UCHWAŁA NR 24/1152/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 24/1152/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 24/1152/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4, 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i poz. 1000) oraz uwzględniając postanowienia Zasad oceny Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego przez IZ RPO, stanowiących załącznik do uchwały Nr 15/437/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r., uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 14/575/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego (z późn. zm. 1 ), załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą Nr 38/1718/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r., uchwałą Nr 12/504/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. oraz uchwałą Nr 15/695/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r.

2 UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji: Przedmiotem niniejszej regulacji jest przyjęcie zmiany do Opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego. 2. Podstawa prawna: Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4, 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i poz. 1000) Zarząd Województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Do zadań Zarządu Województwa należy w szczególności ( ) przygotowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego, regionalnych programów operacyjnych, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz ich wykonanie. Zgodnie z treścią Zasad oceny Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego przez IZ RPO, stanowiących załącznik do uchwały Nr 15/437/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego musi zostać pozytywnie zaopiniowana przez IZ RPO w zakresie możliwości finansowania przedsięwzięć z Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w ramach RPO. Opinia ta dotyczy m.in. kierunków i celów, przyjętych wartości wskaźników, listy projektów i harmonogramu finansowego. 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): Zakres powyższej regulacji nie podlega ustawowym konsultacjom. 4. Uzasadnienie merytoryczne: Polityka terytorialna jest narzędziem realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Plan modernizacji Będzie ona wdrażana w głównej mierze poprzez środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , na czterech poziomach tj.: Poziom wojewódzki obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz obszar powiązany z nimi funkcjonalnie (ZIT wojewódzki). Poziom regionalny i subregionalny - obejmuje miasta Włocławek, Grudziądz i Inowrocław wraz z obszarami powiązanymi z nimi funkcjonalnie (OSI miast regionalnych/subregionalnego). Poziom ponadlokalny (powiatowy) obejmuje obszar powiatu ziemskiego - Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Poziom lokalny w ramach realizacji idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Wdrażanie działań z zakresu polityki terytorialnej województwa kujawskopomorskiego na poziomie regionalnym, subregionalnym oraz ponadlokalnym odbywa się na podstawie opracowanej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji i Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Przedmiotowy dokument został zaopiniowany przez IZ RPO na podstawie przygotowanych Zasad oceny Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji przez IZ RPO oraz Zasad oceny Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego przez IZ RPO. Opinia ta dotyczy m.in. kierunków i celów, przyjętych wartości wskaźników, listy projektów i harmonogramu finansowego. W celu realizacji powyższych zadań, dnia 1 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 26/876/15 powołał Zespół ds. oceny Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji i Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Zespół dokonał opinii w zakresie powiązań problemów, sytuacji społeczno-gospodarczej

3 zdefiniowanych w diagnozie Strategii OSI i ORSG, w odniesieniu do wykazanej logiki interwencji. W związku z aktualizacją Strategii ORSG Powiatu Radziejowskiego oraz umożliwienia beneficjentom aplikowania o środki w konkursach dedykowanych polityce terytorialnej nastąpiła konieczność zmiany przedmiotowej uchwały. 5. Ocena skutków regulacji: Zakres powyższej regulacji nie niesie za sobą bezpośrednich skutków finansowych.

4 Załącznik do uchwały NR 24/1152/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. OPINIA z dnia 20 czerwca 2018 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU RADZIEJOWSKIEGO W oparciu o Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata przyjęte uchwałą Nr 11/346/16 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. (z późn. zm. 1 ). oraz Zasady oceny Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego przez IZ RPO przyjęte uchwałą Nr 15/437/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P dokonała oceny Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego. Niniejsza opinia stanowi zmianę opinii wydanej w odniesieniu do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego zatwierdzonej: uchwałą Nr 14/575/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego (z późn. zm. 2 ). Opinia została przygotowana w oparciu o zatwierdzoną Strategię Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego (uchwała Nr 9/2018 Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata ), która została przekazana do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w czerwcu 2018 r. Strategia została zaopiniowana zgodnie z załączonymi zestawieniami tabelarycznymi: - w zakresie PI 4c pozytywnie, - w zakresie PI 4e ścieżki rowerowe pozytywnie, - w zakresie PI 4e oświetlenie uliczne pozytywnie, 1 Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą Nr 7/238/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. 2 Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą Nr 38/1718/17 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r., uchwałą Nr 12/504/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. oraz uchwałą Nr 15/695/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r.

5 - w zakresie PI 6b pozytywnie, - w zakresie PI 6c brak propozycji projektowych, - zakresie PI 9b pozytywnie, - w zakresie PI 10a (infrastruktura przedszkolna) - pozytywnie, - w zakresie PI 10a (kształcenie zawodowe) brak propozycji projektowych, - w zakresie PI 8iv pozytywnie, - w zakresie PI 9i pozytywnie, - w zakresie PI 9iv należy dokonać korekty finansowej propozycji, w zakresie zmniejszenia planowanego dofinansowania o kwotę ,75 zł, - w zakresie PI 10i (wychowanie przedszkolne) - pozytywnie, - w zakresie PI 10i (kształcenie ogólne) - pozytywnie, - w zakresie PI 10iv pozytywnie. W przypadku, gdy zestawienia tabelaryczne zawierają uwagi powinny one zostać wprowadzone przy najbliższej aktualizacji Strategii, w celu uspójnienia dokumentu. Pozytywne bądź warunkowe opinie dla przedstawionych propozycji projektowych stanowią podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w konkursach dedykowanych polityce terytorialnej, ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Zweryfikowane listy propozycji projektowych będą podlegały dalszym uzgodnieniom na etapie monitorowania strategii. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wskazuje, iż niniejsza opinia nie stanowi decyzji o przyznaniu dofinansowania i nie gwarantuje przyznania środków unijnych, a jedynie potwierdza prawidłowy kierunek rozwoju i prawidłowo przyjęte sposoby rozwiązywania problemów Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata beneficjenci z Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego mogą uzyskać na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie m.in. w konkursach dedykowanych polityce terytorialnej, po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z kryteriami oceny wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych konkursów. Przeliczenie alokacji zostało dokonane po kursie 4,2 zł. Należy mieć zatem na uwadze, iż zmiany kursowe mogą wpłynąć na poziom dostępnej alokacji, co w konsekwencji może skutkować koniecznością wprowadzenia korekty w zakresie dedykowanej puli środków.

6 Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko Czy strategia ORSG została złożona przez organ reprezentujący ORSG? Czy załączono uchwałę/y organu reprezentującego ORSG /uchwały rad gmin i miast przyjmującą projekt strategii ORSG (jego aktualizację jeśli dotyczy)? Czy strategia ORSG: Jest spójna z krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi oraz planistycznymi? Wskazuje obszar wsparcia? Zawiera syntetyczną diagnozę obszaru wsparcia? Wskazuje w wymiarze przestrzennym obszary koncentracji wsparcia? Wskazuje cele rozwojowe do realizacji w ramach strategii ORSG? Wskazuje priorytety wsparcia i odpowiadające im priorytety inwestycyjne? Określa zasady naboru propozycji projektowych realizowanych w ramach ORSG? Zawiera listę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach ORSG? Zawiera listę przedsięwzięć o charakterze komplementarnym? Wskazuje wpływ planowanych przedsięwzięć na osiąganie zakładanych w strategii ORSG wskaźników? Pokazuje odniesienie się do instrumentów finansowych? Zawiera plan finansowy? Opisuje system wdrażania strategii ORSG? Opisuje system monitorowania strategii ORSG? Zawiera opis przebiegu prac i zaangażowania partnerów z obszaru oraz opisuje sposób, w jaki będą oni włączeni w realizację strategii ORSG? Czy dla strategii ORSG stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania procedury SOOŚ? Czy dla strategii ORSG została przeprowadzona procedura SOOŚ? Czy wnioski zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko uwzględniono w przedstawionej do oceny strategii ORSG? X Tak Nie Nie dotyczy

7 Załącznik nr 2. Karta oceny merytorycznej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego Zagadnienia dla KPBPPiR (punkty 1-3) Nr Elementy Strategii podlegające ocenie Ocena /nie (spełnia nie spełnia) Pytania służące ocenie w Wyjaśnienie / uszczegółowienie zakresu podlegającego ocenie zakresie poszczególnych zagadnień 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Czy diagnoza jest kompletna? Sprawdzenie ogólnej zgodności diagnozy z wymogami określonymi w Zasadach przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania to znaczy w szczególności: 1. Czy jest syntetyczna? 2. Czy zawiera wszystkie podstawowe elementy określające charakterystykę uwarunkowań i stanu rozwoju? 3. Czy wskazuje zróżnicowania wewnątrzpowiatowe? 4. Czy odwołuje się do pozycji ORSG na tle województwa i kraju? 5. Czy została przygotowana na odpowiednim poziomie merytorycznym? 6. Czy przy opracowywaniu Diagnozy posłużono się odpowiednimi danymi i czy są one aktualne? 1.2 Czy diagnoza pozbawiona jest istotnych błędów? Sprawdzenie, czy w diagnozie nie ma błędów związanych z niewłaściwym doborem danych, ich nieaktualnością, błędami w interpretacji które mają wpływ na uzyskane wnioski. 2. Spójność i zgodność Strategii ORSG ze strategią rozwoju województwa 2.1 Czy strategia jest zgodna z SRW w aspekcie ogólnych założeń rozwoju województwa wskazywanych w SRW? Wszystkie określone w strategii ORSG kierunki bezpośrednio nawiązują do kierunków rozwoju lub innych jednoznacznych ustaleń SRW.

8 2.2 Czy strategia jest zgodna z SRW w aspekcie rozwiązywania problemów lub wykorzystywania szans rozwojowych wskazywanych dla danego obszaru w SRW? 2.3 Czy strategia jest zgodna z SRW w aspekcie realizacji wskaźników w tym zwłaszcza czy realizacja kierunków rozwoju określonych w OSRG może wpłynąć na poprawę wskaźników drugiego poziomu monitorowania SRW (tabela Monitoring realizacji celów strategicznych? Określone w strategii ORSG kierunki powinny być blisko powiązane z założeniami rozwoju dla danego obszaru, wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z SRW. Kierunki działań określone w ORSG (gdyby doszło do realizacji działań w tych kierunkach) mają powiązania z poprawą wskaźników na poziomie województwa, określonych w SRW. 3. Zidentyfikowane problemy, kierunki działań, potencjały, sposoby eliminacji problemów i wykorzystania szans rozwojowych 3.1 Czy zidentyfikowane problemy, potencjały, wyzwania, potrzeby rozwojowe wynikają z wykonanej diagnozy? Każdy imiennie wskazany problem, potencjał, wyzwanie jest w sposób przekonujący wyprowadzony/uzasadniony w części diagnostycznej. 3.2 Czy cele strategii ORSG korespondują ze zidentyfikowanymi problemami, potencjałami, wyzwaniami, potrzebami rozwojowymi? 3.3 Czy wskazywane w strategii ORSG projekty ściśle i bezpośrednio realizują cele strategii ORSG? Cele strategii ORSG ukierunkowane na rozwiązanie problemów i wykorzystanie potencjałów danego obszaru. Każdy imiennie wskazany projekt z listy podstawowej i rezerwowej realizuje cele strategii ORSG (wymóg nie jest niezbędny dla projektów komplementarnych). Tym samym zakładane efekty (produkty i rezultaty) poszczególnych projektów określonych na liście podstawowej i rezerwowej rozwiązują problem lub wykorzystują szansę.

9 3.4 Czy wskaźniki celu podane w tabeli Logika interwencji strategicznej są adekwatne do przedstawionych w tej samej tabeli: zidentyfikowanego problemu/potencjału oraz celu? Zapewniono spójność i logikę programowania poprzez wyeliminowanie sytuacji, gdy wskaźniki interwencji nie są adekwatne do problemu/potencjału i celu, który uzasadniał tę interwencję. 4. Uwzględnienie w procesie tworzenia i wdrażania strategii idei partnerstwa 1.Czy zapewniono udział partnerów społeczno-gospodarczych w procesie tworzenia Strategii? 2.Czy uwzględniono strukturę partnerów społeczno-gospodarczych z danego obszaru w procesie tworzenia Strategii? 3.Czy informacja o prowadzonych konsultacjach była powszechnie dostępna, aby każdy zainteresowany tematem mógł dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd? 4. Czy zapewniono odpowiednio długi okres trwania konsultacji społecznych (tj. min. 10 dni)? 5.Czy odniesiono się do wniesionych uwag? 5. Ocena projektowanych obszarów działań oraz przewidywanych do realizacji projektów wraz z analizą wskaźnikową 1.Czy Strategia uwzględnia zapisy planów gospodarki niskoemisyjnej w kontekście planowanych działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym? 2.Czy Strategia zawiera odniesienie do KPOŚK w kontekście planowanych działań w obszarze gospodarki wodno-ściekowej? 3.Czy propozycje projektów z listy podstawowej zawarte w Strategii ORSG są zgodne z zapisami RPO WK-P (4c, 4e, 6b, 6c, 9b,10a, 8iv, 9i, 9iv,10i, 10iv) oraz SzOOP? 4.Czy działania planowane do realizacji zawarte w propozycjach projektowych odpowiadają na problemy i potencjały opisane w diagnozie? 5. Czy propozycje projektowe z listy podstawowej przedstawiają stopień realizacji wskaźników RPO WK-P? 6.Czy wskaźniki produktu i rezultatu pozwolą na osiągnięcie celów zawartych w RPO WK-P? 7.Czy przyjęte wskaźniki są adekwatne do planowanych działań? 8.Czy przyjęty harmonogram wdrażania strategii pozwoli na sprawną realizację określonych celów strategii? Tak, warunkowo Patrz załączone tabele (1)

10 6. System monitorowania strategii 1.Czy w Strategii znajduje się opis systemu monitorowania dokumentu w tym przedsięwzięć? 2.Czy opis systemu monitorowania zawiera informacje odnoszące się do sposobu i częstotliwości przygotowywania sprawozdań wewnętrznych z realizacji przedsięwzięć? 3.Czy opis systemu monitorowania zawiera informacje odnoszące się do sposobu i częstotliwości przekazywania informacji do IZ? 4.Czy system monitorowania zapewnia możliwość aktualizacji strategii? 7. Ocena zdolności instytucjonalnej ORSG 7.1 Sposób zarządzania ORSG 1.Czy dokument wskazuje główne instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu Strategii? 2.Czy sposób zarządzania opisany w Strategii ORSG jest zgodny z zawartym porozumieniem? 3.Czy zostały określone zadania partnerów zaangażowanych w realizację ORSG? 4.Czy została opisana struktura organizacyjna ORSG (np. Komitet Sterujący)? 5.Czy zostały opisane podstawowe zadania jednostek w strukturze organizacyjnej ORSG? 6.Czy zadania przydzielone poszczególnym jednostkom są zgodne z zakresem delegowanych zadań? 7.Czy zadania jednostek nie powielają się? 8.Czy wszystkie zadania zostały przewidziane i ujęte w strukturze organizacyjnej? 9.Czy opisano potencjał organizacyjny i kadrowy w zakresie gotowości realizacji zadań ORSG? 10.Czy potencjał kadrowy ORSG umożliwia terminowe wdrożenie Strategii tj.: a) Przygotowanie i realizację propozycji projektowych do końca roku 2018 r. oraz osiągnięcie wskaźników rezultatu do końca 2018 r., b) Przygotowanie i realizację propozycji projektowych po roku 2018 r. oraz osiągnięcie wskaźników rezultatu do końca 2023 r.

11 7.2 Procedury zarządzania ORSG 1.Czy Strategia ORSG zawiera opis zasad i systemu naboru propozycji projektowych do strategii ORSG wraz z opisem systemu partycypacji podmiotów lokalnych w tym procesie? 2.Czy Strategia ORSG zawiera założenia kryteriów naboru propozycji projektowych w ramach opracowywanego dokumentu? 3.Czy Strategia ORSG zawiera opis procesu decyzyjnego w zakresie naboru propozycji projektowych do Strategii ORSG? 4.Czy Strategia ORSG zawiera opis zasad współpracy z IZ RPO? 5.Czy opisy procedur są wyczerpujące i realne do wdrożenia? 6.Czy procedury nie są sprzeczne z zasadami wydatkowania funduszy unijnych? 7.3 Plan finansowy 1. Czy plan finansowy jest adekwatny do proponowanej alokacji na działania z zakresu polityki terytorialnej? 2.Czy plan finansowy wskazuje źródła finansowania Strategii ORSG, w szczególności czy zawiera informacje dot. współfinansowania pochodzącego od podmiotów wchodzących w skład ORSG (np. budżet JST, pożyczki, środki prywatne, inne)? 3.Czy plan finansowy określa podział środków pomiędzy Priorytety Inwestycyjne? 4. Czy plan finansowy przewiduje podział propozycji projektowych realizowanych do końca 2018 roku oraz po roku 2018? Tak, warunkowo Patrz treść opinii (1) Przy najbliższej aktualizacji Strategii należy dokonać uaktualnienia zapisów przedmiotowego dokumentu w zakresie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz zapisów w zakresie KPOŚK. Zapisy w Strategii dotyczące zawartości listy podstawowych propozycji projektowych należy dostosować do zapisów zawartych w załączonych do opinii tabelach. Weryfikacji podlegać powinny zwłaszcza zapisy dotyczące: przyporządkowania propozycji projektowych do właściwych list (podstawowa/rezerwowa/komplementarna), tytułów propozycji projektowych, wartości i źródeł finansowania, wartości i jednostek miary wskaźników. Ponadto w zakresie projektowanych obszarów działań przedstawionych w formie fiszek uwagi zostały wskazane w załączonych do opinii tabelach. Na liście projektów rezerwowych EFRR, EFS znajdują się propozycje projektowe spoza polityki terytorialnej

12 Załącznik nr 3 PI 4c - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym ORSG P. Radziejowskiego 1.Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalne - 1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą 2. Zmniejszenie Rocznego zużycia energii 3. Szacowany roczny spadek emisji gazów 4. Liczba zmodernizowanych energetycznie Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia? GJ/rocznie klasą zużycia energii - szt. pierwotnej w budynkach publicznych - cieplarnianych - tony równoważnika CO2/rok budynków - szt. LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne kwh/rok EFRR/EFS Wkład własny 1 Gmina Dobre Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Krzywosądz ,33 zł ,33 zł 0,00 zł ,24 zł ,09 zł n/d n/d ,11 kwh/rok; 28,71 ton CO2/rok 1 Tak 2 Gmina Dobre Termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Krzywosądz ,07 zł ,07 zł 0,00 zł ,10 zł ,97 zł n/d n/d kwh/rok 5,5 tony równoważnika CO2/rok 1 Tak 3 Gmina Dobre Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej przy ul. Powstańców w Dobrem ,36 zł ,36 zł 0,00 zł ,00 zł ,36 zł n/d n/d 28197,22 kwh/rok 6,96 ton CO2/rok 1 Tak Łącznie dla wszystkich budynków 5100 Łącznie dla wszystkich budynków 0,18 Mg 4 Gmina Topólka Termomodernizacja budynków remiz OSP w Topólce, Torzewie i Paniewie ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d kwh/rok(zmniejszenie wartości wskaźnika); CO2/rok; Remiza OSP w Torzowie- 0,05 Mg/rok; Remiza OSP w Topólce, Remiza OSP w Torzowie-Remiza OSP w Paniewie- 0,06 Mg/rok; Remiza 3 Tak ; Remiza OSP w Paniewie- OSP w Topólce- 0,07 Mg/rok 5 Gmina Topólka Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Topólce, Paniewie i Przedszkola w Topólce ,64 zł ,64 zł 0,00 zł ,00 zł ,64 zł n/d n/d Łącznie dla wszystkich budynków ,12 Łącznie dla wszystkich budynków- 326,40 Mg kwh/rok; SZP w Topólce; Przedszkole w Co2/rok; SZP w Topólce; Przedszkole w Topólce; Topólce; SZP w Pniewie SZP w Pniewie 3 Tak Łącznie dla wszystkich budynków Łącznie dla wszystkich budynków- 2,0 Mg 6 Gmina Osięciny Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w miejscowości Osięciny Kościelna Wieś, Pocierzyn ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d kwh/rok; SZP w Osięcinach kwh/rok; Co2/rok; SZP w Osięcinach -1,1 Mg/rok; SZP w SZP w Kościelnej Wsi kWh/rok; SZP w Kościelnej Wsi- 0,04 Mg/rok, SZP w Pocierzynie- 3 Tak Pocierzynie kwh/rok 0,5 Mg/rok. 7 Powiat Radziejowski, Zespół Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Szkół Mechanicznych im. Józefa Radziejowie Piłsudskiego w Radziejowie ,75 zł ,75 zł 0,00 zł ,19 zł ,56 zł n/d n/d kwh/rok 41,5 Mg CO2/rok 1 Tak 8 Gmina Bytoń Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Morzycach ,63 zł ,56 zł ,07 zł ,59 zł ,04 zł n/d n/d brak danych brak danych 1 Tak 9 Gmina Bytoń Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu Bytoń ,33 zł ,33 zł 0,00 zł ,53 zł ,80 zł n/d n/d brak danych brak danych 1 Tak 10 Gmina Bytoń Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d brak danych brak danych 1 Tak Suma - wszystkie projekty Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia ,11 zł ,04 zł ,07 zł ,65 zł ,46 zł n/d n/d ,11 zł ,04 zł ,07 zł ,65 zł ,46 zł n/d n/d 16 n/d n/d 0 n/d n/d 0 n/d n/d ,78 zł ,71 zł ,07 zł ,12 zł ,66 zł n/d n/d ,78 zł ,71 zł ,07 zł ,12 zł ,66 zł n/d n/d 14 n/d n/d 0 n/d n/d 0 n/d n/d ,33 zł ,33 zł 0,00 zł ,53 zł ,80 zł n/d n/d ,33 zł ,33 zł 0,00 zł ,53 zł ,80 zł n/d n/d 2 n/d n/d 0 n/d n/d 0 n/d n/d 0

13 Załącznik Nr 4 PI 4e - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnej ORSG P. Radziejowskiego LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne 1. Liczba przewozów pasażerów komunikacją miejską na 1 1. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii 2. Długość wybudowanych ścieżek rowerowych - km 3. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w 4. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia? mieszkańca obszarów miejskich - szt. tramwajowych i linii metra - km publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - szt. transportowych - szt. EFRR/EFS Wkład własny 1 Gmina Radziejów Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 w miejscowościach Biskupice i Bieganowo ,66 zł ,66 zł 0,00 zł ,08 zł ,58 zł n/d n/d 3,915 n/d n/d Tak 2 Gmina Dobre Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Dobre ,24 zł ,24 zł 0,00 zł ,24 zł ,00 zł n/d n/d 3,3996 n/d n/d Tak 3 Gmina Topólka Budowa ścieżki rowerowej Topólka - Świerczyn ,81 zł ,81 zł 0,00 zł ,64 zł ,17 zł n/d n/d 1,00 n/d n/d Tak Suma - wszystkie projekty Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia ,71 zł ,71 zł 0,00 zł ,96 zł ,75 zł n/d n/d 8,31460 n/d n/d ,71 zł ,71 zł 0,00 zł ,96 zł ,75 zł n/d n/d 8,31460 n/d n/d n/d n/d 0 n/d n/d n/d n/d 0 n/d n/d n/d n/d 0 n/d n/d ,90 zł ,90 zł 0,00 zł ,32 zł ,58 zł n/d n/d 7,31460 n/d n/d ,90 zł ,90 zł 0,00 zł ,32 zł ,58 zł n/d n/d 7,31460 n/d n/d n/d n/d 0 n/d n/d n/d n/d 0 n/d n/d n/d n/d 0 n/d n/d ,81 zł ,81 zł 0,00 zł ,64 zł ,17 zł n/d n/d 1 n/d n/d ,81 zł ,81 zł 0,00 zł ,64 zł ,17 zł n/d n/d 1 n/d n/d n/d n/d 0 n/d n/d n/d n/d 0 n/d n/d n/d n/d 0 n/d n/d

14 Załącznik Nr 4a - PI 4e - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnej - oświetlenie uliczne ORSG P. Radziejowskiego LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne EFRR/EFS Wkład własny 1. Liczba przewozów pasażerów komunikacją miejską 1. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych 2. Długość wybudowanych ścieżek rowerowych - km 3. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego 4. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia? na 1 mieszkańca obszarów miejskich - szt. linii tramwajowych i linii metra - km w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji transportowych - szt. miejskiej - szt. 1 Gmina Dobre Wymiana oświetlenia drogowego w miejscowości Dobre na energooszczędne ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d n/d n/d n/d Tak 2 Miasto i Gmina Piotrków Kujawski Modernizacja oświetlenia ulicznego ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d n/d n/d n/d Tak Suma - wszystkie projekty Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d n/d n/d n/d ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d n/d n/d n/d ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

15 Załącznik nr 5 PI 6b - Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej* ORSG P. Radziejowski Czy projekt kwalifikuje się LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty do wsparcia niekwalifikowalne EFRR/EFS Wkład własny 1. Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków - % 1.Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - RLM 2. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę - osoby Gmina Miasto Radziejów/Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGIEK Miasto i Gmina Piotrków Kujawski Gmina Osięciny Miasto i Gmina Piotrków Kujawski Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych w miejscowości Osięciny Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim Suma - wszystkie projekty * nie weryfikowano pod kątem KPOŚK i Master Planu ,78 zł ,35 zł ,43 zł ,84 zł ,94 zł Tak ,87 zł ,21 zł ,66 zł ,12 zł ,75 zł 52, n/d Tak ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł bd bd bd Tak ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,23 zł ,77 zł nd nd bd Tak ,65 zł ,56 zł ,09 zł ,19 zł ,46 zł ,65 zł ,56 zł ,09 zł ,19 zł ,46 zł ,65 zł ,56 zł ,09 zł ,96 zł ,69 zł ,65 zł ,56 zł ,09 zł ,96 zł ,69 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,23 zł ,77 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,23 zł ,77 zł

16 Załącznik nr 6 PI 6c Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury ORSG P. Radziejowskiego LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne EFRR/EFS Wkład własny 1. Zwiedzający muzea i oddziały w gestii samorządu gmin, 1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem 2. Liczba zabytków nieruchomych objętych 3. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem powiatów i miast na prawach powiatu/1000 mieszkańców - miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego wsparciem - szt. - szt. osoby/1000 mieszkańców oraz stanowiących atrakcje turystyczne - odwiedziny/rok Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia? Brak propozycji projektowych złożonych w ramach PI 6c

17 Załącznik nr 7- PI 10a - Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ORSG Radziejowski LP 1 Podmiot zgłaszający Gmina Dobre, Publiczne Przedszkole w Dobrem i przedszkole w Krzywosądzy 2 Gmina Topólka Tytuł propozycji projektowej Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole w Dobrem i przedszkole w Krzywosądzy Rozbudowa budynku przedszkola w Topólce - zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej Suma - wszystkie projekty Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne EFRR/EFS Wkład własny 2. Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym - % 1. Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (CI 35), w tym: - osoby Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej - osoby 2. Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty - szt ,84 zł ,84 zł 0,00 zł ,96 zł ,88 zł TAK ,02 zł ,02 zł 0,00 zł ,09 zł ,93 zł 44, TAK ,86 zł ,86 zł 0,00 zł ,05 zł ,81 zł 46, ,86 zł ,86 zł 0,00 zł ,05 zł ,81 zł 46, ,86 zł ,86 zł 0,00 zł ,05 zł ,81 zł 46, ,86 zł ,86 zł 0,00 zł ,05 zł ,81 zł 46, Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia

18 Załącznik nr 8 - PI 10a - Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ORSG Radziejowski LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej 1 Brak propozycji projektowych Suma - wszystkie projekty Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne EFRR/EFS Wkład własny 1. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród uczniów ZSZ - % 1. Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (CI 35), w tym: - osoby Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego - 2. Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty - szt Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia

19 Załącznik nr 9 - PI 8iv - Poddziałanie Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ORSG P. Radziejowskiego LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifi kowalne EFRR/EFS Wkład własny 1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS - słabiej rozwinięte 1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - szt. Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia Brak propozycji projektowych Suma - wszystkie projekty Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia

20 Załącznik nr 10 - PI 9i - Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne ORSG P. Radziejowski LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty 1. Liczba osób zagrożonych 2. Liczba osób zagrożonych niekwalifikowalne ubóstwem lub wykluczeniem ubóstwem lub wykluczeniem EFRR/EFS Wkład własny społecznym, które uzyskały społecznym poszukujących pracy kwalifikacje po opuszczeniu po opuszczeniu programu - os. programu - os. 1 2 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczno-zawodową i zdrowotną. 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - os. 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - os. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - os. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - os ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia 3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie Lepszy start II ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł Gmina Dobre Kursy zawodowe dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,50 zł ,50 zł Gmina Topólka Kursy ratowników wodnych i kursy żeglarskie ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł Gmina Dobre Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Dobre ,00 zł ,00 zł 0, ,00 zł ,00 zł Gmina Topólka Kursy zawodowe dla osób zagrożonych ubóstwem ,00 zł ,00 zł 0, ,00 zł ,00 zł Powiat Radziejowski Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną, zawodową i zdrowotną ,00 zł ,00 zł 0, ,00 zł ,00 zł Gmina Bytoń Kursy na prawo jazdy kat. B ,06 zł ,06 zł 0, ,00 zł ,06 zł Gmina Bytoń Kursy na prawo jazdy kat. C+E ,94 zł ,94 zł 0, ,00 zł ,94 zł Suma ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,50 zł ,50 zł Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,50 zł ,50 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,50 zł ,50 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,50 zł ,50 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł

21 Załącznik nr 11 - PI 9iv - Poddziałanie Rozwój usług społecznych ORSG P. Radziejowski LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne 1 Gmina Dobre 2 3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie Stowarzyszenie Wspierania osób Niepełnosprawnych SUBICERE Utworzenie Dziennego Domu Seniora i usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Dobre Suma Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia EFRR/EFS Wkład własny Wkład krajowy 1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - szt. 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - os ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,75 zł ,50 zł ,75 zł Pomocna dłoń ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2 15 Ośrodek Wsparcia SUBICERE ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,75 zł ,50 zł ,75 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,75 zł ,50 zł ,75 zł ,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,75 zł ,50 zł ,75 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,75 zł ,50 zł ,75 zł ,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia

22 Załącznik nr 12 - PI 10i - Poddziałanie Wychowanie przedszkolne ORSG Radziejowski LP 1 Gmina Dobre, Publiczne Przedszkole w Dobrem i przedszkole w Krzywosądzy 2 Gmina Topólka 3 Gmina Radziejów 4 Podmiot zgłaszający Gmina Miasto Radziejów, Miejski Zespół Szkół w Radziejowie Tytuł propozycji projektowej Poprawa jakości świadczenia usług edukacyjnych przez przedszkole w Dobrem i przedszkole w Krzywosądzy Organizacja zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w Gminie Topólka Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejów Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w ramach nauki kodowania i edukacji językowej Wsparcie i poprawa jakości wychowania 5 Gmina Radziejów przedszkolna w Gminie Radziejów Suma - wszystkie projekty Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne EFRR/EFS Wkład własny Wkład krajowy 1. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS - % (cel szczegółowy 1) 2. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - os. (cel szczegółowy 1) 1. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - os. 2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - szt. 3. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu - os ,80 zł ,80 zł 0,00 zł ,72 zł ,08 zł 0,00 zł n/d 3 TAK ,80 zł ,80 zł 0,00 zł ,80 zł ,00 zł 0,00 zł n/d 4 TAK ,75 zł ,75 zł 0,00 zł ,22 zł ,53 zł 0,00 zł 100 n/d n/d n/d TAK ,00 zł ,00 zł 5 000,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł TAK ,83 zł ,83 zł 0,00 zł ,60 zł ,23 zł 0,00 zł 100 n/d n/d n/d TAK ,18 zł ,18 zł 5 000,00 zł ,34 zł ,84 zł 0,00 zł ,18 zł ,18 zł 5 000,00 zł ,34 zł ,84 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,80 zł ,80 zł 0,00 zł ,72 zł ,08 zł 0,00 zł n/d ,80 zł ,80 zł 0,00 zł ,72 zł ,08 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,38 zł ,38 zł 5 000,00 zł ,62 zł ,76 zł 0,00 zł n/d ,38 zł ,38 zł 5 000,00 zł ,62 zł ,76 zł 0,00 zł n/d 8 0,00 zł ,00 zł ,00 zł Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - os. Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia

23 Załącznik nr 13 - PI 10i - Poddziałanie Kształcenie ogólne ORSG Radziejowski LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne EFRR/EFS Wkład własny Wkład krajowy 1. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - os. (cel szczegółowy 2) 2. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - os. (cel szczegółowy 2) 3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - szt. (cel szczegółowy 2) 4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych - szt. (cel szczegółowy 2) 5. Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS - os. (cel szczegółowy 2) 3. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu - os. 4. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - os. 5. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie - os. 6. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - szt. 7. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie - szt. Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia 1 Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim 2 Gmina Osięciny 3 Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie/Powiat Radziejowski 4 Powiat Radziejowski Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajecia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja Przyszłość" Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy Osięciny Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Większa wiedza - lepsza przyszłość" 5 Gmina Radziejów Podniesienie poziomu kształcenia i atrakcyjności oferty placówek oświatowych w Gminie Radziejów poprzez organizację zajęć dodatkowych, wyposażenie pracowni oraz stworzenie modelu szkoły przyjaznej dla ucznia w Przedszkolu Gminnym w Skibinie, Szkole Podstawowej w Bieganowie, Szkole Podstawowej w Płowcach oraz Publicznym Gimnazjum w Skibinie Suma - wszystkie projekty ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 300 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 300 n/d n/d TAK ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d TAK ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d TAK ,25 zł ,25 zł 0,00 zł ,56 zł ,00 zł ,69 zł 260 n/d 3 3 n/d n/d n/d TAK ,75 zł ,75 zł 0,00 zł ,18 zł ,19 zł ,38 zł 162 n/d 3 3 n/d n/d n/d TAK ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,74 zł ,19 zł ,07 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,74 zł ,19 zł ,07 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,25 zł ,25 zł 0,00 zł ,56 zł ,00 zł ,69 zł ,25 zł ,25 zł 0,00 zł ,56 zł ,00 zł ,69 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,75 zł ,75 zł 0,00 zł ,18 zł ,19 zł ,38 zł ,75 zł ,75 zł 0,00 zł ,18 zł ,19 zł ,38 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

24 Załącznik nr 14 - PI 10iv - Poddziałanie Kształcenie zawodowe ORSG Radziejowski LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Dobry zawód otwiera drzwi 1 Powiat Radziejowski renomowanych firm II Suma - wszystkie projekty 1. Liczba uczniów szkół i 2. Liczba nauczycieli 3. Liczba szkół i 1. Liczba uczniów 2. Liczba nauczycieli 3. Liczba szkół i placówek placówek kształcenia kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia szkół i placówek kształcenia zawodowego kształcenia zawodowego zawodowego objętych instruktorów praktycznej zawodowego kształcenia oraz instruktorów doposażonych w sprzęt i Wartość Koszty wsparciem w programie, Koszty kwalifikowalne nauki zawodu, którzy wykorzystujących zawodowego praktycznej nauki materiały dydaktyczne całkowita niekwalifikowalne EFRR/EFS Wkład własny Wkład krajowy uczestniczących w kształceniu uzyskali kwalifikacje lub doposażenie uczestniczących w zawodu objętych niezbędne do realizacji lub pracujących po 6 nabyli kompetencje po zakupione dzięki EFS stażach i praktykach wsparciem w programie kształcenia zawodowego - miesiącach po ukończeniu opuszczeniu programu - os. - szt. u pracodawcy - os. - os. szt. nauki - os ,26 zł ,26 zł 0,00 zł ,42 zł ,84 zł 0,00 zł TAK ,26 zł ,26 zł 0,00 zł ,42 zł ,84 zł 0,00 zł ,26 zł ,26 zł 0,00 zł ,42 zł ,84 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,26 zł ,26 zł 0,00 zł ,42 zł ,84 zł 0,00 zł ,26 zł ,26 zł 0,00 zł ,42 zł ,84 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia

25 Załącznik nr 15 PI 9b - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych ORSG P. Radziejowskiego LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne EFRR/EFS Wkład własny 1. Wskaźnik ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarach miejskich (%) 3.Budynki publiczne lub komercyjne 1. Ludność mieszkająca na obszarach objętych 2. Otwarta przestrzeń utworzona lub 4.Wyremontowane budynki mieszkalne na 5. Liczba obiektów infrastruktury Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów rekultywowana na obszarach miejskich (m 2) miejskich (osoby) wybudowane lub wyremontowane na obszarach obszarach miejskich (jednostki mieszkalne) miejskich (m 2 ) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) 1. Gmina Miasto Radziejów Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie na cele społeczne ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d n/d 540 n/d n/d Tak 2. Gmina Miasto Radziejów Przebudowa budynku przy ul. Rynek 14 w Radziejowie na cele społeczne ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d n/d 120 n/d n/d Tak Suma - wszystkie projekty Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł

UCHWAŁA NR 12/504/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/504/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 12/504/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1152/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1152/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1152/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/513/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/513/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 12/513/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 8/300/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 8/300/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 8/300/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/244/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 7/244/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 7/244/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/246/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 7/246/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 7/246/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1338/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1338/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1338/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/510/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/510/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 2/50/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 25/1251/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 25/1251/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 25/1251/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1372/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1372/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1372/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/511/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/511/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 2/5/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIECKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIECKIEGO Załącznik do Uchwały nr 48/1715/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2043/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r.

UCHWAŁA NR 42/2043/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. UCHWAŁA NR 42/2043/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1341/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1341/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1341/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1141/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1141/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1141/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO Załącznik do Uchwały nr 48/1705/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1335/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1335/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1335/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Brodnickiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/8/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR 1/8/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR 1/8/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1143/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1143/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1143/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/9/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR 1/9/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR 1/9/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1159/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1159/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1159/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 25/1227/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 25/1227/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 25/1227/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU NAKIELSKIEGO

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU NAKIELSKIEGO Załącznik do uchwały Nr 14/574/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 25/1228/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 25/1228/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 25/1228/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Załącznik do Uchwały nr 48/1703/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/514/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/514/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 12/514/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1140/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1140/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1140/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Załącznik do uchwały Nr 14/566/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/247/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 7/247/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 7/247/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/1156/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 24/1156/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 24/1156/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1142/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1142/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1142/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1365/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1365/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1365/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/429/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 11/429/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 11/429/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYTYCZNE DO OCENY STRATEGII ZIT

WSTĘPNE WYTYCZNE DO OCENY STRATEGII ZIT Załącznik nr 1 do Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wstępnych wytycznych do oceny Strategii ZIT oraz Strategii Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1353/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1353/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1353/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/324/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 9/324/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 9/324/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI GRUDZIĄDZA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI GRUDZIĄDZA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE Załącznik do uchwały Nr 14/583/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI GRUDZIĄDZA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1144/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1144/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1144/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Brodnickiego Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1384/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1384/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1384/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego Tak Nie Nie dotyczy 1. Czy strategia ORSG została złożona przez organ reprezentujący ORSG?

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/902/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 20/902/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 20/902/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2044/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r.

UCHWAŁA NR 42/2044/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. UCHWAŁA NR 42/2044/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/1157/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 24/1157/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 24/1157/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka

Bardziej szczegółowo

Polityka terytorialna

Polityka terytorialna Polityka terytorialna BYDGOSZCZ 19.01.2017 R. Zgodnie z ustaleniami w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Plan Modernizacji 2020+ w warunkach naszego regionu proces planowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2042/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r.

UCHWAŁA NR 42/2042/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. UCHWAŁA NR 42/2042/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zaktualizowanej Strategii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żninskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żninskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żninskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i rezultatu w ramach EFRR Osi 6 Rozwój miast Jednostka Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa (2023) 4.c Sprzedaż energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO Załącznik do uchwały Nr 6/148/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. OPINIA z dnia 10.02.2016 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Sępólno Krajeńskie listopad 2016 r. Podmioty zaangażowane w tworzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii OSI Strategiczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT BTOF

Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT BTOF Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZI BOF abela nr 1. Wskaźniki monitorowania Strategii ZI BOF na poziomie strategicznym 1 Lp. Wskaźnik Okres raportowania Poziom odniesienia

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE Załącznik do uchwały Nr 6/145/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. OPINIA z dnia 10.02.2016 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU

Bardziej szczegółowo

STOPIEŃ REALIZACJI STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

STOPIEŃ REALIZACJI STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO STOPIEŃ REALIZACJI STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO Golub-Dobrzyń, 28 czerwca 2017 Agenda Polityka terytorialna w województwie kujawsko-pomorskim Obszar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1373/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1373/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1373/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania

Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania Załącznik do Uchwały nr 5/135/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4.02.2015 r. Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego I. WSTĘP Polityka terytorialna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r. Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Departament Rozwoju Regionalnego 30 listopada 2015 r.

Departament Rozwoju Regionalnego 30 listopada 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego 30 listopada 2015 r. Założenia polityki terytorialnej Polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego jest wdrażana na czterech poziomach: Poziom wojewódzki obejmuje

Bardziej szczegółowo

Departament Planowania Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Planowania Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Założenia perspektywy finansowej 2014-20202020 27 lutego 2014 r. Jedną z głównych zasad programowania 2014-2020 jest wymiar terytorialny. Podejście terytorialne zakłada odejście od postrzegania obszarów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/1671/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 września 2017 r.

UCHWAŁA NR 37/1671/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 września 2017 r. UCHWAŁA NR 37/1671/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania

Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania Załącznik do Uchwały nr 38/1294/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2014 r. Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 1 1. Wstęp Polityka terytorialna

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 projekt OPOLE, LUTY 2015 r. 1 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Tak Nie Nie dotyczy 1. Czy strategia OSI została złożona przez organ

Bardziej szczegółowo

Polityka Terytorialna- Obszary Rozwoju Społeczno- Gospodarczego

Polityka Terytorialna- Obszary Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Polityka Terytorialna- Obszary Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Założenia polityki terytorialnej Wymiar terytorialny RPO i SRW, łącznik z PZPW Zintegrowane podejście do planowania rozwoju regionalnego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT

Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT określenie obszaru problemowego konieczność oderwania się od granic administracyjnych zasada opracowania Strategii ZIT - identyfikacja głównych problemów

Bardziej szczegółowo

dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG

dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG ZAŁOŻENIA I WYMOGI OPRACOWANIA STRATEGII DLA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU LIPNOWSKIEGO LIPNO, 30.03.2015 r. POZIOMY REALIZACJI POLITYKI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI WSKAŹNIKI Cel 1 Wysoki poziom wewnętrznej integracji MOF i wsparcie powiązań interregionalnych. Działanie 1. Rozwijanie komunikacji przyjaznej środowisku. Priorytet inwestycyjny 4e RPO-L2020, 4.v. POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej przyjętej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska nr 9/19/2016 z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki. Wskaźniki Rezultatu: Zmniejszenie sprzedaży energii cieplnej na cele komunalno-bytowe GJ/rok

Wskaźniki. Wskaźniki Rezultatu: Zmniejszenie sprzedaży energii cieplnej na cele komunalno-bytowe GJ/rok Priorytety Inwestycyjne w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, w ramach których mogą być realizowane projekty wpisane do Strategii ORSG Powiatu Grudziądzkiego wraz z przykładowymi typami projektów Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska Tabela 1. Wskaźniki Strategii ZIT powiązane z realizacją RPO WM oraz POIiŚ C - Cel / P- Priorytet/ C 1: Wysoka konkurencyjno gospodarcza KrOF Nazwa P 1.1: Wysoki potencjał i konkurencyjno przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów Załącznik nr. 2 do projektu Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Kryteria wyboru projektów Typ/opis kryterium Punktacja

Bardziej szczegółowo

Polityka Terytorialna- Propozycje zmian w sposobie wdrażania polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego

Polityka Terytorialna- Propozycje zmian w sposobie wdrażania polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego Polityka Terytorialna- Propozycje zmian w sposobie wdrażania polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego 16 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa

Nowa perspektywa finansowa Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Polityka terytorialna w K-PRPO 2014-2020 Propozycje przedsięwzięć Toruń, styczeń 2014 r. Polityka terytorialna - proponowany zakres wsparcia EFRR PI 4.3 efektywność

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r.

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w roku 2017 Lublin, maj 2018 r. Opracowano: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie wychowania przedszkolnego w ZIT. Kraków 13 marca 2015 r.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie wychowania przedszkolnego w ZIT. Kraków 13 marca 2015 r. Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie wychowania przedszkolnego w ZIT Kraków 13 marca 2015 r. 1. Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią ZIT. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI INOWROCŁAWIA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI INOWROCŁAWIA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE Załącznik do Uchwały nr 48/1702/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI INOWROCŁAWIA I

Bardziej szczegółowo

Polityka Terytorialna-

Polityka Terytorialna- Polityka Terytorialna- Propozycje zmian w sposobie wdrażania polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego 27 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT O p o l e, 4 w r z e ś n i a 2 0 1 4 r. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Najważniejsze zmiany dokumentu wrzesień 2014 listopad 2015 Etapy opracowywania Strategii ZIT Dodano ETAP

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 7 lipca 2014 r.

Zielona Góra, 7 lipca 2014 r. Zielona Góra, 7 lipca 2014 r. Wymiar terytorialny: Województwo Lubuskie, podobnie jak pozostałe regiony w Polsce, realizuje nową politykę regionalną z wykorzystaniem tzw. terytorialnego podejścia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ KULTURA I DZIEDZICTWO

WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ KULTURA I DZIEDZICTWO WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ KULTURA I DZIEDZICTWO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 (zatwierdzonym Uchwałą nr 55/852/17/V Zarządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Polityka Terytorialna-

Polityka Terytorialna- Polityka Terytorialna- Propozycje zmian w sposobie wdrażania polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WZ Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Rewitalizacja w RPO WZ Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych Rewitalizacja w RPO WZ 2014-2020 Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych Wsparcie działań rewitalizacyjnych Wsparcie na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo