Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy - informator dla pracodawców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy - informator dla pracodawców"

Transkrypt

1 Starostwo Powiatowe w Staszowie Zaz Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy - informator dla pracodawców (Stan prawny na dzień roku oraz opis zmian w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne obowiązujących od dnia r.) obowiązki, korzyści, moŝliwości wsparcia finansowego, zakres pomocy publicznej Informator dostępny na stronie internetowej Staszów 2007

2 2

3 Spis treści I Od wydawcy 5 II Pojęcie osoby niepełnosprawnej, pracodawcy oraz pracownika. 7 1 Osoba niepełnosprawna 7 2 Pracodawca pracownik 8 III Obowiązki pracodawców wynikające z zatrudniania osób 9 niepełnosprawnych 1 Przeciętne oraz minimalne wynagrodzenie 9 2 Informacje podstawowe 10 3 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz wpłaty 11 obowiązkowe 4 Czas pracy, urlop wypoczynkowy, dodatkowe zwolnienia osób 14 niepełnosprawnych IV Uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób 16 niepełnosprawnych 1 Składki na ubezpieczenia społeczne, obowiązujące od dnia r Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 18 3 Zwrot kosztów wyposaŝenia stanowiska pracy dla osoby 20 niepełnosprawnej 4 Refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne 22 pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne 5 Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń 24 i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych 6 Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającemu w pracy 26 pracownikowi niepełnosprawnemu 7 Zwrot kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych organizowanych przez 28 Pracodawcę V Pomoc de minimis 28 1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia r. 29 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia r. 31 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego 3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia r. 31 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/ Produkty rolne określone w załączniku nr 1 do Traktatu 32 ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 5 Przeliczanie i potwierdzanie udzielonej pomocy de minimis 33 3

4 4

5 I. Od wydawcy Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla pracodawców nie posiadających statusu zakładów pracy chronionej, zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne. Informator uwzględnia stan prawny na dzień r., wskazując jednocześnie przepisy prawne na podstawie których zostały opracowanie poszczególne działy tematyczne niniejszej publikacji. Informator porusza równieŝ problematykę finansowania składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz niepełnosprawnych rolników, które będą obowiązywać od dnia r. Opracowanie porusza problematykę zatrudniania osób niepełnosprawnych zarówno pod kątem korzyści jak równieŝ obowiązków Pracodawców wynikających z braku osiągania wymaganego wskaźnika zatrudniania pracowników niepełnosprawnych lub nawiązania stosunku pracy z w/w osobami. Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej spowodowało wymóg stosowania rozporządzeń Komisji Europejskiej w zakresie udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. Informator wskazuje podstawowe wytyczne rozporządzeń Komisji w stosunku do określonej formy pomocy, poświęcając szczególnej uwadze pomoc de minimis w trybie której przedsiębiorcy mogą otrzymywać refundacje kosztów utworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Ta forma aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jak równieŝ moŝliwość uzyskania refundacji 60 % kosztów wynagrodzenia i obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnioną osobę niepełnosprawną, pojawiły się jako nowe zadania na podstawie Ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 nr 115 po. 791) i wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, które weszły w Ŝycie w listopadzie 2007 roku. Niniejszy informator nie stanowi źródła prawa, szczegółowe informacje w zakresie objętym publikacją moŝna uzyskać we właściwej instytucji wymienionej jako organ udzielający pomocy, tj. : w przypadku Starosty (oraz informacji ogólnych w zakresie objętym publikacją) Starostwo Powiatowe w Staszowie, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Świerczewskiego 7, pokój B-4, tel w przypadku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II Warszawa, tel. (022)

6 6

7 II. Pojęcie osoby niepełnosprawnej, pracodawcy oraz pracownika. Ustawa z dnia r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami) 1. Osoba niepełnosprawna Osoba niepełnosprawna to osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: 1) Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o zaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności, tj.: - znaczny; - umiarkowany; - lekki; 2) lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy; częściowej niezdolności do pracy; 3) o zakwalifikowaniu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności dzieci do lat 16 - do osób niepełnosprawnych. Osoby, które przed r. zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów (I, II lub III), są zaliczane do osób niepełnosprawnych jeŝeli wydane przed r. orzeczenie nie utraciło mocy. Osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, orzeczonej przed r. przez lekarza rzeczoznawcę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, uznaje się za niepełnosprawne, z tym Ŝe: 1) osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności; 2) pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów (które były wydawane do r.) oraz orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy są traktowane na równi z orzeczeniami powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności i przekładają się następująco: 7

8 System orzecznictwa do r. System orzecznictwa od dnia r. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS Orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności I grupa inwalidzka II grupa inwalidzka III grupa inwalidzka U w a g a : całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji, niezdolność do samodzielnej egzystencji całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdolność do pracy Znaczny stopień niepełnosprawności umiarkowany stopień niepełnosprawności lekki stopień niepełnosprawności W terminologii Urzędu Statystycznego funkcjonuje równieŝ pojęcie osoby niepełnosprawnej biologicznie, tj. takiej, która nie posiada stosownego orzeczenia, ale odczuwa całkowicie lub powaŝnie ograniczoną zdolność do wykonywania podstawowych czynności.. Natomiast zatrudnienie takich osób przez Pracodawcę nie oznacza zatrudniania osób niepełnosprawnych, a tym samym podejmowania zobowiązań i moŝliwości otrzymywania systemów wsparcia opisanych w niniejszym informatorze. Taką moŝliwość daje wyłącznie zatrudnianie osób prawnie niepełnosprawnych, tj. legitymujących się orzeczeniami wymienionymi powyŝej. 2. Pracodawca - pracownik Pracodawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, jeŝeli zatrudniają one pracowników. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenia warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a ponadto stosownie do moŝliwości i warunków zaspokoić potrzeby bytowe, socjalne i kulturalne zatrudnionych pracowników. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych; bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 8

9 przynaleŝność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a takŝe bez względu na czasokres zatrudnienia lub wymiar czasu pracy. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób bezpośrednio lub pośrednio z przyczyn określonych powyŝej, w tym równieŝ niepełnosprawności pracownika. Osoba wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niŝszej niŝ minimalne wynagrodzenie za pracę. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia równego traktowania w zatrudnieniu nie moŝe stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia. III. Obowiązki pracodawców wynikające z zatrudniania osób niepełnosprawnych 1. Przeciętne oraz minimalne wynagrodzenie W dalszej części niniejszej publikacji określane są formy pomocy oraz zobowiązania finansowe pracodawców w oparciu o przeciętne wynagrodzenie oraz najniŝsze wynagrodzenie. PoniŜej przedstawiamy wyjaśnienie powyŝszych pojęć: Przeciętne wynagrodzenie - oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w formie komunikatu w Monitorze Polskim, na podstawie art. 20 pkt 2 Ustawy z dnia r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na dzień r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2.644,34 zł (Monitor Polski z r. nr 52 poz. 606). NajniŜsze wynagrodzenie oznacza minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego. Wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku 2007 wynosi 936,00 zł (Dziennik Ustaw z 2006r. nr 171 poz. 1227). W/w kwota stanowi podstawę do przeliczania niektórych form pomocy dla pracodawców w 2008r., stąd teŝ przeliczane wartości będą dotyczyły 2008 roku. 9

10 2. Informacje podstawowe Ustawa z dnia r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; Ustawa z dnia r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. nr 21 poz. 94 z późń. zm.) Pracodawca jest zobowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, osobie dotychczas zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku. Zorganizowanie stanowiska powinno nastąpić nie później niŝ w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. JeŜeli pracodawca nie spełni powyŝszego wymogu, jest zobowiązany dokonać w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za pracownika ( tj zł) Pracodawca jest zwolniony z obowiązku organizacji stanowiska lub wpłat na PFRON, w przypadku gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika z jego winy lub jego stanu nietrzeźwości, przy czym takie okoliczności muszą zostać udowodnione przez pracodawcę Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę, przysługuje odprawa pienięŝna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Pracodawcy nie posiadający statusu zakładu pracy chronionej mogą zatrudniać osoby niepełnosprawne bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności. Jednak, zgodnie z art. 4 ust. 5 Ustawy z dnia r, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w przypadku zatrudnienia osoby ze znacznym oraz umiarkowany stopniem niepełnosprawności, wymagana jest pozytywna opinia Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej zaliczonej do takiego stopnia niepełnosprawności. 10

11 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz wpłaty obowiązkowe 1.Ustawa z dnia r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2003r. nr 105 poz. 989) 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003r. nr 104 poz. 969) 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniŝenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniŝania (Dz.U. z 1998r. nr 124 poz. 820 z późniejszymi zmianami) Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz nieosiągający wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %, jest zobowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON, w wysokości stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej róŝnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Z wpłat zwolnieni są pracodawcy u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Do liczby pracowników nie wlicza się jeŝeli nie są to osoby niepełnosprawne- osób zatrudnionych: 1) na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, 2) przebywających na urlopach wychowawczych, 3) nieświadczących pracy w związku z odbywaniem słuŝby wojskowej albo słuŝby zastępczej, 4) będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy, 5) nie świadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego, 6) przebywających na urlopach bezpłatnych. Przykład: Pracodawca zatrudnia 100 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 4 osoby niepełnosprawne, co wskazuje Ŝe wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 4%. Do osiągnięcia wskaźnika nie powodującego powstania obowiązku wpłaty brakuje 2 pełnych etatów. Sposób przeliczenia kwoty do zapłaty jest następujący: 2.644,34 (przeć. wynagr.)x 40,65% x 2 (liczba osób brakujących do osiągnięcia wskaźnika 6%)= 2.149,85 Kwota do zapłaty przez pracodawcę z tytułu wpłat obowiązkowych wynosi 2.149,85 zł 11

12 Dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych będących jednostkami budŝetowymi, zakładami budŝetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w roku 2007 wynosi 5%, natomiast od roku 2008 oraz w latach następnych powinien wynosić 6%. Dla państwowych i niepaństwowych szkół wyŝszych, wyŝszych szkół zawodowych, publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 2%. Wskaźnik zatrudnienia w tych jednostkach oblicza się jako sumę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i podwojonego wskaźnika wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących osobami niepełnosprawnymi i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania. Wskaźnik wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy niepełnosprawnych oznacza ich udział procentowy w liczbie ogółem odpowiednio: wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy, według stanu w roku ubiegłym. Z obowiązkowych wpłat na PFRON zwolnieni są: 1) pracodawcy osiągający wymagane wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych określone powyŝej, 2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi, 3) pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość. Pracodawcy zobowiązani do wpłat obowiązkowych dokonują je w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi PFRON deklaracje miesięczne i roczne (poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego), zgodnie z wzorami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. nr 105 poz. 989) Informacje o warunkach rejestracji w systemie elektronicznym oraz objaśnienia do poszczególnych wzorów deklaracji są dostępne na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakładka wpłaty obowiązkowe, 12

13 Istnieją schorzenia obniŝające wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych u Pracodawcy, do tych schorzeń zalicza się: 1) chorobę Parkinsona, 2) stwardnienie rozsiane, 3) paraplegię, tetraplegię, hemiplegię, 4) znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie, 5) głuchotę i głuchoniemotę, 6) nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS, 7) epilepsję, 8) przewlekłe choroby psychiczne, 9) upośledzenie umysłowe, 10) miastenię, 11) późne powikłania cukrzycy. Pracodawcy obniŝają wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w związku ze schorzeniami wymienionymi powyŝej ) zgodnie z wzorami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniŝenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniŝania (Dz.U. nr 124 poz. 820 z późniejszymi zmianami). Wpłaty na PFRON ulegają równieŝ obniŝeniu z tytułu zakupu usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkcji u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wysokości co najmniej 10%. Warunkiem obniŝenia wpłaty jest terminowe uregulowanie naleŝności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniŝenia. Informacje o kwocie obniŝenia sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu naleŝności w terminie określonym w fakturze. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania naleŝności uwaŝa się datę obciąŝenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu. Kwotę obniŝenia oblicza się jako iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów. Sposób obliczania w/w wskaźników został określony w art. 22 Ustawy z dnia r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami). W przypadku stwierdzenia zaległości we wpłatach obowiązkowych Prezes Zarządu PFRON ma prawo do występowania z wnioskiem o załoŝenie księgi wieczystej dla nieruchomości dłuŝnika. Doręczona decyzja określająca wysokość naleŝności z tytułu wpłat obowiązkowych jest podstawą ustanowienia hipoteki przymusowej na wszystkich nieruchomościach dłuŝnika. 13

14 Prezes Zarządu Funduszu na wniosek pracodawcy, w przypadku uzasadnionym waŝnym interesem pracodawcy lub interesem publicznym moŝe: - odroczyć termin płatności naleŝności lub rozłoŝyć ich spłatę na raty, - odroczyć termin płatności zaległości z tytułu wpłat, odsetek za zwłokę lub rozłoŝyć ich zapłatę na raty uwzględniając moŝliwości płatnicze pracodawcy oraz stan finansów Funduszu Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągający wymagane wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi, składają Zarządowi PFRON informacje miesięczne i roczne odpowiednio o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zgodnie z wzorami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 104 poz. 969) Informacje o warunkach rejestracji w systemie elektronicznym oraz objaśnienia do poszczególnych wzorów deklaracji są dostępne na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakładka wpłaty obowiązkowe. 4. Czas pracy, urlop wypoczynkowy, dodatkowe zwolnienia osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz.U. z 2003r. nr 100 poz. 927 ) Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie moŝe przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie moŝe przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie moŝe być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych Wymiar czasu pracy obowiązuje pracownika juŝ od następnego dnia po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności 14

15 PowyŜsze normy czasu pracy osób niepełnosprawnych nie stosuje się : - w stosunku do osób zatrudnionych przy pilnowaniu - gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników (lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą) wyrazi zgodę na wyŝsze normy czasu pracy, koszt badania lekarskiego ponosi pracodawca. Stosowanie norm czasu pracy dla osób niepełnosprawnych nie powoduje obniŝenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Natomiast godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, przy przejściu na normy skróconego czasu pracy osób niepełnosprawnych, ulegają podwyŝszeniu w stosunku, w jakim pozostawał dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm. PowyŜsze wskazuje, ze po przejściu na obniŝone normy czasu pracy wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej nie ulega zmianie. Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego, osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Dodatkowy urlop nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Natomiast jeŝeli wymiar dodatkowego urlopu jest niŝszy niŝ 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy w wymiarze określonym dla osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: - w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (raz w roku w wymiarze 21 dni roboczych) - w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a takŝe w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeŝeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy Wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy oblicza się jak ekwiwalent pienięŝny za urlop wypoczynkowy Łączny wymiar urlopu dodatkowego oraz zwolnień od pracy, o których mowa powyŝej, nie moŝe przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym 15

16 Pracodawca udziela osobie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym na podstawie wniosku lekarza sprawującego opiekę nad tą osobą, zawierającego informacje o rodzaju turnusu i jego czasokresie. Osoba niepełnosprawna przedstawia pracodawcy skierowanie na turnus w takim terminie, który umoŝliwi zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia jest przedłoŝony pracodawcy dokument, który potwierdza pobyt na turnusie, wystawiony przez organizatora turnusu. IV. Uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 1. Składki na ubezpieczenia społeczne, obowiązujące od dnia r. Ustawa z dnia r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą nalicza się i opłaca się na zasadach określonych w Ustawie z dnia r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 11 poz. 74 z późniejszymi zmianami). Składki niepełnosprawnych rolników oraz domowników nalicza się i opłaca się na zasadach określonych w Ustawie z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz.U. z 1998 nr 7 poz z późniejszymi zmianami). W przypadku pracodawcy zatrudniającemu mniej niŝ 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, PFRON refunduje w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności : - część wynagrodzenia odpowiadającą składce naleŝnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne, - część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą składce naleŝnej od pracodawcy na ubezpieczenie emerytalne. Warunkiem refundacji składek jest ich terminowe opłacania przez Pracodawcę w całości. W przypadku pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6%, PFRON refunduje: - w przypadku osób zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, część wynagrodzenia odpowiadającą składce naleŝnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne oraz część kosztów osobowych 16

17 pracodawcy odpowiadającą składce naleŝnej od pracodawcy na ubezpieczenie emerytalne, - w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności, część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą składce naleŝnej od pracodawcy na ubezpieczenie wypadkowe Warunkiem refundacji składek jest ich terminowe opłacania przez Pracodawcę w całości W przypadku osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników PFRON refunduje odpowiednio: - osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota stanowiąca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, - niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, składki na ubezpieczenia społeczne rolników, tj. wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe. Warunkiem refundacji składek jest ich terminowe opłacanie całości. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne nie przysługuje w części odpowiadającej składkom na ubezpieczenia społeczne finansowanym ze środków publicznych. Pracodawca oraz rolnik którym przysługuje refundacja składek składają do PFRON: - miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek, składkach na ubezpieczenia społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, - wniosek o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc - informację o wysokości i rodzaju podwyŝszonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych W/w informacje oraz wniosek przekazywane są w formie dokumentu elektronicznego (poprzez teletransmisję danych) lub w formie dokumentu pisemnego. PFRON w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku przekazuje na rachunek wnioskodawcy kwoty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości ustalonej na podstawie przedłoŝonych dokumentów oraz informuje wnioskodawcę o sposobie jej ustalenia. W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota refundacji składek jest inna niŝ kwota wykazana we wniosku, Prezes Zarządu PFRON wydaje na wniosek pracodawcy lub osoby niepełnosprawnej decyzję o wysokości kwoty refundacji. PFRON moŝe przeprowadzać kontrole wnioskodawcy w zakresie ustalania wysokości refundacji składek i wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Prezes Zarządu 17

18 PFRON wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconej refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości. PFRON refunduje składki przez okres jednego roku. Po upływie tego okresu wnioskodawca moŝe wystąpić do Funduszu z wnioskiem o przedłuŝenie wypłacania refundacji na kolejne okresy roczne. Uwaga: Art. 26c Ustawy z dnia r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123 poz. 776 z póŝniejszymi zmianami) wskazuje zapowiedź ukazania się rozporządzenia wykonawczego określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy w zakresie finansowania składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień opracowania niniejszego informatora przedmiotowe rozporządzenie jeszcze się nie ukazało, natomiast z treści wymienionego powyŝej art. 26c wynika, Ŝe finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne będzie traktowane jako pomoc publiczna, która: 1) w przypadku pracodawców prowadzących działalność gospodarczą - będzie udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy na zatrudnienie, 2) w przypadku osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą, rolników niepełnosprawnych i rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika zgodnie z zasadami pomocy de minimis. 2. Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003r. nr 232 poz z późniejszymi zmianami) Pracodawcy zatrudniającemu mniej niŝ 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%, przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, który nie ma ustalonego prawa do emerytury, pod warunkiem Ŝe taki pracownik został ujęty w ewidencji osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Miesięczne wynagrodzenie oblicza się w stosunku do następującego przelicznika: 1) 130% najniŝszego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności 2) 110 % najniŝszego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 3) 50% najniŝszego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. 18

19 Faktycznie wysokość w/w dofinansowania moŝe przysługiwać tylko pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej. W przypadku pozostałych pracodawców dofinansowanie zostaje obliczone jako 70% kwot wymienionych w pkt. 1-3, a w przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz niewidomych 90% kwot wymienionych w pkt 1-3 Kwota miesięcznego dofinansowania nie powinna przekroczyć kwoty miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niŝ jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby. W przypadku gdy łączny wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej u kilku pracodawców przekracza pełny wymiar czasu pracy, PFRON przyznaje dofinansowanie na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego dofinansowania na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. Dofinansowanie jest przekazywane pracodawcom proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tej osoby przy czym w pierwszej kolejności przyznaje się je pracodawcy, który wcześniej zatrudnił osobę niepełnosprawną. Dofinansowanie wypłaca PFRON przez okres roku w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracownika. Po upływie tego okresu pracodawca moŝe wystąpić z wnioskiem do Funduszu o przedłuŝenie wypłacania dofinansowania na kolejne okresy roczne, Pracodawca składa do PFRON: 1) miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych, 2) wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc, 3) informacje o wysokości i rodzaju podwyŝszonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W/w informacje oraz wniosek przekazywane są w formie dokumentu elektronicznego (poprzez teletransmisję danych) lub w formie dokumentu pisemnego. Fundusz w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku przekazuje dofinansowanie na rachunek bankowy pracodawcy oraz informuje go o sposobie jej ustalenia. W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota dofinansowania jest inna niŝ kwota wykazana we wniosku pracodawcy. Prezes PFRON wydaje decyzję o wysokości dofinansowania po wcześniejszym wniosku Pracodawcy o wydanie takiej decyzji, 19

20 złoŝonym w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokości przysługującego dofinansowania do wynagrodzenia. Od decyzji Prezesa PFRON, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanego ze środków publicznych Uwaga: Do dnia r. obowiązywało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnoprawne (Dz.U. z 2004r. nr 114 po.1194), określające szczegółowe warunki udzielania dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i definiujące pojecie podwyŝszonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych, warunkujących otrzymanie pomocy i sposobu ich ryczałtowego przeliczania. W/w akt prawny został uchylony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. (Dz.U. nr 20 poz. 117). Art. 26c Ustawy z dnia r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123 poz. 776 z póŝniejszymi zmianami) określa zapowiedź ukazania się nowego rozporządzenia wykonawczego określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Natomiast na dzień opracowania niniejszego informatora przedmiotowe rozporządzenie jeszcze się nie ukazało. 3. Zwrot kosztów wyposaŝenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej Ustawa z dnia r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U.z 1997r. nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie zwrotu kosztów wyposaŝenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U z 2007r. nr 194 poz. 404) Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, moŝe otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów wyposaŝenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Aktualna kwota wynosi zł na jedno miejsce pracy. Wniosek o zwrot kosztów wyposaŝenia stanowiska pracy składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej (bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu) planowanej do zatrudnienia. Starosta rozpatrując wniosek bierze pod uwagę : 1) potrzeby lokalnego rynku pracy, 2) liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, 20

21 3) koszty wyposaŝenia stanowiska pracy, 4) wkład własny pracodawcy w planowane przedsięwzięcie. 5) wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku. W przypadku zatwierdzenia wniosku pracodawcy, Starosta wzywa go na negocjacje w sprawie szczegółowych warunków umowy. Warunki zwrotu kosztów są określane w umowie zawartej z pracodawcą z zastrzeŝeniem, Ŝe zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy. Pracodawca jest zobowiązany do zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji w formach: poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłuŝnika. Refundacja obejmuje: 1) udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposaŝenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna 2) kwotę niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zakup wyposaŝenia objętego refundacją dokumentuje się fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty. Wytworzenie wyposaŝenia stanowiska dokumentuje się przedstawiając ocenę techniczną oraz wycenę rzeczoznawcy. Cenę nabycia i koszt wytworzenia wyposaŝenia objętego refundacją ustala się i dokumentuje zgodnie z przepisami o rachunkowości. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy (wydanej na wniosek Starosty) o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku. JeŜeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niŝ 36 miesięcy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem Starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za kaŝdy miesiąc brakujący do upływu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niŝ 1/6 tej kwoty. Przykład: Pracodawca na podstawie umowy zawartej ze starostą uzyskał refundację kosztów miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej w wysokości zł. JeŜeli rozwiązanie umowy następuje po upływie 16 miesięcy jej trwania, pracodawca jest zobowiązany do zwrotu środków w wysokości zł co wynika z następującego przeliczenia: 1 x x 16 ( liczba brakujących miesięcy) =

22 W przypadku gdy rozwiązanie umowy następuje w 34 miesiącu jej trwania, pracodawca jest zobowiązany do zwrotu środków w wysokości zł. Pracodawca dokonuje zwrotu środków w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną. Pracodawca nie zwraca środków jeśli w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną, zatrudni inną osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu. PowyŜsze wskazuję, Ŝe Pracodawca nie ma obowiązku zatrudnienia pierwszej osoby niepełnosprawnej (skierowanej przez PUP) na okres co najmniej 36 miesięcy. Natomiast w przypadku zaistnienia wakatu na nowo utworzonym miejscu pracy, ma obowiązek zatrudnienia innej osoby niepełnosprawnej w terminie 3 miesięcy, pod rygorem zwrotu kwoty refundacji na zasadach określonych powyŝej. Przerwa w obsadzie personalnej stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej wydłuŝa okres zatrudnienia na danym miejscu pracy. Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej jest przyznawana jako pomoc de minimis, warunki przyznawania tej formy pomocy zostały opisane w Rozdziale V. 4. Refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne Ustawa z dnia r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne ( Dz.U. z 2007r.nr 194 poz. 1405) Pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 12 miesięcy osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, moŝe otrzymać ze środków PFRON zwrot 60% kosztów jej wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia. Refundacja następuje za okres jednego roku od dnia zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Pracodawca składa wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej (bezrobotnej albo poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu). Starosta rozpatrując wniosek bierze pod uwagę: 1) liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowy urzędzie pracy, 2) wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku. 22

23 Starosta dokonuje zwrotu kosztów na podstawie umowy zawartej z Pracodawcą z tym, Ŝe zwrotowi nie podlegają kwoty wypłacone przez Pracodawcę za okres przed dniem podpisania umowy. Pracodawca jest zobowiązany do zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji w formach: poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłuŝnika. Pracodawca jest zobowiązany do niedokonywania zmian w wysokości wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej w okresie 12 miesięcy od dnia jej zatrudnienia powodujących przekroczenie kwoty refundacji ustalonej w wyniku negocjacji. JeŜeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niŝ 12 miesięcy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić za pośrednictwem Starosty, otrzymane środki, chyba Ŝe umowa o pracę: 1) uległa rozwiązaniu z przyczyn określonych w art pkt 1 Kodeksu Pracy (tj. cięŝkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych), albo 2) uległa rozwiązaniu za wypowiedzeniem złoŝonym przez pracownika, albo 3) wygasła Refundacja moŝe być przyznawana jako pomoc na rekrutację pracowników niepełnosprawnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia, pod warunkiem ze : 1) pracodawca przedstawi staroście informację o otrzymanej pomocy publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 2) rekrutacja stanowi wzrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie, 3) rekrutacja niestanowi wzrostu netto pracowników w danym przedsiębiorstwie, ale dotyczy stanowiska (lub stanowisk ), które zostało zwolnione w następstwie: a) rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron albo rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem pracownika, b) rozwiązania umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta, a pracownik odrzucił propozycję pracodawcy zawarcie kolejnej umowy o pracę, c) rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem pracownika na emeryturę, d) obniŝenia wymiaru czasu pracy na mocy porozumienia stron, e) rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę w związku z naruszeniem przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych i nie w wyniku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Opisywana pomoc publiczna podlega sumowaniu z inną pomocą udzielaną we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł, która odnosi się do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą i nie moŝe przekroczyć 100% wynagrodzenia 23

24 osoby niepełnosprawnej przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia w okresie, w którym jest zatrudniona. 5. Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz.U.z 2004r. nr 215 poz z póŝń. zm.) Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne moŝe otrzymać, na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów: 1) poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, 2) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, 3) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy, 4) rozpoznania przez słuŝby medycyny pracy potrzeb w zakresie przystosowania stanowisk oraz adaptacji pomieszczeń. Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych: 1) bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy, 2) pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeŝeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy. Pracodawca składa wniosek do Starosty właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia osób niepełnosprawnych Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym Ŝe: 1) zwrotowi nie podlegają koszty przystosowania stanowiska, poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy, 2) kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie moŝe przekraczać 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 24

25 Zwrot kosztów przystosowania stanowiska obejmuje: - zakup środków trwałych związanych z przystosowaniem stanowiska, - wytworzenie środka trwałego związanego z przystosowaniem stanowiska systemem gospodarczym lub w zakładzie pracy w celu umoŝliwienia wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego powierzonych czynności na poziomie porównywalnym z analogicznymi czynnościami wykonywanymi przez pracownika pełnosprawnego. Zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych obejmuje: - zakup materiałów, - koszty robót budowlanych dotyczących dostosowania pomieszczeń zakładu stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zwrot kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy obejmuje nabycie oraz adaptację urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy. Zwrot kosztów rozpoznania przez słuŝby medycyny pracy potrzeb w zakresie przystosowania stanowisk oraz adaptacji pomieszczeń obejmuje niezbędne badania mające na celu ustalenie: - zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku z uwzględnieniem potrzeb wynikających z niepełnosprawności, - koniecznych elementów składowych wyposaŝenia danego stanowiska pracy oraz zakresu obowiązków na tym stanowisku pracy, - konieczności nabycia urządzenia ułatwiającego osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy, - zakresu niezbędnego przystosowania pomieszczeń zakładu pracy w celu jego adaptacji do potrzeb osób niepełnosprawnych Refundacja kosztów nie obejmuje kwoty podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego Zakup środków trwałych dokumentuje się fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty. Wytworzenie środka trwałego dokumentuje się przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną przy czym koszty tej oceny i wyceny ponosi pracodawca. Zwrot kosztów nie moŝe przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za kaŝde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej, Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowisku pracy, wydanej na wniosek Starosty. 25

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Wiesław Olechowski Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Lublin, 25 marca 2011r. 1 Akty prawne USTAWA z

Bardziej szczegółowo

Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy. Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych

Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy. Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych SPIS TREŚCI: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych str. 3 Obowiązek przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: Powiatowy Urząd Pracy Usługi dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: osoby bezrobotnej posiadającej aktualny orzeczony stopień

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawny nie znaczy niepotrzebny

Niepełnosprawny nie znaczy niepotrzebny ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Niepełnosprawny nie znaczy niepotrzebny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 1. KIM JEST OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 16.12.2010r. REGULAMIN w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego

Bardziej szczegółowo

zmiany 1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej refundacją składek ;

zmiany 1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej refundacją składek ; brzmienie od 2008 04 14 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 240, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudnianie niepełnosprawnych 1. Staż Staż pozwala osobie niepełnosprawnej nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu bez nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 grudnia 2008 r.

USTAWA. z dnia 5 grudnia 2008 r. USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Art. 1. [Przedmiot opodatkowania] 1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

2 Procedura określa:

2 Procedura określa: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1078/14 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 07.03.2014r. Procedura udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

I. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY

I. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY ..... pieczęć firmowa Pracodawcy miejscowość, data WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU O PRZYZNANIE REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu Zasady organizowania szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, grupowych, dofinansowania szkoleń, finansowania kosztów egzaminów i licencji realizowanych przez PUP I. Zasady ogólne: 1. Ustawa o promocji

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer PESEL *) Obywatelstwo WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk Część I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wynagradzania Pracowników IFJ PAN, zwany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN przyznawania pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

PRAC INTERWENCYJNYCH

PRAC INTERWENCYJNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045. o podatku leśnym Art. 1. 1. Opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik. 2. Opłaty skarbowe. 3. Sposób załatwienia sprawy w urzędzie. 4. Przysługujące prawa

1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik. 2. Opłaty skarbowe. 3. Sposób załatwienia sprawy w urzędzie. 4. Przysługujące prawa Urząd Skarbowy w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Daszyńskiego 6 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS PRZEZ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ (ZPCHR) INSTRUKCJA K-048/1 obowiązuje od 01.07.2014

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek.

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Podstawowe pytania, które pojawiają się podczas omawiania zwolnień dotyczących podatków, opłat czy też obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, dotyczą

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon... Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się WNIOSEK O USTALENIE i WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia . znak sprawy: CI.5123..2016 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze W N I O S E K o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 2214 UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY GMINY KALINOWO. z dnia 12 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 2214 UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY GMINY KALINOWO. z dnia 12 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 2214 UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY GMINY KALINOWO z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Starosta Słubicki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Starosta Słubicki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ...... / pieczęć firmowa wnioskodawcy /miejscowość, data/ Starosta Słubicki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach... /pozycja rejestru zgłoszeń/ WNIOSEK o zawarcie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2904 UCHWAŁA NR XIV/198/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2904 UCHWAŁA NR XIV/198/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2904 UCHWAŁA NR XIV/198/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Programu restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

- na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Białej Podlaskiej.. osób, - na podstawie umów zawartych z innymi urzędami pracy.. osób.

- na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Białej Podlaskiej.. osób, - na podstawie umów zawartych z innymi urzędami pracy.. osób. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej Projekt Akcja - Praca Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin. ...,... miejscowość. ... Pieczęć Wnioskodawcy

Prezydent Miasta Lublin. ...,... miejscowość. ... Pieczęć Wnioskodawcy ... Pieczęć Wnioskodawcy... nr telefonu Wniosek należy złożyć w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14...,... miejscowość data Prezydent Miasta Lublin WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3.

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. Akta osobowe 4. Umowy o pracę 4.1. Umowa o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim ZA Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 e-m ail: sekretar iat@pup.sokolowpodl.pl. (pieczęć

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Zasady przyznawania refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 z dnia 21.02.2011r Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Zasady przyznawania refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie

ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 26.01.2016r ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09 Dyrektora PUP w Lubinie z dnia 10 lutego 2009 r. R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundowania kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2014 roku.

REGULAMIN w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2014 roku. REGULAMIN w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2014 roku. I. Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012 ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 20.08.2012 w sprawie wprowadzenie procedury dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU ... pieczęć firmowa organizatora Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAśENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAśENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAśENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Na podstawie art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU. Wnioskuję o skierowanie... bezrobotnego(-ych) do odbycia stażu według specyfikacji:

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU. Wnioskuję o skierowanie... bezrobotnego(-ych) do odbycia stażu według specyfikacji: Elbląg, dnia...... (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ DRUK WNIOSKU

REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ DRUK WNIOSKU REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ DRUK WNIOSKU Co pracodawca zyskuje zatrudniając osobę niepełnosprawną w ramach refundacji?

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Łączna kwota kosztów wyposażenia lub doposażenia. stanowisk/a pracy podlegająca refundacji:...(słownie złotych...)

2. Łączna kwota kosztów wyposażenia lub doposażenia. stanowisk/a pracy podlegająca refundacji:...(słownie złotych...) Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia października 2008 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia października 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia października 2008 r. LRZ-41017-1-08 P/08/100 Pan Tomasz Sieńko Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dobry Dom w

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich.

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Podstawą regulaminu wynagradzania stanowią przepisy: 1. art. 39 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DA.5410..2015

Nr sprawy DA.5410..2015 Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH Pieczęć Wnioskodawcy Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w: 1. ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 9251 UCHWAŁA NR 76/XI/2015 RADY POWIATU W LEGIONOWIE. z dnia 30 października 2015 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 9251 UCHWAŁA NR 76/XI/2015 RADY POWIATU W LEGIONOWIE. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 9251 UCHWAŁA NR 76/XI/2015 RADY POWIATU W LEGIONOWIE z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubaczów w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy

Bardziej szczegółowo

Tnij koszty! Twórz etaty! StaŜe, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON. Warszawa, 2013.

Tnij koszty! Twórz etaty! StaŜe, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON. Warszawa, 2013. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ ul. Piłsudskiego 59 A, 36-100 Kolbuszowa. Postanowienia ogólne

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ ul. Piłsudskiego 59 A, 36-100 Kolbuszowa. Postanowienia ogólne POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ ul. Piłsudskiego 59 A, 36-100 Kolbuszowa tel. + 48 17 2272 926, tel. /fax +48 17 2271 790 www.pup.kolbuszowa.pl, e-mail:sekretariat@pup.kolbuszowa.pl Zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Kielcach Centrum Aktywizacji Zawodowej

Miejski Urząd Pracy w Kielcach Centrum Aktywizacji Zawodowej . (numer w rejestrze Urzędu). (miejscowość i data) Miejski Urząd Pracy w Kielcach Centrum Aktywizacji Zawodowej WNIOSEK o zawarcie umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I MIASTA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I MIASTA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Załącznik do Zarządzenia nr 48/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I MIASTA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo