie nakładów na leki oraz profilaktykę w stosunku do leczenia szpitalnego Uwzględnienie kosztów pośrednich leczenia przy podejmowaniu decyzji BIZNES Poprawa procesu tworzenia prawa - konsultacje społeczne oraz poprawa jakości aktów prawnych Podnoszenie kompetencji pracowników organów decyzyjnych (szkolenia oraz wzrost płac) Wykorzystanie wszystkich dostępnych instrumentów dzielenia ryzyka (np. rozwiązań ułatwiających refundację leków w oparciu o efekt terapeutyczny) Poprawa systemu raportowania oraz wprowadzenie rejestrów medycznych

18 Oceń wagę każdego z warunków umożliwiających wdrożenie polityki lekowej: nieistotne niezbyt istotne neutralne istotne bardzo istotne Zdrowie jako priorytet rządu Zwiększenie nakładów na leki oraz profilaktykę w stosunku do leczenia szpitalnego Zapewnienie optymalnego finansowania, zgodnie z potrzebami zdrowotnymi Uwzględnienie aktualnej wiedzy medycznej Polityka lekowa powinna odzwierciedlać priorytety polityki zrowotnej Wykorzystanie wszystkich dostępnych instrumentów dzielenia ryzyka (np. rozwiązań ułatwiających refundację leków w oparciu o efekt terapeutyczny) Poprawa systemu raportowania oraz wprowadzenie rejestrów medycznych Uwzględnienie kosztów pośrednich leczenia przy podejmowaniu decyzji Poprawa procesu tworzenia prawa - konsultacje społeczne oraz poprawa jakości aktów prawnych Podnoszenie kompetencji pracowników organów decyzyjnych (szkolenia oraz wzrost płac) ORGANIZACJE PACJENCKIE

19 Oceń wagę każdego z warunków umożliwiających wdrożenie polityki lekowej: nieistotne niezbyt istotne neutralne istotne bardzo istotne Zapewnienie optymalnego finansowania, zgodnie z potrzebami zdrowotnymi Wykorzystanie wszystkich dostępnych instrumentów dzielenia ryzyka (np. rozwiązań ułatwiających refundację leków w oparciu o efekt terapeutyczny) Zdrowie jako priorytet rządu Uwzględnienie aktualnej wiedzy medycznej Zwiększenie nakładów na leki oraz profilaktykę w stosunku do leczenia szpitalnego Podnoszenie kompetencji pracowników organów decyzyjnych (szkolenia oraz wzrost płac) Poprawa systemu raportowania oraz wprowadzenie rejestrów medycznych Uwzględnienie kosztów pośrednich leczenia przy podejmowaniu decyzji Polityka lekowa powinna odzwierciedlać priorytety polityki zrowotnej Poprawa procesu tworzenia prawa - konsultacje społeczne oraz poprawa jakości aktów prawnych ADMINISTRACJA RZĄDOWA

20 Oceń wagę grup interesariuszy kluczowych w procesie wdrażania polityki lekowej nieistotne niezbyt istotne neutralne istotne bardzo istotne Decydenci (np. Ministerstwo Zdrowia, NFZ, itp.) Klinicyści, Izby Lekarskie Organizacje pacjenckie Towarzystwa Naukowe Organizacje branżowe reprezentujące producentów i dystrybutorów leków Eksperci ds. systemu ochrony zdrowia Ekonomiści Politycy Farmaceuci, Izby Aptekarskie Prawnicy Inne organizacje pozarządowe typu think tank

21 Oceń wagę grup interesariuszy kluczowych w procesie wdrażania polityki lekowej nieistotne niezbyt istotne neutralne istotne bardzo istotne Decydenci (np. Ministerstwo Zdrowia, NFZ, itp.) Klinicyści, Izby Lekarskie Towarzystwa Naukowe Organizacje branżowe reprezentujące producentów i dystrybutorów leków Organizacje pacjenckie Politycy BIZNES Eksperci ds. systemu ochrony zdrowia Ekonomiści Prawnicy Farmaceuci, Izby Aptekarskie Inne organizacje pozarządowe typu think tank

22 Oceń wagę grup interesariuszy kluczowych w procesie wdrażania polityki lekowej nieistotne niezbyt istotne neutralne istotne bardzo istotne Decydenci (np. Ministerstwo Zdrowia, NFZ, itp.) Organizacje pacjenckie Eksperci ds. systemu ochrony zdrowia Klinicyści, Izby Lekarskie Towarzystwa Naukowe Ekonomiści Inne organizacje pozarządowe typu think tank Prawnicy Politycy Organizacje branżowe reprezentujące producentów i dystrybutorów leków Farmaceuci, Izby Aptekarskie ORGANIZACJE PACJENCKIE

23 Oceń wagę grup interesariuszy kluczowych w procesie wdrażania polityki lekowej nieistotne niezbyt istotne neutralne istotne bardzo istotne Decydenci (np. Ministerstwo Zdrowia, NFZ, itp.) Farmaceuci, Izby Aptekarskie Organizacje branżowe reprezentujące producentów i dystrybutorów leków Klinicyści, Izby Lekarskie Prawnicy Organizacje pacjenckie Eksperci ds. systemu ochrony zdrowia Ekonomiści Towarzystwa Naukowe Inne organizacje pozarządowe typu think tank Politycy ADMINISTRACJA RZĄDOWA

24

Pozytywne skutki wdrożenia ustawy refundacyjnej - stanowisko rządu

Pozytywne skutki wdrożenia ustawy refundacyjnej - stanowisko rządu Warszawa, 23 marca 2017 r. Stanowisko organizacji wspierających pacjentów onkologicznych do sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII INFARMA, Katarzyna Połujan Prawo i finanse 2015 Warszawa 08.12.2014 PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ RESORTU ZDROWIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI

Bardziej szczegółowo

Świadczenia kompleksowe, rejestry medyczne, dostępność opieki. Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 30 stycznia 2018 r.

Świadczenia kompleksowe, rejestry medyczne, dostępność opieki. Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 30 stycznia 2018 r. Świadczenia kompleksowe, rejestry medyczne, dostępność opieki Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 30 stycznia 2018 r. System opieki onkologicznej w Polsce AD 2018 Amorficzny schemat Ograniczone narzędzia

Bardziej szczegółowo

Co ustawa refundacyjna mówi o cenach leków?

Co ustawa refundacyjna mówi o cenach leków? Co ustawa refundacyjna mówi o cenach leków? Natalia Łojko Radca prawny Warszawa, 1. Brak szczególnej regulacji dla leków biologicznych - podlegają tym samym regulacjom refundacyjnym, co inne leki 2 2.

Bardziej szczegółowo

LEKI BIORÓWNOWAŻNE. Jaka jest ich przyszłość. w Polsce i na świecie POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO

LEKI BIORÓWNOWAŻNE. Jaka jest ich przyszłość. w Polsce i na świecie POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO LEKI BIORÓWNOWAŻNE Jaka jest ich przyszłość w Polsce i na świecie POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO Czym jest lek biorównoważny? Lek biorównoważny to odpowiednik zarejestrowanego jako

Bardziej szczegółowo

Europejskie stanowisko dotyczące farmacji szpitalnej Bruksela, maj 2014 r.

Europejskie stanowisko dotyczące farmacji szpitalnej Bruksela, maj 2014 r. Europejskie stanowisko dotyczące farmacji szpitalnej Bruksela, maj 2014 r. Poniżej publikujemy dla Państwa stanowisko wypracowane przez Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych wspólnie z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Warszawa,14 lutego 2017r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny Panie Marszałku,

Warszawa,14 lutego 2017r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny Panie Marszałku, Warszawa,14 lutego 2017r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na interpelację nr 9087 Posłów na Sejm RP: Krystyny Sibińskiej, Marii Janyska,

Bardziej szczegółowo

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych Uniknięcie negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DIALOGU DLA ONKOHEMATOLOGII Model kompleksowej i koordynowanej opieki onkohematologicznej Wyniki badania ankietowego

PLATFORMA DIALOGU DLA ONKOHEMATOLOGII Model kompleksowej i koordynowanej opieki onkohematologicznej Wyniki badania ankietowego PLATFORMA DIALOGU DLA ONKOHEMATOLOGII Model kompleksowej i koordynowanej opieki onkohematologicznej Wyniki badania ankietowego Warszawa, 24 kwietnia 2018 r. Cancer Care: Assuring quality to improve survival,

Bardziej szczegółowo

Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację?

Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację? Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację? Leszek Stabrawa W A R S Z A W A, 1 1 s i e r p n i a 2 0 1 6 Dostęp do innowacyjnych terapii w Polsce o Jednym z celów ustawy refundacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kwestie etyczne związane z leczeniem chorób rzadkich w Polsce. Prezes KFO - Mirosław Zieliński

Kwestie etyczne związane z leczeniem chorób rzadkich w Polsce. Prezes KFO - Mirosław Zieliński Kwestie etyczne związane z leczeniem chorób rzadkich w Polsce Prezes KFO - Mirosław Zieliński Imperatyw etyczny: Pomoc innemu w potrzebie jest wpisana w naturę człowieka... Etyka a prawo... w przypadku

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy? Od sierpnia 2012 r. Alivia jest organizacją pożytku publicznego. PROGRAM SKARBONKA PROGRAM CZERWONA SKRZYNKA

Kim jesteśmy? Od sierpnia 2012 r. Alivia jest organizacją pożytku publicznego. PROGRAM SKARBONKA PROGRAM CZERWONA SKRZYNKA Kim jesteśmy? Alivia - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych powstała w 2010 r. na bazie doświadczeń Agaty Polińskiej (obecnie wiceprezes fundacji), która w wieku 28 lat zachorowała na raka piersi. Alivia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE ZMIANY LEGISLACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA

KIERUNKOWE ZMIANY LEGISLACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA KIERUNKOWE ZMIANY LEGISLACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA 2012-2015 Kierunkowe zmiany legislacyjne Zwiększenie efektywności finansowania lecznictwa ze środków publicznych Stworzenie kręgosłupa bezpieczeństwa zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEPIEŃ, JAKO ELEMENT KOSZYKA ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

PROGRAM SZCZEPIEŃ, JAKO ELEMENT KOSZYKA ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PROGRAM SZCZEPIEŃ, JAKO ELEMENT KOSZYKA ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Maciej Nowicki MD, MBA Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych Najskuteczniejsza metoda zapobiegania występowaniu chorób zakaźnych Odporność

Bardziej szczegółowo

Plany nowelizacji ustawy refundacyjnej - perspektywa pacjentów

Plany nowelizacji ustawy refundacyjnej - perspektywa pacjentów Plany nowelizacji ustawy refundacyjnej - perspektywa pacjentów Ewa Borek, Fundacja MY Pacjenci PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI

Bardziej szczegółowo

Udar. Każdy pacjent jest ważny

Udar. Każdy pacjent jest ważny Opis projektu Udar. Każdy pacjent jest ważny DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Warszawa 2015 wersja 1.00 Dotyczy: cyklu debat uświadamiających wagę problemu udarów, rolę samorządów w profilaktyce udarów, skalę

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia i zmiany. wprowadzane przez projekt. ustawy refundacyjnej

Podstawowe założenia i zmiany. wprowadzane przez projekt. ustawy refundacyjnej Podstawowe założenia i zmiany wprowadzane przez projekt ustawy refundacyjnej 1. Geneza zmian 2. Sposób dojścia do proponowanych rozwiązań 3. Wprowadzone zmiany organizacyjne 4. Podstawowe różnice pomiędzy

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA

NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA Ministerstwo Zdrowia MZ Dotyczą przede wszystkim nowej organizacji podmiotów w udzielających świadczeń,, polityki lekowej, informatyzacji, kształcenia kadr

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska

Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) Słów kilka o HTA HTA nie jest: nauką o ochronie zdrowia nauką / analizą dot.

Bardziej szczegółowo

Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji.

Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji. Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji. Adw. Paulina Kieszkowska-Knapik 16 kwietnia 2014 r. Debata z cyklu Innowacje w systemie szczepień ochronnych - czy można

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce zaproszenie do debaty społecznej. Ewa Borek, Fundacja MY Pacjenci Warszawa,

Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce zaproszenie do debaty społecznej. Ewa Borek, Fundacja MY Pacjenci Warszawa, Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce zaproszenie do debaty społecznej Ewa Borek, Fundacja MY Pacjenci Warszawa, 11.09.17 HCP diagnosis: In acute need of a total health systems overhaul Obywatele ustalają

Bardziej szczegółowo

,, FARMACJA SZPITALNA, STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA

,, FARMACJA SZPITALNA, STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA ,, FARMACJA SZPITALNA, STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA dr n. farm. Beata Kocięcka KATOWICE 2017 Definicja apteki szpitalnej APTEKA SZPITALNA jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. PROJEKT 29.12.2004 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia...2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne Na

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierza farmacja szpitalna w Europie? Mgr farmacji Monika Łopata

Dokąd zmierza farmacja szpitalna w Europie? Mgr farmacji Monika Łopata Dokąd zmierza farmacja szpitalna w Europie? Mgr farmacji Monika Łopata Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych Powstanie EAHP datowane na 6 marca 1972 roku Polska dołączyła w 2006 roku Aktualnie

Bardziej szczegółowo

Piotr Wachowiak KAMSOFT S.A. Dyrektor Wydział Wdrożeń i Wsparcia Biznesowego

Piotr Wachowiak KAMSOFT S.A. Dyrektor Wydział Wdrożeń i Wsparcia Biznesowego Piotr Wachowiak KAMSOFT S.A. Dyrektor Wydział Wdrożeń i Wsparcia Biznesowego Czy gdyby nie wymogi administracyjne, medycyna obyłaby się bez informatyki? Michał Zorzycki Co wydaje się być oczywiste. Finanse

Bardziej szczegółowo

Sytuacja pacjentów z chorobami reumatycznymi 2015 Monika Zientek

Sytuacja pacjentów z chorobami reumatycznymi 2015 Monika Zientek Sytuacja pacjentów z chorobami reumatycznymi 2015 Monika Zientek Warszawa 16 czerwca 2015 Pożądane byłoby przywrócenie normalności, to znaczy między innymi, że leki (w tym te nowoczesne, o potwierdzonej

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia przygotowania RSS na podstawie raportu HTA

Szanse i zagrożenia przygotowania RSS na podstawie raportu HTA Szanse i zagrożenia przygotowania RSS na podstawie raportu HTA Co może być istotne w procesie tworzenia RSS? Magdalena Władysiuk Ustawa refundacyjna W krajach o średnim dochodzie RSSs są szansą na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Ankieta

Załącznik 1. Ankieta Metodyka Przeprowadzono badanie pilotażowe dotyczące poziomu świadomości klinicystów na temat farmakoekonomiki. Badanie prowadzone było od początku października do kooca grudnia 2011 na terenie Poznania

Bardziej szczegółowo

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce Opis projektu HCV. Rola samorządów i diagnostyce Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki wzwc DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Kraków 2015 HCV. Rola

Bardziej szczegółowo

Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych

Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych experience makes the difference Robert Plisko Świadczenie gwarantowane Świadczenie gwarantowane - świadczenie opieki zdrowotnej finansowane

Bardziej szczegółowo

II. Postulaty przedstawicieli organizacji pacjentów z dnia 6 czerwca br.ws. dokumentu Założeń zmian w systemie refundacji leków

II. Postulaty przedstawicieli organizacji pacjentów z dnia 6 czerwca br.ws. dokumentu Założeń zmian w systemie refundacji leków II. Postulaty przedstawicieli organizacji pacjentów z dnia 6 czerwca br.ws. dokumentu Założeń zmian w systemie refundacji leków Wiele postulatów organizacji pacjentów dotyczyło wprowadzenia na listy leków

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu

www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu Rejestracja a refundacja zbiory logiczne tylko częściowo nakładające się Ratio legis a praktyka stanowienia prawa w zakresie refundacji i ustalania cen w Polsce,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BEZPIECZNEJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ

PROJEKT BEZPIECZNEJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa dr n. biol. Grażyna Kruk- Kupiec Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 62, Tel. 032 3934 299 Piekary Śląskie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 wnioski z kontroli NIK

Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 wnioski z kontroli NIK Picture-Factory - stock.adobe.com Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 wnioski z kontroli NIK Najwyższa Izba Kontroli Warszawa, maj 2018 r. 01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę? Kontrola, obejmująca lata

Bardziej szczegółowo

All.Can: Analiza i ocena czasu. świadczeń NFZ) procesów

All.Can: Analiza i ocena czasu. świadczeń NFZ) procesów All.Can: Analiza i ocena czasu oraz Diagnoza cen zmian (według cennika w opiece onkologicznej świadczeń NFZ) procesów w Polsce 2017 2019 diagnostyki Sierpień 2019 i leczenia raka jajnika w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Pytania w zakresie organizacji wspólnych zakupów:

Pytania w zakresie organizacji wspólnych zakupów: 1 Załącznik: Uwagi Izby Gospodarczej FARMACJA POLSKA i Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA związane ze stosowaniem proponowanych zmian w zakresie ustawy o świadczeniach. Wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system zarządzania lekiem

Kompleksowy system zarządzania lekiem Kompleksowy system zarządzania lekiem ZARZĄDZANIE I CONTROLLING ODDZIAŁY SZPITALNE APTEKA CENTRALNA ZLECENIE LEKU WYDANIE ZAMÓWIENIA LOGISTYKA NA ODDZIALE KONTROLA TERAPII PACJENTA PODANIE LEKU PACJENTOWI

Bardziej szczegółowo

Finansowanie technologii sierocych bariery systemowe w Polsce

Finansowanie technologii sierocych bariery systemowe w Polsce Karolina Skóra Finansowanie technologii sierocych bariery systemowe w Polsce znaczenie dla ekonomiki zdrowia oraz sens oceny technologii sierocych względem progu opłacalności Choroby rzadkie i ultrarzadkie

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Opinia Rady Przejrzystości nr 380/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zasadności objęcia refundacją leku Mimpara (cinacalcetum) w zakresie

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT w projekcie Quality of Life - wyniki prac warsztatowych [BiF]

Analiza SWOT w projekcie Quality of Life - wyniki prac warsztatowych [BiF] Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Analiza SWOT w projekcie Quality of Life - wyniki

Bardziej szczegółowo

Schemat wystąpienia. Programy lekowe - > Programy terapeutyczne. Program lekowy Zarządzenie 36/2005

Schemat wystąpienia. Programy lekowe - > Programy terapeutyczne. Program lekowy Zarządzenie 36/2005 Coverage of highly expensive drugs by a public payer, on the example of Polish NHF theory and practice Schemat wystąpienia Finansowanie szczególnie drogich leków przez publicznego płatnika na przykładzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI

PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI FARMAKOEKONOMIKA Pharmakon lek, oikonomia oszczędność Jest to nowoczesna dziedzina wiedzy, obejmująca elementy: farmakologii, medycyny klinicznej, statystyki medycznej oraz ekonomii,

Bardziej szczegółowo

Miary innowacyjności w rankingach ograniczenia dostępu do innowacyjnych technologii medycznych w ramach składki podstawowej

Miary innowacyjności w rankingach ograniczenia dostępu do innowacyjnych technologii medycznych w ramach składki podstawowej Miary innowacyjności w rankingach ograniczenia dostępu do innowacyjnych technologii medycznych w ramach składki podstawowej Krzysztof Łanda Fundacja Watch Health Care Rozwój gospodarczy a rozwój medycyny

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Aspekty systemowe opieki nad chorymi na raka piersi w Polsce - kluczowe raporty

Aspekty systemowe opieki nad chorymi na raka piersi w Polsce - kluczowe raporty Aspekty systemowe opieki nad chorymi na raka piersi w Polsce - kluczowe raporty Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA Doradztwo i ekspertyzy, IZWOZ UŁa, HEN Warszawa, 25.10.2018 r. Wprowadzenie Rak piersi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Projekt 30.09.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Na podstawie art. 65 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji NGO na poziomie lokalnym i centralnym. Ewa Zygadło- Kozaczuk Centrum Informacji o Leku

Strategia komunikacji NGO na poziomie lokalnym i centralnym. Ewa Zygadło- Kozaczuk Centrum Informacji o Leku Strategia komunikacji NGO na poziomie lokalnym i centralnym Ewa Zygadło- Kozaczuk Centrum Informacji o Leku Plan prezentacji 1) Współpraca między organizacjami czy jest potrzebna? 2) Skuteczna komunikacja

Bardziej szczegółowo

dr hab. n. farm. AGNIESZKA SKOWRON

dr hab. n. farm. AGNIESZKA SKOWRON UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY ZAKŁAD FARMACJI SPOŁECZNEJ dr hab. n. farm. AGNIESZKA SKOWRON KATOWICE, 24 KWIETNIA 2018R. SESJA B: FARMACEUCI W KOORDYNOWANEJ I PERSONALIZOWANEJ

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook. PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.com KONCEPCJA SZPITALA DOMOWEGO Analiza chorób przewlekłych w Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka 14.06.2012, Warszawa Program lekowy główne założenia Nowe kategorie dostępności refundacyjnej wprowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Farmaceuta na oddziale szpitalnym korzyści i wyzwania. Wrocław, 22 kwietnia 2017.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Farmaceuta na oddziale szpitalnym korzyści i wyzwania. Wrocław, 22 kwietnia 2017. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Farmaceuta na oddziale szpitalnym korzyści i wyzwania Wrocław, 22 kwietnia 2017 Oferta Sponsorska Szanowni Państwo! Organizowana przez nas konferencja stawia czoła zwiększającym

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED PLAN PREZENTACJI 1. Krótki opis Programu 2. Cele i zakres ewaluacji 3. Kryteria ewaluacji 4. Metodologia badania 5. Wnioski 6.Analiza SWOT 7.Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. Art. 1

Ustawa. z dnia.. Art. 1 PROJEKT Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje na przykładzie niewydolności serca

Wnioski i rekomendacje na przykładzie niewydolności serca Priorytety zdrowotne w kontekście demograficznego i gospodarczego rozwoju Polski Wnioski i rekomendacje na przykładzie niewydolności serca Streszczenie raportu Długość życia w dobrym zdrowiu obywateli

Bardziej szczegółowo

Centralne zakupy produktów leczniczych na przykładzie leków przeciw AIDS

Centralne zakupy produktów leczniczych na przykładzie leków przeciw AIDS Centralne zakupy produktów leczniczych na przykładzie leków przeciw AIDS Adwokat Katarzyna Bondaryk Członek Zarządu Fundacji WHC 10 lutego 2012 r., Warszawa Zakup centralny = większy dostęp do leczenia

Bardziej szczegółowo

STWARDNIENIE ROZSIANE - ZARZĄDZANIE CHOROBĄ

STWARDNIENIE ROZSIANE - ZARZĄDZANIE CHOROBĄ STWARDNIENIE ROZSIANE - ZARZĄDZANIE CHOROBĄ PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Projekt badawczy STWARDNIENIE ROZSIANE - ZARZĄDZANIE CHOROBĄ Projekt jest kontynuacją prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Leczenie stwardnienia rozsianego w Polsce. Jak poprawić sytuację polskich pacjentów? Izabela Obarska Warszawa,

Leczenie stwardnienia rozsianego w Polsce. Jak poprawić sytuację polskich pacjentów? Izabela Obarska Warszawa, Leczenie stwardnienia rozsianego w Polsce. Jak poprawić sytuację polskich pacjentów? Izabela Obarska Warszawa, 18.04.2019 Epidemiologia Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów o największym wskaźniku

Bardziej szczegółowo

Pragnę również zwrócić Pani uwagę na fakt, iż nasi koledzy z Naczelnej Izby Aptekarskiej aktualnie pracują nad:

Pragnę również zwrócić Pani uwagę na fakt, iż nasi koledzy z Naczelnej Izby Aptekarskiej aktualnie pracują nad: Naczelna Izba Aptekarska ul. Długa 16 00-238 Warszawa Do wiadomości p. Elżbiety Piotrowskiej Rutkowskiej Prezesa Polskiej Izby Farmaceutycznej Szanowna Pani Piotrowska Rutkowska, Jako prezes Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Więcej pieniędzy publicznych lepsza ochrona zdrowia?

Więcej pieniędzy publicznych lepsza ochrona zdrowia? Więcej pieniędzy publicznych lepsza ochrona zdrowia? Stefan Bogusławski Partner Zarządzający PEX PharmaSequence Sesja Sequence of Healthcare 1 Planowane finansowanie publiczne ochrony zdrowia do 2024 Miliardy

Bardziej szczegółowo

Miejsce AOTM w systemie refundacji leków

Miejsce AOTM w systemie refundacji leków Miejsce AOTM w systemie refundacji leków Lek. Iga Lipska Kierownik Wydziału Oceny Technologii Medycznych AOTM Spotkanie - Studenckie Koło Farmakoekonomiki, Warszawa, 24.04.2008 Rada Konsultacyjna, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Produkty złożone (combo) stosowane w nadciśnieniu tętniczym a system refundacji leków ocena potencjału oszczędności

Produkty złożone (combo) stosowane w nadciśnieniu tętniczym a system refundacji leków ocena potencjału oszczędności Produkty złożone (combo) stosowane w nadciśnieniu tętniczym a system refundacji leków ocena potencjału oszczędności MIEJ SERCE I PATRZAJ W SERCE... I TĘTNICE HEALTH PROJECT MANAGEMENT 23 maja 2016 r. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa refundacyjna.

Nowa ustawa refundacyjna. Nowa ustawa refundacyjna. Co nowego dla pacjenta onkologicznego? Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych - Warszawa, 26 kwietnia 2012 Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO USTAWA

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie szpitali

Zaopatrzenie szpitali http://raport2013.pelion.eu/pl-linie-biznesowe-zaopatrzenie-szpitali-2013 Zaopatrzenie szpitali PGF Urtica Sp. z o.o. Biznes Spółka, obecna na rynku od 1991 roku, prowadzi działalność w zakresie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Podejście AOTM do oceny wartościującej dla leków sierocych na podstawie dotychczasowych rekomendacji

Podejście AOTM do oceny wartościującej dla leków sierocych na podstawie dotychczasowych rekomendacji Podejście AOTM do oceny wartościującej dla leków sierocych na podstawie dotychczasowych rekomendacji Gabriela Ofierska-Sujkowska Agencja Oceny Technologii Medycznych Warszawa, 12.04.2013 r. Podejmowanie

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia r. Projekt z dnia 8 marca 2016 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia.. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. E-Zdrowie karty działań Działanie nr 1 Nazwa Wdrożenie wybranych zarządczych narzędzi TIK obsługi systemów w ochronie zdrowia w szpitalach poprzez realizację projektu Podlaski system informacyjny e-zdrowie.

Bardziej szczegółowo

Lek. med. Krzysztof Łanda. Niekonstytucyjna nierówność dostępu do chemioterapii niestandardowej na obszarze Polski

Lek. med. Krzysztof Łanda. Niekonstytucyjna nierówność dostępu do chemioterapii niestandardowej na obszarze Polski Lek. med. Krzysztof Łanda Niekonstytucyjna nierówność dostępu do chemioterapii niestandardowej na obszarze Polski GENEZA: ch/ns i zapomnianej już (?) f/ns 1. Wentyl bezpieczeństwa systemu (tak jak ID wyjątkowe,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Opłata ryczałtowa za lek podstawowy wynosi 3,20 zł. Opłata ryczałtowa za lek recepturowy wynosi 5 zł.

PROJEKT Opłata ryczałtowa za lek podstawowy wynosi 3,20 zł. Opłata ryczałtowa za lek recepturowy wynosi 5 zł. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego,

Bardziej szczegółowo

Proces refundacyjny w Polsce Rola Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Proces refundacyjny w Polsce Rola Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Proces refundacyjny w Polsce Rola Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) Główni gracze w sytemie MINISTERSTWO ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego się społeczeństwa w Polsce

Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego się społeczeństwa w Polsce Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego się społeczeństwa w Polsce Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA Doradztwo i ekspertyzy Warszawa, 27.01.2016 Wykład odbywa

Bardziej szczegółowo

HEMLIBRA w Narodowym Programie Leczenia Hemofilii i Pokrewnych Skaz Krwotocznych na lata

HEMLIBRA w Narodowym Programie Leczenia Hemofilii i Pokrewnych Skaz Krwotocznych na lata HEMLIBRA w Narodowym Programie Leczenia Hemofilii i Pokrewnych Skaz Krwotocznych na lata 2019-2023 Krystyna Zawilska Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego; Centrum Diagnostyczno-Lecznicze INTERLAB

Bardziej szczegółowo

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej.

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Copyright Fundacja MY PACJENCI Jak trudno dostać receptę na lek refundowany? Problem zdrowotny Lekarz prywatny bez umowy z NFZ Lekarz

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NA RZECZ DOBREJ LEGISLACJI. www.legepharmaciae.org.pl

FUNDACJA NA RZECZ DOBREJ LEGISLACJI. www.legepharmaciae.org.pl FUNDACJA NA RZECZ DOBREJ LEGISLACJI www.legepharmaciae.org.pl Fundacja Lege Pharmaciae FARMAKOTERAPIA W LECZENIU NIEPŁODNOŚCI KWESTIE PRAWNE Paulina Kieszkowska-Knapik, Baker&McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania polskiego środowiska pacjentów organizacja parasolowa Krystyna Wechmann

Oczekiwania polskiego środowiska pacjentów organizacja parasolowa Krystyna Wechmann Oczekiwania polskiego środowiska pacjentów organizacja parasolowa Krystyna Wechmann Członek Zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych Prezes Federacji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE seminarium na temat ustawy refundacyjnej

PODSUMOWANIE seminarium na temat ustawy refundacyjnej PODSUMOWANIE seminarium na temat ustawy refundacyjnej Adw. Paulina Kieszkowska Knapik Adw. Katarzyna Czyżewska BUDŻET NA REFUNDACJĘ I TZW. PAY BACK Zmiana zasad kształtowania budżetu wydatków na refundację:

Bardziej szczegółowo

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację po wejściu w życie Ustawy o refundacji

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację po wejściu w życie Ustawy o refundacji Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację po wejściu w życie Ustawy o refundacji Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/5 02-516 Warszawa Tel. 22 542 41 54 E-mail: biuro@mahta.pl Analiza danych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lipca 2017 r. Poz. 1412

Warszawa, dnia 21 lipca 2017 r. Poz. 1412 Warszawa, dnia 21 lipca 2017 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu

Bardziej szczegółowo

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych"

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych "Poprawa jakości ekonomiki zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych" 1 5/12/2012 Zarządzanie procesami zakupu i dostaw

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3).

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3). 24.12.2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.. r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

jak i roli HTA w opiece zdrowotnej. Nie wykazano zależności pomiędzy wiekiem, a poprawnym pojmowaniem funkcji HTA oraz farmakoekonomiki (Tab.

jak i roli HTA w opiece zdrowotnej. Nie wykazano zależności pomiędzy wiekiem, a poprawnym pojmowaniem funkcji HTA oraz farmakoekonomiki (Tab. Wyniki Średnia wieku populacji badanej wynosiła 41 lat i mieściła się w przedziale 41-50 lat (Ryc. 1). Najliczniejszą grupę respondentów stanowili lekarze medycyny rodzinnej oraz interniści którzy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Współpraca lekarza z farmaceutą. Raport badawczy

Współpraca lekarza z farmaceutą. Raport badawczy Współpraca lekarza z farmaceutą Raport badawczy SPIS TREŚCI Slajdy Metodologia badania 3 Podsumowanie wyników 4 Szczegółowe wyniki badania 5-21 Struktura demograficzna 22-23 METODOLOGIA BADANIA Cel badania

Bardziej szczegółowo

Celem spółki jest budowa pierwszego w Polsce systemu prywatnej refundacji leków.

Celem spółki jest budowa pierwszego w Polsce systemu prywatnej refundacji leków. http://raport2013.pelion.eu/pl-pozostala-dzialalnosc-epruf-pl epruf S.A. epruf S.A. Biznes Celem spółki jest budowa pierwszego w Polsce systemu prywatnej refundacji leków. Model działania przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Wskazania rejestracyjne, terapia niestandardowa nowotworo w, a kryteria wła czenia do programo w terapeutycznych/lekowych w Polsce

Wskazania rejestracyjne, terapia niestandardowa nowotworo w, a kryteria wła czenia do programo w terapeutycznych/lekowych w Polsce Wskazania rejestracyjne, terapia niestandardowa nowotworo w, a kryteria wła czenia do programo w terapeutycznych/lekowych w Polsce Seminarium WHC Warszawa, 22 kwietnia 2013 roku Michał Jachimowicz, CEESTAHC

Bardziej szczegółowo

I spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Prawa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podsumowanie

I spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Prawa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podsumowanie I spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Prawa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Podsumowanie Wiedza i postawy studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wobec rozszerzenia uprawień

Bardziej szczegółowo

Innowacje w medycynie a zdrowe starzenie się

Innowacje w medycynie a zdrowe starzenie się Innowacje w medycynie a zdrowe starzenie się Elwira Smoleńska SKN Zdrowia Publicznego Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa, 2015 r. zauważalny trend wydłużenia średniej długości życia w Polsce Polska

Bardziej szczegółowo

Chemioterapia niestandardowa

Chemioterapia niestandardowa Chemioterapia niestandardowa - Jak podjąć najlepszą decyzję w świetle obowiązujących przepisów? Przebieg procesu decyzyjnego płatnika na podstawie Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Joanna Krzywkowska

Bardziej szczegółowo

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM Alicja Szewczyk Klinika Endokrynologii i Diabetologii Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Światło poranka https://pl.wikipedia.org/wiki/światło

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 marca Mirosław Zieliński LEKI SIEROCE. Dostępność w Polsce i innych krajach UE

Warszawa, 22 marca Mirosław Zieliński LEKI SIEROCE. Dostępność w Polsce i innych krajach UE Warszawa, 22 marca 2016 - Mirosław Zieliński LEKI SIEROCE Dostępność w Polsce i innych krajach UE Warszawa, 22 marca 2016 - Mirosław Zieliński LEKI SIEROCE Dostępność, ograniczenia i wyzwania dla Polski

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >>

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >> Nasze wartości oraz niniejszy Kodeks Współpracy z Interesariuszami są przewodnikiem w zakresie naszych zasad i naszych zachowań. Odbieramy zaangażowanie Interesariuszy jako związek równych sobie oparty

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA Warszawa,

MINISTER ZDROWIA Warszawa, MINISTER ZDROWIA Warszawa, 2015-07-22 MD-L.070.25.2015(BK) Pani Małgorzata Kidawa - Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W związku z interpelacją nr 33138 przedłożoną przez Pana Jerzego Sądela,

Bardziej szczegółowo

Rynek leków. generycznych. w Polsce i innowacyjnych. Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: II kwartał 2012

Rynek leków. generycznych. w Polsce i innowacyjnych. Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: II kwartał 2012 Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2014 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Słowo od autora Ustawa refundacyjna, która weszła w życie

Bardziej szczegółowo

System ochrony zdrowia jakiego potrzebują pacjenci organizacja i finansowanie

System ochrony zdrowia jakiego potrzebują pacjenci organizacja i finansowanie System ochrony zdrowia jakiego potrzebują pacjenci organizacja i finansowanie Charakterystyka respondentów Wykształcenie: 70% wyższe 25% średnie (także pomaturalne) 5% zawodowe 1% podstawowe lub gimnazjalne

Bardziej szczegółowo