OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE"

Transkrypt

1

2

3

4 Załącznik do Uchwały nr 48/1701/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE W oparciu o Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata przyjęte Uchwałą nr 5/134/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. oraz Zasady oceny Strategii Obszaru Rozwoju Strategicznej Interwencji przez IZ RPO przyjęte Uchwałą Nr 15/438/15 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P dokonała oceny częściowej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. Niniejsza opinia dotyczy części diagnostycznej Strategii przesłanej drogą elektroniczną w dniu 18 listopada br., jak również zatwierdzonej w miesiącu listopadzie br., a także projektowanych obszarów działań oraz przewidywanych do realizacji propozycji projektowych wraz z analizą wskaźnikową w zakresie PI 9i (aktywne włączenie społeczne), planowanych do realizacji przy współudziale środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Wyżej wskazane elementy zostały zaopiniowane zgodnie z załączonymi kartami ocen w przedmiotowych obszarach (załącznik nr 1 i nr 2 wraz z wykazami tabelarycznymi). W przypadku, gdy karty ocen i zestawienia tabelaryczne zawierają uwagi powinny one zostać wprowadzone przy najbliższej aktualizacji Strategii, w celu uspójnienia dokumentu. Pozytywne bądź warunkowe opinie dla przedstawionych propozycji projektowych stanowią podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w konkursach dedykowanych polityce terytorialnej, ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w IV kw r. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wskazuje, iż niniejsza opinia nie stanowi decyzji o przyznaniu dofinansowania i nie gwarantuje przyznania środków unijnych, a jedynie potwierdza prawidłowy kierunek rozwoju i prawidłowo przyjęte sposoby rozwiązywania problemów Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie przy współudziale m.in. środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

5 Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata beneficjenci z Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie mogą uzyskać na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie m.in. w konkursach dedykowanych polityce terytorialnej, po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji aplikacyjnej. 2

6 Załącznik nr 1 Karta oceny Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na lata (wersja z ) Zagadnienia dla KPBPPiR (punkty 1-3) Nr Elementy Strategii podlegające ocenie Ocena tak/nie (spełnia nie spełnia) Pytania służące ocenie w Wyjaśnienie / uszczegółowienie zakresu podlegającego ocenie zakresie poszczególnych zagadnień 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Czy diagnoza jest kompletna? Sprawdzenie ogólnej zgodności diagnozy z wymogami określonymi w Zasadach tak zgodnie z przygotowania Strategii dla miast regionalnych i miasta subregionalnego oraz dołączonym opisem do obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie w okresie programowania to uzupełnienia przy znaczy w szczególności: najbliższej aktualizacji 1. Czy jest syntetyczna? dokumentu. 2. Czy zawiera wszystkie podstawowe elementy określające charakterystykę uwarunkowań i stanu rozwoju? 3. Czy wskazuje zróżnicowania wewnątrzpowiatowe? 4. Czy odwołuje się do pozycji OSI na tle województwa i kraju? 5. Czy została przygotowana na odpowiednim poziomie merytorycznym? 6. Czy przy opracowywaniu Diagnozy posłużono się odpowiednimi danymi i czy są one aktualne?

7 1.2 Czy diagnoza pozbawiona jest istotnych błędów? Sprawdzenie, czy w diagnozie nie ma błędów związanych z niewłaściwym doborem danych, ich nieaktualnością, błędami w interpretacji które mają wpływ na uzyskane wnioski. tak zgodnie z dołączonym opisem do uzupełnienia przy najbliższej aktualizacji dokumentu. 2. Spójność i zgodność Strategii OSI ze strategią rozwoju województwa 2.1 Czy strategia jest zgodna z SRW w aspekcie ogólnych założeń rozwoju województwa wskazywanych w SRW? 2.2 Czy strategia jest zgodna z SRW w aspekcie rozwiązywania problemów lub wykorzystywania szans rozwojowych wskazywanych dla danego obszaru w SRW? 2.3 Czy strategia jest zgodna z SRW w aspekcie realizacji wskaźników w tym zwłaszcza czy realizacja kierunków rozwoju określonych w OSI może wpłynąć na poprawę wskaźników drugiego poziomu monitorowania SRW (tabela Monitoring realizacji celów strategicznych? Wszystkie określone w strategii OSI kierunki bezpośrednio nawiązują do kierunków rozwoju lub innych jednoznacznych ustaleń SRW. Określone w strategii OSI kierunki powinny być blisko powiązane z założeniami rozwoju dla danego obszaru, wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z SRW. Kierunki działań określone w OSI (gdyby doszło do realizacji działań w tych kierunkach) mają powiązania z poprawą wskaźników na poziomie województwa, określonych w SRW. tak tak tak 3. Zidentyfikowane problemy, kierunki działań, potencjały, sposoby eliminacji problemów i wykorzystania szans rozwojowych

8 3.1 Czy zidentyfikowane problemy, potencjały, wyzwania, potrzeby rozwojowe wynikają z wykonanej diagnozy? 3.2 Czy cele strategii OSI korespondują ze zidentyfikowanymi problemami, potencjałami, wyzwaniami, potrzebami rozwojowymi? 3.3 Czy wskazywane w strategii OSI projekty ściśle i bezpośrednio realizują cele strategii OSI? 3.4 Czy wskaźniki celu podane w tabeli Logika interwencji strategicznej są adekwatne do przedstawionych w tej samej tabeli: zidentyfikowanego problemu/potencjału oraz celu? Mariusz Leszczyński KPBPPiR, Włocławek, Każdy imiennie wskazany problem, potencjał, wyzwanie jest w sposób przekonujący wyprowadzony/uzasadniony w części diagnostycznej. Cele strategii OSI ukierunkowane na rozwiązanie problemów i wykorzystanie potencjałów danego obszaru. Każdy imiennie wskazany projekt z listy podstawowej i rezerwowej realizuje cele strategii OSI (wymóg nie jest niezbędny dla projektów komplementarnych). Tym samym zakładane efekty (produkty i rezultaty) poszczególnych projektów określonych na liście podstawowej i rezerwowej rozwiązują problem lub wykorzystują szansę. Zapewniono spójność i logikę programowania poprzez wyeliminowanie sytuacji, gdy wskaźniki interwencji nie są adekwatne do problemu/potencjału i celu, który uzasadniał tę interwencję. tak zgodnie z dołączonym opisem do uzupełnienia przy najbliższej aktualizacji dokumentu. tak tak tak

9 Opis do uzupełnienia Strategii OSI Włocławek przy najbliższej aktualizacji dokumentu Strategia wymaga uzupełnienia w dziale: Pkt 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej 1.1. Czy diagnoza jest kompletna? Sytuacja demograficzna Prezentując obszar dotyczący tendencji demograficznych OSI Włocławek wskazano na specyfikę sytuacji miasta Włocławek, podkreślając jedynie zjawisko prognozowanego spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym. Nie podkreślono jednak, iż sytuacja OSI, a zwłaszcza obszaru miasta Włocławek znacznie odbiega od stanu odnotowanego w innych powiatach oraz w skali województwa i wyróżnia się zdecydowanie negatywnymi tendencjami. Warto byłoby zatem rozszerzyć opis sytuacji demograficznej o takie istotne wskaźniki, jak: biorąc pod uwagę współczynnik obciążenia demograficznego, liczonego jako ludność w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym, w mieście Włocławek odnotowany został w 2014 roku drugi najwyższy wskaźnik (131,8), znacznie przewyższający średnią wojewódzką (100,4). Analiza dot. całego obszaru OSI, brakuje analizy zróżnicowania wewnętrznego, przez co nie została zasygnalizowana zdecydowanie trudniejsza sytuacja w mieście Włocławek (wskaźniki dla całego obszaru są niższe od wartości dla kraju i województwa). w mieście Włocławek występuje najwyższy wśród powiatów województwa współczynnik salda migracji, obliczany jako różnica między napływem (imigracją) a odpływem (emigracją) ludności z danego obszaru w określonym czasie z przeliczeniem na 1000 mieszkańców, który w 2014 roku wyniósł -3,7 (przy średniej wojewódzkiej -1,0). Proszę dokonać rozszerzenia i porównania wartości o województwo. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż OSI Włocławek, zwłaszcza z jego centralnym obszarem miasta Włocławek, w najbliższych latach wymaga podejmowania zdecydowanych działań stanowiących kierunki interwencji ukierunkowane na przeciwstawienie się i łagodzenie skutków negatywnych zmian demograficznych. Pomoc społeczna Cześć diagnozy w obszarze Pomoc społeczna została zaprezentowana w sposób niepełny, poruszając niewiele zagadnień. Zasygnalizowana została potrzeba aktywizacji osób starszych, która stanowi formę przeciwdziałania zjawisku marginalizacji tej grupy wśród społeczności lokalnej. Następnie zaprezentowana została infrastruktura pomocy społecznej, jednak w sposób, który nie zawiera najistotniejszych kwestii. Wskazano bowiem na ogólna liczbę placówek odpowiedzialnych za zapewnienie opieki społecznej, nie precyzując rodzaju placówek funkcjonujących na terenie OSI Włocławek. Bez tych informacji niemożliwe jest oszacowanie potrzeb w tym zakresie poprzez analizę skali zapewnienia pomocy przez instytucje, których działanie jest adresowane do konkretnych grup wymagających wsparcia. Taki sposób prezentacji danych jest mało przydatny. Zaprezentowane dane na str Diagnozy nie odpowiadają danym dot. infrastruktury pomocy i wsparcia z OZPS za rok 2013 (dane zbierane są za pośrednictwem formularza w Centralnej Aplikacji Statystycznej ze wszystkich ops i pcpr na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego). Według danych OZPS (dostępne są aktualne dane za rok 2014), biorąc pod uwagę stan na rok 2013 funkcjonowało: - 9 placówek wsparcia dziennego (wszystkie na terenie miasta Włocławka),

10 - 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych (4 w mieście Włocławek i 1 w Brześciu Kujawskim). W 2014 roku powstał trzeci DPS w mieście Włocławek. Warto byłoby wskazać typy domów pomocy społecznej, aby możliwa było ocena skali zapewnienia pomocy przez instytucje, których działanie jest adresowane do konkretnych grup wymagających wsparcia. W odniesieniu do OSI Włocławek funkcjonujące DPS adresowane są do: - 2 placówki dla osób somatycznie chorych, - 1 dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, - 2 placówki dla osób w podeszłym wieku. Nie funkcjonuje zatem infrastruktura dps oferująca wsparcie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dla osób przewlekle psychicznie chorych. W odniesieniu do gmin z OSI Włocławek w zakresie diagnozy w obszarze pomocy społecznej warto wskazać na następujące aspekty, które wyróżniają je wśród innych gmin w województwie kujawsko-pomorskim (na podstawie danych zaprezentowanych przez gminy i powiat w ramach Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok Dane zarówno za rok 2013 jak i 2014 dostępne są w ramach OZPS): słabo rozwinięta skala poradnictwa specjalistycznego wykazywanego przez OPS, w 2014 roku brak świadczenia tej formy wsparcia wskazały ośrodki z 5 gmin: Fabianki, Choceń, Lubanie, Bobrowniki i gmina wiejska Włocławek; wśród 33 gmin województwa kujawsko-pomorskiego, w których nie jest realizowane wsparcie w formie asystentury rodzinnej, aż 6 należy do OSI Włocławek: gmina wiejska Włocławek, gmina wiejska i miejska Kowal, Fabianki, Brześć Kujawski i Bobrowniki; wśród 21 gmin województwa kujawsko-pomorskiego, w których w 2014 nie były świadczone usługi opiekuńcze znajdują się 3 z OSI Włocławek (gmina wiejska Kowal, Bobrowniki, Dobrzyń nad Wisłą); warto wskazać, iż w grupie 6 gmin województwa z najwyższym wskaźnikiem natężenia korzystania z pomocy społecznej (powyżej 301 osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców) uplasowała się gmin z OSI Włocławek: gmina Bobrowniki (329 osób), w której jednocześnie występuje jeden z najwyższych wskaźników liczby osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym (w przedziale od 151 do 193 osób), który został odnotowany w 18 gminach województwa; Należy podkreślić, iż w gminie Bobrowniki w stosunku do klientów pomocy społecznej realizowany jest bardzo znikomy zakres wsparcia (brakuje jak wskazano powyżej poradnictwa specjalistycznego, wsparcia ze strony asystenta rodziny, czy usług opiekuńczych). OSI Włocławek wyróżnia również znikoma skala rozwoju rodzicielstwa zastępczego, niewiele funkcjonuje tu zawodowych rodzin zastępczych, a brakuje takiej formy rodzinnej pieczy zastępczej jak rodzinne domy dziecka. W części diagnostycznej nie zawarto informacji nt. sytuacji osób usamodzielniających się po opuszczeniu pieczy zastępczej, skali potrzeb w zakresie wsparcia dla osób zależnych poprzez realizację usług opiekuńczych, jak również diagnozy środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi, które są nieodzownym uzasadnieniem dla trafności zaplanowanych działań projektowych. Rynek pracy

11 Prezentując dane dot. obszaru rynku pracy warto byłoby zaprezentować informacje podkreślające specyfikę sytuacji na obszarze OSI Włocławek. Wśród 18 gmin, w których odnotowany został najwyższy wskaźnik liczby osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym (w przedziale osoby), oprócz wyżej wymienionej gminy Bobrowniki, ulokowały się kolejne cztery gminy z OSI Włocławek (Dobrzyń nad Wisłą, gmina wiejska Włocławek, Choceń, gmina miejska Kowal). Informacje przedstawione na str nie zawierają analizy odnoszącej się do szczególnie trudnej sytuacji w gminach OSI Włocławek na tle wszystkich gmin województwa. Trzeba podkreślić, iż zarówno miasto Włocławek, jak i powiat włocławski stanowią jedyne dwa powiaty w województwie, w których w 2014 roku odnotowany został najwyższy wskaźnik długotrwałego bezrobocia (powyżej 70% osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych). Informacja nt. zjawiska długotrwałego bezrobocia znajduje się na str. 42. Jednak przedstawione dane nie korespondują z informacjami zebranymi w ramach OZPS, zgodnie z którymi najwyższe wskaźniki udziału osób długotrwale bezrobotnych w ogóle osób bezrobotnych zostały odnotowane w mieście Włocławek i w powiecie włocławskim (odpowiednio na poziomie 68,8% i 68,6%). Sytuacja mieszkaniowa W diagnozie nie przedstawiono szczegółowych informacji na temat infrastruktury mieszkaniowej w gminach OIS Włocławek. Analizując sytuację mieszkaniową pod kątem zabezpieczenia pod względem zasobów komunalnych tych gmin, warto wskazać, iż najtrudniejsza sytuacja występuje w gminie Fabianki, zarówno pod względem najniższego wśród gmin powiatu włocławskiego wskaźnika liczby mieszkań komunalnych, jak i socjalnych, przypadającej na 1000 mieszkańców. Trzeba również podkreślić, iż w gminach: Choceń, Lubanie, gmina wiejska Włocławek i Bobrowniki całkowicie brakuje mieszkań socjalnych. Przedmiotowe dane należy uaktualnić - Dane za rok 2013, jak i bardziej aktualne za rok 2014, są dostępne w ramach OZPS. 1.2 Czy diagnoza pozbawiona jest istotnych błędów? 2. Wymagane jest, aby prezentując dane wskazać na ich źródło. W dokumencie Strategii OSI Włocławek np. w podrozdziałach dot. ludności czy pomocy społecznej dla danych nie wskazano ich źródła. 3. Prezentując dane dot. natężenia korzystania z pomocy społecznej oraz powodów sięgania po pomoc warto uwzględnić dane za rok 2014, tak aby zaprezentować jak najbardziej aktualny stan pomocy społecznej na obszarze OSI Włocławek. Pkt 3. Zidentyfikowane problemy, kierunki działań, potencjały, sposoby eliminacji problemów i wykorzystania szans rozwojowych 3.1 Czy zidentyfikowane problemy, potencjały, wyzwania, potrzeby rozwojowe wynikają z wykonanej diagnozy? Zaplanowana interwencja projektowa odnosi się do kilku zdiagnozowanych obszarów, ale nie we wszystkich przypadkach znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach Strategii OSI Włocławek (m.in. w zakresie wsparcia osób usamodzielniających się po opuszczeniu pieczy zastępczej oraz osób z zaburzeniami psychicznymi). Potrzeba utworzenia klubu samopomocy, która znalazła swoje

12 odzwierciedlenie w zaplanowanym projekcie, wpisuje się w rekomendacje sformułowane w ramach OZPS przez MOPR Włocławek. Przy okazji opracowywania OZPS w gminie Brześć Kujawski i Chodecz dodatkowo zasygnalizowano zapotrzebowanie na powołanie środowiskowego domu samopomocy. Ponadto ww. zakresy wsparcia wpisują się w założenia Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 (kierunek działań oraz 1.2.2). Zgodnie z zapisami Strategii OSI Włocławek: z uwagi na niezadowalający dostęp do usług opiekuńczych nad osobami starszymi należy tworzyć oraz rozwijać odpowiednią ofertę placówek wsparcia i opieki. Wśród zaplanowanych projektów przewidziano jedynie jeden pn. Wysokiej jakości opieka nad osobami zależnymi realizowany przez Oddział PCK we Włocławku, który stanowi interwencję w tym zdiagnozowanym obszarze. Natomiast projektem rezerwowym jest projekt ukierunkowany na wsparcia dostępu do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w gminie wiejskiej Kowal. Ten kierunek działań winien być uznany za priorytetowy, w obliczu obciążenia zjawiskiem starzenia się ludności w powiecie włocławskim, a zwłaszcza w odniesieniu do braku realizacji usług opiekuńczych na terenie tej gminy. Potrzebę rozwoju usług opiekuńczych deklarowała w ramach OZPS również gmina Fabianki. Innym projektem, który odpowiada na zjawisko starzenia się społeczeństwa i stanowi obszar interwencji w tym zakresie, to zaplanowane w gminie Brześć Kujawski działania ukierunkowane na aktywne spędzanie wolnego czasu osób starszych i niepełnosprawnych (działanie wpisujące się w rekomendacje gminne w ramach OZPS). Wśród projektów komplementarnych znajduje się projekt gminy wiejskiej Włocławek w zakresie aktywizacji osób starszych. Jednak taki zakres oddziaływania projektowego w obszarze wsparcia dla osób starszych nie odpowiada zdiagnozowanej sytuacji, jak i zapotrzebowaniu zgłaszanemu w formie rekomendacji w ramach OZPS przez gminy z OSI Włocławek. Rekomendacje w zakresie podejmowania działań na rzecz aktywizacji seniorów sformułowały również gminy: Dobrzyń nad Wisłą i gmina wiejska Kowal. Poza tym aż 4 gminy deklarowały zapotrzebowanie w zakresie utworzenia dziennych domów pobytu realizujących wsparcie dla osób starszych, były to gminy: Brześć Kujawski, gmina wiejska Kowal, Lubanie i miasto Włocławek. Wśród zaplanowanych do realizacji projektów kilka wpisuje się w nurt rozwoju i wsparcia istniejących instytucji wychowania przedszkolnego oraz tworzenia nowych placówek. Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej została przewidziana w ramach projektów z gminy Lubanie i Choceń (oraz w 3 projektach rezerwowych z obszaru miasta Włocławek). Szczególne znaczenie ma rozwój opieki żłobkowej i innych alternatywnych form opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze OSI Włocławek, gdyż jedynie na terenie miasta Włocławek funkcjonują placówki żłobkowe. Zaplanowany został projekt pn. Dzienny opiekun uprawnienia praca realizowany przez Centrum Edukacji i Kultury "Zenit" we Włocławku (trudno jednak wskazać, jaki jest zakładany zasięg oddziaływania projektu, czy będzie on dotyczył jedynie obszaru miasta Włocławek). Ponadto wśród projektów rezerwowych znalazł się projekt przewidujący utworzenie niepublicznego żłobka oraz klubu dziecięcego, którego realizatorem miało być również Centrum Edukacji i Kultury "Zenit" we Włocławku. Trafność i adekwatność do potrzeb ww. inicjatyw należałoby w sposób rzetelny zdiagnozować, gdyż zgodnie z ogólnopolskimi badaniami ( wśród rodzin wymagających wsparcia w opiece nad dziećmi do lat 3 oczekiwania dotyczą możliwości skorzystania ze żłobków, które są placówkami publicznymi (ze względu na niższe koszty opłaty za miejsce) oraz oferują pełen wymiar godzinowy wsparcia.

13 Brakuje inicjatyw w zakresie organizowania form wsparcia nad dziećmi do lat 3, których realizacja byłaby przewidziana na obszarze pozostałych gmin OSI Włocławek. Kierunki ww. interwencji wpisują się bezpośrednio w priorytetowy nurt działań zgodnie z zapisami Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020: Upowszechnianie i wspieranie rozwoju różnych form opieki nad małym dzieckiem (np. żłobki, przedszkola, punkty przedszkolne). Drugim obszarem, który znalazł swoje odzwierciedlenie w planowanych przedsięwzięciach projektowych jest realizacja działań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej różnych grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym klientów OPS. Tego rodzaju inicjatywy zostały zaplanowane w gminie miejskiej i wiejskiej Kowal, Lubanie, Fabianki, Brześć Kujawski, gminie wiejskiej Włocławek i mieście Włocławek. W ramach projektów komplementarnych wsparcie w tym obszarze planowane jest przez PCPR Włocławek. Projekty te wpisują się w zapisy Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 (zwłaszcza w ramach celu szczegółowego 1.1 Wsparcie działalności społeczno-zawodowej mieszkańców regionu). Ponadto, odnosząc się do potrzeb zdiagnozowanych na podstawie rekomendacji opracowanych w ramach OZPS, warto zasygnalizować, które z obszarów nie znajdują swojego odzwierciedlenia w zaprezentowanych planach projektowych. Najczęściej sygnalizowanymi obszarami wymagającymi interwencji były: 4 gminy (Dobrzyń nad Wisłą, Brześć Kujawski, gmina wiejska Kowal, Lubanie) wskazały nam potrzebę rozwoju infrastruktury mieszkań socjalnych; równie często zgłaszano zapotrzebowanie na zwiększenia wsparcia w formie świadczenia poradnictwa specjalistycznego (Brześć Kujawski, gmina miejska Kowal, Lubanie, miasto Włocławek); rozwój wsparcia w formie asystentury rodziny, jako skutecznego sposobu pracy z rodzinami borykającymi się z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczy (Dobrzyń nad Wisłą, Brześć Kujawski, gmina wiejska Kowal i miasto Włocławek); zarówno PCPR Włocławek, jak i MOPR Włocławek wskazały na potrzebę prowadzenia działań na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego oraz zapotrzebowanie na tworzenie również instytucjonalnych form pieczy zastępczej; wskazywano również potrzeby w zakresie innych placówek pomocy i integracji społecznej, w tym na rozwój placówek wsparcia dziennego (miasto Włocławek, gmina wiejska Kowal), mieszkań chronionych (miasto Włocławek) oraz placówek wsparcia dla osób bezdomnych (miasto Włocławek).

14 Załącznik nr 2 Karta oceny Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na lata Ocena projektowanych obszarów działań oraz przewidywanych do realizacji propozycji projektowych wraz z analizą wskaźnikową 1.Czy Strategia uwzględnia zapisy planów gospodarki niskoemisyjnej w kontekście planowanych działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym? 2.Czy Strategia zawiera odniesienie do KPOŚK w kontekście planowanych działań w obszarze gospodarki wodnościekowej? 3.Czy propozycje projektów z listy podstawowej zawarte w Strategii OSI i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie są zgodne z zapisami RPO WK-P (4c, 4e, 6b, 6c, 9b,10a, 8iv, 9i, 9iv,10i, 10iv) oraz SzOOP? PI 8iv Brak propozycji projektowych złożonych w ramach PI 8iv PI 9i 1.Nie dotyczy 2. Nie dotyczy 3. TAK Warunkowo: P. projektowa Lp. 1 - Oszacowana wartość p. projektowej może okazać się zbyt wysoka w stosunku do liczby osób, które zamierza się objąć wsparciem. P. projektowa powinna zawierać analizę lokalnego rynku pracy pod kątem zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Jeśli realizatorem p. projektowa będzie OPS, nie może on samodzielnie realizować usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Potencjalni partnerzy i sposoby współpracy zostały określone w SzOOP. P. projektowa Lp. 2 Propozycja projektowa powinna zawierać analizę lokalnego rynku pracy pod kątem zawodów deficytowych i nadwyżkowych. W tej perspektywie finansowej nie przewiduje się realizacji p. projektowych systemowych. Jeśli realizatorem propozycji będzie OPS, nie może on samodzielnie realizować usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Potencjalni partnerzy i sposoby współpracy zostały określone w SzOOP. P. projektowa Lp. 6 - Analiza potrzeb realizacji p. projektowej powinna zostać przeprowadzona o bardziej aktualne dane, niż 2007 rok. Inwestycje remontowe i zakup środków trwałych nie mogą przekroczyć 10% wartości wydatków w propozycji finansowanej z EFS, jeżeli planowane inwestycje miałyby przekroczyć tę wartość, wówczas priorytetem właściwym do realizacji inwestycji infrastrukturalnych z obszaru aktywnej integracji jest finansowany z EFRR PI 9a. Priorytet ten nie będzie realizowany w ramach polityki terytorialnej, dlatego ewentualną propozycję projektowa można umieścić na liście projektów komplementarnych. Działania z obszaru aktywizacji zawodowej powinny zostać poprzedzone analizą potrzeb lokalnego rynku pracy pod kątek zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 4.Czy działania planowane do realizacji zawarte w propozycjach projektowych odpowiadają na problemy i potencjały opisane w diagnozie? 5. Czy propozycje projektowe z listy podstawowej przedstawiają stopień realizacji wskaźników RPO WK-P? 6.Czy wskaźniki produktu i rezultatu pozwolą na osiągnięcie celów zawartych w RPO WK-P? 7.Czy przyjęte wskaźniki są adekwatne do planowanych działań 8.Czy przyjęty harmonogram wdrażania strategii pozwoli na sprawną realizację określonych celów strategii? 4. TAK 5. TAK Warunkowo: P. projektowa Lp. 4 - Brak odniesienia się do możliwości realizacji wskaźnika rezultatu nr 2, który powinien zostać założony na minimalnym poziomie 35%. 2. Działania z obszaru aktywizacji zawodowej powinny zostać poprzedzone analizą potrzeb lokalnego rynku pracy. P. projektowa Lp. 8 - Wskaźniki rezultatu nr 3 i 4 powinny zostać zaplanowane na poziomie minimum 15%. Lista rezerwowa: P. projektowa Lp. 10 proponuje się przenieść na listę rezerwową ze względu na brak oszacowanych wskaźników. 6. TAK Warunkowo: P. projektowa Lp. 4 - Brak odniesienia się do możliwości realizacji wskaźnika rezultatu nr 2, który powinien zostać założony na minimalnym poziomie 35%. 2. Działania z obszaru aktywizacji zawodowej powinny zostać poprzedzone analizą potrzeb lokalnego rynku pracy. P. projektowa Lp. 8 - Wskaźniki rezultatu nr 3 i 4 powinny zostać zaplanowane na poziomie minimum 15%. Lista rezerwowa: P. projektowa Lp. 10 proponuje się przenieść na listę rezerwową ze względu na brak oszacowanych wskaźników. 7. TAK Warunkowo: P. projektowa Lp. 4 - Brak odniesienia się do możliwości realizacji wskaźnika rezultatu nr 2, który powinien zostać założony na minimalnym poziomie 35%. 2. Działania z obszaru aktywizacji zawodowej powinny zostać poprzedzone analizą potrzeb lokalnego rynku pracy. P. projektowa Lp. 8 - Wskaźniki rezultatu nr 3 i 4 powinny zostać zaplanowane na poziomie minimum 15%. Lista rezerwowa: P. projektowa Lp. 10 proponuje się przenieść na listę rezerwową ze względu na brak oszacowanych wskaźników 8.TAK 9i Lp. 1 Aktywne społeczeństwo na terenie Gminy Miasta Kowal ocena pozytywna warunkowa 9i Lp. 2 Aktywizacja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez organizację szkoleń i praktyk ocena pozytywna warunkowa

15 9i Lp. 3 Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w Gminie Fabianki ocena pozytywna 9i Lp. 4 Nowe kwalifikacje zawodowe dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kowal - ocena pozytywna warunkowa 9i Lp. 5 Aktywne społeczeństwo na terenie Gminy Włocławek ocena pozytywna 9i Lp. 6 Rozwijamy się graficznie i komputerowo ocena pozytywna warunkowa 9i Lp. 7 Integracja Drogą do Samodzielności ocena pozytywna 9i Lp. 8 Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka - ocena pozytywna warunkowa 9i Lp. 9 Aktywność to przyszłość ocena pozytywna 9i Lp. 10 -Wsparcie wychowanków pieczy zastępczej oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznymi w wieku lat propozycja projektowa do przeniesienia na listę rezerwową

16 Załącznik nr 2b - PI 8iv - Poddziałanie Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 OSI Włocławek LP Nr fiszki projekt owej Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifik owalne Źródła finansowania EFRR/EFS Wkład własny Wskaźnik rezultatu 1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS - słabiej rozwinięte Wskaźnik produktu 1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - szt. BRAK PROPOZYCJI PROJEKTOWYCH ZŁOŻONYCH W RAMACH PI 8IV Suma - wszystkie projekty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0 Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0 w tym warunkowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0 Suma - projekty niekwalifikujące się do wsparcia 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0 Suma - projekty do przeniesienia na listę rezerwową 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0 Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia Uwagi

17 Załącznik nr 2c - PI 9i - Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne OSI Włocławek LP Nr fiszki projekt owej Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Źródła finansowania EFRR/EFS Wkład własny 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - os. 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - os. Wskaźnik rezultatu 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - os. 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - os. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - os. Wskaźnik produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - os. Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia Uwagi 1 21 Gmina Miasta Kowal Aktywne społeczeństwo na terenie Gminy Miasta Kowal ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł bd warunkowo 1. Oszacowana wartość projektu może okazać się zbyt wysoka w stosunku do liczby osób, które zamierza się objąć wsparciem. 2. Projekt powinien zawierać analizę lokalnego rynku pracy pod kątem zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 3. Jeśli realizatorem projaktu będzie OPS, nie może on samodzielnie realizować usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Potencjalni partnerzy i sposoby współpracy zostały określone w SzOOP Gmina Lubanie Aktywizacja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez organizację szkoleń i praktyk ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł bd warunkowo 1. Projekt powinien zawierać analizę lokalnego rynku pracy pod kątem zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 2. W tej perspektywie finansowej nie przewiduje się realizacji projektów systemowych. Jeśli realizatorem projaktu będzie OPS, nie może on samodzielnie realizować usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Potencjalni partnerzy i sposoby współpracy zostały określone w SzOOP Gmina Fabianki/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fabiankach Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w Gminie Fabianki ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł tak 1. Zaplanowana wartość projektu może okazać się zbyt niska w stosunku do liczby osób, które zamierza się objąć wsparciem. 2. Usługi społeczne mogą być realizowane w ramach PI 9i jedynie w ramach ścieżki reintegracyjnej, obok usług aktywnej integracji, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji Gmina Kowal Nowe kwalifikacje zawodowe dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kowal ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 15 bd warunkowo 1. Brak odniesienia się do możliwości realizacji wskaźnika rezultatu nr 2, który powinien zostać założony na minimalnym poziomie 35%. 2. Działania z obszaru aktywizacji zawodowej powinny zostać poprzedzone analizą potrzeb lokalnego rynku pracy. 3. Wkład własny powinien zostać oszacowany na poziomie minimum 15% Gmina Włocławek Aktywne społeczeństwo na terenie Gminy Włocławek ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł tak 1. Wskaźnik rezultatu nr 2, powinien zostać oszacowany na minimalnym poziomie 35% Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy we Włocławku Rozwijamy się graficznie i komputerowo ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł warunkowo 1. Analiza potrzeb realizacji projektu powinna zostać przeprowadzona o bardziej aktualne dane, niż 2007 rok. 2. Inwestycje remontowe i zakup środków trwałych nie mogą przekroczyć 10% wartości wydatków w projekcie finansowanym z EFS, jeżlej planowane inwestycje miałyby przekroczyć tę wartość, wówczas priorytetem właściwym do realizacji inwestycji infrastrukturalnych z obszaru aktywnej integracji jest finansowany z EFRR PI 9a. Priorytet ten nie będzie realizowany w ramach polityki terytorialnej, dlatego ewentualną propozycję projektowa można umieścić na liście projektów komplementarnych. 3.Działania z obszaru aktywizacji zawodowej powinny zostać poprzedzone analizą potrzeb lokalnego rynku pracy pod kątek zawodów deficytowych i nadwyżkowych Gmina Miasta Włocławek, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Integracja Drogą do Samodzielności ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł tak 1.Wartość projektu może okazać się zbyt wysoka w stosunku do liczby osób, które zamierza sie objąć wsparciem. 2. Projekt powinien zawierać analizę lokalnego rynku pracy pod kątem zawodów deficytowych i nadwyżkowych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł warunkowo 1. Wskaźniki rezultatu nr 3 i 4 powinny zostać zaplanowanowane na poziomie minimum 15%. Zaplanowana kwota wspracia wydaje się zbyt wysoka w stosunku do liczby osób, które zamierza się objąć wsparciem. 2. Projekt powinien zawierać analizę lokalnego rynku pracy pod kątem zawodów deficytowych i nadwyżkowych Gmina Miasta Włocławek, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Aktywność to przyszłość ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł tak 1. Zaplanowana kwota wspracia może okazać się zbyt wysoka w stosunku do liczby osób, które zamierza się objąć wsparciem. 10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Wsparcie wychowanków pieczy zastępczej oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznymw wieku lat ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 24 bd bd bd 24 bd rezerwowy 1. Brakuje odniesienia do mozliwości realizacji wskaźników rezultatu przypisanych do PI 9i w RPO. 2. Wśród działań projektowych nie zaplanowano usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, które dają największe szanse na osiągnięcie celu jakim jest podjęcie pracy przez uczestników projektu. 3. OPS nie może samodzielnie realizować usług aktywnej intergacji o charakterze zawodowym. Potencjalni partnerzy i sposoby współpracy zostały wskazane w SzOOP. 4. Brakuje informacji jakiego rodzaju dofinansowanie z budżetu państwa posłuży do montażu finansowego. Czy można to uznać za wkład własny w projekcie? ZE WZGLĘDU NA BRAK OSZACOWANYCH WSKAŹNIKÓW PROPONUJE SIĘ PRZENIEŚĆ W CHWILI OBECNEJ PROJEKT NA LISTĘ REZERWOWĄ Suma ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł Suma - projekty kwalifikujące się do wsparcia ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł w tym warunkowo ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł Suma - projekty niekwalifikujące się do wsparcia 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma - projekty do przeniesienia na listę rezerwową ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIECKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIECKIEGO Załącznik do Uchwały nr 48/1715/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO Załącznik do Uchwały nr 48/1705/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Załącznik do Uchwały nr 48/1703/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1353/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1353/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1353/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1341/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1341/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1341/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1335/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1335/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1335/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Brodnickiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1338/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1338/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1338/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI INOWROCŁAWIA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI INOWROCŁAWIA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE Załącznik do Uchwały nr 48/1702/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI INOWROCŁAWIA I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/511/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/511/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 2/5/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1142/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1142/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1142/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/510/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/510/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 2/50/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1141/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1141/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1141/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1152/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1152/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1152/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1372/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1372/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1372/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1143/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1143/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1143/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1159/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1159/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1159/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Zasady naboru projektów w konkursie nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17 Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Toruń, 22-25 września 2017 r. Wsparciem mogą zostać objęte: Działa na rzecz osób zagrożonych ubóstwem

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów Załącznik nr. 2 do projektu Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Kryteria wyboru projektów Typ/opis kryterium Punktacja

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Załącznik do uchwały Nr 14/566/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU

Bardziej szczegółowo

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Nowe wyzwania w polityce społecznej Wspólnota działania - Polskie i amerykańskie modele pracy na rzecz rodziny doświadczającej problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1140/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1140/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1140/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU NAKIELSKIEGO

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU NAKIELSKIEGO Załącznik do uchwały Nr 14/574/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/513/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/513/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 12/513/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 25/1251/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 25/1251/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 25/1251/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2043/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r.

UCHWAŁA NR 42/2043/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. UCHWAŁA NR 42/2043/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/8/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR 1/8/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR 1/8/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu

Bardziej szczegółowo

32,85% 23,52% 23,94% 23,85% 19,80% 18,51% 23,17% 23,92% 34,55% 23,45% 3,45% 0% 0,96% 0% 3,15% 1,42% 2,71% 0,45% 0,76% 1,58%

32,85% 23,52% 23,94% 23,85% 19,80% 18,51% 23,17% 23,92% 34,55% 23,45% 3,45% 0% 0,96% 0% 3,15% 1,42% 2,71% 0,45% 0,76% 1,58% Załącznik nr 1 do Strategii ORSG PL Pogłębiona analiza sytuacji gmin u wskiego w obszarze zasobów i stanu pomocy społecznej za 2014 rok Wskaźnik, którym przyznano świadczenie w ach społecznej Odsetek mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/246/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 7/246/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 7/246/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego Tak Nie Nie dotyczy 1. Czy strategia ORSG została złożona przez organ reprezentujący ORSG?

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej przydatny element lokalnej diagnozy społecznej?

Ocena zasobów pomocy społecznej przydatny element lokalnej diagnozy społecznej? Ocena zasobów pomocy społecznej przydatny element lokalnej diagnozy społecznej? Na drodze do skutecznych i efektywnych działań/rozwiązań. Podejście strategiczne w pomocy społecznej Kraków, 6 grudnia 2017

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UZGODNIENIA ZINTEGROWANEGO PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA

WYCIĄG Z UZGODNIENIA ZINTEGROWANEGO PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA Załącznik Nr 3 do Szczegółowych warunków otwartego naboru partnerów Fiszka projektu Społeczna od nowa WYCIĄG Z UZGODNIENIA ZINTEGROWANEGO PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI GRUDZIĄDZA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI GRUDZIĄDZA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE Załącznik do uchwały Nr 14/583/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI GRUDZIĄDZA

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE Załącznik do uchwały Nr 6/145/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. OPINIA z dnia 10.02.2016 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania działań z obszaru włączenia społecznego w ramach konkursów RPO, ogłaszanych w 2018 r.

Możliwości dofinansowania działań z obszaru włączenia społecznego w ramach konkursów RPO, ogłaszanych w 2018 r. Możliwości dofinansowania działań z obszaru włączenia społecznego w ramach konkursów RPO, ogłaszanych w 2018 r. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Działanie 9.1 RPO WŚ 2014-2020 konkurs

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/1156/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 24/1156/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 24/1156/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/902/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 20/902/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 20/902/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1384/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1384/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1384/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/1157/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 24/1157/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 24/1157/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/244/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 7/244/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 7/244/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Na

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYTYCZNE DO OCENY STRATEGII ZIT

WSTĘPNE WYTYCZNE DO OCENY STRATEGII ZIT Załącznik nr 1 do Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wstępnych wytycznych do oceny Strategii ZIT oraz Strategii Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4161/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Uchwała nr 4161/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. Uchwała nr 4161/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA X RPO WO INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA X RPO WO INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 106/2017 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 12 stycznia 2017 r. OŚ PRIORYTETOWA X RPO WO 2014-2020 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2044/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r.

UCHWAŁA NR 42/2044/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. UCHWAŁA NR 42/2044/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób niesamodzielnych w woj. świętokrzyskim

Analiza sytuacji osób niesamodzielnych w woj. świętokrzyskim Analiza sytuacji osób niesamodzielnych w woj. świętokrzyskim 21.05.2018r. Kielce Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium Załącznik do Uchwały Nr 52/2016 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 28 czerwca 2016 r. Kryteria wyboru projektów Działanie: 9.2 Włączenie społeczne Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/324/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 9/324/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 9/324/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa Działanie VIII Integracja społeczna 8.2 Włączenie społeczne Kryteria merytoryczne szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Polityka terytorialna

Polityka terytorialna Polityka terytorialna BYDGOSZCZ 19.01.2017 R. Zgodnie z ustaleniami w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Plan Modernizacji 2020+ w warunkach naszego regionu proces planowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1365/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1365/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1365/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa pomorskiego w obszarach oddziaływania EFS ( )

Wnioski z analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa pomorskiego w obszarach oddziaływania EFS ( ) Wnioski z analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa pomorskiego w obszarach oddziaływania EFS (2015-2017) Patrycja Szczygieł Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego XIV posiedzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1144/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1144/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1144/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Brodnickiego Na

Bardziej szczegółowo

Departament Rozwoju Regionalnego 30 listopada 2015 r.

Departament Rozwoju Regionalnego 30 listopada 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego 30 listopada 2015 r. Założenia polityki terytorialnej Polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego jest wdrażana na czterech poziomach: Poziom wojewódzki obejmuje

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 15 lipca 2015 r. Oś priorytetowa Działanie 1. VIII Integracja społeczna 8.2 Włączenie społeczne Kryteria

Bardziej szczegółowo

Katowice r.

Katowice r. Zmiany do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2019 ROK

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2019 ROK ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2019 ROK 1. WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2019/1 2. INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 3. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Instytucja IX Włączenie społeczne Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie JST w zakresie usług społecznych i zdrowotnych w ramach RPO WL

Wsparcie JST w zakresie usług społecznych i zdrowotnych w ramach RPO WL Wsparcie JST w zakresie usług społecznych i zdrowotnych w ramach RPO WL 2014-2020 Hubert Rząsowski z-ca dyrektora Departamentu Wdrażania EFS Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie RPO WL

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 7 lipca 2014 r.

Zielona Góra, 7 lipca 2014 r. Zielona Góra, 7 lipca 2014 r. Wymiar terytorialny: Województwo Lubuskie, podobnie jak pozostałe regiony w Polsce, realizuje nową politykę regionalną z wykorzystaniem tzw. terytorialnego podejścia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 8/300/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 8/300/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 8/300/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie pomocy społecznej w ZIT. Kraków 13 marca 2015 r.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie pomocy społecznej w ZIT. Kraków 13 marca 2015 r. Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie pomocy społecznej w ZIT Kraków 13 marca 2015 r. 1. Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią ZIT w obszarze pomocy społecznej.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁANIA NA ROK/PÓŁROCZE ROKU 2018

RAMOWY PLAN DZIAŁANIA NA ROK/PÓŁROCZE ROKU 2018 RAMOWY PLAN DZIAŁANIA NA ROK/PÓŁROCZE ROKU 2018 1. WERSJA PLANU DZIAŁANIA 1.0 2. INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 3. Numer osi priorytetowej 4. Nazwa osi priorytetowej Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG

dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG ZAŁOŻENIA I WYMOGI OPRACOWANIA STRATEGII DLA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU LIPNOWSKIEGO LIPNO, 30.03.2015 r. POZIOMY REALIZACJI POLITYKI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Instytucje Pomocy Społecznej

Instytucje Pomocy Społecznej Wstęp Przestrzenne zobrazowanie nasilenia problemów społecznych zostało opracowane przez zespół Obserwatorium Integracji Społecznej, funkcjonujący w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie Rozwój usług społecznych - konkurs

Poddziałanie Rozwój usług społecznych - konkurs Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 22 września 2016 r. Działanie 9.2 Dostępne i

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w latach

Wykres 1. Liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w latach PROJEKT z dnia 3 lutego 2015 r. UZASADNIENIE Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów Senior-WIGOR

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/1152/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 24/1152/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 24/1152/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 1 Załącznik do uchwały Nr 40/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 października 2016 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

Główne rekomendacje dla wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wynikające z Analizy sytuacji społecznoekonomicznej województwa podkarpackiego

Główne rekomendacje dla wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wynikające z Analizy sytuacji społecznoekonomicznej województwa podkarpackiego Główne rekomendacje dla wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wynikające z Analizy sytuacji społecznoekonomicznej województwa podkarpackiego Rzeszów, 10 marca 2017 r. Rozkład alokacji RPO WP 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Łukasz Tur Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie TRYB WYBORU PROJEKTÓW:

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie TRYB WYBORU PROJEKTÓW: KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK Kraków 2018 r.

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK Kraków 2018 r. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2017 Kraków 2018 r. 1 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZACJA ZADANIA USTAWOWEGO Ocena zasobów pomocy społecznej obrazuje zasoby pomocy

Bardziej szczegółowo

RPO WD 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś 9

RPO WD 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś 9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś 9 Ok. 144 mln euro Aktywna integracja (PI 9.i) - 100 926 219 mln euro Oś 9 Włączenie społeczne Dostęp do wysokiej jakości usług, w

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2016

Plan działania na rok 2016 Plan działania na rok 2016 dla poszczególnych działań i poddziałań Osi Priorytetowej 7 RPO LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS INFORMACJE O INSTYTUCJI Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania

Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania Załącznik do Uchwały nr 38/1294/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2014 r. Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 1 1. Wstęp Polityka terytorialna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.1 RPO WO

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.1 RPO WO KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP RPO WO 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny OPOLE, 28 stycznia 2016 r. 1 KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 10.1.3(10i) Typ projektu ( REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3268/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 3268/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lutego 2017 r. Uchwała Nr 3268/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 479/2015 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Tak Nie Nie dotyczy 1. Czy strategia OSI została złożona przez organ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/144/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/144/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/144/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012 2013 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 23/2015 KM RPO WO 2014-2020 Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO Załącznik do uchwały Nr 6/148/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. OPINIA z dnia 10.02.2016 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce to innowacyjny projekt, który łączy w sobie różne podejścia do badania opieki. Wykorzystuje ilościowe i jakościowe

Bardziej szczegółowo

GUS OZPS. Liczba osób w rodzinach, OZPS którym przyznano świadczenie

GUS OZPS. Liczba osób w rodzinach, OZPS którym przyznano świadczenie Załącznik Nr 2 Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020 Obszar strategiczny Wskaźnik Miara Źródło Zaspokajanie potrzeb rodzin w województwie podlaskim 1. Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Karta oceny merytorycznej (jakości) projektu.

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Karta oceny merytorycznej (jakości) projektu. Nr Wniosku:... LISTA SPRAWDZAJĄCA Karta oceny merytorycznej (jakości) projektu. Tytuł Projektu: Beneficjent (Partner) Wiodący: Oś priorytetowa: Nazwisko osoby oceniającej, data zakończenia etapu oceny

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1, 8.2 i 8.3, 8.4 i 8.6 w ramach VIII Osi Priorytetowej RPO WP Integracja Społeczna

Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1, 8.2 i 8.3, 8.4 i 8.6 w ramach VIII Osi Priorytetowej RPO WP Integracja Społeczna Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1, 8.2 i 8.3, 8.4 i 8.6 w ramach VIII Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020 Integracja Społeczna Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH Oś IX Włączenie społeczne

CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH Oś IX Włączenie społeczne CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH Oś IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 14 grudnia 2016 r. 1 Czym są CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH?

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁANIA RPO WP

RAMOWY PLAN DZIAŁANIA RPO WP RAMOWY PLAN DZIAŁANIA RPO WP 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy Instytucja

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 1 Załącznik do uchwały Nr 12/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+

Załącznik Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ Załącznik 8.12 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWA PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH WRPO 2014+ INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie dla Wnioskodawców

Spotkanie dla Wnioskodawców Spotkanie dla Wnioskodawców W ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 11.1 Aktywne włączenie Lublin, dn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 94/2016 KM RPO WO z dnia 14 października 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 94/2016 KM RPO WO z dnia 14 października 2016 r. KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE DLA DZIAŁANIA 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy

Bardziej szczegółowo