Rachunek brokerski w 5 krokach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunek brokerski w 5 krokach"

Transkrypt

1 Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji zleceń i operacji 5. Uruchomienie aplikacji Notowania OnLine 3 1/10

2 INFORMACJE PODSTAWOWE LOGOWANIE Zalogowanie do Systemu Bankowości Internetowej Alior Banku jest możliwe po kliknięciu na przycisk Logowanie w prawym, górnym rogu strony internetowej lub poprzez wpisanie bezpośredniego adresu Na pierwszym ekranie niezbędne jest podanie identyfikatora Klienta. Jest nim numer Kartoteki Klienta w Alior Banku, tzw. 8-cyfrowy numer CIF podany na otrzymanej umowie ramowej. Na drugim ekranie wymagane jest podanie hasła startowego, które wysyłane jest automatycznie jako wiadomość SMS na zaufany numer telefonu. Kolejny ekran pozwala na wpisanie hasła, za pomocą którego Klient będzie logował się do Systemu Bankowości Internetowej w przyszłości. Autoryzacja hasłem startowym jest jednorazowa. Każde kolejne logowanie do Systemu Bankowości Internetowej będzie wymagało wprowadzenia losowo wybranych znaków z ustanowionego przez Klienta hasła, np. kiedy pole z cyfrą 3 będzie puste, musimy wprowadzić trzeci znak z naszego hasła. Analogicznie postępujemy w przypadku pozostałych pustych pól. Dla bezpieczeństwa przed wpisaniem hasła, prezentowany jest indywidualny obrazek bezpieczeństwa (możliwość jego edycji znajduje się w Ustawieniach Systemu Bankowości Internetowej Alior Banku). Jeżeli zaprezentowany obrazek jest inny od zawsze wykorzystywanego, należy sprawdzić poprawność wpisanego identyfikatora lub skontaktować się z Infolinią Banku OBSŁUGA RACHUNKU BROKERSKIEGO System Bankowości Internetowej został funkcjonalnie podzielony na sześć zakładek. Podstawowa zakładka Pulpit pozwala na przeglądanie zagregowanych informacji na temat całości produktów i usług Klienta w Alior Banku. Obsługa produktów maklerskich, w tym rachunku brokerskiego, możliwa jest w zakładce Inwestycje. Funkcjonalności w zakładce Inwestycje podzielone zostały tematycznie na: Rachunek - gdzie znajdują się informacje związane ze stanem oraz usługami rachunku brokerskiego, Zlecenia - gdzie możliwe jest złożenie dyspozycji, wprowadzenie modyfikacji oraz anulowania zleceń, Historia - gdzie można sprawdzić szczegóły historii operacji na rachunku brokerskim, Dyspozycje - gdzie możliwe jest składanie dyspozycji związanych z rachunkiem, Informacje - związane z dodatkowymi usługami informacyjnymi, Rynek pierwotny - gdzie możliwe jest składanie dyspozycji związanych z aktualnymi ofertami rynku pierwotnego W zakresie obsługi rachunku brokerskiego w Systemie Bankowości Internetowej istnieje możliwość personalizacji wybranych funkcjonalności. Aby dostosować konto do swoich potrzeb, wystarczy kliknąć link Ustawienia, który znajduje się na górze strony, a następnie z menu po lewej stronie wybrać opcję Ustawienia brokerskie. 2/10

3 ZASILENIE RACHUNKU BROKERSKIEGO I. ZASILENIE RACHUNKU BROKERSKIEGO Rozpoczęcie inwestowania na Giełdzie możliwe jest po zasileniu rachunku brokerskiego środkami pieniężnymi. Klienci posiadający rachunek bankowy w Alior Banku mogą skorzystać z następujących możliwości: 1. PRZELEW NA RACHUNEK MAKLERSKI Opcja przelewu na rachunek maklerski dostępna jest w Systemie Bankowości Internetowej w zakładce Płatności. Po wejściu w formatkę należy wybrać numer rachunku bankowego, z którego przelew ma zostać zrealizowany oraz numer rachunku brokerskiego, na który pieniądze zostaną przelane. Istnieją dwie możliwości przelewu: na rachunek własny oraz obcy. Opcja Przelew na rachunek własny pozwala na wykonanie przelewu na rachunki brokerskie, których Klient jest właścicielem lub do których jest pełnomocnikiem. Przelew na rachunek obcy pozwala na wpisanie 26-cyfrowego numeru NRB rachunku brokerskiego, którego Klient nie jest właścicielem lub pełnomocnikiem. Ponadto należy wypełnić standardowe dane do przelewu, czyli kwotę przelewu oraz tytuł płatności. Kliknięcie opcji Zatwierdź przelew spowoduje wyświetlenie szczegółów przelewu, a następnie przelanie środków pieniężnych. Przelane w ten sposób środki dostępne są od razu na rachunku brokerskim. 3/10

4 ZASILENIE RACHUNKU BROKERSKIEGO 2. PRZELEWY AUTOMATYCZNE Przelewy automatyczne to bezpłatna usługa dodatkowa do rachunku brokerskiego, dzięki której Inwestorzy mogą powiązać rachunek brokerski z rachunkiem bankowym. W ten sposób środki z rachunku bankowego będą pobierane automatycznie na rachunek brokerski m.in. w chwili rejestracji zlecenia, opłacenia zlecenia z odroczonym terminem płatności oraz uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Niewykorzystane środki są również automatycznie przelewane z powrotem na rachunek bankowy. Istnieją dwie możliwości zwrotu nadwyżki środków na rachunek bankowy: automatyczne przelewy wolnych środków na rachunek bankowy po zaistnieniu nadwyżki, np. po rozliczonym zleceniu sprzedaży instrumentów finansowych; przelew wolnych środków na rachunek bankowy po zakończeniu sesji giełdowej. O tym, która opcja zostanie zastosowana decyduje Klient podczas uruchamiania usługi. Aby aktywować usługę przelewów automatycznych należy wejść w zakładkę Inwestycje, następnie w Rachunek i z menu po lewej stronie wybrać opcję Szczegóły rachunku. Przy usłudze Przelewy automatyczne należy kliknąć opcję Otwórz. UWAGA! Klienci posiadający rachunki bankowe poza Alior Bankiem mogą zasilić rachunek brokerski poprzez bezpośrednią wpłatę w jednym z oddziałów lub poprzez wykonanie standardowego przelewu na indywidualny numer rachunku brokerskiego. Numer rachunku brokerskiego w formacie NRB, czyli tradycyjny 26-cyfrowy numer rachunku bankowego prezentowany jest w Systemie Bankowości Internetowej w zakładce Inwestycje/Rachunek/Szczegóły rachunku. Należy pamiętać, że taki przelew rozliczany jest na zasadach standardowego przelewu międzybankowego, tzn. czas jego realizacji może trwać nawet dwa dni robocze. 4/10

5 II. OBSŁUGA ZLECEŃ GIEŁDOWYCH System Bankowości Internetowej pozwala składać zlecenia na wszystkie instrumenty finansowe notowane na trzech rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie: rynku regulowanym, rynku alternatywnym NewConnect, rynku obligacji Catalyst. Aktywne zlecenia giełdowe można modyfikować lub anulować. Potwierdzenie każdej operacji, przyjęcie lub odrzucenie jej przez Giełdę, prezentowane jest w monitorze powiadomień, który szczegółowo opisujemy w części trzeciej. 1. SKŁADANIE ZLECEŃ Formatka składania zleceń giełdowych składa się z dwóch części. Pierwsza część pozwala na wybór papieru, druga natomiast na określenie parametrów zlecenia. Instrument można wybrać korzystając z listy rozwijanej umieszczonej w polu Papier. Dla ułatwienia listę tę można ograniczyć filtrem określającym Typ papieru, np. akcje, obligacje, kontrakty. Istnieje również możliwość wpisania w polu Papier jego nazwy, a w miarę wpisywania kolejnych liter, nazwy walorów spełniające warunki będą podpowiadać się automatycznie. Druga część formatki zawiera następujące pola: stronę zlecenia należy określić rodzaj transakcji, kupno lub sprzedaż, portfel numer portfela, w ramach którego jest składane zlecenie na derywaty, OTP zaznaczenie pola oznacza złożenie zlecenia z odroczonym terminem płatności, ilość ilość instrumentów w zleceniu, typ ceny pole wskazuje czy zlecenie ma być złożone z konkretnym limitem wyznaczonym przez Inwestora, czy chce on wykorzystać jedną z opcji bez limitu ceny: PKC zlecenie jest realizowane po najbardziej atrakcyjnych cenach dostępnych po przeciwnej stronie arkusza w momencie złożenia zlecenia. Może być realizowane w kilu transakcjach po różnych cenach. Inwestor składając zlecenie nie ma możliwości kontrolowania kursu realizacji transakcji. Zlecenie ma taki sam priorytet realizacji jak zlecenie typu PCR i może być składane w fazie przed otwarciem, przed zamknięciem, a także w fazie notowań ciągłych. W czasie notowań ciągłych zlecenie typu PKC może zostać złożone nawet w sytuacji, gdy w arkuszu nie ma innych zleceń, a cześć zlecenia niezrealizowana na fixingach pozostaje w arkuszach nadal jako PKC; PCR po cenie rynkowej, czyli z limitem najkorzystniejszym dla Inwestora w danej chwili, pozwalającym na realizację zlecenia. Zlecenie to może być składane w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego. W przypadku częściowej realizacji zlecenia PCR, niezrealizowana część tego zlecenia staje się zleceniem z limitem ceny równym kursowi po jakim została zawarta ostatnia transakcja. Zlecenia PCR mają taki sam priorytet realizacji jak zlecenia PKC, i tak samo jak zlecenia PKC - mają najwyższy priorytet realizacji względem ceny; 5/10

6 OBSŁUGA ZLECEŃ GIEŁDOWYCH PEG zlecenie z limitem ceny, który automatycznie przyjmuje wartość równą limitowi ceny najlepszego zlecenia po tej samej stronie arkusza zleceń. Zlecenie PEG traci swój priorytet czasu przyjęcia za każdym razem, gdy jego podstawowy (zmienny) limit ceny jest aktualizowany. Zlecenia PEG mogą być składane tylko w fazie notowań ciągłych. W czasie składania zlecenia PEG istnieje możliwość zdefiniowania następujących limitów: a) Limit maksymalny wykorzystywany dla zlecenia kupna ( tzw. Ceiling), b) Limit minimalny wykorzystywany dla zlecenia sprzedaży ( tzw. Floor). W momencie jego przekroczenia limit zlecenia PEG przestaje być automatycznie aktualizowany przez system giełdowy. Aktualizacja jest wznawiana w momencie gdy limit najlepszego zlecenia kupna (sprzedaży) spadnie poniżej (wzrośnie powyżej) maksymalnej (minimalnej) wartości limitu; ważność - pole wyznacza terminy aktywności zlecenia. Inwestorzy mają do wyboru następujące możliwości: a) Do dnia zlecenie ważne jest do dnia oznaczonego jako data ważności zlecenia, jednak nie dłużej niż 365 dni; b) Dzień zlecenie jest ważne nie dłużej niż do końca sesji giełdowej w dniu, w którym zostało złożone na giełdę; c) DOM zlecenie ważne bezterminowo, jednak nie dłużej niż 365 dni od dnia złożenia na Giełdę; d) Do czasu zlecenia z tym typem ważności są aktywne przez okres zdefiniowany przez składającego zlecenie. Czas wygaśnięcia dotyczy bieżącego dnia sesyjnego. Ważność określa się z dokładnością do sekundy; e) Zamknięcie zlecenie takie będzie aktywne jedynie na najbliższej fazie na zamknięcie. Zlecenie to można składać w dowolnej fazie sesji giełdowej. Niezrealizowana część jest usuwana automatycznie po zakończeniu fazy na zamknięcie; f) Fixing zlecenie jest aktywne do najbliższego fixingu. Zlecenia z tym parametrem można składać w każdej fazie sesji, a nie zrealizowana część zlecenia jest zawsze usuwana po zakończeniu fixingu; g) WLA wykonaj lub anuluj - zlecenie jest realizowane natychmiast po wysłaniu, wyłącznie w całości. Może być złożone w fazie notowań ciągłych i dogrywki, z wyłączeniem okresów równoważenia rynku. Jeżeli w arkuszu zleceń na Giełdzie brak zleceń przeciwstawnych z limitem ceny umożliwiającym zawarcie transakcji, zlecenie traci ważność. W przypadku tego typu ważności nie ma możliwości modyfikacji dat ważności zlecenia; h) WIA wykonaj i anuluj - zlecenie traci ważność po zawarciu pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie zostanie zrealizowane jednocześnie w kilku transakcjach). Zlecenie jest realizowane natychmiast po wysłaniu, a w przypadku zrealizowania częściowego, niezrealizowana część traci ważność. Może być złożone we wszystkich fazach sesji za wyjątkiem fazy interwencji. Jeżeli w arkuszu zleceń na Giełdzie brak zleceń przeciwstawnych z limitem ceny umożliwiającym zawarcie transakcji, zlecenie traci ważność. W przypadku tego typu ważności nie ma możliwości modyfikacji dat ważności zlecenia; i) WUJ pole opcjonalne, warunek wielkości ujawnianej - określa wolumen zlecenia ujawniany w arkuszu zleceń. Kolejna część zlecenia ujawniana jest po zrealizowaniu poprzednio ujawnionej części. Wielkość ujawniana zlecenia nie może być mniejsza niż 10 jednostek transakcyjnych. Zlecenie z warunkiem wielkości ujawnianej może być przekazywane na Giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, za wyjątkiem fazy interwencji. Zlecenia z warunkiem WUJ mogą być wyłącznie zleceniami z limitem ceny. Parametr WUJ jest parametrem dodatkowym, nie jest obligatoryjny do złożenia zlecenia; j) LimAkt warunek limitu aktywacji - umożliwia określenie wielkości kursu przy jakim zlecenie zostanie aktywowane na Giełdzie. Limit aktywacji musi być w przypadku zleceń kupna niższy, w przypadku zleceń sprzedaży wyższy od limitu zlecenia, chyba że zlecenie zawiera polecenie wykonania po każdej cenie. Składając zlecenie należy pamiętać, aby limit aktywacji był wyższy (w przypadku zleceń kupna) bądź niższy (w przypadku zleceń sprzedaży) od kursu ostatniej transakcji z danej sesji giełdowej, a w przypadku, gdy na danej sesji nie zawarto żadnej transakcji - od kursu odniesienia dla kursu otwarcia; k) WMin zlecenie zawierające warunek wielkości minimalnej wykonania. Zlecenie może być składane w fazie notowań ciągłych i w fazie dogrywki z wyłączeniem okresów równoważenia rynku. Zlecenie jest realizowane w całości lub częściowo co najmniej w wielkości równej podanej wartości. Jeżeli układ zleceń nie pozwala na realizację zlecenia co najmniej w wielkości określonej w warunku, zlecenie traci ważność. Niezrealizowana część zlecenia pozostaje w arkuszu jako zlecenie bez warunku wielkości minimalnej z wyłączeniem okresów równoważenia rynku. Zlecenie jest realizowane w całości lub częściowo co najmniej w wielkości równej podanej wartości. Jeżeli układ zleceń nie pozwala na realizację zlecenia co najmniej w wielkości określonej w warunku, zlecenie traci ważność. Nie zrealizowana część zlecenia pozostaje w arkuszu jako zlecenie bez warunku wielkości minimalnej. 6/10

7 2. MODYFIKACJA/ANULATA ZLECEŃ OBSŁUGA ZLECEŃ GIEŁDOWYCH Aktywne zlecenia giełdowe, które oczekują na realizację, można anulować lub modyfikować. Opcja modyfikacji i anulaty dostępna jest w kolumnie Akcje w formatce Inwestycje/Zlecenia/Zlecenia bieżące. W przypadku modyfikacji Klienci mogą zmieniać przede wszystkim ilość oraz typ ceny zlecenia, aby dostosować je do zmieniającej się sytuacji na Giełdzie. Ponadto opcja edycji pola Ważność zlecenia pozwala na wydłużenie terminu ważności niezrealizowanego zlecenia bez utraty pozycji w arkuszu zleceń. Anulata powoduje przesłanie na Giełdę dyspozycji anulowania bieżącego zlecenia. Anulowanie zlecenia nie wiąże się z żadnymi kosztami. Każda z dyspozycji potwierdzana jest osobnym komunikatem wyświetlanym w monitorze powiadomień. Klient informowany jest czy jego dyspozycja została przyjęta i zrealizowana czy odrzucona. 3. HISTORIA ZLECEŃ W systemie dostępna jest możliwość przeglądania wszystkich zleceń archiwalnych. Służy do tego formatka dostępna w zakładce Inwestycje/Historia/Historia zleceń. Inwestorzy mają do dyspozycji pełną historię zleceń, jednakże jednorazowo wyświetlany okres nie może przekroczyć 800 dni kalendarzowych. 7/10

8 MONITOR POWIADOMIEŃ III. MONITOR POWIADOMIEŃ Monitor powiadomień to narzędzie prezentowane na dole każdej strony w zakładce Inwestycje. Monitor wyświetla powiadomienia z systemu maklerskiego dotyczące przyjęcia lub odrzucenia dyspozycji Klienta oraz o ich realizacji na Giełdzie. Komunikaty w monitorze dotyczą, m.in. następujących dyspozycji: zleceń zakupu i sprzedaży, ich modyfikacji i anulaty, opłacenia zlecenia, zapisu na sesji specjalnej, uruchomienia kredytu. Każde powiadomienie zawiera dokładną godzinę oraz opis złożonej dyspozycji. Komunikat o odrzuceniu dyspozycji zawiera dodatkowo przyczynę zaistniałej sytuacji. Monitor powiadomień posiada trzy tryby widoku: Wersja pełna zawiera wszystkie zlecenia i powiadomienia z bieżącej sesji giełdowej. Statusy zleceń odświeżane są na bieżąco, Wersja skrócona wyświetlane są tylko trzy ostatnie komunikaty, Wersja zamknięta brak komunikatów. W Ustawieniach brokerskich dostępnych w opcji Ustawienia, można wybrać sposób wyświetlania monitora powiadomień. UWAGA! Należy pamiętać, aby po złożeniu każdej dyspozycji sprawdzić status jej przyjęcia w monitorze powiadomień! 8/10

9 AUTORYZACJA DYSPOZYCJI IV. AUTORYZACJA DYSPOZYCJI Dyspozycje w Systemie Bankowości Internetowej podlegają autoryzacji kodem SMS lub kluczem elektronicznym. W zakresie rachunku brokerskiego, istnieje możliwość modyfikacji metody autoryzacji dyspozycji, poprzez zakładkę Ustawienia/ Ustawienia brokerskie. Do dyspozycji użytkowników zostały oddane następujące możliwości zarządzania autoryzacją: Potwierdzanie kodem SMS lub kluczem elektronicznym każdego zlecenia i dyspozycji (wariant domyślny); Wyłączenie autoryzacji na bieżącą sesję internetową: a) Istnieje możliwość ustawienia, aby po zalogowaniu system pytał czy użytkownik chce wyłączyć autoryzację na bieżącą sesję internetową; b) Wyłączenie autoryzacji w trakcie trwania sesji internetowej aż do jej wygaśnięcia. Całkowite wyłączenie autoryzacji na sesję bieżącą i sesje kolejne. Należy pamiętać, że każda zmiana dotycząca zarządzania autoryzacją dyspozycji, również wymaga jednorazowego potwierdzenia kodem SMS lub kluczem elektronicznym. Wyjątek stanowi dyspozycja ponownego włączenia autoryzacji. 9/10

10 URUCHOMIENIE APLIKACJI NOL3 V. URUCHOMIENIE APLIKACJI NOL3 Aplikacja Notowania OnLine3 służy do prezentacji w czasie rzeczywistym notowań instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu na GPW w Warszawie. Dodatkowo posiada moduł prezentujący na bieżąco depesze Polskiej Agencji Prasowej. Aby zainstalować aplikację na swoim komputerze, należy przejść do zakładki Inwestycje/Informacje/Notowania i pobrać plik instalacyjny znajdujący się w części Warunki udostępniania. Dla ułatwienia, obok pliku instalacyjnego, wypisane są kolejne kroki instalacji. Poprawne działanie uruchomionej aplikacji prezentowane jest w prawym, górnym rogu za pomocą kolorowej lampki. Kolor zielony wskazuje, że połączenie zostało nawiązane prawidłowo i aplikacja jest w trybie online. Czerwona lampka oznacza, że połączenie nie zostało nawiązane. Wszystkie informacje, począwszy od instrukcji aplikacji krok po kroku, poprzez opis wybranych funkcjonalności, aż do instrukcji rozwiązywania najczęściej pojawiających się problemów prezentowane są na stronie internetowej: Na tej stronie prezentowane są również opisy każdej nowej funkcjonalności pojawiającej się wraz z nowymi wersjami aplikacji. KONTAKT Aby uzyskać pomoc zapraszamy na Infolinie Biura Maklerskiego Alior Banku czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 22:00. Zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej gdzie prezentowane są szczegóły oferty biura oraz opis pozostałych funkcjonalności Systemu Bankowości Internetowej. 10/10

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska System SQ Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska Zawartość Wstęp... 3 Rejestacja w Systemie... 3 Moduł aplikacji mobilnej... 4 Tworzenie obysu pola...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól

Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól Niniejszy przewodnik został przygotowany w celu ułatwienia odczytania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo