Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"

Transkrypt

1 Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

2

3 Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wydanie I Stan na grudzień 2009 Nakład: 5000 egzemplarzy Publikacja bezpłatna Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009 Broszura informacyjna współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2

4 Spis treści WPROWADZENIE Wstęp... 4 Założenia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka... 5 PARP jako Instytucja Wdrażająca PO IG... 5 PROWADZENIE PROJEKTU Umowa o dofinansowanie... 6 Zmiany w umowie o dofinansowanie... 6 Zabezpieczenie realizacji umowy... 6 Realizacja projektu... 8 Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych... 8 ROZLICZANIE PROJEKTU Rozliczanie projektu w ramach PO IG Zmiana systemu przepływów finansowych Procedura wnioskowania o płatność Kwalifikowalność wydatków Wskaźniki osiągnięcia celów projektu Wniosek o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową Prezentacja wniosku Beneficjenta o płatność wskazówki Kontrola projektów Promocja projektów Monitoring, sprawozdawczość i ewaluacja INFORMACJE PRAKTYCZNE Najczęstsze błędy popełniane przez Beneficjentów przy rozliczaniu umów Najczęściej zadawane pytania Słownik pojęć PO IG Wykaz aktów prawnych i dokumentów programowych Adresy, kontakty

5 Wstęp Niniejsza broszura została przygotowana z myślą o Beneficjentach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), by w jasny i łatwy do zrozumienia sposób przedstawić proces prowadzenia i rozliczania projektów dofinansowanych w ramach PO IG. Znajdą w niej Państwo, między innymi: opis prowadzenia projektu, porady dotyczące wnioskowania o płatność (w tym instrukcje wypełnienia potrzebnego do tego wniosku), informacje na temat kwalifikowalności wydatków oraz uzyskiwania zaliczek na realizację projektu. Ponadto broszura omawia obowiązki, które Beneficjent w ramach prowadzonego projektu powinien wypełniać: czynności kontrolne, podejmowanie odpowiednich działań na rzecz promocji projektu czy bieżący monitoring realizacji celów projektu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uczestniczy w procesie dystrybucji unijnych dotacji w ramach wdrażanych funduszy strukturalnych od 2004 roku. Z doświadczenia tych kilku lat wynika, iż procedury dotyczące rozliczania projektów unijnych sprawiają Beneficjentom trudności. PARP, aby ułatwić proces wydatkowania środków unijnych w obecnej perspektywie finansowej, zamierza w 2010 roku wprowadzić kolejne uproszczenia procedur wpływających, m.in. na usprawnienie rozliczania projektów. Planowanym ułatwieniem będzie, m.in. zrezygnowanie z załączania do wniosku o płatność kopii dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków i zastąpienie go zestawieniem wydatków w formie tabeli. Licząc, że niniejsza publikacja stanie się dla Państwa istotnym źródłem wiedzy, zapraszamy do lektury! 4

6 Założenia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest jednym z sześciu programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Program skierowany jest głównie do przedsiębiorców, którzy planują realizować innowacyjne projekty związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami mającymi duże znaczenie dla polskiej gospodarki oraz wdrażaniem i wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Kolejną grupę Beneficjentów stanowią instytucje otoczenia biznesu, które otrzymują wsparcie, m.in. na poprawę jakości świadczonych przez nie usług na rzecz przedsiębiorców oraz tworzenie sieci prywatnych inwestorów. Celem Programu jest stymulowanie innowacyjności poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących usługi firmom. Program zapewnia także wsparcie systemowe, które ma na celu rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka W latach Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje 13 działań PO IG, na które przeznaczono blisko 4 mld euro. PARP, zgodnie ze statutowymi celami swojej działalności, promuje innowacyjne postawy oraz zachęca przedsiębiorców do stosowania w swoich firmach nowoczesnych technologii. Agencja, prowadząc szerokie działania promocyjno-informacyjne, pomaga wnioskodawcom na wszystkich etapach realizacji projektu: od momentu zainteresowania działaniami Programu, poprzez przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie, aż po prowadzenie i rozliczanie projektu. W poszczególnych osiach priorytetowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje następujące działania: Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac; 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej; 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; 4.2 Stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego; 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym; 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym; 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym; 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności, 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną; 6.1 Paszport do eksportu; 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej; 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (business-to-business). Ważną funkcję w procesie rozliczania unijnych projektów pełnią Regionalne Instytucje Finansujące (RIF). Należy jednak pamiętać, iż RIF zaangażowane są w proces wdrażania w ramach kilku działań, tj.: , 4.2, 4.4, 6.1, 8.1, 8.2 PO IG. Jednocześnie współpracują z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdrażanych programów. 5

7 Prowadzenie projektu Umowa o dofinansowanie Wnioski składane przez Beneficjentów przechodzą ocenę merytoryczną i formalną. Te, które zostały pozytywnie ocenione, trafiają na listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Po jej zatwierdzeniu przez Instytucje Pośredniczące dla poszczególnych działań oraz Instytucję Zarządzającą PO IG, czyli Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, PARP przystępuje do podpisywania umów o dofinansowanie. Listy wniosków rekomendowanych do objęcia wsparciem publikowane są na stronie internetowej PARP ( Należy podkreślić, że zarówno dla Agencji, jak i dla Beneficjenta, umowa jest głównym dokumentem regulującym merytorycznie i wiążącym prawnie realizację projektu. W umowie określone są koszty realizacji projektu i źródła jego finansowania, wysokość i forma, w jakiej przekazane zostanie dofinansowanie oraz warunki jego wypłaty. Termin rozpoczęcia realizacji projektu nie musi być tożsamy z datą podpisania umowy. W zależności od warunków określonych w dokumentacji, może to być: dzień po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie; dzień po otrzymaniu informacji, że projekt co do zasady kwalifikuje się do objęcia wsparciem; dzień po podpisaniu umowy o dofinansowanie; bądź inny termin wskazany przez wnioskodawcę we wniosku. Zmiany w umowie o dofinansowanie Zarówno Beneficjent, jak i PARP, mogą dokonać zmian w umowie o dofinansowanie. Zakres możliwych do wprowadzenia zmian oraz sposób ich zatwierdzenia (aneks/pisemne powiadomienie) regulują zapisy umowy o dofinansowanie. Inne zmiany wymagające zawarcia aneksu do umowy to, m.in. zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu (jeśli powodują one zmiany w okresie kwalifikowalności wydatków); zmiany prawno organizacyjne; inne zmiany w projekcie, zaakceptowane przez PARP. Zabezpieczenie realizacji umowy Dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Dla działań , 3.1, 3.3, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2 i 5.3 PO IG zabezpieczenie realizacji umowy występuje w dwóch wariantach: 1) Wariant I wartość dofinansowania w formie zaliczki nie przekracza zł; Beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym; dofinansowanie jest przekazywane w formie refundacji, niezależnie od wartości dofinasowania. lub 6

8 2) Wariant II wartość dofinansowania w formie zaliczki przekracza zł; Beneficjent nie jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym. W Wariancie I zabezpieczenie ustanawiane jest na okres realizacji projektu oraz na okres trwałości projektu w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą nie na zlecenie z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez PARP wraz z deklaracją wekslową. W przypadku Wariantu II, oprócz spełnienia formy zabezpieczenia właściwej dla Wariantu I, konieczne jest dodatkowo ustanowienie zabezpieczenia na wartość dofinansowania odpowiadającego kwocie najwyższej transzy zaliczki określonej w harmonogramie płatności. Uwaga! Brak ustanowienia lub nie wniesienie zabezpieczenia w terminie wynikającym z umowy i w formie zaakceptowanej przez PARP stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. W Wariancie II Beneficjent dokonuje wyboru jednej z następujących form zabezpieczenia umowy, tj.: pieniądz; poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie kasy powinno być zawsze zobowiązaniem pieniężnym); gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.); weksle z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; w przypadku, gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu; przewłaszczenie rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie; hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki; poręczenie według prawa cywilnego. W przypadku podjęcia uzasadnionych wątpliwości co do wysokości i formy przyjętego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, PARP jest uprawniona do wnioskowania o dodatkowe zabezpieczenie umowy. Beneficjent jest wtedy obowiązany spełnić warunek pod rygorem wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku działań , 4.2, 5.4, 6.1, 8.1 i 8.2 PO IG dla właściwego zabezpieczenia realizacji umowy stosuje się weksel in blanco opatrzony klauzulą nie na zlecenie z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez PARP, wraz z deklaracją wekslową, których wzory stanowią załączniki do umowy o dofinansowanie. 7

9 Realizacja projektu Rozpoczynając realizację projektu, należy pamiętać o terminach i zasadach, które wynikają z podpisanej umowy o dofinansowanie. Ważne jest ewidencjonowanie wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu ich przedstawienie będzie niezbędne na etapie rozliczenia projektu. Należy zadbać przede wszystkim o: kopię dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej); kopię protokołów dokumentujących wykonanie robót/usług oraz kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych; pełną dokumentację oddziaływania projektu na środowisko, jeżeli projekt uwzględnia przesunięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub obszar Natura 2000; pozostałe dokumenty wymagane umową o dofinansowanie. Ponadto, Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia dla projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania odrębnego kodu księgowego, umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji związanych z projektem. Uwaga! W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie w trakcie trwania jego realizacji należy w ciągu 30 dni od zaistnienia przyczyny dokonania zmiany złożyć wniosek do PARP/RIF* o zaakceptowanie zmian wraz z przedstawieniem ich zakresu i uzasadnieniem. Szczegółowe warunki wprowadzania zmian w projekcie zapisane są w umowie o dofinansowanie. *w zależności od działania PO IG, w ramach którego realizowany jest projekt Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych Każdy Beneficjent realizujący projekt dofinansowany z funduszy unijnych (przy dofinansowaniu powyżej 50 proc.), jest zobowiązany do wyboru wykonawców zamówień zgodnie z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych (z dn. 29 stycznia 2004, Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zm.), w przypadku, gdy wymóg jej stosowania wynika z art. 3 tej ustawy. Ustawa jest bowiem dokumentem implementującym unijne przepisy w zakresie zamówień publicznych, czyli dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE. Beneficjent powinien postępować według następujących zaleceń: przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; zadbać o to, by czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm; udzielić zamówienia jedynie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia powinno być prowadzone w jednej z form: przetarg nieograniczony lub ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem lub bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę albo licytacja elektroniczna. Warto zwrócić uwagę na najczęściej pojawiające się nieprawidłowości wynikające z niestosowania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Są to: Błędne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, np.: nieprawidłowe ogłoszenie (brak ogłoszenia w Dz. U. UE, brak informacji o współfinansowaniu ze środków UE, różniące się od siebie ogłoszenia w prasie/urzędzie Zamówień Publicznych/siedzibie zamawiającego); nieprawidłowy wybór trybu zamówienia; niedozwolona zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w trakcie postępowania; 8

10 żądanie niedozwolonych dokumentów potwierdzających doświadczenie wykonawcy. Zamieszczenie w SIWZ lub innej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia parametrów, cech i warunków utrudniających uczciwą konkurencję albo mających na celu wybór konkretnego wykonawcy lub produktu, np.: wprowadzenie wymogu posiadania na terenie Polski przedstawicielstwa handlowego oraz autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego; wprowadzenie parametrów przedmiotu zamówienia, które spełniają produkty tylko jednej firmy; wskazanie konkretnych produktów i konkretnych producentów bez dopuszczenia rozwiązań równorzędnych. W przypadku, gdy dofinansowanie ze środków publicznych jest niższe niż 50 proc. wartości projektu, Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy jednak pamiętać, że zgodniez zapisami umowy o dofinansowanie, Beneficjent powinien dokonywać porównania 3 ofert i udzielać zamówień w oparciu o najkorzystniejszy rachunek ekonomiczny. Uwaga! Nie dostosowanie się do wymogów ustawy może mieć poważne konsekwencje, łącznie z nie otrzymaniem dotacji, obowiązkiem jej zwrotu lub rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. 9

11 Rozliczanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Proces rozliczania jest związany z weryfikacją bezpośrednio wykonanych zadań w trakcie trwania projektu. Podstawowe dokumenty, jakie Beneficjenci są zobowiązani dostarczyć w celu rozliczenia projektu to: wniosek o płatność oraz sprawozdanie z realizacji projektu (w przypadku wniosku o zaliczkę, część sprawozdawcza wniosku o płatność pozostaje niewypełniona). Posiadając wszystkie niezbędne dokumenty wymagane umową o dofinansowanie oraz potwierdzające poniesione wydatki w czasie realizacji projektu, Beneficjent będzie mógł przystąpić do procedury rozliczania. Zmiana systemu przepływów finansowych Z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje od wszystkich instytucji zaangażowanych w dystrybucję funduszy unijnych, w tym również od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie zawartych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. nr 157, poz. 1241). Zgodnie z wprowadzonymi zmianami Ministerstwo Finansów przekazuje środki na płatności (część dotyczącą środków unijnych) do Banku Gospodarstwa Krajowego, który pełni funkcję płatnika. Instytucje Pośredniczące mają możliwość skorzystania z prawa określonego w artykule 192 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych i mogą otworzyć rachunek w BGK na współfinansowanie ze środków krajowych. Beneficjent nadal składa wniosek o płatność do instytucji, z którą podpisał umowę o dofinansowanie, czyli PARP/RIF. W zakresie środków unijnych wypłata jest realizowana za pośrednictwem płatnika, czyli BGK. Zapisy umowy o dofinansowanie muszą precyzyjnie wskazywać, jaka część środków przysługujących Beneficjentowi stanowi współfinansowanie krajowe i jakie są konsekwencje ich nierozliczenia z końcem roku budżetowego. Procedura wnioskowania o płatność Środki na realizację projektu wypłacane są w formie refundacji poniesionych wydatków bądź w formie zaliczek. Dla ich uzyskania, należy złożyć odpowiedni wniosek o płatność wraz z wymaganymi umową o dofinansowanie załącznikami. Po otrzymaniu wniosku Beneficjenta o płatność, PARP/RIF dokonuje jego zatwierdzenia lub zgłasza prośbę o uzupełnienia bądź wyjaśnienia. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność PARP, pod warunkiem dostępności środków, przekazuje płatność na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w umowie o dofinansowanie. W celu otrzymania dofinansowania Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG wraz z poświadczonymi przez upoważnioną osobę za zgodność z oryginałem: kopiami dokumentów księgowych, potwierdzających poniesione wydatki oraz potwierdzających dokonanie zapłaty, opisanych w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w Harmonogramie rzeczowo finansowym; protokołami odbioru, dokumentującymi wykonanie robót oraz kopiami dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych do użytkowania; innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji projektu z warunkami umowy. 10

12 Kwalifikowalność wydatków Zagadnienie kwalifikowalności wydatków jest jednym z najbardziej kluczowych dla prowadzenia i rozliczania projektu. Warto pamiętać o założonym w danym rozporządzeniu, katalogu wydatków (dla każdego działania) kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz okresie, w którym wydatki te mogą być objęte wsparciem. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem wydatki faktyczne poniesione i udokumentowane, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji. Za wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem zostaną uznane wydatki, które jednocześnie: są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu; zostały wskazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym; zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków i nie wcześniej niż dzień po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia; zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez PARP; zostały prawidłowo udokumentowane; są zgodne z wykazami zawartymi w odpowiednich rozporządzeniach określających warunki udzielania wsparcia w danym działaniu. Potwierdzenie wysokości planowanych do poniesienia wydatków kwalifikowalnych następuje w umowie o dofinansowanie zawieranej z Beneficjentem. Uwaga! Okres kwalifikowalności wydatków jest identyczny z określonym w umowie o dofinansowanie, podpisywanej pomiędzy PARP a Beneficjentem. W przypadku rozpoczęcia przez Beneficjenta realizacji projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności lub po zakończeniu okresu kwalifikowalności, wydatki poniesione nie będą uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem. Wskaźniki osiągnięcia celów projektu We wniosku o dofinansowanie Beneficjent określa cele projektu oraz wskaźniki ich osiągnięcia. Przykłady takich wskaźników określone są w dokumentacji programowej. Wnioskodawca może je uzupełnić o wskaźniki własne. Jednak musi pamiętać, że będą one brane pod uwagę podczas rozliczania projektu. Beneficjent zobligowany jest osiągnąć wszystkie wskaźniki w wysokości i czasie zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie. Nie osiągnięcie któregokolwiek z zadeklarowanych wskaźników lub opóźnienie w jego realizacji, czyni niemożliwym rozliczenie projektu i wypłatę dofinansowania. Obostrzenie to dotyczy zarówno wskaźników obligatoryjnych jak i nieobligatoryjnych. Jednym z kryteriów merytorycznych w procesie oceny wniosku jest stopień możliwości osiągnięcia i utrzymania w odpowiednim okresie od zakończenia realizacji projektu: efektów ekonomicznych; efektów finansowych. 11

13 Należy pamiętać, że podanie określonej wartości wskaźnika pozwalało na otrzymanie odpowiednio wysokiej liczby punktów, zwiększającej szanse na podpisanie umowy o dofinansowanie. Jako przykład wyniku realizacji projektu można podać: wzrost zatrudnienia; wpływ inwestycji na środowisko; wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy; przeznaczenie na sprzedaż poza granice kraju odpowiedniego udziału wartości produkcji lub usług. Często dopiero w trakcie rozliczania projektu okazuje się, że osiągnięcie zaplanowanych wartości wskaźników może być trudne. Głównym powodem jest ich skomplikowana charakterystyka. Tym samym, wskazane jest wyjaśnienie wszelkich niejasności w konstrukcji wskaźników przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Po zakończeniu realizacji projektu udowodnienie osiągnięcia przyjętych wskaźników jest obowiązkiem Beneficjenta. Dodatkowo jest on zobowiązany do przechowywania pełnej dokumentacji zrealizowanego projektu i informacji na temat jego efektów przez okres od 5 do 10 lat od dnia wejścia w życie umowy (w zależności od działania, z którego dofinansowany jest projekt). Wniosek o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową Wśród wniosków o płatność można wyróżnić 3 rodzaje: płatność zaliczkową; płatność pośrednią (częściową),; płatność końcową. Najbardziej preferowaną przez Beneficjentów formą płatności jest zaliczka. Umożliwia ona otrzymanie dofinansowania przed poniesieniem wydatków. Ze względu na charakter wniosku, na etapie jego składania nie załącza się do niego żadnych dodatkowych dokumentów (np. potwierdzających poniesione wydatki). Wydatkowanie udostępnionej zaliczki należy rozliczyć, składając wniosek o płatność pośrednią (wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków). Płatność pośrednia stwarza Beneficjentom możliwość etapowego rozliczania projektu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zarówno Beneficjent, jak i PARP mają możliwość na bieżąco nadzorować finansowy przebieg realizacji projektu. Wnioski o płatność pośrednią należy składać po zakończeniu kolejnych etapów realizacji projektu, wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, który jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie, wraz z zestawieniem dokumentów potwierdzających dokonanie wydatku (faktury lub dokumenty równoważne). Wnioskując o płatność końcową Beneficjent składa wniosek identyczny z wnioskiem o płatność pośrednią, załączając jednak dokumentację z całości realizacji danego projektu. Uwaga! Wydatki wynikające ze wzrostu całkowitego kosztu realizacji projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie, nie są wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem i zwiększają wkład własny Beneficjenta. 12

14 Prezentacja wniosku Beneficjenta o płatność - wskazówki Poniżej przedstawiony został wzór formularza wniosku o płatność wraz z praktycznymi poradami. Podobnie jak w przypadku wniosków o dofinansowanie, wnioski o płatność przygotowuje się za pomocą specjalnego Generatora wniosków o płatność (dotyczy to wszystkich działań PO IG) realizowanych przez PARP, który dostępny jest na stronie w dziale Innowacyjna Gospodarka. Generator wniosków pozwala w łatwy i jasny sposób przejść Beneficjentowi drogę wypełnienia wniosku o płatność. Generator należy zapisać oraz zainstalować na dysku komputera, a po uzupełnieniu wymaganych do danej płatności rubryk i sprawdzeniu czy generator nie wskazuje błędów, wniosek wydrukować. Uwaga! PARP jest uprawniona do rozwiązania umowy o dofinansowanie, gdy: zaprzestano realizacji projektu; projekt jest sprzeczny z jej postanowieniami (np. nie są osiągane deklarowanych wartości wskaźników rezultatu). * umowa o dofinansowanie zawiera pełen katalog przypadków, które mogą spowodować jej rozwiązanie. 13

15 Należy podać datę końcową okresu, za jaki składany jest wniosek (format dd-mm-rrrr). Okres, za który składany jest wniosek, nie musi obejmować pełnego miesiąca. Wypełnienie pola nie jest wymagane w przypadku wniosku o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki. Nie ma obowiązku podawania danych dwóch osób w przypadku, gdy jedna osoba jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno postępu finansowego, jak i rzeczowego. W przypadku, gdy wniosek Beneficjenta stanowi jedynie rozliczenie przekazanej zaliczki, należy wybrać opcję płatność pośrednia, gdyż wniosek służy jedynie rozliczeniu dokonanych wydatków. Jednakże w sytuacji, kiedy wniosek o płatność rozliczający otrzymane środki z zaliczki jednocześnie jest wnioskiem końcowym zaznaczamy płatność końcowa W przypadku, gdy płatności dla Beneficjenta przekazywane są w formie refundacji, należy wpisać kwotę stanowiącą wynik mnożenia kwoty z punktu 9 przez intensywność wsparcia (%) wynikającą z umowy/decyzji o dofinansowanie: Kwota ta jest równa sumie wartości wykazanych w tabeli z pkt. 11, w kolumnie 8. kwota wnioskowana = (poz.9) x (wartość dofinansowania wynikająca z umowy kwota /całkowite wydatki kwalifikowalne objęte umową). 14

16 15 Dla faktur/innych dokumentów księgowych wystawionych w walutach obcych, kwota w PLN powinna zostać obliczona przy zastosowaniu kursu ustalonego przez bank w dniu dokonania zapłaty tzn. iż należy stosować zasadę refundowania wydatków fatycznie poniesionych, według kursu z dnia, w którym Beneficjent opłacił fakturę (nie należy stosować kursu z dnia zaksięgowania faktury).

17 W kolumnie 2 tabeli w pkt. 13., Beneficjent powinien zamieścić krótki opis prezentujący stan realizacji poszczególnych zadań/etapów projektu, zgodnych z wnioskiem/umową o dofinansowanie. W kolumnach 3 i 4 należy przedstawić odpowiednio dane o wydatkach ogółem i wydatkach kwalifikowalnych, jakie zgodnie z aktualnym Harmonogramem rzeczowo-finansowym powinny być poniesione w ramach poszczególnych zadań/etapów. Natomiast w kolumnach 5 i 6 należy przedstawić wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowalne poniesione od początku realizacji projektu. W kolumnach 7 i 8 należy przedstawić wydatki ogółem wydatki kwalifikowalne poniesione w okresie objętym bieżacym wnioskiem. Kolumna 9 powinna przedstawiać procentową relację z wartości z kolumny 6 do wartości z kolumny 4. Wiersz "Razem" przedstawia zbiorczą informację o stanie realizacji wszystkich zadań/etapów projektu. 16

18 Tabela dotyczy katalogu wskaźników realizacji projektu, do których osiągnięcia zobowiązał się Beneficjent na podstawie umowy o dofinansowanie. Dlatego należy wpisać wskaźniki zawarte wcześniej we wniosku Beneficjenta o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie. Należy przedstawić informację o całkowitych wydatkach kwalifikowalnych, jakie Beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych czterech kwartałach. 17

19 Należy zamieścić opis działań podjętych przez Beneficjenta w celu informowania o udziale w Programie, a w szczególności o fakcie współfinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. wersja z listopada

20 Kontrola projektów Kontrola projektów ma na celu zweryfikowanie wydatków i dokumentów poświadczających ich poniesienie. Celem kontroli jest sprawdzenie, czy roboty, dostawy i usługi współfinansowane w ramach projektu zostały rzeczywiście nabyte, a zadeklarowane wydatki faktycznie zostały poniesione. Podczas kontroli na miejscu potwierdzana jest prawidłowość w postępowaniach o udzielenie zamówienia i wyborze najkorzystniejszej oferty. W czasie trwania kontroli Beneficjenci są zobowiązani udostępnić: dokumentację związaną z realizacją projektu; pomieszczenia i tereny, na których jest lub był realizowany projekt; system teleinformatyczny; wszystkie dokumenty elektroniczne związane z zarządzaniem projektem. Ponadto w czasie trwania kontroli Beneficjent udziela wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji projektu. Uwaga! Nieudostępnienie wszystkich dokumentów lub odmowa udzielenia informacji jest traktowana jak utrudnienie przeprowadzenia kontroli. Kiedy zachodzi podejrzenie nieprawidłowości w projekcie lub wystąpienia innych istotnych uchybień ze strony Beneficjenta, może zostać przeprowadzona kontrola doraźna na miejscu. Podmiot dokonujący kontroli sporządza informację pokontrolną, zawierająca między innymi zalecenia pokontrolne, które Beneficjent obowiązany jest wykonać. Uwaga! Niewykonanie przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej lub nieprzedstawienie przekonującego uzasadnienia ich niewykonania stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy. W przypadku zastrzeżeń, co do prawidłowości poniesienia wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem lub sposobu realizacji umowy, PARP jest uprawniona do wstrzymania wypłaty dofinansowania do czasu wyjaśnienia zastrzeżeń. Promocja projektów Beneficjenci zobowiązani są do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu ze środków PO IG zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. Beneficjent zobowiązany jest do wyboru, co najmniej jednego, wskazanego poniżej narzędzia promocji. Zaleca się jednak zastosowanie więcej niż jednego narzędzia promocji w celu zintensyfikowania działań informacyjnych. 19

PO IG 6.1 Paszport do eksportu

PO IG 6.1 Paszport do eksportu 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 6.1 Paszport do eksportu Ponieważ Działanie 6.1 Paszport do eksportu jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję Wdrażającą na cały kraj. Jest

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1) z dnia.

M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1) z dnia. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1) z dnia. w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO 1 Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wybrania do dofinansowania. 2 Informacje niezbędne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 1161

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 1161 Warszawa, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 1161 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE Nr realizowanego w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych Dz.U.07.175.1232 2009.02.12 zm. Dz.U.09.23.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Komunikat. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian:

Komunikat. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian: Komunikat informuje, że zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego dnia 13 czerwca 2017 r., nastąpiła aktualizacja wzoru umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Komunikat informuje, że zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego dnia 13 czerwca 2017 r., nastąpiła aktualizacja wzoru umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Realizacja Projektu a zapisy Umowy o dofinansowanie

Realizacja Projektu a zapisy Umowy o dofinansowanie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Realizacja Projektu a zapisy Umowy o dofinansowanie 1 Zadania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Umowa o dofinansowanie Warunki podpisania umowy o dofinansowanie: potwierdzenie przyznania dofinansowania w formie Promesy premii technologicznej, podpisanie/wejście w życie

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 1 Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury WFOŚiGW pełni rolę Instytucji Wdrażającej!!!

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL Zasady przekazywania środków w na dofinansowanie projektów w ramach PO KL Przekazywanie środków w ramach PO KL Komisja Europejska 85% Ministerstwo Finansów 85% 15% Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie Konkursu Nr RPLB IZ K01/16

Wykaz zmian w Regulaminie Konkursu Nr RPLB IZ K01/16 Wykaz zmian w Regulaminie Konkursu Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (nr strony) Pkt. 19 Zabezpieczenie umowy, str. 20 Zapis przed zmianą Wnioskodawca, którego

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1 Warunki i tryb udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakres i termin składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Dz.U.2017.189

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach

Rozliczanie projektów w ramach Rozliczanie projektów w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, dn. 14 października 2010 r. 1. Zasady przygotowania wniosków o płatność z uwzględnieniem obowiązujących załączników.

Bardziej szczegółowo

1. Instytucja Wdrażająca

1. Instytucja Wdrażająca PO IG 4.5 Wspieranie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki W działaniu tym przewidziano dwa poddziałania: 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym oraz 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Ponieważ Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka

PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 4.3 Kredyt technologiczny Ponieważ Działanie 4.3 Kredyt technologiczny jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję Wdrażającą na cały kraj. Jest

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Realizacja Projektu a zapisy Umowy o dofinansowanie

Realizacja Projektu a zapisy Umowy o dofinansowanie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Realizacja Projektu a zapisy Umowy o dofinansowanie Zadania RIF Regionalna Instytucja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania Eugenia Nikitina p.o. koordynatora Sekcji Płatności i Sprawozdań RPO WP 1.1, 2.2.1 Regionalna Instytucja

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ Kluczbork 8.03.2013r. AO.041.1.2013.MB Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ planowanego do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Lp. nd. Opcjonalnie jeśli to możliwe materiały te mogą zawierać logo instytucji oraz informację o współfinansowaniu projektu.

Lp. nd. Opcjonalnie jeśli to możliwe materiały te mogą zawierać logo instytucji oraz informację o współfinansowaniu projektu. Wykaz istotnych zamian i uzupełnień w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej) Załącznik nr 15 UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (dotacji inwestycyjnej) (wzór 1 ) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2011 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu.

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. W czasie realizacji każdego projektu, który otrzymał dofinansowanie pojawia

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020 Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020 Umowa o dofinansowanie Termin na podpisanie umowy liczony jest od daty podjęcia uchwały

Bardziej szczegółowo

a... 1 (nazwa i forma prawna/imię i nazwisko Beneficjenta) zwanym/zwaną dalej Beneficjentem",

a... 1 (nazwa i forma prawna/imię i nazwisko Beneficjenta) zwanym/zwaną dalej Beneficjentem, WZÓR ANEKSU NR (Nr U-POIG.05.02.00-00-0 /08-0...) DO UMOWY O DOFINANSOWANIE NR U-POIG.05.02.00-00-0 /08-00 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Białystok, 29 listopada 2010 r. 1 KONTROLA PROJEKTÓW NA MIEJSCU IZ RPOWP objęła kontrolą

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Załącznik nr 11. Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na

Bardziej szczegółowo

Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca

Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca 1 Plan prezentacji 1. Zasady prowadzenia kontroli Specyfika kontroli - systemowej - na miejscu - doraźnej/

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 1 Umowa/uchwała o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjenta

Obowiązki beneficjenta 1 Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości i kontroli 2 Wspólnotowe podstawy prawne: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Tytuł VI Zarządzanie, monitorowanie i kontrola, Załączniki), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu]

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] Nr... (nr umowy)..., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania Aleksandra Tylza-Keczmer kierownik Sekcja Płatności i Sprawozdań RPO WP 1.1, 2.2.1 Regionalna Instytucja

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie o konkursie nr RPLB IP K01/16

Wykaz zmian w Regulaminie o konkursie nr RPLB IP K01/16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 002/94/16 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 29 grudnia 2016 r. Wykaz zmian w Regulaminie o konkursie nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL Beata Kwiatkowska PLAN PREZENTACJI I. FINANSOWANIE PROJEKTU II. KOSZTY KWALIFIKOWANE III.ZMIANY W PROJEKCIE IV.ROZLICZANIE

Bardziej szczegółowo

KONKURS w ramach Działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.

KONKURS w ramach Działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3. KONKURS w ramach Działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe 1 Zakres minimalny umowy konsorcjum naukowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2011 Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do RPK

Załącznik nr 8 do RPK Załącznik nr 8 do RPK Zakres minimalny umowy konsorcjum wymagany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością określoną w umowie/decyzji o dofinansowanie. Przekazanie pierwszej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Umowa o udzielenie Vouchera wiedzy w ramach konkursu "Vouchera Wiedzy" Nr...

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Umowa o udzielenie Vouchera wiedzy w ramach konkursu Vouchera Wiedzy Nr... Umowa o udzielenie Vouchera wiedzy w ramach konkursu "Vouchera Wiedzy" Załącznik nr 4 Nr... zawarta w Poznaniu w dniu... r. pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania wniosku o płatność

Zasady sporządzania wniosku o płatność 2013 Zasady sporządzania wniosku o płatność Działanie 5.1. POIG Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych ` o znaczeniu ponadregionalnym Agnieszka Olisko Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka aktualizacja 31.07.2008 r. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 5.4.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, 12 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Procedura kontraktacji projektów.

Procedura kontraktacji projektów. Procedura kontraktacji projektów. Katowice, 23 kwietnia 2012 1 r. Termin podpisania umowy Podpisanie umowy o dofinansowanie 6 miesięcy od daty wezwania Beneficjenta o dostarczenie niezbędnych dokumentów.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy: zarządzanie projektem na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy: zarządzanie projektem na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Sprawa 24/2018 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy: zarządzanie projektem na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie I. ZAMAWIAJĄCY Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie Ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Zapis w. Uzasadnienie Treść przed zmianą. Treść po zmianie Umowie. Umowie. dokonywanej zmiany Umowa o dofinansowanie projektu

Zapis w. Uzasadnienie Treść przed zmianą. Treść po zmianie Umowie. Umowie. dokonywanej zmiany Umowa o dofinansowanie projektu Umowa o dofinansowanie projektu 1 ust. 8 Programie oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 28.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 20. Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna.

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Karolina Janowska - Curyło RIF

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata w wersji z dnia 9 listopada 2017 r.

REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata w wersji z dnia 9 listopada 2017 r. REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa w wersji z dnia 9 listopada 2017 r. Zmiany w tekście Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr 282/34/19

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów wynikające z umowy o dofinansowanie

Obowiązki beneficjentów wynikające z umowy o dofinansowanie Obowiązki beneficjentów wynikające z umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu...

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu... UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU MAŁYCH GRANTÓW PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zawarta w dniu... we Wrocławiu między: Dolnośląską Federacją

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE 1) z realizacji przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich w VIII Otwartym Konkursie

SPRAWOZDANIE 1) z realizacji przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich w VIII Otwartym Konkursie SPRAWOZDANIE 1) z realizacji przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich w VIII Otwartym Konkursie. (rodzaj przedsięwzięcia 2) ) w okresie od... r. do...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo