Opis subskrypcji WIG20 Styczeń Luty 2010 Załącznik do Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Inwestycyjne ubezpieczenie na Życie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis subskrypcji WIG20 Styczeń Luty 2010 Załącznik do Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Inwestycyjne ubezpieczenie na Życie."

Transkrypt

1 Opis produktu Inwestycyjne ubezpieczenie na życie to indywidualne ubezpieczenie na życie ze Składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.(dalej Ubezpieczyciel lub MetLife ). Okres ochrony wynosi 3 lata. Kwota wypłacana na zakończenie Umowy ubezpieczenia to Suma ubezpieczenia na dożycie (100% Składki), która może zostać powiększona o Premię, w zależności od zachowania Indeksu WIG20 (dalej Indeks WIG20 lub Indeks ). Szczegółowe informacje określające zasady ubezpieczenia zostały umieszczone w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Inwestycyjne ubezpieczenie na życie (dalej OWU ). W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu ochrony, Ubezpieczyciel wypłaci 100% wpłaconej Składki oraz ewentualną Premię. Wysokość Premii zależy od zachowania się Indeksu WIG20. Ubezpieczony jest objęty ubezpieczeniem na wypadek śmierci w Okresie ochrony. Ubezpieczyciel gwarantuje udzielenie ochrony ubezpieczeniowej i wypłatę świadczeń z Umowy ubezpieczenia zgodnie z OWU z zastrzeżeniem ryzyka niewypłacalności Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe z Umowy ubezpieczenia w terminach określonych w OWU. Świadczenia ubezpieczeniowe gwarantowane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej Ustawa o UFG ).* Premia ustalana jest w Dniu Ustalenia Poziomu Końcowego. Zgodnie z par. 13 OWU Ubezpieczyciel wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia Zdarzenia ubezpieczeniowego. Wysokość Premii zależy od zachowania się Indeksu WIG20. Premia może powiększyć Sumę ubezpieczenia na dożycie i jest wypłacana w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu ochrony. Okres ochrony rozpoczyna się 10 lutego 2010r. Początkowy Poziom Indeksu WIG20 zostanie określony w Dniu Ustalenia Poziomu Początkowego, to jest 16 marca 2010r.

2 Jeżeli w dowolnym momencie pomiędzy Dniem Ustalenia Poziomu Początkowego oraz Dniem Ustalenia Poziomu Końcowego (wliczając oba te dni, przy czym uwzględniane są notowania ciągłe Indeksu) Indeks WIG20 osiągnie lub przekroczy 160% Początkowego Poziomu Indeksu (Poziom Maksymalny), wtedy Ubezpieczony otrzymuje Świadczenie ubezpieczeniowe będące sumą Składki oraz Premii w wysokości 14% Składki. Jeżeli Indeks WIG20 w żadnym momencie pomiędzy Dniem Ustalenia Poziomu Początkowego oraz Dniem Ustalenia Poziomu Końcowego (wliczając oba te dni, przy czym uwzględniane są notowania ciągłe Indeksu) nie przekroczy 160% Początkowego Poziomu Indeksu to: 1. w przypadku, gdy Końcowy Poziom Indeksu jest wyższy niż w Początkowy Poziom Indeksu, Ubezpieczony otrzymuje Świadczenie ubezpieczeniowe będące sumą Składki oraz Premii wynikającej ze wzrostu Indeksu WIG20 w okresie między Dniem Ustalenia Poziomu Początkowego oraz Dniem Ustalenia Poziomu Końcowego; 2. w przypadku, gdy Końcowy Poziom Indeksu jest nie wyższy niż Początkowy Poziom Indeksu Ubezpieczony otrzymuje Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości Składki (Premia wynosi zero). We wszystkich powyższych przypadkach Premia wyliczana jest na ostatni dzień trwania Umowy ubezpieczenia. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w OWU oraz w przykładach zamieszczonych poniżej. Wyrażenia pisane z wielkiej litery nie zdefiniowane w niniejszym Opisie subskrypcji mają znaczenie nadane im w OWU. *Informacje dotyczące ryzyka niewypłacalności Ubezpieczyciela oraz gwarancji Ubezpieczeniowego Fundusz Gwarancyjnego można znaleźć w części poświeconej Głównym ryzykom.

3 Korzyści z ubezpieczenia Gwarantowany przez Ubezpieczyciela zwrot 100% wpłaconej Składki na koniec Okresu ochrony. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w przypadku: - śmierci Ubezpieczonego w czasie trwania Okresu ochrony; - dożycia przez Ubezpieczonego do daty zakończenia Okresu ochrony określonej w Polisie. Możliwość uzyskania Premii potencjalnie wyższej niż stopy zwrotu na tradycyjnych lokatach bankowych w PLN w zależności od notowań Indeksu WIG20. W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu ochrony, Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości Sumy ubezpieczenia na dożycie, która może zostać powiększona o Premię. Premia jest wolna od podatku od dochodów kapitałowych. Świadczenie ubezpieczeniowe na wypadek śmierci Ubezpieczonego jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od dochodów kapitałowych. Możliwość wskazania uposażonych (osób uprawnionych do Świadczenia ubezpieczeniowego) na wypadek śmierci Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa na życie 24 h na całym świecie. Minimum formalności oraz brak badań lekarskich przy zawarciu Umowy ubezpieczenia. Ważne informacje Maksymalna możliwa Premia wynosi 59,9% kwoty wpłaconej Składki i jest płatna w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu ochrony. Klient akceptuje możliwość otrzymania Premii w wysokości 14% Składki w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu ochrony, jeżeli Indeks WIG20 w jakimkolwiek momencie pomiędzy Dniem Ustalenia Poziomu Początkowego oraz Dniem Ustalenia Poziomu Końcowego (wliczając oba te dni, przy czym uwzględniane są notowania ciągłe Indeksu) osiągnie lub przekroczy 160% Początkowego Poziomu Indeksu. Klient akceptuje możliwość otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego na dożycie w wysokości Sumy ubezpieczenia na dożycie równej Składce, jeżeli Końcowy Poziom Indeksu jest równy lub niższy niż Początkowy Poziom Indeksu oraz Indeks WIG20 w żadnym momencie pomiędzy Dniem Ustalenia Poziomu Początkowego, a Dniem Ustalenia Poziomu Końcowego nie przekroczy 160% Początkowego Poziomu Indeksu. Okres ochrony wynosi 3 lata.

4 W razie wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia, Klient akceptuje możliwość otrzymania kwoty Wartości wykupu ubezpieczenia w wysokości niższej niż kwota wpłacona tytułem Składki, jak również możliwość osiągnięcia stopy zwrotu niższej niż w stosunku do faktycznego wyniku Indeksu WIG20. Produkt podlega ryzyku upadłości Ubezpieczyciela. Istotne elementy Profil Klienta Waluta: Min. składka: Płynność, wykup ubezpieczenia PLN PLN i wielokrotność PLN Brak rynku wtórnego. Możliwość dokonania wykupu w każdym czasie. W przypadku wcześniejszego wykupu Wartość wykupu ubezpieczenia obliczana jest na podstawie wzoru znajdującego się w 11 OWU. Maksymalny czas ubezpieczenia Lata 1 lub mniej Profil Ryzyka Produktu: Navigator PRR2 (profil Konserwatywny) Opis profilu Klienta: Klient, który poszukuje ochrony wartości portfela bez względu na horyzont Inwestycyjny. W związku z tym oczekuje możliwości osiągnięcia stopy zwrotu powyżej stopy zwrotu z instrumentów finansowych wolnych od ryzyka i akceptuje tylko małe zmiany wartości portfela w perspektywie miesięcznej.

5 Indeks WIG20 Indeks WIG20 to ważony kapitalizacją indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wartością bazową dla indeksu jest 1000 punktów ustalona 16 kwietnia 1994 r. Indeks jest publikowany od rozpoczęcia do zakończenia sesji w 15 sekundowych przedziałach czasowych. Jest to indeks typu cenowego. Zmiany składu Indeksu WIG20 są dokonywane 4 razy w roku. Przegląd roczny jest dokonywany w marcu, natomiast kwartalne w czerwcu, wrześniu oraz grudniu. Listę spółek wchodzących w skład Indeksu WIG20 ustala się na podstawie średniej ważonej dwóch kryteriów: wielkości obrotu giełdowego akcji oraz wskaźnika akcji w wolnym obrocie. Udziały poszczególnych firm w Indeksie WIG20 są aktualizowane każdorazowo podczas przeglądów w oparciu o wskaźnik akcji w wolnym obrocie (free float). Dodatkowo obowiązuje reguła, iż pojedyncza spółka może posiadać maksymalnie 15% udziału w Indeksie WIG20. Historyczne notowania Indeksu WIG20 (2004 do 2009) Zródło: Bloomberg (5 stycznia 2010 r.). Historyczne wyniki nie gwarantują osiągania takich samych rezultatów w przyszłości. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić od wyżej prezentowanych

6 Terminy i warunki Indeks (Podstawa Indeksu) Indeks WIG20 Giełda Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Waluta PLN Ubezpieczyciel MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Okres subskrypcji 8 stycznia 2010 r. 5 lutego 2010 r. Początek Okresu ochrony 10 lutego 2010 r. Dzień Ustalenia Poziomu Początkowego 16 marca 2010 r. Dzień Ustalenia Poziomu Końcowego 7 lutego 2013 r. Koniec Okresu ochrony 9 lutego 2013 r. Świadczenie ubezpieczeniowe na dożycie Ubezpieczyciel spełnia Świadczenie ubezpieczeniowe w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia Zdarzenia ubezpieczeniowego (zgodnie z par. 13 ust. 1 OWU). Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku dożycia Ubezpieczonego do końca Okresu ochrony Suma ubezpieczenia na dożycie, która może zostać powiększona o Premię.

7 Zgodnie z OWU Suma ubezpieczenia na dożycie jest równa Składce. Suma ubezpieczenia na dożycie zostaje powiększona o Premię zgodnie z poniższym wzorem: Premia = Składka x Procent Metoda naliczania Premii 1. jeśli w żadnym momencie w dowolnym dniu w Okresie Obserwacji poziom Indeksu WIG20 nie przekroczy Poziomu Maksymalnego to Procent = max (0%; Końcowy Poziom Indeksu / Początkowy Poziom Indeksu 100%) 2. jeśli powyższy warunek nie jest spełniony to Procent = 14% Początkowy Poziom Indeksu Oficjalny poziom zamknięcia Indeksu WIG20 w Dniu Ustalenia Poziomu Początkowego. Końcowy Poziom Indeksu Oficjalny poziom zamknięcia Indeksu WIG20 w Dniu Ustalenia Poziomu Końcowego. Poziom Maksymalny 160% Początkowego Poziomu Indeksu Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci 101% Składki, ale nie więcej niż Składka PLN Prowizja Agenta ubezpieczeniowego 2,26% Składki. Inne opłaty Inne koszty ujęte w Składce pokrywają koszt ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez MetLife oraz koszty działalności ubezpieczeniowej MetLife.

8 Okres Obserwacji Każdy dzień pomiędzy Dniem Ustalenia Poziomu Początkowego oraz Dniem Ustalenia Poziomu Końcowego (włączając oba te dni), w którym wyceniany jest Indeks WIG20. Jurysdykcja Prawo polskie Odsetki w Okresie ochrony Brak Notowania Brak Agent ubezpieczeniowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Dokumenty powiązane Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). Zgodnie z par. 11 ust. 4 OWU, Ubezpieczyciel nalicza Opłatę likwidacyjną z tytułu wypłaty Wartości wykupu ubezpieczenia, której wysokość wynosi: Opłata likwidacyjna Składka x (M1 - M2) x 0,59%, gdzie: M1 - Okres ochrony w pełnych Miesiącach ochrony (36 miesięcy), M2 - liczba rozpoczętych Miesięcy ochrony w całym Okresie ochrony. Minimalna Opłata likwidacyjna wynosi 500 PLN. Wartość wykupu ubezpieczenia Wartość wykupu ubezpieczenia obliczona zostaje na podstawie następującego wzoru: Składka x Cena bieżąca depozytu Opłata likwidacyjna Forma produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie.

9 Przykładowe scenariusze Przykłady hipotetyczne, jakie umieszczono poniżej mają na celu pokazanie, na jakich zasadach działa produkt i na jakich zasadach naliczane jest Świadczenie ubezpieczeniowe. Poniższe przykłady nie prezentują żadnych historycznych/ obecnych/ ani prognozowanych zmian Indeksu lub produktu. W poniższych przykładach przyjęto, że poziom Indeksu WIG20 w Dniu Ustalenia Poziomu Początkowego będzie wynosił 2400 punktów, gdzie Poziom Maksymalny wynosi 160% wartości Indeksu z Dnia Ustalenia Poziomu Początkowego. a) SCENARIUSZ OPTYMISTYCZNY, Poziom Maksymalny nie został osiągnięty pomiędzy Dniem Ustalenia Poziomu Początkowego a Dniem Ustalenia Poziomu Końcowego. Wysokość Początkowy Końcowy Maksimum w Czy osiągnięto % zmiana Świadczenia Składka PLN Poziom Poziom Okresie Poziom Indeksu Ubezpieczeniowego Indeksu Indeksu Obserwacji Maksymalny? w PLN ,88% Nie W tym Scenariuszu, zakłada się, iż Indeks WIG20 w Dniu Ustalenia Poziomu Końcowego jest o 59,57% powyżej Początkowego Poziomu Indeksu oraz, że Poziom Maksymalny nie został osiągnięty. W związku z powyższym wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego wynosi PLN (wyliczone jako PLN + 59,88% x PLN) b) SCENARIUSZ UMIARKOWANY, w którym Poziom Maksymalny został osiągnięty. Wysokość Początkowy Końcowy Maksimum w % zmiana Czy osiągnięto Świadczenia Składka PLN Poziom Poziom Okresie Indeksu Poziom ubezpieczeniowego Indeksu Indeksu Obserwacji Maksymalny? w PLN % Tak W tym Scenariuszu, zakłada się, iż Indeks WIG20 w Dniu Ustalenia Poziomu Końcowego przekroczył poziom określony w Dniu Ustalenia Poziomu Początkowego oraz, że przekroczył Poziom Maksymalny. W związku z powyższym wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego wynosi PLN (wyliczone jako PLN + 14% x PLN).

10 c) SCENARIUSZ PESYMISTYCZNY, Poziom Indeksu w Dniu Ustalenia Poziomu Końcowego jest poniżej Początkowego Poziomu Indeksu. Wysokość Początkowy Końcowy Maksimum Czy osiągnięto % zmiana Świadczenia Składka PLN Poziom Poziom w Okresie Poziom Indeksu Ubezpieczeniowego Indeksu Indeksu Obserwacji Maksymalny? w PLN ,3% Nie W tym Scenariuszu, zakłada się, iż Indeks WIG20 w Dniu Ustalenia Poziomu Końcowego jest poniżej poziomu określonego w Dniu Ustalenia Poziomu Początkowego oraz nie przekroczył Poziomu Maksymalnego. W związku z powyższym wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego wynosi PLN. d) Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacone Uposażonemu w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ochrony (z zastrzeżeniem zapisów par. 6 OWU). Wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego w PLN Składka PLN W tym Scenariuszu, w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ochrony, Ubezpieczyciel wypłaci Uposażonym Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości PLN. Powyższe przykłady zostały umieszczone w celu wizualizacji sposobu działania ubezpieczenia oraz nie przedstawiają żadnych przeszłych/ obecnych/ przyszłych zmian Indeksu WIG20. Ubezpieczyciel oraz Agent ubezpieczeniowy nie biorą odpowiedzialności ani nie dają żadnych gwarancji, iż wyniki zilustrowane powyżej zostaną kiedykolwiek osiągnięte. Dotychczasowe wyniki i notowania nie są gwarancją przyszłych wyników. Dostawcą informacji wskazanych w Przykładowych scenariuszach jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Ubezpieczyciel nie gwarantują, że wyniki pokazane powyżej będą osiągnięte w przyszłości. Przedstawione tu wykresy, przykłady mogą pochodzić z różnych publikowanych i uznanych źródeł. Bank Handlowy w Warszawie S.A., Citibank N.A. / Citigroup Inc. ani żaden z ich podmiotów stowarzyszonych/ zależnych jak również Ubezpieczyciel nie gwarantują dokładności i kompletności informacji podanych w Przykładowych scenariuszach i nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie czy wtórne straty spowodowane ich wykorzystywaniem.

11 Inwestycyjne ubezpieczenie na życie wiąże się z określonymi ryzykami, w tym ryzykiem inwestycyjnym oraz możliwości utraty kapitału. Główne ryzyka zostały przedstawione poniżej i jeżeli Ubezpieczony ma jakiekolwiek wątpliwości lub pytania odnośnie znaczenia tychże ryzyk i/lub przydatności tej Umowy ubezpieczenia dla Ubezpieczonego, powinien on powziąć wszelkie kroki, w celu uzyskania odpowiedniej porady i informacji przed zawarciem Umowy ubezpieczenia. Środki alokowane w ramach Inwestycyjnego ubezpieczenia na życie nie stanowią depozytu bankowego ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani podmioty powiązane lub zależne. Ryzyko Niewypłacalności Główne ryzyka Umowa ubezpieczenia potwierdzona Polisą nie jest gwarantowana przez Skarb Państwa lub Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ani żadną inną instytucję z wyjątkiem wierzytelności wynikających z Umowy ubezpieczenia, które są zabezpieczone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie określonym przez Ustawę o UFG. Niniejsza Umowa ubezpieczenia nie jest depozytem. Umowa ubezpieczenia potwierdzona Polisą podlega ryzyku niewypłacalności Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem, że wierzytelności wynikające z Umowy ubezpieczenia są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie określonym przez Ustawę o UFG. Oznacza to, że w przypadku, gdy Ubezpieczyciel stanie się niewypłacalny w przypadkach określonych przez Ustawę o UFG, tylko część zainwestowanych środków będzie możliwa do odzyskania. Ubezpieczyciel inwestuje Składkę w instrumenty finansowe zgodnie z wytycznymi określonymi w artykule 154 i artykule 155 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Wypłata Sumy ubezpieczenia jest gwarantowana przez MetLife, na zasadach określonych w OWU, z zastrzeżeniem ryzyka niewypłacalności MetLife. W przypadku, gdy MetLife nie wywiąże się z Umowy ubezpieczenia z powodu niewypłacalności, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi roszczenia osób uprawnionych z Umowy ubezpieczenia, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych EUR według średniego kursu, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej.

12 Ryzyko Rynkowe Ryzyko Płynności Ryzyko Wcześniejszego Wykupu Ryzyko Niepowodzenia Subskrypcji Ubezpieczeni powinni mieć świadomość, że w przypadku zajścia któregokolwiek z poniższych zdarzeń: istotnych zmian w wyliczaniu Indeksu, ostatecznego unieważnienia kalkulacji i publikacji Indeksu bez wyznaczenia przez Giełdę Papierów Wartościowych indeksu zamiennego lub indeksu zastępującego nie istnieje indeks zastępujący Indeks WIG 20, wszystkie kalkulacje w tym Premia będą oparte na zamianie odpowiedniego indeksu stosując taki sam lub analogiczny wzór i metodę kalkulacji, jakie zostały użyte do kalkulacji Indeksu według wyłącznego uznania MetLife. Inwestycyjne ubezpieczenie na życie nie jest instrumentem płynnym i Ubezpieczeni powinni zakładać, że będą utrzymywać Umowę ubezpieczenia do momentu wygaśnięcia Okresu ochrony. Umowa ubezpieczenia nie może być zbyta na rynku wtórnym. Ubezpieczeni chcący dokonać wykupu Inwestycyjnego ubezpieczenie na życie przed upływem końca Okresu ochrony mogą otrzymać znacznie mniejszą kwotę niż wpłacona Składka. Wartość wykupu jest obliczana zgodnie z par. 11 OWU. Wartość wykupu w przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia jest wypłacana przez MetLife. Wartość wykupu jest wyliczana zgodnie z OWU. Wartość wykupu może być niższa niż kwota wpłaconej Składki. MetLife zastrzega, że subskrypcja może nie dojść do skutku w przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń, za które uważa się w szczególności: niezebranie minimalnej kwoty składki zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub zaleceniach regulatora wystąpienie znaczących ograniczeń uniemożliwiających zawieranie transakcji na rynku finansowym Ryzyko Podatkowe Ubezpieczeni powinni zasięgnąć niezależnej porady podatkowej przed zawarciem Umowy ubezpieczenia Inwestycyjne ubezpieczenie na życie. Bank Handlowy w Warszawie S.A nie zapewnia porady podatkowej i dlatego też odpowiedzialność za jakiekolwiek następstwa podatkowe wynikające z zawarcia Umowy ubezpieczenia Inwestycyjne ubezpieczenie na życie pozostają w całości po stronie Ubezpieczonego.

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD GOLDEN edition to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD topp 5²

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD topp 5² Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD topp 5² to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD 5 stars

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD 5 stars Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD 5 stars to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału lat (włącznie) Zysk Składka Instrument bazowy

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału lat (włącznie) Zysk Składka Instrument bazowy produkt strukturyzowany Elita Europy Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie w PLN powiązane z Funduszem Franklin Templeton Global Total Return Fund

Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie w PLN powiązane z Funduszem Franklin Templeton Global Total Return Fund Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie w PLN powiązane z Funduszem Franklin Templeton Global Total Return Fund PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU Kategoria Typ produktu Ubezpieczyciel Dystrybutor/Agent

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod OWU: UB_OLIJ132 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu db Elita Funduszy XIII_3 Wariant 100 Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie

Karta Produktu db Elita Funduszy XIII_3 Wariant 100 Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Karta Produktu db Elita Funduszy XIII_3 Wariant 100 Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Ubezpieczający/Ubezpieczony:. Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Agent: Deutsche

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Złoża Zysku

lokata ze strukturą Złoża Zysku lokata ze strukturą Złoża Zysku Lokata ze strukturą to wyjątkowa okazja, aby pomnożyć swoje oszczędności w bezpieczny sposób. Lokata ze strukturą Złoża Zysku to produkt łączony, składający się z promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU STRUKTURYZOWANEGO InvestMedica

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU STRUKTURYZOWANEGO InvestMedica Imię i nazwisko Klienta Ubezpieczonego: Ubezpieczyciel: CALI Europe S.A., Oddział w Polsce, ul. Tęczowa 11 lok.13, 53-601 Wrocław Agent ubezpieczeniowy : Credit_Agricole Bank Polska S.A., PL. Orląt Lwowskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Kod OWU: UB_OLIJ101

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod OWU: UB_OLIJ147 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie pojęć zdefiniowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ERGO Hestia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ERGO Hestia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Spółki Medyczne oraz Certyfikatu Depozytowego serii PMEQIN160516 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z ceną ropy naftowej ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego na WIG20 serii PLN-100-WIG20-20110609 PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Emitent: Bankowy Papier Wartościowy Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

Obligacje Strukturyzowane

Obligacje Strukturyzowane Obligacje Strukturyzowane Obligacja Strukturyzowana Obligacje strukturyzowane to papiery wartościowe, w których możliwy do osiągnięcia kupon powiązany jest z wartością określonego Instrumentu Bazowego.

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 39 ust 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827)

Informacje, o których mowa w art. 39 ust 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) Informacje, o których mowa w art. 39 ust 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) dla konsumentów zawierających umowę ubezpieczenia na odległość. (kod: INF/IWZ/001/1604)

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 1% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU STRUKTURYZOWANEGO TOP 100 DYWIDENDA

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU STRUKTURYZOWANEGO TOP 100 DYWIDENDA Imię i nazwisko Klienta KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU STRUKTURYZOWANEGO TOP 100 DYWIDENDA PARAMETRY PRODUKTU Forma prawna Produktu Typ ubezpieczenia Suma ubezpieczenia na wypadek zgonu Grupowe Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Warunki Finansowe Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY IX_1

Warunki Finansowe Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY IX_1 Warunki Finansowe Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY IX_1 1. Okres Subskrypcji od 06.02.2014 r. do 24.02.2014 r. Okres Subskrypcji może ulec wydłużeniu, zgodnie z zapisami Rozdziału 4 pkt. 6 Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-90-WIG Maj 2009 r.

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-90-WIG Maj 2009 r. Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-90-WIG20-20110609 18-29 Maj 2009 r. OPIS Dwuletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 90% ochronę kapitału w Dniu

Bardziej szczegółowo

Struktura Innowacyjne Technologie

Struktura Innowacyjne Technologie Struktura Innowacyjne Technologie MICROSOFT APPLE GOOGLE Struktura Innowacyjne Technologie to oferta skierowana do tych, którzy pragną pomnożyć oszczędności i jednocześnie dbają o bezpieczeństwo swoich

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Portfel Trio

KARTA INFORMACYJNA. Portfel Trio KARTA INFORMACYJNA Portfel Trio W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Trio. Karta

Bardziej szczegółowo

18-MIESIĘCZNE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV ZŁOTO I SREBRO OPARTE NA NOTOWANIACH SUROWCÓW: ZŁOTA I SREBRA

18-MIESIĘCZNE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV ZŁOTO I SREBRO OPARTE NA NOTOWANIACH SUROWCÓW: ZŁOTA I SREBRA 18-MIESIĘCZNE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV ZŁOTO I SREBRO OPARTE NA NOTOWANIACH SUROWCÓW: ZŁOTA I SREBRA Wyniki obserwacji notowań Surowców wchodzących w skład Instrumentu bazowego dla Certyfikatów:

Bardziej szczegółowo

bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE

bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE POZNAJ CECHY PROGRAMÓW INWESTYCYJNO-UBEZPIECZENIOWYCH DOSTĘPNYCH W OFERCIE BANKU BPH. PROGRAMY PROWADZONE SĄ POD PARASOLEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Kod OWU: UB_OLIJ143

Bardziej szczegółowo

3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV POSTAW NA BANKI III OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU EURO STOXX BANKS PRICE EUR (SX7E)

3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV POSTAW NA BANKI III OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU EURO STOXX BANKS PRICE EUR (SX7E) 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV POSTAW NA BANKI III OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU EURO STOXX BANKS PRICE EUR (SX7E) WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV POSTAW NA BANKI III 1. Okres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU kod OWU: UB_OLIJ190 Skorowidz informacji

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Europejskie Spółki oraz Certyfikatu Depozytowego serii P4EQUP141204 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Grupowe

Bardziej szczegółowo

Problemy ekonomiczne wynikające z analizy umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Problemy ekonomiczne wynikające z analizy umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Problemy ekonomiczne wynikające z analizy umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Wojciech Kamieński Ekspert Rzecznika Ubezpieczonych Pytanie o poliso-fundusze (Z-ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001 WUJ T

Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001 WUJ T Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod warunków: UB_OGIJ137 Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. (kod REG/Agro Koszyk Plus/I-2011)

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. (kod REG/Agro Koszyk Plus/I-2011) Załącznik nr 1 do Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Agro Koszyk Plus" Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Agro Koszyk Plus Sopockiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

5.000 PLN OKRES SUBSKRYPCJI OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ % składki na poczet certyfikatu Brak

5.000 PLN OKRES SUBSKRYPCJI OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ % składki na poczet certyfikatu Brak PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE 1/2 FORMA I NAZWA PRODUKTU HORYZONT INWESTYCYJNY WALUTA MIN. SKŁADKA NA POCZET CERTYFIKATU Grupowe Ubezpieczenie Strukturyzowane BRIC 4 Strony Zysku 2 lata PLN 5.000 PLN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE EUROPEJSKICH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE EUROPEJSKICH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Euro Kompas Kod OWU: UB_OLIJ118 Kod Funduszu: FOLOB011 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia.

PARAMETRY UFK. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia. KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Aktywna Inwestycja oraz Certyfikatu Depozytowego serii PETHIN180115 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFII UKO/2018/01/01) oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartych na podstawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH:

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych Dysponujących doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II

KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II Karta Informacyjna została opracowana wspólnie przez Open Life TU Życie S.A. oraz Idea Bank S.A. w oparciu o Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w

Bardziej szczegółowo

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH:

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych Dysponujących doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

db Elita Funduszy XII_3

db Elita Funduszy XII_3 db Elita Funduszy XII_3 3 letnie ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym z 100% gwarancją zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności Subskrypcja trwa od 02.03.2015 do 25.03.2015 db Elita

Bardziej szczegółowo

CU Gwarancja Globalne Inwestycje III

CU Gwarancja Globalne Inwestycje III W ofercie od 25 sierpnia do 19 września 2008 roku. Produkty gwarantowane CU Gwarancja Globalne Inwestycje III Dzięki mechanizmowi zabezpieczenia korzystnych stóp zwrotu i jednoczesnej ochronie 100% wpłaconego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Kod OWU: UB_OLIJ101

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: REG/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH:

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych Dysponujących doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona Kompleksowy Pakiet Ubezpieczeniowy NW I. OPIS MARKETINGOWY / POTRZEBA UBEZPIECZENIOWA Pakiet korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich. Bierzesz na siebie odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II. (kod: 2015_EN2_03_v.01)

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II. (kod: 2015_EN2_03_v.01) Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II (kod: 2015_EN2_03_v.01) Obramowane infromacje są szczególnie istotne, prosimy o zwrócenie na nie uwagi podczas zapoznawania się z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Quattro Kod OWU: UB_OLIJ102 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie pojęć

Bardziej szczegółowo

Kopalnia Złota II subskrypcja produktu

Kopalnia Złota II subskrypcja produktu Kopalnia Złota II subskrypcja produktu 1 Niniejsza prezentacja stanowi opracowanie własne Grupy Ubezpieczeniowej Europa. Informacje w niej zawarte przeznaczone są wyłącznie na potrzeby tego szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Plan Elastyczny Premia (dla umów, w których dokonano wyboru zakresu podstawowego UFK) Cel Poniższy materiał zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod warunków: UB_OGIR115 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja w paliwa i złoto oraz Certyfikatu Depozytowego serii PCOMUP151124 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR126 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Europejska Banku BPH w EUR powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA

Bardziej szczegółowo

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1% 21 lutego 2020r.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1% 21 lutego 2020r. Załącznik nr 3 do Informacji o Emisji SPECYFIKACJA PARAMETRÓW EKONOMICZNYCH SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH SERII C46P210220U EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA W RAMACH TRZECIEGO

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne. Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

I. Postanowienia wstępne. Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych mający zastosowanie do pracowniczych programów emerytalnych zarządzanych przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. I. Postanowienia wstępne. Wykaz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r.

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r. Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG20-20110609 18-29 Maj 2009 r. OPIS Dwuletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Spółki Dywidendowe - Strategia 100 oraz Certyfikatu Depozytowego serii PD10UP150805 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel:

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Lokata strukturyzowana WIGwam w pigułce: Strategia pozwalająca zyskać na wzroście indeksu WIG20 Okres inwestycji 1 rok Brak podatku od zysków kapitałowych Partycypacja

Bardziej szczegółowo

3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV KOPALNIA ZYSKU OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES

3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV KOPALNIA ZYSKU OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV KOPALNIA ZYSKU OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV KOPALNIA ZYSKU 1. Okres subskrypcji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczający: Ubezpieczyciel:

Ubezpieczający: Ubezpieczyciel: KARTA PRODUKTU ZGODNA Z REKOMENDACJĄ PIU DO WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA NR ST900484090 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. (kod: RE EF UKO/2013/01/01)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. (kod: RE EF UKO/2013/01/01) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (kod: RE EF UKO/2013/01/01) Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 3 Nabycie, umorzenie, wycena Jednostek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Liderzy CSR. (kod: 2015_ANGLCSR_03_v.01)

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Liderzy CSR. (kod: 2015_ANGLCSR_03_v.01) Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Liderzy CSR (kod: 2015_ANGLCSR_03_v.01) Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (WU) REGULAMIN FUNDUSZU Kod WU: UB_OGIJ143 Kod Funduszu UFK Open Life WB1 : FOLWB001 Poniższe

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - INWESTYCJA DWUWALUTOWA Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Active Dividend 3 Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY

PODSTAWOWE PARAMETRY KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Zyskuj z WIG20 Strategia 100 PODSTAWOWE PARAMETRY Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01)

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) dostępnych w ramach grupowych ubezpieczeń z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, których warunki zostały określone w Warunkach

Bardziej szczegółowo

XI SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

XI SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. XI SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: oczekujących stopy zwrotu wyższej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EQUITY INVESTOR. kod: 2016_EI_03_v.01

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EQUITY INVESTOR. kod: 2016_EI_03_v.01 Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EQUITY INVESTOR kod: 2016_EI_03_v.01 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY II

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY II Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY II Kod OWU: UB_OLIJ120

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Smartfonowa Inwestycja 2 oraz Certyfikatu Depozytowego serii PSMAUP150826 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Grupowe Ubezpieczenie na Życie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Regulaminu. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Selektywny

Bardziej szczegółowo

X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Horyzont Obligacji

KARTA INFORMACYJNA. Horyzont Obligacji KARTA INFORMACYJNA Horyzont Obligacji W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Horyzont Obligacji.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II

KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II Karta Informacyjna została opracowana wspólnie przez Open Life TU Życie S.A. oraz Idea Bank S.A. w oparciu o Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w

Bardziej szczegółowo

regulamin funduszu POSTANOWIENIA OGÓLNE

regulamin funduszu POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (WU) regulamin funduszu Kod WU: UB_OGIJ142 Kod Funduszu UFK Open Life DR1 : FOLDR001 Poniższe

Bardziej szczegółowo