PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA"

Transkrypt

1 PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. II ZLECENIA

2 ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE INSTRUMENTY POCHODNE INNE KRÓTKA SPRZEDAŻ ZLECENIE ZAAWANSOWANE WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH ZLECENIA BIEŻĄCE ANULOWANIE ZLECENIA BIEŻĄCEGO KOSZYK ZLECEŃ HISTORIA ZLECEŃ Dom Maklerski Pekao, ul. Wołoska 18, Warszawa Dom Maklerski Pekao prowadzi działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Aktualizacja na dzień:

3 ZLECENIA W zakładce ZLECENIA można składać zlecenia kupna lub sprzedaży na: Akcje Obligacje Instrumenty pochodne: Kontrakty terminowe Opcje Jednostki indeksowe Inne: Certyfikaty inwestycyjne i ETF Prawa poboru Warranty Krótka sprzedaż Zlecenie zaawansowane Wykonanie jednostek indeksowych Zakładka umożliwia również dostęp do funkcjonalności w zakresie zarządzania zleceniami bieżącymi, koszykami zleceń oraz przeglądania historii zleceń. 1. AKCJE I OBLIGACJE Strony AKCJE i OBLIGACJE obejmują cztery główne sekcje (Rys. 1.1): Rachunek pieniężny, Kupno/ sprzedaż papierów wartościowych, Kalkulator, Koszyk zleceń. Ze względu na podobny zakres funkcjonalny stron dla akcji i obligacji poniższy opis dotyczy możliwości obsługi zleceń dla obu grup instrumentów

4 W sekcji Kupno/Sprzedaż papierów wartościowych można zdefiniować parametry zlecenia. W tym celu należy określić: Walutę - wskazanie waluty, w jakiej ma być denominowane zlecenie, a następnie rozliczona transakcja zawarta w wyniku jego realizacji. Domyślnie pole Waluta jest ustawione na PLN, ponieważ transakcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie są rozliczane w złotych. W przypadku wybrania w polu Rynek opcji Rynki zagraniczne, należy wybrać walutę rozliczeniową rynku, na który jest kierowane zlecenie; Rynek wskazać nazwę rynku, na którym ma zostać wykonane zlecenie (GPW, BondSpot, NewConnect, Rynki zagraniczne). Oznaczenie pola Rynek spowoduje ograniczenie listy dostępnych papierów wartościowych, które mogą być zakupione lub sprzedane na danym rynku. Opcja Rynki zagraniczne jest dostępna wyłącznie dla Klientów, którzy aktywowali usługę w zakresie pośrednictwa w przekazywaniu zleceń na rynki zagraniczne. Uwaga: lista instrumentów finansowych dostępnych dla danego rynku zagranicznego wyświetlona zostanie po wybraniu odpowiedniej waluty; Typ transakcji wskazać KUPNO dla zleceń kupna, SPRZEDAŻ dla zleceń sprzedaży. Wybór typu transakcji wpływa na zakres papierów wyświetlanych na liście; OTP- zaznaczenie tej opcji umożliwia złożenie zlecenia z odroczonym terminem płatności na instrumenty finansowe, na które DM PEKAO przyjmuje zlecenia nieopłacone w całości; Wyszukaj papier umożliwia dokonanie wyboru konkretnego papieru; Blokada pod nazwa kredytu, pod który papier został zablokowany (informacja wyświetlana tylko dla zleceń sprzedaży papierów, które stanowią zabezpieczenie dla kredytu); Dostępna liczba liczba papierów, które Klient może sprzedać; Kurs odniesienia kursem odniesienia dla zleceń typu PCR, PKC, Stop Loss jest ostatni kurs zamknięcia lub kurs otwarcia z bieżącej sesji. Kurs otwarcia jest aktualizowany nie później niż 15 minut po jego ustaleniu; Wartość zlecenia (bez prowizji) wartość zdefiniowanego zlecenia obliczona w oparciu o następujące reguły: jeżeli podano limit ceny (LIM, Stop Limit): liczba * limit ceny; jeżeli limit ceny nie jest podany (PCR, PKC, Stop Loss, PEG Limit): kurs odniesienia * liczba * współczynnik ryzyka zmienności ceny określony indywidualnie dla danego papieru; - 3 -

5 Rys Zlecenia Kupno i sprzedaż akcji i obligacji Wartość nominalna wartość nominalna wybranej obligacji (opcja widoczna tylko na stronie kupna/sprzedaży obligacji); Odsetki wartość odsetek od wybranych obligacji (opcja widoczna tylko na stronie kupna/sprzedaży obligacji); Liczba należy wskazać liczbę papierów wartościowych, na jaką ma być złożone zlecenie; - 4 -

6 Wszystkie zaznaczenie pola umożliwi sprzedaż wszystkich sztuk wskazanego instrumentu finansowego. Opcja jest aktywna wyłącznie dla zleceń sprzedaży; Typ zlecenia określa zasady, przy jakich ma być zrealizowane zlecenie; możliwe wartości: LIM - zlecenie z limitem ceny. Limit ceny w przypadku zleceń kupna jest ceną maksymalną, po jakiej Klient zgadza się zakupić instrument, natomiast, w przypadku zleceń sprzedaży, jest ceną minimalną, po jakiej Klient zgadza się sprzedać instrument. PCR zlecenia maklerskie po cenie rynkowej mogą być przekazywane na rynek wyłącznie w fazie notowań ciągłych, w fazie przed otwarciem i przed zamknięciem, (jeżeli zlecenie zostanie złożone w innych fazach, będzie odrzucane przez system GPW). W chwili jego przyjęcia musi oczekiwać na realizację co najmniej jedno zlecenie przeciwstawne z limitem ceny. Zlecenie po cenie rynkowej podlega realizacji po cenie zgłoszonego wcześniej, a nie zrealizowanego najlepszego zlecenia przeciwstawnego, odpowiednio: sprzedaży lub kupna. Nie zrealizowana część zlecenia po cenie rynkowej staje się zleceniem z limitem ceny równym kursowi, po jakim została zrealizowana ostatnia transakcja. Zlecenie PCR ma taki sam priorytet realizacji jak zlecenie PKC. PKC - zlecenia maklerskie po każdej cenie mogą być przekazywane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, za wyjątkiem fazy interwencji i fazy dogrywki. Zlecenia PKC mają taki sam priorytet realizacji jak zlecenia PCR. Zlecenia maklerskie po każdej cenie złożone w trakcie przyjmowania zleceń na otwarcie, na zamknięcie, na notowania jednolite oraz w okresie równoważenia rynku podlegają realizacji odpowiednio po kursie otwarcia, zamknięcia, kursie jednolitym lub kursie określonym w wyniku równoważenia rynku. W przypadku zleceń składanych w fazie notowań ciągłych, za wyjątkiem okresów równoważeń, jeżeli na realizację oczekuje co najmniej jedno zlecenie przeciwstawne z limitem ceny, zlecenie maklerskie po każdej cenie podlega realizacji po cenie lub cenach zgłoszonych wcześniej, a nie zrealizowanych najlepszych zleceń przeciwstawnych - odpowiednio sprzedaży lub kupna. Jeżeli z chwilą składania zlecenia po każdej cenie w fazie notowań ciągłych w arkuszu zleceń brak jest zleceń przeciwstawnych z limitem ceny zapewniających pełną realizację zlecenia po każdej cenie, rozpoczyna się proces równoważenia rynku, a zlecenie po każdej cenie traci ważność. W przypadku obrotu prawami poboru i warrantami opcyjnymi zlecenia po każdej cenie (PKC) nie są przyjmowane. Niezrealizowana część zlecenia pozostaje w arkuszu nadal jako PKC. Stop Limit - zlecenia maklerskie Stop Limit mogą być przekazywane na giełdę w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, za wyjątkiem fazy interwencji i fazy dogrywki. Limit aktywacji w zleceniu musi być równy lub w przypadku zleceń kupna niższy, a w przypadku zleceń sprzedaży wyższy od limitu zlecenia, chyba że zlecenie zawiera polecenie wykonania po każdej cenie. Z chwilą wprowadzania zlecenia Limit aktywacji musi być wyższy (w przypadku zleceń kupna) bądź niższy (w przypadku zleceń sprzedaży) od kursu ostatniej transakcji z danej sesji giełdowej, a w przypadku, gdy na danej sesji nie zawarto żadnej - 5 -

7 transakcji - od kursu odniesienia. Aktywacja zleceń maklerskich z warunkiem limitu aktywacji następuje wyłącznie w trakcie określania kursu otwarcia, kursu zamknięcia, kursu jednolitego lub kursu określanego w wyniku równoważenia oraz w fazie notowań ciągłych. Zlecenie maklerskie z warunkiem limitu aktywacji podlega aktywacji z chwilą, gdy kurs otwarcia, kurs zamknięcia, kurs jednolity lub kurs określony w wyniku równoważenia albo kurs ostatniej transakcji w fazie notowań ciągłych - jest wyższy lub równy (w przypadku zleceń kupna) albo niższy lub równy (w przypadku zleceń sprzedaży) od limitu aktywacji. W fazie notowań ciągłych zlecenie maklerskie z warunkiem limitu aktywacji jest ujawniane z chwilą jego aktywacji. W fazie przed otwarciem (zamknięciem) oraz w trakcie równoważenia rynku zlecenia maklerskie z warunkiem limitu aktywacji są ujawniane pod warunkiem, że: kurs teoretyczny jest wyższy lub równy (w przypadku zleceń kupna) albo niższy lub równy (w przypadku zleceń sprzedaży) od limitu aktywacji, limit bądź wolumen tego zlecenia powodują zmianę wartości kursu teoretycznego, przy czym jeżeli warunek ten zostanie spełniony w stosunku do więcej niż jednego zlecenia jednocześnie, ujawniane jest wyłącznie zlecenie o najwyższym priorytecie realizacji. O kolejności aktywacji zleceń maklerskich z warunkiem limitu aktywacji decyduje limit aktywacji zlecenia, a w przypadku zleceń z tym samym limitem aktywacji czas przyjęcia zlecenia na giełdę. O priorytecie realizacji uaktywnionych zleceń z warunkiem limitu aktywacji decyduje limit zlecenia lub polecenie wykonania zlecenia po każdej cenie, a w przypadku zleceń z tym samym limitem ceny lub poleceniem wykonania zlecenia po każdej cenie czas aktywacji zlecenia. Realizacja zleceń maklerskich z warunkiem limitu aktywacji po ich aktywacji następuje zgodnie z zasadami określonymi dla zleceń maklerskich bez limitu aktywacji. Stop Loss - może być złożone podczas wszystkich etapów notowań ciągłych i jednolitych, za wyjątkiem faz interwencji i dogrywki. Zlecenie musi zawierać limit aktywacji określony na zasadach opisanych w informacjach dotyczących zleceń Stop Limit. Limitem ceny dla zlecenia Stop Loss jest PKC. PEG - Zlecenie typu PEG jest to zlecenie z limitem podążającym za zmianami najlepszego limitu zlecenia po tej samej stronie arkusza (tzw. Primary PEG). Limit zlecenia PEG jest aktualizowany w sposób ciągły. Specjalnie oznakowane w arkuszu. Zlecenie PEG traci priorytet wraz z każdą aktualizacją limitu. PEG Limit - Zlecenia PEG ze zdefiniowanym limitem maksymalnym dla zleceń kupna lub minimalnym dla zleceń sprzedaży, po przekroczeniu którego podstawowy limit zlecenia PEG przestaje być aktualizowany. Aktualizacja limitu zlecenia PEG jest wznawiana, jeśli w arkuszu zleceń limit najlepszego zlecenia kupna (sprzedaży) spadnie poniżej (wzrośnie powyżej) maksymalnej (minimalnej) wartości limitu dodatkowego. Dodatkowy limit zabezpiecza inwestora przed zakupem instrumentu po zbyt wysokiej lub przed sprzedażą po zbyt niskiej cenie. Limit ceny limit ceny zlecenia; pole jest aktywne tylko dla zleceń z limitem ceny (LIM i Stop Limit oraz PEG Limit; - 6 -

8 Limit aktywacji limit aktywacji dla zleceń Stop Limit i Stop Loss; Wielkość minimalna zlecenie maklerskie z warunkiem minimalnej wielkości wykonania realizowane jest w całości lub częściowo, co najmniej w wielkości określonej w warunku. wielkość W przypadku, gdy układ zleceń w arkuszu zleceń nie pozwala na realizację zlecenia co najmniej w wielkości określonej w warunku, zlecenie traci ważność. Nie zrealizowana część zlecenia maklerskiego z warunkiem minimalnej wielkości wykonania pozostaje w arkuszu zleceń jako zlecenie maklerskie bez warunku minimalnej wielkości wykonania. Zlecenia maklerskie z warunkiem minimalnej wielkości wykonania mogą być przekazywane na giełdę wyłącznie w fazie dogrywki oraz w fazie notowań ciągłych, z wyłączeniem okresów równoważeń rynku; Wielkość ujawniona warunek wielkości ujawnianej określa wolumen zlecenia ujawniany w arkuszu zleceń. Kolejna część zlecenia ujawniana jest po zrealizowaniu poprzednio ujawnionej części zlecenia. W przypadku zleceń z tym samym limitem ceny o priorytecie realizacji wielkości ujawnianej zlecenia decyduje czas ujawnienia wielkości ujawnianej zlecenia. Wielkość ujawniana zlecenia nie może być mniejsza niż 10 jednostek transakcyjnych. Zlecenia maklerskie z warunkiem wielkości ujawnianej mogą być przekazywane na rynek we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, za wyjątkiem fazy interwencji; Wszystko albo nic opcja aktywna wyłącznie dla rynku BondSpot. Zlecenie z zaznaczoną opcją Wszystko albo nic będzie wykonane jednorazowo w całości albo zostanie anulowane; Pokaż zlecenie na BondSpot umożliwia pokazanie lub nie zlecenie na rynku BondSpot; warunek jest dostępny wyłącznie dla rynku BondSpot i jest domyślnie zaznaczony; Ważność zlecenia pole do określenia czasu i warunków ważności zlecenia; możliwe typy ważności: Dzień zlecenie będzie ważne do końca bieżącej sesji giełdowej lub do momentu realizacji, wartość ta jest domyślnym typem ważności. Do dnia zlecenie będzie ważne do określonej daty, o ile nie zostanie wcześniej zrealizowane. Do Czasu - ważne do czasu określonego przez składającego zlecenie. Czas wygaśnięcia odnosi się do bieżącego dnia sesyjnego. Ważne Na najbliższy Fixing (WNF) - przyjmowane w trakcie każdej fazy sesji, ale aktywne tylko na najbliższym fixingu (otwarciu, zamknięciu, lub podczas odwieszenia instrumentu). Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu. Wszystkie zlecenia WNF są automatycznie anulowane po zakończeniu sesji. Ważne Na Zamknięcie (WNZ) - przyjmowane w trakcie każdej fazy sesji, ale ważne tylko na zamknięcie notowań. Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu na zamknięcie. Wszystkie zlecenia WNZ są automatycznie anulowane po zakończeniu sesji. Wykonaj i anuluj zlecenia maklerskie z oznaczeniem ważności wykonaj i anuluj (ważne do pierwszego wykonania) mogą być przekazywane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, za wyjątkiem fazy interwencji. Zlecenia takie ważne są do momentu zawarcia - 7 -

9 pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie realizowane jest jednocześnie w kilku transakcjach), przy czym nie zrealizowana część zlecenia traci ważność. Wykonaj lub anuluj zlecenia maklerskie z oznaczeniem ważności wykonaj lub anuluj mogą być przekazywane na giełdę wyłącznie w fazie dogrywki oraz w fazie notowań ciągłych, z wyłączeniem okresów równoważeń rynku. Zlecenie maklerskie z oznaczeniem ważności wykonaj lub anuluj realizowane jest w całości albo nie jest realizowane w ogóle. W przypadku, gdy układ zleceń w arkuszu zleceń nie pozwala na realizację zlecenia w całości, zlecenie traci ważność. Zlecenia z oznaczeniem ważności wykonaj lub anuluj i z warunkiem minimalnej wielkości wykonania jednocześnie, realizowane są jak zlecenia z oznaczeniem ważności wykonaj lub anuluj. Od dnia bieżąca data sesji giełdowej; Do dnia data ustawiana tylko dla zleceń z Typem ważności Do Dnia, do którego ważne jest zlecenie; Do czasu - czas ustawiany tylko dla zleceń z Typem ważności Do Czasu, do którego ważne jest zlecenie na bieżącej sesji. Sekcja Kalkulator umożliwia wykonanie obliczeń w dwóch trybach. W pierwszym trybie działania kalkulatora należy wskazać liczbę papierów oraz cenę, po jakiej planuje się zakupić instrument. Dla typów zleceń: PCR, PKC lub PEG system dokona obliczeń na podstawie ostatniego kursu zamknięcia. Po akceptacji danych przyciskiem <Oblicz> zostaną zaprezentowane następujące wartości: Wartość bez prowizji teoretyczna wartość zlecenia, bez uwzględnienia prowizji; Cena teoretyczna cena, po jakiej zrealizowane zostanie zlecenie; Prowizja wysokość prowizji dla określonych warunków zlecenia; Wartość z prowizją system poda sumę pól Wartość bez prowizji oraz Prowizja; Zaliczka kwota zaliczki w środkach pieniężnych i/lub należnościach, jaka zostanie zablokowana na rachunku inwestycyjnym. W drugim trybie działania kalkulatora istnieje możliwość wskazania wartości zlecenia z prowizją, jaka nie powinna zostać przekroczona, oraz podanie ceny (tylko dla typu zlecenia: LIM). Po akceptacji danych przyciskiem <Oblicz> zostaną zaprezentowane następujące wartości: Wartość bez prowizji teoretyczna wartość zlecenia, bez uwzględnienia prowizji; Cena teoretyczna cena, po jakiej zrealizowane zostanie zlecenie; Prowizja wysokość prowizji dla określonych warunków zlecenia; Zaliczka kwota zaliczki, jaka zostanie zablokowana na rachunku klienta; Liczba liczba walorów, jaką klient może teoretycznie nabyć przy zadeklarowanej wartości

10 Wartości z kalkulatora można bezpośrednio przenieść do formularza zlecenia wybierając przycisk <Przenieś dane do zlecenia>. Po zdefiniowaniu, zlecenie może zostać bezpośrednio przekazane na rynek, poprzez kliknięcie przycisku <Dalej>, lub dodane do koszyka zleceń, poprzez klikniecie <Dodaj do koszyka zleceń>. Sekcja Koszyk zleceń zawiera listę wszystkich zleceń, które zostały zdefiniowane i dodane do koszyka w celu ich późniejszego wysłania. Zlecenia dodawane do koszyka można później wysłać na rynek, bądź usunąć. Na liście zleceń w koszyku prezentowane są następujące informacje: Transakcja typ transakcji (KUPNO dla zleceń kupna, SPRZEDAŻ dla zleceń sprzedaży); Nazwa nazwa instrumentu, dla którego zlecenie jest zdefiniowane; Rynek rynek na który ma zostać przekazane zlecenie; Liczba liczba instrumentów finansowych, których dotyczy zlecenie; Limit ceny limit ceny zlecenia; możliwe wartości: LIM PCR PKC PEG PEG Limit Stop LossStop Limit LimitAkt limit ceny aktywacji dla zleceń Stop Limit i Stop Loss; WUJ część składanego zlecenia, która ma być ujawniona w karnecie zleceń w danym czasie; WMIN liczba papierów wartościowych, poniżej której inwestor nie zgadza się realizować zlecenia; Ważność czas, w jakim zlecenie jest ważne; możliwe wartości: Data (np.: 12/12/2012), Dzień Do czasu Na fixing Na zamknięcie Wykonaj i anuluj Wykonaj lub anuluj Użycie opcji <Zapisz koszyk> spowoduje wyświetlenie dodatkowego wiersza pod tabelą z koszykiem zleceń, w którym można wpisać nazwę koszyka indywidualnego, a następnie zapisać go za pomocą przycisku <Zatwierdź> (Rys. 1.2)

11 Rys Zlecenia zapisanie koszyka na stronie zleceń Aby przekazać zlecenie bezpośrednio na rynek, należy kliknąć przycisk <Dalej>, pojawi się strona z potwierdzeniem zlecenia (Rys. 1.3), zawierająca wszystkie parametry zlecenia wprowadzone na poprzedniej stronie. W przypadku, jeśli w opcji Ustawienia Pekao24Makler zostało wyłączone potwierdzenie zleceń, zlecenie zostanie przekazane do wykonania na rynku bez wyświetlenia strony do potwierdzenia. Dyspozycję należy potwierdzić przy użyciu aktualnie aktywnej metody autoryzacji i przycisku <Zatwierdź>. Rys Zlecenia ekran zatwierdzenia zlecenia Po wybraniu przycisku <Zatwierdź> pojawi się komunikat przyjęcia zlecenia do realizacji. Dodatkowo w nowym oknie otworzy się strona Zlecenia bieżące

12 W ramach zleceń dodanych do koszyka można przeprowadzić operacje dostępne po wyborze klawiszy funkcyjnych: Zapisz koszyk - koszyk zleceń zostanie dopisany do listy indywidualnych koszyków klienta; Usuń zaznaczone - usunięte zostaną zlecenia z koszyka zaznaczone przez użytkownika; Wyślij zaznaczone- wysłane zostaną zlecenia z koszyka zaznaczone przez użytkownika; Modyfikacja - po wyborze przycisku <Modyfikuj> znajdującej się po prawej stronie każdego z wierszy zlecenia nastąpi przekierowanie do ekranu modyfikacji parametrów zlecenia. Zlecenia mogą być również wysyłane na rynek, za pomocą koszyka zleceń. Za pomocą pól znajdujących się po lewej stronie każdego z wierszy reprezentujących zlecenie w koszyku. Po zaznaczeniu zleceń, które mają zostać wysłane na rynek, po kliknięciu przycisku <Wyślij zaznaczone>, nastąpi przekierowanie do strony z potwierdzeniem parametrów zleceń. Aby usunąć zlecenie z koszyka zleceń należy zaznaczyć pole znajdujące się po lewej stronie każdego ze zleceń w koszyku i kliknąć przycisk <Usuń>. Jeżeli przynajmniej jedno zlecenie w koszyku będzie zawierać błąd, nie będzie możliwości zatwierdzenia zlecenia (przycisk <Zatwierdź> nie będzie widoczny). W takim przypadku należy wybrać przycisk <Anuluj>. Nastąpi automatyczne przekierowanie do strony definicji zlecenia, na której można zmodyfikować parametry zlecenia naruszające warunek krytyczny. (Rys 1.4)

13 Rys Zlecenia Strona do modyfikacji zleceń w koszyku

14 Po zmodyfikowaniu parametrów zlecenia, należy kliknąć przycisk <Modyfikuj>. Automatycznie wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający modyfikację zlecenia, który należy zatwierdzić przyciskiem <OK>. Strony służące do potwierdzania złożenia zleceń z koszyka są identyczne jak strony/ekrany do potwierdzania złożenia pojedynczego zlecenia. Przy składaniu pojedynczych zleceń lub zleceń z koszyka po zatwierdzeniu złożenia zlecenia przyciskiem <Zatwierdź> nastąpi przekierowanie do strony zleceń bieżących (Rys. 1.5). Rys Zlecenia bieżące

15 2. INSTRUMENTY POCHODNE Na stronie INSTRUMENTY POCHODNE możliwe jest złożenie zlecenia na: Kontrakty terminowe Opcje Jednostki indeksowe Strona Instrumenty pochodne obejmuje cztery główne sekcje (Rys. 2.1): Rachunek pieniężny, Kupno/ Sprzedaż papierów wartościowych, Kalkulator, Koszyk zleceń. Sekcja Kupno/Sprzedaż papierów wartościowych dla instrumentów pochodnych umożliwia zdefiniowanie następujących parametrów zleceń: Typ instrumentu pochodnego wybranie z listy rozwijalnej typu instrumentów, na których będą realizowane transakcje; Z listy można wybrać następujące typy papierów: Kontrakty terminowe, Opcje, Jednostki indeksowe. Domyślnie ustawionym typem instrumentu są Kontrakty terminowe; Pokaż instrumenty z: RYNKU i PORTFELA; wybór wpływa na zawartość listy papierów (wszystkie instrumenty pochodne dostępne na rynku lub ograniczenie do instrumentów pochodnych z wybranego portfela Klienta); Typ transakcji należy wskazać typ zlecenia, tj. wskazać KUPNO dla zleceń kupna, SPRZEDAŻ dla zleceń sprzedaży; Do Portfela opcja daje możliwość wyboru z listy rozwijalnej określonego portfela, na którym ma zostać zawarta transakcja; Pozostałe parametry zostały omówione w Rozdziale 1. Klienci posiadający portfel INTRADAY w ramach usługi wykonywania zleceń nabycia i zbycia derywatów przez Dom Maklerski Pekao chcąc skorzystać z obniżonego zabezpieczenia dla kontraktów indeksowych na WIG20 powinni wybrać kod PORTFELA 99. Korzystanie z usługi portfela INTRADAY wymaga zamykania pozycji każdego dnia. Sekcja Kalkulator dla instrumentów pochodnych wymaga podania liczby instrumentów, jaka ma być przedmiotem transakcji, oraz ich ceny (jeśli wybrany typ zlecenia to LIM)

16 Po akceptacji danych przyciskiem <Oblicz> zostaną zaprezentowane następujące wartości: Wymagany depozyt wartość depozytu, która zostanie zablokowana na rachunku Klienta po wysłaniu zlecenia na rynek; Cena teoretyczna cena, po jakiej zrealizowana zostanie transakcja; Prowizja wartość prowizji dla podanych warunków zlecenia. Rys Zlecenia Kupno/ Sprzedaż instrumentów pochodnych

17 3. INNE Na stronie INNE możliwe jest złożenie zlecenia na: Certyfikaty inwestycyjne ETF Prawa poboru Warranty Strona Inne obejmuje pięć głównych sekcji (Rys. 3.1): Rachunek pieniężny, Kupno/ Sprzedaż papierów wartościowych, Kalkulator, Koszyk zleceń. Sekcja Kupno/Sprzedaż papierów wartościowych dla zakładki Inne umożliwia zdefiniowanie następujących parametrów zleceń: Typ papieru wybranie z listy rozwijalnej typu instrumentu, na których będą realizowane transakcje; Z listy można wybrać następujące typy papierów: Certyfikaty i ETF, Prawa Poboru, Warranty; Pozostałe parametry zostały opisane w Rozdziale 1. Sekcja Kalkulator dla papierów z zakładki Inne działa w analogiczny sposób jak kalkulator opisany w Rozdziale 1. Obsługa Koszyka zleceń, jest analogiczna jak opisana w Rozdziale

18 Rys Zlecenia strona kupna sprzedaży w sekcji Inne

19 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ W sekcji Zlecenie krótkiej sprzedaży (Rys. 4.1) można zdefiniować parametry zlecenia krótkiej sprzedaży lub odkupu. Rys Zlecenie krótkiej sprzedaży

20 W tym celu należy określić: Rynek wskazać nazwę rynku, na którym ma zostać wykonane zlecenie; Obecnie DM Pekao oferuje obsługę zleceń krótkiej sprzedaży na GPW, w związku z czym w tej zakładce nie ma możliwości wyboru innego rynku; Typ transakcji wskazać ODKUP KS dla zleceń odkupu krótkiej sprzedaży, KRÓTKA SPRZEDAŻ dla zleceń krótkiej sprzedaży. Wybór typu transakcji wpływa na zakres papierów wyświetlanych na liście; Wyszukaj papier umożliwia dokonanie wyboru konkretnego papieru; Dostępna liczba liczba papierów, które Klient może sprzedać; Kurs odniesienia kursem odniesienia dla zleceń typu PCR, PKC, Stop Loss jest ostatni kurs zamknięcia lub kurs otwarcia z bieżącej sesji. Kurs otwarcia jest aktualizowany nie później niż 15 minut po jego ustaleniu; Wartość zlecenia (bez prowizji) wartość zdefiniowanego zlecenia obliczona w oparciu o następujące reguły: jeżeli podano limit ceny (LIM, Stop Limit): liczba * limit ceny * mnożnik, jeżeli limit ceny nie jest podany (PCR, PKC, Stop Loss): kurs odniesienia * liczba * mnożnik; Liczba należy wskazać liczbę papierów wartościowych, na jaką ma być złożone zlecenie; Typ zlecenia określa zasady, przy jakich ma być zrealizowane zlecenie; możliwe wartości (Definicje typów zleceń zostały opisane w Rozdziale 1.): LIM PCR PKC PEG PEG Limit Stop Loss Stop Limit Limit ceny limit ceny zlecenia; pole jest aktywne tylko dla zleceń z limitem ceny (LIM, PEG Limit i Stop Limit); Limit aktywacji limit aktywacji dla zleceń Stop Limit i Stop Loss; Wielkość minimalna zlecenie maklerskie z warunkiem minimalnej wielkości wykonania realizowane jest w całości lub częściowo, co najmniej w wielkości określonej w warunku. W przypadku, gdy układ zleceń w arkuszu zleceń nie pozwala na realizację zlecenia co najmniej w wielkości określonej w warunku, zlecenie traci ważność. Nie zrealizowana część zlecenia maklerskiego z warunkiem minimalnej wielkości wykonania pozostaje w arkuszu zleceń jako zlecenie maklerskie bez warunku minimalnej wielkości wykonania. Zlecenia maklerskie z warunkiem minimalnej wielkości wykonania mogą być przekazywane na giełdę wyłącznie w fazie dogrywki oraz w fazie notowań ciągłych, z wyłączeniem okresów równoważeń rynku;

21 Wielkość ujawniona warunek wielkości ujawnianej określa wolumen zlecenia ujawniany w arkuszu zleceń. Kolejna część zlecenia ujawniana jest po zrealizowaniu poprzednio ujawnionej części zlecenia. W przypadku zleceń z tym samym limitem ceny o priorytecie realizacji wielkości ujawnianej zlecenia decyduje czas ujawnienia wielkości ujawnianej zlecenia. Wielkość ujawniana zlecenia nie może być mniejsza niż 10 jednostek transakcyjnych. Zlecenia maklerskie z warunkiem wielkości ujawnianej mogą być przekazywane na rynek we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, za wyjątkiem fazy interwencji; Ważność zlecenia pole do określenia czasu i warunków ważności zlecenia; możliwe Typy ważności: Dzień zlecenie będzie ważne do końca bieżącej sesji giełdowej lub do momentu realizacji, wartość ta jest domyślnym typem ważności i jedynym dostępnym dla zleceń krótkiej sprzedaży; Do czasu zlecenie będzie ważne do określonej godziny, o ile nie zostanie wcześniej zrealizowane; czas wygaśnięcia odnosi się do bieżącego dnia sesyjnego. Sekcja Kalkulator umożliwia wykonanie obliczeń w dwóch trybach. W trybie dla zleceń krótkiej sprzedaży należy wskazać liczbę papierów oraz cenę, po jakiej planuje się sprzedać papier. Dla typów zleceń: PCR, PKC lub PEG system dokona obliczeń na podstawie ostatniego kursu zamknięcia. Po akceptacji danych przyciskiem <Oblicz> zostaną zaprezentowane następujące wartości: Wymagany depozyt Prowizja wysokość prowizji W trybie dla zleceń odkupu KS należy wskazać liczbę papierów oraz cenę, po jakiej planuje się kupić papier. Istnieje również możliwość wskazania wartości zlecenia z prowizją, jaka nie powinna zostać przekroczona, oraz podanie ceny (tylko dla typu zlecenia: LIM). Po akceptacji danych przyciskiem <Oblicz> zostaną zaprezentowane następujące wartości: Procent zaliczki, Wartość bez prowizji, Prowizja wysokość prowizji dla określonych warunków zlecenia, Zaliczka kwota zaliczki, jaka zostanie zablokowana na rachunku klienta. Wartości z kalkulatora można bezpośrednio przenieść do formularza zlecenia wybierając przycisk <Przenieś dane do zlecenia> Po zdefiniowaniu, zlecenie może zostać bezpośrednio przekazane na rynek, poprzez kliknięcie przycisku <Dalej>

22 Aby przekazać zlecenie bezpośrednio na rynek, należy kliknąć przycisk <Dalej>, pojawi się strona z potwierdzeniem zlecenia (Rys. 4.2), zawierająca wszystkie parametry zlecenia wprowadzone na poprzedniej stronie. W przypadku, jeśli w opcji Ustawienia Pekao24Makler zostało wyłączone potwierdzenie zleceń, zlecenie zostanie przekazane do wykonania na rynku bez wyświetlenia strony do potwierdzenia. Dyspozycję należy potwierdzić przy użyciu aktualnie aktywnej metody autoryzacji i przycisku <Zatwierdź>. Rys Zlecenie krótkiej sprzedaży Po wybraniu przycisku <Zatwierdź> pojawi się komunikat przyjęcia zlecenia do realizacji. Dodatkowo w nowym oknie otworzy się strona Zlecenia bieżące

23 5. ZLECENIE ZAAWANSOWANE Na stronie ZLECENIE ZAAWANSOWANE możliwe jest złożenie trzech rodzajów zleceń zaawansowanych na dozwolone przez dom maklerski instrumenty finansowe: SSL (Step Stop Limit) zlecenie otwierające lub zamykające pozycje, na podstawie którego jest generowane zlecenie cząstkowe Stop Limit lub Stop Loss, którego limit aktywacji oraz limit ceny (w przypadku Stop Limit) są automatycznie modyfikowane przez system DM o zdefiniowaną odległość od zmieniającego się kursu rynkowego: spadającego w przypadku kupna lub rosnącego w przypadku sprzedaży, ToC (Take or Cut) zlecenie zamykające pozycje, składające się z 2 zleceń podrzędnych: Take zlecenie wykorzystywane do automatycznej realizacji zysku z transakcji na założonym poziomie oraz Cut zlecenie wykorzystywane do automatycznego zamykania stratnej pozycji zgodnie z przyjętymi założeniami. Na podstawie zleceń podrzędnych system DM generuje zlecenia cząstkowe z limitem ceny dla Take oraz Stop Limit lub Stop Loss dla Cut. W przypadku realizacji jednego ze zleceń cząstkowych, drugie jest automatycznie anulowane, SToC (Speed, Take or Cut) zlecenie składające się z 3 zleceń podrzędnych: otwierającego pozycję Speed (z dowolnym typem ceny) oraz zamykających pozycję Take i Cut. Zlecenia cząstkowe Take i Cut są generowane automatycznie po zrealizowaniu zlecenia otwierającego Speed. W przypadku realizacji jednego ze zleceń zamykających, drugie jest automatycznie anulowane. Strona ZLECENIE ZAAWANSOWANE obejmuje sekcje (Rys.5.1 ): Rachunek pieniężny, Zlecenie zaawansowane

24 Rys. 5.1 Zlecenie zaawansowane

25 Dla rodzaju zlecenia SSL należy dodatkowo określić: Typ zlecenia określa zasady, przy jakich ma być zrealizowane zlecenie: Stop Limit, Stop Loss ; Dystans określa wartość o jaką ma się różnić limit ceny zlecenia kupna. Limit ceny jest wyliczany jako suma limitu aktywacji i podanego dystansu, a w przypadku zlecenia sprzedaży jako różnica pomiędzy limitem aktywacji a podanym dystansem; Odległość - określa wartość o jaką ma się różnić limit aktywacji w stosunku do kursu ostatniego. W przypadku zlecenia kupna limit aktywacji jest wyliczany jako suma kursu ostatniego i podanej odległości, a w przypadku zlecenia sprzedaży jako różnica pomiędzy kursem ostatnim a podaną odległością; Ważność zlecenia pole do określenia warunków ważności zlecenia: Dzień, Do dnia, Do czasu. Dla rodzaju zlecenia ToC należy dodatkowo określić: Typ zlecenia podrzędnego Take określa zasady, przy jakich ma być zrealizowane zlecenie Take: Lim, PEG limit; Typ zlecenia podrzędnego Cut określa zasady, przy jakich ma być zrealizowane zlecenie Cut: Stop Limit, Stop Loss ; Ważność zlecenia pole do określenia warunków ważności zlecenia: Dzień, Do dnia, Do czasu. Dla rodzaju zlecenia SToC należy dodatkowo określić: Typ zlecenia podrzędnego Speed - określa zasady, przy jakich ma być zrealizowane zlecenie Speed: Lim, PCR, PKC, PEG, PEG limit, Stop Limit, Stop Loss ; Typ zlecenia podrzędnego Take określa zasady, przy jakich ma być zrealizowane zlecenie Take: Lim, PEG limit; Typ zlecenia podrzędnego Cut określa zasady, przy jakich ma być zrealizowane zlecenie Cut: Stop Limit, Stop Loss ; Ważność zlecenia pole do określenia warunków ważności zlecenia: Dzień, Do dnia, Do czasu. Aby przekazać zlecenie bezpośrednio na rynek, należy kliknąć przycisk <Dalej>, pojawi się strona z potwierdzeniem zlecenia zaawansowanego (Rys.5.2), zawierająca wszystkie parametry zlecenia zaawansowanego wprowadzone na poprzedniej stronie

26 Rys.5.2. Zlecenie zaawansowane ekran potwierdzenia zlecenia. W przypadku, jeśli w opcji Ustawienia Pekao24Makler zostało wyłączone potwierdzenie zleceń, zlecenie zaawansowane zostanie przekazane do wykonania na rynku bez wyświetlenia strony potwierdzenia. Po wybraniu przycisku <Zatwierdź> pojawi się komunikat przyjęcia zlecenia zaawansowanego do realizacji. Dodatkowo w nowym oknie otworzy się strona Zlecenia bieżące opisana w rozdziale 7. W przypadku włączonej autoryzacji, dyspozycję należy potwierdzić kodem SMS lub kodem z aktywnej karty kodów jednorazowych

27 6. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH Na stronie WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH można złożyć dyspozycję wykonania jednostek indeksowych. Przedmiotem dyspozycji mogą być wyłącznie długie pozycje w jednostkach indeksowych. Strona WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH (Rys. 6.1) obejmuje następujące sekcje: Rachunek pieniężny, Wykonanie jednostek indeksowych. Sekcja Wykonanie jednostek indeksowych daje możliwość wyboru jednostek indeksowych, które Klient chce wykonać. Zawarte są tam następujące dane: Portfel wybór portfela z listy rozwijalnej; wskazanie portfela, z którego ma nastąpić wykonanie jednostek indeksowych; Nazwa papieru wybór nazwy papieru, na którym ma być wykonana dyspozycja; lista jest ograniczona do jednostek indeksowych zapisanych w danym portfelu, zawiera długie pozycje w jednostkach indeksowych, które można wykonać; Liczba pole służące do wprowadzenia liczby jednostek do wykonania; Wszystkie po zaznaczeniu opcji nastąpi wykonanie wszystkich posiadanych jednostek wskazanych w polu nazwa papieru; Dostępna liczba liczba jednostek indeksowych dostępnych do wykonania; Kurs zamknięcia ostatnia cena zamknięcia wybranych jednostek indeksowych. W celu wysłania zlecenia wykonania jednostek indeksowych należy wypełnić wszystkie pola i wybrać przycisk <Dalej>, po czym nastąpi przekierowanie do strony potwierdzenia złożenia zlecenia. Złożenie dyspozycji nie powoduje pomniejszenia salda dostępnych jednostek indeksowych widocznego w systemie. Saldo jednostek indeksowych zostaje pomniejszone po realizacji dyspozycji wykonania w KDPW

28 Rys Zlecenia Wykonania jednostek indeksowych 7. ZLECENIA BIEŻĄCE Na stronie ZLECENIA BIEŻĄCE prezentowane są szczegółowe informacje na temat złożonych zleceń. Strona ZLECENIA BIEŻĄCE (Rys. 7.1) obejmuje następujące sekcje: Zlecenia bieżące - wyszukiwarka, Zlecenia bieżące - lista transakcji, Podsumowanie zrealizowanych transakcji, Szczegóły transakcji, Zapisy oferta publiczna

29 Rys Rachunek papierów - Zlecenia bieżące W sekcji Zlecenia bieżące. Prezentowane jest zestawienie wszystkich zleceń, aktywnych na bieżącej sesji rynkowej, w tym podział na: zlecenia aktywne (jeszcze niewykonane), podlegające anulowaniu, odrzucone, zamknięte. Do ograniczenia zakresu danych można użyć filtrów umieszczonych w górnej części tabeli. Filtr Typ zleceń pozwala również filtrować zlecenia złożone Do Dyspozycji Maklera (DDM). Dostępne są następujące opcje wyboru: Standardowe i cząstkowe domyślny filtr prezentujący wszystkie zlecenia standardowe oraz zlecenia złożone przez maklera (cząstkowe) w ramach realizacji zleceń DDM, a także zlecenia cząstkowe złożone na podstawie zleceń zaawansowanych; Standardowe tylko zlecenia standardowe; Cząstkowe DDM tylko zlecenia cząstkowe składane w ramach zleceń DDM; Cząstkowe zaawansowane tylko zlecenia cząstkowe wygenerowane w ramach zleceń zaawansowanych. Globalne globalne zlecenia DDM w zakresie, których maklerzy składają zlecenia cząstkowe, Zaawansowane tylko zlecenia zaawansowane; Krótka sprzedaż tylko zlecenia krótkiej sprzedaży lub zlecenia odkupu

30 Filtr Typ papieru umożliwia ograniczenie listy do konkretnego typu papierów tj.: Akcje, Kontrakty terminowe, Obligacje, Prawa poboru, Opcje, Jednostki indeksowe, Certyfikaty i ETF, SCD (strukturyzowane certyfikaty depozytowe), Warranty. Filtr Status pozwala na wybranie statusu zleceń, który ma zostać wyświetlony. Dostępne są następujące opcje: Wszystkie - lista obejmuje wszystkie zlecenia z bieżącej sesji; Aktywne - na liście pozostaną jedynie zlecenia, które mają status: Niezweryfikowane w DM, Aktywne DM, Aktywne rynek, Częściowo zreal., W trakcie Anul., W trakcie modyf., Zmodyfikowane; Podlegające anulowaniu - lista obejmuje zlecenia o statusach: Nieznane, Wysłane, Niezweryf. DM, Aktywne DM, Aktywne rynek, w trakcie modyf., w trakcie anul., zmodyfikowane, częściowo zrealizowane, Odrzucone rynek; Odrzucone - lista obejmuje zlecenia ze statusem: Odrzucone DM, Odrzucone rynek, Wyeliminowane; Zamknięte - lista obejmuje zlecenia ze statusem: Anulowane, Zamknięte, Zrealizowane. Filtr Rynek pozwala filtrować zlecenia z uwzględnieniem rynku, na który zlecenie zostało złożone (polski, zagraniczny). Opcja rynek wyświetlana jest Klientom, posiadającym aktywny Aneks w zakresie prowadzenie rejestru instrumentów zagranicznych. Filtr Waluta umożliwia wybór zleceń w wybranej walucie. Lista walut jest zmienna w zależności od walut, do których Klient ma dostęp na rachunku

31 W tabeli Zlecenia bieżące prezentowane są następujące informacje dotyczące zleceń bieżących: Szczegóły - przycisk umożliwiający wyświetlenie w sekcji Lista transakcji zestawienia transakcji wykonanych dla danego zlecenia; Papier - nazwę papieru wartościowego; Rynek - rynek, na który wysłano zlecenie np. GPW, IPO, SES (sesja specjalna, itp.), określenie rynku zagranicznego; K/S - strona zlecenia: K (Kupno), S (Sprzedaż), KS_K (Odkup), KS_S (Krótka sprzedaż); Liczba - liczbę papierów wartościowych w zleceniu; Zreal. - liczbę papierów, która została zrealizowana; Limit - limit ceny dla zleceń LIM i Stop Limit, dla pozostałych zleceń wyświetlana jest nazwa zlecenia np. PKC; OTP - informację, czy zlecenie zostało złożone z odroczonym terminem płatności (T - Tak, N - Nie); LimAkt - limit aktywacji ceny dla zleceń Stop Limit i Stop Loss; WUJ - wielkość ujawnioną, część zlecenia jaka może zostać ujawniana w karnecie zleceń; WMIN - liczbę papierów wartościowych, poniżej której nie może nastąpić realizacja zlecenia; Ważność - czas trwania zlecenia, w tym: Dzień, Do dnia, Do czasu, Na fixing, Na zamknięcie, Wykonaj i anuluj, Wykonaj lub anuluj; Status - bieżący status zlecenia, w tym: Wysyłanie - status wyświetlany, jeśli zlecenie jest w trakcie wysyłania, Niewysłane - status wyświetlany, jeśli zlecenie nie zostało wysłane, Nieznany - status wyświetlany, jeśli nie otrzymano potwierdzenia wysłania zlecenia, Wysłane - zlecenie, dla którego potwierdzono status wysłania, lecz nie jest jeszcze aktywne, Niezweryf. DM - zlecenie, które nie zostało jeszcze zweryfikowane przez dom maklerski i nie jest jeszcze zleceniem aktywnym,

32 Aktywne DM - zlecenie pozytywnie zweryfikowane przez dom maklerski, ale brakuje jeszcze potwierdzenia przekazania na rynek, Aktywne rynek - zlecenie, które zostało już przekazane na rynek, Częściowo zreal. - aktywne zlecenie, które jest już częściowo zrealizowane, Odrzucone DM - zlecenie, które zostało odrzucone przez dom maklerski przed wysłaniem na rynek ze względu na nieprawidłowo określone warunki zlecenia, Odrzucone rynek - zlecenie, które zostało odrzucone ze względu na warunki uniemożliwiające przekazanie zlecenia do wykonania, Wyeliminowane - zlecenie straciło ważność ze względu na określone warunki (opcja dotyczy np. zlecenia z warunkiem Wykonaj lub anuluj, które w momencie przekazania na rynek nie mogło być zrealizowane w całości), W trakcie anul. - zlecenie, dla którego wysłano dyspozycję anulowania, ale jeszcze nie ma potwierdzenia usunięcia z karnetu zleceń, Anulowane - zlecenie, które zostało pomyślnie anulowane, W trakcie modyf. - zlecenie, dla którego wysłano dyspozycję modyfikacji, ale nie ma jeszcze potwierdzenia, czy modyfikacja się powiodła, Zmodyfikowane - zlecenie, które zostało zmodyfikowane na giełdzie, Zamknięte - zlecenie, którego ważność wygasła, Zrealizowane - zlecenie w pełni zrealizowane. Dodatkowo po prawej stronie wierszy zleceń dostępne są przyciski <Anuluj> oraz <Modyfikuj> umożliwiające odpowiednio anulowanie lub modyfikację złożonych zleceń; po wyborze przycisku nastąpi przekierowanie do strony z parametrami dotyczącymi anulowanego lub modyfikowanego zlecenia. Uwaga, zlecenia krótkiej sprzedaży nie podlegają modyfikacji. Sekcja Lista transakcji prezentuje informacje dotyczące transakcji wykonanych w ramach zlecenia bieżącego odznaczonego w tabeli Zlecenia bieżące w podziale na: Podsumowanie zrealizowanych transakcji, w tym: Data zlecenia data złożenia zlecenia, Nr Zlecenia nr identyfikacyjny zlecenia, Papier nazwa papieru wartościowego, Kredyt wskazanie źródła finansowania zlecenia (nazwa kredytu, IPO, Sesja specjalna), K/S typ transakcji (kupno, sprzedaż, odkup, krótka sprzedaż), Zreal./Liczba liczba zrealizowana w stosunku do całkowitej liczby papierów we wszystkich transakcjach wykonanych w ramach zlecenia, Średnia cena średnia cena papieru wartościowego oparta na wszystkich transakcjach wykonanych w ramach zlecenia,

33 Proc. prow. procent prowizji jaki został policzony dla wybranego zlecenia, Prowizja prowizja pobrana dla danego zlecenia, Wartość z prow. całkowita wartość wszystkich transakcji wykonanych w ramach danego zlecenia z uwzględnieniem prowizji, Waluta waluta, w której prezentowane są wartości. Szczegóły transakcji, w tym: Papier nazwa papieru wartościowego, K/S typ transakcji (kupno, sprzedaż, odkup, krótka sprzedaż), Liczba liczba zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych w danej transakcji w ramach zlecenia, Cena cena papieru wartościowego w danej transakcji wykonanej w ramach zlecenia, Prowizja prowizja pobrana za wykonanie danego zlecenia, Wartość wartość transakcji wykonanej w ramach zlecenia z uwzględnieniem pobranej prowizji, Waluta waluta, w której podawane są wszystkie kwoty Anulowanie zlecenia bieżącego Na stronie Potwierdzenie anulowanie zlecenia można dokonać anulowania zlecenia. Strona ta dostępna jest po kliknięciu opcji <Anuluj>, znajdującej się po prawej stronie zlecenia, które ma zostać anulowane w tabeli Zlecenia bieżące (Rys. 7.1.). Po wykonaniu tej operacji nastąpi automatyczne przekierowanie do strony Potwierdzenie anulowania zlecenia (Rys. 7.2)

34 Rys Usuwanie zlecenia - szczegóły usuwanego zlecenia. Aby zatwierdzić dyspozycję anulowania należy wybrać przycisk <Zatwierdź> (Rys.7.2). W górnej części ekranu pojawi się komunikat o przyjęciu dyspozycji. Status zlecenia, powinien zmienić się na: W trakcie anul., następnie na Anulowane. 8. KOSZYK ZLECEŃ Strona KOSZYKI ZLECEŃ umożliwia wysyłanie zleceń umieszczonych w predefiniowanych koszykach zleceń, które zostały przygotowane przez Dom Maklerski Pekao oraz zarządzania koszykami zleceń zdefiniowanymi przez Klienta. Strona zawiera dwie główne sekcje (Rys. 8.1): Indywidualne koszyki zleceń klienta, Szablony koszyków

35 Rys Zlecenia strona główna koszyków zleceń Aby zdefiniować nowy koszyk należy wybrać link <Dodaj nowy koszyk>. Nastąpi przekierowanie na stronę umożliwiającą zdefiniowanie własnego koszyka zleceń. (Rys. 8.2) Rys Definiowanie koszyka zleceń

36 Definiując nowy koszyk, w polu Nazwa indywidualnego koszyka, należy podać ustaloną przez siebie nazwę. Następnie należy wybrać kolejno instrumenty, które mają się znaleźć w koszyku, każdorazowo zatwierdzając wybór przyciskiem <Dodaj do koszyka>. Po dodaniu instrumentów można zdefiniować pozostałe parametry zleceń takie jak: Kupno/Sprzedaż, OTP, Liczba liczba papierów wartościowych, których dotyczy zlecenie; Typ zlecenia limit ceny zlecenia; możliwe wartości: LIM - Limit ceny (np.: 100,00), PCR Po Cenie Rynkowej, PEG zlecenie z limitem podążającym za zmianami najlepszego limitu zlecenia po tej samej stronie arkusza PEG Limit - Zlecenia PEG ze zdefiniowanym limitem maksymalnym dla zleceń kupna lub minimalnym dla zleceń sprzedaży, po przekroczeniu którego podstawowy limit zlecenia PEG przestaje być aktualizowany, PKC Po Każdej Cenie, Stop Limit, Stop Loss, LimitAkt limit ceny aktywacji dla zleceń Stop Limit i Stop Loss; WUJ część składanego zlecenia, która ma być ujawniona w karnecie zleceń w danym czasie; WMIN liczba papierów wartościowych, poniżej której inwestor nie zgadza się realizować zlecenia; Ważność czas, w jakim zlecenie jest ważne; możliwe wartości: Data (np.: 12/12/2010), Dzień, Do dnia, Do Czasu, Na fixing, Na zamknięcie, Wykonaj i anuluj, Wykonaj lub anuluj. Dla zleceń dodanych do koszyka dostępne będą następujące operacje: Anuluj opcja pozwala na anulowanie definiowanego koszyka. Usuń usuwa z koszyka zaznaczone zlecenia;

37 Zapisz opcja pozwala na zapisanie koszyka do listy indywidualnych koszyków klienta; Wyślij wysłane zostaną zlecenia, które zaznaczył użytkownik; Użycie opcji <Zapisz> spowoduje zapisanie zdefiniowanego koszyka. Strona Szablony koszyków zawiera listę predefiniowanych koszyków zleceń. Dla każdego z nich podana jest nazwa i liczba zleceń, jaką zawiera. Wybranie koszyka z listy odbywa się poprzez wybranie jednego z przycisków: <Pokaż> lub <Wyślij>. Wciśnięcie przycisku <Wyślij> spowoduje automatyczne przekierowanie na stronę ze szczegółami zleceń, znajdującymi się w koszyku. Wysłanie wielokrotności zaproponowanego koszyka jest możliwe poprzez wprowadzenie, przed wysłaniem, w pole Mnożnik liczby, o jaką ma zostać zwielokrotniona wartość koszyka. Można także zmienić Typ zlecenia dla wszystkich zleceń w koszyku za pomocą pola Typ zlecenia na górnym pasku sekcji Szablon koszyka zleceń. Można także zmienić datę ważności dla wszystkich zleceń. W celu wykonania globalnej zmiany dat należy wpisać datę w pola znajdujące się na górnym pasku sekcji Szablon koszyka zleceń. W celu wysłania zleceń z koszyka należy zaznaczyć wybrane zlecenia, a następnie nacisnąć przycisk <Wyślij>. Nastąpi automatyczne przekierowanie do strony, która jest taka sama jak ta, wyświetlana w przypadku wysyłania zleceń z koszyka w sekcji Akcje/Obligacje. 9. HISTORIA ZLECEŃ Na stronie HISTORIA ZLECEŃ można dokonać podglądu historii zleceń. Strona HISTORIA ZLECEŃ (Rys. 9.1) obejmuje następujące sekcje: Wyszukiwanie zleceń, Lista zleceń dla wybranego rachunku. W sekcji Wyszukiwanie zleceń można dokonać wyboru zakresu danych do listy zleceń poprzez określenie następujących parametrów: Okres wyszukiwania wpisanie zakresu dat w pola Od i Do; Wybór rynku pierwotnego lub wtórnego Zlecenia rynek wtórny, Zapisy - Oferta publiczna rynek pierwotny; Typ papieru lista pozwala ograniczyć wyszukanie do konkretnego typu papieru, Status zlecenia wyboru zleceń: niezrealizowanych, zrealizowanych, całkowicie zrealizowanych; Waluta ograniczenie wyników wyboru jedynie do wybranej waluty; Nazwa papieru ograniczenie wyszukiwania do konkretnego papieru poprzez wpisanie jego nazwy

38 Po określeniu parametrów wyszukiwania należy kliknąć przycisk <Szukaj>. W sekcji Lista zleceń dla wybranego rachunku zawarte są następujące dane: Nr zlecenia Data i czas Data rozliczenia Nazwa K/S Rynek Liczba Zrealizowano Cena Prowizja Wartość Waluta W zakresie Listy zleceń dla wybranego rachunku dostępny jest filtr: Wszystkie Kupno Sprzedaż Aby zobaczyć listę transakcji wykonanych w ramach konkretnego zlecenia, należy przy wybranym zleceniu wybrać strzałkę. Wyświetlona zostanie lista transakcji dla danego zlecenia. Aby wydrukować Historię zleceń należy kliknąć przycisk <Pobierz PDF>. Pojawi się okno z linkiem do dokumentu w formacie PDF

39 Rys Rachunek papierów - Historia zleceń

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. II ZLECENIA Spis treści: 1. ZLECENIA... 2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE...

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. II ZLECENIA ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE... 2 2. INSTRUMENTY POCHODNE... 14 3. INNE... 16 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ... 18 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... 22 6.

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. ZLECENIA...2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE... 7 2. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAŁ III. JAK ZŁOŻYĆ ZLECENIE GIEŁDOWE? SPIS TREŚCI

PRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAŁ III. JAK ZŁOŻYĆ ZLECENIE GIEŁDOWE? SPIS TREŚCI PRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAŁ III. JAK ZŁOŻYĆ ZLECENIE GIEŁDOWE? SPIS TREŚCI 1. OTWIERANIE OKNA ZLECENIE 3 1.1. ZLECENIE W GŁÓWNYM MENU 3 1.2. ZLECENIE W WYSZUKIWARCE 4 1.3. ZLECENIE W NAWIGACJI

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Jak złożyć zlecenie giełdowe?

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Jak złożyć zlecenie giełdowe? etrader Pekao Podręcznik użytkownika Jak złożyć zlecenie giełdowe? Spis treści 1. Otwieranie okna Zlecenie... 3 1.1. Zlecenie w głównym menu... 3 1.2. Zlecenie w wyszukiwarce... 3 1.3. Zlecenie w nawigacji...

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 z dnia 22-09-2014 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego.

Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego. ZLECENIE STANDARDOWE Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego. Aby kupić/sprzedać wybrany instrument, należy jedynie wpisać

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. III RACHUNEK PAPIERÓW

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. III RACHUNEK PAPIERÓW PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. III RACHUNEK PAPIERÓW RACHUNEK PAPIERÓW 1. AKTYWA... 2 2. BLOKADA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH... 5 3. BLOKADY POD ZABEZPIECZENIE KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY... 6 3.1. BLOKOWANIE

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Zlecenia bieżące

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Zlecenia bieżące etrader Pekao Podręcznik użytkownika Zlecenia bieżące Spis treści 1. Zlecenia bieżące... 3 1.1. Zarządzenie zleceniami bieżącymi... 3 2. Składanie zleceń... 4 3. Szczegóły zleceń... 5 4. Modyfikacja zlecenia...

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 14/DM/DRPiKO/2014

Komunikat nr 14/DM/DRPiKO/2014 Komunikat nr 14/DM/DRPiKO/2014 z dnia 5-05-2014 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao (DM) informuje o następujących zasadach i trybie obsługi zleceń zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY RACHUNEK PIENIĘŻNY 1. SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘŻNEGO... 2 2. PRZELEW JEDNORAZOWY... 6 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... 6 2.2. Przelew

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE Biuro Maklerskie SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE 1/7 15 kwietnia 2013 roku Warset system informatyczny dotychczas obsługujący GPW zastąpiony zostaje przez UTP (Universal Trading Platform - Uniwersalna Platforma

Bardziej szczegółowo

2. PRZELEW JEDNORAZOWY...str.5. 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... str.5. 3. PRZELEWY CYKLICZNE...str.7. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

2. PRZELEW JEDNORAZOWY...str.5. 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... str.5. 3. PRZELEWY CYKLICZNE...str.7. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. RACHUNEK PIENIĘśNY 1. SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘśNEGO...str.2 2. PRZELEW JEDNORAZOWY...str.5 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... str.5 2.2. Przelew na rachunek bieŝący własny lub zdefiniowany... str.5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 1. Aktywa...str Blokada instrumentów finansowych...str Blokada pod depozyt...str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 1. Aktywa...str Blokada instrumentów finansowych...str Blokada pod depozyt...str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PAPIERÓW 1. Aktywa...str.2 2. Blokada instrumentów finansowych...str.5 3. Blokada pod depozyt...str.6 3.1.Blokowanie... str.7 3.2.Odblokowanie... str.8 4.

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ZLECEŃ. I. Zlecenia bez limitu ceny. 1. Zlecenia PKC

OBSŁUGA ZLECEŃ. I. Zlecenia bez limitu ceny. 1. Zlecenia PKC OBSŁUGA ZLECEŃ I. Zlecenia bez limitu ceny 1. Zlecenia PKC Podstawową zmianą w sposobie realizacji zleceń PKC w stosunku do systemu WARSET jest zasada mówiąca, że część zlecenia napływającego, mogąca się

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY Spis treści: 1. RACHUNEK PIENIĘŻNY... 2 2. PRZELEW NA RACHUNEK WŁASNY... 4 3. PRZELEW NA RACHUNEK ZDEFINIOWANY... 6 4. PRZELEW

Bardziej szczegółowo

Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP

Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP Spis treści System znany z NYSE Euronext także na GPW...2 Skrócenie czasu notowań...3 Zmiany w zleceniach giełdowych...4 1.Nowości

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. IV NOWE EMISJE

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. IV NOWE EMISJE PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. IV NOWE EMISJE NOWE EMISJE 1. OFERTA PUBLICZNA... 1 2. PRAWA... 4 3. ZAMIANA OBLIGACJI... 8 4. SESJA SPECJALNA... 9 Dom Maklerski Pekao, ul. Wołoska 18, 02-675

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. VIII NOTOWANIA

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. VIII NOTOWANIA PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. VIII NOTOWANIA Spis treści: 1. NOTOWANIA... 2 1.1. DODAWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WYŚWIETLANYCH W NOTOWANIACH... 3 1.2. USUWANIE INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Organizacja obrotu giełdowego

Organizacja obrotu giełdowego Organizacja obrotu giełdowego Notowania na warszawskiej giełdzie prowadzone są w systemie obrotu WARSET. System WARSET zapewnia pełną automatyzację przekazywania zleceń i zawierania transakcji, sprawny

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (system UTP)

Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (system UTP) Załącznik do Uchwały Nr 334/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 marca 2013 r. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. UTP Następca WARSETU. Departament Internetu i Komunikacji Marketingowej. Warszawa, 12 marca 2013 r.

TYTUŁ PREZENTACJI. UTP Następca WARSETU. Departament Internetu i Komunikacji Marketingowej. Warszawa, 12 marca 2013 r. TYTUŁ PREZENTACJI UTP Następca WARSETU Warszawa, 12 marca 2013 r. Universal Trading Platform System transakcyjny autorstwa NYSE Technologies spełniający światowe standardy handlu, wdrożony w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UTP Najważniejsze informacje

UTP Najważniejsze informacje UTP Najważniejsze informacje UTP - Universal Trading Platform / Uniwersalna Platforma Obrotu System wykorzystywany między innymi na giełdzie w: Nowym Jorku Paryżu Brukseli Katarze Zalety UTP Możliwość

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2015

Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2015 Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2015 z dnia 18-05-2015 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. VIII NOTOWANIA

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. VIII NOTOWANIA PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. VIII NOTOWANIA Spis treści: 1. NOTOWANIA... 2 1.1. DODAWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WYŚWIETLANYCH W NOTOWANIACH... 3 1.2. USUWANIE INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza Akcje Akcje Akcja papier wartościowy oznaczający prawo jej posiadacza do współwłasności majątku emitenta, czyli spółki akcyjnej Prawa akcjonariusza Podział akcji: akcje imienne i na okaziciela akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA

MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lic. Michał Boczek Stypendysta projektu Matematyka najpewniejszym

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów:

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów: Zlecenia na giełdzie Aby kupić albo sprzedać papiery wartościowe na giełdzie inwestor musi złożyć zlecenie za pośrednictwem domu maklerskiego. Zlecenie to właśnie informacja o tym, co i na jakich warunkach

Bardziej szczegółowo

1. AKTYWA...str BLOKADA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH...str BLOKADA POD DEPOZYT I ZABEZPIECZENIE KRÓTKIWJ SPRZEDAśY...str.7

1. AKTYWA...str BLOKADA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH...str BLOKADA POD DEPOZYT I ZABEZPIECZENIE KRÓTKIWJ SPRZEDAśY...str.7 RACHUNEK PAPIERÓW 1. AKTYWA...str.2 2. BLOKADA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH...str.6 3. BLOKADA POD DEPOZYT I ZABEZPIECZENIE KRÓTKIWJ SPRZEDAśY...str.7 3.1.Blokowanie instrumentów finansowych pod depozyt...

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

UTP Nowoczesna technologia na GPW

UTP Nowoczesna technologia na GPW UTP Nowoczesna technologia na GPW Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. UTP nowoczesna technologia na GPW system opracowany i funkcjonujący w grupie NYSE Euronext należący do najnowocześniejszych rozwiązań funkcjonujących

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. NOTOWANIA...2 1.1. Dodawanie instrumentów finansowych wyświetlanych w notowaniach... 3 1.2. Usuwanie instrumentów finansowych wyświetlanych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 11

Bardziej szczegółowo

WSE goes global with UTP

WSE goes global with UTP GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WSE goes global with UTP UTP - nowy system transakcyjny na GPW System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

M@klernet MOBILE - Instrukcja

M@klernet MOBILE - Instrukcja M@klernet MOBILE - Instrukcja Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. LOGOWANIE... 2 II. MENU... 4 IV. SKŁADANIE, ANULOWANIE, MODYFIKACJA ZLECEŃ... 6 1. Składanie zleceń... 6 2. Modyfikowanie i anulowanie

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego. 2. obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień. 4. Zmiana sposobu

Bardziej szczegółowo

Rodzaje zleceń na GPW w Warszawie Przykłady opracowane w Serwisie BRe Brokers

Rodzaje zleceń na GPW w Warszawie Przykłady opracowane w Serwisie BRe Brokers Rodzaje zleceń na GPW w Warszawie Przykłady opracowane w Serwisie BRe Brokers Slide 1 Zlecenie z limitem ceny Najpopularniejszym zleceniem jest zlecenie z limitem ceny, w którym naleŝy wybrać ilość i limit

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG)

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) www.pokonac-rynek.pl Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) Opracował: Łukasz Zymiera na podstawie: Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego, obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 3

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 3 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 3 NajwaŜniejsze funkcje transakcyjne w Serwisie BRe Brokers Składanie zleceń Serwis BRe Brokers umoŝliwia szybkie złoŝenie zlecenia m.in. z poziomu: funkcji

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 2 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. VI KREDYTY

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. VI KREDYTY PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. VI KREDYTY KREDYTY 1. SPŁATA KREDYTU... 2 2. URUCHOMIENIE KREDYTU... 4 3. UMOWY KREDYTOWE... 6 Dom Maklerski Pekao, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 18 października 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 2 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. NOTOWANIA...2 1.1. Dodawanie instrumentów finansowych wyświetlanych w notowaniach... 3 1.2. Usuwanie instrumentów finansowych wyświetlanych

Bardziej szczegółowo

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GPW System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Organizacja obrotu giełdowego

Organizacja obrotu giełdowego Rocznik Giełdowy 2013 Organizacja obrotu giełdowego Rok 2012 był ostatnim pełnym rokiem działania systemu transakcyjnego Warset, który funkcjonował na GPW od 2000 r. 15 kwietnia 2013 r. rozpocznie działanie

Bardziej szczegółowo

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015 Warszawa, czerwiec 2015 Formatka szybkich zleceń dotykowe składanie zleceń Aby złożyć zlecenie dotykowo należy wybrać zakładkę Pulpit i dotknąć nazwę wybranej spółki w ekranie notowań Wybranie waloru spowoduje

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU (SYSTEM WARSET)

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU (SYSTEM WARSET) Załącznik do Uchwały Nr 339/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 marca 2013 r. Załącznik Nr 2a do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Monitor transakcji

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Monitor transakcji etrader Pekao Podręcznik użytkownika Monitor transakcji Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 3 3.1 Poziomy pasek do zarządzania zawartością okna... 4 3.1.1. Lista

Bardziej szczegółowo

Składanie zleceń z NOLa. Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL).

Składanie zleceń z NOLa. Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL). Składanie zleceń z NOLa Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL). Aby aktywować zlecenia w NOLu kliknij Właściwości > Ustawienia

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. RACHUNEK PIENIĘśNY...2 2. PRZELEW NA RACHUNEK WŁASNY...4 3. PRZELEW NA RACHUNEK ZDEFINIOWANY...6 4. PRZELEW NA RACHUNEK INWESTYCYJNY...8

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 96/21/16 z dnia 04 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2016 roku. Strona 1 z 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAŁ X. MONITOR TRANSAKCJI SPIS TREŚCI

PRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAŁ X. MONITOR TRANSAKCJI SPIS TREŚCI PRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAŁ X. MONITOR TRANSAKCJI SPIS TREŚCI 1. OPIS OKNA 3 2. OTWIERANIE OKNA 3 3. ZAWARTOŚĆ OKNA 3 3.1. POZIOMY PASEK DO ZARZĄDZANIA ZAWARTOŚCIĄ OKNA 4 3.1.1. LISTA DO ZMIANY

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 1. Oferta publiczna...str. 2. 2. Prawa poboru...str. 4. 3. Zamiana obligacji...str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 1. Oferta publiczna...str. 2. 2. Prawa poboru...str. 4. 3. Zamiana obligacji...str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA NOWE EMISJE 1. Oferta publiczna...str. 2 2. Prawa poboru...str. 4 3. Zamiana obligacji...str. 7 4. Sesja specjalna...str. 9 Dom Maklerski Pekao, ul. Wołoska 18, 02-675

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w Serwisie BRe Brokers

Nowe funkcje w Serwisie BRe Brokers dostępne od września 2008r. Notowania bezpośrednio po zalogowaniu W zakładce Notowania dodano opcję umoŝliwiającą automatyczne otwarcie okienka notowań dla wybranego koszyka, bezpośrednio po zalogowaniu.

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ZLECEŃ NA GPW

RODZAJE ZLECEŃ NA GPW Zlecenia bez limitu ceny: RODZAJE ZLECEŃ NA GPW PKC - zlecenie po każdej cenie PCR - zlecenie po cenie rynkowej PCRO - zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie Zlecenie z limitem ceny W tego typu zleceniach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 127/32/17 z dnia 23 maja 2017 r. wchodzi w życie z dniem 31 maja 2017 r. Strona 1 z 12 Rozdział 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN.

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. Część I. Zasady obrotu 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. 1.1. Obrót na RDN prowadzony jest w dwóch dniach poprzedzających Dzień na - kontraktach określonych w specyfikacjach

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Platforma demo do nauki inwestowania na rynkach: akcji oraz kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Platforma demo do nauki inwestowania na rynkach: akcji oraz kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Platforma demo do nauki inwestowania na rynkach: akcji oraz kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 Spis treści I. EKRAN STARTOWY...3 II. RACHUNEK...5 III.

Bardziej szczegółowo

NOWE EMISJE. 1. OFERTA PUBLICZNA...str PRAWA POBORU...str ZAMIANA OBLIGACJI...str SESJA SPECJALNA...str. 9

NOWE EMISJE. 1. OFERTA PUBLICZNA...str PRAWA POBORU...str ZAMIANA OBLIGACJI...str SESJA SPECJALNA...str. 9 NOWE EMISJE 1. OFERTA PUBLICZNA...str. 2 2. PRAWA POBORU...str. 4 3. ZAMIANA OBLIGACJI...str. 7 4. SESJA SPECJALNA...str. 9 Dom Maklerski Pekao, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa Dom Maklerski Pekao działa

Bardziej szczegółowo

Do 9:30 na 1 dzień przed. Wprowadzenie aktualnych zabezpieczeń i aktualnej liczby Praw Majątkowych z Kogeneracji. Obrotu 9:30 w Pierwszym Dniu Obrotu

Do 9:30 na 1 dzień przed. Wprowadzenie aktualnych zabezpieczeń i aktualnej liczby Praw Majątkowych z Kogeneracji. Obrotu 9:30 w Pierwszym Dniu Obrotu 3.9.1. Godziny notowań. Notowania odbywają się dwa dni w tygodniu: wtorek- Pierwszy Dzień i czwartek- Drugi Dzień (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 13:30, o ile Zarząd Giełdy

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Ustawienia

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Ustawienia etrader Pekao Podręcznik użytkownika Ustawienia Spis treści 1. Opis Ustawienia... 3 2. Zakres usług... 3 2.1. Pakiety notowań... 4 2.2. Informacja o obrotach... 5 3. Profil użytkownika... 5 3.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do danych rynkowych w celu pobrania aktualnych notowań spółek. Możesz to zrobić wybierając opcję Preferencje z menu Narzędzia.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO ETRADER ROZDZIAŁ XII. ALERTY SPIS TREŚCI

PRZEWODNIK PO ETRADER ROZDZIAŁ XII. ALERTY SPIS TREŚCI PRZEWODNIK PO ETRADER ROZDZIAŁ XII. ALERTY SPIS TREŚCI 1. OPIS OKNA 3 2. OTWIERANIE OKNA 3 3. ZAWARTOŚĆ OKNA 4 3.1. WIDOK AKTYWNE ALERTY 4 3.2. WIDOK HISTORIA NOWO WYGENEROWANYCH ALERTÓW 4 3.3. DEFINIOWANIE

Bardziej szczegółowo

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu:

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu: 3.8.1. Godziny notowań. Notowania odbywają się dwa dni w tygodniu: wtorek Pierwszy Dzień i czwartek Drugi Dzień (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 13:30, o ile Zarząd Giełdy

Bardziej szczegółowo

Logowanie do rachunku

Logowanie do rachunku Jesteś tu: Bossa.pl Logowanie do rachunku Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa korzystania z usług internetowych. Więcej informacji. Aby zalogować się do rachunku należy ze

Bardziej szczegółowo

ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile

ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile POZNAJ SERWIS Inwestor mobile Menu Inwestor mobile obejmuje opcje: Stuknięciem składaj zlecenia Stuknięcie w wybrany instrument w notowaniach przygotowuje formatkę zlecenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15/1303/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy

Uchwała Nr 15/1303/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Uchwała Nr 15/1303/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy W związku z wprowadzaniem nowego systemu transakcyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAŁ XIX. USTAWIENIA SPIS TREŚCI

PRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAŁ XIX. USTAWIENIA SPIS TREŚCI PRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAŁ XIX. USTAWIENIA SPIS TREŚCI 1. OPIS USTAWIENIA 3 2. ZAKRES USŁUG 3 2.1. PAKIETY NOTOWAŃ 4 2.2. INFORMACJA O OBROTACH 5 3. PROFIL UŻYTKOWNIKA 6 3.1. PODSTAWOWE DANE

Bardziej szczegółowo

SIDOMA WEB TWÓJ NOWY WYGODNY SPOSÓB NA INWESTYCJE

SIDOMA WEB TWÓJ NOWY WYGODNY SPOSÓB NA INWESTYCJE SIDOMA WEB TWÓJ NOWY WYGODNY SPOSÓB NA INWESTYCJE Sidoma Web 2017-08-08 1 Sidoma Web Twój nowy sposób na inwestycje Zapraszamy do poznania nowych funkcjonalności systemu Sidoma Web. Sidoma Web jest rewolucyjnym

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Portfel inwestycyjny

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Portfel inwestycyjny etrader Pekao Podręcznik użytkownika Portfel inwestycyjny Spis treści 1. Okno Portfel... 3 1.1. Poziomy pasek zarządzania... 3 1.1.1. Lista rachunków... 4 1.1.2. Filtry... 4 1.1.3. Lista walut... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Załącznik Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 2 kwietnia 2012 r.) ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podręcznik użytkownika 1 Oddajemy w Państwa ręce platformę demo do nauki

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu

Dokumentacja użytkownika systemu WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Doładowania Data aktualizacji dokumentu: 2018-10-23 1 Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie... 3 Rozdział 2. Widżet Doładowania...

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Załącznik Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 6 grudnia 2011 r.) ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0

Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0 Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0 Czerwiec, 2010 Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Streszczenie Ekran rynku Listy instrumentów Zlecenia własne Transakcje własne Transakcje pozasesyjne

Bardziej szczegółowo

etrader Podręcznik użytkownika Kalendarium spółek i kalendarium makroekonomiczne

etrader Podręcznik użytkownika Kalendarium spółek i kalendarium makroekonomiczne etrader Podręcznik użytkownika Kalendarium spółek i kalendarium makroekonomiczne Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 3 4. Kalendarium makroekonomiczne... 5 5. Kalendarium

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r. Na podstawie 3 ust. 1, 41 ust. 3, 80 ust. 3, 165 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (Regulamin), 42 ust. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r. Na podstawie 3 ust. 1, 41 ust. 3, 80 ust. 3, 165 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (Regulamin), 42 ust. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo