Projekt. z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt. z dnia r."

Transkrypt

1 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. poz. 1755, z 2016 r. poz. 1719, z 2017 r. poz i 1936 oraz z 2018 r. poz. 1297) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 1a) w ramach działania współpraca na realizację operacji w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 487, z późn. zm. 2) );, 1) 2) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rozwój wsi, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250). Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z , str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z , str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z , str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z , str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z , str. 8, Dz. Urz. UE L 130 z , str. 1, Dz. Urz. UE L 129 z , str. 1, Dz. Urz. UE L 350 z , str. 15, Dz. Urz. UE L 30 z , str. 6, Dz. Urz. UE L 16 z , str. 1 i Dz. Urz. UE L 53 z , str. 14.

2 2 b) w pkt 2: w lit. c: tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie: modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw w obszarze rozwoju produkcji prosiąt albo produkcji mleka krowiego, albo produkcji bydła mięsnego, albo na operacje związane z nawadnianiem, inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych,, dodaje się tiret czwarte w brzmieniu: modernizacja gospodarstw rolnych z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu,, c) w lit. k średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. l w brzmieniu: l) pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje inne niż określone w lit. k;, d) w pkt 4 uchyla się lit. a, e) w pkt 5: w lit. a uchyla się tiret drugie, uchyla się lit. b, f) pkt 5a i 6otrzymują brzmienie: 5a) w 2019 r. i w 2020 r. w ramach działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów na poddziałania: a) wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, b) wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska; 6 ) w 2018 r. w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwa-

3 3 rzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;, g) po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 7) w 2019 r. w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. ; 2) uchyla się 2a; 3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 2. Do postępowań w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

4 4 Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r. (poz..) WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH LUB LATACH W RAMACH OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ LUB PODDZIAŁAŃ I. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Wysokość limitów środków w euro operacje na w targowis ka obiekty lub budowlane cele lokalnych na typu inwestycje przeznaczone promocji produktów Wysokość limitów środków w euro operacje na typu gospodarka wodnościekowa Wysokość limitów środków w euro operacje na typu budowa lub modernizacja lokalnych dróg Wysokość limitów środków w euro operacje typu ochrona zabytków na i budownictwa tradycyjnego Wysokość limitów środków w euro operacje na typu inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne Wysokość limitów środków w euro operacje na przestrzeni publicznej Wysokość limitów środków w euro dolnośląskie typu kształtowanie razem kujawsko- -pomorskie lubelskie lubuskie

5 5 łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie mazurskie wielkopolskie warmińsko- zachodniopomorskie Razem

6 6 I A. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania współpraca Wysokość limitów środków w euro na realizację operacji w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. Wysokość limitów środków w euro na realizację operacji w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. Wysokość limitów środków w euro razem mazowieckie pozostałe województwa Razem II. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania: A. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości mazowieckie pozostałe województwa

7 7 Razem B. Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym mazowieckie pozostałe województwa Razem C. Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu: 1) modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw Wysokość Wysokość limitów środków tów środków Wysokość li- Wysokość limi- limitów środków w euro w obszarze w obszarze roz- na operacje w euro w euro mitów w euro w obszarze rozwój produkcji bydła rozwój produkcji prosiąt mleka krowiego wadnianiem wój produkcji związane z na- mięsnego Wysokość limitów środków w euro razem mazowieckie pozostałe województwa Razem ) inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych mazowieckie pozostałe województwa Razem

8 8 3) inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000 mazowieckie pozostałe województwa Razem ) modernizacja gospodarstw rolnych z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Razem D. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa dolnośląskie

9 9 kujawsko-pomorskie 0 lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie 0 wielkopolskie zachodniopomorskie 0 Razem E. Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof mazowieckie pozostałe województwa Razem F. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie

10 10 opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Razem G. Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej mazowieckie pozostałe województwa Razem H. Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi mazowieckie pozostałe województwa Razem I. Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, na operacje dotyczące: 1) zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń mazowieckie pozostałe województwa Razem

11 11 2) zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny mazowieckie pozostałe województwa Razem J. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw: 1) z wyłączeniem limitu środków dostępnych na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Razem

12 12 2) na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE mazowieckie pozostałe województwa Razem K. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE mazowieckie pozostałe województwa Razem L. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje inne niż określone w 1 pkt 2 lit. k dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie

13 13 śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Razem III. Wysokość limitów środków w 2015 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach: A. Działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów mazowieckie pozostałe województwa Razem B. Poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mazowieckie pozostałe województwa Razem IV. Wysokość limitów środków w 2016 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania:

14 14 A. Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mazowieckie pozostałe województwa Razem V. Wysokość limitów środków w 2017 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach: A. Poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

15 15 Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą ków, ich małżonków lub tów środków gospodarczej przez rolni- Wysokość limi- w zakresie przetwarzania lub domowników w zakresie w euro razem wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mazowieckie pozostałe województwa Razem VI. Wysokość limitów środków w 2019 r. i w 2020 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów na poddziałania: A. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych mazowieckie pozostałe województwa Razem B. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska mazowieckie pozostałe województwa Razem

16 16 VII. Wysokość limitów środków w 2018 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mazowieckie pozostałe województwa Razem VIII. Wysokość limitów środków w 2019 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego

17 17 handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą ropejskiej, albo inwestytów środków funkcjonowaniu Unii Eu- Wysokość limi- w zakresie przetwarzania lub cje dotyczące rozpoczynania w euro razem wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mazowieckie pozostałe województwa Razem

18 18 UZASADNIENIE Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 18 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. z 2018 r. poz. 627, z późn. zm., zwanej dalej ustawą. W obowiązującym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. poz. 1755, z późn. zm.) została podana wysokość limitów środków na poszczególne lata lub województwa w ramach określonych działań, poddziałań, typów operacji lub obszarów wsparcia. Celem zapewnienia odpowiedniej dystrybucji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , zwanego dalej PROW , pomiędzy poszczególne regiony kraju w przypadku wybranych zadań, w rozporządzeniu określono limity na poszczególne województwa lub lata. Ponadto zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (UE) (art. 59 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 487, z późn. zm.), ze względu na to, że województwo mazowieckie jako region przekroczyło poziom 75% poziomu PKB na mieszkańca w relacji do średniej unijnej w tabelach finansowych PROW , wyodrębniono limity środków dla województwa mazowieckiego. W związku z tym w rozporządzeniu w przypadku wybranych zadań również określono limity dla województwa mazowieckiego i łącznie dla pozostałych piętnastu województw. W ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, w projektowanej zmianie rozporządzenia, uwzględniono zwiększenie limitu o euro EFRROW na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa. Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata pozytywnie zaopiniował zmiany w dniu 15 listopada 2018 r., które w grudniu 2018 r. przesłano do Komisji Europejskiej do akceptacji.

19 19 W typie operacji Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych wyodrębniono limit dla obszaru dotyczącego operacji związanych z nawadnianiem, w ramach którego będą realizowane inwestycje polegające na wykonaniu ujęć wodnych oraz inne związane np. z budową instalacji nawadniających lub ulepszaniu instalacji już istniejących. Zmiana została przyjęta przez Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w dniu 15 listopada 2018 r. i w grudniu 2018 r. przesłana do Komisji Europejskiej do akceptacji. W przypadku poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości, uaktualniono wysokość dostępnych limitów, w związku z aktualizacją kwot zobowiązań o charakterze wieloletnim, z poprzedniego okresu programowania, a obecnie wypłacanych z budżetu ww. poddziałania realizowanego w PROW Zmiana ma charakter porządkujący. W poddziałaniu Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym, zwiększano budżetu o euro dla województwa mazowieckiego, ze względu na duże zainteresowanie wnioskodawców w tym województwie. Zmiana została przyjętą przez Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w dniu 15 listopada 2018 r. i w grudniu 2018 r. przesłana do Komisji Europejskiej do akceptacji. Na podstawie analizy danych z przeprowadzonych naborów w ramach działania Współpraca w celu zagospodarowania powstałych po naborze 2017 r. oszczędności w projekcie zaproponowano połączony limit na cały okres programowani bez podziału na lata. Ponadto, na podstawie danych z monitorowania PROW , limit powiększono o euro, oraz biorąc pod uwagę preferencje wnioskodawców wprowadzono zmiany w wysokości limitów określonych w podziale na województwa i cele tematyczne, zmiany zostały przekazane w grudniu 2018 r., do Komisji Europejskiej do akceptacji. Na podstawie analizy danych niezbędnych do właściwego monitorowania i ewaluacji PROW , w związku z dużym zainteresowaniem wnioskodawców uzyskaniem pomocy w naborze w 2018 r., na poddziałanie Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu Modernizacja gospodarstw rolnych z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu, w projekcie rozporządzenia zaproponowano połączenie limitów

20 20 do przyznania pomocy na ten typ operacji bez podziału na lata. Dzięki temu elastycznie mogą być zagospodarowane generujące się po naborach oszczędności. Ponadto limit w tym obszarze zwiększono o euro, kwotę przesunięto z obszaru rozwój produkcji mleka krowiego. Przedmiotowa zmiana nie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Ponadto ze względu na wprowadzenie w poddziałaniu Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych nowego typu operacji dotyczącego nawadniana przesunięto z obszaru rozwój produkcji mleka krowiego do nowego obszaru euro. Wyodrębnienie obszaru dotyczącego operacji związanych z nawadnianiem, w ramach którego będą realizowane inwestycje polegające na wykonaniu ujęć wodnych oraz inne związane np. z budową instalacji nawadniających lub ulepszaniu instalacji już istniejących, oczekuje na akceptację Komisji Europejskiej wraz z innymi zmianami PROW przekazanymi w grudniu 2018 roku do akceptacji. Ponadto limit w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego pomniejszono o euro ze względu na planowane przekazanie ww. kwoty do instrumentu finansowego, który będzie realizowany w PROW W zakresie typu operacji Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN zaproponowane zmiany polegają na modyfikacji nazwy instrumentu wsparcia. W związku z przyjętym nowym podejściem do sposobu wdrażania dyrektywy azotanowej, w ramach którego nie są wyznaczane OSN, uzasadnione było zmodyfikowanie nazwy typu operacji, w tym tytułu rozporządzenia merytorycznego. W ślad za zmianą dokonaną w PROW , w przepisach krajowych wprowadzono nową nazwę dla tego typu operacji Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych w miejsce Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach OSN. Pierwotnie pomoc w ramach tego instrumentu wsparcia była skierowana do gospodarstw położonych na obszarach, które w 2012 r. po raz pierwszy zostały wyznaczone jako obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotem ze źródeł rolniczych (OSN) i dla których zostały wprowadzone, w drodze aktów prawa miejscowego, programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na lata Ze względu na wygasanie ww. programów działań jak i zakończone prace legislacyjne nad nową ustawą Prawo wodne, zawierającą propozycję wdrożenia programu działań mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru całego kraju, zaszła potrzeba wprowadzenia zmian w opisie tego instrumentu wsparcia w PROW , w celu jego dostosowania do nowego porządku prawnego. Nowe warunki związane m.in. z przechowywaniem i stosowaniem nawozów naturalnych i kiszonek zostały określone w

21 21 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, zwanego dalej programem działań, opracowanym na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ustawy Prawo wodne. Zmiany w PROW zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017 r., a następnie przekazane w dniu 29 grudnia 2017 r. do Komisji Europejskiej. Modyfikacja PROW została zatwierdzona przez Komisję Europejską decyzją wykonawczą KE C(2018) 3910 z dnia r. zatwierdzającą zmianę programu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014) W związku z tym, kolejnym krokiem jest dokonanie zmiany w rozporządzeniu w tym zakresie. Ponadto w związku z dużym zainteresowaniem wnioskodawców, zgłoszonym w ramach naboru przeprowadzonego w terminie r r., w przedmiotowym projekcie rozporządzenia zaproponowano przesunięcie części niezagospodarowanych środków z instrumentu Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000, tak aby możliwe stało się objęcie wsparciem wszystkich pozytywnie ocenianych wniosków. Zwiększenie limitu dotyczy województwa mazowieckiego ( euro) oraz pozostałych województw ( euro). W ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operację typu Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000, w związku z wykorzystaniem większości aktualnego limitu środków, planowanym kolejnym naborem wniosków oraz realokacją środków do tego instrumentu zgłoszoną Komisji Europejskiej w grudniu 2018 r., proponuje się przesunięcie kwoty euro. W celu zobrazowania wkładu Unii Europejskiej, ze względu na źródło pochodzenia środków w budżecie na operacje w ramach poddziałania Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000, poniżej została przedstawiona tabela z kwotami w limicie, obrazująca wkład środków Unii Europejskiej i współfinansowania krajowego. NAZWA EFRROW [euro] Środki krajowe [euro] Wysokość limitu środków w euro Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 środki z modulacji Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura RAZEM

22 22 W działaniu Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej w typie operacji Rozwój przedsiębiorczości rozwój usług rolniczych, również zwiększono limit o euro. Zmiana procedowana w pakiecie zmian PROW przekazanych w grudniu 2018 roku do akceptacji Komisji Europejskiej. Jednocześnie w związku z małym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców w stosunku do aktualnych budżetów w poddziałaniu: Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw - zmniejszono limit o kwotę euro, Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej dzielności gospodarczej na obszarach wiejskich - zmniejszono limit o kwotę euro i jednocześnie zaproponowano połączony limit na cały okres programowania, Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi - zmniejszono limit o kwotę euro. Zaproponowane zmiany polegające na zmniejszeniu budżetów ww. podziałań zostały przekazane w grudniu 2018 r. do Komisji Europejskiej w pakiecie zmian PROW Ponadto w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof na operacje dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń zaproponowano powiększenie limitu do kwoty euro, a przesuwana kwota euro pochodzi z poddziałania Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof na operacje dotyczące zaopatrzenia w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny, w przypadku którego zaobserwowano bardzo małe zainteresowanie wnioskodawców. Zaproponowana zmiana nie wymaga akceptacji Komisji Europejskiej. W zakresie działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów w 2018 roku do programu dodano nowe poddziałanie Inwestycje zwiększające

23 23 odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - modyfikacja PROW została zatwierdzona przez Komisję Europejską decyzją wykonawczą KE C(2018) 3910 z dnia r. zatwierdzającą zmianę programu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014) W wyniku przyjętych zmian ww. działanie będzie wdrażane poprzez dwa poddziałania: wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. W związku z tym, w projektowanym rozporządzeniu limity określono dla obydwu ww. poddziałań. W ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój dotychczasowe limity na lata w projektowanym rozporządzeniu zaproponowano w rozbiciu na 2018 r. i 2019 r.. W związku ze zmianą PROW , na podstawie Uchwały nr 108 KM PROW uwzględniono poszerzony katalog beneficjentów w ww. poddziałaniu o rolników lub małżonków rolników prowadzących działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego. Ponadto ze względu na dotychczasowe duże zainteresowanie wnioskodawców tym instrumentem, w grudniu 2018 r. przekazano do Komisji Europejskiej propozycje zmiany polegającej na zwiększeniu budżetu podziałania o euro. Dlatego w projektowanej zmianie rozporządzenia, na podstawie danych z monitorowania, zaproponowano określenie limitu na 2018 r. dla wnioskodawców na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniającego oprócz dodatkowych kwot wynikających z oszczędności uzyskanych z limitów określonych na lata 2015, 2016 i 2017, także kwotę euro z ww. kwoty realokacji. Z kolei na 2019 r. zaproponowano limit: euro - dla wnioskodawców na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, a którzy działają jako przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, euro dla rolników, ich małżonków lub domowników rozpoczynających

24 24 działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zmiana wysokości limitów do przyznania pomocy w projektowanym rozporządzeniu w ramach ww. zadań nie wpłynie na pogorszenie sytuacji beneficjentów lub wnioskodawców, w przypadku zmniejszania wysokości limitów zaproponowane w projektowanej zmianie wysokości limity określono na podstawie kwot zawartych umów lub kwot zapotrzebowanych w złożonych w naborach wnioskach o przyznanie pomocy. Taki sposób postępowania umożliwi pełniejsze wykorzystanie budżetu PROW , poprzez wsparcie większej liczby wnioskodawców, których wnioski kwalifikują się do przyznania pomocy. Ponadto na tym etapie realizacji PROW , w celu jak najpełniejszego wykorzystania budżetu programu, zaproponowano uchylenie 2a. Ww. regulacja skutkowała odmową przyznania pomocy wnioskodawcom, których wnioski zawierały zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość dostępnego limitu w sytuacji, gdy limit nie został jeszcze w pełni zakontraktowany. Zachowanie przedmiotowej regulacji zwiększa ryzyko, nie wykorzystania dostępnego limitu PROW w pełni do końca okresu kwalifikowalności programu. W związku z zaproponowanymi w projektowanym rozporządzeniu korzystnymi dla wnioskodawców zmianami w 2 zaproponowano, aby w przypadku spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosowane były przepisy rozporządzenia zmienianego. Jednocześnie zaproponowane uchylenie 2a będzie skutkowało pełniejszym wykorzystaniem limitów określonych do przyznania pomocy w projektowanej zmianie rozporządzenia, w związku z tym, że instytucje przyznające pomoc nie będą odmawiały przyznania pomocy ze względu na określony termin na odmowę przyznania pomocy w przypadkach, gdy niezakontraktowane będą środki w ramach udostępnionych limitów. Jednocześnie biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie odnośnie do prezentowania wprowadzanych zmian w załączniku do nowelizowanego rozporządzenia, celem większej przejrzystości, proponuje się nadanie nowego brzmienia całemu załącznikowi do rozporządzenia.

25 25 Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia nie będzie stało w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego z uwagi na to, że proponowane przepisy są korzystne dla potencjalnych beneficjentów działań oraz poddziałań objętych nowelizowanym rozporządzeniem. Za wejściem w życie projektowanego rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia przemawia także ważny interes państwa, który w demokratycznym państwie przejawia się w szczególności przez ważny interes jego obywateli. Jednocześnie projektowane rozporządzenie zostanie skierowane do publikacji dopiero po uzyskaniu akceptacji Komisji Europejskiej zmian programu. W celu jak najszybszego wejścia w życie wprowadzanych w projektowanym rozporządzeniu pozytywnych dla wnioskodawców zmian, prace dotyczące projektowanego rozporządzenia prowadzone są równolegle z procedowanymi z Komisją Europejską zmianami programu. Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów wymagających zasięgania opinii, dokonywania konsultacji oraz uzgodnienia z organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym. Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega obowiązkowi notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz oraz z 2004 r. poz. 597). Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji. Projekt rozporządzenia zostanie wpisany do wykazu prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

26 26 Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Podsekretarz Stanu, Ryszard Zarudzki Data sporządzenia r. Źródło: Upoważnienie ustawowe art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. z 2018 r. poz. 627, z późn. zm.). Nr w wykazie prac legislacyjnych.ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Iwona Rajska - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi tel OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1.Jaki problem jest rozwiązywany? Przygotowanie przepisów niniejszego rozporządzenia podyktowane jest między innymi potrzebą uaktualnienia wysokości limitów dla wybranych działań lub poddziałań PROW , co wpłynie na pełniejsze wykorzystanie środków PROW Osiągnięcie celu projektu jest możliwe tylko przez zmianę przepisów obowiązującego rozporządzenia 2.Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Przedmiotowy projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Nie stwierdzono występowania problemu w innych krajach OECD/UE.

27 27 4.Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Agencja Płatnicza (ARiMR) 1 Konsultacje z ARiMR w ramach prac nad projektem rozporządzenia Dostosowanie systemów informatycznych i procedur do regulacji wynikających z projektu rozporządzenia. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy w ramach wybranych działań Uzależniona od limitów dostępnych środków, wysokości wnioskowanych kwot i zainteresowania wnioskodawców. PROW Zmiany zawarte w projekcie nie nakładają nowych obowiązków na beneficjentów działań, a jedynie określają wysokość limitów środków, do których będzie przyznawana pomoc w ramach wybranych działań/poddziałań/typów operacji/ zakresów wsparcia. 5.Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Podstawa prawna Regulamin pracy Rady Ministrów Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do: Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, Polskiego Związku Zawodowego Rolników, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność, Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Krajowej Izby Gospodarczej, w tym Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego, Związku Zawodowego Rolników Ojczyzna, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Krajowej Rady Spółdzielczej, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej Solidarni, Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP, Forum Związków Zawodowych, Konfederacji Lewiatan; Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Rzemiosła Polskiego, Business Centre Club, Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych, Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Związku

28 28 Zawodowego Wsi i Rolnictwa Solidarność Wiejska, Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Regiony, Lubelskiego Towarzystwa Pszczelniczego, Instytutu Gospodarki Rolnej, Rady Rolnictwa Ekologicznego, Polski Związek Zrzeszeń Leśnych, Polski Karp Sp. z o. o.- Organizacja Producentów, Federacja Przedsiębiorców Polskich. 6. Wpływ na sektor finansów publicznych (ceny stałe z r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] Łącznie (0-10) Dochody ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Wydatki ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Saldo ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Realizacja płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata finansowana jest ze środków corocznie planowanych Źródła finansowania w ustawach budżetowych na realizację Programu. Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Skutki finansowe proponowanych przepisów zostały określone w uzasadnieniu do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata Proponowane przepisy nie rodzą dodatkowych skutków finansowych, a co za

29 29 tym idzie nie będą miały wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa. 7.Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od wejścia w życie zmian Łącznie (0-10) W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z r.) duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe W ujęciu niepieniężnym duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych i średnich Projektowane rozporządzenie może mieć pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorstw funkcjonowanie przedsiębiorców, zwłaszcza mikroprzedsiębirców, małych i średnich przedsiębiorców. rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. Niemierzalne Dodatkowe informacje, w tym wskazanie Projektowane rozporządzenie nie określa zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej zatem nie wymaga odrębnej oceny w tym zakresie. źródeł danych i przyjętych do

30 30 obliczeń założeń 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu nie dotyczy Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie tak wymaganymi przez UE nie (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). nie dotyczy zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy inne: inne: Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. tak nie nie dotyczy Komentarz: Projektowane rozporządzenie nie przewiduje wprowadzenia obciążeń regulacyjnych wykraczających poza wymagane przepisami UE. 9.Wpływ na rynek pracy Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 10.Wpływ na pozostałe obszary środowisko naturalne sytuacja i rozwój demografia mienie państwowe informatyzacja zdrowie regionalny inne: Omówienie wpływu Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na pozostałe obszary.

31 31 11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 12.W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? Zakres tematyczny projektowanego rozporządzenia nie wymaga ewaluacji jego efektów. 13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) Brak

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872 Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów dostępnych w poszczególnych ch lub

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091 Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych województwach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297

Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297 Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych ch lub latach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936

Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936 Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia.2017 r.

Projekt. z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia r.

Projekt. z dnia r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia r.

Projekt. z dnia r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypła

Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypła Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu Premie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE Projekt MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia r. Źródło: art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.

Data sporządzenia r. Źródło: art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia r.

Projekt. z dnia r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia. 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia..2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100e ustawy z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r. Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11 z d n ia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: r.

Data sporządzenia: r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą Ministerstwo wiodące

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 73 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 73 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) zarządza się, co następuje: PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 11. z dnia 2017 r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 11. z dnia 2017 r. Projekt z dnia 21 grudnia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 11 z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu

Bardziej szczegółowo

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.9.2016.AJ Według rozdzielnika Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 stycznia 2019 r.

z dnia 24 stycznia 2019 r. RM-110-6-19 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 5 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji przebywających za granicą Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji Narodowej Data sporządzenia:

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: r.

Data sporządzenia: r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zielona Góra 27.04.2016 Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stan wdrażania oraz perspektywy na rok 2019 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia r.

Data sporządzenia r. Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników

Bardziej szczegółowo

z dnia r. Tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców oraz tryb

z dnia r. Tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców oraz tryb ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 28.11.2018 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia.. 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców Na podstawie art. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 10 listopda 2017 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2017 r. w sprawie stanowisk w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na których mogą być zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia<data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

ROZPORZĄDZENIE. z dnia<data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym ROZPORZĄDZENIE Projekt 18.03.2016 r. MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2019 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2019 r. Projekt z dnia 1 kwietnia 2019 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej)

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2018 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2018 r. Projekt z dnia 11 kwietnia 2018 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej)

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia r.

Projekt. z dnia r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia. 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) PROJEKT z dnia... 2013 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014 Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1* z dnia <data wydania aktu> r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1* z dnia <data wydania aktu> r. ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 16.05.2017 r. MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1* z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Projekt z dnia 3 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do rodzajów instrumentów finansowych występujących na rynku.

UZASADNIENIE. Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do rodzajów instrumentów finansowych występujących na rynku. UZASADNIENIE Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do rodzajów instrumentów finansowych występujących na rynku. Obowiązujące rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia r.

Data sporządzenia r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Harmonogram planowanych do 31 grudnia 2018 r. naborów wniosków w ramach działań/poddziałań/ typów operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego Ministerstwo wiodące

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu>

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkol

Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkol Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2014/2015 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczeniem wyrobów akcyzowych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

z dnia 2018 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego

z dnia 2018 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego Projekt z dnia 27 sierpnia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E P R Z E W O D N I C Z Ą C E G O K O M I T E T U D O S P R AW P O Ż Y T K U P U B L I C Z N E G O z dnia 2018 r. w sprawie wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI11. z dnia <data wydania aktu> r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI11. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI11 z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzenia się afrykańskiego

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

z dnia r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów Na podstawie art. 80 cf ust. 1

Bardziej szczegółowo

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 11. z dnia <data wydania aktu>r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 11. z dnia <data wydania aktu>r. Projekt z dnia 13 października 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 11 z dnia r. w sprawie sposobu i trybu przekazywania składników rzeczowych majątku ruchomego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. PROJEKT w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie art. 45b ust. 3

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 30.08.2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH L ADMINISTRACJI0 z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy

Bardziej szczegółowo

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60 Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 2019/2020 do trzyletniego liceum

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. Projekt z dnia 1 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Data sporządzenia: r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: Ministerstwo Edukacji Narodowej, w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów P-120-41-16 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R ÓW z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI" z dnia <data wydania aktu> r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 11 października 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI" z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura

Bardziej szczegółowo

sporządzenia 30 stycznia 2017 r.

sporządzenia 30 stycznia 2017 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 25 marca 2019 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1. z dnia <data wydania aktu> r.

Projekt z dnia 25 marca 2019 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 marca 2019 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 z dnia r. zmieniające rozporządzenie >v spranie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo