Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień"

Transkrypt

1

2 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty książek online Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Autor: Krzysztof Palikowski ISBN: Format: , stron: 192 Stwórz stronę WWW z Drupalem zrealizuj dowolny pomysł! Przygotowania i instalacja, czyli jak zacząć pracę z Drupalem na własnym komputerze. Projekt i budowa strony, czyli jak zadbać o strukturę i prezentację treści. Przenosiny do internetu, czyli jak uniknąć szkolnych błędów i głupich pomyłek. Rozwijany od 2001 roku Drupal jest jednym z najlepszych dostępnych obecnie systemów zarządzania treścią. Kolejne wersje tego CMS-a zjednywały sobie rzesze nowych entuzjastów, a ostatnia z nich zasługuje na wyjątkową uwagę wszystkich początkujących i zaawansowanych twórców stron WWW. Drupal 7 odznacza się ogromną elastycznością, a ponadto oferuje swoim użytkownikom ponad 1500 modułów, pozwalających niezwykle precyzyjnie zaprojektować platformę zarządzania treścią i stworzyć mechanizmy sprawnego zarządzania serwisem. Książka Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień pozwoli Ci zapoznać się z tym systemem, oswoić z jego założeniami i możliwościami oraz efektywnie wykorzystać jego potencjał do własnych celów. Jej autor poprowadzi Cię od zupełnych podstaw, przez proces przygotowań i instalacji systemu, po kwestie poświęcone budowaniu strony dla klienta bądź dla siebie. Ponadto skupi się na zagadnieniach dotyczących rozmaitych uprawnień użytkowników witryny, przenoszenia jej do internetu i dalszej rozbudowy serwisu. Jeśli interesuje Cię pełne spektrum możliwości Drupala 7 i chcesz zastosować je w praktyce, nie mogłeś trafić lepiej! Drupal i inne systemy zarządzania treścią Przygotowania do instalacji systemu Instalacja i pierwsze kroki Struktura i prezentacja treści Uprawnienia i administracja Przenosiny gotowej strony WWW do internetu Utrzymanie i rozbudowa serwisu Drupal 7 Twoja przepustka do internetu! Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c Gliwice tel Helion

3 Spis tre ci Wst p... 9 Rozdzia 1. Drupal i inne systemy zarz dzania tre ci Co to jest CMS? Jaki CMS wybra? Budowa CMS Jakie s charakterystyczne cechy CMS? Czy potrzebuj CMS? Dlaczego Drupal? Sk d czerpa informacje o Drupalu? Podsumowanie Rozdzia 2. Przygotowania Nasz projekt Nazewnictwo rodowisk rodowisko lokalne Pobieranie i instalacja AMPP Zarz dzanie AMPP Poprawki konfiguracji AMPP Konfiguracja katalogu ze stron Narz dzia na komputerze lokalnym Edytor kodu i plików tekstowych Firefox i wtyczki rodowisko produkcyjne Hosting dla Drupala Domena i katalog z plikami na serwerze Konfiguracja katalogu ze stron Rozdzia 3. Instalacja i pierwsze kroki Pobranie w a ciwych plików Praca z instalatorem Konfiguracja bazy danych Doko czenie instalacji Zainstalowali my Drupala i...? Co wida na uruchomionej stronie? Pierwszy artyku Pierwsza strona... 40

4 6 Drupal 7 w praktyce Wi cej rodzajów zawarto ci W czamy pierwszy nowy modu Poznajemy i konfigurujemy forum Podsumowanie Rozdzia 4. Budowa strony Zanim zaczniemy administrowa Spotkanie z klientem i g ówne wymagania Diabe tkwi w szczegó ach Dobre praktyki administratora Jak dostosowa system Drupal do naszych potrzeb? Idea ma ych modu ów Sk d pobiera modu y? Zasada: Nie b dziesz zmienia kodu rdzenia Drupala A co z wygl dem? Modu y dla administratora Devel Demonstration site Localization client i Localization update Features Module Filter Wybieramy modu y do realizacji wymaga klienta Views Token Display suite, Context, Panels Date, Link IMCE WYSIWYG Inne modu y Jak instalujemy modu y? Instalacja za pomoc modu u Update manager Problemy z instalowaniem du ych modu ów Instalacja r czna W czanie modu ów Konfigurujemy strony statyczne Nowe pole Minigaleria Poprawka etykiety pola Title Pierwsza strona z minigaleri Poprawki w ustawieniach wy wietlania pola Wy wietlanie zdj modu em Colorbox Poprawki w CSS Skórka potomna W asny modu Strona z formularzem kontaktowym Tworzymy rodzaj zawarto ci Inicjatywa Nowe modu y Nowy rodzaj zawarto ci Nowe s owniki kategorii Nowe pola Gotowe Rozmieszczenie pól na formularzu dodawania zawarto ci Tryby wy wietlania zawarto ci Zmiana szablonu wy wietlania zawarto ci... 94

5 Spis tre ci 7 Modu Display suite Kilka pierwszych inicjatyw Budujemy widok Katalog inicjatyw W czamy modu Views Tworzenie widoku Pierwsze spotkanie z interfejsem Views Formaty wy wietlania Pierwsze poprawki formatu Strona Filtry i ich udost pnianie Nag ówek i stopka Blok z ostatnimi inicjatywami Widok Moje inicjatywy Duplikujemy widok Filtr kontekstowy Konfigurujemy wiadomo ci Instalujemy edytor WYSIWYG Obrazki do czone do wpisów Obrazki w polu Tre Alternatywa dla WYSIWYG Dodanie do Artyku u pola Minigaleria Podsumowanie Rozdzia 5. Uprawnienia Konta i uprawnienia testowe Konta testowe Rangi Uprawnienia Ustawienia rejestracji nowych u ytkowników Moderowanie Artyku ów Konfiguracja Artyku ów Powiadomienia owe Widok artyku ów do moderacji Podsumowanie Rozdzia 6. Przenosiny do internetu Przygotowania Eksport bazy danych z u yciem phpmyadmin Eksport z u yciem mysqldump.exe Pierwsze przenosiny Tworzenie bazy danych na serwerze Wysy amy pliki przez FTP Wysy amy archiwum z plikami Rozpakowujemy archiwum z plikami Import pliku.sql do bazy danych za pomoc wiersza polece Import pliku.sql do bazy danych za pomoc phpmyadmin Pomoc administratorów konta Poprawka konfiguracji w pliku settings.php Tryb przerwy technicznej Pliki publiczne i tymczasowe Pliki prywatne Dlaczego nie dzia a? Cz ste problemy po przenosinach Komunikat Wewn trzny b d serwera Komunikat Odmowa dost pu SQL

6 8 Drupal 7 w praktyce Niepoprawne cie ki dost pu do plików Komunikat Call to undefined function Witryna testowa Instalacja wielowitrynowa Nowa baza danych Nowa domena Nowy katalog w folderze sites Przenosimy bazy danych Test Podsumowanie Rozdzia 7. Rozbudowa Konfigurujemy forum Dodanie oceny Kciuk w gór! do odpowiedzi na forum Powiadomienia o odpowiedzi Blogi u ytkowników Uruchomienie modu u i uprawnie Poprawki w domy lnych ustawieniach Emocje we wpisach Prywatne wiadomo ci Zadania i notatki Tworzymy zawarto typu notatka Nowe pola w notatkach Blok Powi zane elementy przy inicjatywie Tworzymy zawarto typu zadanie Poprawiamy widok Powi zane elementy Widok Powi zane elementy kolejna metamorfoza Widok Zadania Skórka i nawigacja Instalacja i w czanie skórek Rozmieszczenie bloków w nowej skórce Menu Prezentacja menu Theme developer Wydajno Pomiar narz dziem ab Opcje wydajno ci dost pne w Drupal Yslow, Pagespeed Dodatkowe mo liwo ci Inne wymagania klienta Biuletyny Dodawanie mediów do tre ci Przep ywy pracy, regu y biznesowe Oznaczanie tre ci flagami Praca grupowa, spo eczno ci Formularze Podsumowanie Zako czenie Skorowidz

7 Rozdzia 5. Uprawnienia Konta i uprawnienia testowe Konta testowe W nast pnych krokach poudajemy troch dwie ró ne osoby w a ciciela oraz u ytkownika serwisu. Zgodnie z opisem uzyskanym od klienta takie b d nasze dwie g ówne role w systemie, przynajmniej na pocz tku. W a ciciel ma za zadanie dba o stron g ówn i przydziela uprawnienia, natomiast zaufany u ytkownik b dzie móg w systemie prowadzi swój rejestr inicjatyw, a w dalszej przysz o ci dziennik i notatnik. Postaramy si zbudowa rodowisko, w którym zleceniodawca b dzie móg bez trudu testowa tak struktur, czyli dodawa nowe konta, sprawdza, czy maj odpowiednie uprawnienia, czy widz w a ciwe tre ci itd. Zarejestrujmy w tym celu dwa konta. Obieca em na pocz tku jednego z rozdzia ów, e zasymuluj nieco rozdwojenie ja ni, i spe niam t obietnic konto dla w a ciciela b dzie nazwane Krzysiek Palikowski, natomiast konto dla u ytkownika zaufanego nazwiemy bardzo oryginalnie Tester. W dziale zarz dzania u ytkownikami (odno nik Ludzie na pasku administracyjnym) kliknijmy Dodaj u ytkownika. Podajemy wymagane pola, dowolny (na serwerze lokalnym nie ma to znaczenia) oraz has o. Reszt opcji pozostawiamy bez zmian i nowe konto zapisujemy w systemie. Nast pnie powtarzamy t czynno dla drugiego u ytkownika. Je li klikniemy nazw u ytkownika, która z pewno ci pojawi si na powiadomieniu o powodzeniu naszego dzia ania, zostaniemy przeniesieni na indywidualn dla ka dego u ytkownika stron. W zale no ci od uruchomionych modu ów mog na niej znale si dodatkowe karty, np. Devel (rysunek 5.1).

8 124 Drupal 7 w praktyce Rysunek 5.1. Strona u ytkownika w systemie Drupal Najwygodniej jest u ywa osobnej (innej) przegl darki internetowej w celu testowania strony na takim u ytkowniku. W ten sposób w jednej przegl darce (np. Firefox) administrujemy stron jako admin, a w innej (np. Opera) przegl damy serwis jako Krzysztof Palikowski lub Tester. Gdy ju zalogujemy si na konto dowolnego testowego u ytkownika, zauwa ymy, e nie ma tam ani paska administracyjnego, ani odno nika Dodaj tre, co oznacza, i nie mo emy utworzy adnego wpisu. Poniewa wpisy to równie w tki na forum, nawet tam zobaczymy komunikat: Brak uprawnie do dodawania nowych wpisów na forum (rysunek 5.2). Rysunek 5.2. Uprawnienia zwyk ego u ytkownika nie wystarczaj na dodawanie tre ci do systemu Rangi Zaradzimy temu, tworz c nowe rangi i ustawiaj c w nich stosowne uprawnienia. Drupal posiada system uprawnie bazuj cych na rangach. Mo emy za o y dowoln ich liczb, jednak zazwyczaj wystarczaj te gotowe, które ju istniej w systemie, a ich mno enie ponad potrzeb prowadzi do komplikacji w utrzymaniu strony. Klikaj c widoczn na pasku administracyjnym opcj Ludzie, a nast pnie wybieraj c kart Uprawnienia, zobaczymy tabel zawieraj c szereg przywilejów, które mo emy przydzieli do poszczególnych rang (rysunek 5.3). Jak wida, w systemie zdefiniowane s trzy g ówne rangi: U ytkownik anonimowy, U ytkownik uwierzytelniony, Administrator.

9 Rozdzia 5. Uprawnienia 125 Rysunek 5.3. Przyk adowe uprawnienia do modu u Comment Rysunek 5.4. Zakamuflowane odno niki do konfiguracji uprawnie i rang Klient yczy sobie, aby system rejestracji u ytkowników by moderowany (tzn. chcia by zatwierdza konto ka dego u ytkownika), mogliby my wi c za o y, e ranga U ytkownik uwierzytelniony jest równoznaczna z rang U ytkownik zaufany, któr proponowa klient. Bezpieczniej b dzie jednak utworzy w tym celu dodatkow rang, cho by na tak okoliczno, gdy odbiorca zdecyduje si jednak na udost pnienie systemu do rejestracji dla wszystkich ch tnych. Wtedy zbyt du e uprawnienia rangi U ytkownik uwierzytelniony, któr nabywa ka dy posiadaj cy konto i zalogowany do serwisu, zaczn nam ci y. B dziemy musieli tak czy owak stworzy now, bardziej elitarn kast u ytkowników, przenie do niej ju zarejestrowanych itp. Zróbmy to wi c od razu. Na stronie z uprawnieniami mamy tak naprawd dwa miejsca z konfiguracj Uprawnienia i Rangi. S one do g boko ukryte i w pierwszej chwili trudne do zauwa enia (rysunek 5.4). Przechodzimy na t drug kart, wprowadzamy nazw nowej grupy i klikamy Dodaj rang (rysunek 5.5). Rysunek 5.5. Moment tworzenia kolejnej grupy uprawnie Je li chodzi o konto Krzysztof Palikowski, mogliby my przyzna mu rang Administrator i rozwi za problem uprawnie dla zleceniodawcy. Wszystko jednak zale y od tego, czy b dzie on równie zarz dza serwisem w zakresie instalacji modu ów, konfiguracji bloków itp. Je li tak, dodanie mu rangi Administrator czy wr cz przekazanie

10 126 Drupal 7 w praktyce mu loginu i has a do konta admin (a potem ewentualnie zmiana nazwy konta na Krzysztof Palikowski) jest jak najbardziej wskazane. Jednak my za o ymy, e nasz klient b dzie chcia sam si skupi na u ywaniu serwisu i zarz dzaniu tre ci, dlatego utworzymy mu rang W a ciciel. Teraz musimy przydzieli nowe rangi u ytkownikom. Przechodzimy na stron Ludzie i w kolumnie Czynno ci poszczególnych kont klikamy odno nik edytuj. Na stronie pozwalaj cej na edycj u ytkownika zaznaczamy w a ciw rang i zapisujemy zmiany. Dla konta Krzysztof Palikowski b dzie to ranga w a ciciel, a dla Testera ranga u ytkownik zaufany (rysunek 5.6). Rysunek 5.6. Rangi u ytkownika Tester Po zapisaniu zmian powinni my widzie w tabeli z kontami u ytkowników dane o ich rangach (rysunek 5.7). Rysunek 5.7. Rangi i u ytkownicy systemu testowego Uprawnienia Maj c za o one nowe rangi, musimy jeszcze ustawi odpowiednie uprawnienia. Zrobimy to za pomoc znanej ju nam tabelki spod adresu.../admin/people/permissions. Zobaczymy na niej nowo za o one rangi w postaci kolumn. Poniewa tworzymy system, który jest zamkni ty dla przypadkowych osób, mo emy anonimowym u ytkownikom zabroni dost pu do strony, a dla osób tylko zalogowanych (z rang u ytkownik uwierzytelniony) pozostawi jedynie mo liwo ogl dania tre ci. Administrator powinien z definicji mie wszystkie mo liwe uprawnienia. Poni sza tabela prezentuje uprawnienia dla innych rang, które powinni my zaznaczy, aby spe ni wymagania klienta (tabela 5.1).

11 Rozdzia 5. Uprawnienia 127 Tabela 5.1. Uprawnienia dla rang utworzonych w systemie Modu /Uprawnienie Comment U ytkownik anonimowy U ytkownik uwierzytelniony U ytkownik zaufany W a ciciel Zarz dzaj odpowiedziami i ustawieniami odpowiedzi Przegl danie odpowiedzi Odpowiedzi do wpisu Pomi zatwierdzanie odpowiedzi Edycja w asnych odpowiedzi Contact Administracja formularzami kontaktowymi i ich ustawieniami U ywaj formularza kontaktowego dla ca ej strony U ywaj formularzy kontaktowych u ytkowników Contextual links U ywaj odno ników kontekstowych Date Wgl d w daty cykliczne Filter Wy wietlaj format tekstu Full HTML Forum Administracja forum Menu Administracja menu oraz pozycjami w menu Node Pomi kontrol dost pu do zawarto ci Administracja zawarto ci Przegl danie opublikowanej zawarto ci Przegl danie w asnych nieopublikowanych zawarto ci Przegl danie historii zmian zawarto ci Przywró wersj zawarto ci Usuwanie wersji wpisów

12 128 Drupal 7 w praktyce Tabela 5.1. Uprawnienia dla rang utworzonych w systemie ci g dalszy Modu /Uprawnienie Path U ytkownik anonimowy U ytkownik uwierzytelniony U ytkownik zaufany W a ciciel Tworzenie i edycja aliasów URL Search U ywaj wyszukiwania U ywaj wyszukiwania zaawansowanego System Przegl danie raportów o witrynie Dost p do strony w trakcie przerwy technicznej Taxonomy Administracja s ownikami i terminami User Administracja uprawnieniami Administracja u ytkownikami Przegl danie profilów u ytkowników Views Zarz dzaj widokami W tabeli pomini to grup uprawnie do korzystania z poszczególnych rodzajów zawarto ci, któr mo na znale w sekcji Node. Je li chodzi o rangi administrator i w a- ciciel, wystarczy zaznaczy Pomi kontrol dost pu do zawarto ci i wówczas rangi te uzyskaj mo liwo dodawania, usuwania i modyfikowania dowolnego wpisu w witrynie. Dla grupy u ytkownik zaufany najczytelniej b dzie przedstawi to tak jak w tabeli 5.2. Tabela 5.2. Uprawnienia do rodzajów zawarto ci dla u ytkowników zaufanych Nowy (Create new content) Edycja w asnych (Edit own content) Edycja wszystkich (Edit any content) Usuwanie w asnych (Delete own content) Usuwanie wszystkich (Delete any content) Temat na forum Artyku Inicjatywa Prosta strona

13 Rozdzia 5. Uprawnienia 129 Ustawienia rejestracji nowych u ytkowników Aby nie dopu ci do takiej sytuacji, e u ytkownik, o którym nic nie wiemy, zarejestruje si w serwisie i uzyska zbyt szerokie uprawnienia (np. mo liwo dodawania odpowiedzi bez zatwierdzania), musimy przyjrze si ustawieniom decyduj cym o tym, w jaki sposób s tworzone w systemie nowe konta. W tym celu przechodzimy do dzia u Konfiguracja, a potem Ustawienia kont u ytkowników. W ród wielu opcji powinni my odszuka nag ówek Kto mo e rejestrowa konta u ytkowników?. Tam zdecydujemy, czy tylko administratorzy mog rejestrowa konta u ytkowników, czy mo e u ytkownicy b d sami si rejestrowa, ale ich konto b dzie zablokowane, dopóki nie zatwierdzi go administrator. W tym drugim przypadku po wype nieniu formularza rejestracyjnego na adres witryny (podany w dziale Konfiguracja/Podstawowe dane) przyjdzie z informacj o tym, e kto prosi o aktywowanie konta. Operacji tej dokonuje si poprzez klikni cie odno nika nades anego em, co spowoduje przej cie do strony edycji konta. Innym sposobem jest wy wietlenie tabeli u ytkowników (klikni cie odno nika Ludzie na belce administracyjnej), zaznaczenie jednego lub kilku kont i wybranie z listy dost pnych opcji aktualizacji pozycji Zezwól wybranym u ytkownikom na dost p (rysunek 5.8). Rysunek 5.8. Odblokowanie konta u ytkownika Je li zechcemy nada u ytkownikowi rang wy sz ni U ytkownik zarejestrowany, równie mo emy to zrobi na dwa sposoby przez edycj profilu b d aktualizacj. Moderowanie Artyku ów Ustalony w poprzednim punkcie zestaw uprawnie odpowiada z grubsza temu, co chcemy osi gn, jednak to jeszcze nie koniec pracy. Przygotowanie strony dla kilku rang ma swoje konsekwencje b dziemy musieli poprawi nieco konfiguracj niektórych obiektów w systemie, ewentualnie stworzy nowe widoki czy powiadomienia. Je li na przyk ad chcemy, aby to w a ciciel zatwierdza widoczno artyku ów na stronie g ównej albo w ogóle dopuszcza je do publikacji (decydowa, czy wpis jest opublikowany), musimy skonfigurowa kilka rzeczy: U ytkownicy zaufani mog dodawa artyku y, ale nie mog by one od razu opublikowane.

14 130 Drupal 7 w praktyce W a ciciel strony powinien dosta a za ka dym razem, gdy kto doda artyku do systemu. W a ciciel po wej ciu na stron powinien widzie, e s jakie wpisy do moderacji. Te trzy oczywiste potrzeby b dziemy mogli spe ni, konfiguruj c system w trzech obszarach:: konfiguracji rodzaju zawarto ci Artyku, ustawieniach Dzia a i Wyzwalaczy oraz przez dodanie nowego widoku. Konfiguracja Artyku ów Przechodzimy teraz do dzia u Struktura i Rodzaje zawarto ci, a nast pnie klikamy edytuj przy rodzaju zawarto ci Artyku. Nast pnie na poziomej karcie Opcje publikacji zmieniamy Domy lne opcje, usuwaj c zaznaczenie przy pozycjach Do publikacji i Na stronie g ównej (rysunek 5.9). Rysunek 5.9. Poprawione domy lne opcje publikacji typu Artyku Powiadomienia owe Drupal zawiera mechanizm powiadomie poprzez wiadomo ci . Nie jest on z pocz tku atwy do odnalezienia, poniewa ukryto go w systemach Dzia ania i Wyzwalacze. Czym s te poj cia? Dzia anie to co, co ma si wykona po zaj ciu pewnych zdarze b d spe nieniu ustalonych warunków. Te zdarzenia i warunki nosz miano Wyzwalaczy. Przyk ady mo na mno y (tabela 5.3). Tabela 5.3. Przyk adowe wyzwalacze i dzia ania Przyk adowy scenariusz Ustawiamy Wyzwalacz Pod czamy Dzia anie Chcemy powiadomi wszystkich u ytkowników o nowym regulaminie Chcemy owo informowa w a ciciela o nowej tre ci do moderacji Chcemy automatycznie blokowa u ytkowników u ywaj cych wulgaryzmów U ytkownik zalogowa si do strony Zapisano nowy wpis W zapisanym wpisie/komentarzu wykryto niedozwolone s owa Przenie go pod adres.../zmiany-w-regulaminie Wy lij do w a ciciela z informacj o wpisie Zablokuj adres IP u ytkownika

15 Rozdzia 5. Uprawnienia 131 Aby skonfigurowa dzia ania zautomatyzowane oraz wyzwalacze, nale y w czy modu Trigger. Po uruchomieniu dodatku Trigger b dziemy pos ugiwali si dwoma adresami. Pierwszy, dost pny w dziale Konfiguracja, to Dzia ania (.../admin/config/system/actions). Stworzymy tu dane zachowania systemowe. Drugi adres, widoczny w dziale Struktura, to Wyzwalacze (.../admin/structure/trigger). Za jego pomoc powi emy pewne zdarzenia z dzia aniami. Najpierw stwórzmy nowe dzia anie. Z listy Stwórz zaawansowan akcj na stronie Dzia ania (dzia zarz dzania, Konfiguracja) wybieramy Wy lij i klikamy Utwórz. Na stronie z konfiguracj dzia ania podajemy nast puj ce dane: Etykieta: informacja dla w a ciciela o nowym artykule, Adresat: [site:mail], Temat: Na [site:name] [node:author] doda artyku [node:title], Tre : Zobacz j pod adresem [node:url] lub edytuj, klikaj c [node:edit-url]. Tre wpisu: [node:body]. Jak wida, w polach mo emy u ywa wzorców dostarczanych przez modu Token. Jest on cz ci rdzenia Drupala, ale je li dodatkowo zainstalujemy w systemie modu pobrany ze strony (oczywi cie do wersji 7), uzyskamy wygodny sposób wstawiania wzorców do pól formularza. Po prostu ustawiamy kursor w miejscu, gdzie ma si pojawi wzorzec, i klikamy jeden z symboli widocznych pod formularzem (rysunek 5.10). Rysunek Kilka przyk adowych wzorców z kilkudziesi ciu dost pnych podczas tworzenia dzia ania Token jest wykorzystywany w wielu innych miejscach systemu, szczególnie je li trzeba wygenerowa b d komunikat do u ytkownika. Zapisujemy nowe dzia anie i przechodzimy do strony Wyzwalacze (dzia Struktura). Nast pnie w karcie Wpis wybieramy dzia anie informacja do w a ciciela o nowym artykule i wi emy je z wyzwalaczem Po zapisaniu nowej zawarto ci (rysunek 5.11). Rysunek Powi zanie dzia ania z wyzwalaczem

16 132 Drupal 7 w praktyce W tej chwili nie mamy jak sprawdzi dzia ania tego mechanizmu, ale gdy tylko przeniesiemy stron do internetu, przekonamy si, czy dzia a. Tak naprawd mogliby my skonfigurowa równie serwer owy Mercury wchodz cy w sk ad AMPP, ale wykracza to poza mo liwo ci obj to ciowe tej ksi ki. Widok artyku ów do moderacji A co b dzie, je li jednak w a ciciel strony zapomni o u albo wejdzie na stron wcze niej, ni go odbierze? Przydatn funkcj by oby stworzenie dla niego widoku nieopublikowanych artyku ów. W tym celu przejd my do dzia u Struktura i u yjmy cza Widoki. Nast pnie kliknijmy Nowy widok. Na formularzu podajmy kolejno (niewymienione opcje pozostawiamy domy lne): Nazwa widoku: do moderacji Poka : zawarto typu Artyku Stwórz stron : usuwamy zaznaczenie Stwórz blok: zaznaczamy Format wy wietlania (bloku): Tabela Klikamy Kontynuuj edycj i zmieniamy kolejno poszczególne ustawienia widoku. Klikamy filtr Zawarto : Do publikacji (Tak) i zmieniamy opcj Do publikacji na Nie Przy sekcji Pola klikamy dodaj i wybieramy Zawarto : edytuj oraz Zawarto : Data nades ania. Podczas konfiguracji pola Data nades ania podajemy: Format daty: w asny, wpisujemy j/n/y Etykieta: dodano Podczas konfiguracji pola Zawarto : edytuj podajemy: Tekst do wy wietlenia: edytuj Etykieta edytuj Klikamy pole Tytu i dodajemy etykiet Tytu Zachowujemy widok i przechodzimy do zarz dzania blokami (Struktura, Bloki). Odszukujemy blok nazwany do_moderacji: Block. Wchodzimy do jego edycji i ustawiamy: Ustawienia obszaru: Bartik Highlighted Rangi: w a ciciel

17 Rozdzia 5. Uprawnienia 133 Nast pnie zapisujemy konfiguracj bloku, dodajemy do systemu dowolny nieopublikowany artyku i sprawdzamy, czy co si pojawi na stronie widzianej oczami u ytkownika posiadaj cego konto Krzysiek Palikowski. Bardzo mo liwe, e podczas dodawania artyku u zobaczymy ostrze enie o tre ci Warning: mail() [function.mail]: Failed to connect to mailserver at localhost port 25, verify your SMTP and smtp_port setting in php.ini or use ini_set() w DefaultMailSystem->mail() (linia 77 z C:\xampp\htdocs\gruparobocza\modules\system\ system.mail.inc). Jest to normalne, poniewa dodali my dzia anie powiadamiaj ce administratora o nowym wpisie, ale nie mamy ustawionego serwera . Rysunek Tabela tre ci oczekuj cych na moderacj Po zalogowaniu do konta Krzysiek Palikowski (przypomn, e wygodnie w tym celu u y innej przegl darki) na stronie g ównej (i wszystkich podstronach) zobaczymy tabelk z tre ci do moderacji (rysunek 5.12). Podsumowanie Uprawnienia w Drupalu s zaprojektowane do elastycznie. Warto zwróci uwag na fakt, e nasz projekt to strona bardzo zamkni ta, do której to w a nie w a ciciel tworzy konto albo je aprobuje. Wiele stron ma o wiele lu niejsze podej cie do tworzenia kont u ytkowników, dlatego musi si lepiej zabezpiecza przed potencjalnymi atakami spamerów czy szkodliwych u ytkowników. Szczególnie dotyczy to konfiguracji filtrów tekstowych. Sprawd my trzy razy zaimplementowane uprawnienia, zanim przeniesiemy serwis do internetu, o czym opowiem w nast pnym rozdziale.

18 Skorowidz administrator, 51 adres internetowy, 14 alias URL, 41, 42 artyku konfiguracja, 130 moderowanie, 129 A B baza danych, 12, 30 eksport, 136, 137, 140 biuletyn, 183 blog, 17, 155, 156 CMS, 11, 12, 14, 51 budowa, 12 cechy, 13 funkcja, 13 CSS, 73 C D dane baza, 12, 30 eksport, 136, 137, 140 DNS, 25 domena, 23 zarz dzanie, 25 Drupal, 12, 13, 14, 23, 26, 32, 38, 40, 53, 54, 90, 108, 135, 151 instalacja, 28 E edytor WYSIWYG, 111, 112, 113, 120 F filtr kontekstowy, 110 udost pnianie, 105 formularz, 90, 185 dodawania zawarto ci, 35 forum konfiguracja, 151, 153 FTP, 138 hosting, 23 HTML j zyk, 12 znacznik, 38 H inicjatywa, 81, 98, 107, 160 instalacja wielowitrynowa, 147 interfejs, 92 Internet, 135 adres, 15 przegl darka, 22 strona, 18, 40, 49 j zyk HTML, 12 I J

19 190 Drupal 7 w praktyce K katalog, 23 klient, 49 komponent, 12 komunikat Call to undefined function, 146 odmowa dost pu SQL, 144 wewn trzny b d serwera, 144 konta testowe, 123 LAMP, 12, 13 localhost, 18, 20 L M modu, 53 blog, 43 book, 43 colorbox, 72 context, 59 date, 61 demonstration site, 55 devel, 54 display suite, 59, 95 features, 56 filter, 57 forum, 43, 44 IMCE, 61 instalacja, 62, 63, 65 link, 61 localization client, 56 localization update, 56 panels, 59 poll, 43 theme developer, 179 token, 58 update manager, 62 views, 58, 99 WYSIWYG, 62 motyw graficzny, 54 nag ówek, 106 narz dzie apache-bend, 180 pagespeed, 181 yslow, 181 nawigacja, 172 N overlay, 35 O P plik prywatny, 143 publiczny, 142 tymczasowy, 142 poziome karty, 40 przegl darka internetowa, 22 przerwa techniczna, 141 rangi, 124 R S serwer Apache, 22 DNS, 25 WWW, 12 serwis, 17 skórka, 54, 172, 173 potomna, 76 stopka, 106 strona internetowa, 13, 18, 40 budowa, 49 statyczna konfiguracja, 66 WWW, 23 system drupal, 12 operacyjny, 12 rodowisko lokalne, 18 produkcyjne, 18, 23 testowe, 18 T tester, 123 tryb wy wietlanie zawarto ci, 92

20 Skorowidz 191 uprawnienia, 126 testowe, 123 U W WAMP, 18 widok, 110 tworzenie, 99 witryna testowa, 146 WYSIWYG, 111, 112, 113, 120 AMPP, 18 instalacja, 18, 19 konfiguracja, 21 pobieranie, 18 zarz dzanie, 20 znacznik HTML, 38 Z

21

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION Plik instalacyjny mo na uzyska ze stron firmy Oracle http://otn.oracle.com, wybieraj c w rozwijanym menu DOWNLOADS Database. Aby pobra interesuj c nas

Bardziej szczegółowo

JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent

JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent JavaTech Team 3 lipca 2009 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 2 Autor i Recenzent 4 2.1 Logowanie i przypomnienie hasła.......................... 4

Bardziej szczegółowo

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl 1. Logowanie Po uruchomieniu platformy należy wprowadzić login i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet - zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj.

Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj. Sprawozdanie 2 Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj. Ilustracja 1: Przy próbie zapisu pliku odmówiono dostępu mimo że administratorzy mają jawnie zezwalaj Zad. 2 Pokazać pierwszeństwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28 Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych Technologia Informacyjna Lekcja 28 Tworzenie stylów w tekstu Jeśli pisze się długie teksty, stosując, zwłaszcza w jednym dokumencie róŝne r rodzaje formatowania,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet.

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. 1. Pobieramy najnowsz wersj oprogramowania z lokalizacji 2. ftp://ftp.cait.com.pl/public/tmp/tsg_500_full.exe

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Szybki Start

Szkolenie Szybki Start C Szkolenie Szybki Start 1. Pojęcia ogólne Ten przewodnik pokaże Tobie jak łatwo rozpocząć administrowanie własnymi kursami na platformie CourseMill LMS firmy Trivantis. Proszę odnieść się do przewodników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18 Spring MVC pierwsza aplikacja Kod źródłowy aplikacji którą tworzę w niniejszym kursie jest do pobrania z adresu: http://www.jsystems.pl/storage/spring/springmvc1.zip Aplikacja jest tworzona w NetBeans,

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

E-faktura PKP Energetyka

E-faktura PKP Energetyka E-faktura PKP Energetyka Instrukcja rejestracji i odzyskania hasła Instrukcja rejestracji i odzyskania hasła... 1 1. Rejestracja na portalu:... 2 1.1. Wybór rodzaju faktur... 2 1.2. Rejestracja la klientów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Lp. Nazwa systemu Opis zadania do wykonania Cena netto 1. Extranet 1. Zapisywanie do bazy nowo dodanych przez redaktorów slajdów w oryginalnym rozmiarze oraz następnie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL LAMP jest to po prostu serwer stron www, pracujący na Linux-ie z zainstalowanym apache, językiem php oraz bazą danych MySQL. System ten stosuje ogromna większość hostingów

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. Quattro - przewodnik po podstawowych operacjach w programie 1 Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. UWAGA! Dostępność niniejszej instrukcji nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl T: Uprawnienia do udostępnionych folderów. W systemie Windows XP folder udostępniać mogą tylko członkowie grup Administratorzy i Użytkownicy Zaawansowani. Podczas udostępniania określamy nazwę zasobu,

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa Platforma Aukcyjna Marketplanet Podręcznik Oferenta Aukcja dynamiczna zniŝkowa (c) 2008 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz

Bardziej szczegółowo

Procedury uzyskania dostępu do systemu SIL

Procedury uzyskania dostępu do systemu SIL Zasady korzystania z Systemu Informacji Lokalowej sil.gznk.pl System Informacji Lokalowej jest podglądem stanu kartotek czynszowych prowadzonych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Z.B. Każdy

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcja DROGA DO PORTALU PARTNERA SERWISOWEGO TOLL COLLECT Spis treści 1. Warunki 2. Zakładanie konta 3. Logowanie 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk

e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk kwiecień 2016 Spis treści: 1. Połączenie z systemem i logowanie 3 2. Operacje w systemie e-dziekanat 4 3. Wprowadzanie ocen 8 4. Oceny cząstkowe 12 5. Obecności

Bardziej szczegółowo

Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę?

Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę? Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę? Jak odczytać i wykorzystać dane z Google Analytics. Bartosz Groszek Sklepy Blogi Strony informacyjne Kiedyś Urchin ->>>> 2005 Początek Analytics Teraz 2013/2014

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS Część 2 wprowadzanie ocen 1. Zaloguj się na stronie świadectwa.librus.pl 7-cyfrowym loginem i własnym hasłem. 2. Jeśli od ostatniej zmiany hasła minęło 30 dni, to nastąpi wymuszenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. REJESTRACJA 2.1 Dostęp do strony...2-1 2.2 Pierwsza wizyta...2-2 3. W ZASIĘGU RĘKI 3.1 Strona główna...3-1 3.1.1 Pasek narzędzi... 3-3 3.1.2 Informacja uŝytkownika...3-3 3.1.3 Zwiastuny

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O.

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Logowanie Aby zalogować się do platformy zakupowej VECTOR należy otworzyć naszą stronę internetową i wejść na zakładkę Sklep internetowy Twój

Bardziej szczegółowo

PROE wykład 7 kontenery tablicowe, listy. dr inż. Jacek Naruniec

PROE wykład 7 kontenery tablicowe, listy. dr inż. Jacek Naruniec PROE wykład 7 kontenery tablicowe, listy dr inż. Jacek Naruniec Prosty kontener oparty na tablicach Funkcja dodawanie pojedynczego słonia do kontenera: 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

OPNR Obsługa Paczek Na Recepcji Instrukcja obsługi.

OPNR Obsługa Paczek Na Recepcji Instrukcja obsługi. OPNR Obsługa Paczek Na Recepcji Instrukcja obsługi. mpsoft :: Mirosław Palicki Strona 1 z 13 Spis treści: 1. Informacje wstępne...3 1.1. Przeznaczenie...3 1.2. Licencja...3 1.3. Instalacja...3 1.4. Deinstalacja...3

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 9.01.001 Instrukcja instalacji Program Płatnik wersja 9.01.001 SPIS TREŚCI 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik............................ 3 2. Wymagania systemowe programu..................................

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wyszukiwarki

Konfiguracja Wyszukiwarki Konfiguracja Wyszukiwarki Wyszukiwarka posiada wiele ciekawych opcji, które możecie Państwo ustawić własnoręcznie wprost z własnego panelu zarządzającego, po uprzednim zalogowaniu się do oprogramowania

Bardziej szczegółowo