18-MIESIĘCZNE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV ZŁOTO I SREBRO OPARTE NA NOTOWANIACH SUROWCÓW: ZŁOTA I SREBRA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "18-MIESIĘCZNE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV ZŁOTO I SREBRO OPARTE NA NOTOWANIACH SUROWCÓW: ZŁOTA I SREBRA"

Transkrypt

1 18-MIESIĘCZNE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV ZŁOTO I SREBRO OPARTE NA NOTOWANIACH SUROWCÓW: ZŁOTA I SREBRA Wyniki obserwacji notowań Surowców wchodzących w skład Instrumentu bazowego dla Certyfikatów: Lp. Nazwa Kod (Bloomberg) Poziom Początkowy Pierwsza Druga Trzecia Czwarta Piata Wycena Wykupu 1. Złoto GOLDLNPM (Cmdty) 1 311,95 USD 1317,1 USD 2. Srebro SLVRLND (Cmdty) 983,96 USD 14,7050 USD Wynik obserwacji: Notowanie akcji jednego Surowca jest poniżej 100% po 1 okresie nie nastąpiła wypłata kuponu ani Autocall WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV ZŁOTO I SREBRO Instrument bazowy: Notowanie: Wynik inwestycji w certyfikaty IBV Złoto i Srebro zależny jest od notowań dwóch Surowców (łącznie zwanymi Surowcami ): złota (Bloomberg: GOLDLNPM (Cmdty), ( Surowiec 1 ), i srebra (Bloomberg: SLVRLND (Cmdty), ( Surowiec 2 ), Certyfikaty będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: Okres subskrypcji: od 5 lutego 2019 r. do 26 lutego 2019 r. Wartość nominalna 1 Certyfikatu: Cena emisyjna 1 Certyfikatu: Okres inwestycji: PLN PLN 18 miesięcy Dzień Obserwacji Początkowej: 1 marca 2019 r. Dzień Emisji: 8 marca 2019 r. Kupon: Ochrona kapitału 1,5 % wartości nominalnej Certyfikatu warunkowa 100% ochrona wartości nominalnej, jeżeli spełniony zostanie przynajmniej jeden z warunków: a) żaden z Surowców nie spadnie w trakcie trwania produktu o więcej niż 25% (w jakimkolwiek dniu roboczym na zamknięcie notowań), albo b) w Dniu Wyceny Wykupu przynajmniej jeden z Surowców będzie notowany powyżej 100% wartości Poziomu Początkowego. Rodzaj obserwacji dotyczącej ochrony kapitału: dzienna (na zamknięcie notowań London Bullion Market Association) Dni Obserwacji dla Automatycznego Wcześniejszego Wykupu oraz Wypłaty Kuponu: Pierwszy Dzień Obserwacji: 3 czerwca 2019 r. Drugi Dzień Obserwacji: 2 września 2019 r. Trzeci Dzień Obserwacji: 2 grudnia 2019 r. Czwarty Dzień Obserwacji: 2 marca 2020 r. Piąty Dzień Obserwacji: 1 czerwca 2020 r. Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu: Pierwszy Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu: 10 czerwca 2019 r. Drugi Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu: 9 września 2019 r. Trzeci Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu: 9 grudnia 2019 r.

2 Czwarty Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu: 9 marca 2020 r. Piąty Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu: 8 czerwca 2020 r. Dni Wypłaty Kuponu: 10 czerwca 2019 r., albo 9 września 2019 r., albo 9 grudnia 2019 r., albo 9 marca 2020 r., albo 8 czerwca 2020 r. albo 1 września 2020 r. Dzień Wyceny Wykupu: 1 września 2020 r. Dzień Wykupu: 8 września 2020 r. Poziom Początkowy: Wartość Indeksów na zamknięcie w Dniu Obserwacji Początkowej = Złoto ( Surowiec 1 ): 1331,95 USD Srebro ( Surowiec 2 ): 15,56 USD Poziom Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu oraz Bariery Wypłaty Kuponu (względem Poziomu Początkowego): w Pierwszym, Drugim, Trzecim, Czwartym, Piątym Dniu Obserwacji oraz Dniu Wyceny Wykupu: 100% Kod ISIN: XS ZASADY FUNKCJONOWANIA PRODUKTU W Dniu Obserwacji Początkowej wyznaczany jest Poziom Początkowy (notowanie każdego z Surowców będzie miało swoją wartość Poziomu Początkowego). Jeżeli w danym Dniu Obserwacji, wartość notowań obu Surowców będzie równa lub wyższa od wartości Poziomu Początkowego (a co za tym idzie Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu oraz Bariery Wypłaty Kuponu): Inwestorom wypłacony zostanie Kupon w Dniu Wypłaty Kuponu, przy czym w celu uniknięcia wątpliwości należy pamiętać, że Kupon nie jest kumulowany, czyli w przypadku spełnienia się warunków wypłaty Kuponu w którejkolwiek z obserwacji, wynosił on będzie zawsze 1,5%, a po automatycznym przedterminowym wykupieniu Certyfikatów żaden kolejny Kupon nie zostanie już wypłacony; produkt się kończy, a Inwestorom oprócz Kuponu wypłacona zostanie także wartość nominalna (w Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu), Certyfikaty zostaną automatycznie wykupione przez Emitenta (bez możliwości wpływu na ten wykup przez Inwestora). Jeżeli w danym Dniu Obserwacji, notowanie choćby jednego z Surowców znajdzie się poniżej Poziomu Początkowego, Kupon nie jest wypłacany, a produkt trwa co najmniej do kolejnego Dnia Automatycznego Wcześniejszego Wykupu. Jeżeli w każdym z Dni Obserwacji wartość choćby jednego z Surowców znajdzie się poniżej Poziomu Początkowego, nie nastąpi wypłata Kuponu, a produkt trwać będzie do Dnia Wykupu. Zakończenie inwestycji w Dniu Wykupu może mieć trzy warianty jeżeli w Dniu Wyceny Wykupu wartość notowań: o obu Surowców będzie równa lub wyższa od wartości Poziomu Początkowego Inwestorzy otrzymają w Dniu Wykupu Kupon oraz zwrot wartości nominalnej Certyfikatu; o choćby jednego z Surowców będzie niższa od wartości Poziomu Początkowego, ale: (1) w trakcie trwania produktu (w jakimkolwiek dniu roboczym) żaden z Surowców nie spadnie o więcej niż 25% względem Poziomu Początkowego, albo (2) jeden z Surowców będzie miał w Dniu Wyceny Wykupu wartość wyższą od Poziomu Początkowego Inwestorzy otrzymują w Dniu Wykupu zwrot 100% wartości nominalnej Certyfikatów; o obu Surowców będzie niższa od wartości Poziomu Początkowego oraz w trakcie trwania produktu (w jakimkolwiek dniu roboczym) choćby jeden z Surowców spadnie o więcej niż 25% względem Poziomu Początkowego Inwestorzy partycypują w całej stracie tego Surowca, który zanotował większy spadek (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał). Uzyskanie zysku innego niż Kupon, możliwe jest w sytuacji, gdy wcześniejsze zakończenie inwestycji nastąpi z inicjatywy Inwestora, a cena sprzedaży Certyfikatów, przewyższy wartość nominalną Certyfikatów powiększoną o wartość prowizji wnoszonej na rzecz biura maklerskiego realizującego zlecenie. Wypłata środków z inwestycji nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty w danym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu albo Dniu Wykupu.

3 OCHRONA KAPITAŁU Warunkowa 100% ochrona wartości nominalnej dotyczy: wykupu Certyfikatów w Dniu Wykupu, w przypadku, jeżeli spełniony zostanie przynajmniej jeden z warunków: o żaden z Surowców nie spadnie w trakcie trwania produktu o więcej niż 25% względem Poziomu Początkowego (w jakimkolwiek dniu roboczym), o albo w Dniu Wyceny Wykupu przynajmniej jeden z Surowców będzie powyżej 100% wartości Poziomu Początkowego, dokonania przez Emitenta automatycznego wykupu w którymkolwiek z Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu. Ochrona kapitału nie dotyczy sytuacji: wycofania się Inwestora z inwestycji z jego inicjatywy oraz w której w Dniu Wyceny Wykupu wartość notowań choćby jednego z Surowców będzie niższa od wartości Poziomu Początkowego, a jednocześnie w trakcie trwania produktu (w jakimkolwiek dniu roboczym) choćby jeden z Surowców spadnie o więcej niż 25% względem Poziomu Początkowego, a także żaden z Surowców nie będzie miał w Dniu Wyceny Wykupu wartości wyższej od Poziomu Początkowego (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał). CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z CERTYFIKATAMI IBV ZŁOTO I SREBRO ochrona wartości nominalnej w terminie zapadalności ma charakter warunkowy, co oznacza, że inwestycja w Certyfikaty obarczona jest ryzykiem poniesienia straty, w skrajnej sytuacji całego zainwestowanego kapitału nieotrzymanie Kuponu w przypadku, gdy w każdym z Dni Obserwacji oraz w Dniu Wyceny Wykupu, notowanie któregokolwiek z Surowców będzie na poziomie niższym, niż Poziom Bariery Wypłaty Kuponu brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przez datą zapadalności (18 miesięcy) w przypadku sprzedaży Certyfikatów, dokonywanej z inicjatywy Inwestora przed terminem wykupu, pobierana jest opłata (zgodnie z Taryfą prowizji i opłat) WSKAŹNIK RYZYKA Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Inwestor będzie utrzymywać produkt do Dnia Wykupu. W przypadku wcześniejszego zakończenia inwestycji, faktyczne ryzyko może wzrosnąć. niższe ryzyko wyższe ryzyko PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE (wszystkie poniższe wykresy prezentowane w tym dziale przygotowane zostały na podstawie obliczeń własnych Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A.) Scenariusz Optymistyczny Jeżeli w danym Dniu Obserwacji, wartość notowań obu Surowców będzie równa lub wyższa od wartości Poziomu Początkowego (a co za tym idzie Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu oraz Bariery Wypłaty Kuponu): Inwestorom wypłacony zostanie Kupon w Dniu Wypłaty Kuponu; produkt się kończy, a Inwestorom oprócz Kuponu wypłacona zostanie także wartość nominalna (w Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu), Certyfikaty zostaną automatycznie wykupione przez Emitenta. Jeżeli w danym Dniu Obserwacji, notowanie choćby jednego z Surowców znajdzie się poniżej Poziomu Początkowego, Kupon nie jest wypłacany, a produkt trwa co najmniej do kolejnego Dnia Automatycznego Wcześniejszego Wykupu.

4 Przykład: Jeśli w Pierwszym Dniu Obserwacji, wartość notowań obu Surowców będzie równa lub wyższa od wartości Poziomu Początkowego, Inwestorom wypłacona zostanie wartość nominalna oraz Kupon w wysokości 1,5%. Scenariusz Optymistyczny/Umiarkowany Jeżeli zarówno w Pierwszym, Drugim, Trzecim, Czwartym, jak i Piątym Dniach Obserwacji, wartość notowań któregokolwiek z Surowców będzie niższa od wartości Poziomu Początkowego, ale wartość notowań obu Surowców będzie równa lub wyższa od wartości Poziomu Początkowego w Dniu Wyceny Wykupu: Inwestorom wypłacony zostanie Kupon w Dniu Wypłaty Kuponu; oprócz Kuponu wypłacona zostanie także wartość nominalna (w Dniu Wykupu). Przykład: Jeśli zarówno w Pierwszym, Drugim, Trzecim, Czwartym, jak i Piątym Dniach Obserwacji, wartość notowań Surowca 2 będzie niższa od wartości Poziomu Początkowego, ale wartość notowań obu Surowców będzie wyższa od wartości Poziomu Początkowego w Dniu Wyceny Wykupu, Inwestorom wypłacona zostanie wartość nominalna oraz Kupon w wysokości 1,5% (Kupon się nie kumuluje). Scenariusz Umiarkowany Jeżeli w Dniu Wyceny Wykupu wartość notowań choćby jednego z Surowców będzie niższa od wartości Poziomu Początkowego, ale: w trakcie trwania produktu (w jakimkolwiek dniu roboczym) żaden z Surowców nie spadnie o więcej niż 25% względem Poziomu Początkowego, albo jeden z Surowców będzie miał w Dniu Wyceny Wykupu wartość wyższą od Poziomu Początkowego: Inwestorzy otrzymają w Dniu Wykupu zwrot 100% wartości nominalnej Certyfikatów. Przykład: W Dniu Wyceny Wykupu wartość notowań obu Surowców jest niższa od wartości Poziomu Początkowego, ale w trakcie trwania produktu (w jakimkolwiek dniu roboczym) żaden z Surowców nie spadł o więcej niż 25% względem Poziomu Początkowego Inwestorzy otrzymują w Dniu Wykupu zwrot 100% wartości nominalnej Certyfikatów. Przykład: W trakcie trwania produktu jeden z Surowców spadł o więcej niż 25% względem Poziomu Początkowego, ale w Dniu Wyceny Wykupu wartość notowań jednego z Surowców jest wyższa od wartości Poziomu Początkowego Inwestorzy otrzymują w Dniu Wykupu zwrot 100% wartości nominalnej Certyfikatów.

5 Scenariusz Pesymistyczny Jeżeli w Dniu Wyceny Wykupu wartość notowań obu Surowców będzie niższa od wartości Poziomu Początkowego oraz w trakcie trwania produktu (w jakimkolwiek dniu roboczym) choćby jeden z Surowców spadnie o więcej niż 25% względem Poziomu Początkowego Inwestorzy partycypują/mają udział w całej stracie tego Surowca, który zanotował większy spadek. Przykład: W Dniu Wyceny Wykupu wartość notowań obu Surowców jest niższa od wartości Poziomu Początkowego oraz w trakcie trwania produktu jeden z Surowców spadł o więcej niż 25% względem Poziomu Początkowego Inwestorzy tracą tyle, ile stracił gorszy z Surowców (w powyższym przykładzie strata wynosi 20%). Przedstawione powyżej dane są prezentowane tylko dla celów ilustracyjnych dlatego też nie obrazują one rzeczywistego zachowania instrumentów finansowych, nie są oparte na symulacji wyników z przeszłości, przedstawiają jedynie możliwy sposób zakończenia inwestycji. W żadnym wypadku powyższe informacje nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.

3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV POSTAW NA BANKI III OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU EURO STOXX BANKS PRICE EUR (SX7E)

3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV POSTAW NA BANKI III OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU EURO STOXX BANKS PRICE EUR (SX7E) 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV POSTAW NA BANKI III OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU EURO STOXX BANKS PRICE EUR (SX7E) Wyniki obserwacji notowań Instrumentu bazowego dla Certyfikatów: Instrument

Bardziej szczegółowo

3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV POSTAW NA BANKI III OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU EURO STOXX BANKS PRICE EUR (SX7E)

3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV POSTAW NA BANKI III OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU EURO STOXX BANKS PRICE EUR (SX7E) 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV POSTAW NA BANKI III OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU EURO STOXX BANKS PRICE EUR (SX7E) WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV POSTAW NA BANKI III 1. Okres

Bardziej szczegółowo

3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV KOPALNIA ZYSKU OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES

3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV KOPALNIA ZYSKU OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV KOPALNIA ZYSKU OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV KOPALNIA ZYSKU 1. Okres subskrypcji

Bardziej szczegółowo

oparte na notowaniach dwóch Surowców: złota i srebra (łącznie)

oparte na notowaniach dwóch Surowców: złota i srebra (łącznie) 18-MIESIĘCZNE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach dwóch Surowców: złota i srebra (łącznie) NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: 18 miesięcy MAKSYMALNIE 18-MIESIĘCZNY OKRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV KOSZYK PEREŁ OPARTE NA KOSZYKU AKCJI 4 SPÓŁEK

3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV KOSZYK PEREŁ OPARTE NA KOSZYKU AKCJI 4 SPÓŁEK 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV KOSZYK PEREŁ OPARTE NA KOSZYKU AKCJI 4 SPÓŁEK WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV KOSZYK PEREŁ 1. Okres subskrypcji Zapisy przyjmowane były w terminie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego na WIG20 serii PLN-100-WIG20-20110609 PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Emitent: Bankowy Papier Wartościowy Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-90-WIG Maj 2009 r.

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-90-WIG Maj 2009 r. Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-90-WIG20-20110609 18-29 Maj 2009 r. OPIS Dwuletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 90% ochronę kapitału w Dniu

Bardziej szczegółowo

Lokata strukturyzowana Złoto dla zuchwałych

Lokata strukturyzowana Złoto dla zuchwałych Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią

Bardziej szczegółowo

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r.

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r. Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG20-20110609 18-29 Maj 2009 r. OPIS Dwuletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w

Bardziej szczegółowo

Obligacje Strukturyzowane

Obligacje Strukturyzowane Obligacje Strukturyzowane Obligacja Strukturyzowana Obligacje strukturyzowane to papiery wartościowe, w których możliwy do osiągnięcia kupon powiązany jest z wartością określonego Instrumentu Bazowego.

Bardziej szczegółowo

KOPALNIA ZYSKU III NAJWAŻNIEJSZE CECHY

KOPALNIA ZYSKU III NAJWAŻNIEJSZE CECHY KOPALNIA ZYSKU III 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach indeksu Stoxx Europe 600 Basic Resources NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: maksymalnie 3-letni okres inwestycji

Bardziej szczegółowo

KOPALNIA ZYSKU III NAJWAŻNIEJSZE CECHY

KOPALNIA ZYSKU III NAJWAŻNIEJSZE CECHY KOPALNIA ZYSKU III 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach indeksu Stoxx Europe 600 Basic Resources NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: maksymalnie 3-letni okres inwestycji

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA BANKI IV NAJWAŻNIEJSZE CECHY

POSTAW NA BANKI IV NAJWAŻNIEJSZE CECHY POSTAW NA BANKI IV 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach indeksu Euro Stoxx Banks Price EUR NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: maksymalnie 3-letni okres inwestycji z możliwością:

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV KOSZYK PEREŁ ZARABIAJ NA AKCJACH 4 ŚWIATOWYCH SPÓŁEK MOŻLIWOŚĆ ZYSKU DO 8,7% W SKALI ROKU

CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV KOSZYK PEREŁ ZARABIAJ NA AKCJACH 4 ŚWIATOWYCH SPÓŁEK MOŻLIWOŚĆ ZYSKU DO 8,7% W SKALI ROKU Najważniejsze cechy subskrypcji certyfikatów strukturyzowanych IBV Koszyk Pereł 3-letni okres inwestycji, możliwość osiągnięcia zysku w wysokości 8,70% w skali roku pod warunkiem, że akcje wszystkich spółek

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU EURO STOXX Banks Price EUR

CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU EURO STOXX Banks Price EUR CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE NAJWAŻNIEJSZE CECHY CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH EURO STOXX Banks Price EUR Maksymalnie 4-letni okres inwestycji z możliwością: - wcześniejszego Automatycznego Wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja z Autopilotem 2 serii PLN-100-AUTO2-20120720 PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Emitent: Bankowy Papier Wartościowy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

Inwestycja z Autopilotem 2

Inwestycja z Autopilotem 2 Inwestycja z Autopilotem 2 Produkt Strukturyzowany Seria PLN-100-AUTO2-20120720 14 grudzień 2009 r. - 11 styczeń 2010 r. OPIS Dwuipółletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU EURO STOXX Banks Price EUR

CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU EURO STOXX Banks Price EUR CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE NAJWAŻNIEJSZE CECHY CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH EURO STOXX Banks Price EUR Maksymalnie 4-letni okres inwestycji z możliwością: - wcześniejszego Automatycznego Wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z ceną ropy naftowej ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

SUBSKRYPCJA 3-LETNICH CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV POSTAW NA BANKI III OPARTYCH NA NOTOWANIACH INDEKSU EURO STOXX BANKS PRICE EUR (SX7E).

SUBSKRYPCJA 3-LETNICH CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV POSTAW NA BANKI III OPARTYCH NA NOTOWANIACH INDEKSU EURO STOXX BANKS PRICE EUR (SX7E). SUBSKRYPCJA 3-LETNICH CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV POSTAW NA BANKI III OPARTYCH NA NOTOWANIACH INDEKSU EURO STOXX BANKS PRICE EUR (SX7E). Emisja certyfikatów strukturyzowanych Postaw na Banki III

Bardziej szczegółowo

SUBSKRYPCJA 3-LETNICH CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV POSTAW NA BANKI III OPARTA NA NOTOWANIACH INDEKSU EURO STOXX BANKS PRICE EUR (SX7E)

SUBSKRYPCJA 3-LETNICH CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV POSTAW NA BANKI III OPARTA NA NOTOWANIACH INDEKSU EURO STOXX BANKS PRICE EUR (SX7E) SUBSKRYPCJA 3-LETNICH CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV POSTAW NA BANKI III OPARTA NA NOTOWANIACH INDEKSU EURO STOXX BANKS PRICE EUR (SX7E) Emisja certyfikatów strukturyzowanych Postaw na Banki III (

Bardziej szczegółowo

Kurs na złoto II. mbank.pl 801 300 800. Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany

Kurs na złoto II. mbank.pl 801 300 800. Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany Kurs na złoto II Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany 100% udziału we wzroście ceny złota, maksymalnie do wysokości bariery na poziomie 135% w sytuacji gdy bariera zostanie choć

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Dokument zawierający kluczowe informacje Wewnętrzny numer referencyjny: CE1468WX URL: http://kid.bnpparibas.com/xs1732556912- PL.pdf Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie

Bardziej szczegółowo

ZŁOTO VS. AMERYKA II 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE

ZŁOTO VS. AMERYKA II 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na założeniu wzrostu notowań: złota, przy jednoczesnym spadku notowań indeksu: S&P 500. NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: 3 MAKSYMALNIE 3-LETNI OKRES

Bardziej szczegółowo

SUBSKRYPCJA 3-LETNICH CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV KOPALNIA ZYSKU II OPARTA NA NOTOWANIACH INDEKSU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES.

SUBSKRYPCJA 3-LETNICH CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV KOPALNIA ZYSKU II OPARTA NA NOTOWANIACH INDEKSU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES. SUBSKRYPCJA 3-LETNICH CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV KOPALNIA ZYSKU II OPARTA NA NOTOWANIACH INDEKSU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA KLIENCI INDYWIDUALNI NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 1% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

AMERYKAŃSKIE SPADKI 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE. oparte na notowaniach Indeksu S&P 500 MAKSYMALNIE 3-LETNI OKRES INWESTYCJI

AMERYKAŃSKIE SPADKI 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE. oparte na notowaniach Indeksu S&P 500 MAKSYMALNIE 3-LETNI OKRES INWESTYCJI AMERYKAŃSKIE SPADKI 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach Indeksu S&P 500 NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: 3 MAKSYMALNIE 3-LETNI OKRES INWESTYCJI z możliwością: wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

ZŁOTO VS. AMERYKA 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE. oparte na założeniu wzrostu notowań: złota, przy jednoczesnym spadku notowań indeksu: S&P 500.

ZŁOTO VS. AMERYKA 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE. oparte na założeniu wzrostu notowań: złota, przy jednoczesnym spadku notowań indeksu: S&P 500. 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na założeniu wzrostu notowań: złota, przy jednoczesnym spadku notowań indeksu: S&P 500. NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: 3 MAKSYMALNIE 3-LETNI OKRES

Bardziej szczegółowo

SUBSKRYPCJA 3-LETNICH CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV KOPALNIA ZYSKU II OPARTA NA NOTOWANIACH INDEKSU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES

SUBSKRYPCJA 3-LETNICH CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV KOPALNIA ZYSKU II OPARTA NA NOTOWANIACH INDEKSU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SUBSKRYPCJA 3-LETNICH CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV KOPALNIA ZYSKU II OPARTA NA NOTOWANIACH INDEKSU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES KLIENCI INDYWIDUALNI NAJWAŻNIEJSZE CECHY: 3,9% DLA KOGO? Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

SUBSKRYPCJA 3-LETNICH CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV KOPALNIA ZYSKU OPARTYCH NA NOTOWANIACH INDEKSU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES

SUBSKRYPCJA 3-LETNICH CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV KOPALNIA ZYSKU OPARTYCH NA NOTOWANIACH INDEKSU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SUBSKRYPCJA 3-LETNICH CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV KOPALNIA ZYSKU OPARTYCH NA NOTOWANIACH INDEKSU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES KLIENCI INDYWIDUALNI CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV KOPALNIA ZYSKU

Bardziej szczegółowo

3-LETNICH CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV

3-LETNICH CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV SUBSKRYPCJA 3-LETNICH CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV KOPALNIA ZYSKU OPARTYCH NA notowaniach indeksu STOXX Europe 600 Basic Resources KLIENCI INDYWIDUALNI Najważniejsze cechy subskrypcji certyfikatów

Bardziej szczegółowo

3-LETNICH CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV KOPALNIA ZYSKU OPARTYCH NA NOTOWANIACH INDEKSU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES

3-LETNICH CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV KOPALNIA ZYSKU OPARTYCH NA NOTOWANIACH INDEKSU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES SUBSKRYPCJA 3-LETNICH CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV KOPALNIA ZYSKU OPARTYCH NA NOTOWANIACH INDEKSU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES KLIENCI INDYWIDUALNI Najważniejsze cechy subskrypcji certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Dokument zawierający kluczowe informacje Wewnętrzny numer referencyjny: CE1520WX URL:http://kid.bnpparibas.com/XS17544710 57-PL.pdf Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat I powiązane z ceną złota

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat I powiązane z ceną złota MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat I powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

AMERYKAŃSKIE SPADKI II 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE

AMERYKAŃSKIE SPADKI II 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE AMERYKAŃSKIE SPADKI II 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach Indeksu S&P 500 NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: 3 Maksymalnie 3-letni okres inwestycjii z możliwością wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

SUPER DUET 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE

SUPER DUET 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE SUPER DUET 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach akcji 2 Spółek (łącznie): Glencore PLC ArcelorMittal SA NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: 3 Maksymalnie 3-letni okres inwestycjii

Bardziej szczegółowo

AGRO Inwestycja. Produkt Strukturyzowany Seria EUR-100-AGRO sierpień - 11 wrzesień 2009 r.

AGRO Inwestycja. Produkt Strukturyzowany Seria EUR-100-AGRO sierpień - 11 wrzesień 2009 r. AGRO Inwestycja Produkt Strukturyzowany Seria EUR-100-AGRO-20110922 19 sierpień - 11 wrzesień 2009 r. OPIS Dwuletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100%

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Czwórka na Medal powiązane z akcjami polskich spółek ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

dla klientów bankowości prywatnej

dla klientów bankowości prywatnej UZ/0081/2018 Załącznik nr 1 Tabela Prowizji i Opłat Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Usługi usługi przyjmowania i przekazywania zleceń Opłaty i Prowizje*

Bardziej szczegółowo

SUPER TERCET 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE

SUPER TERCET 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE SUPER TERCET 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach akcji 3 Spółek (łącznie): ThyssenKrupp AG Nintendo Co Ltd Deutsche Lufthansa AG NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: 3 Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

SUPER DUET III 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE. oparte na notowaniach akcji 2 Spółek (łącznie): Societe Generale Ubisoft Entertainment

SUPER DUET III 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE. oparte na notowaniach akcji 2 Spółek (łącznie): Societe Generale Ubisoft Entertainment 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach akcji 2 Spółek (łącznie): Societe Generale Ubisoft Entertainment NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: 3 MAKSYMALNIE 3-LETNI OKRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania

Bardziej szczegółowo

oparte na notowaniach indeksu: Solactive European Deep Value Select 50 Index NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW:

oparte na notowaniach indeksu: Solactive European Deep Value Select 50 Index NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: SZANSA NA PREMIĘ 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach indeksu: Solactive European Deep Value Select 50 Index NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: 3 100 % 3-letni okres inwestycjii

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD GOLDEN edition to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

oparte na notowaniach Indeksu Solactive European Deep Value Select 50

oparte na notowaniach Indeksu Solactive European Deep Value Select 50 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach Indeksu Solactive European Deep Value Select 50 NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: 3 3-LETNI OKRES INWESTYCJI 100% OCHRONA KAPITAŁU

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY CERTYFIKATU DEPOZYTOWEGO PFUNRB211206

PARAMETRY CERTYFIKATU DEPOZYTOWEGO PFUNRB211206 KARTA INFORMACYJNA Certyfikatu Depozytowego serii PFUNRB211206 Funduszowa Strategia II PARAMETRY CERTYFIKATU DEPOZYTOWEGO PFUNRB211206 Emitent: Waluta: Alior Bank SA PLN Okres subskrypcji: 02/11/2018 30/11/2018

Bardziej szczegółowo

SUPER DUET II 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE. oparte na notowaniach akcji 2 Spółek (łącznie): Fiat Chrysler Automobiles NV STMicroelectronics NV

SUPER DUET II 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE. oparte na notowaniach akcji 2 Spółek (łącznie): Fiat Chrysler Automobiles NV STMicroelectronics NV 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach akcji 2 Spółek (łącznie): Fiat Chrysler Automobiles NV STMicroelectronics NV NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: 3 MAKSYMALNIE 3-LETNI

Bardziej szczegółowo

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH:

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych Dysponujących doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH:

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych Dysponujących doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

zyski chodzą parami 100% 90% LOKATA CZYM CHARAKTERYZUJą SIĘ OBLIGACJe?

zyski chodzą parami 100% 90% LOKATA CZYM CHARAKTERYZUJą SIĘ OBLIGACJe? KONIEC SUBSKRYPCJI 7 MAJA 2010! Obligacje z serii TOP5 DUO Giełda z lokatą zyski chodzą parami 100% 90% 0chrony kapitału LUB Słyszałem, że można uzyskać spore korzyści, inwestując w duże spółki giełdowe.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Baryłka Zysku powiązane z ropą Brent ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Czwórka na Medal II powiązane z akcjami polskich spółek ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank

Bardziej szczegółowo

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH:

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych Dysponujących doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

oparte na notowaniach Indeksu istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50

oparte na notowaniach Indeksu istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 SZANSA NA PREMIĘ II 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach Indeksu istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: 3 3-LETNI OKRES INWESTYCJI 100%

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: WYNIK INWESTYCJI W CERTYFIKATY IBV OPTYMALNE TRIO

NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: WYNIK INWESTYCJI W CERTYFIKATY IBV OPTYMALNE TRIO 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach 3 indeksów (łącznie): Euro Stoxx Oil & Gas Euro Stoxx Banks Stoxx Europe 600 Basic Resources NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: 2 MAKSYMALNIE

Bardziej szczegółowo

KAPITALNA TARCZA NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW:

KAPITALNA TARCZA NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: KAPITALNA TARCZA 2-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach indeksu Solactive European Deep Value Select 50 NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: 2 2-letni okres inwestycji z możliwością

Bardziej szczegółowo

SUPER TERCET 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE

SUPER TERCET 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach akcji 3 Spółek (łącznie): ThyssenKrupp AG Nintendo Co Ltd Deutsche Lufthansa AG NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: 3 MAKSYMALNIE 3-LETNI

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami Okres subskrypcji: 09.09.2011 20.09.2011 Okres trwania lokaty: 21.09.2011-22.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji 5 banków

Bardziej szczegółowo

KBC GERMAN JUMPER FIZ SOLIDNY, NIEMIECKI ZYSK W TWOIM ZASIĘGU

KBC GERMAN JUMPER FIZ SOLIDNY, NIEMIECKI ZYSK W TWOIM ZASIĘGU Fundusz inwestycyjny KBC GERMAN JUMPER FIZ SOLIDNY, NIEMIECKI ZYSK W TWOIM ZASIĘGU Możliwy kupon 15% rocznie* Warunkowa ochrona kapitału** Inwestycja bazująca na największej gospodarce Europy WSTAW TEKST

Bardziej szczegółowo

XI SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

XI SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. XI SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: oczekujących stopy zwrotu wyższej

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW:

NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: PEWNY ZYSK 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach indeksu: Solactive European Deep Value Select 50 NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: 3 Maksymalnie 3-letni okres inwestycjii

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja w Złoto 2 oraz Certyfikatu Depozytowego serii PGOLUP141219 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Grupowe

Bardziej szczegółowo

5.000 PLN OKRES SUBSKRYPCJI OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ % składki na poczet certyfikatu Brak

5.000 PLN OKRES SUBSKRYPCJI OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ % składki na poczet certyfikatu Brak PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE 1/2 FORMA I NAZWA PRODUKTU HORYZONT INWESTYCYJNY WALUTA MIN. SKŁADKA NA POCZET CERTYFIKATU Grupowe Ubezpieczenie Strukturyzowane BRIC 4 Strony Zysku 2 lata PLN 5.000 PLN

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY

PODSTAWOWE PARAMETRY KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja na 5+ PODSTAWOWE PARAMETRY Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY

PODSTAWOWE PARAMETRY KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Zyskuj z WIG20 Strategia 100 PODSTAWOWE PARAMETRY Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja w paliwa i złoto oraz Certyfikatu Depozytowego serii PCOMUP151124 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta:

Bardziej szczegółowo

od 7 maja 2019 r. do 29 maja 2019 r. (złożony zapis jest nieodwołalny) 1 czerwca 2020 r. 8 czerwca 2020 r. 100%

od 7 maja 2019 r. do 29 maja 2019 r. (złożony zapis jest nieodwołalny) 1 czerwca 2020 r. 8 czerwca 2020 r. 100% AZJATYCKIE SPÓŁKI 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach akcji dwóch Spółek (łącznie): Hyundai Motor Co Samsung Electronics Co Ltd NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: 3 MAKSYMALNIE

Bardziej szczegółowo

Optymalny portfel inwestycyjny na wyciągnięcie ręki

Optymalny portfel inwestycyjny na wyciągnięcie ręki Optymalny portfel inwestycyjny na wyciągnięcie ręki db Magiczna Trójka 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z rynkiem akcji, pieniężnym, towarowym oraz nieruchomości A Passion to Perform. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

FRANCUSKIE SPÓŁKI 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE. oparte na notowaniach akcji dwóch Spółek (łącznie): Air France-KLM Credit Agricole

FRANCUSKIE SPÓŁKI 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE. oparte na notowaniach akcji dwóch Spółek (łącznie): Air France-KLM Credit Agricole FRANCUSKIE SPÓŁKI 3LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach akcji dwóch Spółek (łącznie): Air FranceKLM Credit Agricole NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: 3 MAKSYMALNIE 3LETNI

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Dokument zawierający kluczowe informacje Wewnętrzny numer referencyjny: CE2057WX URL: http://kid.bnpparibas.com/xs1964175753-pl.pdf. PoniŜszy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie

Bardziej szczegółowo

EURO LIDERZY. mbank.pl Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału Certyfikat Gwarantowany 1

EURO LIDERZY. mbank.pl Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 EURO LIDERZY Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 instrument bazowy: EURO STOXX 50 indeks największych spółek strefy euro 100% gwarancji kapitału w terminie wykupu 2 100% udziału

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW:

NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: BEZPIECZNA SZANSA 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach Indeksu istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: 3 3-letni okres inwestycjii z

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji WIG20 Styczeń Luty 2010 Załącznik do Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Inwestycyjne ubezpieczenie na Życie.

Opis subskrypcji WIG20 Styczeń Luty 2010 Załącznik do Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Inwestycyjne ubezpieczenie na Życie. Opis produktu Inwestycyjne ubezpieczenie na życie to indywidualne ubezpieczenie na życie ze Składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

oparte na notowaniach Indeksu Solactive European Deep Value Select 50

oparte na notowaniach Indeksu Solactive European Deep Value Select 50 SZANSA NA PREMIĘ III 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach Indeksu Solactive European Deep Value Select 50 NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: 3 3-LETNI OKRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

TELEKOMUNIKACYJNA INWESTYCJA Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału Certyfikat Gwarantowany 1

TELEKOMUNIKACYJNA INWESTYCJA Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 BROSZURA PRODUKTOWA marzec 2019 Raiffeisen Centrobank AG TELEKOMUNIKACYJNA INWESTYCJA Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 Instrument bazowy: akcje 3 spółek z sektora telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Europejskie Spółki oraz Certyfikatu Depozytowego serii P4EQUP141204 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Grupowe

Bardziej szczegółowo

oparte na notowaniach indeksu Solactive European Deep Value Select 50 WYNIK INWESTYCJI W CERTYFIKATY IBV KAPITALNA TARCZA III

oparte na notowaniach indeksu Solactive European Deep Value Select 50 WYNIK INWESTYCJI W CERTYFIKATY IBV KAPITALNA TARCZA III 2-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach indeksu Solactive European Deep Value Select 50 NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: 2 2-LETNI OKRES INWESTYCJI 98% OCHRONA KAPITAŁU

Bardziej szczegółowo

oparte na notowaniach indeksu Solactive European Deep Value Select 50 WYNIK INWESTYCJI W CERTYFIKATY IBV KAPITALNA TARCZA III

oparte na notowaniach indeksu Solactive European Deep Value Select 50 WYNIK INWESTYCJI W CERTYFIKATY IBV KAPITALNA TARCZA III 2-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE oparte na notowaniach indeksu Solactive European Deep Value Select 50 NAJWAŻNIEJSZE CECHY SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW: 2 2-LETNI OKRES INWESTYCJI 98% OCHRONA KAPITAŁU

Bardziej szczegółowo

NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ. mbank.pl 801 300 800. Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału Certyfikat Gwarantowany 1

NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ. mbank.pl 801 300 800. Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 instrument bazowy: akcje 15 niemieckich spółek 100% gwarancji kapitału w terminie wykupu 110% udziału w średnim wzroście

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych W sytuacji systematycznych cięć oprocentowania lokat, banki proponują klientom nowe rozwiązania w obszarze kont oszczędnościowych. Niektóre obniżają również koszt kredytów. Żeby nie było tak różowo podnoszą

Bardziej szczegółowo

Gwiazdy Dywidend IV. mbank.pl 801 300 800. Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany 1

Gwiazdy Dywidend IV. mbank.pl 801 300 800. Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 Gwiazdy Dywidend IV Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 instrument bazowy: stoxx global select dividend 100 indeks spółek o najwyższych stopach dywidendy na świecie 105% gwarancji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo