OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI INOWROCŁAWIA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI INOWROCŁAWIA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE"

Transkrypt

1

2

3

4 Załącznik do Uchwały nr 48/1702/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI INOWROCŁAWIA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE W oparciu o Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata przyjęte Uchwałą nr 5/134/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. oraz Zasady oceny Strategii Obszaru Rozwoju Strategicznej Interwencji przez IZ RPO przyjęte Uchwałą Nr 15/438/15 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P dokonała oceny częściowej warunkowej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. Niniejsza opinia dotyczy części diagnostycznej Strategii przesłanej drogą elektroniczną w dniu 13 listopada br., jak również zatwierdzonej w miesiącu listopadzie br., a także projektowanych obszarów działań oraz przewidywanych do realizacji propozycji projektowych wraz z analizą wskaźnikową w zakresie PI 9i (aktywne włączenie społeczne), planowanych do realizacji przy współudziale środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Wyżej wskazane elementy zostały zaopiniowane zgodnie z załączonymi kartami ocen w przedmiotowych obszarach (załącznik nr 1 i nr 2 wraz z wykazami tabelarycznymi). W przypadku, gdy karty ocen i zestawienia tabelaryczne zawierają uwagi powinny one zostać wprowadzone przy najbliższej aktualizacji Strategii, w celu uspójnienia dokumentu. Pozytywne bądź warunkowe opinie dla przedstawionych propozycji projektowych stanowią podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w konkursach dedykowanych polityce terytorialnej, ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w IV kw r. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wskazuje, iż niniejsza opinia nie stanowi decyzji o przyznaniu dofinansowania i nie gwarantuje przyznania środków unijnych, a jedynie potwierdza prawidłowy kierunek rozwoju i prawidłowo przyjęte sposoby rozwiązywania problemów Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie przy współudziale m.in. środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

5 Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata beneficjenci z Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie mogą uzyskać na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie m.in. w konkursach dedykowanych polityce terytorialnej, po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji aplikacyjnej. 2

6 Załącznik nr 1 Karta oceny Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji dla Inowrocławia oraz obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie na lata Zagadnienia dla KPBPPiR (punkty 1-3) Nr Elementy Strategii podlegające ocenie Ocena tak/nie (spełnia nie spełnia) Pytania służące ocenie w Wyjaśnienie / uszczegółowienie zakresu podlegającego ocenie zakresie poszczególnych zagadnień 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Czy diagnoza jest kompletna? Sprawdzenie ogólnej zgodności diagnozy z wymogami określonymi w Zasadach przygotowania Strategii dla miast regionalnych i miasta subregionalnego oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie w okresie programowania to znaczy w szczególności: 1. Czy jest syntetyczna? 2. Czy zawiera wszystkie podstawowe elementy określające charakterystykę uwarunkowań i stanu rozwoju? 3. Czy wskazuje zróżnicowania wewnątrzpowiatowe? 4. Czy odwołuje się do pozycji OSI na tle województwa i kraju? 5. Czy została przygotowana na odpowiednim poziomie merytorycznym? 6. Czy przy opracowywaniu Diagnozy posłużono się odpowiednimi danymi i czy są one aktualne? nie * 1.2 Czy diagnoza pozbawiona jest istotnych błędów? Sprawdzenie, czy w diagnozie nie ma błędów związanych z niewłaściwym doborem danych, ich nieaktualnością, błędami w interpretacji które mają wpływ na uzyskane wnioski. tak 2. Spójność i zgodność Strategii OSI ze strategią rozwoju województwa 2.1 Czy strategia jest zgodna z SRW w aspekcie ogólnych założeń rozwoju województwa wskazywanych w SRW? Wszystkie określone w strategii OSI kierunki bezpośrednio nawiązują do kierunków rozwoju lub innych jednoznacznych ustaleń SRW. tak

7 2.2 Czy strategia jest zgodna z SRW w aspekcie rozwiązywania problemów lub wykorzystywania szans rozwojowych wskazywanych dla danego obszaru w SRW? 2.3 Czy strategia jest zgodna z SRW w aspekcie realizacji wskaźników w tym zwłaszcza czy realizacja kierunków rozwoju określonych w OSI może wpłynąć na poprawę wskaźników drugiego poziomu monitorowania SRW (tabela Monitoring realizacji celów strategicznych? Określone w strategii OSI kierunki powinny być blisko powiązane z założeniami rozwoju dla danego obszaru, wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z SRW. Kierunki działań określone w OSI (gdyby doszło do realizacji działań w tych kierunkach) mają powiązania z poprawą wskaźników na poziomie województwa, określonych w SRW. tak tak 3. Zidentyfikowane problemy, kierunki działań, potencjały, sposoby eliminacji problemów i wykorzystania szans rozwojowych 3.1 Czy zidentyfikowane problemy, potencjały, wyzwania, potrzeby rozwojowe wynikają z wykonanej diagnozy? Każdy imiennie wskazany problem, potencjał, wyzwanie jest w sposób przekonujący wyprowadzony/uzasadniony w części diagnostycznej. nie ** 3.2 Czy cele strategii OSI korespondują ze zidentyfikowanymi problemami, potencjałami, wyzwaniami, potrzebami rozwojowymi? 3.3 Czy wskazywane w strategii OSI projekty ściśle i bezpośrednio realizują cele strategii OSI? Cele strategii OSI ukierunkowane na rozwiązanie problemów i wykorzystanie potencjałów danego obszaru. Każdy imiennie wskazany projekt z listy podstawowej i rezerwowej realizuje cele strategii OSI (wymóg nie jest niezbędny dla projektów komplementarnych). Tym samym zakładane efekty (produkty i rezultaty) poszczególnych projektów określonych na liście podstawowej i rezerwowej rozwiązują problem lub wykorzystują szansę. nie *** nie ****

8 3.4 Czy wskaźniki celu podane w tabeli Logika interwencji strategicznej są adekwatne do przedstawionych w tej samej tabeli: zidentyfikowanego problemu/potencjału oraz celu? Zapewniono spójność i logikę programowania poprzez wyeliminowanie sytuacji, gdy wskaźniki interwencji nie są adekwatne do problemu/potencjału i celu, który uzasadniał tę interwencję. tak *wyjaśnienie do 1.1 We fragmentach części diagnostycznej brak tematycznego opisu zagadnień, np. bezrobocie w sposób bardzo ogólny opisane zostało na stronie 15. Następnie dalszy opis bezrobocia ma miejsce na stronie 18, a pomiędzy tymi stronami znajdują się opisy innych zagadnień; ponownie zapisy dotyczące bezrobocia umieszczono na stronie 28. str akapit, zaczynający się od słów Odsetek ludzi młodych zmniejsza się na skutek [ ] należy zaznaczyć, że informacja dotyczy Inowrocławia, a nie omawianego wcześniej IOF str. 27 akapit 5, 6 i 7 występuje sprzeczność informacji w 5 akapicie (i w 7) stwierdza się, że liczba ludności na terenie Gminy systematycznie rośnie, natomiast 6-ty zaczyna się od informacji, że: Zarówno w gminie jak i w mieście negatywne procesy demograficzne [ ] wpływają na malejącą liczbę ludności w niektórych przypadkach zagadnienia, zwłaszcza te, które w analizie SWOT wskazane są jako słabe strony, nie są poparte danymi (wartościami liczbowymi). **wyjaśnienie do 3.1 Wykonana analiza SWOT w przypadku wielu zapisanych sformułowań nie nawiązuje do tekstu diagnozy. Sformułowania te nie są poparte żadnymi obiektywnymi informacjami, czy danymi liczbowymi. Poza tym, w niektórych przypadkach zapis sformułowań wskazuje, że dotyczą one całego obszaru IOF, a w rzeczywistości z treści diagnozy wynika, że jedynie Inowrocławia lub Gminy wiejskiej. Prawidłowo wykonana analiza SWOT powinna stanowić podsumowanie dokonanych analiz (w tym wypadku tekstu diagnozy) i nie może dotyczyć elementów wcześniej nie analizowanych, lub sprzecznych z treścią diagnozy. Zgodnie z Zasadami przygotowania Strategii dla miast regionalnych i miasta subregionalnego oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 5/136/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r.

9 Diagnoza powinna wskazywać na potencjały i bariery rozwojowe danego obszaru, tj. zawierać identyfikację najważniejszych problemów i sposobów ich rozwiązania oraz możliwości rozwoju danego obszaru. Ponadto w diagnozie należy wskazać cechy specyficzne dla miast regionalnych/subregionalnego w skali województwa, takie jak specjalizacja, szanse lub zagrożenia rozwojowe, potencjał sfery społecznej (m.in. demografia, rynek pracy, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, edukacja), stan infrastruktury technicznej i społecznej itp. Diagnoza powinna mieć charakter długookresowy i wskazywać na trendy rozwojowe danego obszaru. Uzupełnieniem diagnozy może być przeprowadzenie analizy SWOT stanowiącej uporządkowanie informacji z dokonanej diagnozy obszaru wsparcia. Ponieważ diagnozy nie zakończono wskazaniem potencjałów i barier rozwojowych, rolę tę powinna pełnić prawidłowo wykonana analiza SWOT, jednak na podstawie obecnej analizy SWOT nie można wskazać faktycznych potencjałów czy barier/problemów rozwojowych IOF. W tabeli umieszczono zarówno zapisy wynikające z treści diagnozy, jak również nawiązujące do zagadnień, które nie były w diagnozie poruszane. Znajdują się tu również zapisy niezrozumiałe (w Szansach i Zagrożeniach), których znaczenia dla rozwoju IOF w treści diagnozy nie wyjaśniono. Na stronie 40 dokumentu zapisano, iż Analiza została sporządzona w oparciu o założenia wynikające ze Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 r. oraz Strategii Rozwoju Gminy Inowrocław na lata (Diagnozy Strategicznej Gminy Inowrocław). Wykorzystanie wcześniej sporządzonych dokumentów do wykonania analizy SWOT w obecnej strategii należy uznać za poprawne metodologicznie, jednak zapisując w obecnej tabeli SWOT sformułowania wynikowe z innych dokumentów, należałoby również w treści diagnozy podać choć skrótowe opisy zjawisk, czy wyjaśnienia problemów i potencjałów, które uzasadniałyby istnienie zapisów w analizie SWOT. Mocne strony Atrakcyjne tereny rekreacyjne, wypoczynkowe i obiekty sportowe miasta potencjał nie wynika z treści diagnozy Dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna występuje tu sprzeczność z zapisem w Słabych stronach Niewystarczający poziom skanalizowania Gminy Wysoki poziom oferty edukacyjnej - zapis nie wynika z treści diagnozy Bogata oferta kulturalna miasta- zapis nie wynika z treści diagnozy Wzrastający wskaźnik przedsiębiorczości - zapis nie wynika z diagnozy Korzystne warunki środowiskowe (równinne ukształtowanie terenu, wysoka jakość gleb, liczne cieki wodne, występowanie wód podziemnych, w tym geotermalnych, złoża surowców mineralnych, duża liczba pomników przyrody) część zapisu nie wynika z treści diagnozy

10 Bliskość dużych rynków zbytu - zapis nie wynika z treści diagnozy Duża liczba organizacji pozarządowych - zapis nie wynika z treści diagnozy Zmniejszający się deficyt budżetowy - zapis nie wynika z treści diagnozy Słabe strony Słabo rozwinięta funkcja turystyczno-rekreacyjna gminy - zapis nie wynika z treści diagnozy Brak wyraźnych ośrodków uzupełniających w treści diagnozy zapisano, że w Gminie Inowrocław brak ośrodków uzupełniających i mieszkańcy Gminy swe potrzeby zaspokajają w Inowrocławiu. Jednocześnie nie wyjaśniono, dlaczego uznano tę sytuację za problemową, tym bardziej, że zapisano również, iż większość terenu Gminy wiejskiej położona jest w bardzo bliskiej odległości do Inowrocławia, a maksymalna odległość nie przekracza 15 km. Noteć i jej dolina stanowią istotną barierę terenową, wpływająca na podział strukturalny gminy - zapis nie wynika z treści diagnozy Zły stan techniczny mieszkań komunalnych i ich niewystarczająca ilość - zapis nie wynika z treści diagnozy Zbliżona liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym błędny wniosek liczba osób w wieku poprodukcyjnym jest wyraźnie wyższa, niż w grupie przedprodukcyjnej Niski wskaźnik przedsiębiorczości sformułowanie nie wynika z diagnozy dla miasta nie podano wartości liczbowych, które uwiarygodniałyby to stwierdzenie (brak wartości dla Inowrocławia i średnich dla pozostałych miast województwa, czy lokaty Inowrocławia wśród tych miast), a w przypadku Gminy wiejskiej zagadnienie nie było w ogóle analizowane w diagnozie. Bariery dla osób niepełnosprawnych uniemożliwiające im aktywny udział w życiu społecznym - zapis nie wynika z treści diagnozy Brak własnych terenów inwestycyjnych Gminy zapis nie wynika z diagnozy Wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej dla Gminy wiejskiej nie podano informacji o korzystających z pomocy społecznej, nie można więc uogólniać stwierdzenia na cały IOF -

11 Utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia - sformułowanie nie wynika z diagnozy nie podano wartości liczbowych, które uwiarygodniałyby to stwierdzenie (brak porównania wartości dla Inowrocławia ze średnią wojewódzką, czy średnią dla miast); brak oceny sytuacji dla Gminy wiejskiej choćby porównania wartości w Gminie wiejskiej do średniej wojewódzkiej, czy średniej dla gmin wiejskich województwa Mała liczba obszarów szczególnie cennych przyrodniczo - zapis nie wynika z treści diagnozy Formy chronione o relatywnie niskiej randze i zajmujące niewielkie powierzchnie - zapis nie wynika z treści diagnozy Małe roczne opady - zapis nie wynika z treści diagnozy Niski poziom otrzymywanych dotacji i subwencji na 1 mieszkańca - dla Gminy wiejskiej nie analizowano tego zagadnienia, nie można więc uogólniać stwierdzenia na cały IOF Duży odsetek mieszkańców niezaangażowanych w życie miasta i gminy - zapis nie wynika z treści diagnozy Szanse i zagrożenia Większość zapisów nie wynika z treści diagnozy, nawiązuje do tematyki, która nie była w treści diagnozy poruszana lub/i zapis jest bardzo ogólny i niezrozumiały w kontekście sporządzonego dokumentu. Szanse Utrzymujący się wysoki poziom dochodów własnych na 1 mieszkańca dla Gminy nie analizowano tego zagadnienia, nie można więc uogólniać wskaźnika na cały IOF Wzrost wykorzystania Internetu w pracy oraz Świadczeniu usług publicznych zapis ogólny, nie nawiązuje do diagnozy Możliwość rozwoju lotniska Aeroklubu Kujawskiego w celach turystycznych i biznesowych zapis nie nawiązuje do diagnozy Wykorzystanie rzeki Noteci do celów rekreacyjnych i turystycznych - zapis nie nawiązuje do diagnozy

12 Lepsza integracja i koordynacja przestrzeni (planowanie przestrzenne) - zapis ogólny, nie nawiązuje do diagnozy Wzrost dochodów ludności - zapis ogólny, nie nawiązuje do diagnozy Stała współpraca sektora publicznego z pozarządowym - zapis nie nawiązuje do diagnozy Regulacje UE (m.in. w zakresie ochrony środowiska) - zapis ogólny, nie nawiązuje do diagnozy Rozwój nowych technologii informatycznych wspomagających zarządzanie - zapis ogólny, nie nawiązuje do diagnozy Duże zainteresowanie terenami pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe dla Inowrocławia nie analizowano tego zagadnienia (podano informację jedynie dla Gminy wiejskiej), nie można więc uogólniać wskaźnika na cały IOF Wzrost zainteresowania aktywnymi formami wypoczynku, w tym turystyką rowerową - zapis nie nawiązuje do diagnozy Wzrost znaczenia czasu wolnego, moda na aktywny wypoczynek - zapis nie nawiązuje do diagnozy Możliwość współpracy z innymi podmiotami zapis niezrozumiały Rozwój turystyki - zapis nie nawiązuje do diagnozy Propagowanie idei wolontariatu - zapis ogólny, nie nawiązuje do diagnozy Rosnąca wrażliwość społeczna w zakresie ochrony środowiska - zapis ogólny, nie nawiązuje do diagnozy Zagrożenia Utrzymujące się niekorzystne procesy demograficzne (starzenie się społeczeństwa, spadek liczby mieszkańców, drenaż intelektualny) w diagnozie wskazuje się jedynie na spadek liczby mieszkańców w mieście, a w Gminie na jej wzrost, nie można więc tych informacji uogólniać na cały IOF, bez podania danych liczbowych uwiarygodniających stwierdzenie Wzrost kosztów energii i paliw - zapis ogólny, nie nawiązuje do diagnozy

13 Prognozowany niż demograficzny brak uzasadnienia w diagnozie, nie przytoczono żadnych danych liczbowych na poparcie tego stwierdzenia Niekorzystne procesy dotyczące struktury wiekowej społeczeństwa (tendencja wykazująca starzenie się społeczeństwa) dla Gminy nie analizowano tego zagadnienia, nie można wiec uogólniać wskaźnika na cały IOF Intensywny rozwój gospodarczy (zagrożenie dla jakości walorów przyrodniczych) zapis nie wynika z diagnozy Zmiana przepisów dotyczących gospodarowania odpadami - zapis ogólny, nie nawiązuje do diagnozy Kryzys ekonomiczny zapis ogólny, niezrozumiały, nie nawiązuje do diagnozy Malejące wsparcie finansowe ze strony państwa na opiekę społeczną - zapis ogólny, niezrozumiały, nie nawiązuje do diagnozy Niestabilne uregulowania prawne i finansowe - zapis ogólny, nie nawiązuje do diagnozy Wzrost zachowań biernych i postaw roszczeniowych zapis nie wynika z diagnozy Powierzanie samorządom coraz większego zakresu obowiązków - zapis ogólny, nie nawiązuje do diagnozy Wzrost patologii spowodowany brakiem pracy i środków do życia zapis nie wynika z diagnozy Wnioski str. 43 Niepoprawne metodologicznie jest umieszczenie rozdziału Wnioski po wykonanej analizie SWOT oraz zamieszczenie w nich informacji, które nie pojawiły się wcześniej w treści diagnozy. Wnioski powinny stanowić podsumowanie rozdziału. W obecnym układzie i zapisie wniosków, po dokonanej analizie SWOT (którą wykonuje się na podstawie zebranych w diagnozie informacji), pojawiają się dodatkowe informacje diagnostyczne. *** wyjaśnienie do 3.2

14 Nie wszystkie wskazane cele strategii ukierunkowane są na rozwiązanie problemów i wykorzystanie potencjałów IOF. W treści diagnozy nie poruszano zagadnień, np.: uciążliwości transportu publicznego, publicznych systemów oświetleniowych, gospodarki wodnej, niedoboru usług społecznych, braku podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi, niedostatecznej jakości edukacji **** wyjaśnienie do 3.3 Projekty generalnie wpływają na realizację celów rozwojowych, lecz patrz punkt: *** wyjaśnienie do 3.2. Opracowanie: KPBPPiR we Włocławku, Oddział w Bydgoszczy, r.

15 Załącznik nr 2 Karta oceny Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na lata Ocena projektowanych obszarów działań oraz przewidywanych do realizacji propozycji projektowych wraz z analizą wskaźnikową 1.Czy Strategia uwzględnia zapisy planów gospodarki niskoemisyjnej w kontekście planowanych działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym? 2.Czy Strategia zawiera odniesienie do KPOŚK w kontekście planowanych działań w obszarze gospodarki wodnościekowej? 3.Czy propozycje projektów z listy podstawowej zawarte w Strategii OSI i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie są zgodne z zapisami RPO WK-P (4c, 4e, 6b, 6c, 9b,10a, 8iv, 9i, 9iv,10i, 10iv) oraz SzOOP? PI 8iv Brak propozycji projektowych złożonych w ramach PI 8iv PI 9i 1.Nie dotyczy 2. Nie dotyczy 3. TAK WARUNKOWO: P. projektowa Lp Fiszka nie zawiera informacji na temat wysokości wkładu własnego i kwoty dofinansowania. 2. Należy zwrócić uwagę, iż wsparcie w ramach PI 9i może być przeznaczone na stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących KIS lub poprzez utworzenie tych podmiotów. Należy określić o ile zwiększy się liczba miejsc w prowadzonym KIS. Ponadto beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu podmiotów po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 3. Projekt powinien zawierać analizę potrzeb realizacji projektu oraz analizę potrzeb lokalnego rynku pracy. P. projektowa Lp Projekt powinien zawierać analizę potrzeb lokalnego rynku pracy pod kątem działań deficytowych i nadwyżkowych. 2. Należałoby zweryfikować liczbę osób, które zamierza się objęć wsparciem biorąc pod uwagę, iż osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będą wliczane do wskaźnika, o ile będą wobec nich prowadzone działania projektowe. 3. Jeżeli realizatorem działań projektowych będzie OPS, wówczas usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym muszą być realizowane w partnerstwie z podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie aktywizacji zawodowej - zgodnie z SzOOP. LISTA REZERWOWA: P. projektowa Lp W ramach PI 9i realizowane będą usługi z obszaru aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które wpłyną na osiągnięcie celu w postaci przywrócenia osób objętych wsparciem na rynek pracy. Usługi społeczne skierowane do młodzieży i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych będą realizowane w ramach PI 9iv. Fiszka nie zawiera informacji na temat wysokości wkładu własnego. Ponadto nie odniesiono się do możliwości osiągnięcia wskaźników przypisanych do PI 9i. ZE WZGLĘDU NA BRAK m.in. OSZACOWANYCH WSKAŹNIKÓW PROPONUJE SIĘ PRZENIEŚĆ W CHWILI OBECNEJ PROJEKT NA LISTĘ REZERWOWĄ LISTA KOMPLEMENTARNA: P. projektowa Lp Działania w ramach PI 9i są skierowane do osób z grupy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej, gdyż celem realizacji projektu jest przywrócenie tych osób na rynek pracy. Osoby z otoczenia tych osób mogą być objęte projektem jedynie w zakresie w jakim wpłynie to na realizację celu głównego. 2. Nie jasnymi pozostają zapisy zawarte w fiszce odnoszące się do tworzenia KIS przez podmioty takie jak biblioteka, czy centrum kultury, podczas gdy projekt zakłada zatrudnienie specjalistycznej kadry do realizacji działań projektowych. Jaki wkład miałyby wnieść do projektu wymienione instytucje? 3. Nie odniesiono się do możliwości realizacji wskaźników rezultatu badających efektywność zatrudnieniową (minimalny poziom 15%), co również rodzi uzasadnione wątpliwości, co do możliwości osiągnięcia celów projektu. W CHWILI OBECNEJ PROPONUJE SIĘ PRZENIESIENIE PROPOZYCJI PROJEKTOWEJ NA LISTĘ KOMPLEMENTARNĄ. 4.Czy działania planowane do realizacji zawarte w propozycjach projektowych odpowiadają na problemy i potencjały opisane w diagnozie? 5.Czy propozycje projektowe z listy podstawowej przedstawiają stopień realizacji wskaźników RPO WK-P? 4. TAK WARUNKOWO 5. TAK WARUNKOWO: P. projektowa Lp. 3 - Brakuje odniesienia do możliwości realizacji wskaźnika rezultatu nr 4 na minimalnym poziomie 15%. LISTA REZERWOWA: P. projektowa Lp. 4 - Nie odniesiono się do możliwości osiągnięcia wskaźników przypisanych do PI 9i. ZE WZGLĘDU NA BRAK m.in. OSZACOWANYCH WSKAŹNIKÓW PROPONUJE SIĘ PRZENIEŚĆ W CHWILI OBECNEJ PROJEKT NA LISTĘ REZERWOWĄ. LISTA KOMPLEMENTARNA: P. projektowa Lp. 2 - Nie odniesiono się do możliwości realizacji wskaźników rezultatu badających efektywność zatrudnieniową (minimalny poziom 15%), co rodzi uzasadnione wątpliwości, co do możliwości osiągnięcia celów projektu. W CHWILI OBECNEJ PROPONUJE SIĘ PRZENIESIENIE PROPOZYCJI PROJEKTOWEJ NA LISTĘ KOMPLEMENTARNĄ. 6.Czy wskaźniki produktu i rezultatu pozwolą na osiągnięcie celów zawartych w RPO WK-P? 6. TAK WARUNKOWO: P. projektowa Lp. 3 - Brakuje odniesienia do możliwości realizacji wskaźnika rezultatu nr 4 na minimalnym poziomie 15%. LISTA REZERWOWA: P. projektowa Lp. 4 - Nie odniesiono się do możliwości osiągnięcia wskaźników przypisanych do PI 9i. ZE WZGLĘDU NA BRAK m.in. OSZACOWANYCH WSKAŹNIKÓW

16 PROPONUJE SIĘ PRZENIEŚĆ W CHWILI OBECNEJ PROJEKT NA LISTĘ REZERWOWĄ. LISTA KOMPLEMENTARNA: P. projektowa Lp. 2 - Nie odniesiono się do możliwości realizacji wskaźników rezultatu badających efektywność zatrudnieniową (minimalny poziom 15%), co rodzi uzasadnione wątpliwości, co do możliwości osiągnięcia celów projektu. W CHWILI OBECNEJ PROPONUJE SIĘ PRZENIESIENIE PROPOZYCJI PROJEKTOWEJ NA LISTĘ KOMPLEMENTARNĄ. 7.Czy przyjęte wskaźniki są adekwatne do planowanych działań 7. TAK WARUNKOWO: P. projektowa Lp. 3 - Brakuje odniesienia do możliwości realizacji wskaźnika rezultatu nr 4 na minimalnym poziomie 15%. LISTA REZERWOWA: P. projektowa Lp. 4 - Nie odniesiono się do możliwości osiągnięcia wskaźników przypisanych do PI 9i. ZE WZGLĘDU NA BRAK m.in. OSZACOWANYCH WSKAŹNIKÓW PROPONUJE SIĘ PRZENIEŚĆ W CHWILI OBECNEJ PROJEKT NA LISTĘ REZERWOWĄ. LISTA KOMPLEMENTARNA: P. projektowa Lp. 2 - Nie odniesiono się do możliwości realizacji wskaźników rezultatu badających efektywność zatrudnieniową (minimalny poziom 15%), co rodzi uzasadnione wątpliwości, co do możliwości osiągnięcia celów projektu. W CHWILI OBECNEJ PROPONUJE SIĘ PRZENIESIENIE PROPOZYCJI PROJEKTOWEJ NA LISTĘ KOMPLEMENTARNĄ. 8.Czy przyjęty harmonogram wdrażania strategii pozwoli na sprawną realizację określonych celów strategii? 8.TAK 9i Lp. 1 Klub Integracji Społecznej Fundacja Ekspert Kujawy ocena pozytywna 9i Lp. 2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym propozycja projektowa do przeniesienia na listę komplementarną 9i Lp. 3 Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie ocena pozytywna warunkowa 9i Lp. 4 Rewitalizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Inowrocławia propozycja projektowa do przeniesienia na listę rezerwową 9i Lp. 5 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych i wykluczonych społecznie Gminy Inowrocław ocena pozytywna warunkowa

17 Załącznik nr 2b - PI 8iv - Poddziałanie Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 OSI Inowrocław LP Nr fiszki projekt owej Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Suma - wszystkie projekty Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia w tym warunkowo Suma - projekty niekwalifikujące się do wsparcia Suma - projekty do przeniesienia na listę rezerwową Wartość całkowita BRAK PROPOZYCJI PROJEKTOWYCH ZŁOŻONYCH W RAMACH PI 8IV Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifik owalne Źródła finansowania EFRR/EFS Wkład własny Wskaźnik rezultatu 1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS - słabiej rozwinięte Wskaźnik produktu 1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - szt. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0 Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia Uwagi

18 Załącznik nr 2c - PI 9i - Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne OSI Inowrocław LP Nr fiszki Podmiot zgłaszający projekt Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne owej Koszty niekwalifikowalne Źródła finansowania EFRR/EFS Wkład własny 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - os. 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - os. Wskaźnik rezultatu 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - os. 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - os. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - os. Wskaźnik produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - os. Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia Uwagi 1 29 Fundacja Ekspert Kujawy Klub Integracji Społecznej Fundacja Ekspert - Kujawy ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł tak 1. Należy zwrócić uwagę, iż wsparcie w ramach PI 9i może być przeznaczone na stworzenie nowych miejsc reintegracji społeczej i zawodowej w istniejących KIS lub poprzez utworzenie tych podmiotów. Ponieważ w fiszce znalazł się zpis, iż planuje się rozszerzyć zakres działalności KIS, należy zawrzeć informację o ile zwiększy się liczba miejsc. Ponadto beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu podmiotów po zakończeniu realizacji projektu conajmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 2. Planowana kwota wsparcia może okazać się zbyt wysoka w stosunku do liczby osób, które zamierza się objąć wsparciem. 2 Miasto Inowrocław Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł bd bd komplementarny 1. Działania w ramach PI 9i są skierowane do osób z grupy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej, gdyż celem realizacji projektu jest przywrócenie tych osób na rynek pracy. Osoby z otoczenia tych osób mogą być objęte projektem jedynie w zakresie w jakim wpłynie to na realizację celu głównego. 2. Nie jasnymi pozostają zapisy zawarte w fiszce odnoszące się do tworzenia KIS przez podmioty takie jak biblioteka, czy centrum kultury, podczas gdy projekt zakłada zatrudnienie specjalistycznej kadry do realizacji działań projektowych. Jaki wkład miałyby wnieść do projektu wymienione instytucje? 3. Nie odniesiono się do możliwości realizacji wskaźników rezultatu badających efektywność zatrudnieniową (minimalny poziom 15%), co również rodzi uzasadnione wątpliwości, co do możliwości osiągnięcia celów projektu. 3 Miasto Inowrocław - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł bd 60 bd warunkowo 1. Fiszka nie zawiera informacji na temat wysokości wkładu własnego i kwoty dofinansowania. 2. Brakuje odniesienia do możliwości realizacji wskaźnika rezultatu nr 4 na minimalnym poziomie 15%. 3. Należy zwrócić uwagę, iż wsparcie w ramach PI 9i może być przeznaczone na stworzenie nowych miejsc reintegracji społeczej i zawodowej w istniejących KIS lub poprzez utworzenie tych podmiotów. Należy określić o ile zwiększy sie liczba miejsc w prowadzonym KIS. Ponadto beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu podmiotów po zakończeniu realizacji projektu conajmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 5. Projekt powinien zawierać analizę potrzeb realizacji projektu oraz analizę potrzeb lokalnego rynku pracy. 4 Miasto Inowrocław - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu Rewitalizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Inowrocławia ,00 zł ,00 zł 0,00 zł bd bd bd bd 10 bd 50 bd rezerwowy 1. W ramach PI 9i realizowane będą usługi z obszaru aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które wpłyną na osiągnięcie celu w postaci przywrócenia osób objętych wsparciem na rynek pracy. Usługi społeczne skierowane do młodzieży i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu ról opiekuńćzo-wychowawczych będą realizowane w ramach PI 9iv. Fiszka nie zawiera informacji na temat wysokości wkładu własnego. Ponadto nie odniesiono się do możliwości osiągnięcia wskaźników przypisanych do PI 9i. ZE WZGLĘDU NA BRAK m.in. OSZACOWANYCH WSKAŹNIKÓW PROPONUJE SIĘ PRZENIEŚĆ W CHWILI OBECNEJ PROJEKT NA LISTĘ REZERWOWĄ 5 24 Gmina Inowrocław Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych i wykluczonych społecznie Gminy Inowrocław ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł warunkowo 3. Projekt powinien zawierać analizę potrzeb lokalnego rynku pracy pod kątem działań deficytowych i nadwyżkowych. 2. Należałoby zweryfikować liczbę osób, które zamierza się objęć wsparciem biorąc pod uwagę, iż osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będą wliczane do wskaźnika, o ile będą wobec nich prowadzone działania projketowe. 3. Jeżeli realizotorem działań projektowych będzie OPS, wówczas usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym muszą być realizowane w partnerstwie z podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie aktywizacji zawodowej - zgodnie z SzOOP. Suma Suma - projekty kwalifikujące się do wsparcia w tym warunkowo Suma - projekty niekwalifikujące się do wsparcia Suma - projekty do przeniesienia na listę rezerwową ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIECKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIECKIEGO Załącznik do Uchwały nr 48/1715/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO Załącznik do Uchwały nr 48/1705/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Załącznik do Uchwały nr 48/1703/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1341/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1341/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1341/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1338/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1338/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1338/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1335/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1335/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1335/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Brodnickiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1353/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1353/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1353/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1141/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1141/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1141/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/511/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/511/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 2/5/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/510/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/510/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 2/50/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Na

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE Załącznik do Uchwały nr 48/1701/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1152/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1152/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1152/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1372/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1372/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1372/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1159/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1159/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1159/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1142/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1142/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1142/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1143/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1143/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1143/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1140/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1140/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1140/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/246/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 7/246/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 7/246/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/513/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/513/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 12/513/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 25/1251/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 25/1251/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 25/1251/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2043/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r.

UCHWAŁA NR 42/2043/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. UCHWAŁA NR 42/2043/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/244/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 7/244/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 7/244/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/1156/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 24/1156/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 24/1156/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/8/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR 1/8/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR 1/8/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/902/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 20/902/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 20/902/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU NAKIELSKIEGO

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU NAKIELSKIEGO Załącznik do uchwały Nr 14/574/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 8/300/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 8/300/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 8/300/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYTYCZNE DO OCENY STRATEGII ZIT

WSTĘPNE WYTYCZNE DO OCENY STRATEGII ZIT Załącznik nr 1 do Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wstępnych wytycznych do oceny Strategii ZIT oraz Strategii Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Załącznik do uchwały Nr 14/566/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów Załącznik nr. 2 do projektu Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Kryteria wyboru projektów Typ/opis kryterium Punktacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1365/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1365/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1365/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1144/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1144/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1144/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Brodnickiego Na

Bardziej szczegółowo

Polityka terytorialna

Polityka terytorialna Polityka terytorialna BYDGOSZCZ 19.01.2017 R. Zgodnie z ustaleniami w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Plan Modernizacji 2020+ w warunkach naszego regionu proces planowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/324/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 9/324/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 9/324/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1384/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1384/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1384/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Na

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI GRUDZIĄDZA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI GRUDZIĄDZA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE Załącznik do uchwały Nr 14/583/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI GRUDZIĄDZA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2016

Plan działania na rok 2016 Plan działania na rok 2016 dla poszczególnych działań i poddziałań Osi Priorytetowej 7 RPO LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS INFORMACJE O INSTYTUCJI Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/504/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/504/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 12/504/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego Tak Nie Nie dotyczy 1. Czy strategia ORSG została złożona przez organ reprezentujący ORSG?

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 7 lipca 2014 r.

Zielona Góra, 7 lipca 2014 r. Zielona Góra, 7 lipca 2014 r. Wymiar terytorialny: Województwo Lubuskie, podobnie jak pozostałe regiony w Polsce, realizuje nową politykę regionalną z wykorzystaniem tzw. terytorialnego podejścia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/1157/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 24/1157/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 24/1157/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE Załącznik do uchwały Nr 6/145/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. OPINIA z dnia 10.02.2016 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2044/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r.

UCHWAŁA NR 42/2044/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. UCHWAŁA NR 42/2044/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka

Bardziej szczegółowo

dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG

dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG ZAŁOŻENIA I WYMOGI OPRACOWANIA STRATEGII DLA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU LIPNOWSKIEGO LIPNO, 30.03.2015 r. POZIOMY REALIZACJI POLITYKI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji. II spotkanie konsultacyjne

Gminny Program Rewitalizacji. II spotkanie konsultacyjne Gminny Program Rewitalizacji. II spotkanie konsultacyjne Plan spotkania: 1. Informacja dot. aktualnego postępu prac nad GPR 2. Podsumowanie badania ankietowego 3. Podsumowanie naboru zgłoszeń projektów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/1152/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 24/1152/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 24/1152/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

ZAKRES LOKALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ZAKRES LOKALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH WIELKOPOLSKIE REGIONALNE FORUM TERYTORIALNE Spotkanie subregionalne - Kalisz, 11 czerwca 2018 r. Oddział Planowania Strategicznego DPR Metodyka opracowania Analiza

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁY, PROBLEMY I PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK I POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO r.

POTENCJAŁY, PROBLEMY I PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK I POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO r. POTENCJAŁY, PROBLEMY I PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK I POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO 22.11.2012r. Szkolnictwo średnie i wyŝsze Miejsca pracy Kultura i sport Tereny inwestycyjne Usługi okołobiznesowe

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie TRYB WYBORU PROJEKTÓW:

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie TRYB WYBORU PROJEKTÓW: KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO Załącznik do uchwały Nr 6/148/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. OPINIA z dnia 10.02.2016 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie 3.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu

Przedsięwzięcie 3.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu Kryteria wyboru operacji załącznik Nr 3 do ogłoszenia naboru nr 3/17 Przedsięwzięcie 3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu LP. Operacje Kryterium Zasady pkt. pkt. Opis / Sposób

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

Departament Rozwoju Regionalnego 30 listopada 2015 r.

Departament Rozwoju Regionalnego 30 listopada 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego 30 listopada 2015 r. Założenia polityki terytorialnej Polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego jest wdrażana na czterech poziomach: Poziom wojewódzki obejmuje

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Zasady naboru projektów w konkursie nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17 Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Toruń, 22-25 września 2017 r. Wsparciem mogą zostać objęte: Działa na rzecz osób zagrożonych ubóstwem

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Łukasz Tur Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Załącznik do Uchwały nr 13/XXI//2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 10 lutego 2017 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Działanie 9.1

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Katowice r.

Katowice r. Zmiany do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WZ Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Rewitalizacja w RPO WZ Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych Rewitalizacja w RPO WZ 2014-2020 Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych Wsparcie działań rewitalizacyjnych Wsparcie na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Załącznik do Uchwały nr./xxvii//2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia lipca 2017 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Działanie 9.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 15 lipca 2015 r. Oś priorytetowa Działanie 1. VIII Integracja społeczna 8.2 Włączenie społeczne Kryteria

Bardziej szczegółowo

Departament Planowania Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Planowania Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Założenia perspektywy finansowej 2014-20202020 27 lutego 2014 r. Jedną z głównych zasad programowania 2014-2020 jest wymiar terytorialny. Podejście terytorialne zakłada odejście od postrzegania obszarów

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii OSI Strategiczna

Bardziej szczegółowo

Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej SUBREGION BIELSKI

Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej SUBREGION BIELSKI Załącznik do uchwały Nr 16/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UZGODNIENIA ZINTEGROWANEGO PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA

WYCIĄG Z UZGODNIENIA ZINTEGROWANEGO PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA Załącznik Nr 3 do Szczegółowych warunków otwartego naboru partnerów Fiszka projektu Społeczna od nowa WYCIĄG Z UZGODNIENIA ZINTEGROWANEGO PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata stan na dzień

Informacja o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata stan na dzień Informacja o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stan na dzień 31.01.2019 Toruń 28.02.2019 Nabory w ramach RPO WK-P wg stanu realizacji

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Programu Rewitalizacji

Karta Oceny Programu Rewitalizacji Karta Oceny Programu Rewitalizacji Tytuł dokumentu i właściwa uchwała Rady Gminy: (wypełnia Urząd Marszałkowski).. Podstawa prawna opracowania programu rewitalizacji 1 : art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH DLA DZIAŁANIA LUBELSKIEGO NA LATA

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH DLA DZIAŁANIA LUBELSKIEGO NA LATA KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH DLA DZIAŁANIA.3 EKONOMIA SPOŁECZNA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 204-2020 OŚ PRIORYTETOWA WŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ KONSULTACJI

FORMULARZ KONSULTACJI FORMULARZ KONSULTACJI Projektu programu wojewódzkiego pt. Równe szanse. Program działania na rzecz niepełnosprawnych do 2020 r. Dane uczestnika konsultacji Nazwa Adres Numer telefonu/adres e-mail Imię

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium Załącznik do Uchwały Nr 52/2016 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 28 czerwca 2016 r. Kryteria wyboru projektów Działanie: 9.2 Włączenie społeczne Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne.

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne. Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne Sposób oceny A.1 Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono w instytucji wskazanej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA SPECYFICZNE dla OP VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA

KRYTERIA SPECYFICZNE dla OP VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA Załącznik do Uchwały Nr 35 / VI / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2016 r. Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania

Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania Załącznik do Uchwały nr 38/1294/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2014 r. Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 1 1. Wstęp Polityka terytorialna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żninskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żninskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żninskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 17 marca 2016 r.

Uchwała Nr 13/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 17 marca 2016 r. Uchwała Nr 13/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa Działanie VIII Integracja społeczna 8.2 Włączenie społeczne Kryteria merytoryczne szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WD Nabory w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Działania RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji

Bardziej szczegółowo

Polityka Terytorialna- Obszary Rozwoju Społeczno- Gospodarczego

Polityka Terytorialna- Obszary Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Polityka Terytorialna- Obszary Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Założenia polityki terytorialnej Wymiar terytorialny RPO i SRW, łącznik z PZPW Zintegrowane podejście do planowania rozwoju regionalnego

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja Załącznik do Uchwały nr 14/XXI//2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 10 lutego 2017 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Działanie 9.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie rewitalizacji służące realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Działania w zakresie rewitalizacji służące realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Działania w zakresie rewitalizacji służące realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Białystok, dnia 11 maja 2016

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2019 ROK

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2019 ROK ROCZNY PLAN DZIAŁANIA NA 2019 ROK 1. WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2019/1 2. INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 3. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Instytucja IX Włączenie społeczne Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian kryteriów lokalnych do konsultacji społecznych

Projekt zmian kryteriów lokalnych do konsultacji społecznych KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH LSR Przedsięwzięcie 3.1.2 Wichajstry i dinksy, czyli aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców LSR Źródło finansowania: RPO WK-P 2014-2020 (oś 11) Procedura grantowa

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata Projekt Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 Celem pracy jest opracowanie dokumentu,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 13/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/429/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 11/429/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 11/429/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja Załącznik do Uchwały nr./xxvii//2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia lipca 2017 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Działanie 9.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo