Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie"

Transkrypt

1

2

3 Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Tak Nie Nie dotyczy 1. Czy strategia OSI została złożona przez organ reprezentujący OSI? X Poprawność złożenia Czy załączono uchwałę/y organu reprezentującego OSI /uchwały rad gmin i miast X strategii przyjmującą projekt strategii OSI (jego aktualizację jeśli dotyczy)? Czy strategia OSI: Jest spójna z krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi oraz planistycznymi? X Wskazuje obszar wsparcia? X Zawiera syntetyczną diagnozę obszaru wsparcia? X Wskazuje w wymiarze przestrzennym obszary koncentracji wsparcia? X Wskazuje cele rozwojowe do realizacji w ramach strategii OSI? X Wskazuje priorytety wsparcia i odpowiadające im priorytety inwestycyjne? X Określa zasady naboru propozycji projektowych realizowanych w ramach OSI? X 2. Zawartość strategii Zawiera listę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach OSI? X OSI Zawiera listę przedsięwzięć o charakterze komplementarnym? X Wskazuje wpływ planowanych przedsięwzięć na osiąganie zakładanych w strategii OSI X wskaźników? Pokazuje odniesienie się do instrumentów finansowych? X(1) Zawiera plan finansowy? X Opisuje system wdrażania strategii OSI? X Opisuje system monitorowania strategii OSI? X Zawiera opis przebiegu prac i zaangażowania partnerów z obszaru oraz opisuje sposób, w jaki będą oni włączeni w realizację strategii OSI? X 3. Czy dla strategii OSI stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania procedury SOOŚ? X Strategiczna Ocena Czy dla strategii OSI została przeprowadzona procedura SOOŚ? X Oddziaływania na Czy wnioski zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko uwzględniono w X Środowisko przedstawionej do oceny strategii OSI? (1) Wsparcie na termomodernizację budynków wielorodzinnych i mieszkalnych będzie udzielane w formie instrumentu finansowego - pożyczki. W związku z powyższym przy projektach związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych i wielorodzinnych, w części dotyczącej źródeł finansowania należy wskazać rodzaj wsparcia pożyczka.

4 Załącznik nr 2. Karta oceny merytorycznej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Zagadnienia dla KPBPPiR (punkty 1-3) Nr Elementy Strategii podlegające ocenie Ocena tak/nie (spełnia nie spełnia) Pytania służące ocenie w Wyjaśnienie / uszczegółowienie zakresu podlegającego ocenie zakresie poszczególnych zagadnień 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Czy diagnoza jest kompletna? Sprawdzenie ogólnej zgodności diagnozy z wymogami określonymi w Zasadach przygotowania Strategii dla Obszarów Strategicznej Interwencji w okresie programowania tak to znaczy w szczególności: 1. Czy jest syntetyczna? 2. Czy zawiera wszystkie podstawowe elementy określające charakterystykę uwarunkowań i stanu rozwoju? 3. Czy wskazuje zróżnicowania wewnątrzpowiatowe? 4. Czy odwołuje się do pozycji OSI na tle województwa i kraju? 5. Czy została przygotowana na odpowiednim poziomie merytorycznym? 6. Czy przy opracowywaniu Diagnozy posłużono się odpowiednimi danymi i czy są one aktualne? 1.2 Czy diagnoza pozbawiona jest istotnych błędów? Sprawdzenie, czy w diagnozie nie ma błędów związanych z niewłaściwym doborem danych, ich nieaktualnością, błędami w interpretacji które mają wpływ na uzyskane wnioski. tak 2. Spójność i zgodność Strategii OSI ze strategią rozwoju województwa 2.1 Czy strategia jest zgodna z SRW w aspekcie ogólnych założeń rozwoju województwa wskazywanych w SRW? Wszystkie określone w strategii OSI kierunki bezpośrednio nawiązują do kierunków rozwoju lub innych jednoznacznych ustaleń SRW. tak 1

5 2.2 Czy strategia jest zgodna z SRW w aspekcie rozwiązywania problemów lub wykorzystywania szans rozwojowych wskazywanych dla danego obszaru w SRW? 2.3 Czy strategia jest zgodna z SRW w aspekcie realizacji wskaźników w tym zwłaszcza czy realizacja kierunków rozwoju określonych w OSRG może wpłynąć na poprawę wskaźników drugiego poziomu monitorowania SRW (tabela Monitoring realizacji celów strategicznych? Określone w strategii OSI kierunki powinny być blisko powiązane z założeniami rozwoju dla danego obszaru, wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z SRW. Kierunki działań określone w OSI (gdyby doszło do realizacji działań w tych kierunkach) mają powiązania z poprawą wskaźników na poziomie województwa, określonych w SRW. tak tak 3. Zidentyfikowane problemy, kierunki działań, potencjały, sposoby eliminacji problemów i wykorzystania szans rozwojowych 3.1 Czy zidentyfikowane problemy, Każdy imiennie wskazany problem, potencjał, wyzwanie jest w sposób przekonujący potencjały, wyzwania, potrzeby wyprowadzony/uzasadniony w części diagnostycznej. rozwojowe wynikają z wykonanej diagnozy? tak 3.2 Czy cele strategii OSI korespondują ze zidentyfikowanymi problemami, potencjałami, wyzwaniami, potrzebami rozwojowymi? 3.3 Czy wskazywane w strategii OSI projekty ściśle i bezpośrednio realizują cele strategii OSI? Cele strategii OSI ukierunkowane na rozwiązanie problemów i wykorzystanie potencjałów danego obszaru. Każdy imiennie wskazany projekt z listy podstawowej i rezerwowej realizuje cele strategii OSI (wymóg nie jest niezbędny dla projektów komplementarnych). Tym samym zakładane efekty (produkty i rezultaty) poszczególnych projektów określonych na liście podstawowej i rezerwowej rozwiązują problem lub wykorzystują szansę. tak tak 2

6 3.4 Czy wskaźniki celu podane w tabeli Logika interwencji strategicznej są adekwatne do przedstawionych w tej samej tabeli: zidentyfikowanego problemu/potencjału oraz celu? Zapewniono spójność i logikę programowania poprzez wyeliminowanie sytuacji, gdy wskaźniki interwencji nie są adekwatne do problemu/potencjału i celu, który uzasadniał tę interwencję. 4. Uwzględnienie w procesie tworzenia i wdrażania strategii idei partnerstwa 1.Czy zapewniono udział partnerów społeczno-gospodarczych w procesie tworzenia Strategii? 2.Czy uwzględniono strukturę partnerów społeczno-gospodarczych z danego obszaru w procesie tworzenia Strategii? 3.Czy informacja o prowadzonych konsultacjach była powszechnie dostępna, tak aby każdy zainteresowany tematem mógł dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd? 4. Czy zapewniono odpowiednio długi okres trwania konsultacji społecznych (tj. min. 10 dni)? 5.Czy odniesiono się do wniesionych uwag? tak Tak 5. Ocena projektowanych obszarów działań oraz przewidywanych do realizacji projektów wraz z analizą wskaźnikową 3

7 1.Czy Strategia uwzględnia zapisy planów gospodarki niskoemisyjnej w kontekście planowanych działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym? 2.Czy Strategia zawiera odniesienie do KPOŚK w kontekście planowanych działań w obszarze gospodarki wodno-ściekowej? 3.Czy propozycje projektów z listy podstawowej zawarte w Strategii OSI są zgodne z zapisami RPO WK-P (4c, 4e, 6b, 6c, 9b,10a, 8iv, 9i, 9iv,10i, 10iv) oraz SzOOP? 4.Czy działania planowane do realizacji zawarte w propozycjach projektowych odpowiadają na problemy i potencjały opisane w diagnozie? 5. Czy propozycje projektowe z listy podstawowej przedstawiają stopień realizacji wskaźników RPO WK-P? 6.Czy wskaźniki produktu i rezultatu pozwolą na osiągnięcie celów zawartych w RPO WK-P? 7.Czy przyjęte wskaźniki są adekwatne do planowanych działań? 8.Czy przyjęty harmonogram wdrażania strategii pozwoli na sprawną realizację określonych celów strategii? Tak, warunkowo Patrz załączone tabele (1) 6. System monitorowania strategii 1.Czy w Strategii znajduje się opis systemu monitorowania dokumentu w tym przedsięwzięć? 2.Czy opis systemu monitorowania zawiera informacje odnoszące się do sposobu i częstotliwości przygotowywania sprawozdań wewnętrznych z realizacji przedsięwzięć? 3.Czy opis systemu monitorowania zawiera informacje odnoszące się do sposobu i częstotliwości przekazywania informacji do IZ? 4.Czy system monitorowania zapewnia możliwość aktualizacji strategii? Tak 7. Ocena zdolności instytucjonalnej OSI 4

8 7.1 Sposób zarządzania OSI 1.Czy dokument wskazuje główne instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu Strategii? 2.Czy sposób zarządzania opisany w Strategii OSI jest zgodny z zawartym porozumieniem? 3.Czy zostały określone zadania partnerów zaangażowanych w realizację OSI? 4.Czy została opisana struktura organizacyjna OSI (np. Komitet Sterujący)? 5.Czy zostały opisane podstawowe zadania jednostek w strukturze organizacyjnej OSI? 6.Czy zadania przydzielone poszczególnym jednostkom są zgodne z zakresem delegowanych zadań? 7.Czy zadania jednostek nie powielają się? 8.Czy wszystkie zadania zostały przewidziane i ujęte w strukturze organizacyjnej? 9. Czy opisano potencjał organizacyjny i kadrowy w zakresie gotowości realizacji zadań OSI? 10. Czy potencjał kadrowy OSI umożliwia terminowe wdrożenie Strategii tj.: a) Przygotowanie i realizację propozycji projektowych do końca roku 2018 r. oraz osiągnięcie wskaźników rezultatu do końca 2018 r., Tak b) Przygotowanie i realizację propozycji projektowych po roku 2018 r. oraz osiągnięcie wskaźników rezultatu do końca 2023 r. 7.2 Procedury zarządzania OSI 1.Czy Strategia OSI zawiera opis zasad i systemu naboru propozycji projektowych do strategii OSI wraz z opisem systemu partycypacji podmiotów lokalnych w tym procesie? 2.Czy Strategia OSI zawiera założenia kryteriów naboru propozycji projektowych w ramach opracowywanego dokumentu? 3.Czy Strategia OSI zawiera opis procesu decyzyjnego w zakresie naboru propozycji projektowych do Strategii OSI? 4.Czy Strategia OSI zawiera opis zasad współpracy z IZ RPO? 5.Czy opisy procedur są wyczerpujące i realne do wdrożenia? 6.Czy procedury nie są sprzeczne z zasadami wydatkowania funduszy unijnych? Tak 5

9 7.3 Plan finansowy 1. Czy plan finansowy jest adekwatny do proponowanej alokacji na działania z zakresu polityki terytorialnej? 2.Czy plan finansowy wskazuje źródła finansowania Strategii OSI, w szczególności czy zawiera informacje dot. współfinansowania pochodzącego od podmiotów wchodzących w skład OSI (np. budżet JST, pożyczki, środki prywatne, inne)? 3.Czy plan finansowy określa podział środków pomiędzy Priorytety Inwestycyjne? 4. Czy plan finansowy przewiduje podział propozycji projektowych realizowanych do końca 2018 roku oraz po roku 2018? Tak, Patrz treść opinii (1) Przy najbliższej aktualizacji Strategii należy dokonać uaktualnienia zapisów przedmiotowego dokumentu w zakresie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz zapisów w zakresie KPOŚK. Zapisy w Strategii dotyczące zawartości listy podstawowych propozycji projektowych należy dostosować do zapisów zawartych w załączonych do opinii tabelach. Weryfikacji podlegać powinny zwłaszcza zapisy dotyczące: przyporządkowania propozycji projektowych do właściwych list (podstawowa/rezerwowa/komplementarna), tytułów propozycji projektowych, wartości i źródeł finansowania. Listy propozycji projektowych należy uzupełnić o wartości i właściwe jednostki miary wskaźników. Ponadto w zakresie projektowanych obszarów działań przedstawionych w formie fiszek uwagi zostały wskazane w załączonych do opinii tabelach. 6

10 Wskaźnik rezultatu Załącznik nr 3 PI 4c - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym OSI Włocławek Wskaźnik produktu L P Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita kwalifikowalne niekwalifikowalne EFRR/EFS Źródła finansowania Wkład własny 1.Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalne - 1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą 2. Zmniejszenie Rocznego zużycia energii pierwotnej w GJ/rocznie zużycia energii - szt. budynkach publicznych - kwh/rok 3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - tony równoważnika CO2/rok 4. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - szt. Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia I ETAP- 1. Przedszkole Publiczne nr kwh, 2. Przedszkole I ETAP- 1. Przedszkole Publiczne nr 22-23,52 t/rok, 2. Przedszkole Publiczne nr kwh, 3. Przedszkole Publiczne nr 12- Publiczne nr 27-29,51 t/rok, 3. Przedszkole Publiczne nr 12-44, kwh, 4. Zespół Szkół Integracyjnych kwh, 5. t/rok, 4. Zespół Szkół Integracyjnych- 40,167 t/rok, 5. Przedszkole Przedszkole Publiczne kwh, 6. MOPR kwh; II Publiczne 19-42,88 t/rok, 6. MOPR - 285,17 t/rok; II ETAP- 1. Szkoła ETAP- 1. Szkoła Podstawowa nr kWh/rok, 2. Zespół Podstawowa nr 18-96,08 t/rok, 2. Zespół Szkół Budowlanych (5 Szkół Budowlanych (5 budynków) kwh, 3. Przedszkole budynków)309,4 t/rok, 3. Przedszkole publiczne nr 16-45,19 t/rok, ; publiczne nr kwh/rok, ; III ETAP 1. Centrum III ETAP 1. Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Ogniowa - obiekt nr Kształcenia Praktycznego ul. Ogniowa - obiekt nr 1-475, ,76 t/rok; 2. Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Ogniowa - kwh/rok; 2. Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Ogniowa - obiekt obiekt nr 2 116,6 t/rok - 475,84 kwh/rok; 3.Centrum Kształcenia 1 Gmina Miasto Włocławek Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Włocławek ,07 zł ,07 zł 0,00 zł ,44 zł ,63 zł n/d n/d nr 2973,36 kwh/rok - 475,84 kwh/rok; 3.Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Ogniowa - obiekt nr 3-96,68 t/rok; 4. Zespół Szkół Praktycznego ul. Ogniowa - obiekt nr ,72 kwh/rok; 4. nr 3 ul. Nowomiejska ,624 t/rok; 5. Zespół Szkół nr 3 - Zespół Szkół nr 3 ul. Nowomiejska 21-68,24 kwh/rok; 5. Zespół budynek przedszkola ul. Nowomiejska 23-17,336 Mg/rok; Tak Szkół nr 3 - budynek przedszkola ul. Nowomiejska 23-68,24 Gimnazjum nr 9, ul. Wojska Polskiego ,756 t/rok; 7. kwh/rok; 6. Gimnazjum nr 9, ul. Wojska Polskiego ,88 Przedszkole Publiczne nr 8, ul. Targowa 3-43,76 t/rok, 8. Przedszkole kwh/rok; 7. Przedszkole Publiczne nr 8, ul. Targowa 3-154,87 Publiczne nr ,635 t/rok; 9. hala Sportowo-Widowiskowa OSIR - kwh/rok, 8. Przedszkole Publiczne nr ,85 kwh/rok; 9. hala 206,7 t/rok; 10. Kryta Pływalnia Delfin ul. Al. Chopina - 180,078 t/rok Sportowo-Widowiskowa OSIR - 165,69kWh/rok; 10. Kryta Pływalnia Delfin ul. Al. Chopina - 249,88 kwh/rok 1. Dworzec autobusowy ,244 kwh/rok; 2. Budynek Urzędu 1. Dworzec autobusowy- 8,289 t CO2/rok ; 2. Budynek Urzędu Miejskiego ,656 kwh/rok Miejskiego- 83,521 t CO2/rok 2 Gmina Brześć Kujawski Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Brześć Kujawski ,77 zł ,77 zł 0,00 zł ,00 zł ,77 zł n/d n/d 2 Tak 1. SP. W m. Nakonowo kwh/rok, 2.Sala Gimnastyczna w SP 1. SP. W m. Nakonowo- 40,5 ton CO2/rok, 2.Sala Gimnastyczna w SP 3 Gmina Kowal Termomodernizacja obiektów będących własnością Gminy Kowal - budynki Szkoły Podstawowej w miejscowości Nakonowo, świetlica ,24 zł ,24 zł 0,00 zł ,75 zł ,49 zł n/d n/d w m. Nakonowo kwh/rok, 3.Świetlica wiejska w m. w m. Nakonowo- 30,5 ton CO2/rok, 3.Świetlica wiejska w m. Czerniewiczki kwh/rok Czerniewiczki-30,5 tonco2/rok 3 Tak w miejscowości Czerniewiczki Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w 4 Gmina Włocławek Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku oraz w świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska Suma - wszystkie projekty Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r. Łącznie dla wszystkich budynków ,39;1. Gminny Ośrodek 1. Gminny Ośrodek Kultury- 10,09 ton CO2/rok ; ; 2. Zespół Szkół Kultury; 2. Zespół Szkół Kruszyn 3. Zespół Szkół Smólnik; 4. Kruszyn- 39,09 ton CO2/rok ; 3. Zespół Szkół Smólnik- 28,45 ton CO2/rok ; 4. Świetlica wiejska Świętosław- 6,85 ton CO2/rok ; 5. Świetlica wiejska Świętosław- 6. Świetlica wiejska Wistka ,66 zł ,66 zł 0,00 zł ,57 zł ,09 zł n/d n/d 6 Tak Królewska; 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Świetlica wiejska Wistka Królewska - 15,54 ton CO2/rok; 6. Smólnik Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Smólnik- 16,54 ton CO2/rok. ŁĄCZNIE - 101, ,74 zł ,74 zł 0,00 zł ,76 zł ,98 zł n/d ,74 zł ,74 zł 0,00 zł ,76 zł ,98 zł n/d 0 30 n/d 0 0 n/d 0 0 n/d ,74 zł ,74 zł 0,00 zł ,76 zł ,98 zł n/d ,74 zł ,74 zł 0,00 zł ,76 zł ,98 zł n/d 0 30 n/d 0 0 n/d 0 0 n/d 0 0 n/d 0 0 n/d 0 0 n/d 0 0 n/d 0 0 n/d 0 0

11 Wskaźnik rezultatu Załącznik nr 4 PI 4e - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnej OSI Włocławek Wskaźnik produktu LP Podmiot zgłaszający kwalifikowalne Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita niekwalifikowalne Źródła finansowania 1. Liczba przewozów pasażerów komunikacją miejską na 1 1. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych 2. Długość wybudowanych ścieżek rowerowych - 3. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w 4. Liczba zainstalowanych inteligentnych Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia? mieszkańca obszarów miejskich - szt. linii tramwajowych i linii metra - km km publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej systemów transportowych - szt. - szt. EFRR/EFS Wkład własny 1 Gmina Miasto Włocławek Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT-CITY II - etap I ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,50 zł ,50 zł 90 n/d n/d Gmina Miasto Włocławek Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT-CITY II - etap II ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,87 zł ,13 zł 90 n/d n/d 2 n/d 3 Gmina Choceń Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Choceń ,02 zł ,02 zł 0,00 zł ,16 zł ,86 zł n/d n/d 1,669 n/d n/d Tak 4 Gmina Choceń Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 269 na terenie Gminy Choceń ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d 2,500 n/d n/d Tak 5 Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Samorząd Województwa Kujawski-Gostynin od km do km w zakresie Kujawsko-Pomorskiego dotyczącym budowy cięgów pieszo-rowerowych ,40 zł ,40 zł 0,00 zł ,09 zł ,31 zł n/d n/d 16,427 n/d n/d Tak 6 Samorząd Województwa Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Kujawski-Gostynin od km do km w zakresie Kowal, Gmina Miasto Kowal dotyczącym budowy cięgów pieszo-rowerowych ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d 3,000 n/d n/d Tak 7 Gmina Fabianki Budowa ścieżki rowerowej Fabianki - Chełmica Duża ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d 2,500 n/d n/d Tak 8 Gmina Brześć - Kujawski Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kolejowej i drodze krajowej nr 62 w Brześciu Kujawskim ,40 zł ,40 zł 0,00 zł ,89 zł ,51 zł n/d n/d 1,230 n/d n/d Tak Suma - wszystkie projekty Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r. Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia ,82 zł ,82 zł ,00 zł ,51 zł ,31 zł 180 n/d 27, ,82 zł ,82 zł ,00 zł ,51 zł ,31 zł 180 n/d 27, n/d n/d n/d ,82 zł ,82 zł ,00 zł ,64 zł ,18 zł 90 n/d 27, ,82 zł ,82 zł ,00 zł ,64 zł ,18 zł 90 n/d 27, n/d n/d n/d ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,87 zł ,13 zł 90 n/d ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,87 zł ,13 zł 90 n/d n/d n/d n/d 0 0 0

12 !" # OSI Włocławek Wskanik rezultatu Wskanik produktu Czy projekt kwalifikuje si LP Podmiot zgłaszajcy Tytuł propozycji projektowej Warto całkowita kwalifikowalne ródła finansowania do wsparcia niekwalifikowalne 1.Liczba dodatkowych osób 2. Liczba dodatkowych osób 1. Odsetek ludnoci korzystajcej korzystajcych z ulepszonego korzystajcych z ulepszonego z oczyszczalni cieków - % oczyszczania cieków - RLM zaopatrzenia w wod - osoby 1 Gmina Fabianki Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Szpetal Górny EFRR/EFS Wkład własny ,65 zł ,65 zł 0,00 zł ,80 zł ,85 zł bd 70 bd Tak 2 Gmina Fabianki 3 Gmina Choce 4 Gmina Choce Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Bogucin - III etap Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ciekowej na terenie aglomeracji Choce: Zadanie 1.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci miłowice na terenie aglomeracji Choce. Zadanie 2. Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie miejscowoci Choce. Rozwój infrastruktury wodno-ciekowej na terenie aglomeracji Choce ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł bd Tak ,15 zł ,73 zł ,42 zł ,91 zł ,24 zł bd bd bd Tak ,28 zł ,28 zł 0,00 zł ,89 zł ,39 zł bd bd bd Tak 5 Gmina Lubanie Przebudowa stacji uzdatniania wody w Lubaniu oraz modernizacja oczyszczalni cieków w miejscowoci Kucerz ,42 zł ,42 zł 0,00 zł ,32 zł ,10 zł bd bd bd Tak ,46 zł ,46 zł 0,00 zł ,07 zł ,39 zł nd 216 n/d 6 Gmina Brze Kujawski Uzupełnienie systemu gospodarki wodno- ciekowej w miecie Brze Kujawski Tak Suma - wszystkie projekty Suma - propozycje projektowe kwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty niekwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty do przeniesienia na list rezerwow Suma - projekty do realizacji do koca 2018 r. Suma - propozycje projektowe kwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty niekwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty do przeniesienia na list rezerwow Suma - projekty, których realizacja zakoczy si po 2018 r. Suma - propozycje projektowe kwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty niekwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty do przeniesienia na list rezerwow ,96 zł ,54 zł ,42 zł ,99 zł ,97 zł ,96 zł ,54 zł ,42 zł ,99 zł ,97 zł ,68 zł ,26 zł ,42 zł ,10 zł ,58 zł ,68 zł ,26 zł ,42 zł ,10 zł ,58 zł ,28 zł ,28 zł 0,00 zł ,89 zł ,39 zł ,28 zł ,28 zł 0,00 zł ,89 zł ,39 zł

13 Wskaźnik rezultatu Załącznik nr 6 PI 6c Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury OSI Włocławek Wskaźnik produktu Źródła finansowania 1. Zwiedzający muzea i oddziały w gestii 1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 2. Liczba zabytków nieruchomych objętych 3. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia? samorządu gmin, powiatów i miast na prawach kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - odwiedziny/rok wsparciem - szt. - szt. LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita kwalifikowalne niekwalifikowalne powiatu/1000 mieszkańców - osoby/1000 EFRR/EFS Wkład własny mieszkańców 1 Gmina Brześć Kujawski Wyposażenie części muzealno-archeologicznej w budowanym Centrum Kultury i Historii ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d 260 n/d 1 Tak Muzeum Ziemi Kujawskiej i Zabezpieczenie i rewaloryzacja barokowych kamienic siedziby 2 Dobrzyńskiej we Włocławku Muzeum Historii Włocławka ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,85 zł ,15 zł brak danych Tak Suma- wszystkie projekty Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r. Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,85 zł ,15 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,85 zł ,15 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,85 zł ,15 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,85 zł ,15 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

14 OSI Włocławek LP Podmiot zgłaszajcy Tytuł propozycji projektowej Warto całkowita kwalifikowalne niekwalifikowalne ródła finansowania EFRR/EFS Wkład własny Wskanik rezultatu 1. Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem - % Wskanik produktu 1. Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony - ha 2. Liczba wspartych form ochrony przyrody - szt. Czy projekt kwalifikuje si do wsparcia 1 Gmina Miasto Włocławek Suma - wszystkie projekty Suma - propozycje projektowe kwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty niekwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty do realizacji do koca 2018 r. Suma - propozycje projektowe kwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty niekwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty, których realizacja zakoczy si po 2018 r. Suma - propozycje projektowe kwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty niekwalifikujce si do wsparcia Rewaloryzacja i ochrona rónorodnoci biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,80 zł ,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 1 Tak ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,80 zł ,20 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,80 zł ,20 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,80 zł ,20 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,80 zł ,20 zł

15 Załącznik nr 8 - PI 10a - Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną OSI Włocławek LP Podmiot zgłaszający 1 Gmina Lubanie 2 PROGRES ALEKSANDRA RYCICKA Tytuł propozycji projektowej Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola samorządowego na terenie gminy Lubanie Domek Małego Misia w gminie Fabianki - Przedszkole Marzeń - nowoczesne, przyjazne, bezpieczne. Program inwestycyjny. Suma - wszystkie projekty Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r. Wartość całkowita kwalifikowalne niekwalifikowalne Źródła finansowania EFRR/EFS Wkład własny Wskaźnik rezultatu 2. Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym - % 1. Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (CI 35), w tym: - osoby Wskaźnik produktu Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej - osoby ,46 zł ,46 zł 0,00 zł ,71 zł ,75 zł TAK ,50 zł ,50 zł 0,00 zł ,92 zł ,58 zł 43, n/d TAK ,96 zł ,96 zł 0,00 zł ,63 zł ,33 zł 51, ,96 zł ,96 zł 0,00 zł ,63 zł ,33 zł 51, ,96 zł ,96 zł 0,00 zł ,63 zł ,33 zł 51, ,96 zł ,96 zł 0,00 zł ,63 zł ,33 zł 51, Liczba obiektów Czy projekt infrastruktury jednostek kwalifikuje się organizacyjnych systemu do wsparcia oświaty - szt.

16 Załącznik nr 9 - PI 10a - Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OSI Włocławek LP 1 Podmiot zgłaszający Gmina Miasto Włocławek Tytuł propozycji projektowej Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku, ul. Ogniowa 2 Suma - wszystkie projekty Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r. Wartość całkowita kwalifikowalne niekwalifikowalne Źródła finansowania EFRR/EFS Wkład własny Wskaźnik rezultatu 1. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród uczniów ZSZ - % 1. Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (CI 35), w tym: - osoby Wskaźnik produktu Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego - 2. Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty - szt ,99 zł ,99 zł 0,00 zł ,60 zł ,39 zł 85, TAK ,99 zł ,99 zł 0,00 zł ,60 zł ,39 zł 85, ,99 zł ,99 zł 0,00 zł ,60 zł ,39 zł 85, ,99 zł ,99 zł 0,00 zł ,60 zł ,39 zł 85, ,99 zł ,99 zł 0,00 zł ,60 zł ,39 zł 85, Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia Wartość dofinansowania (wkład UE) zgodnie z podpisaną umową wynosi ,60 zł. Z uwagi na powyższe należy dokonać stosownej korekty w Strategii OSI Włocławska. Wartość w tabeli wpisana zgodnie z podpisaną umową.

17 Załącznik nr 10 - PI 8iv - Poddziałanie Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 OSI Włocławek LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita kwalifikowalne Gmina Miasto 1 Włocławek Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe Suma - wszystkie projekty Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r. niekwalifi kowalne Źródła finansowania EFRR/EFS Wkład własny Wskaźnik rezultatu 1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS - słabiej rozwinięte Wskaźnik produktu 1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - szt ,20 zł ,20 zł 0,00 zł ,12 zł ,08 zł tak ,20 zł ,20 zł 0,00 zł ,12 zł ,08 zł ,20 zł ,20 zł 0,00 zł ,12 zł ,08 zł ,20 zł ,20 zł 0,00 zł ,12 zł ,08 zł ,20 zł ,20 zł 0,00 zł ,12 zł ,08 zł Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia

18 Załącznik nr 11 - PI 9i - Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne OSI Włocławek Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu Źródła finansowania 1. Liczba osób 2. Liczba osób zagrożonych 3. Liczba osób zagrożonych 4. Liczba osób zagrożonych Liczba osób zagrożonych Liczba osób z zagrożonych ubóstwem ubóstwem lub wykluczeniem ubóstwem lub wykluczeniem ubóstwem lub wykluczeniem ubóstwem lub niepełnosprawnościami Czy projekt lub wykluczeniem społecznym poszukujących społecznym pracujących po społecznym pracujących 6 wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Podmiot Wartość kwalifikuje się do LP Tytuł propozycji projektowej społecznym, które pracy po opuszczeniu opuszczeniu programu miesięcy po opuszczeniu objętych wsparciem w programie - os. zgłaszający całkowita kwalifikowalne niekwalifikowalne EFRR/EFS Wkład własny wsparcia uzyskały kwalifikacje po programu - os. (łącznie z pracującymi na programu (łącznie z programie - os. opuszczeniu programu - własny rachunek) - os. pracującymi na własny os. rachunek) - os. 1 Gmina Miasta Aktywne społeczeństwo na terenie Gminy Kowal Miasta Kowal ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł tak 2 Gmina Fabianki Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w Gminie Fabianki ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł tak 3 Gmina Kowal Nowe kwalifikacje zawodowe dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kowal ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł 7 000,00 zł tak Gmina Włocławek / GOPS Włocławek Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy we Włocławku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Gmina Miasto Włocławek Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku Gmina Miasto Włocławek Aktywne społeczeństwo na terenie Gminy Włocławek ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł tak Rozwijamy się graficznie i komputerowo ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł tak Integracja drogą do samodzielności - I edycja ,25 zł ,25 zł 0,00 zł ,31 zł ,94 zł tak Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka - II etap ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł tak Aktywność to przyszłość ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł tak "3Maj się!" Aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży na obszarach rewitalizowanych Integracja drogą do samodzielności - II edycja Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka - I edycja. Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka w tym w obszarze rewitalizacji- I edycja ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł tak ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł tak ,38 zł ,38 zł 0,00 zł ,38 zł ,00 zł tak ,00 zł ,00 zł 0, ,00 zł ,00 zł tak 13 Gmina Miasto Włocławek Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka w tym w obszarze rewitalizacji - II edycja Suma Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r ,00 zł ,00 zł 0, ,00 zł ,00 zł tak ,63 zł ,63 zł 0,00 zł ,69 zł ,94 zł ,63 zł ,63 zł 0,00 zł ,69 zł ,94 zł ,63 zł ,63 zł 0,00 zł ,69 zł ,94 zł ,63 zł ,63 zł 0,00 zł ,69 zł ,94 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł

19 Załącznik nr 12 - PI 9iv - Poddziałanie Rozwój usług społecznych OSI Włocławek LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita 1 Gmina Brześć Kujawski Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Brześć Kujawski Centrum Międzypokoleniowe jako miejsce 2 Gmina Miasto Włocławek aktywnego spędzania czasu dla osób starszych oraz niepełnosparwnych Suma Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r. kwalifikowalne niekwalifikowalne Źródła finansowania EFRR/EFS Wkład własny Wkład krajowy Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 1. Liczba wspartych w 1. Liczba osób zagrożonych programie miejsc ubóstwem lub wykluczeniem świadczenia usług społecznym objętych usługami społecznych istniejących po społecznymi świadczonymi w zakończeniu projektu - szt. interesie ogólnym w programie - os ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł tak ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł tak ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 4,00 zł 5,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 4,00 zł 5,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia

20 Załącznik nr 13 - PI 10i - Poddziałanie Wychowanie przedszkolne OSI Włocławek LP 1 Gmina Lubanie 2 Gmina Choceń 3 Podmiot zgłaszający PROGRES ALEKSANDRA RYCICKA Tytuł propozycji projektowej Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie Poprawa jakości usług edukacyjnych w przedszkolach na terenie gminy Choceń Domek Malego Misia w gminie Fabianki - Przedszkole Marzeń - nowoczesne, przyjazne, bezpieczne. Utrzymanie miejsc przedszkolnych. Wartość całkowita kwalifikowalne niekwalifikowalne Źródła finansowania EFRR/EFS Wkład własny Wkład krajowy Wskaźnik rezultatu 1. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS - % (cel szczegółowy 1) 2. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - os. (cel szczegółowy 1) 1. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji Wskaźnik produktu 2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 3. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu - os ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł n/d 5 TAK ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł n/d n/d TAK ,70 zł ,70 zł 0,00 zł ,00 zł ,71 zł 0,00 zł n/d 2 TAK 4 IMPULS Alicja Czekaj Gmina Gminne Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kowal ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł TAK Suma - wszystkie projekty ,70 zł ,70 zł 0,00 zł ,00 zł ,71 zł 0,00 zł ,70 zł ,70 zł 0,00 zł ,00 zł ,71 zł 0,00 zł ,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r ,70 zł ,70 zł 0,00 zł ,00 zł ,71 zł 0,00 zł ,70 zł ,70 zł 0,00 zł ,00 zł ,71 zł 0,00 zł ,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - os. Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia

21 Załącznik nr 14 - PI 10i - Poddziałanie Kształcenie ogólne OSI Włocławek Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 3. Liczba szkół i placówek 4. Liczba szkół, w których 5. Liczba nauczycieli 4. Liczba 6. Liczba szkół i placówek 1. Liczba uczniów, 2. Liczba nauczycieli, którzy 3. Liczba nauczycieli 5. Liczba uczniów 7. Liczba szkół, Czy projekt systemu oświaty pracownie przedmiotowe prowadzących nauczycieli systemu oświaty Źródła finansowania którzy nabyli uzyskali kwalifikacje lub objętych wsparciem objętych wsparciem w których pracownie kwalifikuje Wartość wykorzystujących sprzęt TIK do wykorzystują doposażenie do zajęcia z objętych wyposażonych w ramach LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej kwalifikowalne kompetencje kluczowe po nabyli kompetencje po w zakresie TIK w zakresie rozwijania przedmiotowe się do całkowita niekwalifikowalne prowadzenia zajęć prowadzenia zajęć wykorzystaniem TIK wsparciem w programu w sprzęt TIK do opuszczeniu programu - opuszczeniu programu - os. ramach programu - kompetencji kluczowych zostały doposażone wsparcia edukacyjnych - szt. (cel edukacyjnych - szt. (cel dzięki EFS - os. (cel programie - prowadzenia zajęć EFRR/EFS Wkład własny Wkład krajowy os. (cel szczegółowy 2) (cel szczegółowy 2) os. w programie - os. w programie - szt. szczegółowy 2) szczegółowy 2) szczegółowy 2) os. edukacyjnych - szt. 1 Diecezja Włocławska Łowimy talenty w Długoszu ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł TAK Czym skorupka za młodu - uczniowie z 13 Panaceum-Omega Maria 2 szkół kształcenia podstawowego Włocławka ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d TAK Jolanta Wyrorska podnoszą swoje kompetencje Wyrównywanie szans edukacyjnych w mieście 3 Gmina Miasto Kowal ,50 zł ,50 zł 0,00 zł ,00 zł 6 050,00 zł ,50 zł 45 n/d 1 1 n/d n/d n/d TAK Kowal Państwowa Wyższa Szkoła Akademia stymulowania rozwoju, ,23 zł ,23 zł 0,00 zł ,85 zł ,46 zł ,92 zł n/d TAK Zawodowa we Włocławku kreatywności oraz diagnozy i terapii dzieci Pańśtwowa Wyższa Szkoła Polubić Przedmioty Ścisłe - Akademickie ,76 zł ,76 zł 0,00 zł ,84 zł ,65 zł ,28 zł 115 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 140 n/d n/d TAK Zawodowa we Włocławku spotkania z nauką Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów 6 Gmina Lubanie ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,75 zł ,75 zł ,50 zł n/d TAK w gminie Lubanie Edukacja w Gminie Kowal przepisem na 7 Gmina Kowal ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d TAK sukces. Centrum Dofinansowania EUROEXPERT Sławomir 8 Warsztaty edukacyjne KREATYWNOŚĆ ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d TAK Zdziarski w partnerstwie z Gminą Fabianki 9 Gmina Fabianki Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d TAK Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Włocławek - organizacja zajęć pozalekcyjnych m.in.. W zakresie nauki języka obcego, zajęć 10 Gmina Włocławek ,50 zł ,50 zł 0,00 zł ,13 zł ,00 zł ,38 zł TAK dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli 11 Gmina Choceń Kreatywny Choceń ,88 zł ,88 zł 0,00 zł ,10 zł ,59 zł ,19 zł TAK Województwo Kujawsko- Pomorskie/Departament 12 Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości ,46 zł ,46 zł 0,00 zł ,24 zł ,07 zł ,15 zł n/d TAK Edukacji w partnerstwie z Gminą Miasto Włocławek Innowacyjna edukacja w gminie Fabianki II 13 Gmina Fabianki ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł TAK edycja "Bez słów" - wspieramy komunikację osób 14 Gmina Miasto Włocławek ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł TAK niemówiących w OSI Włocławek. Suma - wszystkie projekty ,33 zł ,33 zł 0,00 zł ,90 zł ,53 zł ,91 zł ,33 zł ,33 zł 0,00 zł ,90 zł ,53 zł ,91 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r ,22 zł ,22 zł 0,00 zł ,83 zł ,47 zł ,92 zł ,22 zł ,22 zł 0,00 zł ,83 zł ,47 zł ,92 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r ,11 zł ,11 zł 0,00 zł ,07 zł ,06 zł ,99 zł ,11 zł ,11 zł 0,00 zł ,07 zł ,06 zł ,99 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wartość dofinansowania (wkład UE) zgodnie z podpisaną umową wynosi ,00 zł. Z uwagi na powyższe należy dokonać stosownej korekty w Strategii OSI Włocławka. Wartość w tabeli wpisana zgodnie z podpisaną umową.

22 Załącznik nr 15 - PI 10iv - Poddziałanie Kształcenie zawodowe OSI Włocławek LP EFRR/EFS Wkład własny Wkład krajowy nauki - os. 1 Gmina Miasto Włocławek Włocławek zawodowo ,50 zł ,50 zł 0,00 zł ,87 zł ,88 zł ,75 zł TAK 2 Gmina Miasto Włocławek Kształcenie zawodowe ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł brak danych brak danych brak danych warunkowo Brak wskaźnika rezultatu nr Podmiot zgłaszający Województwo Kujawsko- Pomorskie w partnerstwie z Gminą Miasto Włocławek Tytuł propozycji projektowej Suma - wszystkie projekty Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r. Wartość całkowita kwalifikowalne niekwalifikowalne Źródła finansowania 1. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu Wskaźnik rezultatu 2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - os. 3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS - szt. 1. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy - os. Wskaźnik produktu 2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie - os. 3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego - szt. Szkoła Zawodowców ,04 zł ,04 zł 0,00 zł ,58 zł ,15 zł ,30 zł brak danych n/d 4 brak danych n/d 4 warunkowo Brak wskaźnika rezultatu i produktu nr ,54 zł ,54 zł 0,00 zł ,45 zł ,03 zł ,05 zł ,54 zł ,54 zł 0,00 zł ,45 zł ,03 zł ,05 zł ,04 zł ,04 zł 0,00 zł ,58 zł ,15 zł ,30 zł ,00 zł 0 0 0,00 zł ,54 zł ,54 zł 0,00 zł ,45 zł ,03 zł ,05 zł ,54 zł ,54 zł 0,00 zł ,45 zł ,03 zł ,05 zł ,04 zł ,04 zł 0,00 zł ,58 zł ,15 zł ,30 zł ,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIECKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIECKIEGO Załącznik do Uchwały nr 48/1715/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO Załącznik do Uchwały nr 48/1705/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2044/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r.

UCHWAŁA NR 42/2044/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. UCHWAŁA NR 42/2044/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/1157/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 24/1157/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 24/1157/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1142/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1142/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1142/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego Tak Nie Nie dotyczy 1. Czy strategia ORSG została złożona przez organ reprezentujący ORSG?

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/513/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/513/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 12/513/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU NAKIELSKIEGO

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU NAKIELSKIEGO Załącznik do uchwały Nr 14/574/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/8/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR 1/8/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR 1/8/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2043/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r.

UCHWAŁA NR 42/2043/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. UCHWAŁA NR 42/2043/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Załącznik do Uchwały nr 48/1703/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Załącznik do uchwały Nr 14/566/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1372/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1372/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1372/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 8/300/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 8/300/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 8/300/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/504/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/504/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 12/504/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii OSI Strategiczna

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI GRUDZIĄDZA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI GRUDZIĄDZA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE Załącznik do uchwały Nr 14/583/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI GRUDZIĄDZA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 25/1251/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 25/1251/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 25/1251/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE Załącznik do uchwały Nr 6/145/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. OPINIA z dnia 10.02.2016 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYTYCZNE DO OCENY STRATEGII ZIT

WSTĘPNE WYTYCZNE DO OCENY STRATEGII ZIT Załącznik nr 1 do Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wstępnych wytycznych do oceny Strategii ZIT oraz Strategii Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/510/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/510/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 2/50/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/511/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/511/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 2/5/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/514/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/514/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 12/514/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1141/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1141/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1141/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/324/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 9/324/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 9/324/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 25/1227/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 25/1227/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 25/1227/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/244/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 7/244/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 7/244/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/1156/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 24/1156/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 24/1156/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/246/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 7/246/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 7/246/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/1152/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 24/1152/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 24/1152/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/9/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR 1/9/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR 1/9/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/429/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 11/429/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 11/429/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1152/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1152/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1152/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 25/1228/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 25/1228/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 25/1228/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/902/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 20/902/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 20/902/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/247/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 7/247/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 7/247/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1341/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1341/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1341/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1159/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1159/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1159/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1338/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1338/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1338/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO Załącznik do uchwały Nr 6/148/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. OPINIA z dnia 10.02.2016 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1143/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1143/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1143/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i rezultatu w ramach EFRR Osi 6 Rozwój miast Jednostka Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa (2023) 4.c Sprzedaż energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1365/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1365/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1365/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1140/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1140/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1140/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1353/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1353/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1353/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1384/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1384/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1384/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1335/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1335/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1335/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Brodnickiego

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 projekt OPOLE, LUTY 2015 r. 1 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT BTOF

Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT BTOF Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZI BOF abela nr 1. Wskaźniki monitorowania Strategii ZI BOF na poziomie strategicznym 1 Lp. Wskaźnik Okres raportowania Poziom odniesienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r. Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania

Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania Załącznik do Uchwały nr 5/135/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4.02.2015 r. Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego I. WSTĘP Polityka terytorialna

Bardziej szczegółowo

STOPIEŃ REALIZACJI STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

STOPIEŃ REALIZACJI STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO STOPIEŃ REALIZACJI STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO Golub-Dobrzyń, 28 czerwca 2017 Agenda Polityka terytorialna w województwie kujawsko-pomorskim Obszar

Bardziej szczegółowo

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Sępólno Krajeńskie listopad 2016 r. Podmioty zaangażowane w tworzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1144/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1144/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1144/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Brodnickiego Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Polityka terytorialna

Polityka terytorialna Polityka terytorialna BYDGOSZCZ 19.01.2017 R. Zgodnie z ustaleniami w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Plan Modernizacji 2020+ w warunkach naszego regionu proces planowania

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI WSKAŹNIKI Cel 1 Wysoki poziom wewnętrznej integracji MOF i wsparcie powiązań interregionalnych. Działanie 1. Rozwijanie komunikacji przyjaznej środowisku. Priorytet inwestycyjny 4e RPO-L2020, 4.v. POIiŚ

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE Załącznik do Uchwały nr 48/1701/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania

Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania Załącznik do Uchwały nr 38/1294/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2014 r. Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 1 1. Wstęp Polityka terytorialna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej przyjętej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska nr 9/19/2016 z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki. Wskaźniki Rezultatu: Zmniejszenie sprzedaży energii cieplnej na cele komunalno-bytowe GJ/rok

Wskaźniki. Wskaźniki Rezultatu: Zmniejszenie sprzedaży energii cieplnej na cele komunalno-bytowe GJ/rok Priorytety Inwestycyjne w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, w ramach których mogą być realizowane projekty wpisane do Strategii ORSG Powiatu Grudziądzkiego wraz z przykładowymi typami projektów Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska Tabela 1. Wskaźniki Strategii ZIT powiązane z realizacją RPO WM oraz POIiŚ C - Cel / P- Priorytet/ C 1: Wysoka konkurencyjno gospodarcza KrOF Nazwa P 1.1: Wysoki potencjał i konkurencyjno przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

NABORY WNIOSKÓW PLANOWANE W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

NABORY WNIOSKÓW PLANOWANE W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NABORY WNIOSKÓW PLANOWANE W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JACEK PARTYKA Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

TERYTORIALNE WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE. Toruń, 8 września 2014 r.

TERYTORIALNE WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE. Toruń, 8 września 2014 r. ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE Toruń, 8 września 2014 r. ZITWŁOCŁAWKA Wynik delimitacji Kalendarium prac nad Strategią OF/ZIT lipiec 2013r. zawarcie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski Zgodnie z 5 Umowy o warunkach i sposobie Realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/1671/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 września 2017 r.

UCHWAŁA NR 37/1671/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 września 2017 r. UCHWAŁA NR 37/1671/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku.

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1393/15 Zarządu Województwa z dnia 15 października 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI INOWROCŁAWIA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI INOWROCŁAWIA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE Załącznik do Uchwały nr 48/1702/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI INOWROCŁAWIA I

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa

Nowa perspektywa finansowa Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Polityka terytorialna w K-PRPO 2014-2020 Propozycje przedsięwzięć Toruń, styczeń 2014 r. Polityka terytorialna - proponowany zakres wsparcia EFRR PI 4.3 efektywność

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1373/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1373/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1373/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r.

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w roku 2017 Lublin, maj 2018 r. Opracowano: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Lata RAZEM % War. realiz realiza. tość. Razem cji. Razem Nazwa wskaźnika wskaź. planowane (PRODUKTU) nika

Lata RAZEM % War. realiz realiza. tość. Razem cji. Razem Nazwa wskaźnika wskaź. planowane (PRODUKTU) nika CEL OGÓLNY I. Lata 216-218 219-221 222-223 RAZEM 216-223 War realiz realiza Wart realiza tość Wartoś a Razem cji Razem ość z cji Planowan. z Planowan. ć z cji Planowan wartoś Nazwa wskaźnika wskaź planowane

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r.

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Katowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WZ Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Rewitalizacja w RPO WZ Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych Rewitalizacja w RPO WZ 2014-2020 Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych Wsparcie działań rewitalizacyjnych Wsparcie na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Najważniejsze zmiany dokumentu wrzesień 2014 listopad 2015 Etapy opracowywania Strategii ZIT Dodano ETAP

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów Załącznik nr. 2 do projektu Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Kryteria wyboru projektów Typ/opis kryterium Punktacja

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie wychowania przedszkolnego w ZIT. Kraków 13 marca 2015 r.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie wychowania przedszkolnego w ZIT. Kraków 13 marca 2015 r. Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie wychowania przedszkolnego w ZIT Kraków 13 marca 2015 r. 1. Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią ZIT. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura na

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 na 2018 rok (wersja z dnia 24 lipca 2018 roku) Załącznik nr 2 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH Załącznik 1 Tabela transpozycji PI na działania w poszczególnych osiach priorytetowych I GOSPODARKA, 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 1 1b INNOWACJE, 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo