SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA K_W01 Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie genetyki klinicznej KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA K_W01 Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie genetyki klinicznej KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)"

Transkrypt

1 I. EFEKTY KSZTAŁCENIA FIZJOTERAPIA II STOPNIA : 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: Fizjoterapia Obszar kształcenia: z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej Poziom kształcenia (studiów): II stopień Profil kształcenia: praktyczny SYMBOL EKK KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA K_W01 Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie genetyki klinicznej M2P_W01 M2P_W02 K_W02 Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie fizyko-chemicznych i biologicznych zjawisk zachodzących w organizmie M2P_W01 człowieka K_W03 Posiada aktualną wiedzę i rozumie działanie naturalnych bodźców fizykalnych mających wpływ na organizm M2P_W01 ludzki w zakresie balneoklimatoterapii K_W04 Posiada podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej w procesie kształcenia i wychowywania osób niepełnosprawnych M2P_W03 K_W05 Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie teorii i metodyki fizjoterapii, konieczną do wykonywania zabiegów fizykoterapii i masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego w różnych zaburzeniach układu narządu ruchu i chorobach wewnętrznych M2P_W03 M2P_W05 K_W06 posiada szczegółową wiedzę z anatomii człowieka w tym określa topografię narządów i struktur istotnych dla M2P_W02 diagnostyki i przeprowadzania zabiegów w fizjoterapii K_W07 Interpretuje wiedzę z zakresu zmian patologicznych w różnych schorzeniach oraz zaburzeniach strukturalnych wywołanych chorobą, urazem lub inną formą niepełnosprawności dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej oraz M2P_W02 M2P_W03 wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych K_W08 Posiada szczegółową wiedzę z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz doboru funkcjonalnych badań M2P_W03 diagnostycznych do oceny stanu pacjenta na potrzeby wykonywania zabiegów z zakresu fizjoterapii K_W09 Charakteryzuje metody i opisuje zasady analizy demograficznej, definiuje podstawowe pojęcia statystyki M2P_W08 Strona 1 z 15

2 epidemiologicznej K_W10 Zna zasady przeprowadzenia badań przesiewowych w profilaktyce niepełnosprawności M2P_W04 K_W11 Posiada wiedzę o zdrowiu oraz o zagrożeniu zdrowia oraz skali problemów niepełnosprawności w ujęciu demograficznym i epidemiologicznym M2P_W03 K_W12 Posiada wiedzę na temat psychologicznych uwarunkowań w pracy z osobami niepełnosprawnymi M2P_W04 K_W13 Posiada wiedzę z zakresu elementów metod psychologii klinicznej i psychoterapii M2P_W04 K_W14 Charakteryzuje i wyjaśnia założenia edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki niepełnosprawności M2A_W06 M2A_K09 K_W15 Posiada pogłębioną wiedzę dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej sprawności M2P_W03 oraz wydolności osobom w różnym wieku K_W16 Zna zasady funkcjonowania sprzętu stosowanego w ramach zabiegów fizjoterapeutycznych M2P_W07 K_W17 Zna i potrafi interpretować zasady etyczne obowiązujące w pracy z pacjentem i w zespole M2P_W04 K_W18 Dostrzega ekonomiczne aspekty niepełnosprawności i rehabilitacji M2P_W08 K_W19 Kieruje zespołem terapeutycznym organizuje i zarządza placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną M2P_W08 M2P_W11 K_W20 Charakteryzuje i zna mechanizmy oddziaływania tzw. specjalne metody fizjoterapii: metody reedukacji posturalnej, reedukacji nerwowo-mięśniowej, neurorehabilitacji, terapii neurorozwojowej oraz terapii manualnej M2P_W09 K_W21 Interpretuje i weryfikuje podstawowe pojęcia dotyczące niepełnosprawności i całokształtu rehabilitacji medycznej M2P_W10 K_W22 Posiada zaawansowaną wiedzę na temat doboru przedmiotów ortopedycznych stosowane do rodzaju dysfunkcji i potrzeb osoby rehabilitowanej M2P_W07 K_W23 Posiada wiedzę na temat genezy i rozwoju rehabilitacji w Polsce i na świecie M2P_W09 K_W24 Posiada wiedzę na temat łagodzenia i rozwiązywania problemów z zakresu społecznych skutków niepełnosprawności M2P_W04 K_W25 Zna i interpretuje zasady etyczne obwiązujące w badaniach naukowych oraz w podejmowaniu decyzji i działań M2P_W05 M2P_W08 K_W26 Zna i rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej M2A_W11 K_W27 Posiada wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną M2P_W08 M2P_W12 K_W28 Zna zasady tworzenia, rozwoju i prowadzenia form przedsiębiorczości gospodarczej M2A_W12 Zna zasady prawne obowiązujące w placówkach zajmujących się rehabilitacją w kontekście prawa cywilnego i M2P_W12 K_W29 prawa pracy K_W30 Zna prawa pacjenta i pracownika, rozumie obowiązki pracodawcy M2P_W12 UMIEJĘTNOŚCI Strona 2 z 15

3 K_U01 Potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą używaną w fizjoterapii M2P_U02 K_U02 Posiada i rozwija umiejętności ruchowe i sprawność fizyczną konieczną dla poprawnego demonstrowania i M2P_U11 przeprowadzania zabiegów kinezyterapii z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi M2P_K09 M K_U03 Potrafi przeprowadzić badania i testy funkcjonalne niezbędne dla doboru, wykonania i programowania zabiegów M2P_U03 fizjoterapeutycznych K_U04 Potrafi sformułować plan działań profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom pacjenta Potrafi dobrać i zaplanować formę aktywności fizycznej adaptowanej w zależności od rodzaju niepełnosprawności M2P_U03 K_U05 M2P_U09 M2P_U10 K_U06 Potrafi wymienić i opisać międzynarodową klasyfikację funkcjonalności (ICF) K_U07 Potrafi oceniać i weryfikować przebieg procesu usprawniania M2P_U12 K_U08 Potrafi dobrać zabiegi z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz zaplanować i pokierować kompleksowym procesem usprawniania leczniczego pacjenta M2P_U10 M2P_U12 K_U09 Potrafi samodzielnie dobrać, dopasować i nauczyć pacjenta korzystania z przedmiotów pomocy ortopedycznej M2P_U12 K_U10 Potrafi rozwiązywać problemy pacjenta M2P_K06 M K_U11 Potrafi rozpoznać i interpretować problemy z zakresu psychologii klinicznej w aspekcie nawiązania porozumienia M2P_U04 i współpracy z osobą chorą i niepełnosprawną K_U12 Potrafi podjąć działania zapobiegające błędom i zaniedbaniom w praktyce M2P_U07 K_U13 Umie odpowiednio dopasować model postępowania fizjoterapeutycznego w zależności od interpretacji M2P_U03 parametrów medycznych związanych z fizjoterapią K_U14 Posługuje się biegle w mowie i piśmie (również migowym) językiem fachowym w zakresie dziedziny związanej z M2P_U14 fizjoterapią K_U15 Potrafi rozwiązywać złożone problemy związane z wykonywaniem zawodu M2P_K06 M K_U16 Bierze odpowiedzialność za pracę własną oraz za udział w decyzjach swojego zespołu M2A_U05 M K_U17 Posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu z przebiegu procesu usprawniania w oparciu o własne M2P_U13 wnioski i dostępną dokumentację medyczną K_U18 Potrafi przeprowadzić szkolenie zawodowe w zakresie procedur związanych z fizjoterapią M2P_U09 M2P_U14 K_U19 Potrafi działać wspólnie lub samodzielnie w realizacji badań naukowych w dziedzinie fizjoterapii M2P_U08 Strona 3 z 15

4 K_U20 Posiada pogłębioną umiejętność stosowania technik efektywnego komunikowania się i negocjacji M2A_U01 M K_U21 Posiada umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w stopniu podstawowym drugiego języka obcego M2A_U15 M Potrafi modyfikować i planować modele własnych zachowań prozdrowotnych oraz motywuje do podobnych działań inne osoby K_U22 M2A_W06 M2A_U09 M2A_K09 K_U23 Posiada umiejętność posługiwania się metodami i programami statystycznymi potrzebnymi do napisania pracy M2A_U06 dyplomowej (magisterskiej) K_U24 Komunikuje się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami innych dziedzin korzystając z nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych M2A_U14 K_U25 Dostrzega, rozumie i szanuje uwarunkowania kulturowe, religijne i etniczne problemów pacjenta w programowaniu usprawniania K_U26 Przeprowadza rozpoznanie różnicowe w oparciu o analizę danych z badań dla potrzeb fizjoterapii oraz interpretuje wyniki badań dodatkowych dla potrzeb fizjoterapii M2A_U08 Tworzy, weryfikuje i modyfikuje program usprawniania osób z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu i innych K_U27 narządów oraz układów stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego oraz celów kompleksowej rehabilitacji wykorzystując wiedzę z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz metodycznych podstaw fizjoterapii K_U28 Programuje aktywność ruchową adaptacyjną w rehabilitacji kompleksowej i rehabilitacji mającej na celu podtrzymywanie sprawności osób z różnymi dysfunkcjami K_U29 Dokonuje właściwego doboru przedmiotów ortopedycznych stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb pacjenta na każdym etapie rehabilitacji M2A_U02 K_U30 Tworzy plany programów nauczania z uwzględnieniem doskonalenia zawodowego w oparciu o znajomość podstaw dydaktyki K_U31 Planuje i wykonuje zabiegi fizykalne w klinicznym leczeniu osób z różnymi chorobami i dysfunkcjami w oparciu o znajomość roli i znaczenia leczenia uzdrowiskowego Posiada umiejętności badawcze takie jak: formułowanie problemów badawczych, dobór adekwatnych metod i K_U32 technik badawczych, dobór i konstruowanie adekwatnych narzędzi badawczych, opracowania wyników i M2A_U13 wyciagnięcia wniosków K_U33 Przewiduje skutki przebiegu różnego rodzaju dysfunkcji oraz stanów chorobowych, a także określonego postępowania usprawniającego M2A_U05 K_U34 Stosuje zasady współpracy i komunikowania się w pracach zespołu wielodyscyplinarnego M2A_U01 K_U35 Umiejętnie inicjuje, organizuje i realizuje działania ukierunkowane na edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę niepełnosprawności Strona 4 z 15 M M M M M

5 K_U36 Dostrzega i rozpoznaje problemy psychologiczne u osób z różnymi dysfunkcjami i w różnym wieku M2A_U05 K_U37 Wykorzystuje elementy metod psychologii klinicznej i psychoterapii M2A_U01 K_U38 Wykorzystuje wiedzę w zakresie adaptacyjnej aktywności ruchowej dla doboru różnych form zajęć rekreacyjnych M2A_U11 z osobami niepełnosprawnymi oraz zademonstruje je i uczy ich pacjenta M2A_U12 K_U39 K_U40 K_U41 Wykorzystuje wiedzę w zakresie sportu niepełnosprawnych dla doboru różnych dyscyplin sportowych,treningu sportowego i organizacji zawodów dla osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami oraz demonstruje je i uczy ich pacjenta, sportowca niepełnosprawnego Organizuje w stopniu zaawansowanym różne formy zajęć rekreacyjnych z osobami niepełnosprawnymi Organizuje w stopniu zaawansowanym różne dyscypliny sportowe, trening sportowy i zawody sportowe dla pacjentów z różnymi dysfunkcjami M2A_U11 M2A_U12 M2A_U12 M2A_U11 M2A_U12 K_U42 Samodzielnie modyfikuje i tworzy różne formy adaptacyjnej aktywności rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami K_U43 Umiejętnie i poprawnie prezentuje różne typy opracowań pisemnych w języku polskim w jasny, usystematyzowany sposób oraz przemyślanej formie, z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik M2A_U13 K_U44 Posługuje się językiem obcym w stopniu umożliwiającym porozumienie się z pacjentem oraz innymi specjalistami z zakresu fizjoterapii dla poziomu B2+ ESOKJ M2A_U15 K_U45 Potrafi zastosować elementy genetyki do badań naukowych KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_K01 Okazuje tolerancję i akceptuje postawy i zachowania pacjentów wynikające z odmiennych uwarunkowań kulturowych, religijnych, społecznych i wieku M2P_K06 K_K02 Potrafi podejmować samodzielnie decyzje oraz brać za nie odpowiedzialność M2P_K05 K_K03 Potrafi wykorzystać i promować standardy międzynarodowe dotyczące fizjoterapii M2P_K04 K_K04 Jest świadom konieczności ciągłego rozwoju zawodowego M2P_K01 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne Dba o dobro pacjenta, przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii Przestrzega właściwych relacji z pacjentem, jego rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem potrafi kontrolować i programować pracę zespołu M2A_U12 M2P_K06 M2P_U04 M2P_K03 M2P_K06 M2P_K03 M2P_ U01 M2P_ U04 M2P_K04 M2P_K03 Strona 5 z 15

6 M2P_ U01 M2P_U03 MP2_U11 K_K09 potrafi organizować proces samokształcenia oraz inspirować uczenie się innych M2P_K01 K_K10 rozwija ustawicznie swoją sprawność i aktywność niezbędną do wykonywania zadań zawodowych i zachęca do M2P_K09 podobnych zachowań członków zespołu terapeutycznego K_K11 współpracuje z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia M2P_K02 K_K12 potrafi wykazywać przywództwo i przedsiębiorczość, organizuje pracę zespołu M2A_K04 K_K13 potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników M2A_K07 II. PROGRAM STUDIÓW 1 : Forma studiów: Stacjonarne Czas trwania studiów: 4 semestry Termin rozpoczęcia cyklu: 2013 Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego): 120 1) Matryca kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do modułów kształcenia (przedmiotów) NAUKI PODSTAWOWE Nazwy modułów kształcenia Strona 6 z 15

7 Genetyka Genetyka uzdolnień ruchowych Anatomia palpacyjna Antropologia fizyczna SYMBOL EKK KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) K1P_W01 Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie genetyki klinicznej K1P_W02 Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie fizyko-chemicznych i biologicznych zjawisk zachodzących w organizmie człowieka K1P_W06 Posiada szczegółową wiedzę z anatomii człowieka w tym określa topografię narządów i struktur istotnych dla diagnostyki i przeprowadzania zabiegów w fizjoterapii UMIEJĘTNOŚCI K_U45 Potrafi zastosować elementy genetyki do badań naukowych K_U03 Potrafi przeprowadzić badania i testy funkcjonalne niezbędne dla doboru, wykonania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych K_U04 Potrafi sformułować plan działań profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom pacjenta KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_K02 Potrafi podejmować samodzielnie decyzje oraz brać za nie odpowiedzialność K_K03 Potrafi wykorzystać i promować standardy międzynarodowe dotyczące fizjoterapii K_K04 Jest świadom konieczności ciągłego rozwoju zawodowego K_K05 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne K_K09 Potrafi organizować proces samokształcenia oraz inspirować uczenie się innych NAUKI SPOŁECZNE Nazwy modułów kształcenia Strona 7 z 15

8 Psychologia kliniczna i psychoterapia Socjologia niepełnosprawności i Dydaktyka fizjoterapii rehabilitacji Prawo Zdrowie publiczne Język migowy Język obcy Metodologia badań Ekonomia i system ochrony zdrowia Zarządzanie i marketing Bioetyka Pedagogika specjalna SYMBOL EKK KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) K1P_W04 K1P_W05 K1P_W09 K1P_W10 K1P_W11 K1P_W 12 K1P_W13 K1P_W14 K1P_W17 K1P_W 18 K1P_U19 WIEDZA Posiada podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej w procesie kształcenia i wychowywania osób niepełnosprawnych Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie teorii i metodyki fizjoterapii, konieczną do wykonywania zabiegów fizykoterapii i masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego w różnych zaburzeniach układu narządu ruchu i chorobach wewnętrznych Charakteryzuje metody i opisuje zasady analizy demograficznej, definiuje podstawowe pojęcia statystyki epidemiologicznej Zna zasady przeprowadzenia badań przesiewowych w profilaktyce niepełnosprawności Posiada wiedzę o zdrowiu oraz o zagrożeniu zdrowia oraz skali problemów niepełnosprawności w ujęciu demograficznym i epidemiologicznym Posiada wiedzę na temat psychologicznych uwarunkowań w pracy z osobami niepełnosprawnymi Posiada wiedzę z zakresu elementów metod psychologii klinicznej i psychoterapii Charakteryzuje i wyjaśnia założenia edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki niepełnosprawności Zna i potrafi interpretować zasady etyczne obowiązujące w pracy z pacjentem i w zespole Dostrzega ekonomiczne aspekty niepełnosprawności i rehabilitacji Kieruje zespołem terapeutycznym organizuje i zarządza placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną Strona 8 z 15

9 K1P_U21 Interpretuje i weryfikuje podstawowe pojęcia dotyczące niepełnosprawności i całokształtu rehabilitacji medycznej K1P_U24 Posiada wiedzę na temat łagodzenia i rozwiązywania problemów z zakresu społecznych skutków niepełnosprawności K1P_U25 Zna i interpretuje zasady etyczne obwiązujące w badaniach naukowych oraz w podejmowaniu decyzji i działań K1P_U26 Zna i rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej K1P_U27 Posiada wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną K1P_U28 Zna zasady tworzenia, rozwoju i prowadzenia form przedsiębiorczości gospodarczej K1P_U29 Zna zasady prawne obowiązujące w placówkach zajmujących się rehabilitacją w kontekście prawa cywilnego i prawa pracy K1P_U30 Zna prawa pacjenta i pracownika, rozumie obowiązki pracodawcy UMIEJĘTNOŚCI K_U14 Posługuje się biegle w mowie i piśmie językiem fachowym (również migowym) w zakresie dziedziny związanej z fizjoterapią K_U16 Bierze odpowiedzialność za pracę własną oraz za udział w decyzjach swojego zespołu K_U17 Posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu z przebiegu procesu usprawniania w oparciu o własne wnioski i dostępną dokumentację medyczną K_U18 Potrafi przeprowadzić szkolenie zawodowe w zakresie procedur związanych z fizjoterapią K_U19 Potrafi działać wspólnie lub samodzielnie w realizacji badań naukowych w dziedzinie fizjoterapii K_U20 Posiada pogłębioną umiejętność stosowania technik efektywnego komunikowania się i negocjacji Posiada umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zgodne z K_U21 wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w stopniu podstawowym drugiego języka obcego K_U22 Potrafi modyfikować i planować modele własnych zachowań prozdrowotnych oraz motywuje do podobnych działań inne osoby K_U23 Posiada umiejętność posługiwania się metodami i programami statystycznymi potrzebnymi do napisania pracy dyplomowej (magisterskiej) Strona 9 z 15

10 K_U24 Komunikuje się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami innych dziedzin korzystając z nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych K_U25 Dostrzega, zrozumie i szanuje uwarunkowania kulturowe, religijne i etniczne problemów pacjenta w programowaniu usprawniania Przeprowadza rozpoznanie różnicowe w oparciu o analizę danych z badań dla K_U26 potrzeb fizjoterapii oraz interpretuje wyniki badań dodatkowych dla potrzeb fizjoterapii K_U30 Tworzy plany programów nauczania z uwzględnieniem doskonalenia zawodowego w oparciu o znajomość podstaw dydaktyki Posiada umiejętności badawcze takie jak: formułowanie problemów K_U32 badawczych, dobór adekwatnych metod i technik badawczych, dobór i konstruowanie adekwatnych narzędzi badawczych, opracowania wyników i wyciagnięcia wniosków K_U34 Stosuje zasady współpracy i komunikowania się w pracach zespołu wielodyscyplinarnego K_U35 Umiejętnie inicjuje, organizuje i realizuje działania ukierunkowane na edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę niepełnosprawności K_U36 Dostrzega i rozpoznaje problemy psychologiczne u osób z różnymi dysfunkcjami i w różnym wieku K_U37 Wykorzystuje elementy metod psychologii klinicznej i psychoterapii Umiejętnie i poprawnie prezentuje różne typy opracowań pisemnych w języku K_U43 polskim w jasny, usystematyzowany sposób oraz przemyślanej formie, z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik Posługuje się językiem obcym (?) w stopniu umożliwiającym porozumienie się K_U44 z pacjentem oraz innymi specjalistami z zakresu fizjoterapii dla poziomu B2+ ESOKJ KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_K01 Okazuje tolerancję i akceptuje postawy i zachowania pacjentów wynikające z odmiennych uwarunkowań kulturowych, religijnych, społecznych i wieku K_K02 Potrafi podejmować samodzielnie decyzje oraz brać za nie odpowiedzialność K_K05 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne K_K07 Przestrzega właściwych relacji z pacjentem, jego rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem Strona 10 z 15

11 K_K08 potrafi kontrolować i programować pracę zespołu K_K09 potrafi organizować proces samokształcenia oraz inspirować uczenie się innych K_K11 współpracuje z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia K_K12 potrafi wykazywać przywództwo i przedsiębiorczość, organizuje pracę zespołu Strona 11 z 15

12 Metody specjalne fizjoterapii Medycyna fizykalna i balneologia Diagnostyka funkcjonalna i programowania rehabilitacji Sport osób niepełnosprawnych Protetyka i ortotyka Diagnostyka i usprawnianie w chorobach układu krążenia Aktywność ruchowa adaptacyjna Fizjoterapia w kardiochirurgii Fizjoterapia w neurologii dorosłych Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii Fizjoterapia w intensywnej Fizjoterapia opiece medycznej w opiece paliatywnej Usprawnianie chorego w domu NAUKI W ZAKRESIE NAUK SPECJALISTYCZNYCH Nazwy modułów kształcenia SYMBOL EKK KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) WIEDZA K_W02 Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie fizyko-chemicznych i biologicznych zjawisk zachodzących w organizmie człowieka K_W03 Posiada aktualną wiedzę i rozumie działanie naturalnych bodźców fizykalnych mających wpływ na organizm ludzki w zakresie balneoklimatoterapii posiada szczegółową wiedzę z anatomii człowieka w tym określa topografię K_W06 narządów i struktur istotnych dla diagnostyki i przeprowadzania zabiegów w fizjoterapii Interpretuje wiedzę z zakresu zmian patologicznych w różnych schorzeniach K_W07 oraz zaburzeniach strukturalnych wywołanych chorobą, urazem lub inną formą niepełnosprawności dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej oraz wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych Posiada szczegółową wiedzę z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz doboru K_W08 funkcjonalnych badań diagnostycznych do oceny stanu pacjenta na potrzeby wykonywania zabiegów z zakresu fizjoterapii Posiada pogłębioną wiedzę dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania K_W15 utraconej lub obniżonej sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku i stanie K_W16 Zna zasady funkcjonowania sprzętu stosowanego w ramach zabiegów fizjoterapeutycznych K_W20 Charakteryzuje i zna mechanizmy oddziaływania tzw. specjalne metody Strona 12 z 15

13 fizjoterapii: metody reedukacji posturalnej, reedukacji nerwowo-mięśniowej, neurorehabilitacji, terapii neurorozwojowej oraz terapii manualnej K_W21 Interpretuje i weryfikuje podstawowe pojęcia dotyczące niepełnosprawności i całokształtu rehabilitacji medycznej K_W22 Posiada zaawansowaną wiedzę na temat doboru przedmiotów ortopedycznych stosowane do rodzaju dysfunkcji i potrzeb osoby rehabilitowanej K_W23 Posiada wiedzę na temat genezy i rozwoju rehabilitacji w Polsce i na świecie UMIEJĘTNOŚCI K_U01 Potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą używaną w fizjoterapii Posiada i rozwija umiejętności ruchowe i sprawność fizyczną konieczną dla K_U02 poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi K_U03 Potrafi przeprowadzić badania i testy funkcjonalne niezbędne dla doboru, wykonania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych K_U04 Potrafi sformułować plan działań profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom pacjenta K_U05 Potrafi dobrać i zaplanować formę aktywności fizycznej adaptowanej w zależności od rodzaju niepełnosprawności K_U06 Potrafi wymienić i opisać międzynarodową klasyfikację funkcjonalności (ICF) K_U07 Potrafi oceniać i weryfikować przebieg procesu usprawniania Potrafi dobrać zabiegi z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i terapii K_U08 manualnej oraz zaplanować i pokierować kompleksowym procesem usprawniania leczniczego pacjenta K_U09 Potrafi samodzielnie dobrać, dopasować i nauczyć pacjenta korzystania z przedmiotów pomocy ortopedycznej K_U10 Potrafi rozwiązywać problemy pacjenta K_U12 Potrafi podjąć działania zapobiegające błędom i zaniedbaniom w praktyce K_U13 Umie odpowiednio dopasować model postępowania fizjoterapeutycznego w zależności od interpretacji parametrów medycznych związanych z fizjoterapią Tworzy, weryfikuje i modyfikuje program usprawniania osób z różnymi K_U27 dysfunkcjami narządu ruchu i innych narządów oraz układów stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego oraz celów kompleksowej rehabilitacji wykorzystując wiedzę z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz metodycznych Strona 13 z 15

14 podstaw fizjoterapii Programuje aktywność ruchową adaptacyjną w rehabilitacji kompleksowej i K_U28 rehabilitacji mającej na celu podtrzymywanie sprawności osób z różnymi dysfunkcjami K_U29 Dokonuje właściwego doboru przedmiotów ortopedycznych stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb pacjenta na każdym etapie rehabilitacji Planuje i wykonuje zabiegi fizykalne w klinicznym leczeniu osób z różnymi K_U31 chorobami i dysfunkcjami w oparciu o znajomość roli i znaczenia leczenia uzdrowiskowego K_U33 Przewiduje skutki przebiegu różnego rodzaju dysfunkcji oraz stanów chorobowych, a także określonego postępowania usprawniającego Wykorzystuje wiedzę w zakresie adaptacyjnej aktywności ruchowej dla doboru K_U38 różnych form zajęć rekreacyjnych z osobami niepełnosprawnymi oraz zademonstruje je i uczy ich pacjenta Wykorzystuje wiedzę w zakresie sportu niepełnosprawnych dla doboru różnych K_U39 dyscyplin sportowych,treningu sportowego i organizacji zawodów dla osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami oraz demonstruje je i uczy ich pacjenta, sportowca niepełnosprawnego K_U40 Organizuje w stopniu zaawansowanym różne formy zajęć rekreacyjnych z osobami niepełnosprawnymi K_U41 Organizuje w stopniu zaawansowanym różne dyscypliny sportowe, trening sportowy i zawody sportowe dla pacjentów z różnymi dysfunkcjami K_U42 Samodzielnie modyfikuje i tworzy różne formy adaptacyjnej aktywności rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_K02 Potrafi podejmować samodzielnie decyzje oraz brać za nie odpowiedzialność K_K03 Potrafi wykorzystać i promować standardy międzynarodowe dotyczące fizjoterapii K_K05 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne K_K06 Dba o dobro pacjenta, przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii K_K07 Przestrzega właściwych relacji z pacjentem, jego rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem K_K08 potrafi kontrolować i programować pracę zespołu Strona 14 z 15

15 rozwija ustawicznie swoją sprawność i aktywność niezbędną do wykonywania K_K10 zadań zawodowych i zachęca do podobnych zachowań członków zespołu terapeutycznego K_K13 potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników Strona 15 z 15

KIERUNKOWEEFEKTY KSZTAŁCENIA. Po ukończeniu studiów absolwent:

KIERUNKOWEEFEKTY KSZTAŁCENIA. Po ukończeniu studiów absolwent: TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK STUDIÓW: fizjoterapia POZIOM KSZTAŁCENIA: studia II stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA: obszar nauk medycznych,

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA PROFIL PRAKTYCZNY

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA PROFIL PRAKTYCZNY OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA PROFIL PRAKTYCZNY 1. Stopień kształcenia i czas trwania studiów: studia drugiego stopnia (4 semestry). 2. Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty dla kierunku i ich relacje z efektami dla obszarów Wydział prowadzący kierunek studiów: REHABILITACJI Kierunek stadiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty dla kierunku i ich relacje z efektami dla obszarów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek stadiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu a zwłaszcza do zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent:

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów FIZJOTERAPIA studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA PROFIL PRAKTYCZNY

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA PROFIL PRAKTYCZNY OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA PROFIL PRAKTYCZNY 1. Stopień kształcenia i czas trwania studiów: studia pierwszego stopnia (6 semestrów). 2.

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

Zna w sposób pogłębiony istniejące relacje pomiędzy zdrowiem a środowiskiem pracy.

Zna w sposób pogłębiony istniejące relacje pomiędzy zdrowiem a środowiskiem pracy. Efekty kształcenia dla kierunku OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓWKSZTAŁCENIA FIZJOTERAPIA II STOPNIA 2016-2018 PROFIL: ogólnoakademicki Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru studiów medycznych WIEDZA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Stopień II, Profil praktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Stopień II, Profil praktyczny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele i efekty kształcenia na kierunku fizjoterapia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szczegółowe cele i efekty kształcenia na kierunku fizjoterapia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Szczegółowe cele i efekty kształcenia na kierunku fizjoterapia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach SZCZEGÓLOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa Wydziału: Wydział

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku. i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku. i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku. FIZJOTERAPIA absolwent: WIEDZA PODSTAWOWA I KIERUNKOWA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku. FIZJOTERAPIA absolwent: WIEDZA PODSTAWOWA I KIERUNKOWA Efekty Kształcenia dla kierunku (K) OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku FIZJOTERAPIA absolwent: Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru studiów medycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WIEDZA

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WIEDZA OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do uchwały nr 37/III/2017 Senatu UJ z 29 marca 2017 roku Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu Nazwa kierunku studiów: fizjoterapia Określenie obszaru kształcenia/obszarów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku. i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku. i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1 do uchwały 149/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Wydział prowadzący kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016. Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016. Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016 Katedra Fizjoterapii / Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /XI/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 listopada 2017 r.

Uchwała nr /XI/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 listopada 2017 r. PROJEKT Uchwała nr /XI/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia korekty w uchwale nr 37/III/2017 Senatu UJ z dnia 29 marca 2017 r. w zakresie dotyczącym

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Metody Specjalne Fizjoterapii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Metody Specjalne Fizjoterapii S YL AB US MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Metody Specjalne Fizjoterapii

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Fizjoterapia

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Fizjoterapia Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Fizjoterapia Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa kierunku studiów Fizjoterapia Specjalności - Obszar kształcenia Medyczny Profil

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE

Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne Efekty kształcenia Kierunek Ratownictwo Medyczne Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 522/06/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunek fizjoterapia Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/ Załącznik Nr 1 do Uchwały NrAR001-6 - VI/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Stopień I, Profil praktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Stopień I, Profil praktyczny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 83/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów terapia zajęciowa na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) EFEKTY KSZTAŁCENIA FIZJOTERAPIA I STOPNIA 2014-2017: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: fizjoterapia Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka fizjoterapii

Dydaktyka fizjoterapii Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod Rodzaj Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa Dydaktyka fizjoterapii

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku. FIZJOTERAPIA absolwent:

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku (K) K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku FIZJOTERAPIA absolwent: WIEDZA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek Fizjoterapia poziom kształcenia II⁰ - studia magisterskie. profil praktyczny

EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek Fizjoterapia poziom kształcenia II⁰ - studia magisterskie. profil praktyczny EFEKTY KSZTAŁCENIA kierunek Fizjoterapia poziom kształcenia II⁰ - studia magisterskie profil praktyczny Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2012 Senatu UMB z dnia 28.03 2012 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Jednostka

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik do uchwały nr 80/2014 r. z dnia 28.05.2014r. II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki II.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szczegółowe efekty kształcenia studentów I stopnia na kierunku fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach SYMBOLE KIERUNKOWE EFEKTÓW OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) I. EFEKTY KSZTAŁCENIA ZDROWIE PUBLICZNE II STOPNIA 2013-2015: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: ZDROWIE PUBLICZNE

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu/modułu

Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 45 15 30 E 3 2 Biologia medyczna 20 20

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 35 10 25 E 3 2 Biologia medyczna 15

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia kliniczne - 15 ćwiczenia kliniczne - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

ćwiczenia kliniczne - 15 ćwiczenia kliniczne - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Fizjoterapia kliniczna w chirurgii 2 Typ modułu Obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod modułu PPWSZ F-P_33 5 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia specjalność, poziom :

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r.

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r. Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia 4.04.017 r. MODUŁY I ECTS DO PLANU NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII od roku akademickiego 017/018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1. Anatomia

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓWKSZTAŁCENIA. FIZJOTERAPIA I STOPNIA PROFIL: praktyczny WIEDZA PODSTAWOWA I KIERUNKOWA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓWKSZTAŁCENIA. FIZJOTERAPIA I STOPNIA PROFIL: praktyczny WIEDZA PODSTAWOWA I KIERUNKOWA Efekty kształcenia dla kierunku OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓWKSZTAŁCENIA FIZJOTERAPIA I STOPNIA 2016-2019 PROFIL: praktyczny Załącznik Nr 2 Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru studiów medycznych

Bardziej szczegółowo

Semestr 1: Lp. Przedmiot Egz W C PZ ZP sem samksz. ECTS SumGodz. Podstawy diagnostyki obrazowej / Dokumentacja fizjoterapeutyczna

Semestr 1: Lp. Przedmiot Egz W C PZ ZP sem samksz. ECTS SumGodz. Podstawy diagnostyki obrazowej / Dokumentacja fizjoterapeutyczna Semestr 1: 2 Psychologia 15 10 15 1 40 25 3 Pedagogika 20 25 5 2 50 45 4 Socjologia 30 15 10 2 55 45 5 Międzynarodowe zdrowie publiczne 25 20 5 2 50 45 6 Metodologia badań naukowych i statystyka 20 20

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. dla cyklu kształcenia kierunek Fizjoterapia poziom kształcenia II⁰ - studia magisterskie.

EFEKTY KSZTAŁCENIA. dla cyklu kształcenia kierunek Fizjoterapia poziom kształcenia II⁰ - studia magisterskie. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla cyklu kształcenia 2013-2014 kierunek Fizjoterapia poziom kształcenia II⁰ - studia magisterskie profil praktyczny I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Jednostka prowadząca kierunek: Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek Fizjoterapia poziom kształcenia II⁰ - studia magisterskie. profil praktyczny

EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek Fizjoterapia poziom kształcenia II⁰ - studia magisterskie. profil praktyczny EFEKTY KSZTAŁCENIA kierunek Fizjoterapia poziom kształcenia II⁰ - studia magisterskie profil praktyczny Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2012 Senatu UMB z dnia 28.03 2012 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Jednostka

Bardziej szczegółowo

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia 1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia Efekty kształcenia WSZKIPZ Cel kształcenia Wybrane przedmioty Formy kształcenia Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia kierunek fizjoterapia Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia.

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia kliniczne - 20 ćwiczenia kliniczne - 20 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

ćwiczenia kliniczne - 20 ćwiczenia kliniczne - 20 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Fizjoterapia kliniczna w pediatrii 2 Typ modułu Obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod modułu PPWSZ F-P_32 5 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia specjalność, poziom :

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów FIZJOTERAPIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów FIZJOTERAPIA Zał. nr 4 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA KATEDRA FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU EFEKTY KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA KATEDRA FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU EFEKTY KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały Nr 136/II/IV/2015 Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów fizjoterapia, poziomu

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA (EKK) NAUK ŚCISŁYCH. Wiedza

TABELA ZGODNOŚCI OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA (EKK) NAUK ŚCISŁYCH. Wiedza TABELA ZGODNOŚCI OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA (EKK) Nazwa Wydziału: Wydział Inżynierii Nazwa kierunku studiów: chemia kosmetyczna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów

Informacje ogólne o kierunku studiów Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie Profil kształcenia Formy studiów

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Neurorozwojowa diagnoza i korekcja wad postawy ciała u dzieci i młodzieży /nazwa studiów podyplomowych/

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Neurorozwojowa diagnoza i korekcja wad postawy ciała u dzieci i młodzieży /nazwa studiów podyplomowych/ Załącznik nr 1 do uchwały nr AR001-7-XI/2014 z dnia 25.11.14. Opis efektów kształcenia Studia Podyplomowe Neurorozwojowa diagnoza i korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży /nazwa studiów podyplomowych/

Bardziej szczegółowo

Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie kształcenia

Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie kształcenia Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie 2 Typ modułu Obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod modułu PPWSZ F-P_34 5 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia specjalność,

Bardziej szczegółowo

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z Ekonomia i systemy ochrony O Z

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z Ekonomia i systemy ochrony O Z Ogółem Status przedmiotu w programie studiów Forma zaliczenia Godziny dydaktyczne Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego- cykl kształcenia 2017-2022 Kierunekfizjoterapia Profil praktyczny Plan

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Zał. nr 11 do uchwały nr 79/V/VI/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19.06.2012 w spr. przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 38/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 38/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 38/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie utworzenia na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jednolitych studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W cyklu kształcenia

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W cyklu kształcenia Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W cyklu kształcenia 2015-2018 Jednostka Organizacyjna: Katedra Fizjoterapii, Zakład Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk Zawodowych Kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwszy

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwszy YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Diagnostyka funkcjonalna i programowanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta Nr albumu 1 CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z W Z szkoleniowy (zimowy) Wychowanie fizyczne O Z

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z W Z szkoleniowy (zimowy) Wychowanie fizyczne O Z Ogółem Status przedmiotu w programie studiów Forma zaliczenia Godziny dydaktyczne Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego- cykl kształcenia 2017-2022 Kierunek fizjoterapia Profil praktyczny Plan

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka fizjoterapii

Dydaktyka fizjoterapii Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek Fizjoterapia poziom kształcenia I⁰ - studia licencjackie. profil praktyczny

EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek Fizjoterapia poziom kształcenia I⁰ - studia licencjackie. profil praktyczny EFEKTY KSZTAŁCENIA kierunek Fizjoterapia poziom kształcenia I⁰ - studia licencjackie profil praktyczny Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2012 Senatu UMB z dnia 28.03 2012 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Jednostka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów WYCHOWANIE FIZYCZNE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów WYCHOWANIE FIZYCZNE Zał. nr 11 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik do uchwały nr 218 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 18 grudnia 2013 r Nazwa kierunku studiów: Psychologia Obszar kształcenia: Obszar nauk społecznych Poziom kształceni: jednolite studia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta..... Nr albumu 1 CELE Student

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 58 /2017 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FIZJOTERAPIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

Załącznik do uchwały nr 58 /2017 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FIZJOTERAPIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY uniwersalnych charakterystyk dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (ustawa o ZSK) charakterystyk drugiego stopnia dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (rozporządzenie MNiSW) charakterystyk

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2014/2015

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2014/2015 EFEKTY KSZTAŁCENIA dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2014/2015 kierunek Fizjoterapia poziom kształcenia I⁰ - studia licencjackie profil praktyczny Załącznik nr 5 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Rok I Rok akademicki

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA FORMA ZALICZENIA Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW 2017-2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kierunek Fizjoterapia Rok I Rok akademicki 2017-2018 Forma studiów: STACJONARNE Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne

Opis kierunkowych efektów kształcenia po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia Zdrowie publiczne pierwszy ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku Opis kierunkowych efektów

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko studenta, nr albumu..

Imię i nazwisko studenta, nr albumu.. Karta praktyk praktyka w pracowni fizykoterapii realizowana po czwartym semestrze studiów; Wymiar praktyki 90 godzin Imię i nazwisko studenta, nr albumu.. 1. Miejsce praktyk nazwa i adres instytucji pieczątka

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I stopnia praktyczny licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek Fizjoterapia poziom kształcenia I⁰ - studia licencjackie. profil praktyczny

EFEKTY KSZTAŁCENIA. kierunek Fizjoterapia poziom kształcenia I⁰ - studia licencjackie. profil praktyczny EFEKTY KSZTAŁCENIA kierunek Fizjoterapia poziom kształcenia I⁰ - studia licencjackie profil praktyczny Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2012 Senatu UMB z dnia 28.03 2012 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Jednostka

Bardziej szczegółowo

In fo rma cje og ó lne. Nazwa modułu: Balneologia i leczenie uzdrowiskowe Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność

In fo rma cje og ó lne. Nazwa modułu: Balneologia i leczenie uzdrowiskowe Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Załącznik Nr do Uchwały Nr SYLAB US MODU ŁU ( PR Z DM IOTU) In fo rma cje og ó lne Nazwa modułu: Balneologia i leczenie uzdrowiskowe Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/ Załącznik nr 2 do Uchwała NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r.w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) I n f o r m a c j e o g ó l n e. Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji.

S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) I n f o r m a c j e o g ó l n e. Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) I n f o r m a c j e o g ó l n e Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW ECTS W CYKLU KSZTAŁCENIA

1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW ECTS W CYKLU KSZTAŁCENIA 1.1. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW W CYKLU KSZTAŁCENIA Liczba godzin w semestrze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RAZEM MODUŁ A: PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1 Anatomia prawidłowa człowieka

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Załącznik nr 2 do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Wydział Nauk o Zdrowiu Nazwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Załącznik do Uchwały Nr 135/II/IV/2015 Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów wychowanie fizyczne,

Bardziej szczegółowo

wykłady - 5, ćwiczenia kliniczne - 20 wykłady - 5, ćwiczenia kliniczne - 20 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady - 5, ćwiczenia kliniczne - 20 wykłady - 5, ćwiczenia kliniczne - 20 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Fizjoterapia kliniczna w kardiologii 2 Typ modułu Obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod modułu PPWSZ F-P_36 5 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia specjalność, poziom

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

OPIS KIERUNKU STUDIÓW: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA OPIS KIERUNKU STUDIÓW: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW: Wydział Poziom kształcenia (studiów) Profil kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych. II stopień, ogólnoakademicki. wykłady - ćwiczenia 30

Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych. II stopień, ogólnoakademicki. wykłady - ćwiczenia 30 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/17 Katedra Fizjoterapii/ Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Kierunek: Fizjoterapia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka fizjoterapii

Dydaktyka fizjoterapii Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta Cele i kwalifikacje absolwenta Na studiach licencjackich na kierunku Zdrowie Publiczne absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z pogranicza nauk przyrodniczych, medycznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Balneologia i leczenie uzdrowiskowe. Nie dotyczy. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

I nforma c j e ogólne. Balneologia i leczenie uzdrowiskowe. Nie dotyczy. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska YL AB U MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Balneologia i leczenie uzdrowiskowe

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Fizjoterapia kliniczna w neurologii dziecięcej 2 Typ modułu Obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod modułu PPWSZ F-P_31 5 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia specjalność,

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW ŻYWIENIE W SPORCIE

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW ŻYWIENIE W SPORCIE Podstawy żywienia w sporcie Antropometria Pracownia dietetyczna I, II Fizjologia sportu Wybrane zagadnienia z metabolizmu wysiłku Diagnostyka laboratoryjna w sporcie Genetyka dietetyce i sporcie Żywienie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH - Imię i nazwisko studenta Nr albumu CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister Załącznik nr 4 do Uchwały nr 34/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku psychologia dla jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) dr n. med. Ewelina Zyzniewska-Banaszak

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) dr n. med. Ewelina Zyzniewska-Banaszak S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Nazwa modułu Obowiązkowy Odnowa biologiczna Wydział PUM Kierunek Wydział Nauk o Zdrowiu Fizjoterapia Specjalność - Poziom Forma

Bardziej szczegółowo

Fizjoterapia, 5- letnie jednolite studia magisterskie

Fizjoterapia, 5- letnie jednolite studia magisterskie Fizjoterapia, 5- letnie jednolite studia magisterskie Fizjoterapia jest dyscypliną naukową dążącą do profesjonalizacji, czego dowodem jest powstanie akademickich jednostek organizacyjnych (katedr, instytutów),

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: FIZJOTERAPIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: FIZJOTERAPIA PROFIL PRAKTYCZNY Dokument nr 1 do uchwały nr 123/16 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 23.02.2016r. Załącznik nr 10 do uchwały nr 143/12 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 24.04.2012 r. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Rehabilitacji Poziom kształcenia: studia II stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Rehabilitacji Poziom kształcenia: studia II stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FIZJOTERAPIA i ich relacje z efektami dla obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku FIZJOTERAPIA absolwent:

Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku FIZJOTERAPIA absolwent: OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KIERUNEK FIZJOTERAPIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil praktyczny PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Umiejscowienie kierunku Fizjoterapia w obszarze nauk medycznych Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU ORAZ NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ DLA KIERUNKU - FIZJOTERAPIA

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU ORAZ NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ DLA KIERUNKU - FIZJOTERAPIA AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FIZJOTERAPIA i ich relacje z efektami kształcenia dla obszaru kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Rehabilitacji Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Rehabilitacji Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FIZJOTERAPIA i ich relacje z efektami dla obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki I A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLEGO A1. Filozofia Z o 3 25 15 15 10 15 1 A2. Język obcy* E 2 100 60 60 40 30 2 30 2 A3. Historia rehabilitacji Z o 1 25 15 15 0 10 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane* Z

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki I A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLEGO A1. Filozofia Z o 3 25 15 15 10 15 1 A2. Język obcy* E 2 100 36 36 64 18 2 18 2 A3. Historia rehabilitacji Z o 1 25 15 15 10 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane* Z 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI

Załącznik nr 3. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa

Bardziej szczegółowo