EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFIX DOM MAKLERSKI S.A."

Transkrypt

1 JEDNOSTKOWY ORAZ SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A. za okres od r. do r.

2 Spis Treści 1. Pismo Zarządu Wybrane skonsolidowane dane finansowe Wybrane jednostkowe dane finansowe Wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowany Bilans Skonsolidowane pozycje pozabilansowe Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej domu maklerskiego opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i dodatkowe noty i objaśnienia załącznik nr 1 opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości dla grupy kapitałowej załącznik nr 2 dodatkowe noty i objaśnienia dla grupy kapitałowej Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej wyżej wymienione dane zaprezentowano w załączniku nr Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Bilans Pozycje pozabilansowe Jednostkowy rachunek zysków i strat Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Jednostkowe rachunek przepływów pieniężnych załącznik nr 4 opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości dla sprawozdania jednostkowego załącznik nr 5 dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania jednostkowego Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki wyżej wymienione dane zaprezentowano w załączniku nr Oświadczenie Zarządu Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego wyżej wymienione dane zaprezentowano w załączniku nr 7 do Raportu Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyżej wymienione dane zaprezentowano w załączniku nr 8 do Raportu... 28

3 12. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego... 29

4 1. Pismo Zarządu Szanowni Państwo, Szanowni Akcjonariusze EFIX Dom Maklerski S.A. jest niezależną instytucją finansową, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zarządzamy środkami pieniężnymi naszych klientów oraz doradzamy inwestorom, którzy samodzielnie podejmują decyzje inwestycyjne. Jako niezależna instytucja finansowa współpracujemy z wieloma podmiotami, tj. bankami, funduszami inwestycyjnymi oraz domami maklerskimi w Polsce i za granicą wybierając dla naszych klientów najbardziej atrakcyjne produkty finansowe. Strategia działania spółki wyróżnia ją na tle innych domów maklerskich działających na rynku. W EFIX Dom Maklerski S.A. szczególną wartością świadczonej usługi jest wiedza, doświadczenie ale i technologie, to dzięki nim możemy oferować najbardziej wymagającym klientom innowacyjne i zaawansowane technologicznie usługi. Spółka posiada bowiem własne systemy informatyczne jak EFIX Manager oraz ponad 50% udziałów w spółce technologicznej EFIX Data Sp. z o.o., która zajmuje się rozwiązaniami informatycznymi dla rynku finansowego. Podstawowym produktem spółki EFIX Data jest serwis Exeria. Exeria jest wyjątkowym na skalę światową rozwiązaniem, w którym zastosowano technologię handlu algorytmicznego, obliczeń w chmurze oraz sieci społecznościowe. Mimo rozwoju innowacyjnych rozwiązań technologicznych spółki nie ominęły problemy które dotykają całą branżę maklerską, nie tylko w Polsce, lecz na obszarze całej Unii Europejskiej. Na przychody spółki w szczególności zaważyły istotne ograniczenia dotyczące dystrybucji i marketingu kontraktów na różnice kursowe (CFD) wprowadzone przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz implementacja MIFiD II dotycząca możliwości wynagradzania domu maklerskiego jako dystrybutora jednostek uczestnictwa lub/i certyfikatów funduszy powierniczych. Obie regulacje miały bezpośredni wpływ na istotny spadek przychodów oraz słabsze wyniki finansowe. W 2018 roku zrealizowaliśmy przychody z działalności podstawowej w wysokości ,14 zł co oznacza spadek ,02 zł w stosunku do roku 2017 o 12,7 procent. Jednocześnie dołożono wszelkich starań w obniżeniu kosztów działalności podstawowej rok do roku, tak aby były one współmierne do osiąganych przychodów, ale nie obniżały standardu oraz jakości oferowanych usług. Zmniejszono je zatem o 33,4 procent (koszty w roku ,19 zł). Spółka zakończyła rok ze stratą z działalności podstawowej ,05 zł oraz stratą netto ,74 zł. W związku z wprowadzoną interwencją ESMA, która miała wpływ na zmniejszenie przychodów z segmentu Forex&CFD zarząd EFIX Dom Maklerski S.A. podjął decyzję o przeszacowaniu wartości firmy z kwoty do kwoty ,00 Strata netto w dużej części spowodowana jest więc tą właśnie różnicą. Spółka kontynuuje politykę finansowania działalności z kapitałów własnych. Kapitały obce w postaci zobowiązań krótkoterminowych, zobowiązań długoterminowych i rezerw na zobowiązania stanowią 22,90 procent wszystkich kapitałów. W imieniu Zarządu EFIX Dom Maklerski S. A. prezentuję Państwu raport roczny spółki.

5 2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Wybrane dane finansowe Stan na PLN Stan na Stan na EUR Stan na Kapitał własny , , , ,54 Kapitał zakładowy , , , ,14 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , , , , , , , ,43 Aktywa razem , , , ,68 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , , , , , ,92 Wybrane dane finansowe okres od do okres od do okres od do okres od do Przychody z podstawowej działalności Przychody z działalności maklerskiej PLN EUR , , , , , , , ,81 Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,16 Amortyzacja , , , ,82 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,66 Zysk (strata) brutto , , , ,92 Zysk (strata) netto , , , ,92 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , , , ,74 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , , , ,25 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem , , , , , , , ,98 Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą Wartość księgowa na jedną akcję -4,73-3,60-1,11-0,85 1,92 6,76 0,45 1,68

6 Przeliczenia kursu Kurs euro na dzień bilansowy (31.12) Średni kurs euro w okresie do ,3000 4,1709 4,2623 4, Wybrane jednostkowe dane finansowe Wybrane dane finansowe Stan na PLN Stan na Stan na EUR Stan na Kapitał własny , , , ,71 Kapitał zakładowy , , , ,14 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , , , , , , , ,42 Aktywa razem , , , ,12 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , , , , , ,56 Wybrane dane finansowe okres od do okres od do okres od do okres od do Przychody z podstawowej działalności Przychody z działalności maklerskiej PLN EUR , , , , , , , ,81 Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,87 Amortyzacja , , , ,56 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,37 Zysk (strata) brutto , , , ,11 Zysk (strata) netto , , , ,11 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , , , ,82 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , , , ,20 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem -801, ,86-188, ,10 690, ,13 162, ,52

7 Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą Wartość księgowa na jedną akcję -4,72-3,04-1,11-0,72 2,39 7,39 0,56 1,74 Przeliczenia kursu Kurs euro na dzień bilansowy (31.12) Średni kurs euro w okresie do ,3000 4,1709 4,2623 4, Wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją Wszystkie spółki zostały objęte konsolidacją za rok sprawozdawczy. 5. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 5.1. Skonsolidowany Bilans Aktywa Nota Stan Stan na nr I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,29 1. W kasie 2. Na rachunku bankowym , ,29 3. Inne środki pieniężne 4. Inne aktywa pieniężne II. Należności krótkoterminowe , ,82 1. Od klientów , ,20 2. Od jednostek powiązanych 3. Od banków prowadzących działalność maklerska, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich a) z tytułu zawartych transakcji b) pozostałe 4. Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe 5. Od krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych 5a. Od CCP 6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

8 oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 7. Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających 8. Od izby gospodarczej 9. Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych , , Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności 11. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych 12. Pozostałe , ,91 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu 1. Akcje 2. Dłużne papiery wartościowe 3. Certyfikaty inwestycyjne 4. Warranty 5. Pozostałe papiery wartościowe 6. Instrumenty pochodne 7. Towary giełdowe 8. Pozostałe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,22 IV.a. Udzielone pożyczki krótkoterminowe 1. Jednostce dominującej 2. Znaczącemu inwestorowi 3. Wspólnikowi jednostki współzależnej 4. Jednostkom podporządkowanym 5. Pozostałe V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności 1. Dłużne papiery wartościowe 2. Pozostałe papiery wartościowe 3. Towary giełdowe 4. Pozostałe VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 4 1. Akcje i udziały a) jednostki dominującej b) znaczącego inwestora c) wspólnika jednostki współzależnej d) jednostek podporządkowanych e) pozostałe 2. Dłużne papiery wartościowe 3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 4. Certyfikaty inwestycyjne 5. Pozostałe papiery wartościowe 6. Towary giełdowe

9 7. Pozostałe VII. Należności długoterminowe VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe 1. Jednostce dominującej 2 Znaczącemu inwestorowi 3. Wspólnikowi jednostki współzależnej 4. Jednostkom podporządkowanym IX. Wartości firmy jednostek podporządkowanych 2 387, ,22 1. Wartość firmy - jednostki zależne 2 387, ,22 2. Wartość firmy - jednostki współzależne X. Wartości niematerialne i prawne , ,43 1. Wartości firmy , ,00 2. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: , ,43 - oprogramowanie komputerowe , ,43 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne XI. Rzeczowe aktywa trwałe: , ,13 1. Środki trwałe, w tym: , ,13 a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego) b) budynki i lokale c) zespoły komputerowe , ,37 d) pozostałe środki trwałe , ,76 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie XII. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe XIII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy XIV. Udziały (akcje) własne AKTYWA RAZEM , ,11 Pasywa Nota Stan na Stan na nr I. Zobowiązania krótkoterminowe , ,72 1. Wobec klientów , ,00 2. Wobec jednostek powiązanych 3. Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich a) z tytułu zawartych transakcji b) pozostałe 4. Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe

10 5. Wobec Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych i izb rozliczeniowych 5a. Wobec CCP 6. Wobec izby gospodarczej 7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających 8. Kredyty i pożyczki ,41 388,34 a) od jednostek powiązanych b) pozostałe ,41 388,34 9. Dłużne papiery wartościowe , ,80 9a. Ujemna wycena z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 10. Wekslowe 11. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych , , Z tytułu wynagrodzeń , , Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 14. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych 15. Fundusze specjalne 16. Pozostałe , ,00 II. Zobowiązania długoterminowe 8 1. Kredyty bankowe 2. Pożyczki 3. Dłużne papiery wartościowe 4. Z tytułu innych instrumentów finansowych 5. Z tytułu umów leasingu finansowego a) od jednostek powiązanych b) pozostałe 6. Pozostałe III. Rozliczenia międzyokresowe 9 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe IV. Rezerwy na zobowiązania Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3. Pozostałe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 30 00

11 V. Zobowiązania podporządkowane VI. Kapitał (fundusz) własny , ,39 1. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,01 a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej , ,00 b) utworzono ustawowo , ,01 c) utworzono zgodnie ze statutem d) z dopłat akcjonariuszy e) inne 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0, ,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,75 a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia) b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna) , ,75 8. Zysk (strata) netto , ,15 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) VII. Kapitał (fundusz) mniejszości , ,00 VIII. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 1. Ujemna wartość firmy jednostki zależne 2. Ujemna wartość firmy jednostki współzależne PASYWA RAZEM , , Skonsolidowane pozycje pozabilansowe Pozycje pozabilansowe Stan na Stan na I. Zobowiązania warunkowe, w tym: ,00 0,00 1. Gwarancje 2. Kaucje, poręczenia 3. Przyznane i niewykorzystane limity z tytułu transakcji z odroczonym terminem płatności 4. Pozostałe ,00 0,00 II. Majątek obcy w użytkowaniu III. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego IV. Inne pozycje pozabilansowe 5.3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowany rachunek zysków i strat domu maklerskiego okres od okres od Nota do do nr I. Przychody z podstawowej działalności, w tym: , ,32 - od jednostek powiązanych 0,00 742,57 1. Przychody z działalności maklerskiej z tytułu: 13a , ,48

12 a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia , ,79 instrumentów finansowych b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie c) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych , ,69 d) doradztwa inwestycyjnego e) oferowania instrumentów finansowych f) świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe g) prowadzenia rachunków pieniężnych, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków, o których mowa w art.. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi h) pozostałe 2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej 13b , ,84 II. Koszty działalności podstawowej , ,47 1. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego , ,00 Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych 2. Opłaty na rzecz CCP 3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej 4. Wynagrodzenia , ,57 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,91 6. Świadczenia na rzecz pracowników , ,86 7. Zużycia materiałów i energii , ,87 8. Usługi obce , ,61 9. Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości , , Pozostałe koszty rzeczowe , , Amortyzacja , , Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym , , Prowizje i inne opłaty 9 782, , Pozostałe , ,74 III. Zysk (strata) z działalności podstawowej(i-ii) , ,15 IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3. Korekty aktualizujące wartość 4. Zysk ze sprzedaży/ umorzenia 5. Pozostałe V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

13 1. Korekty aktualizujące wartość 2. Strata ze sprzedaży/ umorzenia 3. Pozostałe VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V) VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności 0, Odsetki, w tym - od jednostek powiązanych 2. Korekty aktualizujące wartość 3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych 4. Zysk ze sprzedaży/ umorzenia 5. Pozostałe VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymanych do terminu zapadalności 1. Korekta aktualizująca wartość 2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych 3. Strata ze sprzedaży/ umorzenia 4. Pozostałe IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII-VIII) X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży , ,73 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3. Korekty aktualizujące wartość 4. Zysk ze sprzedaży/ umorzenia , ,73 5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych 6. Pozostałe XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 0, ,00 1. Korekty aktualizujące wartość 0, ,00 2. Strata ze sprzedaży/ umorzenia 3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych 4. Pozostałe XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI) , ,27 XIII. Pozostałe przychody operacyjne , ,08 1. Nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych 0, ,60 i wartości niematerialnych i prawnych 2. Rozwiązanie rezerw 3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności 4. Dotacje 5. Pozostałe 1 443,10 321,48 XIV. Pozostałe koszty operacyjne , ,53 1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 2. Utworzenie rezerw

14 3. Odpisy aktualizujące należności 4. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ,00 0,00 5. Pozostałe 16a , ,53 XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III +VI+IX+XII+XIII- XIV+XV) , ,87 XVII. Przychody finansowe , ,69 1. Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym : - od jednostek powiązanych 2. Odsetki od lokat i depozytów, w tym: 1,19 78,5 - od jednostek powiązanych 3. Pozostałe odsetki 4. Dodatnie różnice kursowe , ,22 a) zrealizowane , ,22 b) niezrealizowane 5. Pozostałe 52,03 25,97 XVIII. Koszty finansowe , ,69 1. Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym: , ,80 - dla jednostek powiązanych 2. Pozostałe odsetki 801,96 383,14 3. Ujemne różnice kursowe 18a , ,75 a) zrealizowane b) niezrealizowane , ,75 4. Pozostałe XXII. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 1. Jednostki zależne 2. Jednostki współzależne XXIII. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 1. Jednostki zależne 2. Jednostki współzależne XXIV. Zysk mniejszości 2 683, ,72 XXV. Strata mniejszości XXVI. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XXVIII-XXII+XXIII+XXIV-XXV) , ,15 XXVII. Podatki dochodowy 19 XXVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) XXIV. Zysk strata netto (XXII-XXIII-XXIV) , , Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Skonsolidowane Zmiana stanu w kapitale (funduszu) za okres za okres własnym domu maklerskiego od od do do Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,26

15 Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach , ,00 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , ,00 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego zwiększenie z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , ,01 Zmiany kapitału zapasowego (podział zysku) Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu , ,01 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Zmiany kapitału (fundusz) z aktualizacji wyceny Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych , ,00 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0, ,00 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu ,75 0,00 Zysk z lat ubiegłych na początku okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu ,75 0,00 - udział mniejszości Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,75 0,00 zwiększenie (z tytułu) , ,75 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia , ,75 zmniejszenie (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , ,75 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,75 Wynik netto , ,15 zysk netto straty netto , ,15 odpisy z zysku Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,11 Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycie straty) , ,11

16 5.5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych okres od okres od Rachunek przepływów pieniężnych domu maklerskiego do do A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (I+/-II) , ,48 i. Zysk (strata) netto , ,15 II. Korekty razem , ,67 1. Zysk(strata) mniejszości 2 683, ,72 2. Amortyzacja , ,26 3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ,28 383,14 5. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej , ,53 6. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 8. Zmiana stanu należności , ,27 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych ( z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych , , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 713, ,12 11 Pozostałe korekty , ,00 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,41 I. Wpływy z działalności inwestycyjnej , ,49 1. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej 0, ,51 2. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora 3. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej 4. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych Zbycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności 6. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 7. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych 0, ,98 8. Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy) 9. Otrzymane odsetki 10. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 11. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej , ,90 1. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej

17 2. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora 3. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej 4. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych 5. Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności 0, ,00 6. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych , ,49 7. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych 0, ,41 8. Udzielone pożyczki długoterminowe 9. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I-II) , ,86 I. Wpływy z działalności finansowej , ,00 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych , ,00 5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych 6. Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych 0, ,00 7. Dopłaty do kapitału 8. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej ,00 383,14 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3.Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4.Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Spłata zobowiązań podporządkowanych 6. Wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych 7. Nabycie udziałów (akcji) własnych 8. Płatności dywidendy i innych wypłat na rzecz właścicieli 9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 10. Wydatki na cele społecznie użyteczne 11. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 12. Zapłacone odsetki ,00 383, Pozostał w wydatki D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C) , ,03 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,03 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych

18 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,32 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: , ,29 - o ograniczonej możliwości dysponowania 5.6. Informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej domu maklerskiego opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i dodatkowe noty i objaśnienia załącznik nr 1 opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości dla grupy kapitałowej załącznik nr 2 dodatkowe noty i objaśnienia dla grupy kapitałowej 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej wyżej wymienione dane zaprezentowano w załączniku nr 3 7. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 7.1. Bilans Aktywa Nota Stan na Stan na nr I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,69 1. W kasie 2. Na rachunku bankowym , ,69 3. Inne środki pieniężne 4. Inne aktywa pieniężne II. Należności krótkoterminowe , ,95 1. Od klientów , ,57 2. Od jednostek powiązanych , ,00 3. Od banków prowadzących działalność maklerska, innych domów maklerskich i towarowych domów Maklerskich a) z tytułu zawartych transakcji b) pozostałe 4. Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe 5. Od krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych 5a. Od CCP 6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 7. Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających 8. Od izby gospodarczej 9. Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych , , Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności 11. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów Wartościowych 12. Pozostałe 4 813, ,91 III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu 1. Akcje 2. Dłużne papiery wartościowe 3. Certyfikaty inwestycyjne 4. Warranty

19 5. Pozostałe papiery wartościowe 6. Instrumenty pochodne 7. Towary giełdowe 8. Pozostałe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,22 IV.a. Udzielone pożyczki krótkoterminowe 1. Jednostce dominującej 2. Znaczącemu inwestorowi 3. Wspólnikowi jednostki współzależnej 4. Jednostkom podporządkowanym 5. Pozostałe V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności 1. Dłużne papiery wartościowe 2. Pozostałe papiery wartościowe 3. Towary giełdowe 4. Pozostałe VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży , ,22 1. Akcje i udziały , ,22 a) jednostki dominującej b) znaczącego inwestora c) wspólnika jednostki współzależnej d) jednostek podporządkowanych , ,22 e) pozostałe 2. Dłużne papiery wartościowe 3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 4. Certyfikaty inwestycyjne 5. Pozostałe papiery wartościowe 6. Towary giełdowe 7. Pozostałe VII. Należności długoterminowe VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe 1. Jednostce dominującej 2 Znaczącemu inwestorowi 3. Wspólnikowi jednostki współzależnej 4. Jednostkom podporządkowanym 5. Pozostałe IX. Wartości niematerialne i prawne , ,00 1. Wartość firmy , ,00 2. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne X. Rzeczowe aktywa trwałe: , ,15 1. Środki trwałe, w tym: , ,15 a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego) b) budynki i lokale c) zespoły komputerowe , ,39 d) pozostałe środki trwałe , ,76 2. Środki trwałe w budowie 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe XII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy XIII. Udziały (akcje) własne AKTYWA RAZEM , ,23

20 Pasywa Nota Stan na Stan na nr I. Zobowiązania krótkoterminowe , ,65 1. Wobec klientów , ,05 2. Wobec jednostek powiązanych ,42 0,00 3. Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich a) z tytułu zawartych transakcji b) pozostałe 4. Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe 5. Wobec Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych i izb rozliczeniowych 5a. Wobec CCP 6. Wobec izby gospodarczej 7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających 8. Kredyty i pożyczki ,41 388,34 a) od jednostek powiązanych b) pozostałe ,41 388,34 9. Dłużne papiery wartościowe 9a. Ujemna wycena z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 10. Wekslowe 11. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych , , Z tytułu wynagrodzeń , , Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 14. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych 15. Fundusze specjalne 16. Pozostałe 40,32 777,00 II. Zobowiązania długoterminowe 8 1. Kredyty bankowe a) od jednostek powiązanych b) pozostałe 2. Pożyczki a) od jednostek powiązanych b) pozostałe 3. Dłużne papiery wartościowe 4. Z tytułu innych instrumentów finansowych 5. Z tytułu umów leasingu finansowego a) od jednostek powiązanych b) pozostałe 6. Pozostałe III. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe IV. Rezerwy na zobowiązania Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowe

21 b) krótkoterminowe 3. Pozostałe a) długoterminowe b) krótkoterminowe V. Zobowiązania podporządkowane VI. Kapitał (fundusz) własny , ,58 1. Kapitał (fundusz) własny , ,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,01 a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej , ,00 b) utworzono ustawowo , ,01 c) utworzono zgodnie ze statutem d) z dopłat akcjonariuszy e) inne 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0, ,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,75 a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia) b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna) , ,75 8. Zysk (strata) netto , ,68 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) PASYWA RAZEM , , Pozycje pozabilansowe Pozycje pozabilansowe Stan na Stan na I. Zobowiązania warunkowe, w tym: ,00 1. Gwarancje 2. Kaucje, poręczenia 3. Przyznane i niewykorzystane limity z tytułu transakcji z odroczonym terminem płatności II. III. IV. 4. Pozostałe ,00 Majątek obcy w użytkowaniu Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego Inne pozycje pozabilansowe 7.3. Jednostkowy rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat domu maklerskiego okres od okres od Nota do do nr I. Przychody z podstawowej działalności, w tym: , ,02 - od jednostek powiązanych , ,27 1. Przychody z działalności maklerskiej z tytułu: 13a , ,48 a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia , ,79 instrumentów finansowych b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie c) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa , ,69 liczba instrumentów finansowych

22 d) doradztwa inwestycyjnego e) oferowania instrumentów finansowych f) świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe g) prowadzenia rachunków pieniężnych, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków, o których mowa w art.. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi h) pozostałe 2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej 13b , ,54 II. Koszty działalności podstawowej , ,78 1. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego , ,00 Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych 2. Opłaty na rzecz CCP 3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej 4. Wynagrodzenia , ,80 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,71 6. Świadczenia na rzecz pracowników , ,86 7. Zużycia materiałów i energii , ,37 8. Usługi obce , ,85 9. Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości , , Pozostałe koszty rzeczowe , , Amortyzacja , , Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym , , Prowizje i inne opłaty 9 782, , Pozostałe , ,00 III. Zysk (strata) z działalności podstawowej(i-ii) , ,76 IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3. Korekty aktualizujące wartość 4. Zysk ze sprzedaży/ umorzenia 5. Pozostałe V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 1. Korekty aktualizujące wartość 2. Strata ze sprzedaży/ umorzenia 3. Pozostałe VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V) VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności 1. Odsetki, w tym - od jednostek powiązanych 2. Korekty aktualizujące wartość 3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych 4. Zysk ze sprzedaży/ umorzenia 5. Pozostałe VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymanych

23 do terminu zapadalności 1. Korekta aktualizująca wartość 2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych 3. Strata ze sprzedaży/ umorzenia 4. Pozostałe IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII-VIII) X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 0, ,73 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3. Korekty aktualizujące wartość 4. Zysk ze sprzedaży/ umorzenia 15 0, ,73 5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych 6. Pozostałe XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych 0, ,00 do sprzedaży 1. Korekty aktualizujące wartość 16 0, ,00 2. Strata ze sprzedaży/ umorzenia 3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych 4. Pozostałe XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi 0, ,27 do sprzedaży (X-XI) XIII. Pozostałe przychody operacyjne , ,08 1. Nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych 0, ,60 i wartości niematerialnych i prawnych 2. Rozwiązanie rezerw 3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności 4. Dotacje 5. Pozostałe 1 443,10 321,48 XIV. Pozostałe koszty operacyjne , ,53 1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 2. Utworzenie rezerw 3. Odpisy aktualizujące należności 4. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów ,00 trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 5. Pozostałe 18a , ,53 XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III +VI+IX+XII+XIII-XIV+XV) , ,48 XVII. Przychody finansowe , ,69 1. Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym : - od jednostek powiązanych 2. Odsetki od lokat i depozytów, w tym: 1,19 78,50 - od jednostek powiązanych 3. Pozostałe odsetki 4. Dodatnie różnice kursowe , ,22 a) zrealizowane , ,22 b) niezrealizowane 5. Pozostałe 52,03 25,97 XVIII. Koszty finansowe , ,89 1. Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Pozostałe odsetki 801,96 383,14 3. Ujemne różnice kursowe 20a , ,75 a) zrealizowane

24 b) niezrealizowane , ,75 4. Pozostałe XXII. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XXVIII) , ,68 XXIII. Podatki dochodowy 21 XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) XXV. Zysk strata netto (XXII-XXIII-XXIV) , , Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Zmiana stanu w kapitale (funduszu) własnym domu maklerskiego Stan na Stan na I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,26 - korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów I.a. Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach , ,26 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) wydanie udziałów (emisja akcji) wydanie akcji w zamian za warranty, rejestracja ,00 b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenie udziałów (akcji) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) - emisja akcji powyżej wartości nominalnej - podział zysku (ustawowo) - podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) -pokrycie straty -wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych 4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu , ,01 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5.1. Zmiany kapitału (fundusz) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych , ,00 a) zwiększenie (z tytułu) ,00 b) zmniejszenie (z tytułu) , Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0, ,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu ,75 0, Zysk z lat ubiegłych na początku okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu)

25 - podziału zysku 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu ,75 0,00 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,75 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) , ,75 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia , ,75 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycie straty z lat ubiegłych z zysk - pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zakładowego 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,75 8. Wynik netto , ,68 a) zysk netto b) straty netto , ,68 c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,58 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycie straty) , , Jednostkowe rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych domu maklerskiego Stan na Stan na A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I +/-II) , ,71 I. Zysk (strata) netto , ,68 II. Korekty razem , ,97 1. Amortyzacja , ,54 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 801,96 383,14 4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej 0, ,33 5. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 7. Zmiana stanu należności , ,90 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych ( z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych , ,40 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 713, ,12 10 Pozostałe korekty , ,00 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,72 I. Wpływy z działalności inwestycyjnej , ,49 1. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej , ,51 2. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora 3. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej 4. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych 5. Zbycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności 6. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 7. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych 0, ,98

26 8. Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy) 9. Otrzymane odsetki 10. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 11. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 0, ,77 1. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej 2. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora 3. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej 4. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych 5. Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności 0, ,00 6. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 0,00 272,36 7. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych 0, ,41 8. Udzielone pożyczki długoterminowe 9. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I-II) -801, ,86 I. Wpływy z działalności finansowej 0, ,00 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych 6. Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych 0, ,00 7. Dopłaty do kapitału 8. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 801,96 383,14 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3.Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4.Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Spłata zobowiązań podporządkowanych 6. Wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych 7. Nabycie udziałów (akcji) własnych 8. Płatności dywidendy i innych wypłat na rzecz właścicieli 9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 10. Wydatki na cele społecznie użyteczne 11. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 12. Zapłacone odsetki 801,96 383, Pozostałe w wydatki D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C) 690, ,13 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 690, ,13 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu , ,82 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: , ,69 - o ograniczonej możliwości dysponowania 7.6. Informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej domu maklerskiego opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i dodatkowe noty i objaśnienia

27 załącznik nr 4 opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości dla sprawozdania jednostkowego załącznik nr 5 dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania jednostkowego 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki wyżej wymienione dane zaprezentowano w załączniku nr 6 9. Oświadczenie Zarządu Oświadczenie zarządu spółki EFIX Dom Maklerski S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od r. do r. Zarząd EFIX Dom Maklerski S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od r. do r. i dane porównywalne sporządzane zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Spółki Oświadczenie zarządu spółki EFIX Dom Maklerski S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,72

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,72 BILANS DOMU MAKLERSKIEGO AKTYWA 31.12.2013 31.12.2012 I. Środki pieniężne 1 063 109,03 1 523 348,72 1. W kasie 2. Na rachunkach bankowych 1 063 109,03 1 523 348,72 3. Inne srodki pieniężne 4. Inne aktywa

Bardziej szczegółowo

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03 VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. BILANS DOMU MAKLERSKIEGO AKTYWA 31.12.2014 31.12.2013 I. Środki pieniężne 1 005 850,79 1 063 109,03 1. W kasie 2. Na rachunkach bankowych 1 005 850,79 1 063 109,03 3. Inne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

AKTYWA PASYWA

AKTYWA PASYWA II. Bilans AKTYWA 2016.12.31 2015.12.31 PASYWA 2016.12.31 2015.12.31 A. Aktywa trwałe 255 019 508,54 230 672 369,51 A. Kapitał (fundusz) własny 254 560 440,63 230 029 691,47 I. Wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

IV kwartał narastająco 2004 okres od do

IV kwartał narastająco 2004 okres od do WYBRANE DANE FINANSOWE 11 do 1231 w tys. zł 11 do 1231 11 do 1231 w tys. EUR 11 do 1231 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51 16 35 716 11 98 78 859 II. Zysk (strata) z działalności

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 BILANS 2014-03-31 2013-12-31 31.03.2013 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 483 18 880 19 926 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 132 139 105 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q BILANS 2011-09-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-09-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 20 160 20 296 16 399 15 287 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 21 19 10

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa Bilans - Aktywa Treść A. Aktywa trwałe 3 539 629,82 8 343 082,07 Wartości niematerialne i prawne 94 05,23 V.. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2009 roku według

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2014

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q BILANS 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 16 379 16 399 9 260 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 10 2 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 2. Skonsolidowany bilans Aktywa... 3. Skonsolidowany bilans Pasywa... 4. Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 BILANS AKTYWA 30.09.2013 30.09.2012 I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 BILANS 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 281 17 732 18 342 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 114 122 125 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-12-31 2015-09-30 2014-12-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 090 18 328 17 733 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 129 135 122 - wartość firmy - - -

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-09-30 2015-06-30 2014-12-31 2014-09-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 328 18 281 17 733 18 170 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 135 114 122 123

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 BILANS 2014-06-30 2013-12-31 30.06.2013 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 342 18 881 19 807 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 125 139 90 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za IV kwartał 28 według MSR/MSSF

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.09.2014 30.09.2013 I. Aktywa trwałe 31 625 458,65 32 116 270,36 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 150 519,62 2 294 197,82 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.06.2014 31.12.2013 I. Aktywa trwałe 32 116 270,36 32 134 984,07 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 294 197,82 2 365 557,02 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2015r.

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2015r. BILANS AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 I. Aktywa trwałe 37 268 224,37 32 991 746,31 32 134 984,07 1. Wartości niematerialne i prawne 1 909 454,60 2 136 055,82 2 365 557,02 2. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 BILANS AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 I. Aktywa trwałe 34 902 563,43 37 268 224,37 32 991 746,31 32 116 270,36 1. Wartości niematerialne i prawne 1 796 153,99 1 909 454,60 2 136 055,82 2 294 197,82 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 BILANS 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 006 17 951 18 281 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 110 129 114 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 ROKU Bilans Aktywa 30.06.2017r. 30.06.2016r. A AKTYWA TRWAŁE 3 957 020,56 4 058 700,56 I Wartości niematerialne i prawne 28 729,27 14

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów..18

5. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów..18 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2010 roku według

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 212 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r.

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r. BILANS AKTYWA 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 I. Aktywa trwałe 69 505 059,62 65 868 098,99 37 268 224,37 1. Wartości niematerialne i prawne 1 456 252,28 1 682 853,50 1 909 454,60 2. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2015 31.03.2014 I. Aktywa trwałe 32 579 151,10 27 651 258,50 1. Wartości niematerialne i prawne 2 022 755,21 2 315 133,76 2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 913 980,14 14 253 611,32 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2014 31.03.2013 I. Aktywa trwałe 27 651 258,50 17 655 200,31 1. Wartości niematerialne i prawne 2 315 133,76 986 697,05 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 253 611,32 12 735 312,56 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie na dzień na dzień 31.12.2017 31.12.2016 A. AKTYWA TRWAŁE 4 015 520,32 6 748 449,13 I. Wartości niematerialne i prawne 702 775,62 1 067 410,15 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za II kwartał 2008 według MSR/MSSF

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 BILANS 2016-03-31 2015-12-31 2015-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 190 17 951 17 906 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 117 129 116 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

2 kwartały narastająco. poprz.) okres od r. do r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

2 kwartały narastająco. poprz.) okres od r. do r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE rok w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 874 30 401 8 970 6 949 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 249 152 268 35 III.

Bardziej szczegółowo

IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV kwartały 2006 r.

IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 w tys. zł. IV kwartały 2006 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2018 Skonsolidowany bilans 0.09.2018 0.06.2018 1.12.2017 0.09.2017 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 96 540 97 186 98 098 94 724 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r.

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r. DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/3 31-150 Kraków Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r. - 31 marca 2018 r. ... (pieczątka jednostki) Lp. Wyszczególnienie - AKTYWA 2017 31.03.2018 A. AKTYWA

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

1 kwartał narastająco / 2010 okres od do

1 kwartał narastająco / 2010 okres od do WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał 2010 okres od 2010-01- 01 do 1 kwartał 2009 okres od 2009-01- 1 kwartał 2010 okres od 2010-01- 01 do 1 kwartał 2009 okres od

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Warszawa, 26 kwietnia 2017 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Rok 2016 Rok 2015 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 24 752 847,04 24 390 871,25 od jednostek

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 BILANS ( w tys. zł ) 30.09.2005r. 30.06.2005r. 31.12.2004r. 30.09.2004r. I. AKTYWA TRWAŁE 638 374 638 828 654 851 648 465 1. Wartości niematerialne i prawne 6 837 7 075 8 144 8 662 - wartość firmy - -

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 BILANS AKTYWA Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015r. Stan na 01.01.2015r. A. Aktywa trwałe 31 050 660,37 32 246 242,25 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2016 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA II KWARTAŁ 2007 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA II KWARTAŁ 2007 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia 14.08.2007 r. (data przekazania) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE ( w tys. zł.) od 07-01-01 od 06-01-01 od 07-01-01 od 06-01-01

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Bilans Aktywa. Stan na. Nr Stan na

Bilans Aktywa. Stan na. Nr Stan na Bilans Aktywa Lp. Tytuł Nr Stan na Stan na noty 3.2.204r. 3.2.203r. A AKTYWA TRWAŁE 6 048 20,3 8 87 060,45 I Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 Wartość firmy 3 Inne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r.

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. EKO EXPORT S.A. tel.: +48 33 81 96 288 ul. Strażacka 81 fax: +48 33 81 96 287 PL 43-382 Bielsko-Biała email: info@ekoexport.pl NIP: PL 5471865541 www.ekoexport.pl REGON: 072266443 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco / 2009 okres od do

3 kwartały narastająco / 2009 okres od do WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE od 2004-01-01 do 2004-03- 31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 424 447 339 816 105 707 70 885 II. Zysk (strata) z działalności

Bardziej szczegółowo

SA-Q WYBRANE DANE FINANSOWE

SA-Q WYBRANE DANE FINANSOWE SA-Q 3 2016 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco / narastająco / 2016 narastająco / 2015 narastająco / 2015

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej efekt SA za 2018 Skonsolidowany bilans 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2017 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 97 704 98 098 96 406. Wartości niematerialne i prawne 647 648 647 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota

BILANS Nota BILANS Nota 31.12.2004 31.12.2003 A K T Y W A I. AKTYWA TRWAŁE 38 455 37 591 1. Wartości niematerialne i prawne 1 198 5 w tym wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 37 636 37 070 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2001 roku

Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2001 roku Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2001 roku WYBRANE DANE FINANSOWE od 01102001 do 31122001 w tys. zł od 01012001 do 31122001 od 01102001 do 31122001 w tys. EURO od 01012001 do 31122001 I. Przychody

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Q 1 / 2018

Raport kwartalny Q 1 / 2018 Raport kwartalny Q 1 / 218 zgodnie z 6 ust. 1 i 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 218r. Dz. U. z 218 roku, poz. 757 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU. Chojnice 16 lutego 2009 r.

SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU. Chojnice 16 lutego 2009 r. SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU Chojnice 16 lutego 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do narastająco

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo