dla klientów bankowości prywatnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla klientów bankowości prywatnej"

Transkrypt

1 UZ/0081/2018 Załącznik nr 1 Tabela Prowizji i Opłat Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Usługi usługi przyjmowania i przekazywania zleceń Opłaty i Prowizje* Biuro Maklerskie nie pobiera bezpośrednio od Klienta opłat i prowizji z tytułu świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń. Klient ponosi koszty opłat i prowizji należnych Domowi Maklerskiemu z tytułu wykonywania Zleceń i Dyspozycji oraz prowadzenia przez Dom Maklerski Rachunku Inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą prowizji i opłat Domu Maklerskiego. Informacja o aktualnych stawkach wyżej wymienionych opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski jest dostępna na stronie internetowej Biura Maklerskiego. scan 1/

2 usługa doradztwa inwestycyjnego świadczona na podstawie Regulaminu świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnegoprzez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Biuro Maklerskie pobiera opłatę z tytułu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ( Opłata ) wg następujących zasad: 1. Wysokość stawki opłaty uzależniona jest od profilu inwestycyjnego Klienta i wynosi w skali roku: a) dla profilu konserwatywnego - 0,9% od wartości aktywów, min.2000 PLN, b) dla profilu stabilnego - 1,2% w od wartości aktywów, min PLN c) dla profilu zrównoważonego - 1,5% od wartości aktywów, min PLN, d) dla profilu dynamicznego - 1,8% wartości aktywów, min 2000 PLN. 2. W przypadku zmiany profilu inwestycyjnego Klienta w trakcie trwania Umowy o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego łączącej Biuro Maklerskie i Klienta, stawka opłaty ulega zmianie na wskazaną powyżej stawkę obowiązującą dla nowego profilu inwestycyjnego Klienta. Opłata w wyżej wymienionej wysokości jest opłatą netto,do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. 3. Jako aktywa Klienta rozumiane są Instrumenty Finansowe Klienta zdeponowane w Banku, lub względem których Biuro Maklerskie lub Bank BGŻ BNP Paribas S.A. świadczy usługi przyjmowania i przekazywania zleceń. 4. Wartość aktywów jest ustalana na podstawie informacji otrzymanych przez Biuro Maklerskie od podmiotów prowadzących ewidencję Instrumentów Finansowych, przekazywanej do Biura Maklerskiego na podstawie odrębnych umów i porozumień. 5. Moment naliczenia Opłaty jest końcem miesiąca kalendarzowego, w którym obowiązuje Umowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego zawarta pomiędzy Biurem Maklerskim, a Klientem. 6. W przypadku Klientów korzystających z usług doradztwa inwestycyjnego w okresie niepełnego miesiąca kalendarzowego, Opłata naliczana jest od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego. 7. W przypadku zmiany wysokości Opłaty, zmieniona wysokość ma zastosowanie przy naliczeniu Opłaty od kolejnego miesiąca kalendarzowego. 8. Opłata jest naliczana miesięcznie według następującego wzoru: (wartość aktywów na koniec miesiąca/12)*stawka opłaty. W przypadku, gdyby naliczona w danym miesiącu wartość Opłaty jest niższa niż 2000 PLN, nalicza się Opłatę w wysokości 2000 PLN, niezależnie od profilu inwestycyjnego lub wartości aktywów Klienta Ustalenie wartości aktywów i wyliczenie Opłaty odbywa się w PLN w zaokrągleniu do 1 PLN. Podczas przeliczenia wartości aktywów Klienta na PLN, kurs wymiany mający zastosowanie jest kursem użytym do wyceny wartości instrumentów finansowych przez podmioty wymienione w pkt Opłata jest rozliczana w kwartalnych okresach rozliczeniowych równych kwartałowi kalendarzowemu i pobierana jest w wysokości Opłaty naliczonej w 3 miesiącach stanowiących kwartał kalendarzowy, z Rachunku Bankowego Klienta, do 14 dnia od daty przesłania informacji o wysokości Opłaty. Biuro Maklerskie pobiera opłatę z tytułu świadczenia usługi zarządzania ( Opłata za zarządzanie ) wg. następujących zasad**: usługi zarządzania Portfele dostępne od PLN Portfele krajowych instrumentów finansowych: 1. Portfel Instrumentów Dłużnych 1,30% w skali roku od wartości Portfela. 2. Stabilny Portfel Krajowych Instrumentów Finansowych 2,0% w skali roku od wartości Portfela. 3. Zrównoważony Portfel Krajowych Instrumentów Finansowych 2,50% w skali roku od wartości Portfela. 4. Dynamiczny Portfel Krajowych Instrumentów Finansowych 3,0% w skali roku od wartości Portfela. 1 Dla klientów którzy zawarli umowę przed dniem r. stawka opłaty pozostaje niezmieniona. scan 2/

3 5. Portfel Akcji 3,0% w skali roku od wartości Portfela. Portfele dostępne od EUR lub USD Portfele instrumentów zagranicznych: 1. Stabilny Portfel Instrumentów Zagranicznych 2,0% w skali roku od wartości Portfela. 2. Zrównoważony Portfel Instrumentów Zagranicznych 2,50% w skali roku od wartości Portfela. 3. Dynamiczny Portfel Instrumentów Zagranicznych 3,0% w skali roku od wartości Portfela Portfele funduszy zagranicznych: 1. Stabilny Portfel Funduszy Zagranicznych 0,5% w skali roku od wartości Portfela. 2. Zrównoważony Portfel Funduszy Zagranicznych 0,75% w skali roku od wartości Portfela. 3. Dynamiczny Portfel Funduszy Zagranicznych -1,0% w skali roku od wartości Portfela. Portfele dostępne od PLN 1. Portfel partycypacyjny 2% w skali roku od wartości Portfela dla portfela partycypacyjnego, w którym udział akcji jest na poziomie 10%, 20% albo 30%. 2,5% w skali roku od wartości Portfela dla portfela partycypacyjnego, w którym udział akcji jest na poziomie 40%, 50% albo 60%. - 3,0% w skali roku od wartości Portfela dla portfela partycypacyjnego, w którym udział akcji jest na poziomie 70%, 80% albo 90%. 2. Indywidualny Portfel Instrumentów Finansowych Multistrategia Dostępny od PLN opłata jest pobierana według stawki procentowej liczonej jako średnia ważona udziałem poszczególnych składowych strategii wybranych, w skali roku od wartości portfela. Obliczona w powyższy sposób wysokość stawki procentowej jest wpisywana w treści strategii inwestycyjnej podpisywanej przez klienta. Portfel Indywidualna Strategia Inwestycyjna. Opłata jest pobierana według stawki procentowej w skali roku od wartości portfela. Wysokość stawki procentowej jest indywidualnie ustalana z klientem przez pracownika Biura Maklerskiego i jest wpisywana w treści strategii inwestycyjnej podpisywanej. Wartość aktywów dla których będzie dostępny Portfel Indywidualna Strategia Inwestycyjna, jest indywidualnie ustalana z klientem przez pracownika Biura Maklerskiego i jest wpisywana w treści strategii inwestycyjnej podpisywanej. Biuro Maklerskie pobiera opłaty dodatkowe wg następujących zasad: 1) opłata za przekazywanie korespondencji na wniosek Klienta drogą pocztową, jeżeli Klient wskazał w Umowie komunikację drogą elektroniczną - 30 PLN za każde pół roku, płatna po zakończeniu półrocza; 2) opłata za zmianę strategii inwestycyjnej z inicjatywy Klienta zgłoszoną w ciągu 12 miesięcy od daty ostatniej zmiany 0,50% *** wartości Portfela, płatna w dniu wejścia w życie aneksu do umowy dotyczącego zmiany strategii. *stawki prowizji i opłat są stawkami uwzględniającymi podatek od towarów i usług (VAT); scan 3/

4 ** w przypadku portfeli lub aktywów w walucie EUR lub USD naliczona opłąta lub wycena portfela przeliczana jest codziennie na PLN wg kursu zamknięcia publikowanego w serwisie Bloomberg (źródło BGN Spot); *** z możliwością negocjacji; scan 4/

5 Przykładowa prezentacja kosztów i opłat z tytułu usługi doradztwa inwestycyjnego Wariant neutralny wartość inwestycji 50000,00 100, ,00 100, ,00 100,00 prowizja maklerska za nabycie 175,00 0,35 175,00 0,35 175,00 0,35 opłata za prowadzenie rachunku 120,00 0,24 120,00 0,24 120,00 0,24 opłata za usługę doradztwa 875,00 1,75 875,00 1,75 875,00 1, ,00 2, ,00 4, ,00 7, ,85 2, ,85 4, ,85 6,98 koszty instrumentu finansowego* 20,15 0,040 20,15 0,040 20,15 0,040 podmiotów trzecich 48830,00 97, ,00 95, ,00 92,98 Przyjęto założenie, że wartość inwestycji jest niezmienna w czasie i wynosi PLN (nie są uwzględniane ewentualne odsetki i dywidendy wypłacane przez instrumenty wchodzące w skład portfela) a suma kosztów i opłat uwzględnia prowizje za nabycie instrumentu oraz opłaty za prowadzenie rachunku i opłatę za usługę doradztwa inwestycyjnego w okresie trwania inwestycji oraz opłatę za depozyt. Opłata za depozyt pobierana jest zgodnie z tabelą opłat i prowizji o instrumentów finansowych o wartości powyżej 500 tysięcy PLN. Zwrot z inwestycji zostanie obniżony o kwotę łącznych kosztów produktowych i usługowych zawartą w cenie transakcji Wariant optymistyczny: wartość inwestycji 50000,00 100, ,00 100, ,00 100,00 prowizja maklerska za nabycie 175,00 0,35 192,50 0,35 211,75 0,35 opłata za prowadzenie rachunku 120,00 0,24 120,00 0,22 120,00 0,20 opłata za usługę doradztwa 875,00 1,75 962,50 1, ,75 1, ,00 2, ,00 4, ,50 6, ,85 2, ,03 4, ,52 6,30 koszty instrumentu finansowego* 20,15 0,040 21,98 0,040 23,98 0,040 podmiotów trzecich 48830,00 97, ,00 95, ,50 93,66 Przyjęto założenie, że wartość inwestycji wynosi PLN i w okresie trwania inwestycji rośnie o 10% rocznie po pierwszym roku. (nie są uwzględniane ewentualne odsetki i dywidendy wypłacane przez instrumenty wchodzące w skład portfela) a suma kosztów i opłat uwzględnia prowizje za nabycie instrumentu oraz opłaty za prowadzenie rachunku i opłatę za usługę doradztwa inwestycyjnego w okresie trwania inwestycji oraz opłatę za depozyt. Opłata za depozyt pobierana jest zgodnie z tabelą opłat i prowizji o instrumentów finansowych o wartości powyżej 500 tysięcy PLN.. Zwrot z inwestycji zostanie obniżony o kwotę łącznych kosztów produktowych i usługowych zawartą w cenie transakcji scan 5/

6 scan 6/

7 Wariant pesymistyczny: wartość inwestycji 50000,00 100, ,00 100, ,00 100,00 prowizja maklerska za nabycie 175,00 0,35 157,50 0,35 141,75 0,35 opłata za prowadzenie rachunku 120,00 0,24 120,00 0,27 120,00 0,30 opłata za usługę doradztwa 875,00 1,75 787,50 1,75 708,75 1, ,00 2, ,00 4, ,50 7, ,85 2, ,68 4, ,82 7,87 koszty instrumentu finansowego* 20,15 0,040 18,33 0,041 16,68 0,041 podmiotów trzecich 48830,00 97, ,00 95, ,50 92,09 Przyjęto założenie, że wartość inwestycji wynosi PLN i w okresie trwania inwestycji maleje o 10% rocznie po pierwszym roku (nie są uwzględniane ewentualne odsetki i dywidendy wypłacane przez instrumenty wchodzące w skład portfela) a suma kosztów i opłat uwzględnia prowizje za nabycie i sprzedaż instrumentu oraz opłaty za prowadzenie rachunku i opłatę za usługę doradztwa inwestycyjnego w okresie trwania inwestycji oraz opłatę za depozyt. Opłata za depozyt pobierana jest zgodnie z tabelą opłat i prowizji o instrumentów finansowych o wartości powyżej 500 tysięcy PLN.. Zwrot z inwestycji zostanie obniżony o kwotę łącznych kosztów produktowych i usługowych zawartą w cenie transakcji Przykładowa prezentacja kosztów i opłat z tytułu usługi zarządzania portfelem Wariant neutralny wartość inwestycji ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 prowizja maklerska za nabycie 700,00 0,35 700,00 0,35 700,00 0,35 opłata za prowadzenie rachunku 120,00 0,06 120,00 0,06 120,00 0,06 opłata za usługę doradztwa 6000,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 6, ,00 10, ,10 3, ,10 6, ,10 10,19 koszty instrumentu finansowego* 74,90 0,037 74,90 0,037 74,90 0,037 podmiotów trzecich ,00 96, ,00 93, ,00 89,77 Przyjęto założenie, że wartość inwestycji jest niezmienna w czasie i wynosi PLN (nie są uwzględniane ewentualne odsetki i dywidendy z tytułu posiadanych instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela) a suma kosztów i opłat uwzględnia prowizje za nabycie instrumentu oraz opłaty za prowadzenie rachunku i opłatę za usługę zarządzania aktywami w okresie trwania inwestycji oraz opłatę za depozyt. Opłata za depozyt pobierana jest zgodnie z tabelą opłat i prowizji o instrumentów finansowych o wartości powyżej 500 tysięcy PLN.. Zwrot z inwestycji zostanie obniżony o kwotę łącznych kosztów produktowych i usługowych zawartą w cenie transakcji scan 7/

8 Wariant optymistyczny: wartość inwestycji ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 prowizja maklerska za nabycie 700,00 0,35 770,00 0,35 847,00 0,35 opłata za prowadzenie rachunku 120,00 0,06 120,00 0,05 120,00 0,05 opłata za usługę doradztwa 6000,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 6, ,00 9, ,10 3, ,80 6, ,77 9,28 koszty instrumentu finansowego* 74,90 0,037 82,20 0,037 90,23 0,037 podmiotów trzecich ,00 96, ,00 93, ,00 90,69 Przyjęto założenie, że wartość inwestycji jest wynosi PLN i w okresie trwania inwestycji rośnie o 10% rocznie po pierwszym roku (nie są uwzględniane ewentualne odsetki i dywidendy z tytułu posiadanych instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela) a suma kosztów i opłat uwzględnia prowizje za nabycie i instrumentu oraz opłaty za prowadzenie rachunku i opłatę za usługę zarządzania aktywami w okresie trwania inwestycji oraz opłatę za depozyt. Opłata za depozyt pobierana jest zgodnie z tabelą opłat i prowizji o instrumentów finansowych o wartości powyżej 500 tysięcy PLN.. Zwrot z inwestycji zostanie obniżony o kwotę łącznych kosztów produktowych i usługowych zawartą w cenie transakcji Wariant pesymistyczny: wartość inwestycji ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 prowizja maklerska za nabycie 700,00 0,35 630,00 0,35 567,00 0,35 opłata za prowadzenie rachunku 120,00 0,06 120,00 0,07 120,00 0,07 opłata za usługę doradztwa 6000,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 7, ,00 11, ,10 3, ,40 7, ,97 11,39 koszty instrumentu finansowego* 74,90 0,037 67,60 0,038 61,03 0,038 podmiotów trzecich ,00 96, ,00 92, ,00 88,57 Przyjęto założenie, że wartość inwestycji jest wynosi PLN i w okresie trwania inwestycji maleje o 10% rocznie po pierwszym roku (nie są uwzględniane ewentualne odsetki i dywidendy z tytułu posiadanych instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela) a suma kosztów i opłat uwzględnia prowizje za nabycie i instrumentu oraz opłaty za prowadzenie rachunku i opłatę za scan 8/

9 usługę zarządzania aktywami w okresie trwania inwestycji oraz opłatę za depozyt. Opłata za depozyt pobierana jest zgodnie z tabelą opłat i prowizji o instrumentów finansowych o wartości powyżej 500 tysięcy PLN.. Zwrot z inwestycji zostanie obniżony o kwotę łącznych kosztów produktowych i usługowych zawartą w cenie transakcji scan 9/

10 Przykładowa prezentacja kosztów i opłat z tytułu usługi przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceń dla: Uprzejmie informujemy, że z tytułu usługi przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceń dotyczących instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Biuro Maklerskie nie pobiera żadnych opłat i prowizji. Klient ponosi koszty opłat i prowizji z tytułu powyższych usług zgodnie z tabelą opłat i prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. Informujemy, że na podstawie umowy z Domem Maklerskim mbanku S.A., Biuro Maklerskie otrzymuje wynagrodzenie, stanowiące 50% prowizji netto zapłaconych Domowi Maklerskiemu mbanku S.A. przez Klienta z tytułu realizacji Zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Koszty i opłaty przedstawione na niniejszym raporcie są wyłącznie szacunkiem bazującym na przyjętych założeniach przebiegu inwestycji w przyszłości. Koszty i opłaty mogą więc nie prezentować indywidualnej sytuacji Klienta i różnić się od kosztów i opłat faktycznie naliczonych. Akcje, prawa do akcji, prawa poboru, certyfikaty inwestycyjne, ETF i produkty strukturyzowane notowane na GPW Wariant neutralny: wartość inwestycji 10000,00 100, ,00 100, ,00 100,00 prowizja maklerska za nabycie 35,00 0,35 opłata za prowadzenie rachunku 120,00 1,20 120,00 1,20 120,00 1,20 155,00 1,55 275,00 2,75 395,00 3,95 koszty usług inwestycyjnych i 149,45 1,49 275,00 2,75 395,00 3,95 koszty instrumentu finansowego* 5,55 0,055 0,00 0,00 0,00 0, ,00 98, ,00 97, ,00 96,05 17,50 0,175 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęto założenie, że wartość inwestycji jest niezmienna w czasie i wynosi PLN (nie są uwzględniane ewentualne dywidendy) a suma kosztów i opłat uwzględnia prowizje za nabycie instrumentu oraz opłaty za prowadzenie rachunku i depozyt w okresie trwania inwestycji. Zgodnie z taryfą opłat i prowizji BM opłata za depozyt pobierana jest od aktywów przekraczających 500 tysięcy PLN. ** podmiotów trzecich (zachęty) - na podstawie umowy z Domem Maklerskim mbanku S.A., Biuro Wariant optymistyczny: wartość inwestycji 10000,00 100, ,00 100, ,00 100,00 prowizja maklerska za nabycie 35,00 0,35 opłata za prowadzenie rachunku 120,00 1,20 120,00 1,09 120,00 0,99 155,00 1,55 275,00 2,50 395,00 3,26 149,45 1,49 275,00 2,50 395,00 3,26 koszty instrumentu finansowego* 5,55 0,055 0,00 0,00 0,00 0, ,00 98, ,00 97, ,00 96,74 scan 10/

11 17,50 0,175 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęto założenie, że wartość inwestycji wynosi PLN i maleje o 10% rocznie po pierwszym roku (nie są uwzględniane ewentualne dywidendy) a suma kosztów i opłat uwzględnia prowizje za nabycie instrumentu oraz opłaty za prowadzenie rachunku i depozyt w okresie trwania inwestycji. Zgodnie z taryfą opłat i prowizji BM opłata za depozyt pobierana jest od aktywów przekraczających 500 tysięcy PLN. ** podmiotów trzecich (zachęty) - na podstawie umowy z Domem Maklerskim mbanku S.A., Biuro Wariant pesymistyczny: wartość inwestycji 10000,00 100, ,00 100, ,00 100,00 prowizja maklerska za nabycie 35,00 0,35 opłata za prowadzenie rachunku 120,00 1,20 120,00 1,33 120,00 1,48 155,00 1,55 275,00 3,06 395,00 4,88 149,45 1,49 275,00 3,06 395,00 4,88 koszty instrumentu finansowego* 5,55 0,055 0,00 0,00 0,00 0, ,00 98, ,00 96, ,00 95,12 17,50 0,175 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęto założenie, że wartość inwestycji wynosi PLN i maleje o 10% rocznie po pierwszym roku (nie są uwzględniane ewentualne dywidendy) a suma kosztów i opłat uwzględnia prowizje za nabycie instrumentu oraz opłaty za prowadzenie rachunku i depozyt w okresie trwania inwestycji. Zgodnie z taryfą opłat i prowizji BM opłata za depozyt pobierana jest od aktywów przekraczających 500 tysięcy PLN. ** podmiotów trzecich (zachęty) - na podstawie umowy z Domem Maklerskim mbanku S.A., Biuro Obligacje Wariant neutralny: wartość inwestycji 10000,00 100, ,00 100, ,00 100,00 prowizja maklerska za nabycie 20,00 0,20 opłata za prowadzenie rachunku 120,00 1,20 120,00 1,20 120,00 1,20 140,00 1,40 260,00 2,60 380,00 3,80 136,75 1,37 260,00 2,60 380,00 3,80 koszty instrumentu finansowego* 3,25 0,055 0,00 0,00 0,00 0, ,00 98, ,00 97, ,00 96,20 10,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 scan 11/

12 Przyjęto założenie, że wartość inwestycji jest niezmienna w czasie i wynosi PLN (nie są uwzględniane ewentualne kupony) a suma kosztów i opłat uwzględnia prowizje za nabycie instrumentu oraz opłaty za prowadzenie rachunku i depozyt w okresie trwania inwestycji. Zgodnie z taryfą opłat i prowizji BM opłata za depozyt pobierana jest od aktywów przekraczających 500 tysięcy PLN. ** podmiotów trzecich (zachęty) - na podstawie umowy z Domem Maklerskim mbanku S.A., Biuro Wariant optymistyczny: wartość inwestycji 10000,00 100, ,00 100, ,00 100,00 prowizja maklerska za nabycie 20,00 0,20 opłata za prowadzenie rachunku 120,00 1,20 120,00 1,09 120,00 0,99 140,00 1,40 260,00 2,36 380,00 3,14 136,75 1,37 260,00 2,36 380,00 3,14 koszty instrumentu finansowego* 3,25 0,055 0,00 0,00 0,00 0, ,00 98, ,00 97, ,00 96,86 10,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęto założenie, że wartość inwestycji jest wynosi PLN i rośnie o 10% rocznie po pierwszym roku (nie są uwzględniane ewentualne kupony) a suma kosztów i opłat uwzględnia prowizje za nabycie instrumentu oraz opłaty za prowadzenie rachunku i depozyt w okresie trwania inwestycji. Zgodnie z taryfą opłat i prowizji BM opłata za depozyt pobierana jest od aktywów przekraczających 500 tysięcy PLN. ** podmiotów trzecich (zachęty) - na podstawie umowy z Domem Maklerskim mbanku S.A., Biuro Wariant pesymistyczny: wartość inwestycji 10000,00 100, ,00 100, ,00 100,00 prowizja maklerska za nabycie 20,00 0,20 opłata za prowadzenie rachunku 120,00 1,20 120,00 1,33 120,00 1,48 140,00 1,40 260,00 2,89 380,00 4,69 136,75 1,37 260,00 2,89 380,00 4,69 koszty instrumentu finansowego* 3,25 0,055 0,00 0,00 0,00 0, ,00 98, ,00 97, ,00 95,31 10,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęto założenie, że wartość inwestycji wynosi PLN i maleje o 10% rocznie po pierwszym roku (nie są uwzględniane ewentualne kupony) a suma kosztów i opłat uwzględnia prowizje za nabycie instrumentu oraz opłaty za prowadzenie rachunku i depozyt w okresie trwania inwestycji. Zgodnie z taryfą opłat i prowizji BM opłata za depozyt pobierana jest od aktywów przekraczających 500 tysięcy PLN. scan 12/

13 ** podmiotów trzecich (zachęty) - na podstawie umowy z Domem Maklerskim mbanku S.A., Biuro Kontrakty terminowe Wariant neutralny: okres inwestycji 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał wartość inwestycji 50000,00 100, ,00 100, ,00 100,00 prowizja maklerska za nabycie 8,00 0,02 opłata za prowadzenie rachunku 30,00 0,06 30,00 0,06 30,00 0,06 Opłata za zamknięcie kontraktu w związku z upływem terminu 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 ważności 38,00 0,08 68,00 0,14 106,00 0,21 35,50 0,07 68,00 0,14 103,50 0,21 koszty instrumentu finansowego* 2,50 0,055 0,00 0,00 2,50 0, ,00 99, ,00 99, ,00 99,79 4,00 0,01 0,00 0,00 4,00 0,01 Przyjęto założenie, że klient nabywa kontrakt terminowy. Wartość kontraktu terminowego jest stała w czasie a suma kosztów i opłat uwzględnia prowizje za nabycie instrumentu oraz opłaty za prowadzenie rachunku i depozyt w okresie trwania inwestycji oraz opłatę za zamknięcie kontraktu wynikające z upływu terminu ważności. ** podmiotów trzecich (zachęty) - na podstawie umowy z Domem Maklerskim mbanku S.A., Biuro Wariant optymistyczny: okres inwestycji 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał wartość inwestycji 50000,00 100, ,00 100, ,00 100,00 prowizja maklerska za nabycie 8,00 0,02 opłata za prowadzenie rachunku 30,00 0,06 30,00 0,05 30,00 0,05 Opłata za zamknięcie kontraktu w związku z upływem terminu 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 ważności 38,00 0,08 68,00 0,12 106,00 0,18 35,50 0,07 68,00 0,12 103,50 0,17 koszty instrumentu finansowego* 2,50 0,055 0,00 0,00 2,50 0, ,00 99, ,00 99, ,00 99,82 4,00 0,01 0,00 0,00 4,00 0,007 scan 13/

14 Przyjęto założenie, że klient nabywa kontrakt terminowy. Wartość kontraktu terminowego rośnie o 10% kwartalnie po pierwszym kwartale a suma kosztów i opłat uwzględnia prowizje za nabycie instrumentu oraz opłaty za prowadzenie rachunku i depozyt w okresie trwania inwestycji oraz opłatę za zamknięcie kontraktu wynikające z upływu terminu ważności. ** podmiotów trzecich (zachęty) - na podstawie umowy z Domem Maklerskim mbanku S.A., Biuro Wariant pesymistyczny: okres inwestycji 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał wartość inwestycji 50000,00 100, ,00 100, ,00 100,00 prowizja maklerska za nabycie 8,00 0,02 opłata za prowadzenie rachunku 30,00 0,06 30,00 0,07 30,00 0,07 Opłata za zamknięcie kontraktu w związku z upływem terminu 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 ważności 38,00 0,08 68,00 0,15 106,00 0,26 35,50 0,07 68,00 0,15 103,50 0,26 koszty instrumentu finansowego* 2,50 0,055 0,00 0,00 2,50 0, ,00 99, ,00 99, ,00 99,74 4,00 0,01 0,00 0,00 4,00 0,01 Przyjęto założenie, że klient nabywa kontrakt terminowy. Wartość kontraktu terminowego maleje o 10% kwartalnie po pierwszym kwartale a suma kosztów i opłat uwzględnia prowizje za nabycie instrumentu oraz opłaty za prowadzenie rachunku i depozyt w okresie trwania inwestycji oraz opłatę za zamknięcie kontraktu wynikające z upływu terminu ważności. ** podmiotów trzecich (zachęty) - na podstawie umowy z Domem Maklerskim mbanku S.A., Biuro Opcje Wariant neutralny: okres inwestycji 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał wartość inwestycji 50000,00 100, ,00 100, ,00 100,00 prowizja maklerska za nabycie 9,00 2,00 opłata za prowadzenie rachunku 30,00 0,06 30,00 0,06 30,00 0,06 Opłata za wykonanie opcji 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,01 39,00 0,08 69,00 0,14 99,00 0,20 35,80 0,07 69,00 0,14 95,80 0,19 koszty instrumentu finansowego* 3,20 0,006 0,00 0,00 3,20 0, ,00 99, ,00 99, ,00 99,80 scan 14/

15 4,50 0,009 0,00 0,00 2,50 0,005 Przyjęto założenie, że klient nabywa opcję. Wartość opcji jest stała w czasie a suma kosztów i opłat uwzględnia prowizje za nabycie instrumentu oraz opłaty za prowadzenie rachunku i depozyt w okresie trwania inwestycji oraz opłatę za zamknięcie opcji wynikającą z upływu terminu ważności. ** podmiotów trzecich (zachęty) - na podstawie umowy z Domem Maklerskim mbanku S.A., Biuro Wariant optymistyczny: okres inwestycji 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał wartość inwestycji 50000,00 100, ,00 100, ,00 100,00 prowizja maklerska za nabycie 9,00 2,00 opłata za prowadzenie rachunku 30,00 0,06 30,00 0,05 30,00 0,05 Opłata za wykonanie opcji 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,01 39,00 0,08 69,00 0,13 99,00 0,16 35,80 0,07 69,00 0,13 95,80 0,16 koszty instrumentu finansowego* 3,20 0,006 0,00 0,00 3,20 0, ,00 99, ,00 99, ,00 99,84 4,50 0,009 0,00 0,00 2,50 0,004 Przyjęto założenie, że klient nabywa opcję. Wartość opcji rośnie o 10% kwartalnie po pierwszym kwartale a suma kosztów i opłat uwzględnia prowizje za nabycie instrumentu oraz opłaty za prowadzenie rachunku i depozyt w okresie trwania inwestycji oraz opłatę za zamknięcie opcji wynikającą z upływu terminu ważności. ** podmiotów trzecich (zachęty) - na podstawie umowy z Domem Maklerskim mbanku S.A., Biuro Wariant pesymistyczny: okres inwestycji 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał wartość inwestycji 50000,00 100, ,00 100, ,00 100,00 prowizja maklerska za nabycie 9,00 2,00 opłata za prowadzenie rachunku 30,00 0,06 30,00 0,07 30,00 0,07 Opłata za wykonanie opcji 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,01 39,00 0,08 69,00 0,15 99,00 0,24 35,80 0,07 69,00 0,15 95,80 0,24 koszty instrumentu finansowego* 3,20 0,006 0,00 0,00 3,20 0, ,00 99, ,00 99, ,00 99,76 4,50 0,009 0,00 0,00 2,50 0,006 scan 15/

16 Przyjęto założenie, że klient nabywa opcję. Wartość opcji maleje o 10% kwartalnie po pierwszym kwartale a suma kosztów i opłat uwzględnia prowizje za nabycie instrumentu oraz opłaty za prowadzenie rachunku i depozyt w okresie trwania inwestycji oraz opłatę za zamknięcie opcji wynikającą z upływu terminu ważności. ** podmiotów trzecich (zachęty) - na podstawie umowy z Domem Maklerskim mbanku S.A., Biuro scan 16/

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UZ/0196/2018

Załącznik nr 3 UZ/0196/2018 Załącznik nr 3 UZ/0196/2018 Taryfa opłat i prowizji za świadczenie usług doradztwa przez BNP Paribas Bank Polska S.A. 1. Za świadczenie Usługi Doradztwa Inwestycyjnego Bank pobiera wynagrodzenie na zasadach

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM 1. Prowizje od wykonanych

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od lutego 2019 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek Polski... 3 1. Taryfa opłat... 3 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu Maklerskim mbank. Obowiązuje od 9 sierpnia 2016 r.

Tabela opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu Maklerskim mbank. Obowiązuje od 9 sierpnia 2016 r. Tabela opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu Maklerskim mbank Obowiązuje od 9 sierpnia 2016 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji, zwana dalej Tabelą stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia wstępne. 2. Opłaty związane z prowadzeniem Rachunku. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH IPOPEMA SECURITIES S.A.

1. Postanowienia wstępne. 2. Opłaty związane z prowadzeniem Rachunku. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH IPOPEMA SECURITIES S.A. IPOPEMA SECURITIES S.A. Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 R. (OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2019 R.) 1. Postanowienia wstępne. 1.1. Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych IPOPEMA Securities S.A. (dalej Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu Maklerskim mbanku S.A. Obowiązuje od 10 marca 2017 r.

Tabela opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu Maklerskim mbanku S.A. Obowiązuje od 10 marca 2017 r. Tabela opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu Maklerskim mbanku S.A. Obowiązuje od 10 marca 2017 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 Spis treści 1. Taryfa opłat...3 Zasady naliczania i pobierania opłat...5 2. Taryfa prowizji maklerskich...5

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich obowiązująca od dnia 01.06.2016 r. A. Opłaty i prowizje związane z usługą wykonywania zleceń i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Przykłady obliczania opłat operacyjnych na rynku kasowym i terminowym Październik 2010 r. Niniejszy materiał ma na celu prezentację przykładów

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 108 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE)

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) (Obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półrocz ) 1 1.2.1 Za wystawienie świadectwa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek polski...3 1. Taryfa opłat z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Przedtransakcyjne zestawienie szacowanych kosztów (ex-ante)

Przedtransakcyjne zestawienie szacowanych kosztów (ex-ante) potrzeby tej dyrektywy, zgodnie z którym Dom Maklerski Raiffeisen jest zobowiązany przekazać w - wynagrodzenie przekazywane do Domu Maklerskiego Raiffeisen związane z obsługą zleceń Instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) I. I n s t r u m e n t y f i n a n s o w e o b r ó t z o r g a n i z o w a n y Lp. Rodzaj usługi 1. Wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji,

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 23 maja 2016 r.

Obowiązuje od 23 maja 2016 r. Regulamin świadczenia Usługi Doradztwa Inwestycyjnego w formie Portfeli Modelowych w zakresie Funduszy Inwestycyjnych dla Klientów Wealth Management Domu Maklerskiego mbanku Obowiązuje od 23 maja 2016

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 1357/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2011 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Indywidualnego Doradztwa Inwestycyjnego przez Dom Maklerski mbanku. Obowiązuje od 23 maja 2016 r.

Regulamin świadczenia Usługi Indywidualnego Doradztwa Inwestycyjnego przez Dom Maklerski mbanku. Obowiązuje od 23 maja 2016 r. Regulamin świadczenia Usługi Indywidualnego Doradztwa Inwestycyjnego przez Dom Maklerski mbanku Obowiązuje od 23 maja 2016 r. Spis treści 1. Postanowienia wstępne... 3 2. Definicje... 3 3. Warunki udostępnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.)

Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.) Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.) w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy (tekst jednolity) Na podstawie 18 ust.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i prowizji ) informuje

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie

Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie I. Opłaty podstawowe Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna za każdy miesiąc następujący po miesiącu, w którym otwarto

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Starfunds sp. z o.o. nr 1/2019 z dnia 1 marca 2019 r.

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Starfunds sp. z o.o. nr 1/2019 z dnia 1 marca 2019 r. Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 1/2019 z dnia 1 marca 2019 r. TARYFA OPŁAT STARFUNDS SP. Z O.O. dla klientów zawierających umowę o świadczenie usług przez od dnia 15 lutego 2018 r. Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Portfel obligacyjny plus

Portfel obligacyjny plus POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil ryzyka Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 (Dz.U roku poz. 351)

Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 (Dz.U roku poz. 351) NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG 1. Zasady ogólne 1.1. Podstawowe zasady ewidencji 1.1.1. Ewidencja oraz wycena aktywów i pasywów Funduszu prowadzona jest w oparciu o obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO I. INSTRUMENTY FINANSOWE OBRÓT ZORGANIZOWANY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO Lp. Rodzaj usługi 1. Wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

0,20% nominału transakcji nie mniej niż 5 USD

0,20% nominału transakcji nie mniej niż 5 USD I. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT5 II. III. IV. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT4 Przykładowe scenariusze kosztów dla transakcji w systemie transakcyjnym TMS Trader MT5 Przykładowe scenariusze

Bardziej szczegółowo

Przykładowe scenariusze kosztów dla transakcji w systemie transakcyjnym TMS Trader MT5

Przykładowe scenariusze kosztów dla transakcji w systemie transakcyjnym TMS Trader MT5 I. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT5 II. Przykładowe scenariusze kosztów dla transakcji w systemie transakcyjnym TMS Trader MT5 I. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT5 Obowiązuje od dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1 Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (zaktualizowana w dniu 3 listopada i obowiązująca do odwołania, jednak nie krócej niż do 4 listopada

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 636/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty za: Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu: 1.1. Akcje

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu: 1.1. Akcje Załącznik Nr 2 do Regulaminu Giełdy (według stanu prawnego na dzień 1 lutego 2015 r.) ZAŁĄCZNIK NR 2 OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA RYNKU PODSTAWOWYM 1. Opłaty jednorazowe

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00% Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (zaktualizowana w dniu 17 listopada 2015 r. i obowiązująca do odwołania, jednak nie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 21 lutego 2018 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r. Załącznik do Uchwały Nr 100/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 lutego 2019 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity -

Bardziej szczegółowo

0,20% nominału transakcji nie mniej niż 5 USD

0,20% nominału transakcji nie mniej niż 5 USD I. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT5 II. III. IV. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT4 Przykładowe scenariusze kosztów dla transakcji w systemie transakcyjnym TMS Trader MT5 Przykładowe scenariusze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa. Program

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 622/2015 Zarządu Giełdy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia stawek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY inwestycyjny, rejestrowy, konta IKE, depozytowy Lp. Nazwa operacji 1. Prowadzenie rachunku: brak opłat 50,00

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Dom Maklerski ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00% Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (zaktualizowana w dniu 5 listopada i obowiązująca do odwołania, jednak nie krócej

Bardziej szczegółowo

UMOWA świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie Funduszy inwestycyjnych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

UMOWA świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie Funduszy inwestycyjnych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. UMOWA świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie Funduszy inwestycyjnych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. zawarta w dniu... pomiędzy: Biurem Maklerskim Banku BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Prestiżowe Data: 09.11.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH REGULAMINU PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności

OGŁOSZENIE O ZMIANACH REGULAMINU PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności OGŁOSZENIE O ZMIANACH REGULAMINU PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności Uczestników, którzy zawarli z Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (poprzednia nazwa Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Dotyczy Klientów Indywidualnych data:02.01.2016r. Spis treści I. Opłaty i prowizje w zakresie

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Ogólne zasady z

Bardziej szczegółowo

In mask, replace this form by your picture and put it backside

In mask, replace this form by your picture and put it backside In mask, replace this form by your picture and put it backside BIURO MAKLERSKIE WARSZAWA WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH W USŁUDZE DORADZTWA INWESTYCYJNEGO i portfeli modelowych w usłudze Doradztwa Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Prestiżowe Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności (aktualny na dzień roku)

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności (aktualny na dzień roku) REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności (aktualny na dzień 20.05.2019 roku) 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

I. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT5. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT4

I. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT5. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT4 I. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT5 II. III. IV. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT4 Przykładowe scenariusze kosztów dla transakcji w systemie transakcyjnym TMS Trader MT5 Przykładowe scenariusze

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku:

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku: Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2012 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Kod OWU: UB_OLIJ101

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu:

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Giełdy (według stanu prawnego na dzień 1 września 2019 r.) ZAŁĄCZNIK NR 2 OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA RYNKU PODSTAWOWYM 1. Opłaty jednorazowe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i ) informuje Klienta o kosztach

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Kod

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 1/BRPiKO/2019

Komunikat nr 1/BRPiKO/2019 Komunikat nr 1/BRPiKO/2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej Na podstawie 24-27 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A.

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. A. Prowizje w obrocie instrumentami finansowymi oraz prawami wynikającymi z instrumentów finansowych na rynku polskim, z zastrzeżeniem pozostałych

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 kwietnia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz

Bardziej szczegółowo

0,20% nominału transakcji nie mniej niż 5 USD

0,20% nominału transakcji nie mniej niż 5 USD I. Tabela Opłat i Prowizji TMS Connect MT5 II. III. IV. Tabela Opłat i Prowizji TMS Connect MT4 Przykładowe scenariusze kosztów dla transakcji w systemie transakcyjnym TMS Connect MT5 Przykładowe scenariusze

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo