SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R."

Transkrypt

1 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) Strefa euro (17) Austria Belgia Bułgaria Cypr Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Irlandia Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niderlandy Niemcy P o l s k a Portugalia Republika Czeska Rumunia Słowacja Słowenia Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy OECD.... Japonia.... Stany Zjednoczone.... Liczba ludności Unii Europejskiej, według stanu na 1 stycznia 2010 r., wynosiła 501,1 mln osób i była o 0,3% wyższa niż w roku poprzednim. Ze wszystkich krajów członkowskich największy udział w populacji Unii Europejskiej ogółem miały Niemcy (81,8 mln osób, tj. 16,3%). Ludność tego kraju wraz z mieszkańcami Francji (64,7 mln, tj. 12,9%), Wielkiej Brytanii (62,0 mln, tj. 12,4%) i Włoch (60,3 mln, tj. 12,0%) stanowiła ponad połowę ogółu populacji UE. Polska w 2010 r. zajmowała 6 miejsce wśród krajów UE pod względem liczby ludności, a jej udział w ludności Unii Europejskiej ogółem wynosił 7,6%. Największy przyrost liczby ludności w 2010 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano w Luksemburgu (o 1,6%), a także w Szwecji (o 0,9%), na Cyprze i w Belgii (po 0,8%). W największym stopniu zmniejszyła się liczba mieszkańców Bułgarii, Litwy oraz Łotwy (po 0,6%). W Polsce zaobserwowano nieznaczny, tj. o 0,1%, wzrost liczby ludności w stosunku do roku poprzedniego. Spośród krajów UE największą gęstością zaludnienia charakteryzowała się Malta, gdzie na 1 km 2 przypadało mieszkańców. Znaczną gęstością charakteryzowały się również Niderlandy, Belgia, Wielka Brytania oraz Niemcy (w granicach osób). Najmniej ludności na 1 km 2 przypadało natomiast w Finlandii i Szwecji (odpowiednio 18 i 23 osoby), a Polska ze 122 mieszkańcami na 1 km 2 zajmowała 10 miejsce wśród krajów członkowskich.

2 2 T. 02. MEDIANA WIEKU ORAZ WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIA DEMOGRAFICZNEGO W 2010 R. (stan w dniu 1 stycznia) Mediana wieku (wiek środkowy) Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym a ogółem w wieku przedprodukcyjnym (0-14 lata) w wieku poprodukcyjnym (65 lat i więcej) UE (27).... Strefa euro (17) 41,7 50,8 23,3 27,5 Austria 41,7 48,1 22,0 26,1 Belgia 40,9 51,7 25,6 26,0 Bułgaria 41,4 45,1 19,7 25,4 Cypr 36,2 42,7 24,1 18,6 Dania 40,5 52,4 27,6 24,9 Estonia 39,5 47,5 22,3 25,2 Finlandia 42,0 50,6 25,0 25,6 Francja 39,8 54,2 28,5 25,7 Grecja 41,7 49,9 21,5 28,4 Hiszpania 39,9 46,6 21,9 24,7 Irlandia 34,3 48,5 31,7 16,8 Litwa 39,2 45,0 21,8 23,3 Luksemburg 38,9 46,4 26,0 20,4 Łotwa 40,0 45,1 20,0 25,2 Malta 39,2 43,7 22,5 21,3 Niderlandy 40,6 49,0 26,2 22,8 Niemcy 44,2 51,8 20,5 31,4 P o l s k a 37,7 40,2 21,2 19,0 Portugalia 40,7 49,4 22,7 26,7 Republika Czeska 39,4 41,7 20,2 21,6 Rumunia 38,3 43,0 21,7 21,4 Słowacja 36,9 38,1 21,2 16,9 Słowenia 41,4 44,0 20,2 23,8 Szwecja 40,7 53,1 25,4 27,7 Węgry 39,8 45,7 21,5 24,2 Wielka Brytania.... Włochy 43,1 52,2 21,4 30,8 OECD.... Japonia.... Stany Zjednoczone.... a Wiek produkcyjny: lata. LUDNOŚĆ W 2010 R. WEDŁUG PŁCI (stan w dniu 1 stycznia) w tys Mężczyźni Kobiety Mediana wieku ludności Polski w 2010 r. wynosiła 37,7 lat, co oznacza, że dokładnie połowa ludności kraju wiek ten już przekroczyła, a druga jeszcze go nie osiągnęła. Spośród krajów UE najwyższy wiek środkowy odnotowano w Niemczech (44,2 lata), natomiast najniższy w Irlandii (34,3 lata). Wśród krajów UE w 2010 r. najniższy współczynnik obciążenia demograficznego ogółem obserwowano na Słowacji oraz w Polsce, gdzie na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało ok osób w wieku nieprodukcyjnym. Najwyższa relacja liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym do osób w wieku lata charakteryzowała Francję, Szwecję, Danię, Włochy, Niemcy, Belgię oraz Finlandię. Najniższą relację liczby osób w wieku 0-14 do osób w wieku produkcyjnym notowano w Bułgarii, na Łotwie, w Republice Czeskiej i na Słowenii. Do najwyższych należała relacja liczby osób w wieku przedprodukcyjnym do osób w wieku lata w Irlandii, a także we Francji, Danii, Niderlandach, Luksemburgu oraz Belgii. W Irlandii i na Słowacji na 100 osób w wieku produkcyjnym przydało zaledwie ok. 17 osób w wieku poprodukcyjnym, natomiast najwyższą relację w tym zakresie notowano w Niemczech oraz we Włoszech ok. 31. W Polsce wskaźnik obciążenia ludności w wieku lata osobami w wieku 0-14 lat był niewiele wyższy niż osobami w wieku 65 lat i więcej (21,2 wobec 19,0). W 2010 r. wszystkie kraje Unii Europejskiej charakteryzowały się przewagą liczby kobiet do liczby mężczyzn. Największe dysproporcje odnotowano w krajach bałtyckich tj. w Estonii, na Łotwie i Litwie, gdzie kobiety stanowiły odpowiednio 54,0%, 53,9% i 53,5% całej populacji. Krajem, w którym liczba kobiet tylko w niewielkim stopniu była wyższa od liczby mężczyzn była Szwecja, a różnica wynosiła jedynie 0,4 pkt proc. (kobiety 50,2%, mężczyźni 49,8%). W Polsce w 2010 r. mieszkało 19,7 mln kobiet (wobec 18,4 mln mężczyzn) i stanowiły one 51,7% ogółu mieszkańców.

3 3 T. 03. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (ceny stałe) STRUKTURA PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO a UNII EUROPEJSKIEJ WEDŁUG KRAJÓW W 2010 R. rok poprzedni = 100 UE (27) 103,0 100,5 95,8 101,8 Strefa euro (17) 102,9 100,4 95,9 101,7 Austria 103,7 102,2 96,1 102,0 Belgia 102,9 101,0 97,2 102,1 Bułgaria 106,4 106,2 94,5 100,2 Cypr 105,1 103,6 98,3 101,0 Dania 101,6 98,9 94,8 102,1 Estonia 106,9 94,9 86,1 103,1 Finlandia 105,3 100,9 91,8 103,1 Francja 102,4 100,2 97,4 101,6 Grecja 104,3 101,0 98,0 95,5 Hiszpania 103,6 100,9 96,3 99,9 Irlandia 105,6 96,5 92,4 99,0 Litwa 109,8 102,9 85,3 101,3 Luksemburg 106,6 101,4 96,3 103,2 Łotwa 110,0 95,8 82,0 99,7 Malta 104,4 105,3 96,6 103,7 Niderlandy 103,9 101,9 96,1 101,8 Niemcy 102,7 101,0 95,3 103,6 P o l s k a 106,8 105,1 101,7 103,8 Portugalia 102,4 100,0 97,5 101,4 Republika Czeska 106,1 102,5 95,9 102,4 Rumunia 106,3 107,3 92,9 98,7 Słowacja 110,5 105,8 95,2 104,0 Słowenia 106,9 103,7 91,9 101,2 Szwecja 103,3 99,4 94,7 105,5 Węgry 100,8 100,8 93,3 101,2 Wielka Brytania 102,7 99,9 95,1 101,3 Włochy 101,5 98,7 94,8 101,3 OECD 102,7 100,3 96,6. Japonia 102,4 98,8 93,7 103,9 Stany Zjednoczone 101,9 100,0 97,4 102,8 Wielka Brytania 13,8% Francja 15,9% a W cenach bieżących (euro). Włochy 12,6% Niemcy 20,3% Po spadku produktu krajowego brutto w 2009 r. notowanym we wszystkich, z wyjątkiem Polski, krajach UE, w 2010 r. w większości z tych krajów obserwowano wzrost gospodarczy w skali roku. W konsekwencji PKB Unii Europejskiej ogółem zwiększył się o 1,8% (wobec spadku o 4,2% w 2009 r.). Spośród krajów członkowskich UE, największy wzrost produktu krajowego brutto obserwowano w Szwecji (o 5,5%), na Słowacji (o 4,0%), w Polsce (o 3,8%) a także na Malcie (o 3,7%) oraz w Niemczech (o 3,6%). Zmniejszenie wolumenu PKB w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w Grecji (o 4,5%), Rumunii (o 1,3%), Irlandii (o 1,0%), a także nieznaczne na Łotwie (o 0,3%) oraz w Hiszpani (o 0,1%), przy czym jedynie w Grecji skala spadku była większa niż w 2009 r. W 2010 r. ponad 70% produktu krajowego brutto Unii Europejskiej w cenach bieżących zostało wypracowane przez 5 krajów: Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Włochy oraz Hiszpanię, przy czym w porównaniu z rokiem poprzednim udział Wielkiej Brytanii zwiększył się o 0,5 pkt proc., Niemiec pozostał na niezmienionym poziomie, natomiast pozostałych ww. krajów uległ niewielkiemu obniżeniu. Znaczenie Hiszpania 8,7% Niderlandy 4,8% Polski w tworzeniu produktu krajowego brutto Unii Europejskiej zwiększyło się w skali roku o 0,3 pkt proc. do 2,9%. Pozostałe 18,1% Belgia 2,9% P o l s k a 2,9%

4 4 T. 04. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a (ceny stałe) PKB a, SPOŻYCIE PRYWATNE ab, NAKŁADY BRUTTO NA ŚRODKI TRWAŁE a (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. 120,0 analogiczny okres roku poprzedniego=100 UE (27) 97,8 100,6 102,0 102,2 102,1 Strefa euro (17) 97,9 100,8 102,0 101,9 102,0 Austria 98,2 100,5 102,3 102,7 103,1 Belgia 99,9 101,7 102,7 102,0 102,0 Bułgaria 93,3 99,2 99,7 100,5 102,8 Cypr 97,3 99,0 100,6 102,0 102,6 Dania 96,9 99,2 102,9 103,6 102,7 Estonia 90,9 97,3 103,1 105,5 106,8 Finlandia 94,5 100,1 104,1 103,0 105,0 Francja 99,5 101,2 101,6 101,7 101,5 Grecja 96,8 97,3 96,0 95,4. Hiszpania 97,0 98,6 100,0 100,2 100,6 Irlandia 94,5 98,8 98,1 99,5 99,5 Litwa 85,6 98,1 101,2 101,6 104,6 Luksemburg 102,1 101,4 105,5 103,6. Łotwa 83,2 94,7 97,2 102,6 103,6 Malta 98,6 103,9 103,5 103,2 103,9 Niderlandy 97,6 100,3 102,7 101,9 102,2 Niemcy 98,0 102,1 103,9 103,9 104,0 P o l s k a 102,9 103,1 103,7 104,6 103,9 Portugalia 99,0 101,7 101,3 101,4 101,2 Republika Czeska 96,8 101,1 102,3 102,7 102,6 Rumunia 93,4 97,9 99,5 97,9 99,4 Słowacja 95,8 104,5 104,2 104,0 103,4 Słowenia 93,8 99,8 101,5 101,3 101,9 Szwecja 98,4 102,6 104,4 106,8 107,2 Węgry 94,9 99,4 100,8 102,2 102,3 Wielka Brytania 97,2 99,7 101,5 102,5 101,5 Włochy 97,1 100,6 101,5 101,4 101,5 OECD 99,4 102,6 103,2 103,2 102,7 Japonia 98,2 105,4 103,3 104,7 102,5 Stany Zjednoczone 100,2 102,4 103,0 103,2 102,7 a Dane wyrównane sezonowo. 115,0 PKB - UE (27) PKB - Polska Spożycie prywatne - UE (27) Spożycie prywatne - Polska Nakłady brutto na środki trwałe - UE (27) Nakłady brutto na środki trwałe - Polska 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ a Dane wyrównane sezonowo. b Spożycie indywidualne gospodarstw domowych oraz niekomercyjnych instytucji obsługujących gospodarstwa domowe. W większości krajów członkowskich Unii Europejskiej, w drugiej połowie 2009 r. obserwowano stopniową poprawę dynamiki produktu krajowego brutto. Tendencja ta utrzymała się do trzeciego kwartału 2010 r. wzrost PKB Unii Europejskiej ogółem w skali roku wyniósł 2,2%, a w czwartym kwartale ukształtował się na poziomie 2,1%. Do największych należał wzrost produktu krajowego brutto w Szwecji, gdzie od początku roku obserwowano sukcesywne przyspieszenie dynamiki (wzrost z 2,6% w pierwszym do 7,2% w czwartym kwartale). W Estonii, pomimo spadku PKB o 2,7% w okresie styczeń-marzec 2010 r., w kolejnych okresach notowano jego zwiekszenie w skali roku do 6,8% w czwartym kwartale. Relatywnie wysoką dynamiką w kwartałach 2010 r. charakteryzowały się także Finlandia, Niemcy, Słowacja, Polska oraz Malta. W Polsce, po przyspieszeniu tempa wzrostu PKB obserwowanym od końca 2009 r., w czwartym kwartale 2010 r. w porównaniu z trzecim odnotowano jego niewielkie zwolnienie w ujęciu rocznym (z 4,6% do 3,9%). Na Słowacji w 2010 r. obserwowano stopniowe wyhamowanie tempa wzrostu (z 4,5% w pierwszym do 3,4% w czwartym kwartale). Spadek produktu krajowego brutto we wszystkich kwartałach 2010 r. utrzymywał się w Grecji, Rumunii oraz Irlandii, przy czym w Grecji od początku roku sukcesywnie pogłębiał się (z 2,7% w pierwszym do 4,6% trzecim kwartale).

5 5 T. 05. SPOŻYCIE PRYWATNE a (ceny stałe) SPOŻYCIE PRYWATNE ab (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) 106,0 rok poprzedni = ,0 IV Q 2009 IV Q 2010 UE (27) 102,1 100,7 98,3 100,8 102,0 Strefa euro (17) 101,7 100,4 98,9 100,8 100,0 Austria 100,7 100,5 101,3 101,0 98,0 Belgia 101,8 101,5 99,7 101,4 96,0 Bułgaria 109,0 103,4 92,4 98,8 94,0 92,0 Cypr 109,4 107,1 97,1 100,8 90,0 Dania 103,0 99,4 95,5 102,1 88,0 Estonia 108,6 94,6 81,6 98,1 86,0 Finlandia 103,5 101,7 97,9 102,6 84,0 Francja 102,6 100,5 100,6 101,5 82,0 Grecja 102,8 103,2 97,8 95,5 80,0 Hiszpania 103,7 99,4 95,8 101,2 Irlandia 106,3 98,2 92,8 98,8 Litwa 112,1 103,7 82,3 95,9 Luksemburg 103,3 104,7 100,2 102,2 Łotwa 114,8 94,8 75,9 99,9 a Spożycie indywidualne gospodarstw domowych oraz niekomercyjnych instytucji obsługujących gospodarstwa domowe b Dane wyrównane sezonowo. Malta 100,8 104,0 98,6 99,3 Niderlandy 101,8 101,1 97,5 100,4 W 2010 r. spożycie prywatne Unii Europejskiej ogółem zwiększyło się w skali roku o 0,8% (wobec spadku w 2009 r. o 1,7%). Spośród Niemcy 99,8 100,7 99,8 100,4 krajów członkowskich najwyższy wzrost popytu konsumpcyjnego odnotowano w Szwecji (o 3,5%), Polsce (o 3,2%) oraz Finlandii (o 2,6%). P o l s k a 104,9 105,7 102,0 103,2 Stosunkowo wysoką dynamiką charakteryzowały się również Luksemburg, Dania oraz Portugalia (wzrost w granicach od 2,2% do 2,0%). Portugalia 102,5 101,8 99,0 102,0 Największy spadek spożycia prywatnego wystąpił w Grecji (o 4,5%), na Litwie (o 4,1%) oraz Węgrzech (o 2,1%), przy czym w Grecji Republika Czeska 105,0 103,6 99,8 101,3 obserwowano pogłębienie się tendencji spadkowych z roku poprzedniego. Rumunia 111,9 109,0 89,8 98,3 Słowacja 106,8 106,2 100,3 99,7 We wszystkich krajach Unii Europejskiej sytuacja w zakresie popytu konsumpcyjnego w kwartałach 2010 r. w stosunku do kwartałów Słowenia 106,7 102,9 99,2 100, r. istotnie poprawiła się. Wysoką dynamiką we wszystkich kwartałach 2010 r. charakteryzowały się m.in. Szwecja, Polska, Luksemburg Szwecja 103,7 100,0 99,6 103,5 oraz Finlandia. Pomimo głębszego spadku spożycia notowanego na Cyprze oraz Łotwie na początku roku, w kolejnych okresach Węgry 100,2 100,4 92,1 97,9 obserwowano znaczne przyspieszenie dynamiki, a w czwartym kwartale 2010 r. wzrost w skali roku wyniósł odpowiednio 5,8% oraz 5,6%. Wielka Brytania 102,2 100,4 96,8 100,8 Spadek popytu konsumpcyjnego wystąpił w Bułgarii, Irlandii oraz Rumunii, przy czym w Irlandii było to pogłębienie się negatywnych tendencji Włochy 101,1 99,2 98,2 101,0 z poprzednich kwartałów 2010 r. Niewielkie zmniejszenie spożycia prywatnego w czwartym kwartale obserwowano w Republice Czeskiej i na OECD 102,5 100,3 98,6. Japonia 101,6 99,3 98,1 101,8 Węgrzech (po 0,3%), przy czym w pierwszym z tych krajów spadek odnotowano po trzech kwartałach nieznacznego wzrostu, natomiast Stany Zjednoczone 102,4 99,7 98,8 101,8 w drugim skala spadku była znacznie mniejsza niż na początku roku. a Spożycie indywidualne gospodarstw domowych oraz niekomercyjnych instytucji obsługujących gospodarstwa domowe.

6 6 T. 06. NAKŁADY BRUTTO NA ŚRODKI TRWAŁE (ceny stałe) NAKŁADY BRUTTO NA ŚRODKI TRWAŁE a (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) rok poprzedni = 100 UE (27) 105,8 99,2 87,9 99,6 Strefa euro (17) 104,7 99,2 88,6 99,3 Austria 103,9 104,1 91,2 98,7 Belgia 106,5 102,9 94,7 98,4 Bułgaria 111,8 121,9 82,4 83,5 Cypr 113,4 106,0 90,9 92,1 Dania 100,4 96,7 85,7 95,8 Estonia 106,0 85,0 67,1 90,8 Finlandia 110,7 99,6 85,4 100,8 Francja 106,0 100,5 92,9 98,3 Grecja 105,5 92,5 88,8 83,5 Hiszpania 104,5 95,2 84,0 92,4 Irlandia 102,9 85,7 68,9 72,3 Litwa 123,0 94,8 60,0 100,0 Luksemburg 117,9 101,4 80,7 108,7 Łotwa 107,5 86,4 62,7 80,5 Malta 104,8 74,7 81,4 110,0 Niderlandy 105,5 105,1 87,3 95,1 Niemcy 104,7 102,5 89,9 106,0 P o l s k a 117,6 109,6 98,9 98,0 Portugalia 102,6 98,2 88,4 95,2 Republika Czeska 110,8 98,5 92,1 98,2 Rumunia 130,3 115,6 74,8 86,9 Słowacja 109,1 101,0 80,1 103,6 Słowenia 112,8 108,5 78,4 93,3 Szwecja 108,9 101,4 83,7 106,3 Węgry 103,7 103,2 90,8 93,1 Wielka Brytania 107,8 95,0 84,6 103,1 Włochy 101,7 96,2 88,1 102,5 OECD 102,6 98,1 87,7. Japonia 98,8 96,4 88,3 99,8 Stany Zjednoczone 98,8 95,4 84,9 103,3 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 a Dane wyrównane sezonowo. IV Q 2009 IV Q 2010 W 2009 r. w porównaniu z rokiem poprzednim we wszystkich krajach Unii Europejskiej obserwowano znaczne zmniejszenie aktywności inwestycyjnej. W 2010 r. w wielu krajach ponownie notowano obniżenie wartości nakładów brutto na środki trwałe, jednak skala spadku była mniejsza niż przed rokiem. W Unii Europejskiej ogółem nakłady zmniejszyły się o 0,4%, wobec istotnego spadku w 2009 r. (o 12,1%). W największym stopniu nakłady brutto na środki trwałe w 2010 r. obniżyły się w skali roku w Irlandii (o 27,7%), na Łotwie (o 19,5%), w Grecji (o 16,5%) oraz Rumunii (o 13,1%), przy czym w Grecji spadek był większy niż przed rokiem. W Polsce, po wysokim wzroście w okresie r., w dwóch kolejnych latach odnotowano zmniejszenie nakładów w skali roku (o 1,1% w 2009 r. oraz o 2,0% w 2010 r.). Nakłady brutto na środki trwałe w 2010 r. najbardziej wzrosły na Malcie (o 10,0%) oraz w Luksemburgu (o 8,7%). Wysoką dynamiką w tym zakresie charakteryzowały się także Szwecja (wzrost o 6,3%) i Niemcy (o 6,0%). W kwartałach 2010 r. w większości krajów Unii Europejskiej obserwowano poprawę dynamiki nakładów w ujęciu rocznym. Do krajów, w których wzrost nakładów brutto na środki trwałe w kwartałach 2010 r. był najwyższy należały Malta oraz Niemcy, przy czym na Malcie w czwartym kwartale 2010 r. odnotowano wzrost o 25,8%. Stosunkowo wysokim wzrostem nakładów w drugiej połowie roku charakteryzowały się również Litwa, Słowacja oraz Szwecja. Na Litwie tempo wzrostu było niższe niż w trzecim kwartale a na Słowacji oraz w Szwecji notowano przyspieszenie tempa wzrostu w stosunku do poprzedniego kwartału. Znaczące zmniejszenie nakładów brutto na środki trwałe obserwowano m.in. w Irlandii, Grecji, na Cyprze, Węgrzech, w Hiszpanii oraz Słowenii, przy czym na Cyprze oraz Węgrzech skala spadku w czwartym kwartale 2010 r. była większa niż w trzecim.

7 7 T. 07. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA a (ceny stałe) PRODUKCJA W PRZETWÓRSTWIE PRZEMYSŁOWYM a (ceny stałe; rok poprzedni = 100) rok poprzedni = 100 UE (27) 103,6 98,2 86,2 106,7 Strefa euro (17) 103,7 98,2 85,1 107,2 Austria 105,9 101,2 88,8 106,6 Belgia 102,9 99,4 86,1 107,5 Bułgaria 109,5 100,4 81,8 102,2 Cypr 104,5 104,0 91,4 98,1 Dania 97,9 98,9 85,0 101,9 Estonia 106,4 95,2 76,1 120,3 Finlandia 104,7 101,0 81,9 105,6 Francja 101,4 97,2 87,5 105,9 Grecja 102,3 95,8 90,8 93,4 Hiszpania 102,0 92,7 84,2 100,9 Irlandia 105,2 97,8 95,5 107,4 Litwa 102,5 105,1 85,4 106,6 Luksemburg 99,4 94,7 84,2 110,3 Łotwa 100,9 96,7 82,4 114,3 Malta 108,7 92,2 85,5 106,7 Niderlandy 102,3 101,4 92,4 107,1 Niemcy 106,0 100,0 83,7 110,8 P o l s k a 109,3 102,4 96,3 110,8 Portugalia 100,1 95,9 91,5 101,8 Republika Czeska 110,6 97,6 86,9 109,5 Rumunia 110,5 103,0 93,6 105,5 Słowacja 116,9 103,1 86,3 118,9 Słowenia 107,4 101,6 82,4 106,5 Szwecja 103,9 97,1 82,1 108,6 Węgry 108,1 99,0 82,6 110,2 Wielka Brytania 100,3 96,9 90,0 102,7 Włochy 101,8 96,5 81,7 105,3 OECD 103,3 98,0 88,4. Japonia 102,8 96,8 78,7 115,4 Stany Zjednoczone 102,7 96,7 90,7 105,8 a Dane wyrównane dniami roboczymi. 120,0 115,0 110, ,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 a Dane wyrównane dniami roboczymi. Po załamaniu dynamiki produkcji przemysłowej w 2009 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w 2010 r. w większości z nich notowano wzrost produkcji w skali roku, a w Unii Europejskiej ogółem wyniósł on 6,7% (wobec spadku o 13,8% w 2009 r.). Spośród sekcji zaliczanych do przemysłu najwyższą dynamikę odnotowano w przetwórstwie przemysłowym, a następnie w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Spadek natomiast wystąpił w górnictwie i wydobywaniu, jednak jego skala była znacznie niższa niż odpowiednio przed rokiem. Wśród krajów należących do UE w największym stopniu zwiększyła się produkcja przemysłowa ogółem w Estonii, na Słowacji oraz Łotwie (wzrost odpowiednio o 20,3%, o 18,9% i o 14,3%). Stosunkowo wysoka dynamika charakteryzowała również Polskę, Niemcy, Luksemburg oraz Węgry, gdzie wzrost kształtował się w granicach 10%-11%. W Grecji oraz na Cyprze utrzymał się spadek produkcji przemysłowej z 2009 r. (odpowiednio o 6,6% i o 1,9%), ale jego skala była nieznacznie mniejsza niż przed rokiem.

8 8 T. 08. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA a (ceny stałe) PRODUKCJA W PRZETWÓRSTWIE PRZEMYSŁOWYM a (ceny stałe; analogiczny okres roku poprzedniego = 100) IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. analogiczny okres roku poprzedniego = 100 UE (27) 93,1 104,2 108,2 107,0 107,5 Strefa euro (17) 92,6 104,7 109,1 107,0 108,0 Austria 95,1 100,6 108,1 108,4 109,0 Belgia 92,6 102,6 109,1 108,7 109,7 Bułgaria 86,5 97,2 101,1 104,9 105,2 Cypr 91,2 97,8 97,7 99,8 96,9 Dania 84,2 95,0 103,1 104,1 105,8 Estonia 87,1 105,6 117,9 123,9 133,5 Finlandia 87,7 99,0 106,3 106,1 110,1 Francja 94,3 105,4 107,4 104,6 106,2 Grecja 92,8 92,9 93,6 93,4 93,6 Hiszpania 94,4 100,4 102,9 99,8 100,4 Irlandia 91,4 103,2 104,2 111,0 112,3 Litwa 91,4 97,2 104,2 107,8 116,7 Luksemburg 102,8 115,6 114,7 105,3 106,2 Łotwa 91,1 106,4 110,4 121,8 118,1 Malta 91,8 107,8 111,1 107,4 100,8 Niderlandy 98,6 107,6 111,0 104,3 105,7 Niemcy 91,2 107,2 112,9 110,7 112,5 P o l s k a 104,9 110,9 110,9 112,4 109,1 Portugalia 95,5 103,8 102,7 99,9 100,9 Republika Czeska 97,2 107,0 109,0 111,1 110,7 Rumunia 103,1 103,7 106,6 105,1 106,3 Słowacja 101,3 119,7 124,6 115,3 116,6 Słowenia 91,5 99,4 110,3 108,3 108,0 Szwecja 89,4 101,5 111,1 111,2 110,8 Węgry 92,5 106,0 112,3 112,7 109,8 Wielka Brytania 93,9 101,1 102,4 103,6 103,5 Włochy 90,6 103,5 107,9 106,0 104,1 OECD 96,7 107,6 110,0 108,0. Japonia 95,0 126,0 120,3 112,8 104,8 Stany Zjednoczone 94,5 101,6 106,5 106,9 106,4 a Dane wyrównane dniami roboczymi. 135,0 130,0 125,0 IV Q 2009 IV Q ,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 a Dane wyrównane dniami roboczymi. W Unii Europejskiej ogółem od drugiego kwartału 2010 r. utrzymywała się relatywnie wysoka dynamika produkcji przemysłowej. Spośród krajów UE najwyższy w skali roku wzrost w czwartym kwartale 2010 r. obserwowano w Estonii (wzrost o 33,5%), gdzie od początku 2010 r. produkcja rosła z kwartału na kwartał. Sukcesywną poprawę notowano w Austrii, Bułgarii, Danii, Irlandii oraz na Litwie, przy czym w Bułgarii, Danii oraz na Litwie w pierwszym kwartale 2010 r. wystąpił spadek produkcji. Zmniejszenie produkcji przemysłowej we wszystkich kwartałach 2010 r. obserwowano w Grecji oraz na Cyprze, jednak był on znacznie niższy niż w analogicznych kwartałach 2009 r. W Polsce w kolejnych kwartałach 2010 r. notowano wysoką dynamikę produkcji przemysłowej, a wzrost w ujęciu rocznym kształtował się w granicach 10%-12%. W kwartałach 2010 r. znaczną dynamiką przetwórstwa przemysłowego, szczególnie widoczną w ostatnim kwartale charakteryzowała się Estonia, Słowacja, Łotwa oraz Litwa. Stabilny, stosunkowo wysoki wzrost produkcji przetwórstwa w granicach 13%-11% utrzymywał się w Polsce. Zmniejszeniu uległa produkcja w Grecji, na Cyprze oraz w Hiszpanii (w drugiej połowie roku), przy czym skala spadku była mniejsza niż odpowiednio przed rokiem.

9 9 T. 09. PRODUKCJA W BUDOWNICTWIE a (ceny stałe) PRODUKCJA W BUDOWNICTWIE a (ceny stałe) - analogiczny okres roku poprzedniego = 100 rok poprzedni = 100 UE (27) 102,1 96,2 91,2 95,6 Strefa euro (17) 101,3 94,5 91,8 92,3 Austria 103,9 99,1 98,4 95,7 Belgia 102,4 98,7 93,4 98,6 Bułgaria 126,7 112,7 85,8 82,2 Cypr 106,9 102,6 88,9. Dania 100,7 94,3 82,4 89,0 Estonia 113,5 86,8 70,2 87,6 Finlandia 110,2 104,0 86,9 112,0 Francja 102,4 96,3 94,1 96,6 Grecja 114,3 107,7 82,5 68,4 Hiszpania 95,7 83,7 88,7 79,5 Irlandia 86,8 70,5 63,6 69,9 Litwa 122,2 104,1 51,5 92,3 Luksemburg 102,6 98,1 101,0 100,2 Łotwa 113,6 96,9 65,1 76,6 Malta 107,0 106,0 93,3 101,3 Niderlandy 106,3 103,7 94,1 89,1 Niemcy 102,9 99,3 100,1 100,3 P o l s k a 116,3 110,2 104,5 103,7 Portugalia 96,0 98,8 93,4 91,5 Republika Czeska 107,0 99,5 99,6 92,3 Rumunia 133,1 126,7 84,8 86,6 Słowacja 105,3 111,5 89,0 95,7 Słowenia 118,5 115,5 79,1 83,1 Szwecja 106,2 104,2 96,5 105,9 Węgry 86,0 94,8 95,7 89,9 Wielka Brytania 102,3 98,7 88,4 106,0 Włochy 106,4 98,9 88,5. OECD.... Japonia.... Stany Zjednoczone 81,4 69,8 71,4 97,0 a Dane wyrównane dniami roboczymi. 125,0 120,0 Unia Europejska (27) Polska 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII W Unii Europejskiej ogółem w okresie r. notowano spadek produkcji budowlanej, a w 2010 r. była ona o 4,4% mniejsza niż w 2009 r. Spośród krajów członkowskich w największym stopniu produkcja zmniejszyła się w Grecji i Irlandii (spadek odpowiednio o 31,6% i o 30,1%), a ponadto na Łotwie, w Hiszpanii oraz Bułgarii (w granicach 23,4%-17,8%), przy czym pogłębienie spadku w stosunku do notowanego w 2009 r. wystąpiło w Bułgarii, Grecji oraz Hiszpanii. Do najwyższych należał wzrost produkcji w Finlandii (o 12,0%, wobec spadku o 13,1% w 2009 r.). Wysoką dynamiką produkcji w budownictwie charakteryzowały się również Wielka Brytania, Szwecja, Polska (wzrost od 6,0% do 3,7%). Do krajów, w których obserwowano wzrost w tym zakresie należały Malta, Niemcy oraz Luksemburg, jednak poziom produkcji tylko w niewielkim stopniu był wyższy niż przed rokiem. W Polsce oraz Luksemburgu obserwowano wyhamowanie tempa wzrostu produkcji w budownictwie w porównaniu z 2009 r., natomiast w Niemczech uległ on nieznacznemu przyspieszeniu. W pozostałych spośród ww. krajów, obserwowano zwiększenie produkcji po znacznych spadkach w poprzednim roku.

10 10 T. 10. PRACUJĄCY STRUKTURA PRACUJĄCYCH WEDŁUG SEKTORÓW GOSPODARKI W III KWARTALE 2010 R III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. analogiczny okres roku poprzedniego = 100 UE (27) 97,7 98,0 98,5 99,4 99,8 Strefa euro (17) 97,4 98,0 98,7 99,2 99,6 Austria 99,5 99,7 100,0 100,0 100,8 Belgia 98,8 99,9 100,9 100,9 101,5 Bułgaria 96,1 94,3 92,3 93,1 94,6 Cypr 100,2 99,4 100,6 101,1 100,8 Dania 97,6 95,3 96,5 98,3 97,5 Estonia 90,6 89,0 90,4 94,3 96,7 Finlandia 96,5 96,0 97,6 99,5 100,6 Francja 98,9 98,6 99,7 99,8 100,4 Grecja 98,9 98,3 98,7 97,7 96,9 Hiszpania 92,7 93,9 96,4 97,5 98,3 Irlandia 90,4 91,7 94,3 96,4 96,8 Litwa 92,6 91,9 92,7 93,5 94,9 Luksemburg 107,1 108,9 102,1 100,2 101,7 Łotwa 84,2 85,9 87,5 93,7 100,7 Malta 99,7 101,4 101,7 102,6 101,5 Niderlandy 99,3 98,8 97,9 99,2 98,0 Niemcy 98,3 99,9 99,6 99,9 100,6 P o l s k a 100,2 99,3 99,1 100,9 101,1 Portugalia 96,6 97,0 98,1 98,2 98,8 Republika Czeska 98,1 97,9 97,5 98,7 99,8 Rumunia 99,0 97,7 98,8 101,1 99,5 Słowacja 95,7 94,5 95,5 97,2 98,6 Słowenia 97,2 98,0 100,4 98,9 97,4 Szwecja 97,3 97,9 99,3 100,7 101,9 Węgry 96,4 97,5 98,8 99,5 101,0 Wielka Brytania 98,4 98,6 98,7 100,1 100,8 Włochy 97,9 98,2 99,1 99,1 99,0 OECD..... Japonia..... Stany Zjednoczone % 90% 80% Usługi Przemysł i budownictwo Rolnictwo 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% W Unii Europejskiej ogółem w okresie trzech kwartałów 2010 r. notowano obniżenie liczby pracujących w ujęciu rocznym. Największy wzrost liczby pracujących w trzecim kwartale odnotowano w Szwecji (o 1,9%), Luksemburgu (o 1,7%) oraz w Belgii i na Malcie (po 1,5%), zaś największy spadek w Bułgarii (o 5,4%), na Litwie (o 5,1%) oraz w Estonii (o 3,3%). W Polsce, w kwartałach 2010 r. obserwowano przyspieszenie dynamiki liczby pracujących (wzrost o 1,1% w skali roku w trzecim kwartale 2010 r., wobec spadku o 0,9% w pierwszym). W większości krajów UE w trzecim kwartale 2010 r. obserwowano wzrost liczby pracujących w stosunku do obserwowanego w pierwszej połowie roku. W Niemczech, po spadku poprzednich okresach, w czwartym kwartale obserwowano niewielki przyrost liczby pracujących. Wyhamowaniu uległa dynamika liczby pracujących na Cyprze oraz Malcie. W Grecji od początku roku obserwowano sukcesywnie pogłębiający się spadek liczby pracujących. W Unii Europejskiej ogółem w trzecim kwartale 2010 r. struktura pracujących według sektorów gospodarki była zbliżona do obserwowanej przed rokiem. Usługi generowały miejsca pracy dla 71,5% pracujących, w przemyśle (wraz z budownictwem) pracowało 23,3%, a w rolnictwie 5,2%. Spośród krajów UE, największym odsetkiem pracujących w rolnictwie charakteryzowała się Rumunia (niecałe 32%), zaś najmniejszym Wielka Brytania (1,2%). Krajem, w którym odnotowano największy udział pracujących w przemyśle (wraz z budownictwem) w ogólnej liczbie pracujących była Republika Czeska (34,7%), a najmniejszy w Luksemburgu (11,1%). Największy odsetek pracujących w usługach się wystąpił w Luksemburgu (88,0%), a w Rumunii w sektorze usług zatrudnionych było zaledwie 43,6% pracujących. W Polsce, w trzecim kwartale 2010 r. dominującym na rynku pracy obszarem był sektor usług, gdzie zatrudnienie znalazło 60,4% pracujących, zaś w rolnictwie i przemyśle pracowało odpowiednio 13,0% i 26,6% pracujących w gospodarce narodowej.

11 11 T. 11. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA a WEDŁUG PŁCI W III KWARTALE 2010 R IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. 90,0 80,0 Mężczyźni Kobiety w % 70,0 UE (27) 64,3 63,6 64,3 64,6. Strefa euro (17) 64,5 63,8 64,3 64,4. Austria 71,6 70,6 71,4 72,6 72,3 Belgia 61,8 61,9 61,5 62,0 62,7 Bułgaria 61,2 58,8 60,2 60,6 59,0 Cypr 70,0 68,8 69,8 70,0 70,1 Dania 74,2 73,0 74,1 73,8 72,9 Estonia 61,7 58,9 59,5 62,1 63,6 Finlandia 67,3 66,5 69,2 69,3 67,6 Francja 63,5 63,6 64,2 64,4 63,7 Grecja 60,8 60,1 60,1 59,7 58,3 Hiszpania 59,0 58,3 58,6 58,9 58,4 Irlandia 60,6 59,7 60,4 60,3 59,4 Litwa 58,7 56,8 56,7 58,5 59,2 Luksemburg 64,8 64,8 64,6 66,1 65,3 Łotwa 58,4 57,7 58,9 60,6 60,1 Malta 54,9 55,3 55,9 56,8 56,3 Niderlandy 76,5 75,8 76,3 74,9. Niemcy 71,6 70,2 71,0 71,5 71,7 P o l s k a 59,4 58,2 59,3 60,0 59,6 Portugalia 65,7 65,8 65,7 65,5 65,2 Republika Czeska 65,3 64,1 64,9 65,4 65,5 Rumunia 57,4 57,0 60,1 60,2 57,9 Słowacja 59,2 58,0 58,6 59,2 59,3 Słowenia 67,5 66,3 66,5 66,3 65,7 Szwecja 71,3 71,0 72,9 74,1 72,9 Węgry 55,5 54,5 55,3 56,0 55,8 Wielka Brytania 69,7 69,0 69,3 70,0. Włochy 57,1 56,6 57,2 56,7. OECD..... Japonia..... Stany Zjednoczone ,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 a Dane dotyczą ludności w wieku lata. W 2010 r., wśród krajów należących do Unii Europejskiej najwyższy wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata się notowano w Niderlandach, Szwecji, Danii, Austrii oraz Niemczech. Do najniższych należał wskaźnik na Węgrzech, Malcie, we Włoszech, na Litwie, Słowacji, w Hiszpanii oraz Polsce. Od początku roku stopniowe zwiększanie się tego wskaźnika obserwowano na Cyprze, w Estonii, Niemczech, Republice Czeskiej oraz na Słowacji. Pogarszanie się sytuacji na rynku pracy i obniżanie relacji osób pracujących w wieku lata do ogólnej liczby ludności w tej samej grupie wiekowej miało miejsce w Grecji oraz Portugalii. W czwartym kwartale 2010 r. największy wzrost wskaźnika zatrudnienia, w porównaniu z analogicznym okresem 2009 r., obserwowano w Estonii (o 1,9 pkt proc.), na Łotwie (o 1,7 pkt proc.), w Szwecji (o 1,6 pkt proc.) oraz na Malcie (o 1,4 pkt proc.). Największy spadek w tym zakresie nastąpił natomiast w Grecji (o 2,5 pkt proc.), Słowenii (o 1,8 pkt proc.), Danii (o 1,3 pkt proc.) oraz Bułgarii i Irlandii (po 1,2 pkt proc.). W trzecim kwartale 2010 r. we wszystkich omawianych krajach, z wyjątkiem Litwy, wskaźnik zatrudnienia mężczyzn był wyższy niż wskaźnik zatrudnienia kobiet. W Unii Europejskiej ogółem wynosił 70,7% dla mężczyzn i 58,5% dla kobiet. Spośród krajów członkowskich największe dysproporcje pomiędzy wartościami wskaźnika dla płci wystąpiły na Malcie, w Grecji oraz we Włoszech. Polska należała do krajów o stosunkowo wysokim zróżnicowaniu tego wskaźnika w trzecim kwartale 2010 r. wskaźnik zatrudnienia mężczyzn wyniósł 66,5%, zaś kobiet 53,6%. Do krajów, w których obserwowano najmniejsze różnice wysokości wskaźnika zatrudnienia pomiędzy płciami należały Łotwa oraz Litwa.

12 12 T. 12. ZHARMONIZOWANA STOPA BEZROBOCIA ZHARMONIZOWANA STOPA BEZROBOCIA a WEDŁUG PŁCI W % W 2010 R. w % UE (27) 7,2 7,0 8,9 9,6 Strefa euro (17) 7,5 7,5 9,5 10,0 Austria 4,4 3,8 4,8 4,4 Belgia 7,5 7,0 7,9 8,4 Bułgaria 6,9 5,6 6,8 9,9 Cypr 4,0 3,6 5,3 6,8 Dania 3,8 3,3 6,0 7,4 Estonia 4,7 5,5 13,8 16,9 Finlandia 6,9 6,4 8,2 8,4 Francja 8,4 7,8 9,5 9,7 Grecja 8,3 7,7 9,5. Hiszpania 8,3 11,3 18,0 20,1 Irlandia 4,6 6,3 11,9 13,5 Litwa 4,3 5,8 13,7 17,8 Luksemburg 4,2 4,9 5,1 4,7 Łotwa 6,0 7,5 17,1. Malta 6,4 5,9 7,0 6,7 Niderlandy 3,6 3,1 3,7 4,5 Niemcy 8,4 7,3 7,5 6,8 P o l s k a 9,6 7,1 8,2 9,6 Portugalia 8,1 7,7 9,6 11,0 Republika Czeska 5,3 4,4 6,7 7,4 Rumunia 6,4 5,8 6,9. Słowacja 11,1 9,5 12,0 14,5 Słowenia 4,9 4,4 5,9 7,2 Szwecja 6,1 6,2 8,3 8,4 Węgry 7,4 7,8 10,0 11,2 Wielka Brytania 5,3 5,6 7,6 7,8 Włochy 6,1 6,7 7,8. OECD 5,7 6,1 8,3 8,6 Japonia 3,9 4,0 5,1 5,1 Stany Zjednoczone 4,6 5,8 9,3 9,6 22,0 20,0 18,0 Mężczyźni Kobiety 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 a Dane wyrównane sezonowo. Zharmonizowana stopa bezrobocia w Unii Europejskiej ogółem w 2010 r. ukształtowała się na poziomie 9,6% i była wyższa od obserwowanej przed rokiem o 0,7 pkt proc. Najwyższy wskaźnik bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (20,1%), na Litwie (17,8%) oraz w Estonii (16,9%). Najmniejszą stopą bezrobocia w 2010 r. charakteryzowały się Austria (4,4%), Niderlandy (4,5%) oraz Luksemburg (4,7%), a w Austrii i Luksemburgu odnotowano również obniżenie tego wskaźnika w skali roku. Mniejszy niż przed rokiem był wskaźnik bezrobocia w Niemczech oraz na Malcie. W największym stopniu wzrósł on na Litwie, w Bułgarii i Estonii (o ok. 4-3 pkt proc.). W Polsce kształtował się na poziomie średniej dla całej Unii Europejskiej 9,6%, i był wyższy od obserwowanego przed rokiem o 1,4 pkt proc. Stopa bezrobocia osób młodych (w wieku lata) w 2010 r. w Unii Europejskiej ogółem wyniosła 20,7% i przekraczała notowaną przed rokiem o 1,0 pkt proc. Dla mężczyzn w tej grupie wieku wskaźnik wyniósł 21,5%, a dla kobiet 19,7%. Wskaźnik bezrobocia osób w wieku lata należał do najwyższych w Hiszpanii (41,6%), na Litwie (35,1%) oraz w Estonii (32,9%), zaś najmniejszy poziom stopy bezrobocia dla tej grupy wiekowej obserwowano w Niderlandach (8,7%), Austrii (8,8%) oraz w Niemczech (9,1%). W Polsce stopa bezrobocia osób młodych kształtowała się na poziomie 23,7% i była o 3,1 pkt proc. wyższa niż w 2009 r. Wśród krajów Unii Europejskiej poziom stopy bezrobocia mężczyzn i kobiet w czwartym kwartale 2010 r. wyrównał się i ukształtował się na poziomie 9,6%, a w porównaniu z analogicznym okresem 2009 r. odnotowano niewielki wzrost stopy bezrobocia kobiet o 0,4 pkt proc. Spośród krajów członkowskich największe dysproporcje pomiędzy wskaźnikami dla płci, wystąpiły w Irlandii (różnica 6,5 pkt proc.), na Litwie (4,8 pkt proc.) i w Estonii (2,3 pkt proc.). W Polsce wskaźnik bezrobocia dla kobiet kształtował się na poziomie 10,2% i był wyższy od stopy bezrobocia mężczyzn o 0,9 pkt proc.

13 13 T. 13. ZHARMONIZOWANY WSKAŹNIK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (HICP) HICP- ŻYWNOŚĆ I NAPOJE BEZALKOHOLOWE ORAZ UŻYTKOWANIE MIESZKANIA I NOŚNIKI ENERGII W 2010 R. (rok poprzedni = 100) rok poprzedni= ,0 113,0 111,0 Żywność i napoje bezalkoholowe Użytkowanie mieszkania i nośniki energii UE (27) 102,4 103,7 101,0 102,1 Strefa euro (17) 102,1 103,3 100,3 101,6 Austria 102,2 103,2 100,4 101,7 Belgia 101,8 104,5 100,0 102,3 Bułgaria 107,6 112,0 102,5 103,0 Cypr 102,2 104,4 100,2 102,6 Dania 101,7 103,6 101,1 102,2 Estonia 106,7 110,6 100,2 102,7 Finlandia 101,6 103,9 101,6 101,7 Francja 101,6 103,2 100,1 101,7 Grecja 103,0 104,2 101,3 104,7 Hiszpania 102,8 104,1 99,8 102,0 Irlandia 102,9 103,1 98,3 98,4 Litwa 105,8 111,1 104,2 101,2 Luksemburg 102,7 104,1 100,0 102,8 Łotwa 110,1 115,3 103,3 98,8 Malta 100,7 104,7 101,8 102,0 Niderlandy 101,6 102,2 101,0 100,9 Niemcy 102,3 102,8 100,2 101,2 P o l s k a 102,6 104,2 104,0 102,7 Portugalia 102,4 102,7 99,1 101,4 Republika Czeska 103,0 106,3 100,6 101,2 Rumunia 104,9 107,9 105,6 106,1 Słowacja 101,9 103,9 100,9 100,7 Słowenia 103,8 105,5 100,9 102,1 Szwecja 101,7 103,3 101,9 101,9 Węgry 107,9 106,0 104,0 104,7 Wielka Brytania 102,3 103,6 102,2 103,3 Włochy 102,0 103,5 100,8 101,6 OECD.... Japonia.... Stany Zjednoczone 102,6 104,4 99,2 109,0 107,0 105,0 103,0 101,0 99,0 97,0 95,0 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Unii Europejskiej ogółem w 2010 r. wzrosły o 2,1% w skali roku (wobec wzrostu o 1,0% w 2009 r.). Największa dynamikę cen notowano w Rumunii (wzrost o 6,1%). W znacznym stopniu zwiększyły się również ceny na Węgrzech i w Grecji (wzrost po 4,7%). W Polsce, dynamika cen była nieznacznie wyższa niż przeciętna w UE (wzrost wyniósł 2,7%), ale obniżyła się w stosunku do notowanej w dwóch poprzednich latach. W 2010 r. spadek cen konsumpcyjnych obserwowano w Irlandii oraz na Łotwie, przy czym w Irlandii był to drugi z kolei rok, w którym wystąpiło osłabienie dynamiki, a na Łotwie obniżenie cen poprzedzało znaczne wyhamowanie ich tempa wzrostu w 2009 r. (z poziomu 15,3% w 2008 r. do 3,3%). Po wysokim wzroście notowanym w 2008 r. w Estonii, na Litwie, a także w Bułgarii, w ostatnich dwóch latach obserwowano znaczne zwolnienie dynamiki cen. Istotny wpływ na kształtowanie się cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały ceny żywności i napojów bezalkoholowych oraz ceny związane z użytkowaniem mieszkania i nośnikami energii. W 2010 r. w Unii Europejskiej ogółem wzrost cen obu tych grup wyniósł w skali roku odpowiednio 1,1% i 2,0%. W największym stopniu wzrosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych w Wielkiej Brytanii, Estonii, na Węgrzech oraz w Polsce (odpowiednio granicach 3,4% 2,6%), przy czym w Estonii zwiększenie dynamiki odnotowano po spadku cen w 2009 r., natomiast w pozostałych krajach obserwowano osłabienie dynamiki w porównaniu z rokiem poprzednim. Największy spadek cen żywności i napojów bezalkoholowych notowano w Finlandii (o 3,6%, wobec wzrostu o 2,0% w 2009 r.). Ceny związane z użytkowaniem mieszkania w największym stopniu zwiększyły się na Cyprze, Słowenii oraz Malcie, a w pierwszych dwóch krajach ich wzrost należał do największych (odpowiednio o 13,3% i 11,8% wobec spadku odpowiednio o 7,6% i o 2,4% w roku poprzednim). Spadek cen ww. grup towarów notowano w Irlandii, na Łotwie oraz w Niderlandach, przy czym na Łotwie obniżenie cen związanych z użytkowaniem mieszkania należało do największych (o 2,3%, wobec wzrostu o 8,3% w 2009 r.). W Polsce wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz cen związanych z użytkowaniem mieszkania i nośnikami energii kształtował się na poziomie nieznacznie wyższym niż przeciętnie w Unii Europejskiej (odpowiednio 2,6% i 3,0%), a ich dynamika była niższa niż przed rokiem.

14 14 T. 14. IMPORT (z euro; ceny bieżące) OBROTY HANDLU ZAGRANICZNEGO a W 2010 R. W MLD EURO (ceny bieżące) rok poprzedni=100 Austria 108,9 105,3 81,9 116,8 Belgia 107,2 105,6 79,6 116,7 Bułgaria 141,7 114,8 67,3 113,5 Cypr 113,9 115,1 77,6 112,6 Dania 105,0 104,0 79,7 107,9 Estonia 106,8 95,3 66,7 127,4 Finlandia 107,9 104,7 70,0 118,0 Francja 106,7 105,7 82,5 113,8 Grecja 109,8 110,7 78,9 78,8 Hiszpania 108,5 100,7 73,5 112,8 Irlandia 105,0 93,3 78,7 100,1 Litwa 115,4 118,7 62,1 134,5 Luksemburg 95,0 106,8 81,8 103,4 Łotwa 121,6 98,2 64,0 123,9 Malta 101,3 101,0 84,5 106,2 Niderlandy 108,3 109,9 80,4 122,7 Niemcy 106,6 104,7 82,4 121,2 P o l s k a 119,6 117,4 75,5 122,2 Portugalia 106,5 107,1 80,0 110,5 Republika Czeska 116,2 112,0 78,0 126,4 Rumunia 125,9 111,4 68,2 120,1 Słowacja 123,4 113,6 79,4 125,5 Słowenia 119,8 109,3 75,5 119,2 Szwecja 110,1 102,5 75,1 130,1 Węgry 111,9 106,2 75,3 119,2 Wielka Brytania 94,9 94,7 80,4 121,8 Włochy 105,9 102,3 77,9 122,7 1000,0 950,0 900,0 850,0 800,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 import eksport 100,0 50,0 0,0 a Obroty z krajami Unii Europejskiej oraz spoza ugrupowania (intra+ekstra). W 2010 r. w większości krajów Unii Europejskiej obserwowano zwiększenie wartości obrotów towarowych w handlu zagranicznym w porównaniu bardzo niskimi sprzed roku. Najwyższą wartość obrotów (podobnie jak w latach poprzednich) notowano w Niemczech, gdzie w 2010 r. eksport wyniósł 957,1 mld euro (wzrost o ok. 19% w skali roku), import 804,7 mld euro (wzrost o ponad 21% w skali roku), a saldo ukształtowało się na dodatnim poziomie 152,4 mld euro. Najmniej korzystnym saldem wymiany handlowej, tj. minus 115,5 mld euro, charakteryzowała się Wielka Brytania, gdzie wartość towarów eksportowanych wyniosła 306,1 mld euro, tj. o 21,0% więcej niż przed rokiem, natomiast wartość towarów sprowadzonych z zagranicy wyniosła 421,5 mld euro, tj. o 21,8% więcej niż przed rokiem. W 2010 r. eksport Polski osiągnął wartość 117,5 mld euro (wzrost w skali roku o 20,0%), a import 131,0 mld euro (wzrost o ponad 22%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 13,5 mld euro i było większe niż w 2009 r. o ponad 45%. Jedynym krajem, w którym wystąpił niewielki spadek eksportu był Luksemburg, natomiast w Grecji w skali roku odnotowano znaczne obniżenie importu. Najwyższą dynamiką wartości towarów eksportowanych charakteryzowała się Estonia (wzrost o 35,0%), a także Bułgaria i Litwa (wzrost o 33,2%). W porównaniu z 2009 r. w największym stopniu zwiększył się import na Litwie (wzrost o 34,5%) i w Szwecji (wzrost o 30,1%). Wysoką, ponad 25% dynamiką charakteryzowały się również Estonia, Republika Czeska i Słowacja. Podobnie jak w latach poprzednich w 2010 r. Unia Europejska była importerem netto, a ujemne saldo wymiany handlowej wyniosło 143,7 mld euro i pogłębiło się w stosunku do notowanego w poprzednim roku (minus 108,1 mld euro).

15 15 T. 15. EKSPORT (z euro; ceny bieżące) GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. rok poprzedni=100 Austria 109,6 103,2 79,7 117,0 Belgia 107,7 102,0 82,7 117,2 Bułgaria 115,0 112,5 77,0 133,2 Cypr 95,8 109,2 81,2 117,9 Dania 102,1 105,6 84,7 109,3 Estonia 104,1 105,4 76,5 135,0 Finlandia 106,8 99,8 68,7 116,2 Francja 103,4 102,5 83,0 113,1 Grecja 104,1 104,2 81,8 108,0 Hiszpania 108,6 103,6 85,2 113,7 Irlandia 102,4 96,4 97,2 106,4 Litwa 111,1 128,5 73,4 133,2 Luksemburg 89,6 105,4 87,9 97,7 Łotwa 123,7 113,8 80,0 129,5 Malta 100,8 90,5 79,1 118,4 Niderlandy 108,8 107,9 82,3 121,1 Niemcy 109,2 102,0 81,7 119,2 P o l s k a 115,9 113,3 84,4 120,0 Portugalia 107,5 101,7 81,6 115,7 Republika Czeska 118,2 111,7 81,1 123,8 Rumunia 114,3 114,0 86,4 128,1 Słowacja 128,1 113,3 83,1 122,3 Słowenia 118,7 105,6 80,9 118,4 Szwecja 104,6 101,2 75,3 127,5 Węgry 116,1 106,0 80,7 121,0 Wielka Brytania 89,7 97,5 81,0 121,0 Włochy 109,9 101,2 79,1 115,8 Pozostałe 41,5% Korea Płd. 2,1% IMPORT Brazylia 2,3% Stany Zjednoczone 18,0% Indie 2,6% Japonia 3,2% Norwegia 3,1% Chiny 8,4% Szwajcaria 7,8% Turcja 4,5% Rosja 6,4% Pozostałe 34,3% Brazylia 2,2% Chiny 18,9% Indie 2,2% EKSPORT Korea Płd. 2,6% Turcja 2,8% Stany Zjednoczone 11,3% Japonia 4,3% Rosja 10,4% Szwajcaria 5,6% Norwegia 5,3% W 2010 r. wartość wymiany towarowej Unii Europejskiej zwiększyła się ze wszystkimi głównymi partnerami handlowymi. Najważniejszym odbiorcą towarów eksportowanych z UE były - podobnie jak w roku poprzednim - Stany Zjednoczone, a wartość wymiany handlowej z tym państwem wyniosła po stronie eksportu 242,4 mld euro (wzrost o ok. 18% w skali roku) i 169,3 mld euro po stronie importu (wzrost o ok. 6%). Wymianę handlową między UE a Stanami Zjednoczonymi zamknęło dodatnie saldo obrotów wynoszące 73,1 mld euro, wobec 46,4 mld euro w roku poprzednim. Oprócz Stanów Zjednoczonych, dodatnie saldo wymiany handlowej UE odnotowano ze Szwajcarią (21,3 mld euro), z Turcją (19,2 mld euro) oraz Indiami (9,8 mld euro). W największym stopniu po stronie eksportu zwiększyły obroty handlu zagranicznego z Brazylią, gdzie było one o ok. 45% większe niż w 2009 r., natomiast po stronie importu o ok. 26%. Największy wzrost wartości towarów importowanych nastąpił w obrotach z Rosją i Chinami (po ok. 32%), natomiast eksport do tych krajów zwiększył się odpowiednio o ok. 32% i 37%. Towary importowane do Unii Europejskiej najczęściej pochodziły z Chin, a ich wartość w 2010 r. wynosiła 282,0 mld euro. Również pod względem eksportu Chin były istotnym partnerem dla UE 8,4% wysyłanych produktów z Unii Europejskiej trafiło do tego kraju. Saldo wymiany handlowej między UE a Chinami ukształtowało się na poziomie minus 168,9 mld euro i było mniej korzystne niż przed rokiem (minus 131,7 mld euro).

16 16 T. 16. SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO (ceny bieżące) STRUKTURA TOWAROWA HANDLU ZAGRANICZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. w mld euro Austria 0,4-2,0-4,4-4,9 Belgia 14,2 3,8 12,8 16,4 Bułgaria -8,3-9,9-5,2-3,6 Cypr -5,3-6,1-4,7-5,3 Dania 3,8 5,1 8,1 9,7 Estonia -3,4-2,4-0,8-0,5 Finlandia 6,1 3,2 1,4 0,9 Francja -52,0-67,7-54,1-64,1 Grecja -38,4-43,7-33,9-22,4 Hiszpania -99,2-94,7-47,2-51,8 Irlandia 27,5 28,4 38,2 43,4 Litwa -5,3-5,1-1,3-1,9 Luksemburg -3,8-4,3-2,4-3,4 Łotwa -5,1-4,1-1,5-1,5 Malta -1,2-1,5-1,4-1,2 Niderlandy 42,4 38,7 39,2 42,3 Niemcy 194,3 177,5 138,9 152,4 P o l s k a -18,7-26,1-9,3-13,5 Portugalia -21,6-25,2-19,6-20,0 Republika Czeska 3,2 3,2 5,7 5,1 Rumunia -21,8-23,5-9,9-9,5 Słowacja -1,5-1,9 0,3-0,9 Słowenia -1,1-2,0-0,2-0,4 Szwecja 11,4 10,1 7,8 7,7 Węgry -0,1-0,3 3,8 5,5 Wielka Brytania -134,1-117,8-93,2-115,5 Włochy -8,6-13,0-5,9-27,3 Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (SITC 7); 42,5% Surowce z wyjątkiem paliw (SITC 2+4); 2,8% Pozostałe (SITC 9); 2,9% EKSPORT Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne (SITC 3); 5,6% Inne produkty przetwórstwa przemysłowego (SITC 6+8); 23,0% Towary rolnospożywcze (SITC 0+1); 5,7% Chemikalia (SITC 5); 17,5% Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (SITC 7); 29,7% Pozostałe (SITC 9); 1,8% IMPORT Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne (SITC 3); 25,0% Surowce z wyjątkiem paliw (SITC 2+4); 4,7% Inne produkty przetwórstwa przemysłowego (SITC 6+8); 24,1% Towary rolnospożywcze (SITC 0+1); 5,4% Chemikalia (SITC 5); 9,2% Podobnie jak przed rokiem, dominującą grupą produktów w obrotach wymiany handlowej Unii Europejskiej były maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (SITC 7), stanowiące aż 42,5% wartości eksportu i 29,7% wartości importu UE. Największą dynamiką w 2010 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym charakteryzowały się produkty z grupy surowce z wyjątkiem paliw (SITC 2+4), których wartość po stronie importu wzrosła o 48,1%, a po stronie eksportu o 36,5%. Wysoki wzrost notowano również w grupie paliwa mineralne, smary i materiały pochodne, której eksport zwiększył się o 34,1% a import do UE o 25,6%. Ujemne saldo wymiany handlowej paliw wyniosło 297,1 mld euro wobec minus 240,2 mld euro przed rokiem. W celu zachowania porównywalności, wszystkie dane, dla krajów Unii Europejskiej, w tym dotyczące Polski pochodzą z bazy Eurostatu. Dane dotyczące OECD, Stanów Zjednoczony oraz Japonii pochodzą z bazy OECD OLIS. Dane pobrano z baz w okresie 28 III 8 IV 2011 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. Według prognoz Komisji Europejskiej 1 wzrost produktu krajowego brutto Unii Europejskiej w 2015 r. ma wynieść (w cenach stałych) 1,9%,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 2 T. 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a (ceny stałe) Wykres 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a W 2012 R. (okres poprzedni

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009)

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009) MINISTERSTWO GOSPODARKI OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 8 oraz I półrocze 9) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 9

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2010 R. AUSTRALIA BRAZYLIA SZWAJCARIA HISZPANIA FRANCJA INDONEZJA WŁOCHY JAPONIA REPUBLIKA KOREI

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2010 R. AUSTRALIA BRAZYLIA SZWAJCARIA HISZPANIA FRANCJA INDONEZJA WŁOCHY JAPONIA REPUBLIKA KOREI 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2010 R. Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w 20 krajach o największym udziale w ogólnoświatowym produkcie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 21 kwietnia 2017 r. Plan wystąpienia Bilans tworzenia i rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011 W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących).

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących). 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w 20 krajach o największym udziale w ogólnoświatowym produkcie

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Strategia Europa 2020 to unijny program wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego na aktualne dziesięciolecie. Strategia ta, ze względu na czas jej tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.1.2010 KOM(2009)713 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Monitorowanie emisji CO 2 z nowych samochodów osobowych w UE:

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy OSOBY POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W 211 ROKU Po krytycznym roku 29, kiedy to poziom rejestrowanego bezrobocia zwiększył się o ponad

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2012 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących).

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2012 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących). 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2012 R. Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w 20 krajach o największym udziale w ogólnoświatowym produkcie

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004

Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004 Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004 Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Instalacja formaliny i tarnoformu Grupa Azoty S.A.

Instalacja formaliny i tarnoformu Grupa Azoty S.A. Instalacja formaliny i tarnoformu Grupa Azoty S.A. Źródło fot: Grupa Azoty Instytut Organizacji INORG Sp. z o.o. ul. P. S. Wyszyńskiego 11, 44-101 Gliwice skrytka pocztowa 53 tel. (32) 231 39 54, tel/fax

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W czwartym tygodniu listopada 2017 r. na rynku krajowym ceny zakupu żywca wieprzowego, wołowego i indyków były stabilne, a ceny kurcząt uległy obniżeniu. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

BRE Business Meetings. brebank.pl

BRE Business Meetings. brebank.pl BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r.

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. W grudniu 2011 roku potencjał ludności w województwie szacowany był na 4,6 mln

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Handel zagraniczny W 2013 roku eksport drobiu rósł wolniej niż w roku poprzednim, lecz nadal stanowił ponad jedną trzecią krajowej produkcji mięsa drobiowego i był głównym

Bardziej szczegółowo